NORME METODOLOGICE din 18 martie 2004de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 1 aprilie 2004    Notă
    Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 370 din 18 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 1 aprilie 2004.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare asigură cadrul organizatoric și metodologia unitară pentru organizarea, coordonarea și controlul activităților ce se desfășoară în timp de pace la nivelul economiei naționale în acest domeniu.(2) Prezentele norme metodologice se adresează autorităților administrației publice, instituțiilor și agenților economici care desfășoară activități de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.  +  Articolul 2(1) Aplicarea măsurilor referitoare la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare se asigură de către Guvern prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Administrația Națională elaborează, pe baza cererilor forțelor sistemului național de apărare și a estimărilor făcute de instituțiile publice cu privire la necesarul pentru funcționarea economiei și consumul populației, precum și la resursele existente, proiecte pentru: planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, denumit în continuare plan de mobilizare; planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare, denumit în continuare plan de pregătire; programul cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, denumit în continuare program de pregătire a teritoriului. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (3) Ministerul Finanțelor Publice elaborează, după aprobarea planului de mobilizare, proiectul bugetului de stat pentru război, pe baza propunerilor ministerelor și ale celorlalte instituții cu atribuții în caz de mobilizare sau de război, avizate de Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 3(1) Pentru coordonarea acțiunilor și a măsurilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, Administrația Națională elaborează metodologii referitoare la:a) elaborarea planului de mobilizare;b) elaborarea planului de pregătire;c) alte activități din domeniu, considerate necesare. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, agenții economici și alte instituții desfășoară activități de pregătire pentru apărare și întocmesc documente de mobilizare, specifice domeniului lor de activitate, în conformitate cu metodologiile transmise de Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice, agenții economici și alte instituții care desfășoară activități de pregătire pentru apărare au obligația să transmită la cererea Administrației Naționale sau a Ministerului Finanțelor Publice, pentru activitățile specifice, propuneri privind:a) planul de mobilizare și bugetul de stat pentru război;b) planul de pregătire;c) programul de pregătire a teritoriului pentru apărare;d) fundamentarea finanțării activităților de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;e) alte acțiuni considerate necesare pentru pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) La nivel județean propunerile menționate la alin. (1) se transmit compartimentelor din structura Administrației Naționale, care funcționează în teritoriu. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Capitolul II Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare  +  Articolul 5(1) Planul de mobilizare cuprinde responsabilități și sarcini obligatorii pentru autoritățile administrației publice, alte instituții și agenți economici, în scopul satisfacerii cererilor forțelor sistemului național de apărare, funcționării instituțiilor publice și agenților economici, precum și al asigurării consumului raționalizat al populației în caz de mobilizare sau de război.(2) În planul de mobilizare sunt incluse ca sarcini obligatorii produsele și serviciile stabilite prin nomenclatorul elaborat de Administrația Națională, pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte autorități ale administrației publice și instituțiilor publice. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 6(1) Nomenclatorul cu produsele și serviciile pentru apărare cuprinde: armament, muniții, blindate, alte categorii de tehnică de luptă, carburanți - lubrifianți specifici acestora, servicii de transport, produse și servicii de comunicații și asigurare a sănătății, produse pentru consumul raționalizat al populației, produse de importanță vitală pentru economie și populație, precum și pentru asigurarea cererilor unităților militare în perioada executării mobilizării.(2) Nomenclatorul cu produsele și serviciile pentru apărare se comunică instituțiilor interesate.  +  Articolul 7Administrația Națională elaborează proiectul planului de mobilizare având în vedere:a) cererile forțelor sistemului național de apărare;b) nomenclatorul cu produsele și serviciile pentru apărare;c) estimarea resurselor strategice necesare pentru funcționarea instituțiilor publice și agenților economici care desfășoară activități de pregătire pentru apărare;d) necesarul pentru consumul raționalizat al populației;e) propunerile ministerelor, celorlalte autorități ale administrației publice și agenților economici privind asigurarea resurselor pentru cererile forțelor sistemului național de apărare, consumul raționalizat al populației și pentru funcționarea instituțiilor publice și agenților economici;f) programul economic al Guvernului și strategiile sectoriale de dezvoltare;g) date statistice și prognoze furnizate de instituțiile specializate. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 8(1) Instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale transmit Administrației Naționale, potrivit legii, cererile de produse și servicii necesare în caz de mobilizare sau de război. Cererile se întocmesc potrivit metodologiei elaborate de Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Autoritățile administrației publice transmit estimări ale resurselor necesare pentru funcționarea economiei și pentru consumul raționalizat al populației, în caz de mobilizare sau de război.(3) În cererile și estimările prevăzute la alin. (1) și (2) se includ produsele și serviciile care fac parte din nomenclatorul cu produsele și serviciile pentru apărare.  +  Articolul 9Produsele cuprinse în planul de mobilizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții: sunt omologate în producția de serie în țară; nu se găsesc în mod curent în comerț; sunt în fabricație curentă sau au producția sistată de cel mult 5 ani, cu excepția munițiilor; cantitatea solicitată depășește seria minimă realizabilă.  +  Articolul 10Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și agenții economici transmit propuneri de asigurare a cererilor forțelor sistemului național de apărare și a necesarului pentru consumul economiei și populației în caz de război, conform metodologiei elaborate de Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 11(1) Planul de mobilizare se supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării de către Guvern, prin Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) După aprobarea planului de mobilizare, Administrația Națională difuzează extrase din acesta autorităților administrației publice centrale și locale, pentru activitățile specifice. Acestea defalchează indicatorii și sarcinile și le transmit agenților economici și celorlalte instituții executante. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 12În cazul agenților economici sau al instituțiilor care, în urma restructurării, reorganizării sau transformării nu mai pot să își îndeplinească obligațiile stabilite prin planul de mobilizare, ministerele de resort redistribuie sarcinile altor agenți economici, în măsura identificării acestora, informând în scris Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 13Instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale întocmesc, din timp de pace, comenzile de stat și alte documente de pregătire de mobilizare pentru a fi transmise agenților economici producători în momentul aplicării planului de mobilizare.  +  Articolul 14Actualizarea planului de mobilizare se face, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, ca urmare a modificării cererilor forțelor sistemului național de apărare transmise Administrației Naționale, precum și ca urmare a unor schimbări importante apărute în posibilitățile de asigurare a resurselor materiale și energetice sau din alte cauze obiective. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 15La declararea stării de mobilizare sau de război, Administrația Națională efectuează modificările cerute de forțele sistemului național de apărare în funcție de situația concretă pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare și coordonează aplicarea sarcinilor și măsurilor stabilite, de trecere a economiei de la starea de pace la starea de război. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Capitolul III Planul de pregătire a economiei naționale pentru apărare  +  Articolul 16Planul de pregătire stabilește măsurile și acțiunile destinate asigurării condițiilor necesare pentru satisfacerea cererilor forțelor sistemului național de apărare și este structurat pe programe referitoare la păstrarea capacităților de apărare strict specializate, constituirea și păstrarea rezervelor de mobilizare, păstrarea și actualizarea documentațiilor tehnice, precum și alte activități considerate necesare.  +  Articolul 17(1) Proiectul planului de pregătire se elaborează anual, concomitent cu proiectul legii bugetare anuale, conform metodologiei întocmite de Administrația Națională, și are la bază sarcinile din planul de mobilizare și propunerile transmise de autoritățile administrației publice, alte instituții și agenți economici, precum și resursele financiare necesare. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice, alte instituții și agenți economici care desfășoară activități de pregătire pentru apărare transmit anual, conform metodologiei, propuneri pentru elaborarea planului de pregătire.(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) cuprind măsuri, acțiuni și resurse fundamentale conform normelor legale în vigoare.(4) Proiectul planului de pregătire se utilizează la fundamentarea fondurilor destinate pregătirii economiei pentru apărare.  +  Articolul 18(1) După aprobarea bugetului de stat, planul de pregătire se definitivează de către Administrația Națională și se supune aprobării Guvernului prin hotărâre. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) La definitivarea planului de pregătire, Administrația Națională va eșalona activitățile în ordinea priorităților determinate de importanța acestora în pregătirea economiei pentru apărare, corelate cu fondurile alocate de la bugetul de stat. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (3) În situația în care din cauze obiective nu pot fi realizate unele măsuri și acțiuni din planul de pregătire, Administrația Națională poate planifica resursele pentru realizarea altor obiective. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 19Planul de pregătire aprobat se transmite în extras ministerelor de resort și agenților economici.  +  Articolul 20Resursele financiare necesare punerii în aplicare a planului de pregătire se asigură de la bugetul de stat.  +  Articolul 21Capacitățile agenților economici producători de tehnică militară, cărora le revin sarcini din planul de mobilizare, a căror producție este sistată pe timp de pace, pot fi trecute în conservare în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 22(1) În temeiul prevederilor planului de pregătire, aprobat prin hotărâre a Guvernului, Administrația Națională încheie contracte cu agenții economici și instituțiile specializate pentru realizarea măsurilor și acțiunilor de pregătire a economiei naționale pentru apărare. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Contractele având ca obiect păstrarea capacităților de apărare, încheiate de Administrația Națională cu agenții economici, se transmit în copie ministerelor în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea cărora se află agenții economici respectivi. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (3) Evidența obiectivelor realizate pe baza contractelor încheiate se ține la Administrația Națională și la agenții economici. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (4) Agenții economici sunt obligați să mențină obiectivele realizate prin planul de pregătire conform condițiilor stabilite în contractele încheiate cu Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Capitolul IV Capacități pentru apărare  +  Articolul 23(1) Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul de mobilizare, ministerele de resort identifică, în condițiile legii, capacitățile pentru apărare.(2) Anual, în primul trimestru, ministerele și celelalte instituții, pe baza datelor primite de la agenții economici, comunică Administrației Naționale lista cuprinzând situația capacităților pentru apărare și starea acestora, în scopul luării lor în evidență. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 24Agenții economici care dețin capacități pentru apărare, constituite în condițiile legii, vor ține evidența mijloacelor fixe din componența acestora, distinct, împreună cu documentele de mobilizare.  +  Articolul 25(1) Utilajele, instalațiile, liniile tehnologice și stațiile pirotehnice din componența capacităților pentru apărare, strict specializate, destinate producției de armament și muniții, care nu au comenzi pe timp de pace, pot fi trecute în conservare prin planul de pregătire.(2) Cheltuielile necesare trecerii în conservare, prevăzute la alin. (1), sunt suportate din surse proprii ale operatorilor economici și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, pe baza planurilor anuale de pregătire, elaborate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (Administrația Națională), în conformitate cu propunerile ministerului de resort și puse în aplicare conform art. 9 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-06-2023, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 26(1) Capacitățile pentru apărare, definite în condițiile legii, pot fi utilizate în activitatea agenților economici fără restricții, cu excepția celor trecute în conservare pe baza măsurilor cuprinse în planul de pregătire.(2) Utilizarea capacităților pentru apărare aflate în stare de conservare se aprobă prin ordin al șefului Administrației Naționale, în condițiile menținerii profilului inițial și a stării tehnice. Desconservarea și reconservarea se suportă din resursele agenților economici. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (3) Scoaterea definitivă a capacităților pentru apărare din starea de conservare se face prin ordin al șefului Administrației Naționale. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 27În cazul schimbării profilului sau al dezafectării capacităților pentru apărare, dizolvării ori lichidării agenților economici, ministerul de resort, pe baza notificării agenților economici, redistribuie sarcinile altor întreprinderi și informează Administrația Națională. Dacă nu identifică alți agenți economici cărora să le fie redistribuite sarcinile, transmite Administrației Naționale propuneri de actualizare a planului de mobilizare. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 28În situația divizării sau fuziunii unor agenți economici care dețin capacități pentru apărare, în documentele încheiate cu această ocazie se cuprind obligațiile privind preluarea sarcinilor stabilite pentru starea de mobilizare și se informează Administrația Națională prin ministerele de resort. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Capitolul V Rezerve de mobilizare  +  Articolul 29(1) Rezervele de mobilizare cuprind resursele materiale deficitare sau cu ciclu lung de fabricație destinate asigurării proceselor de producție și tehnologice ale operatorilor economici cu sarcini în planul de mobilizare, restabilirii infrastructurii scoase din funcțiune, creșterii capacității de luptă a trupelor, compensării consumurilor și pierderilor probabile la război, solicitate prin cererile de produse și servicii ale forțelor sistemului național de apărare și/sau aferente realizării sarcinilor din planul de mobilizare.(2) În Nomenclatorul rezervelor de mobilizare se includ:a) în industrie: materii prime, materiale, echipamente de tip complet sau subansamble, alte produse semifabricate sau finite deficitare necesare în producția de armament, muniții și alte categorii de tehnică de luptă cu importanță deosebită pentru susținerea efortului de apărare, suplimentare față de cantitățile prevăzute în rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale;b) în transporturi: materiale, echipamente și produse destinate restabilirii infrastructurii scoase din funcțiune pe timpul acțiunilor militare;c) în comunicații: materiale, echipamente și produse destinate restabilirii liniilor de comunicații scoase din funcțiune pe timpul acțiunilor militare;d) în domeniul sănătății: medicamente, seruri, vaccinuri, tehnică și produse sanitar-farmaceutice deficitare pentru spitalizarea răniților și bolnavilor, ca urmare a acțiunilor militare.(3) Nomenclatorul și nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare se elaborează de către Administrația Națională pe baza propunerilor argumentate ale operatorilor economici specializați care pot fi prevăzuți cu sarcini în Planul de mobilizare, ale ministerelor de resort și ale instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.(4) În domeniul industriei se constituie Nomenclatorul rezervelor de mobilizare numai pentru produsele care prezintă perspectivă în înzestrare de minimum 8 ani, transmise Administrației Naționale de forțele sistemului național de apărare. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (la 06-06-2023, Articolul 29 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 30(1) Rezervele de mobilizare se constituie și se păstrează la operatorii economici și instituțiile care au sarcini la mobilizare, pe baza contractelor încheiate cu Administrația Națională, precum și în spațiile de depozitare ale unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale, în limita prevăzută de art. 22 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Materiile prime, materialele și alte produse consumabile se păstrează în custodie în depozite la operatorii economici sau instituțiile care au sarcini la mobilizare; medicamentele, serurile, vaccinurile și alte produse sanitar-farmaceutice se păstrează în custodie la operatorii economici producători sau distribuitori autorizați; aparatura, utilajele, autospecialele sau alte echipamente se păstrează, de regulă, în exploatare pentru realizarea producției sau prestarea de servicii, conform obiectului de activitate.(3) Produse finite din categoria munițiilor constituite în rezervele de mobilizare în industrie se păstrează în spațiile de depozitare specializate, existente la operatorii economici din industria națională de apărare, pe baza contractelor încheiate cu Administrația Națională.(4) Punerea la dispoziția forțelor sistemului național de apărare a produselor finite din rezervele de mobilizare, inclusiv din categoria munițiilor constituite în rezervele de mobilizare în industrie, se face astfel:a) pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război, prin ordin al președintelui Administrației Naționale, la solicitarea forțelor sistemului național de apărare, conform repartiției resurselor cuprinse în planul de mobilizare și/sau în sistemul de priorități și alocare a resurselor pentru apărare;b) pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum și la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, la propunerea ministerelor sau a autorităților administrației publice locale, cu avizul Administrației Naționale, prin decizie a prim-ministrului;c) pe timp de pace, prin planul de pregătire, în cadrul măsurilor și acțiunilor de pregătire a economiei naționale pentru apărare referitoare la crearea, acumularea, reîntregirea, împrospătarea și valorificarea acestei categorii de produse.(5) Elementele actului administrativ prin care se aprobă închirierea sau darea în folosință gratuită în vederea păstrării și trecerii în exploatare a aparaturii, utilajelor, autospecialelor sau altor echipamente se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 333 sau 349 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și se aprobă prin hotărârea Guvernului de aprobare a planului de pregătire.(6) Activitățile anuale privind crearea, acumularea, reîntregirea, împrospătarea, păstrarea și valorificarea rezervelor de mobilizare se cuprind și se aprobă prin planul de pregătire. (la 06-06-2023, Articolul 30 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 31(1) Limitele nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare pentru operatorii economici, instituțiile cu sarcini prin planul de mobilizare și instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, propuse spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Țării, se calculează astfel: (la 06-06-2023, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 31 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) a) în industrie - pentru asigurarea proceselor de producție și tehnologice pe o perioadă de 3 luni și pentru asigurarea consumului specific al produselor finite din categoria munițiilor pentru o perioadă de 30 de zile aferentă realizării nivelului de operaționalizare necesar îndeplinirii misiunilor specifice primite, în vederea înzestrării conform normelor de înzestrare la război determinate pe consumurile zilnice pentru misiuni ori pe zile standard de aprovizionare, suplimentare față de cantitățile prevăzute în rezervele proprii ale forțelor destinate apărării; (la 06-06-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) b) în transporturi - pentru asigurarea materială a activității echipelor de intervenție, pe o perioadă de două luni, în vederea restabilirii infrastructurii scoase din funcțiune;c) în comunicații - pentru asigurarea materială a activității echipelor de intervenție, pe o perioadă de două luni, în vederea restabilirii liniilor de comunicații scoase din funcțiune;d) în domeniul sănătății - pentru asigurarea asistenței medicale destinate forțelor sistemului național de apărare pe o perioadă de 2 luni.(2) Nivelurile de constituire a rezervelor de mobilizare, prevăzute la alin. (1), includ și produsele similare din stocurile intangibile aflate în rezervele de stat.  +  Articolul 32(1) Rezervele de mobilizare se constituie, se împrospătează și se valorifică pe baza planurilor anuale de pregătire, prin instituții și agenți economici, în baza contractelor încheiate cu Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Produsele specifice industriei de apărare care se introduc în rezervele de mobilizare se recepționează în mod similar cu cele destinate producției de tehnică militară pe timp de pace și vor fi însoțite de documente care să ateste starea lor calitativă, analizele, probele sau încercările efectuate, termenele de garanție, periodicitatea analizelor fizico-chimice, durata de serviciu și de depozitare.(3) Achizițiile de realizează, conform legislației privind achizițiile publice de produse și servicii care implică apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională, de către Administrația Națională și se derulează prin agenții economici specializați. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (4) Acumularea produselor în rezervele de mobilizare în industrie, în special din categoria munițiilor, se realizează în următoarea ordine de priorități și în următoarele circumstanțe, în aplicarea art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca parte a măsurilor necesare care vizează protecția intereselor esențiale de securitate națională, efectuate cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel:a) de la operatorii economici din industria națională de apărare, prevăzuți cu sarcini în planul de mobilizare;b) de la operatorii economici cu capital din state aliate NATO sau membre ale Uniunii Europene care au efectuat investiții în capacități de producție pe teritoriul României;c) în lipsa operatorilor economici prevăzuți la lit. a) și b), de la alți operatori economici din state aliate NATO sau membre ale Uniunii Europene;d) în lipsa operatorilor economici prevăzuți la lit. a)-c), din alte surse, cu respectarea interdicțiilor de aprovizionare din spații supuse sancțiunilor de securitate. (la 06-06-2023, Articolul 32 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 33(1) Condițiile privind depozitarea produselor din rezervele de mobilizare, întreținerea, împrospătarea, inventarierea, paza și alte măsuri referitoare la păstrarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate între Administrația Națională și agenții economici sau înstituțiile care le păstrează. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Utilizarea aparaturii, utilajelor, autospecialelor sau a altor echipamente păstrate în exploatare la agenții economici se efectuează în condițiile tehnice și financiare cuprinse în contractele incheiate între Administrația Națională și utilizatori. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 34Scoaterea materiilor prime, materialelor și a produselor din rezervele de mobilizare se face în următoarele situații:a) pentru împrospătare, pe baza prevederilor planurilor anuale de împrospătare întocmite în funcție de modificarea în timp a calităților fizico-chimice sau a parametrilor funcționali, precum și a duratei de funcționare, stabilită conform reglementărilor în vigoare;b) pentru împrumut, în mod excepțional, prin hotărâri ale Guvernului, elaborate în condițiile legii, în care sunt stipulate condițiile de restituire a materialelor respective;c) pentru înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum și la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență, în condițiile legii;d) scoaterea definitivă ca urmare a modificării Nomenclatorului rezervelor de mobilizare și a nivelurilor de constituire și la atingerea limitei de valabilitate, a termenului de serviciu sau a duratei normale de funcționare.e) pentru casare, prin ordin al președintelui Administrației Naționale, când materiile prime de natura materiilor explozive devin instabile chimic sau periculoase în depozitare, determinate pe baza rapoartelor de încercări sau buletinelor de analiză. (la 06-06-2023, Articolul 34 din Capitolul V a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 34^1Reglementarea situațiilor privind acumularea, împrospătarea și actualizarea inventarului materiilor prime, materialelor și produselor care au făcut obiectul activităților prevăzute la art. 34 lit. c) și e) se realizează prin actualizarea în mod corespunzător a planului de pregătire. (la 06-06-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 35(1) Produsele din rezervele de mobilizare, scoase la împrospătare, pot fi vândute și prin reducerea prețurilor în condițiile art. 27 alin. (5) din Legea nr. 477/2003.(2) Produsele din rezervele de mobilizare, care nu au putut fi împrospătate până la atingerea limitei de valabilitate, termenului de serviciu sau duratei normale de funcționare prevăzute în actele normative, se scot definitiv de către Administrația Națională pentru valorificare sau casare, iar stocurile se reîntregesc în condițiile legii. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 36Produsele scoase definitiv din rezervele de mobilizare ca urmare a modificării Nomenclatorului rezervelor de mobilizare sau/și a nivelurilor de constituire se valorifică sau se casează, după caz, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 37(1) Administrația Națională întocmește anual, pe baza propunerilor agenților economici care păstrează produse în rezervele de mobilizare, planuri de împrospătare. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Împrospătarea produselor din rezervele de mobilizare se realizează prin vânzarea acestora și reîntregirea stocurilor cu produse similare noi.  +  Articolul 38(1) Agenții economici care scot, sub formă de împrumut în condițiile legii, produse din rezervele de mobilizare, încheie un contract de împrumut cu Administrația Națională. Aceștia suportă toate cheltuielile ocazionate de scoatere și restituire, precum și eventualele diferențe de preț. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Agenții economici pot scoate produsele din rezervele de mobilizare numai după ce fac dovada depunerii garanției în contul Administrației Naționale deschis la Trezoreria Statului. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (3) Cuantumul garanției care asigură reîntregirea stocului cuprinde valoarea de înlocuire a produselor respective, cheltuielile ocazionate de scoatere și restituire, transport, organizarea procedurii de achiziție și alte cheltuieli care urmează să fie efectuate în acest scop.  +  Articolul 39Depășirea cu până la 30 de zile a termenului de restituire a produselor scoase la împrumut din rezervele de mobilizare atrage plata penalităților prevăzute de lege. După acest termen se reține garanția, care se constituie venit la bugetul de stat. Reîntregirea stocurilor se face din fondurile publice cu această destinație, prevăzute în bugetul de stat.  +  Articolul 40Perisabilitățile care se aplică produselor din rezervele de mobilizare pentru perioada de depozitare, transport și manipulare sau probe de laborator sunt cele stabilite prin normele și instrucțiunile în vigoare.  +  Articolul 41Inventarierea produselor aflate în rezervele de mobilizare se efectuează distinct de agenții economici sau instituțiile care le păstrează, potrivit reglementărilor în vigoare. Rezultatul inventarierii, concluziile și propunerile desprinse cu ocazia acestei activități se transmit Administrației Naționale. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Capitolul VI Documentația tehnică, tehnologică și S.D.V.  +  Articolul 42(1) Documentația tehnică necesară realizării produselor de tehnică militară cuprinse în planul de mobilizare, care au fabricația sistată, inclusiv pentru colaborările aferente acestora, se asigură din timp de pace de către beneficiari și se păstrează la agentul economic producător în condițiile stabilite pentru rezerva de mobilizare, cu respectarea, după caz, a reglementărilor privind protecția informațiilor clasificate. Produsele pentru care nu se asigură documentația tehnică se scot din planul de mobilizare.(2) Documentația tehnică provenită din import va fi pusă la dispoziția agenților economici producători tradusă în limba română.  +  Articolul 43Modificările care se aduc la documentația tehnică a produselor de tehnică militară se efectuează și în documentația destinată producției la mobilizare prin grija agenților economici producători.  +  Articolul 44(1) Documentația tehnologică se asigură de către agenții economici producători, cu excepția celei destinate produselor cu fabricația sistată pe o perioadă mai mare de 8 ani, care se asigură pe cheltuiala beneficiarului.(2) Pentru produsele de tehnică militară prevăzute în planul de mobilizare, a căror fabricație pe timp de pace este sistată, documentația tehnologică se inventariază, se completează, se actualizează și se păstrează în condițiile rezervei de mobilizare, în vederea folosirii acesteia în caz de mobilizare sau război.  +  Articolul 45La sistarea fabricației de tehnică militară cuprinsă în planul de mobilizare, sculele, dispozitivele și verificatoarele cu destinație specială, denumite în cuprinsul prezentelor norme metodologice S.D.V., se inventariază și se păstrează la agentul economic, în vederea folosirii acestora la reluarea fabricației.  +  Articolul 46Beneficiarii care solicită repararea tehnicii militare în economia națională, în caz de mobilizare sau război, sunt obligați să asigure agenților economici executanți documentația de reparație, din timp de pace.  +  Articolul 47(1) Produsele de tehnică militară pot fi fabricate sau reparate în caz de mobilizare sau război și în condiții derogatorii față de cele de la pace, fără a fi afectate caracteristicile tehnico-tactice ale produselor respective.(2) Documentația destinată realizării producției în condiții derogatorii se asigură din timp de pace de către beneficiari.  +  Articolul 48(1) Documentația tehnică a produselor de tehnică militară cuprinse în planul de mobilizare, a căror fabricație a fost sistată pentru o perioadă mai mare de 3 ani, poate fi actualizată.(2) Actualizarea documentațiilor pentru produsele cu fabricația sistată, precum și elaborarea documentațiilor destinate fabricării sau reparării tehnicii militare în condiții derogatorii se realizează din timp de pace de către institutele de cercetare-proiectare de profil, pe baza unor teme-program avizate de către organele cu sarcini de înzestrare ale beneficiarilor și aprobate de către Administrația Națională. În acest scop se va urmări punerea de acord a documentațiilor cu modificările intervenite în ceea ce privește: standardele; normele și condițiile tehnice; mărcile și sortotipodimensiunile de materiale, substanțe, elemente de asamblare sau elemente electronice; tehnologiile disponibile privind toleranțele, tratamentele termice, termochimice și acoperirile de suprafață. După elaborare documentația respectivă se aprobă conform reglementărilor existente pentru realizarea documentației în timp de pace. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (3) În situația în care actualizarea documentației tehnice impune și actualizarea documentației tehnologice, această acțiune se poate face de către agentul economic producător și se finanțează de la bugetul de stat, prin planul de pregătire.  +  Articolul 49(1) Documentațiile tehnice și tehnologice destinate realizării produselor de tehnică militară scoase definitiv din planul de mobilizare se predau instituțiilor care le-au asigurat sau se distrug pe baza aprobării instituțiilor respective.(2) În cazul redistribuirii sarcinilor de mobilizare, documentația tehnică se transferă noului producător pe baza dispoziției ministerului de resort, care se comunică Administrației Naționale și instituțiilor care le-au asigurat. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 50La reluarea, în timp de pace, a producției pentru tehnica militară cu fabricația sistată, documentația tehnologică și S.D.V. destinate acesteia se folosesc în procesul de fabricație.  +  Capitolul VII Pregătirea teritoriului pentru apărare  +  Articolul 51Pregătirea teritoriului pentru apărare se efectuează din timp de pace și are ca scop: satisfacerea nevoilor strategice și operative ale forțelor sistemului național de apărare, prin realizarea unor obiective care vor fi folosite exclusiv pentru apărare și prin identificarea și luarea în evidență a infrastructurii teritoriale de interes pentru apărare; protecția populației și a bunurilor materiale, inclusiv a celor ce aparțin patrimoniului național, prin realizarea unor obiective specifice, potrivit legii.  +  Articolul 52(1) Obiectivele necesare satisfacerii nevoilor strategice și operative, folosite exclusiv în scopul apărării, se stabilesc în condițiile legii și se cuprind în programul de pregătire a teritoriului.(2) Administrația Națională elaborează programul de pregătire a teritoriului pe baza propunerilor transmise de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, avizate de Statul Major General. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 53(1) Obiectivele aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării se transmit de Administrația Națională autorităților administrației publice centrale și locale sau, după caz, instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, pentru a fi incluse în programele de investiții proprii. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Programele de investiții privind realizarea obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărare, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, se duc la îndeplinire cu resurse bugetare alocate autorităților administrației publice executante, solicitate de acestea.(3) Stadiul realizării lucrărilor la aceste obiective și propunerile de actualizare a programului de pregătire a teritoriului se comunică Administrației Naționale anual, în primul trimestru, de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 54Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice țin evidența obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul național de apărare și comunică Administrației Naționale și Statului Major General, anual, situația acestora. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 55Autoritățile administrației publice care administrează și exploatează obiectivele de pregătire a teritoriului și elementele de infrastructură teritorială importante pentru sistemul național de apărare sunt obligate să le mențină permanent într-o stare corespunzătoare scopului pentru care au fost create.  +  Articolul 56Autoritățile administrației publice transmit Administrației Naționale, la solicitarea acestuia, propuneri pentru obiectivele de importanță deosebită pentru apărare care urmează să fie luate în pază, la mobilizare sau război, cu efective de jandarmi. Acestea se vor încadra în următoarele categorii:a) sedii pentru autoritățile publice care au atribuții de conducere a activităților pe timp de mobilizare sau război;b) incinte ale agenților economici producători de tehnică militară, resurse materiale strategice și resurse energetice;c) depozite pentru produse militare, combustibili sau substanțe periculoase;d) lucrări de artă, puncte obligatorii de trecere, noduri de comunicații, triaje de mare capacitate, aeroporturi, porturi, baraje hidroenergetice, conducte de transport de mare capacitate;e) stații electrice de transformare de mare capacitate, centre de comunicații, radiorelee și radiofaruri, stații de radio și televiziune. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 57(1) Administrația Națională supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării lista obiectivelor care urmează să fie luate în pază cu efective de jandarmi, la război, și o actualizează ori de câte ori este nevoie. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiul a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Pe baza listei aprobate ministerul de resort organizează activitățile și întocmește planurile de pază a obiectivelor cu efective de jandarmi, potrivit legii.  +  Capitolul VIII Coordonarea și controlul activităților de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare  +  Articolul 58(1) Coordonarea activităților de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare se face de către:a) Administrația Națională, prin metodologii, ordine și instrucțiuni, pentru toate activitățile de pregătire a economiei naționale pentru apărare ce se desfășoară în economie, și alte precizări sau dispoziții, pentru desfășurarea activităților curente; (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) b) Ministerul Finanțelor Publice, prin metodologii, norme și instrucțiuni specifice în vederea elaborării proiectului bugetului de stat pentru război și pentru finanțarea de la bugetul de stat a cheltuielilor necesare realizării activităților cuprinse în planul de pregătire, programul de pregătire a teritoriului pentru apărare și pentru alte activități specifice;c) ministere și celelalte autorități ale administrației publice, prin metodologii, ordine și dispoziții specifice, pentru pregătirea domeniului în care își desfășoară activitatea, pentru apărare;d) prefecți, prin compartimentele din structura Administrației Naționale care funcționează în teritoriu, pentru toate activitățile de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare din județe, respectiv din municipiul București. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Coordonarea de către instituțiile menționate se face și prin instructaje și analize specifice pe diverse activități cu factorii responsabili.  +  Articolul 59(1) Controlul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare are ca scop verificarea stadiului de realizare a măsurilor și acțiunilor care se desfășoară în vederea creării condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a planului de mobilizare, precum și a modului în care sunt îndeplinite obligațiile ce revin, potrivit legii, ministerelor, celorlalte autorități ale administrației publice și agenților economici pe linia pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și se face de către:a) Administrația Națională, la ministere, celelalte autorități ale administrației publice, agenții economici și alte instituții, pentru toate activitățile de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare; (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) b) Ministerul Finanțelor Publice, cu privire la modul de administrare și utilizare a fondurilor bugetare alocate instituțiilor publice și agenților economici pentru pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;c) ministerele și celelalte autorități ale administrației publice, la agenții economici din resortul lor de activitate, cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce le revin pentru pregătirea domeniilor proprii pentru apărare, potrivit legii;d) prefecți, prin compartimentele din structura Administrației Naționale care funcționează în teritoriu, pentru toate activitățile de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare din județe, respectiv din municipiul București. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiului a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Stadiul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare se verifică prin exerciții și antrenamente de mobilizare, conduse de Administrația Națională, cu participarea reprezentanților Ministerului Apărării Naționale și a autorităților administrației publice implicate, pe baza planului aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în acest scop. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 60La autoritățile administrației publice locale, serviciile publice deconcentrate și la agenții economici se înființează și funcționează ca organe de specialitate, conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003, comisii de apărare formate din salariați cuprinși în organigramele proprii.  +  Articolul 61(1) Comisia pentru probleme de apărare, denumită în continuare comisie, are în compunere până la 5 membri, în funcție de complexitatea obligațiilor ce revin instituției la mobilizare. Din comisie fac parte șefii compartimentelor cărora le revin sarcini pentru pregătirea de mobilizare a instituției respective, precum și personal tehnico-economic de specialitate.(2) Comisia are în compunere, de regulă, un președinte, persoană cu funcție de conducere, 4 membri și un secretar, numiți prin decizie a conducătorului unității.(3) Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfășurarea activităților cu informații clasificate, conform legii.  +  Articolul 62Comisia întocmește anual planul de activitate și are următoarele atribuții principale:a) organizează, coordonează și îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare ce se desfășoară în cadrul instituției, potrivit legii;b) stabilește măsurile tehnico-organizatorice pentru instituție în caz de mobilizare și responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acesteia;c) elaborează și actualizează documentele de mobilizare;d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; activitățile privind capacitățile de apărare și rezervele de mobilizare; modul de desfășurare a lucrărilor, măsurilor și acțiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop;e) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare și planului de pregătire;f) analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare și stabilește măsurile și acțiunile necesare pentru îmbunătățirea acestuia;g) întocmește propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării măsurilor și acțiunilor de pregătire pentru apărare;h) alte atribuții considerate necesare în acest domeniu.  +  Articolul 63(1) La nivelul agenților economici și al unităților similare acestora, comisia, pe lângă atribuțiile menționate mai sus, execută anual următoarele:a) verifică existentul și starea tehnică a utilajelor, instalațiilor și construcțiilor din cadrul capacităților de apărare;b) verifică existentul și starea calitativă a rezervelor de mobilizare aflate în păstrare;c) verifică existentul și starea tehnică a S.D.V. și a documentației tehnice păstrate cu regim de rezervă de mobilizare.(2) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un act de constatare. Deficiențele constatate se analizează de către conducerea instituției, care va lua măsuri de remediere.  +  Capitolul IX Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 64Întocmirea și derularea contractelor încheiate între Administrația Națională și agenții economici privind realizarea măsurilor și acțiunilor de pregătire a economiei naționale pentru apărare se efectuează potrivit prevederilor legislației în domeniu. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 65(1) Agenții economici și celelalte instituții implicate prezintă dări de seamă privind realizarea măsurilor și acțiunilor cuprinse în planul de pregătire, potrivit metodologiei stabilite de Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 ) (2) Toate datele și informațiile referitoare la pregătirea economiei naționale pentru apărare se transmit și în format electronic folosind codurile stabilite de Administrația Națională. (la 06-06-2023, sintagma: Oficiu a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 530 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 06 iunie 2023 )  +  Articolul 66(1) Datele și informațiile prevăzute la art. 41 alin. (4) din Legea nr. 477/2003 se pun la dispoziție fără plată.(2) Datele comunicate sunt protejate conform legislației privind informațiile clasificate sau pe baza unui acord de confidențialitate încheiat între părți, după caz.----------