REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1**)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2005  Notă
  Aprobate de ORDINUL nr. 2.133 din 8 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1160 din 21 decembrie 2005.
  Notă
  Pct. 44 și 45 ale art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012 prevăd:
  44. În cuprinsul reglementărilor, sintagma "persoană juridică" se înlocuiește cu sintagma "operator economic sau instituție publică", iar termenul "pneu" se înlocuiește cu termenul "anvelopă".
  45. În cuprinsul reglementărilor, termenul "măsurătorii" se înlocuiește cu termenul "măsurării".
  Conform pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, în cuprinsul textului, sintagmele "locuri pe scaune", "vehicul rutier" și "siguranța circulației rutiere" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri șezând", "vehicul" și "siguranța rutieră".
  Conform pct. 37 al art. I ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, în cuprinsul ordinului, sintagmele "locuri șezând" și "siguranța rutieră" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri pe scaune" și "siguranța circulației rutiere".
  Potrivit pct. 39 și 40 ale art. I din ORDINULUI nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018, în tot cuprinsul reglementărilor, cu excepția anexelor, termenul defect se înlocuiește cu termenul deficiență.
  De asemenea, termenul defect se înlocuiește cu termenul deficiență în anexa nr. 2 la reglementări, la literele G și H, în anexa nr. 4 la reglementări și în anexa nr. 5 la reglementări.
  Înlocuirea termenilor s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  (la 23-07-2012, Titlul reglementărilor a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012 ) (la 20-05-2018, Titlul Reglementărilor a fost modificat de Punctul 7, Articolul I ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele reglementări stabilesc cerințele specifice privind organizarea și funcționarea sistemului de inspecție tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum și metodologia de efectuare a inspecției tehnice periodice, denumită în continuare ITP, pentru aprecierea, cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părți ale vehiculului, a stării tehnice a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România și a existenței dotărilor obligatorii, din punctul de vedere al siguranței rutiere, protecției mediului și folosinței conform destinației.(2) ITP cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele:a) inspecția tehnică privind siguranța rutieră;b) inspecția tehnică privind protecția mediului;c) inspecția tehnică privind încadrarea în categoria de folosință conform destinației, avându-se în vedere caracteristicile de siguranță și de mediu obligatorii în vigoare la momentul omologării sau, dacă este cazul, la momentul modificării constructive ori echipării ulterioare. (la 20-05-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 2Lucrările prevăzute în prezentele reglementări constau în controlul ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor accesibile direct, precum și a dotărilor obligatorii prevăzute de normele privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației. Informațiile privind gradul de uzură și starea acestora, pentru care ar fi necesară demontarea lor, se obțin de către deținător cu ocazia lucrărilor de întreținere sau de reparații. (la 02-08-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, prin înlocuirea sintagmei "siguranța rutieră" cu sintagma "siguranța circulației rutiere". )  +  Articolul 3(1) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (2) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (3) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (4) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (4^1) Prelucrările de date cu caracter personal, efectuate de RAR și de persoanele autorizate potrivit scopului prevăzut la art. 1, se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679. (la 21-01-2020, Alineatul (4^1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) (4^2) Abrogat. (la 21-01-2020, Alineatul (4^2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) (5) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (6) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (6) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (7) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute ITP cuprinde: a) supravegherea tehnică a stațiilor de inspecție tehnică periodică, denumite în continuare SITP, inclusiv prin mijloace informatice, prin analiza rezultatelor ITP folosind metode statistice;b) controlul executării ITP, inclusiv prin reverificări efectuate de RAR în SITP la vehiculele inspectate în cadrul acestor SITP;c) controlul executării ITP prin reverificare în reprezentanțele RAR a vehiculelor inspectate în SITP autorizate;d) controlul tehnic în trafic;e) verificări incognito, opțional cu utilizarea unui vehicul cu deficiențe cunoscute;f) controlul executării ITP în urma contestațiilor;g) controlul executării ITP în urma reclamațiilor. (la 20-05-2018, Alineatul (7) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (8) În vederea asigurării monitorizării prevăzute la alin. (7):a) Persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a ITP, gestionat de RAR, și prin personalul implicat în activitatea de ITP trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR;b) Vehiculul va fi reținut în SITP maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operațiuni, la solicitarea RAR, efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii RAR în cadrul SITP respective, atât a vehiculului inspectat, cât și a modului în care inspectorul tehnic a respectat cerințele și procedura de efectuare a ITP, inclusiv prin asistarea acestuia la efectuarea ITP conform planului de operațiuni aplicabil; (la 21-01-2020, Litera b) din Alineatul (8) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) c) inspectorul tehnic din cadrul SITP, denumit în continuare inspector tehnic, are obligația de a înștiința persoanele ce prezintă vehiculele la ITP asupra posibilității selectării vehiculului pentru reverificare de inspectorii RAR, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de așteptare, va pune la dispoziția inspectorului RAR vehiculul și documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITP. SITP și inspectorul tehnic vor asigura toate condițiile pentru efectuarea reverificării de inspectorul RAR (de exemplu: aparatură, calculator, cameră digitală, înregistrări video etc.). În toate cazurile, reverificările efectuate de inspectorii RAR vor acoperi integral cerințele și procedura de efectuare a ITP, precum și planul de operațiuni corespunzător categoriei vehiculului. (la 21-01-2020, Litera c) din Alineatul (8) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) (8^1) În cazul reverificării prevăzute la alin. (7) lit. b), inspectorul RAR desemnat în acest scop poate modifica rezultatul ITP:– în cazul în care constată că inspectorul tehnic a menționat în mod eronat în raportul de ITP DMa și/sau DP;– în cazul în care constată că inspectorul tehnic nu a menționat în raportul de ITP DMa și/sau DP existente. (la 20-05-2018, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (9) În urma reverificării prevăzute la alin. (7) lit. c) personalul abilitat al RAR poate anula ITP în condițiile prevăzute de prezentele reglementări.  +  Articolul 4În funcție de categorie, destinație și masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, vehiculele ce vor fi supuse ITP sunt grupate în trei clase de ITP, astfel: (la 23-07-2012, Partea introductivă a art. 4 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) a) clasa I: mopede, motociclete, mototricicluri, cvadricicluri și remorcile acestora;b) clasa a II-a: vehicule cu MTMA până la 3.500 kg inclusiv, cu excepția celor din clasa I; (la 23-07-2012, Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) c) clasa a III-a: vehicule cu MTMA mai mare de 3.500 kg. (la 23-07-2012, Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". )  +  Articolul 5(1) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (2) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (3) Periodicitatea efectuării ITP, în funcție de categoriile vehiculelor supuse ITP, este următoarea:a) la 6 luni:i) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune; (la 02-08-2014, Pct. i) de la lit. a) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, prin înlocuirea sintagmei "locuri șezând" cu sintagma "locuri pe scaune". ) ii) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere; (la 15-06-2015, Pct. ii) de la lit. a) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) iii) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune. (la 15-06-2015, Pct. iii) de la lit. a) a alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) iv) autoturismele cu care se efectuează transport alternativ, astfel cum acesta este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019. (la 21-01-2020, Litera a) , Alineatul (3) , Articolul 5 , Capitolul I a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) b) la 1 an:i) autovehicule destinate transportului de mărfuri cu MTMA mai mare de 3.500 kg;ii) remorci și semiremorci cu MTMA mai mare de 3.500 kg;iii) tractoare cu MTMA mai mare de 3.500 kg; (la 23-07-2012, Pct. iii) de la lit. b) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. ) iv) autovehicule speciale ambulanță.v) autovehicule destinate transportului de mărfuri cu MTMA care nu depășește 3.500 kg. (la 23-07-2012, Pct. v) de la lit. b) a alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. ) vi) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto, cu excepția autovehiculelor prevăzute la lit. a) pct. iii). (la 15-06-2015, Pct. vi) de la lit. b) a alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) c) la 2 ani:i) mopede, motociclete, mototricicluri și cvadricicluri; (la 16-02-2012, Pct. i) de la lit. c) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) ii) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, respectiv la 1 an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric; (la 20-05-2018, Litera ii) din Litera c) , Alineatul (3) , Articolul 5 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) iii) mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepția mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h; (la 02-08-2014, Pct. iii) de la lit. c) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) iv) remorci și semiremorci cu MTMA care nu depășește 3.500 kg, cu următoarele excepții:- remorci și semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;- remorci și semiremorci apicole, precum și rulote, pentru care periodicitatea este de 3 ani. (la 02-08-2014, Pct. iv) de la lit. c) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) v) tractoare cu MTMA care nu depășește 3.500 kg. (la 23-07-2012, Pct. v) de la lit. c) a alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. ) d) abrogată; (la 02-08-2014, Lit. d) a alin. (3) al art. 5 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (3^1) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi. (la 20-05-2018, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, inclusiv cele utilizate pentru învățarea conducerii auto, precum și autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere se supun primei ITP la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi. (la 15-06-2015, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) (4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei ITP la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi. (la 02-08-2014, Alin. (4^1) al art. 5 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, prin înlocuirea sintagmei "locuri șezând" cu sintagma "locuri pe scaune". ) (4^2) Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, cu MTMA care nu depășește 3.500 kg, se supun primei ITP la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepția autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an. (la 23-07-2012, Alin. (4^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. ) (5) Termenul pentru efectuarea primei ITP se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea ITP, de la data celei precedente.(6) Vechimea autovehiculelor prezentate la ITP se stabilește prin diferența dintre anul finalizării ITP și anul fabricației înscris în rubrica aferentă din cartea de identitate a vehiculului. (la 20-05-2018, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 20-05-2018, Articolul 6 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 7(1) ITP la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c) pct. iii) care nu dețin atestat tehnic, la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, în vederea înmatriculării sau a înregistrării acestora, la vehiculele înmatriculate în alte state, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se efectuează numai de personalul RAR.(2) ITP la tractoarele agricole sau forestiere și la mașinile și utilajele autopropulsate pentru lucrări poate fi efectuată și cu laboratoare mobile din dotarea RAR.(3) ITP la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu carburanți alternativi se efectuează în stațiile reprezentanțelor RAR sau în SITP autorizate în acest scop de RAR. (la 21-01-2020, Articolul 7 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 )  +  Articolul 8(1) La ITP, vehiculele supuse agreării pentru transportul de mărfuri periculoase, vehiculele destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze și remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, trebuie să corespundă cerințelor aplicabile din prezentele reglementări, precum și cerințelor suplimentare aplicabile pentru ITP prevăzute prin reglementările specifice în vigoare. (la 23-07-2012, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "certificării" cu sintagma "agreării" și de pct. 39 al art. I din același act normativ, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) (2) Abrogat. (la 15-06-2015, Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) (3) ITP la autovehiculele pentru competiții sportive și la vehiculele cu caracteristici speciale se efectuează ținându-se seama de cerințele tehnice specifice pe baza cărora acestea au fost omologate. (la 23-07-2012, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) (4) ITP la vehiculele istorice se efectuează prin raportare la caracteristicile tehnice ale acestora de la data fabricației.(5) ITP la vehiculele înmatriculate în alte state se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel. (la 20-05-2018, Articolul 8 din Capitolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Capitolul II Organizarea SITP  +  Articolul 9(1) SITP este o (sub)unitate care aparține unui operator economic sau unei instituții publice, având prevăzută în obiectul de activitate cuprins în actul constitutiv sau actul de înființare desfășurarea de activități de testări și analize tehnice. SITP poate funcționa numai dacă deține autorizație tehnică în termen de valabilitate eliberată de RAR, conform prezentelor reglementări. Spațiul destinat activității de ITP trebuie să fie separat de spațiul destinat altor activități ale operatorului economic sau instituției publice și toată aparatura destinată acestei activități trebuie să fie amplasată într-o singură incintă, astfel încât activitatea de ITP să nu fie influențată de alte activități desfășurate de operatorul economic sau instituția publică respectivă. (la 16-02-2012, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) (2) În cadrul SITP nu se admite efectuarea de operațiuni de întreținere și reparații în timpul programului pentru efectuarea ITP.(3) Utilajele și aparatura SITP pot fi utilizate pentru diagnosticare și pentru verificarea calității reparațiilor și reglajelor efectuate în cadrul atelierului propriu sau de către alte ateliere de reparații, în baza unui document de lucru însoțitor care se va înregistra în registrul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. j).  +  Articolul 10(1) SITP trebuie amenajată și dotată cu următoarele:1. SITP pentru clasa Ia) dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului; se admite și un dispozitiv ce asigură suspendarea vehiculului roată cu roată;b) lampă portabilă de 12 V sau 24 V.c) aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă; (la 20-05-2018, Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) d) dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului anvelopelor vehiculelor, cu o precizie de ± 0,1 mm; (la 20-05-2018, Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) 2. SITP pentru clasa a II-a și/sau a III-aa) canal de vizitare dotat cu o instalație de iluminare de 12 V sau 24 V. Canalul de vizitare al SITP pentru clasa a III-a trebuie echipat cu un dispozitiv de ridicare a vehiculului pe una dintre punți, cu iluminare corespunzătoare și, dacă este cazul, cu sistem de ventilație; (la 20-05-2018, Litera a) din Punctul 2. , Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) Pentru SITP aflate la prima autorizare începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, dimensiunile canalului de vizitare trebuie să fie: adâncime de minimum 1,5 m, lățime de minimum 0,8 m și lungime de minimum 6 m pentru clasa a II-a, respectiv 12 m pentru clasa a III-a.b) cric mobil pentru suspendarea vehiculului roată cu roată, cu capacitatea de încărcare de minimum 2.000 kg pentru clasa a II-a; (la 16-02-2012, Lit. b) de la pct. 2 al alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) c) pentru clasa a II-a, în locul canalului de vizitare se admite un elevator cu capacitatea de încărcare de minimum 2.500 kg, caz în care este necesară și dotarea cu dispozitiv de ridicare/suspendare cu picior cu capacitatea de încărcare de minimum 1.000 kg. Amenajarea SITP trebuie să permită în dreptul elevatorului suspendarea vehiculului la o înălțime de minimum 1,5 m.d) platforme culisante pentru verificarea jocurilor care să permită minimum patru mișcări liniare sau minimum două mișcări liniare și două mișcări circulare - opțional pentru clasa a II-a, obligatorii pentru clasa a III-a; platformele (cel puțin două plăci acționate electric) trebuie să permită mișcări și în sensuri opuse, atât pentru deplasările pe direcția longitudinală, cât și pentru deplasările pe direcția transversală față de canalul de vizitare. Deplasarea platformelor trebuie să fie comandată de către inspectorul tehnic de la postul de inspecție (în canalul de vizitare).Platformele culisante aflate în dotarea SITP de clasa a III-a trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:(i) mișcare longitudinală și transversală de cel puțin 95 mm;(ii) viteza mișcării longitudinale și transversale între 5 cm/s și 15 cm/s.Pentru SITP de clasa a III-a ce efectuează ITP la autobuze articulate sunt necesare platouri cu minimum opt mișcări. (la 20-05-2018, Litera d) din Punctul 2. , Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) e) instalație pentru evacuarea forțată a gazelor arse;f) lampă portabilă de 12 V sau 24 V.(2) SITP trebuie dotată cu următoarea aparatură:1. Stand de frânare cu role corespunzător clasei de ITPa) pentru clasa I - pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără atașa1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă și anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă. (la 21-01-2020, Litera a1) din Litera a) , Punctul 1. , Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) a2) standul de frânare cu role trebuie să aibă viteza periferică a rolelor de minimum 5 km/h.a3) standul de frânare cu role trebuie să fie prevăzut cu afișaj analogic (grafică analogică pe monitor) sau cu indicatoare analogice.a4) standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenței la rulare, a forței de frânare și să permită aprecierea ovalității. Forța maximă de frânare trebuie să fie măsurată la o alunecare relativă de 24%.a5) cerințele pentru mărimile măsurate sunt următoarele:i) pentru rezistența la rulare și forța de frânare - clasa de exactitate 3;ii) pentru masă - clasa de exactitate 2.a6) programul standului de frânare cu role trebuie să permită determinarea cel puțin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu și pentru frâna de staționare.a7) standul de frânare cu role trebuie să permită transmiterea datelor către un calculator și o imprimantă sau numai către o imprimantă.a8) programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date: (la 16-02-2012, Partea introductivă a lit. a8) de la pct. 1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea termenului "măsurătorii" cu termenul "măsurării". ) i) marca, tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă;ii) data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;iii) masa efectivă a vehiculului sau masele efective pe roata față și spate, în momentul efectuării probei;iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau de staționare);v) roțile verificate(față/spate) și valorile forțelor de frânare măsurate;vi) valorile coeficienților de frânare (pentru frâna de serviciu și de staționare).vii) Abrogat. (la 21-01-2020, Punctul vii) din Litera a8) , Litera a) , Punctul 1. , Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) a9) nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficienții de frânare, precum și a rezultatului verificării. Totuși, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformități ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.a10) se admit numai standurile de frânare cu cântărire dinamică și care au dispozitiv de fixare față/spate pe durata încercării frânelor.b) pentru clasa a II-a și a III-ab.1) standul de frânare cu role trebuie să fie dotat cu dispozitiv de sesizare a alunecării relative la o valoare de 24% a acesteia, dispozitiv pentru măsurarea efortului la pedală (recomandabil fără cablu de legătură), iar pentru clasa a III-a și cu dispozitiv pentru măsurarea presiunii în instalația de frânare (0-10 atm), în conformitate cu anexa A la Standardul ISO 21069-1 privind cerințele tehnice pentru încercarea sistemelor de frânare ale vehiculelor utilizând un stand cu role. Diametrul rolelor trebuie să fie de minimum 160 mm, iar coeficientul de frecare dintre rolă și anvelopă trebuie să fie de minimum 0,6 în stare umedă. Standul de frânare cu role trebuie echipat cu instalații pentru încercarea sistemelor de frânare pneumatice, cum ar fi manometre, conectori și furtunuri; (la 20-05-2018, Litera b.1 din Litera b) , Punctul 1. , Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) b.2. b.2 standul de frânare cu role pentru clasa a II-a trebuie să aibă viteza periferică a rolelor de minimum 5 km/h, iar standul de frânare cu role universal, de minimum 5 km/h pentru clasa a II-a și de minimum 2,5 km/h pentru clasa a III-a.b.3. b.3 standul de frânare cu role trebuie să fie prevăzut cu afișaj analogic (grafică analogică pe monitor) sau cu indicatoare analogice. Afișajul analogic trebuie amplasat astfel încât să permită vizualizarea sa de către operator, indiferent de poziția ansamblului de vehicule pe stand.b.4. standul de frânare cu role pentru clasa a III-a trebuie să fie dotat cu dispozitiv de simulare a încărcării vehiculului pentru efectuarea ITP la vehiculele cu sistem de frânare pneumatic. Acesta trebuie să fie capabil să simuleze o încărcare de minimum 3.000 kg pe axă. (la 23-07-2012, Lit. b.4 a pct. 1 al alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. ) b.5. în cazul SITP cu flux discontinuu, standul de frânare cu role trebuie echipat cu capace de protecție a rolelor.b.6. standul de frânare cu role trebuie să permită măsurarea rezistenței la rulare, a forței de frânare, a forței de apăsare la pedală și a presiunii în instalația de frânare pneumatică și să permită aprecierea ovalității. Forța maximă de frânare trebuie să fie măsurată la o alunecare relativă de 24%.b.7. cerințele pentru mărimile măsurate sunt următoarele:i) pentru rezistența la rulare și forța de frânare - clasa de exactitate 3;ii) pentru forța de apăsare la pedală - clasa de exactitate 2;iii) iii) pentru presiunea din instalația de frânare pneumatică - clasa de exactitate 1;iv) pentru masă - clasa de exactitate 2.b.8. programul standului de frânare cu role trebuie să permită determinarea cel puțin a coeficientului de frânare pentru frâna de serviciu și pentru frâna de staționare, precum și a dezechilibrului dintre forțele de frânare la roțile aceleiași axe pentru frâna de serviciu și pentru frâna de staționare.b.9. pentru ITP la autovehiculele cu tracțiune integrală permanentă, stația trebuie să fie dotată cu stand de frânare care să permită efectuarea acestui tip de verificare.b.10. standul de frânare cu role trebuie să permită transmiterea datelor către un calculator și o imprimantă sau numai către o imprimantă.b.11. programul standului de frânare cu role trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:i) marca, tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă;ii) data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;iii) masa efectivă a vehiculului sau masele efective pe axe, în momentul efectuării probei;iv) sistemul de frânare verificat (serviciu sau staționare);v) axa verificată (axa 1, axa 2 etc) și valorile forțelor de frânare măsurate;vi) valorile coeficienților de frânare (pentru frâna de serviciu și cea de staționare);vii) vii) valorile dezechilibrelor forțelor de frânare pe axe (pentru frâna de serviciu și cea de staționare);viii) viii) valoarea măsurată a forței de apăsare la pedala de frână - după caz, calculul forței maxim admisibile la pedală pentru autovehiculul respectiv va fi efectuat manual de către inspectorul tehnic pe buletinul de probă. Această cerință se aplică numai în cazul dispozitivelor care pot asigura transmiterea semnalului;ix) valoarea măsurată a presiunii din instalația de frânare pneumatică.b.12. nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor limită pentru coeficienții de frânare și dezechilibre, precum și a rezultatului verificării. Totuși, în cazul respingerii vehiculului pentru neconformități ale sistemului de frânare, inspectorul tehnic va consemna manual pe buletinul de probă valorile limită ale parametrilor ce au condus la respingerea vehiculului.b.13. b.1 3 în cazul utilizării standurilor în regimul de măsurare pentru autovehicule cu tracțiune integrală permanentă, nu este obligatorie tipărirea pe buletinul de probă a valorilor dezechilibrelor forțelor de frânare pe axe, valorile respective urmând a fi calculate și înscrise de inspectorul tehnic pe buletinul de probă.2. Analizor de gaze pentru stațiile ce efectuează ITP la autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie (mas)2.1. Pentru stațiile ce efectuează ITP la autovehiculele echipate cu mas fără catalizator tricomponent și sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor de gaze pentru măsurarea cel puțin a CO cu o precizie de minimum ± 0,2% și a HC cu o precizie de minimum ± 30 ppm, iar dacă măsoară și alte componente, cu o precizie de minimum ± 1% pentru CO(2) și ± 0,2% pentru O(2) (conform OIML R 99 clasa II);2.2. Pentru stațiile care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu mas, inclusiv la cele cu catalizator tricomponent și sondă lambda, este necesară dotarea cu analizor cu 4 gaze conform Directivei 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) sau conform cu OIML R 99 - Instrumente pentru măsurarea emisiilor de evacuare ale vehiculelor, clasa I, cu precizie de minimum:± 0,06 % vol pentru CO;± 0,5 % vol pentru CO_2;± 0,1 % vol pentru O_2;± 12 ppm vol pentru HC. (la 20-05-2018, Punctul 2.2. din Punctul 2. , Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) 2.3. Pentru ambele tipuri de analizoare de gaze timpul de răspuns nu trebuie să depășească 15 s. Ele trebuie dotate cu dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului, dispozitiv pentru măsurarea turației motorului și imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.2.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor și dispozitivele pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescripțiile fabricantului.2.5. Programul analizorului de gaze trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date: (la 16-02-2012, Partea introductivă a pct. 2.5. al alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea termenului "măsurătorii" cu termenul "măsurării". ) a) data, ora și minutul efectuării probei;b) temperatura uleiului de motor, la momentul efectuării probei;c) turația de mers în gol încet la care s-a efectuat proba;d) valoarea CO(cor) la turația de mers în gol încet;e) valoarea HC măsurată la turația de mers în gol încet;f) turația de mers în gol accelerat la care s-a efectuat proba - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;g) valoarea CO sau CO(cor) la turația de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;h) valoarea coeficientului lambda la turația de mers în gol accelerat - numai în cazul analizoarelor cu 4 gaze;i) valoarea HC măsurată la turația de mers în gol accelerat.2.6. Analizoarele de gaze cu care sunt echipate SITP care efectuează ITP la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) și/sau la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) trebuie să aibă posibilitatea de a efectua măsurarea emisiilor poluante pentru aceste autovehicule.3. Opacimetru pentru stațiile ce efectuează ITP la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare (mac)3.1. Opacimetrul trebuie să permită măsurarea în flux parțial conform Regulamentului 24 CEE ONU*1), cu o precizie de minimum ± 0,3 m^(-1). Notă
  *1) Regulamentul nr. 24 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU)- Dispoziții uniforme privind:
  I. Omologarea motoarelor cu aprindere prin comprimare (AC) în ceea ce privește emisiile de poluanți vizibili
  II. Omologarea autovehiculelor în ceea ce privește instalarea motoarelor cu aprindere prin comprimare de tip omologat
  III. Omologarea autovehiculelor echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare în ceea ce privește emisiile de poluanți vizibili
  IV. Măsurarea puterii motoarelor cu aprindere prin comprimare
  3.2. Camera de măsură a opacimetrului trebuie să fie mobilă.3.3. Opacimetrul trebuie prevăzut cu dispozitive adecvate măsurării temperaturii de intrare a gazelor, cu posibilitatea de a afișa valoarea echivalentă a opacității la temperatura de 100°C, dispozitiv pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, dispozitiv pentru măsurarea turației motorului care să poată măsura turația motorului indiferent de diametrul conductelor de injecție montate, precum și imprimantă. De asemenea, trebuie să aibă posibilitatea de conectare la un calculator.3.4. Se admit numai sondele de prelevare a gazelor și dispozitivele pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor, de origine sau certificate în conformitate cu prescripțiilefabricantului.3.5. 3.5 Pentru clasa a III-a, dispozitivul pentru măsurarea temperaturii uleiului de motor trebuie să aibă lungimea de minimum 2,5 m. (la 02-08-2014, Subpct. 3.5, pct. 3 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) 3.6. Programul aparatului va fi conform cu prevederile anexei nr. 13 la reglementări și trebuie să permită măsurarea timpului de bază (durata accelerării motorului).3.7. Programul opacimetrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:a) data, ora și minutul efectuării probei - numai pentru prima probă;b) temperatura uleiului de motor la momentul efectuării probei;c) timpul de bază;d) turația de mers în gol încet;e) turația de mers în gol maximă (de regulator);f) indicele de opacitate măsurat;g) media aritmetică a indicilor de opacitate măsurați pentru cel puțin ultimele 3 cicluri de accelerare liberă valide. (la 20-05-2018, Punctul 3.7. din Punctul 3. , Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) 3.8. Valoarea indicelui de opacitate mediu se calculează ca medie aritmetică a valorilor măsurate în cel puțin ultimele 3 cicluri de accelerare liberă cu condiția să nu se înregistreze diferențe semnificative între turațiile minime măsurate la ciclurile de accelerare sau între turațiile maxime măsurate la ciclurile de accelerare, în conformitate cu procedura prevăzută de anexa nr. 13 la reglementări.
  4. Aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă5. Manometru pentru măsurarea presiunii în anvelopelele vehiculelor, cu domeniul de măsurare 0 - 10 bar și cu clasa de exactitate 2,5. (la 16-02-2012, Pct. 5 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea termenului "pneu" cu termenul "anvelopă". ) 6. Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului anvelopelor vehiculelor, cu o precizie de ± 0,1 mm (la 16-02-2012, Pct. 6 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea termenului "pneu" cu termenul "anvelopă". ) 7. Cântar pentru măsurarea maselor (independent sau în cadrul standului de frânare), cu o precizie de minimum ± 2% din valoarea măsurată. Cântarul trebuie să fie conectat la același calculator ca și standul de frânare cu role.8. Decelerometru cu compensare și înregistrare a datelor pentru verificarea eficacității sistemului de frânare prin probe funcționale în parcurs (numai pentru tractoarele, autoremorcherele, autovehiculele speciale și autovehiculele specializate care nu pot fi verificate pe standul de frânare cu role, pentru autovehiculele cu tracțiune integrală permanentă nedecuplabilă - legătură rigidă, pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri, precum și pentru mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări cu viteza maximă constructivă mai mare de 25 km/h.) (la 21-01-2020, Primul paragraf de la punctul 8. din Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) Programul decelerometrului trebuie să permită tipărirea rezultatelor măsurării. Pe buletinul de probă trebuie să fie tipărite cel puțin următoarele date:a) marca, tipul și numărul de înmatriculare ale vehiculului verificat - aceste date pot fi introduse de la tastatură sau completate manual de inspectorul tehnic pe buletinul de probă;b) data, ora și minutul la care a fost efectuată verificarea;c) sistemul de frânare verificat (serviciu sau staționare);d) valoarea decelerației;e) valoarea măsurată a forței de acționare la pedală;f) viteza la care s-a efectuat proba (viteza de la care s-a efectuat frânarea).Decelerometrele care nu măsoară continuu trebuie să înregistreze măsurătorile cel puțin de 10 ori pe secundă. (la 20-05-2018, Punctul 8. din Alineatul (2) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) 9. Dispozitiv de simulare a forței de împingere la proțapul remorcii sau dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător, pentru SITP ce efectuează ITP la remorcile cu sistem de frânare cu acționare prin inerție.10. Dispozitiv de ancorare dotat cu întinzător, pentru SITP ce efectuează ITP la tractoare - cu excepția SITP dotate cu decelerometru.11. Calculator pentru evidența ITP (desktop): (la 16-02-2012, Titlul pct. 11 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) 11.1. Calculatorul trebuie să aibă următoarea configurație minimală:a) procesor: minimum 1,5 Ghz;b) memorie internă: Ram minimum 1 Gb, Hdd minimum 40 Gb;c) CD-ROM sau CD-W;d) placa video pentru rezoluție de minimum 800x600 pixels;e) port paralel și port USB;f) sistem de operare: Windows XP SP 2 cu Internet Explorer 6;g) modem adaptat modului de transmisie: 56 Kb - obligatoriu numai pentru SITP ce utilizează același calculator și pentru activitățile de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză.11.2. Calculatorul trebuie folosit numai pentru activități legate de ITP sau de verificare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, nefiind permisă instalarea altor programe decât cele furnizate de RAR. Instalarea și întreținerea programelor se fac numai de personalul RAR abilitat pentru această activitate.12. Cameră foto digitală care să permită, la salvarea imaginilor prelevate în sistemul informatic, afișarea datei și orei prelevării imaginii.13. Ruletă cu lungimea de minimum 10 m.14. Ciocan cu cap rotund cu o masă de maximum 200 g.15. Leviere (2 bucăți) de mărime corespunzătoare clasei de ITP - minimum 300 mm pentru clasa a II-a și minimum 500 mm pentru clasa a III-a.16. Riglă cu bulă de nivel (2 bucăți): 200/5/30 mm și 1000/5/30 mm (pentru clasa a III-a).17. Șubler cu tijă cu o lungime de minimum 15 cm și cu o precizie de ± 0,1 mm pentru clasa a II-a, respectiv cu o lungime de minimum 20 cm și cu o precizie de ± 0,1 mm pentru clasa a III-a sau calibre de măsurare pentru clasele a II-a și a III-a, în vederea verificării sistemelor de cuplare. (la 16-02-2012, Pct. 17 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) 18. Jaloane reflectorizant - fluorescente (5 bucăți), în vederea verificării câmpului de vizibilitate spre înapoi în conformitate cu anexa nr. 3 la reglementări.19. Dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, cum ar fi un instrument de scanare OBD. (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) 20. Dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL în cazul în care sunt inspectate vehicule echipate cu instalații de alimentare GPL/GNC/GNL. (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) 21. Dispozitivele menționate anterior la pct. 2 și 3 pot fi combinate într-un dispozitiv compus, cu condiția ca acesta să nu afecteze precizia fiecărui dispozitiv individual. (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )
  (3) SITP trebuie să asigure instalarea analizorului de gaze și a opacimetrului într-o incintă echipată cu instalație de încălzire și climatizare, după caz, care să asigure, pe perioada desfășurării activității, menținerea temperaturii între 5°C și 37°C.(4) Utilizatorii aplicației informatice de ITP nu au voie să altereze baza de date cu înregistrări incomplete, eronate sau fictive prin folosirea necorespunzătoare și neavizată a aplicației pentru această activitate sau prin alte mijloace software.(5) Aparatele de măsură trebuie să aibă dovada conformității realizată periodic, potrivit prevederilor tabelului următor:
  [poziție conform art. 10] Denumirea aparatului de măsură Dovada conformității Tipul aparatului sau mărimii certificate
  [art. 10 alin. (2) pct. 1 lit. a)]Certificat de etalonareForță de frânare
  Stand de frânare cu role corespunzător clasei I de ITP - pentru mopedecu 2 roți și motociclete fără atașCântărire (masă)
  [art. 10 alin. (2) pct. 1 lit. b)]Stand de frânare cu role corespun-zător clasei a II-a și a III-a de ITP Buletin de verificare metrologică Forță de frânare
  Certificat de etalonare Forță de apăsare la pedală Cântărire (masă) Presiune (traductor de presiune)
  [art. 10 alin. (2) pct. 2] Analizor de gaze pentru stațiile ce efectuează ITP la autovehicu- lele echipate cu motor cu aprin- dere prin scânteie (mas) Buletin de verificare metrologică Analizor de gaze de evacuare
  [art. 10 alin. (2) pct. 3] Opacimetru pentru stațiile ce efectuează ITP la autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare (mac) Buletin de verificare metrologică Opacimetru pentru gazelede evacuare ale mac
  [art. 10 alin. (2) pct. 4] Aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă Certificat de etalonare Unghiuri (aparat pentru reglarea și verificarea farurilor la autovehicule)
  [art. 10 alin. (2) pct. 5] Manometru pentru măsurarea presiunii în anvelopele vehiculelor Buletin de verificare metrologică Manometru pentru verifi-carea presiunii în anvelopele vehiculelor
  [art. 10 alin. (2) pct. 6] Dispozitiv de măsurare a adâncimiiprofilului anvelopelor Certificat de etalonare Lungimi (șubler)
  [art. 10 alin. (2) pct. 8] Decelerometru cu compensare Certificat de etalonare sau buletin de măsurare Decelerație Forța de apăsare la pedală
  [art. 10 alin. (2) pct. 13] Ruletă cu lungimea de minimum 10 mBuletin de verificare metrologică Ruletă
  Certificat de etalonare Lungimi (ruletă)
  [art. 10 alin. (2) pct. 17] Șubler cu tijă cu o lungime de minimum 15 cm și cu o precizie de ± 0,1 mm pentru clasa a II-a, respectiv cu o lungime de minimum 20 cm și cu o precizie de ± 0,1 mm pentru clasa a III-a sau calibre de măsurare pentru claselea II-a și a III-a Certificat de etalonare Lungimi (șubler)
  Buletin de măsurare Lungimi (calibre)
  Aparatele de măsură pentru care sunt necesare buletine de verificare metrologică fac parte din categoria mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal și obligatoriu au aprobare de model în România sau aprobare de model CE. (la 21-01-2020, Tabelul de la alin. (5) al art. 10, Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 )
  (6) Certificatele de etalonare pot fi emise și de laboratoare acreditate de RENAR.(6^1) Cu excepția cazului în care legislația UE și legislația națională aferentă conțin dispoziții contrarii, intervalul dintre două calibrări succesive nu trebuie să depășească:i) 24 de luni pentru măsurarea masei și a presiunii;ii) 24 de luni pentru măsurarea forțelor;iii) 12 luni pentru măsurarea emisiilor de gaze. (la 20-05-2018, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) (7) SITP trebuie să asigure posibilitatea de transmitere a datelor în timp real. În acest scop trebuie asigurată posibilitatea conexiunii prin internet cu următoarele caracteristici:a) lărgime de bandă: minimum 128 kbps;b) timpul de răspuns: maximum 200 ms;c) rata erorilor: aprox. 1/1000;d) sla: minimum 99,99%.(8) În cazul aparaturii de măsurare pentru care este necesară imprimarea rezultatelor, furnizorul echipamentului sau firma care a modernizat aparatul trebuie să pună la dispoziția RAR un model al buletinului de probă, în limba română, care va fi folosit în SITP din România, iar la orice modificare de soft va trebui pus la dispoziția RAR un model al noului buletin de probă. RAR poate verifica în cadrul SITP folosirea exclusivă a buletinului de probă și a versiunii de soft declarate. (la 02-08-2014, Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (8^1) SITP trebuie să asigure posibilitatea imprimării certificatului de inspecție tehnică periodică. (la 02-08-2014, Alin. (8^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (9) SITP trebuie să dispună de o linie telefonică dedicată în permanență activității de ITP.(9^1) SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activității efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziția RAR în scopul monitorizării activității de ITP.Sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conțină minimum două camere de supraveghere și un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder) care să permită înregistrarea la rezoluții înalte HD (High Definition), având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile și particularitățile spațiului destinat activității de ITP; sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat și instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităților desfășurate pe linia de ITP. Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare SITP trebuie să asigure următoarele funcționalități:a) să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător și accesibil inspectorului RAR;b) să permită înregistrarea și vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia și a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condițiile de iluminare existente;c) să permită înregistrarea activității de pe linia de ITP pe durata maximă de funcționare, respectiv de luni până vineri între orele 8,00 și 20,00 și sâmbătă între orele 8,00 și 14,00;d) să permită înregistrarea și vizualizarea corespunzătoare a indicațiilor afișajului/afișajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe linia de ITP;e) să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării și ștergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor.În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP se acceptă utilizarea unui singur sistem de supraveghere video, cu condiția ca acesta să fie astfel proiectat, dotat și instalat încât să asigure toate funcționalitățile prevăzute la lit. a)-e) pentru toate liniile de ITP utilizate, iar acestea să fie amplasate alăturat, în aceeași incintă. (la 01-11-2016, Alineatul (9^1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 ) (10) În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP, se acceptă utilizarea echipamentelor prevăzute la alin. (2), pct. 2 - 6, 8 și 11 - 18 la efectuarea ITP pe oricare din liniile de ITP, cu condiția ca liniile de ITP să fie amplasate alăturat, în aceeași incintă.(11) Reprezentanțele RAR și SITP trebuie să respecte specificațiile producătorilor referitoare la întreținerea infrastructurii și a aparaturii de inspecție. (la 20-05-2018, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )
   +  Articolul 10^1(1) SITP vor deține în mod obligatoriu următoarele:a) registru de control al stației;b) formulare-tip raport de ITP care se completează corespunzător categoriei vehiculului și ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la reglementări;c) formular-tip anexă la certificatul de înmatriculare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la reglementări;d) ecuson de ITP al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la reglementări;e) elemente de securizare pentru anexa la certificatul de înmatriculare;f) norme tehnice și instrucțiuni de utilizare a aparaturii;g) avizier care va cuprinde:(i) autorizația tehnică a stației, în copie (față-verso);(ii) metodologia de verificare a emisiilor poluante care se efectuează conform prevederilor anexei nr. 13 la reglementări;(iii) tarifele de ITP;(iv) precizarea categoriilor de vehicule pentru care SITP nu efectuează ITP;(v) precizarea actelor necesare efectuării ITP;(vi) programul de lucru al SITP;(vii) schița fluxului de efectuare a ITP;(viii) instrucțiunile și dispozițiile specifice de detaliere și precizare a prezentelor reglementări, pentru care se prevede în mod expres a fi afișate la avizier;h) dosarul stației, care va cuprinde documentele ce atestă funcționarea legală a SITP: (i) în original: autorizația tehnică, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare și/sau buletinele de măsurare pentru aparatură întocmite conform prevederilor art. 10, precum și tarifele pentru ITP;(ii) în copie: raportul de evaluare a capabilității tehnice și contractul de franciză;(iii) certificatele de atestare sau reatestare ale inspectorilor tehnici, în format letric;i) dosar cu reglementări, norme, proceduri privind efectuarea ITP;j) registru de evidență a vehiculelor la care se efectuează pe linia de ITP diagnosticare sau verificarea calității reglajelor sau reparațiilor.(2) De asemenea, pentru informarea persoanelor care prezintă vehicule la ITP, SITP va afișa la loc vizibil sau va pune la dispoziție, la cerere, prezentele reglementări. (la 01-06-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 )  +  Capitolul II^1 Atestarea personalului care efectuează ITP (la 01-06-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 )  +  Articolul 11(1) Persoanele care efectuează ITP trebuie să fie atestate de RAR. Ele trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în anexa nr. 7^1.(1^1) Atestarea persoanelor care efectuează ITP se acordă după absolvirea unui program de atestare organizat de RAR, prin care se certifică, pe baza unei examinări teoretice și a unei examinări practice, dobândirea cunoștințelor necesare efectuării activității de ITP. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (1^2) În urma absolvirii programului de atestare, RAR eliberează persoanei respective un certificat de atestare în format electronic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (1^3) Certificatul de atestare reprezintă un document în format electronic care certifică dreptul persoanei căreia i-a fost eliberat de a efectua ITP pentru clasele de ITP și categoriile de vehicule precizate în certificat pe o perioadă de 2 ani de la data absolvirii programului de atestare. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (1^4) Certificatul de atestare poate fi accesat și descărcat în format letric de inspectorul tehnic și de persoanele competente din cadrul RAR. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (1^5) Dreptul de efectuare a ITP se prelungește periodic, pentru perioade succesive de 2 ani, în urma absolvirii unui program de reatestare organizat de RAR, prin care se certifică, pe baza unei examinări teoretice și a unei examinări practice, menținerea și actualizarea cunoștințelor necesare efectuării activității de ITP. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (1^6) În urma absolvirii programului de reatestare, RAR eliberează persoanei respective un certificat de reatestare în format electronic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (1^7) Certificatul de reatestare reprezintă un document în format electronic care prelungește dreptul persoanei căreia i-a fost eliberat de a efectua ITP pentru clasele de ITP și categoriile de vehicule precizate în certificat pe o perioadă de 2 ani de la data absolvirii programului de reatestare. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (1^8) Certificatul de reatestare poate fi accesat și descărcat în format letric de inspectorul tehnic și de persoanele competente din cadrul RAR. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (1^9) Atestarea/Reatestarea se realizează în conformitate cu anexa nr. 7^1. (la 01-06-2023, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (2) Inspectorul tehnic căruia i s-a anulat sau i-a fost retras permisul de conducere își pierde dreptul de a efectua ITP până la redobândirea unui nou permis de conducere.(3) În situația prevăzută la alin. (2), inspectorul tehnic trebuie să aducă la cunoștința RAR anularea sau retragerea permisului de conducere; de asemenea, acestuia îi revine obligația predării la RAR a ștampilei de inspector tehnic ce i-a fost anterior distribuită. (la 22-12-2017, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 01-06-2023, Articolul 12 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 )
   +  Capitolul III Cerințe și proceduri  +  Articolul 13ITP se execută numai la vehiculele la care se prezintă: (la 23-07-2012, Partea introductivă a art. 13 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) a) certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autoritățile competente și completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării sau, după caz, autorizația provizorie de circulație;b) cartea de identitate a vehiculului.  +  Articolul 14Vehiculele prezentate la ITP trebuie să fie curate, în special caroseria, șasiul, ansamblurile și subansamblurile ce urmează să fie controlate. Ele trebuie prezentate cu anvelopele umflate la presiunea nominală. (la 23-07-2012, Art. 14 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". )  +  Articolul 15La ITP se execută operațiunile prevăzute în Planul de operațiuni, al cărui model este prevăzut, în funcție de categoria vehiculului, în anexele nr. 1 și 2 la reglementări, pct. A. Ordinea de executare a operațiunilor precizate va fi stabilită de fiecare SITP în funcție de fluxul propriu de efectuare a ITP declarat în dosarul de autorizare, cu excepția identificării, care va fi prima operațiune efectuată. (la 23-07-2012, Art. 15 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". )  +  Articolul 16(1) Pentru fiecare vehicul prezentat la ITP se completează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR un raport de ITP corespunzător categoriei vehiculului sau un raport de verificare RAR, după caz, corespunzător categoriei vehiculului. Raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înregistrează după finalizarea ITP a vehiculului respectiv în calculator. (la 23-07-2012, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) (2) Deficiențele constatate în cadrul ITP se încadrează de inspectorul tehnic sau de inspectorul RAR în una dintre următoarele grupe: deficiență minoră (DMi), deficiență majoră (DMa) sau deficiență periculoasă (DP), definite în conformitate cu planurile de operațiuni prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 2^1 la reglementări. Este obligatorie menționarea pe raportul de ITP a tuturor deficiențelor constatate, indiferent de grupa în care a fost încadrat deficiența. (la 02-08-2014, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (3) Prima operațiune care se efectuează în cadrul ITP este identificarea.(4) În cazul în care la identificare se constată necesitatea respingerii pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se interzice continuarea efectuării ITP, persoana care a prezentat vehiculul fiind îndrumată la o reprezentanță RAR sau la celelalte organisme abilitate legal. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi ITP decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingere pentru motivele precizate la cod 0.2, grupa DMa. Este obligatorie înregistrarea în calculator a vehiculelor respinse pentru neconformități legate de identificare. (la 15-06-2015, Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) (5) Dacă vehiculul nu prezintă la identificare motive de respingere dintre cele precizate la cod 0.2, grupa DMa, se efectuează după aceea toate verificările prevăzute în Planul de operațiuni corespunzător categoriei vehiculului și tipului de ITP efectuată, precum și verificarea dotărilor obligatorii. (la 23-07-2012, Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) (5^1) În scopul verificării odometrului, în cazul unui autovehicul echipat cu un astfel de dispozitiv, RAR pune la dispoziția inspectorilor tehnici informațiile de la ITP anterioară efectuată în România. (la 20-05-2018, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (6) În continuare se procedează după cum urmează:a) Dacă vehiculul corespunde cerințelor tehnice precizate în planul de operațiuni corespunzător sau prezintă numai deficiențe încadrate în grupa DMi, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR:i) consemnează în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR «Bun tehnic» sau «Bun tehnic cu DMi»;ii) semnează și ștampilează raportul, îl înregistrează în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice și aplică pe raport matca elementului de securizare;iii) consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data-limită până la care trebuie efectuată următoarea ITP, semnează și ștampilează anexa, notează în anexă codul de tranzacție/numărul de înregistrare al ITP așa cum apare în aplicația informatică de evidență și aplică pe anexă elementul de securizare corespunzător, a cărui serie este indicată de calculator ulterior înregistrării în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice; (la 21-01-2020, Punctul iii) din Litera a) , Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) iv) emite certificatul de inspecție tehnică periodică, îl verifică din punctul de vedere al conținutului, îl semnează, îl ștampilează și îl înmânează persoanei ce a prezentat vehiculul la ITP; (la 21-01-2020, Punctul iv) din Litera a) , Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) v) aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din față ecusonul corespunzător ITP, cu excepția remorcilor, a autovehiculelor cu două sau 3 roți și a cvadriciclurilor, în cazul cărora acesta se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare din spate;vi) arhivează raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat, la el atașându-se, după caz, buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și/sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare. Suplimentar, pentru autovehiculele echipate cu tahograf digital, atașează și două rapoarte zilnice de activitate, unul pentru ziua efectuării ITP și al doilea pentru precedenta zi cu activitate, cea mai apropiată de ziua efectuării ITP, rapoarte listate de conducătorul autovehiculului la finalizarea ITP. (la 01-11-2016, Punctul vi) din Litera a) , Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 ) Dacă autovehiculul ce a efectuat ITP este destinat transportului de persoane în regim de taxi, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare se va menționa textul «ITP TAXI». Dacă vehiculul inspectat este utilizat pentru învățarea conducerii auto, atunci pe anexa la certificatul de înmatriculare se va menționa textul «ITP ȘCOALĂ».În vederea menționării textelor „ITP TAXI“ și „ITP ȘCOALĂ“ este obligatorie verificarea existenței și a valabilității Certificatului de agreare TAXI, respectiv a Certificatului de agreare ȘCOALĂ. (la 20-05-2018, Litera a) din Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul III a fost completata de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) Nu se va efectua pentru același autovehicul simultan ITP pentru activitățile de transport de persoane în regim de taxi (TAXI) și, respectiv, de învățare a conducerii auto (ȘCOALĂ). Implicit, nu se poate completa un singur rând din anexa la certificatul de înmatriculare pentru ambele activități. (la 15-06-2015, Al treilea paragraf de la lit. a) a alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) b) În cazul în care vehiculul este prezentat la una dintre reprezentanțele RAR pentru inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care sunt localizate deficiențele înscrise în raportul de control tehnic în trafic sau în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă vehiculul corespunde cerințelor tehnice precizate pentru subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate deficiențe sau prezintă numai deficiențe încadrate în grupa DMi, inspectorul RAR:i) consemnează în raportul de verificare RAR «Bun tehnic» sau «Bun Tehnic cu DMi pentru... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate deficiențe]»;ii) semnează și ștampilează raportul și aplică pe raport matca elementului de securizare;iii) consemnează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare «Bun tehnic» sau «Bun tehnic cu DMi pentru... [subansamblurile (sistemele) la care au fost menționate deficiențe]»;iv) semnează și ștampilează pe versoul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, notează numărul de înregistrare al activității și aplică elementul de securizare;v) înmânează dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare persoanei care a prezentat vehiculul la inspecția tehnică pentru redobândirea certificatului de înmatriculare; în acest caz nu se fac mențiuni în anexa la certificatul de înmatriculare;vi) arhivează raportul de verificare RAR completat, menționându-se la rubrica «Deficiențe constatate» numărul, seria și emitentul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare; la raport se atașează, după caz, buletinul de probă de la operațiunea de verificare a emisiilor poluante și/sau buletinul de probă de la operațiunea de verificare a eficacității sistemului de frânare.În cazul în care se constată alte deficiențe conform prevederilor art. 18 alin. (4), se procedează la reverificarea vehiculului, conform prevederilor art. 18.În vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează întreaga ITP dacă certificatul de înmatriculare a fost reținut ca urmare a constatării lipsei ITP sau a expirării valabilității acesteia ori dacă valabilitatea ITP a expirat în intervalul de timp scurs de la data reținerii certificatului de înmatriculare până la data prezentării vehiculului la una dintre reprezentanțele RAR. În acest caz se va completa anexa la certificatul de înmatriculare, respectându-se cerințele precizate anterior, iar elementul de securizare se va aplica pe anexa la certificatul de înmatriculare. În cazul în care nu se poate prezenta anexa la certificatul de înmatriculare, se va elibera și completa în mod corespunzător anexa la certificatul de înmatriculare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la reglementări.c) Se efectuează întreaga ITP la una dintre reprezentanțele RAR și în cazul în care ITP a fost anulată în condițiile prevăzute de Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 510/230/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se cerințele precizate anterior.d) Dacă vehiculul inspectat nu corespunde cerințelor tehnice precizate, prezentând deficiențe din grupa DMa și/sau DP, inspectorul tehnic sau inspectorul RAR consemnează deficiențele în raportul de ITP sau în raportul de verificare RAR la rubrica «Deficiențe constatate» și marchează codurile deficiențelor constatate în momentul identificării acestor deficiențe. Vehiculul nu va avansa la alt post de verificare până nu sunt consemnate explicit și amănunțit pe raport deficiențele constatate la postul curent. La finalizarea ITP, vehiculul fiind respins din cauza identificării unor deficiențe din grupa DMa și/sau DP, raportul de ITP sau raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP. (la 20-05-2018, Litera d) din Alineatul (6) , Articolul 16 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (la 02-08-2014, Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (6^1) Persoana care prezintă vehiculul la ITP este informată cu privire la orice deficiențe care au fost identificate la vehicul și care necesită remediere. (la 20-05-2018, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (7) În cadrul ITP va fi respectată ordinea posturilor de verificare comunicată RAR și existentă în dosarul de autorizare al SITP. În eventualitatea modificării succesiunii posturilor de verificare, noua organizare a acestora trebuie comunicată RAR. Inspectorul tehnic nu va începe o altă ITP până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator și, după caz, completarea anexei la certificatul de înmatriculare și eliberarea certificatului de inspecție tehnică periodică. (la 02-08-2014, Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP. Suplimentar, pentru fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP se realizează o înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului motor al autovehiculului cu capota ridicată. De asemenea, pentru autovehiculele dotate cu odometru (și, după caz, cu tahograf) se realizează la finalizarea ITP o înregistrare fotografică digitală a indicației odometrului, iar pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează și o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările fotografice realizate vor fi salvate în calculatorul SITP. În cazul inspecției pentru redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecției, care se salvează în sistemul informatic al RAR. (la 21-01-2020, Alineatul (8) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) (9) După finalizarea operațiunilor de verificare tehnică prevăzute în Planul de operațiuni corespunzător, inspectorii RAR pot efectua reverificarea vehiculului inspectat, prevăzută la art. 3, alin. (7), lit. b).(10) Reverificarea va fi efectuată integral, în conformitate cu Planurile de operațiuni corespunzătoare, indiferent dacă este efectuată la prima prezentare a vehiculului sau la revenire.Dacă în urma reverificării efectuată de inspectorul RAR sunt constatate alte deficiențe, acesta consemnează deficiențele respective pe raportul ITP în câmpurile aferente și apoi efectuează înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITP să se realizeze în funcție de constatările inspectorului RAR.(11) Inspectorul tehnic va proceda la finalizarea ITP fără reverificarea vehiculului în următoarele situații:a) nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat reverificarea vehiculului;b) RAR solicită reverificarea unui vehicul, dar inspectorul RAR nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut la art. 3, alin. (8), lit. b).(11^1) Vehiculul inspectat va rămâne permanent în incinta SITP, până la finalizarea înregistrărilor în baza națională de date și eliberarea documentelor aferente ITP. (la 15-06-2015, Alin. (11^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) (11^2) În toate cazurile, ultima mențiune din anexa la certificatul de înmatriculare este cea valabilă și le anulează pe precedentele. (la 15-06-2015, Alin. (11^2) al art. 16 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) (12) Se interzice completarea a două anexe la certificatul de înmatriculare pentru același vehicul.(13) Datele de identificare și rezultatele ITP se înregistrează în calculator. (la 02-08-2014, Alin. (13) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (14) SITP comunică electronic RAR informațiile necesare pentru generarea certificatelor de ITP, iar RAR transmite electronic SITP certificatele de ITP în vederea emiterii acestora. (la 20-05-2018, Articolul 16 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 16^1Respingerea la ITP a unui vehicul pentru deficiențe majore sau deficiențe periculoase determină încetarea valabilității ITP (în cazul în care ITP este încă valabilă) pentru vehiculul respectiv și, coroborat cu legislația în vigoare privind circulația pe drumurile publice, i se interzice acestuia circulația pe drumurile publice până la obținerea unei noi ITP. În acest sens, inspectorul tehnic trebuie să procedeze la anularea ITP consemnată în anexa la certificatul de înmatriculare, iar RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrări. (la 16-02-2012, Art. 16^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. )  +  Articolul 16^2Anularea ITP prevăzută la art. 16^1 nu se aplică în cazul deficiențelor majore încadrate la codul 0. (Identificare vehicul/Identificare autovehicul) din Planurile de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări. (la 23-07-2012, Art. 16^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. )  +  Articolul 17(1) Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări la ITP deficiențele constatate au fost remediate, verificarea se face numai la ansamblurile (sistemele) la care s-au constatat deficiențele și se procedează potrivit art. 16, alin. (6), lit. a), data următoarei ITP urmând să fie stabilită în funcție de data la care s-a constatat remedierea.(2) Dacă aceste verificări evidențiează și alte deficiențe la subansamblurile (sistemele) respective, produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este condiționată de remedierea acestor deficiențe. În cazul în care controlul vizual general evidențiază deficiențe produse în intervalul precizat de 30 de zile, acestea trebuie consemnate, iar admiterea la ITP este condiționată de remedierea acestora.(3) Aceste verificări impun în mod obligatoriu efectuarea identificării vehicului prezentat. (la 23-07-2012, Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) (4) În cazul depășirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări se va efectua o nouă ITP. (la 15-06-2015, Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. )  +  Articolul 17^1(1) După finalizarea ITP se eliberează prezentatorului vehiculului un certificat de inspecție tehnică periodică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5^1 la reglementări.(2) Certificatul de inspecție tehnică periodică nu se eliberează pentru vehiculele înmatriculate în alte state.(3) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 17^1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (4) La cerere, la schimbarea numărului de înmatriculare al vehiculului, se eliberează un certificat de inspecție tehnică periodică nou, cu menționarea noului număr de înmatriculare, dar cu respectarea periodicității certificatului inițial.(5) Un nou certificat de inspecție tehnică periodică, cu respectarea periodicității certificatului inițial, se eliberează la cerere și în cazul în care certificatul inițial a fost eliberat de către RAR pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat.(6) În cazul eliberării unui duplicat al anexei la certificatul de înmatriculare, se eliberează și se completează în mod corespunzător un nou certificat de inspecție tehnică periodică, cu respectarea periodicității certificatului precedent, precedentul certificat de inspecție tehnică periodică eliberat pentru respectivul vehicul pierzându-și valabilitatea. (la 02-08-2014, Art. 17^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. )  +  Articolul 18(1) Reverificarea unui vehicul prevăzută la art. 3, alin. (7), lit. c) se poate efectua cu ocazia prezentării acestuia la RAR pentru efectuarea activităților pentru care RAR este abilitat prin legislația în vigoare.(2) Abrogat. (la 02-08-2014, Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (3) Stabilirea oportunității reverificării unui vehicul, precum și reverificarea acestuia se efectuează numai de personal RAR atestat pentru activitatea de ITP. (la 02-08-2014, Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (4) Reverificarea unui vehicul constă în:a) verificarea sistemului de frânare, în cazul constatării de către inspectorul RAR, în timpul conducerii vehiculului, a unei eficacități reduse a sistemului de frânare;b) verificarea sistemului de direcție, în cazul constatării de către inspectorul RAR, în timpul conducerii vehiculului, a unui joc excesiv în sistemul de direcție;c) verificarea emisiilor poluante, în cazul constatării vizuale de către inspectorul RAR, în timpul funcționării motorului, a fumului în exces de orice culoare;d) verificarea tubulaturii de evacuare, de reducere a emisiilor și a amortizoarelor de zgomot, în cazul constatării auditive de către inspectorul RAR, în timpul funcționării motorului, a unor zgomote anormale;e) verificarea punților, suspensiei, șasiului sau caroseriei, după caz, în cazul constatării auditive de către inspectorul RAR, în timpul deplasării vehiculului, a unor zgomote anormale;f) verificarea caroseriei, în cazul constatării vizuale de către inspectorul RAR a unor coroziuni străpunse. (la 16-02-2012, Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) (5) Reverificarea unui vehicul se efectuează conform Planurilor de operațiuni precizate prin prezentele reglementări.(6) În cazul în care la un vehicul reverificat conform prevederilor alin. (4) și (5) se constată de către inspectorul RAR deficiențe majore sau deficiențe periculoase conform Planurilor de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări, inspectorul RAR procedează la anularea ITP. De asemenea, inspectorul RAR procedează la anularea ITP, fără efectuarea unei reverificări a vehiculului, în cazul în care vehiculul prezintă deficiențe evidente vizual și care se încadrează în categoria deficiențelor periculoase conform Planurilor de operațiuni prevăzute prin prezentele reglementări. În situația în care vehiculul prezintă deficiențe evidente vizual care se încadrează în categoria deficiențelor majore, inspectorul RAR va finaliza activitatea/activitățile pentru care vehiculul a fost prezentat doar după remedierea acestora. (la 01-11-2016, Alineatul (6) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 ) (7) Pentru fiecare reverificare inspectorul RAR completează un raport de verificare RAR. De asemenea, inspectorul RAR completează un raport de verificare RAR și pentru fiecare vehicul a cărui ITP a fost anulată fără a fi fost efectuată o reverificare a acestuia. (la 16-02-2012, Alin. (7) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) (8) Pe raportul de verificare RAR se vor menționa deficiențele care atrag anularea ITP, precum și celelalte deficiențe evidente vizual sau constatate cu ocazia reverificării și care sunt precizate în Planurile de operațiuni din prezentele reglementări. (la 01-11-2016, Alineatul (8) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 ) (9) Raportul de verificare RAR se înmânează persoanei care a prezentat vehiculul la ITP. (la 16-02-2012, Alin. (9) al art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) (10) În cazul anulării ITP conform prevederilor prezentului articol, după remedierea deficiențelor, vehiculul se supune ITP în SITP autorizate sau în stațiile reprezentanțelor RAR.  +  Articolul 19SITP va pune la dispoziția RAR datele privind activitatea de ITP.  +  Articolul 19^1Inspectorii tehnici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes în exercitarea atribuțiilor. (la 20-05-2018, Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Capitolul IV Autorizarea SITP  +  Articolul 20(1) Operatorii economici sau instituțiile publice pot presta activitatea de ITP în SITP autorizate, numai sub marca RAR, pe baza unui contract de franciză. (la 16-02-2012, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) (2) Funcționarea SITP trebuie să se încadreze în perioada de activitate de luni până vineri între orele 8,00 și 20,00 și sâmbătă între orele 8,00 și 14,00, cu respectarea prevederilor legislației muncii. (la 16-02-2012, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) (3) Autorizarea SITP deținute de operatorii economici sau instituțiile publice se face de RAR, pe baza cererii de autorizare și a rezultatului favorabil al Raportului de evaluare a capabilității tehnice, întocmit de personal RAR certificat pentru evaluarea conformității. (la 16-02-2012, Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) (4) SITP pot efectua ITP la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL) sau la autovehiculele echipate cu instalații de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) numai dacă îndeplinesc cerințele specifice precizate prin prezentele reglementări.  +  Articolul 21(1) Autorizația tehnică se acordă operatorilor economici sau instituțiilor publice care dețin spații corespunzătoare desfășurării activității de ITP, îndeplinesc condițiile precizate la art. 10 și au personal atestat pentru activitatea de ITP, conform prevederilor cap. V. Modelul autorizației tehnice este prezentat în anexa nr. 8 la reglementări. (la 16-02-2012, Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) (2) Hala de ITP trebuie să permită accesul corespunzător al tuturor categoriilor de vehicule pentru care se solicită autorizarea și să îndeplinească cerințele legale privind sănătatea și siguranța persoanelor. Fluxul de efectuare a ITP poate să fie continuu sau discontinuu. Dacă fluxul este discontinuu, SITP nu va fi autorizată în vederea efectuării ITP pentru vehicule tractate (remorci și semiremorci). (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) (2^1) Lățimea spațiului delimitat în care se desfășoară activitatea de ITP, măsurată în orice punct pe lungimea acestuia, cu excepția stâlpilor din structura de rezistență, nu trebuie să fie mai mică de 2,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa I de ITP, de 4,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a II-a de ITP și de 5,5 m pentru SITP ce solicită autorizarea pentru clasa a III-a de ITP. (la 15-06-2015, Alin. (2^1) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) (2^2) În scopul asigurării efectuării ITP în mod corespunzător în spațiul precizat la alin. (2^1) pentru vehiculele din clasa de ITP pentru care se solicită autorizarea, indiferent de dimensiunile de gabarit ale acestora, se recomandă centrarea canalului de vizitare, elevatorului și a standului de frânare pe axa de simetrie a spațiului dedicat activității de ITP. (la 02-08-2014, Alin. (2^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (3) SITP pentru clasa a III-a care efectuează verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerințelor privind echiparea ulterioară fabricației cu dispozitive de vizibilitate indirectă în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementări trebuie să dispună de o platformă orizontală, plană și betonată cu o suprafață minimă de 30 x 20 m.(3^1) SITP care efectuează probe funcționale de verificare a performanței și eficacității sistemului de frânare prin probe în parcurs trebuie să dispună de o suprafață betonată sau asfaltată, marcată corespunzător și cu dimensiuni corespunzătoare categoriei de vehicule pentru care se solicită autorizarea. (la 16-02-2012, Alin. (3^1) al art. 21 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) (4) SITP dotate numai cu elevator (fără canal de vizitare) nu se autorizează în vederea efectuării ITP pentru vehicule tractate (remorci și semiremorci), iar în cazul în care SITP este dotată cu elevator cu brațe nu se vor efectua ITP la tractoare.(5) Incinta SITP trebuie să asigure funcționarea corespunzătoare a aparaturii din dotare.(6) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (6) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) (7) SITP trebuie să dispună de:a) spații de parcare suficiente care să permită staționarea vehiculelor în așteptarea efectuării ITP sau în așteptarea eliberării documentelor; în cazul în care intrarea/ieșirea din SITP se face direct pe un drum public, iar în curte nu există spațiu de parcare, se va prezenta un accept de la autoritățile locale pentru parcarea pe drumul public. Spațiile de parcare trebuie delimitate și marcate corespunzător, iar pe perioada de funcționare a SITP ele trebuie utilizate numai de vehiculele care efectuează ITP; (la 23-07-2012, Lit. a) a alin. (7) al art. 21 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "vehicul rutier" cu sintagma "vehicul". ) b) spații sociale pentru personal - vestiar și grup sanitar; (la 16-02-2012, Lit. b) a alin. (7) al art. 21 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) c) spații sociale accesibile clienților - spațiu de așteptare (cu o suprafață de minimum 4 m²) și grup sanitar; (la 16-02-2012, Lit. c) a alin. (7) al art. 21 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) d) birou inspector tehnic necesar înregistrărilor aferente ITP și pentru activitatea de supraveghere efectuată de RAR, cu o suprafață de minimum 4 mp.(8) SITP trebuie să asigure circulația pe standul de frânare în sensul stabilit de constructor.(9) Autorizația tehnică eliberată va fi în conformitate cu caracteristicile constructive și cu dotarea existentă a SITP, ținându-se cont de prevederile art. 10.(10) Pe autorizația tehnică eliberată se vor menționa clasele de ITP pentru care a fost autorizată SITP, precum și eventualele interdicții, limitări sau observații referitoare la efectuarea ITP din motive tehnice, constructive sau administrative. (la 02-08-2014, Alin. (10) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (11) Autorizația tehnică se eliberează de RAR după încheierea contractului de franciză cu operatorul economic sau instituția publică ce deține SITP. (la 16-02-2012, Alin. (11) al art. 21 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) (12) Dacă operatorul economic sau instituția publică deține mai multe SITP, RAR va elibera autorizații tehnice pentru fiecare SITP. (la 16-02-2012, Alin. (12) al art. 21 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". )  +  Articolul 22(1) În vederea autorizării, operatorii economici sau instituțiile publice vor depune la RAR, pentru fiecare SITP pe care o dețin, un dosar de autorizare. (la 16-02-2012, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) (2) Dosarul de autorizare va conține următoarele documente:1. cerere - tip de autorizare a SITP, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la reglementări, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau instituției publice; în cuprinsul acesteia vor fi prezentate principalele date de identificare ale operatorului economic sau instituției publice și ale SITP; (la 16-02-2012, Pct. 1 al alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) 2. chestionar de autoevaluare a capabilității tehnice, completat și semnat pe propria răspundere de reprezentantul legal al operatorului economic sau instituției publice; (la 16-02-2012, Pct. 2 al alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) 3. Abrogat. (la 16-02-2012, Pct. 3 de la alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) 4. certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat de cel mult 3 luni în raport cu data depunerii cererii (original sau copie legalizată), cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctelor de lucru, persoanele împuternicite, domeniul de activitate, sedii și/sau activități autorizate, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv activitatea «Activități de testări și analize tehnice»; (la 16-02-2012, Pct. 4 de la alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) 5. Abrogat. (la 16-02-2012, Pct. 5 de la alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) 6. copii de pe documentele care atestă angajarea inspectorilor tehnici de către operatorul economic sau instituția publică solicitantă a autorizării, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă; (la 16-02-2012, Pct. 6 de la alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) 7. copii de pe certificatele de aprobare de model, buletinele de verificare metrologică, certificatele de etalonare și/sau buletinele de măsurare pentru aparatură, după caz (conform prevederilor art. 10); (la 23-07-2012, Pct. 7 de la alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. ) 8. schița SITP, la scara 1/100, cu amplasarea aparatelor și a utilajelor din dotarea SITP, amplasarea posturilor de lucru, parcare, vecinătăți, semnată pentru confirmare de reprezentantul SITP;9. fluxul de efectuare a ITP, semnat pentru confirmare de reprezentantul SITP.(3) Durata maximă de valabilitate a autorizației tehnice este de 2 ani și este condiționată de asigurarea respectării de titular a condițiilor legale de desfășurare a activității de ITP.(4) Fără a depăși acest termen, operatorul economic sau instituția publică va solicita RAR reautorizarea SITP. Reautorizarea se acordă în condițiile respectării prezentelor reglementări. (la 16-02-2012, Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) (5) Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice, titularul acesteia poate solicita încetarea activității, restrângerea sau extinderea domeniului autorizării.(6) Autorizația tehnică cu termenul de valabilitate depășit devine nulă.  +  Articolul 23(1) Pentru verificarea în timp a menținerii capabilității tehnice a SITP, RAR va efectua supravegherea activității acesteia.(2) Neconformitățile constatate în cursul acestei activități vor fi menționate în registrul de control al SITP și, după caz, în certificatul de atestare sau reatestare în format electronic al inspectorului tehnic. (la 01-06-2023, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (3) În urma activității de supraveghere, RAR poate adopta una dintre următoarele măsuri:a) măsura de restrângere a domeniului de activitate se adoptă pentru perioada în care SITP și-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de efectuare a ITP pentru o gamă de vehicule cuprinse în autorizația tehnică eliberată;b) măsura de suspendare a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii uneia dintre abaterile prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile contractului de franciză; c) măsura de retragere a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii în mod repetat a uneia dintre abaterile prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu prevederile contractului de franciză. (la 20-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (4) În cazul suspendării autorizației tehnice, SITP va fi restricționată informatic, se vor retrage elementele de securizare neutilizate până la acel moment și va fi încheiat un proces-verbal în registrul de control al SITP în care se vor menționa codul de tranzacție și data ultimei ITP efectuate. În cazul retragerii sau anulării autorizației tehnice se procedează ca și în cazul suspendării, suplimentar reținându-se de RAR autorizația tehnică a SITP. (la 20-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (5) Efectuarea de ITP în SITP neautorizate, cu autorizația tehnică suspendată, retrasă, anulată sau cu termenul de valabilitate depășit atrage măsuri de sancționare corespunzător legislației în vigoare. (la 20-05-2018, Alineatul (5) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 23^1Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice, operatorul economic autorizat trebuie să comunice către RAR orice modificare ce se referă la condițiile în baza cărora a fost acordată autorizația tehnică. (la 02-08-2014, Art. 23^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. )  +  Capitolul VActivitatea inspectorilor tehnici (la 01-06-2023, Titlul capitolului V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 01-06-2023, Articolul 24 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 22-12-2017, Articolul 25 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 22-12-2017, Articolul 26 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 )  +  Articolul 27(1) După angajarea de către o persoană autorizată ce deține o SITP, la solicitarea acesteia, persoana atestată va primi din partea RAR o ștampilă individualizată pentru SITP respectivă care va fi utilizată în activitatea de inspector tehnic. Ștampila respectivă va fi retrasă de RAR la expirarea valabilității certificatului de atestare sau reatestare, la anularea acestuia în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), la retragerea dreptului de conectare informatică la sistemul național de ITP în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3), la încetarea activității inspectorului în cadrul SITP respective, la suspendarea autorizației tehnice a SITP în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) lit. b) sau ale art. 28 alin. (7) și (9), la retragerea autorizației tehnice a SITP în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) lit. c) sau la încetarea activității SITP. (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (la 01-06-2023, sintagma: atestare a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (2) În cazul transferului la o altă SITP deținută de aceeași persoană autorizată, se va atribui de RAR o nouă ștampilă, în baza unei solicitări a persoanei autorizate.(3) În cazul transferului la o altă SITP deținută de un alt operator economic sau de o altă instituție publică, se va atribui de RAR o nouă ștampilă, numai după transmiterea dovezii privind angajarea de către operatorul economic sau instituția publică respectiv/ă. (la 16-02-2012, Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012, prin înlocuirea sintagmei "persoană juridică" cu sintagma "operator economic sau instituție publică". ) (4) Un inspector tehnic nu poate deține și folosi în aceeași perioadă de timp decât o singură ștampilă ITP, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1), (2) și (3).  +  Articolul 28(1) Constituie abatere de la metodologia de efectuare a ITP, a procedurilor sau a fluxului tehnologic comunicat către RAR cu ocazia autorizării și se menționează în certificatul de atestare sau reatestare al unui inspector tehnic următoarele fapte săvârșite de acesta:a) confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul care nu îndeplinește cerințele tehnice precizate prin prezentele reglementări;b) nerespectarea cerințelor, procedurilor și a instrucțiunilor de efectuare a ITP conform legislației și reglementărilor în vigoare;c) nemenționarea în raportul de ITP a tuturor deficiențelor constatate, din grupele DMa și DP, care impun respingerea unui vehicul la ITP conform prezentelor reglementări;d) transmiterea către RAR sau în baza națională de date privind ITP de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de ITP prestată;e) utilizarea unui aparat cu verificarea metrologică expirată;f) completarea raportului de ITP de către o persoană, alta decât inspectorul tehnic atestat ce are distribuită ștampila ce a fost aplicată pe raportul ITP;g) menționarea în raportul de ITP a unor deficiențe tehnice, din grupele DMa și DP, pe care vehiculul nu le prezintă;h) lipsa inspectorului tehnic din incinta SITP la reverificarea de către inspectorul RAR a unui vehicul ce a fost selectat în acest scop;i) lipsa documentelor minime necesare pentru o ITP în cazul unui vehicul reverificat de un inspector RAR;j) divulgarea către o altă persoană sau realizarea de acțiuni prin care se facilitează cunoașterea de către o altă persoană a numelui de utilizator și/sau a parolei proprii de acces la sistemul național de supraveghere informatică a ITP gestionat de RAR;k) divulgarea către o altă persoană sau realizarea de acțiuni prin care se facilitează cunoașterea de către o altă persoană a parolei de acces a SITP la sistemul național de supraveghere informatică a ITP gestionat de RAR;l) neanularea ITP valabil pentru un vehicul la care au fost constatate deficiențe tehnice din grupele DMa și DP în cadrul ITP. (la 01-06-2023, sintagma: atestare a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (2) Certificatul de atestare sau reatestare al unui inspector tehnic se anulează în cazul în care acesta săvârșește una dintre următoarele abateri: a) nerespectarea în mod repetat a metodologiei de efectuare a ITP, a procedurilor sau a fluxului tehnologic comunicat către RAR cu ocazia autorizării, care constituie abateri prevăzute la alin. (1); b) efectuarea ITP pentru un vehicul fără prezentarea acestuia în SITP; c) efectuarea ITP fără a fi utilizată aparatura de verificare impusă prin procedura de efectuare a ITP; d) utilizarea de aparatură sau programe informatice la care au fost efectuate modificări sau intervenții neautorizate; e) efectuarea ITP pentru vehicule pentru care respectiva SITP nu este autorizată; f) efectuarea ITP pentru alte vehicule decât cele pentru care este atestat; g) efectuarea necorespunzătoare a ITP, constatată cu ocazia controlului efectuat de RAR, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) lit. b), în mod repetat;h) divulgarea datelor tehnice prevăzute la art. 5^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, către alte persoane fizice sau juridice, în mod repetat. Prin sintagma în mod repetat se înțelege săvârșirea în decursul unei perioade de 12 luni a două dintre faptele prevăzute la lit. a), g) și h), oricare ar fi acestea. (la 01-06-2023, sintagma: atestare a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (3) Pentru luarea unei decizii adecvate cu privire la o posibilă abatere a unui inspector tehnic, RAR poate dispune retragerea dreptului de conectare informatică la sistemul național de ITP gestionat de RAR pe o perioadă de maximum 30 de zile în cursul căreia inspectorul tehnic nu poate efectua ITP. (4) Eliberarea unui certificat de reatestare în format electronic, în cazul anulării certificatului anterior în baza prevederilor alin. (2), se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 7^1, contra cost. Programarea pentru reatestare se face după 30 de zile de la depunerea cererii de reatestare, perioadă destinată reinstruirii în cadrul SITP, dar fără a depăși 60 de zile de la depunerea cererii. (la 01-06-2023, Alineatul (4) din Articolul 28 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (5) În temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, inspectorului tehnic căruia i s-a anulat certificatul de atestare și/sau reatestare a doua oară într-un interval de până la 3 ani i se suspendă dreptul de a efectua ITP pe o perioadă de 2 ani. La orice anulare ulterioară a certificatului de reatestare într-un interval de până la 3 ani de la precedenta anulare se procedează la suspendarea dreptului de efectuare a ITP pe o nouă perioadă de 2 ani. (la 01-06-2023, Alineatul (5) din Articolul 28 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (6) Atestarea stării tehnice corespunzătoare a unui vehicul, prin aplicarea ștampilei, a semnăturii și a elementului de securizare care certifică acordarea ITP, de către personal neatestat sau de către personal atestat, dar fără efectuarea în prealabil a ITP, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală.(7) Autorizația tehnică a unei SITP se suspendă până la intrarea în legalitate în următoarele cazuri:a) utilizarea în activitatea de ITP de aparatură care nu respectă cerințele prevăzute la art. 10;b) efectuarea ITP de către personal neatestat. (8) Conducerea persoanei autorizate va lua măsuri de supraveghere a desfășurării activității inspectorilor tehnici și de sancționare disciplinară a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea abaterilor menționate în alin. (1) și (2).(9) În temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care pentru aceeași SITP se anulează două certificate de atestare sau reatestare a inspectorilor tehnici într-un interval de până la 3 ani (pentru același inspector tehnic sau pentru inspectori tehnici diferiți), se procedează suplimentar la suspendarea autorizației tehnice a SITP pe o perioadă de 30 de zile. La fiecare anulare ulterioară a unui certificat de atestare sau reatestare a unui inspector tehnic într-un interval de până la 3 ani de la precedenta anulare (pentru același inspector tehnic sau pentru alt inspector tehnic din cadrul respectivei SITP) se procedează suplimentar la suspendarea autorizației tehnice pe o perioadă de 30 de zile. (la 01-06-2023, sintagma: atestare a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.127 din 22 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 mai 2023 ) (la 20-05-2018, Articolul 28 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 29(1) Următoarele cerințe impuse la autorizarea SITP devin obligatorii de la datele menționate în continuare:a) echiparea cu dispozitiv de ridicare/suspendare a vehiculului sau cu dispozitiv ce asigură suspendarea vehiculului roată cu roată pentru clasa I (art. 10, alin. (1) pct. 1, lit. a)) se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi și cu prima reautorizare în cazul SITP autorizate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin;b) abrogată; (la 16-02-2012, Lit. b) a alin. (1) al art. 29 a fost abrogată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. ) c) echiparea cu elevator cu capacitatea de încărcare de minimum 2.500 kg se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi (art. 10, alin. (1), pct. 2, lit. c));d) echiparea cu stand de frânare cu role pentru clasa I de ITP (art. 10, alin. (2), pct. 1, lit. a)) se aplică de la 1 ianuarie 2010;e) echiparea cu decelerometru cu compensare și înregistrare a datelor pentru verificarea eficacității sistemului de frânare pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri (art. 10, alin. (2), pct. 8) se aplică de la 1 ianuarie 2010;f) amplasarea aparaturii într-o singură incintă (art. 9, alin. (1)) se aplică începând cu prima autorizare în cazul SITP noi și cu prima reautorizare ulterioară datei de 01.07.2007 pentru stațiile autorizate înainte de 21.12.2005.g) Abrogată. (la 20-05-2018, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) h) cerința privind echiparea cu sistem video [art. 10 alin. (9^1)] se aplică de la 20 mai 2018. (la 01-11-2016, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.319 din 21 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016 ) i) următoarele cerințe se aplică de la data de 20 mai 2023:– echiparea SITP cu dispozitiv de ridicare a vehiculului pe una dintre punți instalat la canalul de vizitare al SITP pentru clasa a III-a [art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a];– echiparea SITP de clasa a III-a cu platforme culisante care să îndeplinească următoarele cerințe tehnice: mișcare longitudinală și transversală de cel puțin 95 mm și viteza mișcării longitudinale și transversale între 5 cm/s și 15 cm/s [art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. d];– echiparea SITP cu decelerometru care trebuie să înregistreze măsurătorile cel puțin de 10 ori pe secundă în cazul în care nu măsoară continuu [art. 10 alin. (2) pct. 8];– echiparea SITP cu dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, cum ar fi un instrument de scanare OBD [art. 10 alin. (2) pct. 19];– echiparea SITP în care sunt inspectate vehicule echipate cu instalații de alimentare GPL/GNC/GNL cu dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL [art. 10 alin. (2) pct. 20]. (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) (2) Cerința referitoare la viteza periferică minimă a rolelor standului de frânare pentru clasa a II-a și a III-a (art. 10, alin. (2), pct. 1, lit. b2)) nu se aplică la standurile de frânare care rămân în dotarea SITP ce au fost autorizate înainte de 21.12.2005.(3) Cerințele referitoare la dimensiunile minime prevăzute la art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a), precum și la art. 21 alin. (2^1) și (7) nu se aplică spațiilor aferente SITP pentru care a fost emisă autorizația tehnică până la 31 decembrie 2012 inclusiv și nici spațiilor aferente halelor de ITP pentru care a fost obținută autorizația de construire până la 31 decembrie 2012 inclusiv. (la 15-06-2015, Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) (3^1) În cazul dimensiunilor minime prevăzute la art. 10 alin. (1) pct. 2 lit. a), precum și la art. 21 alin. (2^1) și (7) se acceptă o toleranță de - 5%. (la 15-06-2015, Alin. (3^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 682 din 27 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015. ) (4) Dotările necesare pentru verificarea câmpului de vizibilitate spre înapoi la autovehiculele care se supun cerințelor privind echiparea ulterioară fabricației cu dispozitive de vizibilitate indirectă în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la reglementări (jaloane reflectorizant - fluorescente - art. 10, alin. (2) pct. 18 și platformă orizontală, plană și betonată cu o suprafață minimă de 30 x 20 m - art. 21, alin. (3)) sunt obligatorii de la 1 aprilie 2009.  +  Articolul 29^1(1) Începând cu data de 20 mai 2023, SITP deținute de operatorii economici sau instituțiile publice colectează și pun la dispoziția RAR datele în condiții reale definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/392 al Comisiei din 4 martie 2021 privind monitorizarea și raportarea datelor referitoare la emisiile de CO_2 ale autoturismelor și ale vehiculelor utilitare ușoare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.014/2010, (UE) nr. 293/2012, (UE)2017/1.152 și (UE) 2017/1.153 ale Comisiei, care au fost obținute de la dispozitivele pentru monitorizarea la bord a consumului de combustibil și/sau de energie electrică, precum și codurile VIN ale autovehiculelor din categoriile M_1 și N_1 care au fost înmatriculate pentru prima dată începând cu 1 ianuarie 2021 și care sunt echipate cu dispozitive pentru monitorizarea la bord a consumului de combustibil și/sau de energie, cu excepția cazului în care persoana care prezintă autovehiculul refuză în mod expres să pună aceste date la dispoziție. (2) Datele în condiții reale se citesc utilizând un dispozitiv de conectare la interfața electronică a autovehiculului, cum ar fi un instrument de scanare și care trebuie să poată citi datele astfel cum sunt înregistrate pe dispozitivul pentru monitorizarea la bord a consumului de combustibil și/sau de energie electrică.(3) Categoriile M_1 și N_1 sunt cele definite prin Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE. (la 04-08-2022, Capitolul VI a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.218 din 1 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 15 iulie 2022 ) Notă
  Conform articolului III din ORDINUL nr. 1.218 din 1 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 15 iulie 2022, începând cu data de 20 mai 2023, inspecția tehnică periodică a autovehiculelor noi din categoriile M_1 și N_1 care au fost înmatriculate pentru prima dată începând cu 1 ianuarie 2021 și care sunt echipate cu dispozitive pentru monitorizarea la bord a consumului de combustibil și/sau de energie electrică poate fi efectuată numai de stațiile de inspecție tehnică periodică deținute de operatorii economici sau instituțiile publice care îndeplinesc prevederile art. 29^1 din Reglementările privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.
   +  Articolul 30(1) Inspectorul tehnic și inspectorul RAR vor elibera anexa la certificatul de înmatriculare prevăzută în anexa nr. 6 la reglementări numai în cazul în care în certificatul de înmatriculare, în anexa corespunzătoare menționării efectuării ITP, nu mai există rubrici disponibile sau în cazul prezentării unui certificat de înmatriculare de tip vechi.(2) În cazul utilizării anexei la certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1), inspectorul tehnic trebuie să completeze, suplimentar față de elementele menționate la art. 16, numărul de înmatriculare și seria certificatului de înmatriculare a vehiculului sau, după caz, numărul de identificare al vehiculului. (la 16-02-2012, Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. )  +  Articolul 30^1În cazul în care certificarea stării tehnice a unui vehicul se realizează în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b), e) și f), RAR va anula ITP pentru acel vehicul în baza de date cu înregistrări și va informa deținătorul vehiculului cu privire la anularea valabilității ITP a vehiculului respectiv. (la 20-05-2018, Articolul 30^1 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 31Ecusoanele de ITP, elementele de securizare și imprimatele prevăzute în prezentele reglementări vor fi puse la dispoziția SITP de către RAR. Ecusonul de ITP va avea fondul colorat, distinct pentru fiecare an, astfel: 2012 - albastru, 2013 - galben, 2014 - roșu, 2015 - verde, 2016 - portocaliu. Începând din anul 2017, succesiunea culorilor va fi reluată. Ecusonul de ITP care se aplică pe placa cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă culoarea corespunzătoare anului în care vehiculul va fi supus următoarei ITP și va fi amplasat între indicativul județului sau al municipiului București și numărul de înmatriculare, având înscrisul cu luna din anul în care va fi supus următoarei ITP îndreptat pe verticală, în sus. (la 16-02-2012, Art. 31 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012. )  +  Articolul 32Suspendarea și anularea autorizațiilor tehnice ale SITP și anularea certificatelor de atestare a inspectorilor tehnici se face numai de către RAR.  +  Articolul 33Abrogat. (la 23-07-2012, Art. 33 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. )  +  Articolul 34(1) Prevederile prezentelor reglementări se aplică mutatis mutandis și pentru vehiculele înregistrate.(2) În cazul vehiculelor înregistrate și care aparțin categoriilor de vehicule pentru care este obligatorie omologarea, la efectuarea ITP este necesară prezentarea certificatului de înregistrare și a cărții de identitate a vehiculului.(3) În cazul vehiculelor înregistrate, altele decât cele menționate la alin. (2), la efectuarea ITP este necesară prezentarea certificatului de înregistrare și a atestatului tehnic dacă acesta a fost eliberat de RAR. (la 23-07-2012, Art. 34 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. )  +  Articolul 34^1În cazul ITP pentru vehiculele înmatriculate în alte state, este necesară prezentarea certificatului de înmatriculare, sau a dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autoritățile competente din România și completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării. (la 23-07-2012, Art. 34^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. )  +  Articolul 35RAR va transmite Comisiei Europene o listă cu soluțiile tehnice naționale ce asigură îndeplinirea echipării ulterioare fabricației cu dispozitive de vizibilitate indirectă (anexa nr. 3 la reglementări).  +  Articolul 36Prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate și precizate atunci când este necesar, în scopul aplicării lor unitare, prin instrucțiuni și dispoziții specifice, fără ca acestea să modifice sau să completeze cadrul legal instituit; precizările constituie parte integrantă a reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică. (la 02-08-2014, Art. 36 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, prin înlocuirea sintagmei "siguranța rutieră" cu sintagma "siguranța circulației rutiere". )  +  Articolul 37Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele reglementări. (la 23-07-2012, Art. 37 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. )
   +  Anexa nr. 1la reglementări
  Prevederi privind efectuarea ITP - clasa I mopede, motociclete, mototricicluri și cvadricicluri
  A. Plan de operațiuni
  Nr. crt. Denumire verificare Metodă de control și aparatură necesară Deficiențe constatate Evaluare deficiențe
  DMiDMaDP
  0. IDENTIFICARE VEHICUL
  0.1. Verificare stare plăci cu numărul de înmatriculare,concordanță dintre plăcile cu numărul de înmatriculare și numărul de înmatriculare din documentele vehiculului (CI și/sau CIV) Inspecție vizuală a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehiculX
  b) Număr de înmatriculare lipsă sau ilizibil X
  c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este în concordanță cu documentele vehiculului X
  d) Placă confecționată artizanal X
  0.2. Identificare vehicul; verificare concordanță dintre datele de identificare prelevate depe vehiculul prezentat la ITP și datele din CIV Inspecție vizuală după curățarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare, codul și seria motorului Se verifică concordanța dintre vehiculul prezentat la ITP și datele din CIV a) Lipsă număr de identificare poansonat sau lipsă plăcuță cu număr de identificare de la bord (dacă producătorul nu a prevăzut poansonarea numărului de identificare) X
  b) Număr de identificare incomplet, ilizibil, falsificat (de ex. modificat sau poansonat neconform) sau care nu corespunde cu documentele vehiculului X
  c) Documente ale vehiculului prezentate la ITP ilizibile sau cu inexactități materiale X
  d) Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde cu datele din CIV privind: categoria, caroseria, marca, tipul vehiculului, codul motorului, seria motorului, tipul combustibilului, sursa de energie, culoarea X
  e) Cod sau serie motor falsificat/falsificată (de ex. modificate sau poansonate neconform) X
  f) Suportul pe care se află poansonat numărul de identificare este fixat artizanal pe vehicul (de ex. înconjurat de un cordon de sudură) X
  g) Vehiculul are o altă culoare decât cea din CIV pe o suprafață mai mare de 50% X
  1. SISTEM DE FRÂNARE
  1.1. Stare mecanică și funcționare
  1.1.1. Ax pedală frână de serviciu/ax manetă de frână Inspecție vizuală și funcțională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acționat Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit a) Ax prea strâns X
  b) Uzură avansată sau joc excesiv X
  c) Lipsă siguranță pedală X
  1.1.2. Stare și cursă pedală/ manetă de frână Inspecție vizuală și funcțională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acționat Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit a) Cursă excesivă sau rezervă insuficientă a cursei libere a dispozitivului de acționare X
  b) Dispozitivul de acționare nu revine corect la poziția inițială X
  Dacă funcționalitatea este afectatăX
  c) Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută de producător) uzată excesiv (netedă), fixată incorect sau lipsă X
  d) Dispozitiv de acționare deformat excesiv, fisurat, rupt X
  1.1.6. Element de acționare frână de staționare, levier de comandă frână de staționare, mecanism cu clichet, frână de staționare Inspecție vizuală și funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționat a) Blocare incorectă a mecanismului cu clichet X
  b) Uzură a axului levierului sau a mecanismului cu clichet X
  Uzură excesivăX
  c) Cursă prea mare sau prea mică a levierului indicând un reglaj incorect X
  d) Element de acționare lipsă, deteriorat sau nefuncțional X
  e) Funcționare incorectă, indicatorul de avertizare indică o funcționare defectuoasă X
  1.1.10.Dispozitiv servofrână, pompă centrală de frână Inspecție vizuală și funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acționat a) Dispozitiv servofrână defect sau ineficient X
  Nu funcționeazăX
  b) Pompă centrală defectă dar frâna încă funcționează X
  Pompă centrală defectă sau neetanșă încât funcționalitatea frânei este afectatăX
  c) Pompă centrală fixată necorespunzător dar frâna încă funcționează X
  Pompă centrală fixată necorespunzător astfel încât funcționalitatea frânei este afectatăX
  d) Cantitate insuficientă de lichid de frână, sub marcajul MIN X
  Cantitatea de lichid de frână este considerabil sub marcajul MIN X
  Lichidul de frână nu este vizibilX
  e) Lipsă capac rezervor lichid de frână X
  f) Martor nivel lichid de frână aprins sau defect (dacă a fost prevăzut de producător) X
  g) Funcționare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient al lichidului de frână (dacă a fost prevăzut de producător) X
  1.1.11.Conducte de frână rigide Inspecție vizuală a componentelor în timp cesistemul de frânare este acționat A se vedea anexa nr. 2 la reglementări pct. Ca) Risc iminent de fisurare sau rupere X
  b) Conducte sau conexiuni neetanșe X
  c) Conducte deteriorate sau corodate excesiv X
  Este afectată funcționarea frânelor prin blocare sau prin risc iminent de scurgereX
  d) Conductă poziționată necorespunzător X
  Risc de producere a unei avarii din cauza poziționării necorespunzătoareX
  1.1.12.Furtunuri de frână Inspecție vizuală a componentelor în timp cesistemul de frânare este acționat a) Risc iminent de fisurare sau de rupere X
  b) Furtun deteriorat, cu puncte de frecare, răsucit sau prea scurt X
  Furtun deteriorat sau cu puncte ori urme de frecareX
  c) Furtun sau conexiune neetanșă X
  d) Umflare a furtunului sub presiune X
  Cord deterioratX
  e) Furtun cu porozități X
  1.1.13.Garnituri de frânare (plăcuțe, saboți) Inspecție vizuală acolo unde există zonă de vizitare a) Garnitură excesiv de uzată (la nivelul marcajului minim) X
  Garnitură excesiv de uzată (marcajul minim nu este vizibil)X
  b) Garnitură ancrasată (cu ulei, unsoare etc.) X
  Funcționarea frânei este afectată din cauza ancrasării garnituriiX
  c) Garnitură lipsă sau montată greșit X
  1.1.14.Tamburi și discuri de frână Inspecție vizuală, inclusiv în zona de ventilație a) Tambur sau disc uzat X
  Tambur sau disc excesiv de uzat, excesiv de deteriorat, fisurat, fixat necorespunzător sau spartX
  b) Tambur sau disc ancrasat (cu ulei, unsoare etc.) X
  Funcționarea frânei este afectată din cauza ancrasării tamburului sau a disculuiX
  c) Tambur sau disc lipsă X
  d) Platou fixat nesigur, joc platou X
  1.1.15.Cabluri de frână, leviere, conexiuni, tije de acționare Inspecție vizuală și funcțională a componentelor în timp ce sistemul de frânareeste acționat a) Cablu deteriorat sau cu noduri X
  Funcționarea frânei este afectatăX
  b) Componentă corodată sau uzată excesiv X
  Funcționarea frânei este afectatăX
  c) Cablu, levier, tijă sau conexiune necorespunzătoare X
  d) Ghidaj de cablu necorespunzător X
  e) Orice element care poate împiedica mișcarea liberă a elementelor sistemului de frânare X
  f) Mișcare necorespunzătoare a timoneriei din cauza reglajului incorect sau uzurii excesive X
  g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei X
  1.1.16.Elemente de acționare sistem frânare (inclusiv etriere, cilindri de frână hidraulici) Inspecție vizuală a componentelor în timp cesistemul de frânare este acționat a) Element de acționare fisurat sau deteriorat X
  Funcționarea frânei este afectatăX
  b) Element de acționare neetanș X
  Funcționarea frânei este afectatăX
  c) Element de acționare fixat sau montat necorespunzător X
  Funcționarea frânei este afectatăX
  d) Element de acționare corodat excesiv X
  Risc de fisurareX
  e) Cursă insuficientă sau prea mare a pistonului sau a mecanismului cu membrană X
  Funcționarea frânei este afectatăX
  f) Deteriorarea învelișului de protecție X
  Înveliș de protecție lipsă sau deteriorat excesivX
  1.1.17.Regulator automat al frânării în funcție de încărcare (dacă este prevăzut de producător) Inspecție vizuală și funcțională în timp ce sistemul de frânare este acționat a) Timonerie defectă X
  b) Timonerie reglată necorespunzător X
  c) Regulator blocat sau nefuncțional, cu ABS funcțional X
  Regulator blocat sau nefuncționalX
  d) Regulator lipsă X
  1.1.21.Ansamblu sistem de frânare Inspecție vizuală a) Alte dispozitive ale sistemului deteriorate la exterior sau corodate excesiv care afecteazăsistemul de frânare X
  Funcționalitatea frânei este afectatăX
  c) Orice altă componentă fixată nesigur sau montată necorespunzător X
  d) Modificare nesigură a unei componente*2) X
  Performanța frânei este afectatăX
  1.2. Performanță și eficacitate frână de serviciu
  1.2.1. Performanță (+E) Inspecție pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără ataș) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare și compensare (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri) Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim A se vedea anexa nr. 11 la reglementăria) Forță de frânare necorespunzătoare pe una sau mai multe roți X
  Lipsa forței de frânare pe una sau pe mai multe roțiX
  b) În cazul frânării în parcurs, vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie X
  c) Forța de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei) X
  d) Timp de răspuns prea mare la frânare la orice roată X
  e) Variație excesivă a forței de frânare în timpul frânării la rotația completă a unei roțiX
  1.2.2.Eficacitate (+E)Încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roți și motociclete fără ataș) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometrucu compensare și înregistrare (pentru mopede cu 3 roți, motociclete cu ataș, mototricicluri și cvadricicluri) Se acționează frâna gradual până la obținerea efortului maxim. A se vedea anexa nr. 11 la reglementări.Coeficient de frânare mai mic decât valorilemenționate în anexa nr. 11 tabelul 1 lit. A (încercare pe standul de frânare cu role) sau decelerația maximă măsurată mai mică decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 5 lit. A (probe în parcurs)X
  Coeficient de frânare mai mic decât valorilemenționate în anexa nr. 11 tabelul 1 lit. A (încercare pe standul de frânare cu role) sau decelerația maximă măsurată mai mica decât valorile menționate în anexa nr. 11 tabelul 5 lit. A (probe în parcurs)X
  1.4. Performanță și eficacitate frână de staționare (mopede cu 3 roți, mototricicluri și cvadricicluri)
  1.4.1. Performanță (+E) Probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrare A se vedea anexa nr. 11 la reglementăriFrâna nu acționează pe una/mai multe roți. Vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie X
  1.4.2.Eficacitate (+E)Probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare și înregistrareA se vedea anexa nr. 11 la reglementări.Decelerația maximă măsurată mai mică de 1,6 m/s^2, după caz, pentru toate categoriile de vehiculeX
  Mai puțin de 50% din valoarea de mai sus (0,8 m/s^2)X
  1.6. Sistem antiblocare (ABS) Inspecție vizuală și inspecția dispozitivului de avertizare sau prin probe în parcurs a) Dispozitivul de avertizare nu funcționează X
  b) Dispozitivul de avertizare indică funcționarea necorespunzătoare a sistemului X
  c) Senzorul de turație al unei roți lipsă sau deteriorat X
  d) Cablaj electric ABS deteriorat X
  e) Alte componente lipsă sau deteriorate X
  1.7. Sistem electronic de frânare (EBS) Inspecție vizuală și inspecția dispozitivului de avertizare a) Dispozitivul de avertizare nu funcționează X
  b) Dispozitivul de avertizare indică funcționarea necorespunzătoare a sistemului X
  1.8. Lichid de frână Inspecție vizuală Lichid de frână contaminat sau cu sedimente X
  Risc iminent de avarieX
  2. SISTEM DE DIRECȚIE
  2.1. Stare mecanică
  2.1.1. Starea mecanismului de direcție/a casetei de direcție (+E) Cu vehiculul urcat pe un elevator, cric sau pe canal și cu roțile în aer sau pe platforme culisante, se învârte ghidonul/volanul într-o parte și-n alta Inspecție vizuală a modului de funcționare amecanismului de direcție/a casetei de direcție a) Sistem de direcție greu manevrabil X
  b) Palier de arbore răsucit sau cu caneluri uzate X
  Funcționalitate afectatăX
  c) Palier de arbore uzat excesiv X
  Funcționalitate afectatăX
  d) Deplasare excesivă a arborelui X
  Funcționalitate afectatăX
  e) Scurgeri de lichid X
  Formare de picăturiX
  2.1.2. Fixare mecanism de direcție/casetă de direcție (+E) Cu vehiculul aflat pe canal, se rotește ghidonul/volanul stânga-dreapta Se poate folosi un detector de jocuri corespunzător În cazul în care se utilizează un elevator, se deplasează manual roțile stânga-dreapta Inspecție vizuală a fixării mecanismului de direcție/a casetei de direcție a) Fixare necorespunzătoare a mecanismului de direcție/a casetei de direcție X
  Fixare periculos de slăbită sau joc vizibil față de șasiu/caroserie/cadruX
  b) Găuri de fixare ovalizate X
  Fixare grav afectatăX
  c) Șuruburi de fixare fisurate sau lipsă X
  Fixare grav afectatăX
  d) Casetă de direcție fisurată X
  Stabilitatea sau fixarea casetei afectatăX
  2.1.3. Stare conexiuni sistem de direcție (+E) Inspecție vizuală a componentelor direcției în ceea ce privește uzura, fisurile și siguranța, în timp ce ghidonul/volanul este rotit stânga-dreapta cu autovehiculul pe canal utilizând un detector de jocuri corespunzător sau pe elevator deplasând manual roțile punții directoare stânga-dreapta Starea axului ghidonului se verifică cu frâna pe roata/roțile față acționată a) Mișcare relativă între componentele sistemului ce ar trebui să fie fixe X
  Mișcare excesivă sau posibilitate de desprindereX
  b) Joc excesiv în articulațiile sistemului de direcție X
  Risc foarte mare de desprindereX
  c) Deformări sau fisuri ale oricărei componenteX
  Funcționalitate afectatăX
  d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea roților X
  e) Alinierea necorespunzătoare a componentelor (ex. bară de comandă a direcției, bară de conexiune etc.) X
  f) Modificare nesigură*2) X
  Funcționalitate afectatăX
  g) Burduf de protecție la praf deteriorat X
  Burduf de protecție la praf lipsă sau deteriorat excesivX
  2.1.4. Funcționare elemente mecanice de legătură la sistemul de direcție (+E)Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe canal și cu roțile pe sol, se învârte ghidonul/volanul în sensul acelor de ceasornic și în sens invers sau cu ajutorul unui detector special adaptat pentru jocul din direcție Inspecție vizuală a componentelor direcției în ceea ce privește uzura, fisurile și securitatea a) Mișcarea levierului sau a timoneriei de direcție produce lovirea de o parte fixă a șasiului/caroseriei X
  b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncționale sau lipsă (dacă au fost prevăzute de producător) X
  c) Atingerea componentelor X
  2.1.5. Stare, fixare, funcționare și etanșeitate servodirecție (+E) Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe canal și cu roțile pe sol, se învârte ghidonul/volanul în sensul acelor de ceasornic și în sens invers sau cu ajutorul unui detector special adaptat pentru jocul din direcție Inspecție vizuală a componentelor direcției în ceea ce privește uzura, fisurile și securitatea a) Scurgere de lichid sau funcționare afectată X
  b) Nivel redus de lichid (sub marcajul MIN) X
  Lipsă lichid în rezervorX
  c) Mecanismul nu funcționează X
  Direcția afectatăX
  d) Mecanism fixat necorespunzător sau fisurat X
  Direcția afectatăX
  e) Aliniere necorespunzătoare sau lovirea reciprocă a componentelor, ori de o parte fixă a șasiului/caroseriei X
  Direcția afectatăX
  f) Reparații necorespunzătoare/modificări nesigure*2) X
  Direcția afectatăX
  g) Cablu, conductă sau furtun deteriorat, uzat sau corodat excesiv X
  Direcția afectată X
  2.2. Ghidon/volan și coloană volan/coloană ghidon (furca față)
  2.2.1. Stare, fixare ghidon/ volan Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe canal și cu greutatea vehiculului pe sol, se aliniază ghidonul/volanul la coloană, se mișcă ghidonul/volanul în diferite direcții,perpendicular pe coloană Inspecție vizuală a jocului și a stării cuplajelor flexibile sau a articulațiilor cardanice a) Deplasare relativă între ghidon/volan și coloana de direcție care indică un joc excesiv X
  Risc foarte mare de desprindereX
  b) Lipsa dispozitivului de reținere (a siguranței) pe furcă/pe butucul volanului X
  Risc foarte mare de desprindereX
  c) Butucul, coroana, spițele volanului sau ghidonul fisurate sau fixate necorespunzător X
  Risc foarte mare de desprindere X
  2.2.2. Stare, fixare coloană de direcție ghidon/volan/juguri, furci cuplaj și amortizor de direcție Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe canal și cu greutatea vehiculului pe sol, se aliniază ghidonul/volanul la coloană, se mișcă ghidonul/volanul în diferite direcții, perpendicular pe coloană Inspecție vizuală a jocului și a stării cuplajelor flexibile sau a altor articulații (la motocvadricicluri) a) Joc excesiv axial al centrului ghidonului/ volanului în raport cu coloana X
  b) Joc excesiv radial al centrului ghidonului/ volanului în raport cu coloana X
  c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic sau cuplaj deteriorat X
  d) Fixare necorespunzătoare X
  Risc foarte mare de desprindereX
  e) Reparație necorespunzătoare/modificare nesigură*2) X
  f) Cadru furcă corodat excesiv sau deformat X
  Cadru furcă montat necorespunzător sau fisuratX
  g) Joc excesiv al furcii în cadru X
  2.3. Joc în sistemul de direcție Cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe canal, cu greutatea vehiculului pe roți, motorul, dacă este posibil, pornit pentru vehiculele cu servodirecție și cu roțile în poziție dreaptă, se învârte ușor ghidonul/ volanul în sensul acelor de ceasornic și invers, pe cât posibil fără a mișca roțile Inspecția vizuală a mișcării libere Joc excesiv al elementelor sistemului de direcție (de exemplu un punct de pe coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o distanță mai mare de o cincime din diametrul volanului fără ca roțile directoare să se miște) sau neconformitate cu cerințele*1) X
  Siguranța este afectatăX
  2.4. Aliniament roți Verificarea aliniamentului roților pentru motociclete și mopede cu două roți – control vizual conform pct. C Verificarea aliniamentului roților pentru celelalte categorii - control vizual Roți nealiniate în mod evident X
  2.6. Servodirecție electronică (EPS) Inspecție vizuală și verificarea concordanței dintre unghiul ghidonului/ volanului și unghiul roților în momentul pornirii sau opririi motorului a) Martorul indicator de defecțiuni (MIL) al servodirecției electronice (EPS) indică o funcționare defectuoasă a sistemului X
  b) Neconcordanță între unghiul ghidonului/ volanului și unghiul roților X
  Direcția afectatăX
  c) Nefuncționare a servodirecției X
  3. VIZIBILITATE
  3.1. Câmp de vizibilitate Inspecție vizuală de pe șa sau de la postul de conducere Obstrucționarea câmpului de vizibilitate al conducătorului care îi afectează vederea în față sau lateral (în afara zonei de baleiaj a ștergătoarelor de parbriz) X
  Zona din raza de acțiune a ștergătoarelor de parbriz afectată sau oglinzile exterioare nevizibileX
  3.2. Stare geamuri (inclusiv parbriz) Inspecție vizuală Evaluare conform anexei nr. 2 la reglementări pct. D a) Geam fisurat sau decolorat în afara zonei debaleiaj a ștergătoarelor de parbriz X
  Zona din raza de acțiune a ștergătoarelor de parbriz afectată sau nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare prin oglinzile exterioareX
  b) Geam cu transparență neconformă cu specificațiile cerințelor*1) X
  Transparență neconformă cu specificațiile cerințelor*1) în zona din raza de acțiune a ștergătoarelor de parbriz sau pentru geamurile laterale față (nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare prin oglinzile exterioare)X
  c) Geam în stare inacceptabilă (spart, cu acoperire/folie necertificată/neomologată) X
  Vizibilitatea în interiorul razei de acțiune a ștergătoarelor de parbriz diminuată semnificativ X
  3.3. Oglinzi sau dispozitive retrovizoare Inspecție vizuală și funcțională de la postul de conducere a) Oglindă sau dispozitiv lipsă sau nemontat înconformitate cu cerințele1) (există cel puțin două oglinzi sau dispozitive retrovizoare) X
  Mai puțin de două oglinzi sau dispozitive retrovizoareX
  b) Oglindă sau dispozitiv ușor deteriorate sau fixate necorespunzător X
  Oglindă sau dispozitiv nefuncțional, puternic deteriorat, fixat necorespunzător, cu risc de cădereX
  3.4. Ștergătoare de parbriz (dacă este cazul) Inspecție vizuală și funcțională a) Ștergător nefuncțional, lipsă sau neconform cu cerințele*1) X
  b) Lamela ștergătorului deteriorată X
  Lamela ștergătorului lipsă sau deteriorată excesiv X
  3.5. Spălător de parbriz (dacă este cazul) Inspecție vizuală și funcțională Spălătorul nu funcționează corespunzător (lichidul de spălare lipsește dar pompa funcționează sau jetul de apă direcționat necorespunzător) X
  Nefuncționare spălătorX
  3.6. Sistem de dezaburire (dacă este cazul) Inspecție vizuală și funcțională Sistem care nu funcționează corespunzător sau este deteriorat X
  4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE
  4.1. Faruri
  4.1.1. Stare și funcționare Inspecție vizuală și funcțională a) Far/sursă de lumină defectă (pentru faruri multiple/surse de lumină multiple; în cazul LED, până la 1/3 nu funcționează) X
  Far singular/sursă de lumină singulară defectă; în cazul LED vizibilitate foarte afectatăX
  b) Defecțiune ușoară a sistemului de proiecție (dispozitiv reflectorizant și dispersoare) X
  Funcționare defectuoasă sau lipsa sistemului de proiecție (dispozitiv reflectorizant și dispersoare) X
  c) Far fixat necorespunzător X
  d) Lipsă far X
  4.1.2. Orientare (+E) Inspecție vizuală și funcțională Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu lumină de întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor.Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul de reglare este funcționalFar reglat necorespunzător [centrul de focalizare al unui far nu se încadrează în limitele stabilite în cerințe*1)] X
  4.1.3. Comutare lumini Inspecție vizuală și funcțională a) Comutator care nu funcționează în conformitate cu cerințele1) (număr mai mic de faruri care funcționează concomitent) X
  Depășirea luminozității maxime admise în parteadin față (număr mai mare de faruri care funcționează concomitent)X
  b) Dispozitiv de comandă defect X
  4.1.4. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală și funcțională a) Far, culoare emisă, poziție, intensitate saumarcaj neconform cu cerințele*1) X
  b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucționatereducând intensitatea luminii sau modificând culoarea luminii emise X
  c) Sursă de lumină și far incompatibile X
  4.1.5. Dispozitiv de reglare pe verticală a farurilor (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecție vizuală și funcțională a) Dispozitivul nu funcționează X
  b) Dispozitivul manual nu poate fi acționat de pe șa/scaunul conducătorului auto X
  4.2. Lămpi de poziție față, spate și lămpi/lumini pentru circulația pe timp de zi
  4.2.1. Stare și funcționare Inspecție vizuală și funcțională a) Sursă de lumină defectă. (în cazul surselor luminoase cu diode luminiscente - LED nu se consideră defect dacă funcționează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact)X
  b) Dispersor spart sau lipsă X
  c) Lampă fixată nesigur X
  Risc foarte mare de desprindereX
  d) Lipsă lampă X
  4.2.2. Comutare Inspecție vizuală și funcțională a) Funcționarea comutatorului nu este în conformitate cu cerințele*1) X
  Lămpile de poziție spate se sting când farurile sunt aprinseX
  b) Comutator defect, nu funcționează X
  4.2.3. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală și funcțională a) Lampă, culoare emisă, poziție, intensitate luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1) X
  Lumină roșie în față sau lumină albă în spate; intensitate luminoasă redusă puternicX
  b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucționat/ă, reducând intensitatea luminii, luminozitatea sau modificând culoarea luminii emise X
  Lumină roșie în față sau lumină albă în spate; intensitate luminoasă redusă puternic X
  4.3. Lămpi de frânare
  4.3.1. Stare și funcționare Inspecție vizuală și funcțională a) Sursă de lumină defectă (pentru surse de lumină multiple; în cazul LED, până la 1/3 nu funcționează) X
  Sursă de lumină unică defectă (în cazul LED, funcționează mai puțin de 2/3) X
  Nicio sursă de lumină nu funcționeazăX
  b) Dispersor ușor deteriorat (fără influență asupra luminii emise) X
  Dispersor deteriorat semnificativ (afectează lumina emisă)X
  c) Lampă fixată nesigur X
  Risc foarte mare de desprindere X
  d) Lipsă lampă sau dispersor X
  4.3.2. Comutare Inspecție vizuală și funcțională a) Funcționarea comutatorului nu este în conformitate cu cerințele*1) X
  Funcționare întârziată X
  Complet nefuncționalX
  b) Funcționarea dispozitivului de comandă este afectată X
  4.3.3. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală și funcțională Lampă, culoare emisă, poziție, intensitate luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1) X
  Lumină albă în spate; intensitate luminoasă redusă puternicX
  4.4. Lămpi indicatoare de direcție și de avarie
  4.4.1. Stare și funcționare Inspecție vizuală și funcțională a) Sursă de lumină defectă (pentru surse de lumină multiple; în cazul LED, până la 1/3 nu funcționează) X
  Sursă de lumină unică defectă (în cazul LED, funcționează mai puțin de 2/3)X
  b) Dispersor ușor deteriorat (fără influență asupra luminii emise) X
  Dispersor deteriorat semnificativ (afectează lumina emisă)X
  c) Lampă fixată nesigur X
  Risc foarte mare de desprindere X
  d) Lipsă lampă sau dispersor X
  4.4.2. Comutare Inspecție vizuală și funcțională Funcționarea comutatorului nu este în conformitate cu cerințele*1) X
  Complet nefuncționalX
  4.4.3. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală și funcțională Lampă, culoare emisă, poziție, intensitate luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1) X
  4.4.4. Frecvență semnal luminos Inspecție vizuală și funcțională Frecvența semnalului luminos neconformă cu cerințele*1) (frecvența diferă cu mai mult de 25%) X
  4.5. Faruri și lămpi de ceață
  4.5.1. Stare și funcționare Inspecție vizuală și funcțională a) Sursă de lumină defectă (pentru surse de lumină multiple; în cazul LED, până la 1/3 nu funcționează) X
  Sursă de lumină unică defectă (în cazul LED, funcționează mai puțin de 2/3)X
  b) Dispersor ușor deteriorat (fără influență asupra luminii emise) X
  Dispersor deteriorat semnificativ (afectează lumina emisă)X
  c) Far/lampă fixată nesigur X
  Risc foarte mare de desprindere sau de orbire atraficului din sens opus X
  d) Lipsă lampă sau dispersor X
  4.5.2. Orientare Inspecție funcțională Deviere a farului de ceață de la orientarea orizontală X
  4.5.3. Comutare Inspecție vizuală și funcțională Funcționarea comutatorului nu este în conformitate cu cerințele*1) X
  Complet nefuncționalX
  4.5.4. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală și funcțională a) Far/lampă, culoare emisă, poziție, intensitate luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1) X
  b) Sistemul nu funcționează în conformitate cu cerințele*1) X
  4.6. Lămpi de mers înapoi
  4.6.1. Stare și funcționare Inspecție vizuală și funcțională a) Sursă de lumină defectă X
  b) Dispersoare defecte X
  c) Lampă fixată nesigur X
  Risc foarte mare de desprindere X
  d) Lipsă lampă X
  4.6.2. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală și funcțională a) Lampă, culoare emisă, poziție, intensitate luminoasă sau marcaj neconform cu cerințele*1) X
  b) Funcționarea sistemului nu este în conformitate cu cerințele*1) X
  4.6.3. Comutare Inspecție vizuală și funcțională Funcționarea comutatorului nu este în conformitate cu cerințele*1) X
  Lampa de mers înapoi poate fi aprinsă fără ca schimbătorul să se afle în poziția de mers înapoiX
  4.7. Dispozitiv de iluminare a plăcii de înmatriculare spate
  4.7.1. Stare și funcționare Inspecție vizuală și funcțională a) Lampă care proiectează lumina direct în spate sau lumină albă în spate X
  b) Sursă de lumină defectă (surse de lumină multiple) X
  Sursă de lumină defectă (sursă de lumină unică)X
  c) Lampă fixată nesigur X
  Risc foarte mare de desprindere X
  d) Lipsă lampă sau dispersor X
  4.7.2. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală și funcțională Funcționarea comutatorului nu este în conformitate cu cerințele*1) X
  4.8. Catadioptri
  4.8.1. Stare Inspecție vizuală a) Defect sau deteriorat X
  Capacitatea de reflexie este diminuatăX
  b) Element reflectorizant fixat nesigur X
  Se poate desprinde X
  4.8.2. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală Dispozitiv, culoare reflectată sau poziție neconformă cu cerințele*1) X
  Dispozitiv neomologat, lipsă sau reflectând culoarea roșie spre față sau culoarea albă sprespateX
  4.9. Martori luminoși obligatorii pentru sistemul de iluminare
  4.9.1. Stare și funcționare Inspecție vizuală și funcțională Nu funcționează X
  Nu funcționează pentru faza lungă sau pentru lampa de ceață spateX
  4.9.2. Respectare cerințe*1) Inspecție vizuală și funcțională Neconform cu cerințele*1) X
  4.10. Conexiuni electrice între autovehicul și remorcă Inspecție vizuală; dacă este posibil, se verifică continuitatea electrică a conexiunii a) Componente fixe atașate necorespunzător X
  Priză cu fixare necorespunzătoareX
  b) Izolație deteriorată X
  Poate provoca scurtcircuitX
  c) Funcționare necorespunzătoare a conexiunilor electrice ale remorcii sau ale vehiculului tractor X
  Luminile de frână ale remorcii nu funcționează deloc X
  4.11. Cablaj electric Inspecție vizuală cu vehiculul pe canalul devizitare sau pe elevator, inclusiv, dacă este cazul, în compartimentul motor. a) Cablaj electric fixat necorespunzător X
  Prinderi slăbite, care ating muchii ascuțite, conectori ce se pot deconecta X
  Cablajul poate atinge părți fierbinți, componente în mișcare de rotație sau solul, conectori deconectați (pentru sistemele de frânare și de direcție)X
  b) Cablaj electric ușor deteriorat X
  Cablaj electric foarte deteriorat X
  Cablaj electric extrem de deteriorat (pentru sistemele de frânare și de direcție)X
  c) Izolație deteriorată X
  Poate provoca scurtcircuit X
  Risc major de incendiu, formare de scântei X
  4.12. Lămpi și catadioptri facultativi Inspecție vizuală și funcțională a) Lampă/catadioptru montat neconform cu cerințele*1) X
  Lumină emisă/reflectată roșie în față sau albă în spateX
  b) Lampa nu funcționează în conformitate cu cerințele*1) X
  Numărul farurilor care se aprind simultan depășește luminozitatea permisă. Lumină emisă/reflectată roșie în față sau albă în spateX
  c) Lampă/catadioptru fixat necorespunzător X
  Risc foarte mare de desprindere X
  4.13. Baterie (baterii) de acumulatori Inspecție vizuală a) Fixată necorespunzător X
  Fixată necorespunzător încât poate provoca scurtcircuitX
  b) Scurgeri reduse de electrolit X
  Scurgeri majore de electrolitX
  c) Comutator defect (dacă este necesar) X
  d) Siguranțe improvizate sau defecte (dacă sunt necesare) X
  e) Ventilație necorespunzătoare (dacă e necesară) X
  5. PUNȚI, JANTE, ANVELOPE ȘI SUSPENSIE
  5.1. Punți (axe)
  5.1.1. Punți (axe) (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare utilizând un detector de jocuri a) Punte (axă) deformată sau fisurată X
  b) Fixare nesigură la vehicul X
  Stabilitate afectată, funcționalitate afectată:joc excesiv în punctele de fixareX
  c) Modificare nesigură*2) X
  Stabilitatea afectată, funcționalitatea afectată, spațiu insuficient față de alte componente sau față de sol X
  5.1.2. Fuzetă (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare utilizând un detector de jocuri Se aplică o forță laterală sau verticală pe fiecare roată și se evaluează jocul dintre portfuzetă și axul fuzetei a) Fuzetă fisurată X
  b) Uzură excesivă a pivotului fuzetei sau a bucșelor X
  Posibilitate de desprindere; stabilitatea direcțională afectatăX
  c) Mișcare excesivă între fuzetă și puntea rigidă X
  Posibilitate de slăbire sau desprindere; stabilitatea direcțională afectatăX
  d) Joc al pivotului fuzetei în punteX
  Posibilitate de slăbire sau desprindere; stabilitatea direcțională afectată X
  5.1.3. Rulmenți roți (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare utilizând un detector de jocuri Se rotește fiecare roată Se aplică o forță laterală sau verticală la fiecare roată și se constată mișcarea relativă dintre roată și fuzetă a) Joc excesiv în rulment X
  Stabilitatea direcțională afectată; pericol de distrugereX
  b) Rulment prea strâns, gripat X
  Pericol de supraîncălzire; pericol de distrugere X
  5.2. Roți, jante și anvelope
  5.2.1. Butuc roată Inspecție vizuală a) Prezon sau piuliță de fixare a roții lipsă sau strâns slab X
  Prezoane sau piulițe lipsă la aceeași roată sau strânse slab, astfel încât afectează foarte grav siguranța rutierăX
  b) Butuc uzat sau deteriorat X
  Butuc uzat sau deteriorat într-un mod care afectează fixarea sigură a jantei X
  5.2.2. Jante (+E) Inspecție vizuală a ambelor părți ale fiecărei roți cu vehiculul pe un elevator sau pe canal a) Jantă fisurată sau cu defect de sudură X
  c) Jantă deformată excesiv sau uzată în zona găurilor de prindere pe butuc sau în zona prinderii inelului de reținere X
  Este afectată prinderea sigură de butuc; este afectată prinderea sigură a anvelopeiX
  d) Dimensiunile jantei și compatibilitatea cu anvelopa nu sunt în conformitate cu documentele sau cu cerințele*1) X
  e) Spițe rupte, deformate sau lipsă X
  Este afectată conducerea în siguranță a autovehicululuiX
  f) Valvă anvelopă deteriorată (autovehicule cu două sau trei roți) X
  5.2.3. Anvelope (+E) Inspecție vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte și înapoi pe canal sau prin rotirea roții când vehiculul este suspendat pe elevator. A se vedea pct. D a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină sau indicele de viteză, marca de omologare nu sunt conforme cu documentele sau cu cerințele*1) X
  Indice de sarcină sau de viteză necorespunzătorpentru utilizare, anvelopa atinge alte părți fixe ale vehiculului, afectând conducerea în siguranțăX
  b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeași axă X
  c) Anvelope de construcție diferită (radial sau diagonal) pe aceeași axă X
  d) Anvelope grav deteriorate sau cu tăieturi X
  Cord vizibil sau deterioratX
  e) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei devine expus X
  Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lățimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mmX
  f) Anvelopa se freacă de alte componente (dispozitive flexibile antiîmproșcare) X
  Anvelopa se freacă de alte componente (nu este periclitată conducerea în siguranță)X
  h) Sistemul de monitorizare a presiunii anvelopelor funcționează defectuos sau una dintre anvelope este dezumflată în mod evident X
  Nefuncționare evidentă a sistemuluiX
  i) Uzură neuniformă pronunțată a anvelopei pe banda de rulare (cu excepția cvadriciclurilor) X
  5.3. Suspensie
  5.3.1. Arcuri (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau elevator utilizând un detector de jocuri dacă este necesar a) Arc fixat nesigur pe șasiu, cadru sau punte X
  Mișcare relativă vizibilă. Prinderi foarte slăbiteX
  b) O componentă a arcului deteriorată sau fisurată X
  Foaia de arc principală sau foile de arc secundare foarte afectate X
  c) Lipsă arc X
  Foaia de arc principală sau foile de arc secundare foarte afectateX
  d) Modificare nesigură*2) X
  Distanță insuficientă față de alte componente ale vehiculului; arcurile nu funcționează X
  5.3.2. Amortizoare (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau elevator utilizând un detector de jocuri dacă este necesar a) Amortizor fixat nesigur pe șasiu, cadru sau punte X
  Prinderea amortizorului slăbităX
  b) Amortizor deteriorat prezentând scurgeri importante sau funcționare necorespunzătoare X
  c) Lipsă amortizor X
  5.3.3. Bare de torsiune, bielete antiruliu, bară stabilizatoare, basculă, brațe ale suspensiei (+E)Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau elevator utilizând un detector de jocuri dacă este necesar a) Fixare necorespunzătoare a unei componente pe șasiu, cadru sau punte X
  Posibilitate de desprindere; stabilitatea direcțională afectatăX
  b) Componentă deteriorată sau corodată excesiv X
  Stabilitatea componentei este afectată sau componentă fisurată X
  c) Modificare nesigură*2) X
  Distanță prea mică față de alte componente ale vehiculului; sistemul nu funcționează X
  d) Lipsă bară stabilizatoare (dacă a fost prevăzută de producător) X
  5.3.4. Articulații suspensie (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul pe canal sau elevator utilizând un detector de jocuri dacă este necesar a) Uzură excesivă a pivotului fuzetei și/sau a unei bucșe sau a unei articulații a suspensiei X
  Posibilitate de desprindere; stabilitatea direcțională afectatăX
  b) Burduf de protecție la praf foarte deteriorat X
  Burduf de protecție la praf lipsă sau fisurat X
  6. ȘASIU, CADRU ȘI ELEMENTE ATAȘATE
  6.1. Caroserie autoportantă, șasiu, cadru și accesorii
  6.1.1. Stare generală (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe canal sau elevator Coroziunile se vor evalua conform proceduriiprevăzute la anexa nr. 2 la reglementăripct. G a) Fisură sau deformare ușoară a lonjeroanelor sau a traverselor X
  Fisură sau deformare gravă a lonjeroanelor sau a traverselorX
  b) Plăci de ranforsare sau prinderi nesigure X
  Majoritatea prinderilor slăbite; rezistență insuficientă a pieselor X
  c) Coroziune excesivă care afectează rigiditatea ansamblului X
  Rezistență insuficientă a pieselor X
  d) Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate excesiv X
  6.1.2. Tubulatură de evacuare, amortizoare de zgomot (+E) Inspecție vizuală și auditivă cu vehiculul aflat pe canal sau elevator a) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetanș X
  b) Gazele de evacuare pătrund în cabina conducătorului sau în compartimentul pasagerilor X
  Periclitarea sănătății persoanelor aflate la bordX
  c) Lipsă element din tubulatura de evacuare X
  d) Tubulatura de evacuare nu este poziționată corespunzător X
  6.1.3. Rezervor și conducte sau racorduri de combustibil (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe canal sau elevator În cazul sistemelor GPL/GNC cu ajutorul dispozitivelor de detectare a scurgerilor a) Rezervor, conducte sau racorduri fixate necorespunzător, creând un risc deosebit de incendiu X
  b) Scurgeri de combustibil sau capacul de la rezervor lipsă sau neetanș X
  Risc de incendiu; pierdere importantă de substanțe periculoaseX
  c) Conductă sau racord uzat din cauza frecării X
  Conductă sau racord deteriorat X
  d) Funcționare necorespunzătoare a robinetului de oprire a combustibilului (dacă este prevăzut) X
  e) Risc de incendiu datorat: - scurgerilor de combustibil; - protecției necorespunzătoare a rezervorului de combustibil sau a sistemului de evacuare; - stării compartimentului motor X
  f) Sistem GPL/GNC neconform cu cerințele, oricare parte a sistemului este defectă*1) X
  o) Alimentare dintr-un rezervor improvizat, altul decât cel destinat X
  6.1.4. Bare de protecție (dacă au fost prevăzute de producător) Inspecție vizuală Fixare slăbită sau deteriorare care poate cauzaaccidente la contact X
  Componente care se pot desprinde; funcționalitate puternic afectatăX
  6.1.5. Suport pentru roata de rezervă (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecție vizuală a) Suportul nu este într-o stare corespunzătoare X
  b) Suport fisurat sau fixat nesigur X
  c) Roată de rezervă fixată nesigur pe suport X
  Risc foarte mare de desprindereX
  6.1.6. Dispozitiv de cuplare și dispozitiv de remorcare (+E) Inspecție vizuală, dacă este cazul cu vehiculul pe canal sau pe elevator, urmărindcu atenție uzura și funcționarea corespunzătoare a oricărui dispozitiv de siguranță montat și/sau prin utilizarea calibrelor de măsurare sau a șublerului Verificare și evaluare conform procedurii prevăzute la anexa nr. 2 la reglementări pct. H a) Componentă deteriorată, defectă sau fisurată (dacă nu este utilizată) X
  Componentă deteriorată, defectă sau fisurată (dacă este utilizată)X
  b) Uzură excesivă a unei componente X
  Limita de uzură depășităX
  c) Prindere necorespunzătoare a dispozitivului de cuplare X
  Prindere necorespunzătoare a dispozitivului de cuplare, cu risc foarte mare de desprindereX
  d) Orice dispozitiv de siguranță lipsă, sau care nu funcționează corespunzător X
  e) Nefuncționarea oricărui indicator de cuplareX
  f) Obstrucționarea plăcii de înmatriculare sau a oricărei lămpi (atunci când dispozitivul de cuplare nu este utilizat) X
  Placa cu numărul de înmatriculare nu este vizibilă integral (atunci când dispozitivul de cuplare nu este utilizat)X
  g) Modificare nesigură*2) (piese secundare) X
  Modificare nesigură*2) (piese principale)X
  h) Cuplare prea slabă X
  i) Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat/necertificat X
  6.1.7. Transmisie (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul aflat pe canalul de vizitare sau elevator Se verifică zona ambreiajului, a cutiei de viteze, diferențialului a) Șurub de siguranță slăbit sau lipsă X
  Șurub de siguranță slăbit sau lipsă, astfel încât afectează foarte grav siguranța rutierăX
  b) Lagărele arborilor de transmisie uzate excesiv X
  Risc foarte mare de desprindere sau de fisurareX
  c) Uzură excesivă a articulațiilor cardanice sau a lanțurilor/curelelor de transmisie X
  Risc foarte mare de desprindere sau de fisurareX
  d) Cuplaje flexibile deteriorate X
  Risc foarte mare de desprindere sau de fisurareX
  e) Arbore deteriorat sau îndoit X
  f) Carcasa lagărului fisurată sau fixată necorespunzător X
  Risc foarte mare de desprindere sau de fisurareX
  g) Element de protecție contra prafului deteriorat semnificativ X
  Element de protecție la praf lipsă sau spartX
  h) Modificare neautorizată a sistemului de transmisie sau a elementelor de comandă X
  i) Scurgeri importante lichid, ulei de transmisie (se formează picături) X
  j) Comandă ambreiaj fixată necorespunzător, deformată, lipsă element de asigurare comandă X
  k) Lipsă transmisie longitudinală sau a arborilor planetari la una din punțile autovehiculului în cazul autovehiculelor cu tracțiune integrală X
  6.1.7.1Funcționare transmisie Inspecție funcțională Funcționare necorespunzătoare X
  6.1.8. Suporți motor Inspecție vizuală Suport motor deteriorat grav și evident X
  Suport motor slăbit sau ruptX
  6.1.9. Performanțe motor a) Unitate de comandă modificată, afectând siguranța și/sau mediul X
  b) Modificarea motorului sau a anexelor acestuia, afectând siguranța și/sau mediul X
  6.2. Cabină conducător auto și caroserie
  6.2.1. Stare (inclusiv ataș) (+E) Inspecție vizuală Se vor face verificări și evaluări conform anexei nr. 2 la reglementări pct. Ga) Panou fixat necorespunzător sau deteriorat ori element care poate provoca răniri X
  Se poate desprindeX
  b) Montant nesigur (deformat, corodat excesiv sau fisurat care poate genera deschiderea accidentală a capotelor sau a obloanelor) X
  Stabilitate afectatăX
  c) Pătrunderea de emisii de gaze ale motorului sau de gaze de evacuare X
  Periclitarea sănătății persoanelor aflate la bordX
  d) Reparație necorespunzătoare/modificare nesigură*2) X
  Spațiu insuficient față de drum sau de piesele aflate în mișcareX
  e) Caroserie, cabină incompletă sau deterioratăX
  f) Caroserie și cabină corodată excesiv X
  h) Dispozitiv de cuplare ataș necorespunzător X
  6.2.2. Montare (+E) Inspecție vizuală în zonele de control cu vehiculul pe un elevator sau pe canal Se vor face verificări și evaluări conform anexei nr. 2 la reglementări pct. Ga) Caroserie sau cabină nesigură X
  Stabilitatea este afectatăX
  b) Caroserie/cabină în mod evident centrată necorespunzător pe șasiu X
  c) Fixare nesigură sau lipsă element de fixare a caroseriei/cabinei pe șasiu sau pe traverse, dar simetria este asigurată X
  Fixare nesigură sau lipsă element de fixare a caroseriei/cabinei pe șasiu sau pe traverse, astfel încât siguranța rutieră este pusă în pericolX
  d) Corodare excesivă în punctele de fixare pe caroseria autoportantă X
  Stabilitate afectată X
  6.2.3. Uși și dispozitive de închidere uși Inspecție vizuală și funcțională Se vor face verificări și evaluări conform anexei nr. 2 la reglementări pct. Ga) Ușă care nu se deschide sau nu se închide corespunzător X
  b) Ușă care se poate deschide accidental sau care nu rămâne închisă (uși glisante) X
  Ușă care se poate deschide accidental sau care nu rămâne închisă (uși pivotante)X
  c) Ușă, balama, dispozitiv de asigurare sau montantdeteriorat X
  Ușă, balama, dispozitiv de asigurare sau montant lipsă sau slăbitX
  d) Uși corodate excesiv X
  6.2.4. Podea (+E) Inspecție vizuală cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe canal Se vor inspecta cu atenție mărită zonele de îmbinare ale podelei cu caroseria Se vor face verificări și evaluări conform anexei nr. 2 la reglementări pct. GPodea nesigură sau foarte deteriorată X
  Podea instabilăX
  6.2.5. Șa/scaun conducător auto Inspecție vizuală și funcțională a) Șa/scaun cu structură defectă X
  Șa/scaun slăbit sau fixat necorespunzătorX
  b) Funcționare necorespunzătoare a mecanismului de reglare X
  Șaua/scaunul se mișcă sau spătarul scaunului nupoate fi fixatX
  6.2.6. Alte scaune (inclusiv scaunul din ataș) Inspecție vizuală a) Scaune defecte sau nesigure (piese secundare) X
  Scaune defecte sau nesigure (piese principale)X
  b) Scaune care nu au fost echipate în conformitate cu cerințele*1); numărul de scaunenu corespunde cu cel menționat în CIV; poziționare neconformă cu omologarea X
  c) Scaune modificate sau neomologate X
  6.2.7. Comenzile conducătorului auto Inspecție vizuală și funcțională Funcționare incorectă a oricărei comenzi necesare pentru operarea în siguranță a vehiculului X
  Operarea în siguranță a vehiculului afectatăX
  6.2.9. Alte echipamente și accesorii interioare și exterioare Inspecție vizuală a) Fixare defectuoasă a unui accesoriu sau echipament X
  b) Accesorii sau echipamente neconforme cu cerințele*1) X
  Element montat care poate provoca răniri; siguranța este afectatăX
  c) Scurgeri reduse de la echipamentul hidraulicX
  Scurgeri majore de substanțe periculoase X
  6.2.10.Apărători de noroi (dacă au fost prevăzute de producători), aripi Inspecție vizuală a) Lipsă, fixate necorespunzător sau foarte corodate X
  Pot provoca răniri; risc de desprindereX
  b) Spațiu insuficient față de anvelope/roți X
  Spațiu insuficient față de anvelope/roți (apărători)X
  c) Neconforme cu cerințele*1) X
  Acoperire insuficientă a profilului anvelopei X
  6.2.11.Stativ, picior de sprijinInspecție vizuală a) Lipsă, prost fixat sau foarte corodat X
  b) Neconform cu cerințele*1) X
  c) Risc de desfacere atunci când vehiculul se află în mișcare X
  6.2.12.Mânere și suporturi pentru picioare Inspecție vizuală a) Lipsă, prost fixate sau foarte corodate X
  b) Neconforme cu cerințele*1) X
  7. ALTE ECHIPAMENTE
  7.1. Centuri de siguranță/catarame și sisteme de reținere
  7.1.1. Siguranța montării centurilor de siguranță și a cataramelor aferenteInspecție vizuală a) Ancorare deteriorată excesiv X
  Ancorare cu risc de desprindereX
  b) Ancorare slăbită X
  7.1.2. Stare centuri de siguranță, catarame Inspecție vizuală și funcțională a) Centură de siguranță obligatorie lipsă sau care nu a fost montată X
  b) Centură de siguranță deteriorată X
  Orice tăietură sau urmă de supratensionareX
  c) Centură de siguranță neconformă cu cerințele*1) X
  d) Catarama centurii de siguranță deteriorată sau cu funcționare incorectă X
  e) Retractorul centurii de siguranță deteriorate sau cu funcționare incorectă X
  7.2. Stingător de incendiu Inspecție vizuală a) Lipsă X
  b) Neconform cu cerințele*1) X
  7.3. Dispozitiv de închidere și dispozitiv antifurt Inspecție vizuală și funcțională a) Dispozitivul antifurt nu funcționează corespunzător X
  b) Dispozitiv defect X
  Închidere sau blocare inopinată X
  7.4. Triunghiuri reflectorizante de presemnalizare Inspecție vizuală a) Lipsă sau incomplete X
  b) Neconform cu cerințele*1) X
  7.5. Trusă de prim ajutor Inspecție vizuală Lipsă, incompletă sau neconformă cu cerințele*1) X
  7.7. Dispozitiv de avertizare acustică Inspecție vizuală și funcțională a) Nu funcționează corespunzător X
  Nu funcționează delocX
  b) Dispozitiv de acționare fixat necorespunzător X
  c) Neconform cu cerințele*1) X
  Sunetul emis poate fi confundat cu sirenele oficiale X
  7.8. Vitezometru Inspecție vizuală și funcțională în timpul probei în parcurs a) Nu este montat conform cerințelor*1) X
  Lipsă (dacă este obligatoriu)X
  b) Funcționare necorespunzătoare X
  Total nefuncționalX
  c) Insuficient iluminat X
  Lipsa iluminării X
  7.11. Odometru (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecție vizuală a) Manipulare evidentă (fraudă) pentru a reducekilometrajul sau pentru a falsifica kilometrajul unui vehicul X
  b) Nefuncționare evidentă X
  7.12. Sistem de control electronic al stabilității (ESC) (dacă a fost prevăzut de producător) Inspecție vizuală a) Senzorul de turație de la roată lipsă sau deteriorat X
  b) Instalație electrică deteriorată X
  c) Alte componente lipsă sau deteriorate X
  d) Deteriorare sau funcționare necorespunzătoare a comutatorului X