REGULAMENT din 26 aprilie 2023de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023-2026
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 mai 2023    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 4.072 din 26 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 3 mai 2023.
     +  Capitolul I Prevederi cu caracter general  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește modalitatea de acordare anuală a voucherelor de vacanță pentru anii 2023-2026 în unitățile/instituțiile de învățământ de stat, în Ministerul Educației și în alte instituții publice din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unități/instituții.  +  Articolul 2(1) Voucherele de vacanță se acordă anual și se emit doar pe suport electronic, în limita sumelor prevăzute în bugetul anual și distinct cu această destinație în bugetul Ministerului Educației, aprobat prin legea bugetului de stat pentru anul financiar pentru care se acordă.(2) Valoarea voucherelor de vacanță este de 1.450 de lei pentru un salariat/an.(3) Valoarea nominală a voucherelor de vacanță nu poate fi diminuată în niciun mod și este multiplu de 50 lei.  +  Articolul 3(1) Beneficiază de vouchere de vacanță persoanele care au desfășurat efectiv activitate în anul pentru care se acordă, în unitățile/instituțiile prevăzute la art. 1.(2) Voucherele de vacanță se acordă tuturor persoanelor care au sau au avut calitatea de salariat în unitățile/instituțiile prevăzute la art. 1 în anul pentru care se acordă. Valoarea voucherelor de vacanță este proporțională cu perioada lucrată.(3) Beneficiază de vouchere de vacanță doar personalul încadrat în unitățile/instituțiile prevăzute la art. 1, pe posturile aprobate prin organigramele acestora.(4) Beneficiază de vouchere de vacanță și personalul încadrat în unitățile/instituțiile prevăzute la art. 1, care se află în situațiile prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) În cazul în care salariatul al cărui contract individual de muncă/raport de serviciu la data acordării voucherelor de vacanță este suspendat sau a încetat în cursul anului calendaristic pentru care se acordă vouchere, acesta beneficiază de vouchere de vacanță numai dacă, în termen de maximum 30 de zile de la data suspendării/încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, depune la unitate/instituție o cerere în acest sens, precum și dovada achitării impozitului aferent prin virament bancar în contul unității/instituției.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), pentru anul 2023 cererea se depune în maximum 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul II Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță  +  Articolul 4(1) În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanță sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligația de a depune la unitate/instituție o declarație, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcția de bază.(2) În cazul salariaților din cadrul unităților/instituțiilor prevăzute la art. 1, care în cursul anului au desfășurat activitatea la mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, conform art. 3, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii.(3) În cazul salariaților din cadrul unităților/instituțiilor prevăzute la art. 1, care în cursul anului au desfășurat activitatea succesiv la mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, conform art. 3, de către angajatorul unde beneficiarul își desfășoară activitatea în momentul acordării voucherelor de vacanță, avându-se în vedere activitatea desfășurată și la angajatorii anteriori.(4) Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai beneficiază în cursul anului de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.(5) Personalul angajat cu mai mult de o normă/post beneficiază de vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 de lei/an, în condițiile prezentului articol.  +  Articolul 5(1) Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă cu timp parțial, voucherele de vacanță se acordă proporțional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanță stabilită pentru programul normal de lucru.(2) În cazul personalului transferat sau detașat din unitățile/instituțiile prevăzute la art. 1 se acordă vouchere de vacanță cu condiția prezentării de către salariat a unei adeverințe din care să rezulte că angajatorul de la care s-a transferat/detașat nu i-a acordat voucherele de vacanță pentru anul în curs până la data realizării transferului/detașării. În situația în care depunerea adeverinței nu este posibilă, salariatul depune la unitate/instituție o declarație pe propria răspundere din care rezultă că nu a beneficiat de vouchere de vacanță aferente anului în curs la unitatea/instituția de la care s-a transferat/detașat.(3) Pentru personalul detașat de la alți angajatori la unitățile/instituțiile prevăzute la art. 1 care au calitatea de angajator, voucherele de vacanță se acordă în condițiile art. 3.  +  Articolul 6Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanță, anual, depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituția angajatoare, astfel:a) pentru anul 2023, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I;b) pentru anii 2024-2026, până la data de 31 martie a fiecărui an.  +  Capitolul III Evidența și plata voucherelor de vacanță  +  Articolul 7(1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanță pe suport electronic pe baza actului de identitate, numai pentru achiziționarea de servicii turistice de la unitățile afiliate.(2) În cazul voucherelor de vacanță alimentate pe suport electronic și necuvenite, angajatorul are obligația de a comunica în timp util informațiile relevante unității emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.(3) Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului.(4) Angajatorii sunt obligați să înștiințeze beneficiarii cu privire la data alimentării suportului electronic și valoarea voucherelor de vacanță transferate pe acesta.(5) Beneficiarii voucherelor de vacanță au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.  +  Articolul 8(1) La primirea voucherelor de vacanță, personalul beneficiar semnează o declarație pe propria răspundere privind restituirea voucherelor de vacanță rămase neutilizate la data încheierii perioadei de valabilitate a acestora și/sau a sumelor necuvenite la data încetării contractului individual de muncă/ raportului de serviciu.(2) La sfârșitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanță sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligația de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la rândul lui, va restitui suportul electronic unității emitente.(3) În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanță alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanță necuvenite utilizate, în termen de 60 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea.  +  Articolul 9Se interzice beneficiarului:a) utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau servicii.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 10(1) Ordonatorii de credite răspund de modul de acordare a voucherelor de vacanță și au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului regulament numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(2) Ordonatorii de credite au obligația de a demara procedura de achiziție a voucherelor de vacanță din momentul în care creditele bugetare cu această destinație sunt cuprinse în bugetul unității/instituției prevăzute la art. 1.(3) În vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achiziție a voucherelor de vacanță se iau în considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere și transport ale suporturilor electronice, fără a fi luată în calcul și valoarea nominală a voucherelor de vacanță.(4) Ordonatorii de credite țin evidența voucherelor de vacanță conform situațiilor cuprinse în anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările și completările ulterioare.(5) Potrivit clasificației economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanță se cuprind la titlul „Cheltuieli de personal“, articolul „Cheltuieli salariale în natură“, cod 10.02.06. „Vouchere de vacanță“.(6) Sumele reprezentând vouchere de vacanță sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului.(7) Pentru voucherele de vacanță alimentate pe suport electronic și neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. Valoarea restituită de către unitățile emitente va fi virată la bugetul de stat la titlul 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“.(8) În situația în care se restituie contravaloarea voucherului de vacanță, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.-----