ORDIN nr. 919 din 18 aprilie 2023privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 28 aprilie 2023  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (12^1) și (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractele de finanțare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de cel mult 28 de luni.2. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2^11) se introduce un nou alineat, alineatul (2^12), cu următorul cuprins:(2^12) În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2022, perioada de valabilitate de 20 de luni se prelungește până la 28 de luni.3. Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Hajnalka Ildiko Vig
  București, 18 aprilie 2023.Nr. 919.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la procedură) JUDEȚUL .................................OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .............Nr. ......../...........Către Primăria Municipiului/Orașului/Comunei ............Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost alocate în bugetul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară ………….. următoarele sume aferente finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică: • ......... lei, reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 28 de luni, sumă destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi inițiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate;• suma totală de ............. lei, reprezentând credite bugetare aferente anului ..........., din care:– suma de .......... lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăți în anul ......, sumă destinată efectuării plăților pentru lucrările de înregistrare sistematică aferente Contractului de finanțare nr. ...../data ....., având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, aflate în derulare;– suma de ....... lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăți în anul ......., sumă destinată efectuării plăților pentru lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Vă transmitem alăturat modelul contractului de finanțare și specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
  Cu deosebită considerație,
  Director,
  .............................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Contabil-șef,
  ...............................
  (numele, prenumele și semnătura)
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la procedură) JUDEȚUL ........................................UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ..................Nr. ....../.....
  SOLICITARE DE FINANȚARE
  Stimată doamnă/Stimate domnule director, Municipiul/Orașul/Comuna ............., prin primar ............, în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanțare în condițiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de ....... lei, reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 28 de luni, sumă destinată finanțării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.Atașat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanțare.
  Cu deosebită considerație,
  Primar,
  ..................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  -----