ORDIN nr. 2.133 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2005  Notă
  Pct. 44 și 45 ale art. I din ORDINUL nr. 42 din 20 ianuarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012 prevăd:
  44. În cuprinsul reglementărilor, sintagma "persoană juridică" se înlocuiește cu sintagma "operator economic sau instituție publică", iar termenul "pneu" se înlocuiește cu termenul "anvelopă".
  45. În cuprinsul reglementărilor, termenul "măsurătorii" se înlocuiește cu termenul "măsurării".
  Conform pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012, în cuprinsul textului, sintagmele "locuri pe scaune", "vehicul rutier" și "siguranța circulației rutiere" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri șezând", "vehicul" și "siguranța rutieră".
  Conform pct. 37 al art. I ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014, în cuprinsul ordinului, sintagmele "locuri șezând" și "siguranța rutieră" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri pe scaune" și "siguranța circulației rutiere".
  (la 23-07-2012, Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. ) (la 02-08-2014, Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.033 din 18 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 3 iulie 2014. ) (la 20-05-2018, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, ale art. 5 alin. (2) lit. j) și alin. (3) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 20-05-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 20-05-2018, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 2^1Abrogat. (la 20-05-2018, Articolul 2^1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 3Prin inspecția tehnică periodică se certifică conformitatea vehiculului în ceea ce privește siguranța circulației rutiere, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință conform destinației. Inspecția tehnică periodică se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1. (la 20-05-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 4(1) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (2) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (3) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (4) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (4^1) În activitatea de inspecție tehnică periodică, prelucrările de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679. (la 21-01-2020, Alineatul (4^1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 77 din 16 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 21 ianuarie 2020 ) (5) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (6) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (6^1) RAR adoptă până la 31.12.2022 proceduri privind organizarea, sarcinile și cerințele aplicabile personalului cu activități în cadrul organismului de supraveghere, inclusiv cerințele de independență.Cerințele aplicabile personalului cu activități în cadrul organismului de supraveghere trebuie să acopere următoarele domenii:– competență tehnică;– imparțialitate;– standarde de calificare și formare.R.A.R. pune la dispoziția publicului procedurile respective, prin publicare pe site-ul propriu. (la 20-05-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.678 din 20 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 15 decembrie 2017 ) (7) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (7) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (8) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (8) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 ) (9) Abrogat. (la 20-05-2018, Alineatul (9) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 5(1) Autorizarea și monitorizarea stațiilor de inspecție tehnică periodică se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1. (la 23-07-2012, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. ) (2) Autorizarea stațiilor de inspecție tehnică periodică se realizează de R.A.R. cu personal certificat pentru evaluarea conformității.(3) Atestarea personalului care efectuează inspecțiile tehnice periodice și controlul tehnic în trafic al vehiculelor se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1. (la 20-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 402 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 18-08-2007, Art. 6 a fost abrogat de art. 2 din ORDINUL nr. 510 din 21 iunie 2007/ORDINUL nr. 230 din 22 iunie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 19 iulie 2007. )  +  Articolul 7Autorizațiile tehnice ale persoanelor autorizate, precum și certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, eliberate de R.A.R. înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, își păstrează valabilitatea până la data expirării.  +  Articolul 8R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Prezentul ordin transpune Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora, modificată ultima dată prin Directiva 2010/48/UE a Comisiei din 5 iulie 2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora, cu excepția art. 3 alin. (2). (la 23-07-2012, Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.107 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 23 iulie 2012. )  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  București, 8 decembrie 2005.Nr. 2.133.  +  ANEXĂREGLEMENTĂRIprivind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sauînregistrate în România - RNTR 1