ANEXE din 20 aprilie 2023privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 bis din 24 aprilie 2023  Notă
  Conținute de HOTĂRÂREA nr. 367 din 20 aprilie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 24 aprilie 2023.
   +  Anexa nr. 1
  Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor
  de studii universitare corelat cu ISCED F - 2013
  Cod DFIDomeniul fundamental(DFI)Cod RSIRamura de știință (RSI)Cod DSU _ D/MDomeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M)Cod DLDomeniul de licență (DL)Cod SSpecializarea (S)Număr de credite(ECTS)Cod ISCED F -2013Domeniu detaliat ISCED F - 2013
  10Matematică și științe ale naturii10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică1800541Matematică
  20Matematici aplicate1800541Matematică
  30Matematică informatică1800541Matematică
  50Informatică20Informatică40Informatică10Informatică1800613Dezvoltarea și analiza soft și aplicații
  20Informatică aplicată1800613Dezvoltarea și analiza soft și aplicații
  20Fizică10Fizică20Fizică10Fizică1800533Fizică
  20Fizică medicală1800533Fizică
  30Biofizică1800533Fizică
  40Fizică informatică1800533Fizică
  30Chimie și inginerie chimică10Chimie30Chimie10Chimie1800531Chimie
  20Biochimie tehnologică1800531Chimie
  30Radiochimie1800531Chimie
  40Chimie informatică1800531Chimie
  50Chimie medicală1800531Chimie
  60Chimie farmaceutică1800531Chimie
  70Chimie tehnologică1800531Chimie
  80Chimie alimentară%)1800531Chimie
  20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului2400711Inginerie chimică și procese
  20Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie2400711Inginerie chimică și procese
  30Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale2400711Inginerie chimică și procese
  40Știința și ingineria polimerilor2400711Inginerie chimică și procese
  50Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice2400711Inginerie chimică și procese
  60Inginerie chimică2400711Inginerie chimică și procese
  70Controlul și securitatea produselor alimentare2400711Inginerie chimică și procese
  80Inginerie biochimică2400711Inginerie chimică și procese
  90Ingineria fabricației hârtiei2400711Inginerie chimică și procese
  100Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori2400711Inginerie chimică și procese
  110Tehnologie chimică textilă2400711Inginerie chimică și procese
  120Chimie alimentară și tehnologii biochimice2400711Inginerie chimică și procese
  130Prelucrarea petrolului și petrochimie2400711Inginerie chimică și procese
  150Chimie militară2400711Inginerie chimică și procese
  40Științele pământului și atmosferei10Geografie20Geografie10Geografie1800532Științele pământului
  20Geografia turismului1800532Științele pământului
  30Cartografie1800532Științele pământului
  40Hidrologie și meteorologie1800532Științele pământului
  50Planificare teritorială1800532Științele pământului
  10Geologie30Geologie10Geologie1800532Științele pământului
  20Geochimie1800532Științele pământului
  10Știința mediului40Știința mediului10Chimia mediului1800521Științele mediului
  20Ecologie și protecția mediului1800521Științele mediului
  30Geografia mediului1800521Științele mediului
  40Fizica mediului1800521Științele mediului
  50Știința mediului1800521Științele mediului
  60Management și audit de mediu1800588Programe și calificări interdisciplinare care implică științele naturale, matematica și statistica
  50Științe aplicate%)10Științe aplicate%)10Științe aplicate%)10Științe aplicate în criminalistică%)1800512Biochimie
  20Științe inginerești10Inginerie civilă10Inginerie civilă și instalații60Inginerie civilă10Construcții civile, industriale și agricole2400732Clădiri și inginerie civilă
  20Căi ferate, drumuri și poduri2400732Clădiri și inginerie civilă
  30Construcții și fortificații2400732Clădiri și inginerie civilă
  40Amenajări și construcții hidrotehnice2400732Clădiri și inginerie civilă
  50Construcții miniere2400732Clădiri și inginerie civilă
  60Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări2400732Clădiri și inginerie civilă
  70Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală2400732Clădiri și inginerie civilă
  80Inginerie civilă2400732Clădiri și inginerie civilă
  90Inginerie urbană și dezvoltare regională2400732Clădiri și inginerie civilă
  100Infrastructura transporturilor metropolitane2400732Clădiri și inginerie civilă
  110Drumuri, poduri și infrastructuri militare2400732Clădiri și inginerie civilă
  70Ingineria instalațiilor10Instalații pentru construcții2400732Clădiri și inginerie civilă
  20Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Instalații pentru construcții - pompieri2400732Clădiri și inginerie civilă
  20Inginerie electrică, electronică și telecomunicații10Inginerie electrică90Inginerie electrică10Sisteme electrice2400713Electricitate și energie
  20Electronică de putere și acționări electrice2400713Electricitate și energie
  30Electrotehnică2400713Electricitate și energie
  40Instrumentație și achiziții de date2400713Electricitate și energie
  50Electromecanică2400713Electricitate și energie
  60Inginerie electrică și calculatoare2400713Electricitate și energie
  70Informatică aplicată în inginerie electrică2400713Electricitate și energie
  20Inginerie energetică110Inginerie energetică10Ingineria sistemelor electroenergetice2400713Electricitate și energie
  20Hidroenergetică2400713Electricitate și energie
  30Termoenergetică2400713Electricitate și energie
  40Energetică industrială2400713Electricitate și energie
  50Energetică și tehnologii nucleare2400713Electricitate și energie
  60Managementul energiei2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  70Energetică și tehnologii de mediu2400713Electricitate și energie
  80Energetică și tehnologii informatice2400713Electricitate și energie
  90Energetică și ingineria fluidelor2400713Electricitate și energie
  10Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale100Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale10Electronică aplicată2400714Electronică și automatică
  20Tehnologii și sisteme de telecomunicații2400714Electronică și automatică
  30Rețele și software de telecomunicații2400714Electronică și automatică
  40Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii2400714Electronică și automatică
  50Telecomenzi și electronică în transporturi2400714Electronică și automatică
  60Echipamente și sisteme electronice militare2400714Electronică și automatică
  70Comunicații pentru apărare și securitate2400714Electronică și automatică
  80Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație2400714Electronică și automatică
  30Inginerie geologică, mine, petrol și gaze10Inginerie geologică120Inginerie geologică10Inginerie geologică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Geologia resurselor miniere2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Geologia resurselor petroliere2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Geofizică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Inginerie geodezică30Inginerie geodezică10Măsurători terestre și cadastru2400731Arhitectură și urbanism
  20Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice2400731Arhitectură și urbanism
  30Cadastru și managementul proprietăților2400731Arhitectură și urbanism
  40Geodezie și geoinformatică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Mine, petrol și gaze260Mine, petrol și gaze10Inginerie minieră2400724Minerit și industrie extractivă
  20Prepararea substanțelor minerale utile2400724Minerit și industrie extractivă
  30Topografie minieră2400724Minerit și industrie extractivă
  40Inginerie de petrol și gaze2400724Minerit și industrie extractivă
  50Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor2400724Minerit și industrie extractivă
  40Ingineria transporturilor10Inginerie aero spațială40Inginerie aerospațială10Construcții aerospațiale2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Sisteme de propulsie2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Echipamente și instalații de aviație2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  40Inginerie și management aeronautic2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Aeronave și motoare de aviație2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  60Navigație aeriană2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  70Design aeronautic2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Ingineria autovehiculelor160Ingineria autovehiculelor10Construcții de autovehicule2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Autovehicule rutiere2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  40Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  50Blindate, automobile și tractoare2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Ingineria transporturilor240Ingineria transporturilor10Ingineria transporturilor și a traficului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Ingineria sistemelor de circulație feroviară2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Ingineria sistemelor de circulație rutieră2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Ingineria resurselor vegetale și animale10Agronomie10Agronomie10Agricultură2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  20Științele solului2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  30Montanologie2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  40Protecția plantelor2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  50Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Horticultură20Horticultura10Horticultura2400812Horticultură
  20Peisagistică2400888Programe și calificări interdisciplinare care implică agricultura, silvicultura, piscicultura și științele veterinare
  30Inginerie forestieră140Inginerie forestieră10Ingineria prelucrării lemnului2400722Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn)
  20Ingineria și designul produselor finite din lemn2400722Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn)
  40Silvicultură30Silvicultură10Silvicultură2400821Silvicultură
  20Exploatări forestiere2400821Silvicultură
  30Cinegetică2400821Silvicultură
  50Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Ingineria și managementul afacerilor agricole2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Inginerie și management în alimentația publică și agroturism2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Antreprenoriat în producția alimentară2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Biotehnologii50Biotehnologii10Inginerie genetică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Biotehnologii*10)2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Ingineria produselor alimentare150Ingineria produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare2400721Procesarea alimentelor
  20Tehnologia prelucrării produselor agricole2400721Procesarea alimentelor
  30Controlul și expertiza produselor alimentare2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Pescuit și industrializarea peștelui2400721Procesarea alimentelor
  50Protecția consumatorului și a mediului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  60Extracte și aditivi naturali alimentari2400721Procesarea alimentelor
  70Tehnologie și control în alimentație publică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  20Piscicultură și acvacultura2400831Piscicultură
  30Comportamentul și bunăstarea animalelor2400811Producție agricolă vegetală și producție animală
  60Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare2400714Electronică și automatică
  20Tehnologia informației2400714Electronică și automatică
  30Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională2400714Electronică și automatică
  40Ingineria informației2400714Electronică și automatică
  50Ingineria internetului dispozitivelor inteligente2400714Electronică și automatică
  20Ingineria sistemelor220Ingineria sistemelor10Automatică și informatică aplicată2400714Electronică și automatică
  20Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare2400714Electronică și automatică
  30Ingineria sistemelor multimedia2400714Electronică și automatică
  70Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management10Inginerie mecanică180Inginerie mecanică10Sisteme și echipamente termice2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  20Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  30Mecanică fină și nanotehnologii2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Mașini și echipamente miniere2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  50Inginerie mecanică2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  60Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  70Utilaje petroliere și petrochimice2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  80Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  90Echipamente pentru procese industriale2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  100Utilaje tehnologice pentru construcții2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  110Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  120Utilaje pentru textile și pielărie2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  130Vehicule pentru transportul feroviar2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  140Instalații și echipamente portuare și marine2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  150Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  160Sisteme de transport operațional2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  170Calculul structurilor mecanice%)2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  10Inginerie industrială130Inginerie industrială10Tehnologia construcțiilor de mașini2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  20Sisteme de producție digitale2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  30Ingineria sudării2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  40Design industrial2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Ingineria și managementul calității2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  60Ingineria securității în industrie2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  70Nanotehnologii și sisteme neconvenționale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  80Tehnologia și designul produselor textile2400723Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)
  90Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori2400723Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)
  100Ingineria sistemelor de energii regenerabile2400713Electricitate și energie
  110Tehnologia tricotajelor și confecțiilor2400723Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și pielărie)
  120Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  130Logistică industrială2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  140Inginerie industrială (Industrial Engineering)2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  150Informatică aplicată în inginerie industrială2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  160Tehnologii industriale inteligente2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  20Inginerie navală și navigație210Inginerie marină și navigație10Navigație și transport maritim și fluvial2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Navigație, hidrografie și echipamente navale2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Electromecanică navală2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  30Științe inginerești aplicate270Științe inginerești aplicate10Inginerie medicală2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Optometrie2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Biotehnologii industriale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Inginerie fizică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Informatică industrială2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  80Matematică și informatică aplicată în inginerie2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  90Fizică tehnologică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  100Bioinginerie2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  110Biomateriale și dispozitive medicale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  120Echipamente și sisteme medicale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  130Științe gastronomice2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  140Științe de laborator aplicate2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  150Dezvoltare durabilă în ingineria de proces2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  160Inginerie farmaceutică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  170Nanoștiințe2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Arhitectură navală200Arhitectură navală10Arhitectură navală2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  20Sisteme și echipamente navale2400716Vehicule, ambarcațiuni și aeronave
  10Mecatronică și robotică250Mecatronică și robotică10Mecatronică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Robotică2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Mecatronica sistemelor biotehnice2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Ingineria materialelor170Ingineria materialelor10Știința materialelor2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  20Ingineria elaborării materialelor metalice2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  30Ingineria procesării materialelor2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  40Informatică aplicată în ingineria materialelor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Ingineria biomaterialelor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  60Ingineria materialelor metalice%)2400715Mecanică și meserii din domeniul metalurgiei
  10Ingineria mediului190Ingineria mediului10Ingineria și protecția mediului în industrie2400712Tehnologia protecției mediului
  20Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice2400712Tehnologia protecției mediului
  30Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică2400712Tehnologia protecției mediului
  40Ingineria și protecția mediului în agricultură2400712Tehnologia protecției mediului
  50Ingineria dezvoltării rurale durabile2400712Tehnologia protecției mediului
  60Ingineria mediului2400712Tehnologia protecției mediului
  70Ingineria valorificării deșeurilor2400712Tehnologia protecției mediului
  80Reconstrucție ecologică2400712Tehnologia protecției mediului
  90Informatică aplicată în ingineria mediului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  100Amenajări hidrotehnice și protecția mediului2400712Tehnologia protecției mediului
  10Inginerie și management230Inginerie și management10Inginerie economică industrială2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Inginerie economică în domeniul mecanic2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Inginerie și management în construcții2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Inginerie și management naval și portuar2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Inginerie și management în domeniul transporturilor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  60Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  70Inginerie economică în industria chimică și de materiale2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  100Inginerie și management în industria turismului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  110Inginerie și management forestier2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  120Ingineria și managementul afacerilor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  130Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  140Antreprenoriat în ingineria materialelor2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  10Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții20Inginerie genistică10Mașini și utilaje de geniu2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  80Inginerie de armament, rachete și muniții10Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  20Muniții, rachete, explozivi și pulberi2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Sisteme integrate de armament și muniție2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  50Materiale energetice și apărare CBRN2400788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Științe biologice și biomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie1800511Biologie
  20Biologie ambientală1800511Biologie
  20Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie1800512Biochimie
  30Medicină10Medicină10Sănătate*)10Medicină1)3600912Medicină
  40Asistență medicală generală1)2400913Asistentă medicală și moașe
  50Moașe1)2400913Asistentă medicală și moașe
  20Sănătate*)10Radiologie și imagistică1800914Tehnologii în diagnosticare și pentru tratamente medicale
  20Laborator clinic1800912Medicină
  30Balneofiziokinetoterapie și recuperare1800915Terapie și recuperare
  70Audiologie și protezare auditivă1800915Terapie și recuperare
  90Nutriție și dietetică1800915Terapie și recuperare
  40Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară1)3600841Științe veterinare
  50Medicină dentară10Medicină dentară10Sănătate*)20Medicină dentară1)3600911Stomatologie
  20Sănătate*)40Tehnică dentară1800911Stomatologie
  50Asistență dentară1800911Stomatologie
  80Asistență de profilaxie stomatologică1800911Stomatologie
  60Farmacie10Farmacie10Sănătate*)30Farmacie1)3000916Farmacie
  20Sănătate*)60Asistență de farmacie1800916Farmacie
  100Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic1800916Farmacie
  40Științe sociale10Științe juridice10Drept10Drept10Drept2400421Drept
  20Drept european și internațional2400421Drept
  20Științe administrative10Științe administrative50Științe administrative10Administrație publică1800413Management și administrație
  20Administrație europeană1800413Management și administrație
  30Asistență managerială și administrativă1800413Management și administrație
  40Politie locală1800413Management și administrație
  50Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)1800413Management și administrație
  60Leadership în sectorul public1800413Management și administrație
  70Studii de conflict1800413Management și administrație
  80Știința datelor sociale1800413Management și administrație
  30Științe ale comunicării10Științe ale comunicării60Științe ale comunicării10Jurnalism1800321Jurnalism și reportaje
  20Comunicare și relații publice1800388Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea
  30Publicitate1800414Marketing și publicitate
  40Științe ale informării și documentării1800322Biblioteconomie, știința informării și arhivistică
  60Media digitală1800388Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea
  70Comunicare și media emergente1800414Marketing și publicitate
  40Sociologie10Sociologie10Sociologie10Sociologie1800314Sociologie și studii culturale
  20Antropologie1800314Sociologie și studii culturale
  30Resurse umane1800314Sociologie și studii culturale
  20Asistență socială20Asistență socială10Asistență socială1800923Asistență socială și consiliere
  50Științe politice10Relații internaționale și studii europene40Relații internaționale și studii europene10Relații internaționale și studii europene1800312Științe politice și educație civică
  20Diplomație în afaceri1800312Științe politice și educație civică
  20Științe politice30Științe politice10Științe politice1800312Științe politice și educație civică
  30Studii de securitate40Studii de securitate20Studii de securitate1800312Științe politice și educație civică
  60Științe militare, informații și ordine publică10Informații și securitate națională10Științe militare, informații și ordine publică70Psihologie - informații1801031Securitate militară și apărare
  90Securitate și apărare1801031Securitate militară și apărare
  110Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării1801031Securitate militară și apărare
  120Sisteme informaționale1801031Securitate militară și apărare
  130Studii de securitate și informații1801031Securitate militară și apărare
  140Operațiuni de intelligence%)1801031Securitate militară și apărare
  20Ordine publică și siguranță națională10Științe militare, informații și ordine publică160Ordine și siguranță publică*12)1801032Protecția persoanelor și a bunurilor
  30Științe militare10Științe militare, informații și ordine publică10Conducere interarme - forțe terestre1801031Securitate militară și apărare
  20Conducere interarme - forțe navale1801031Securitate militară și apărare
  30Conducere interarme - forțe aeriene1801031Securitate militară și apărare
  40Logistică1801031Securitate militară și apărare
  50Managementul organizației1801031Securitate militară și apărare
  80Management economico - financiar2401031Securitate militară și apărare
  100Conducere militară1801031Securitate militară și apărare
  140Managementul traficului aerian1801031Securitate militară și apărare
  150Management în aviație1801031Securitate militară și apărare
  160Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene1801031Securitate militară și apărare
  170^)
  180Managementul sistemelor de supraveghere aeriană1801031Securitate militară și apărare
  190Leadership militar2401031Securitate militară și apărare
  200Management aeronautic2401031Securitate militară și apărare
  210Managementul sistemelor tehnice de artilerie2401031Securitate militară și apărare
  70Științe economice10Administrarea afacerilor30Administrarea afacerilor10Administrarea afacerilor1800413Management și administrație
  20Economia firmei1800413Management și administrație
  30Economia comerțului, turismului și serviciilor1800413Management și administrație
  40Merceologie și managementul calității1800413Management și administrație
  50Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității1800413Management și administrație
  60Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate1800413Management și administrație
  70Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității1800413Management și administrație
  80Administrarea afacerilor în alimentația publică1800413Management și administrație
  10Cibernetică și statistică50Cibernetică, statistică și informatică economică10Cibernetică economică1800311Economie
  30Statistică și previziune economică1800311Economie
  20Informatică economică50Cibernetică, statistică și informatică economică20Informatică economică1800688Programe și calificări interdisciplinare legate de tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)
  10Contabilitate40Contabilitate10Contabilitate și informatică de gestiune1800411Contabilitate și fiscalitate
  10Economie10Economie10Economie generală1800311Economie
  20Economie agroalimentară1800311Economie
  30Economia mediului1800311Economie
  40Economie și comunicare economică în afaceri1800311Economie
  50Economie agroalimentară și a mediului1800311Economie
  60Economie generală și comunicare economică1800311Economie
  70Economie și finanțe (Economics and finance)1800311Economie
  10Finanțe20Finanțe10Finanțe și bănci1800412Finanțe, bănci și asigurări
  10Management70Management10Management1800413Management și administrație
  20Managementul dezvoltării rurale durabile1800413Management și administrație
  10Marketing80Marketing10Marketing1800414Marketing și publicitate
  10Economie și afaceri internaționale60Economie și afaceri internaționale10Economie internațională1800413Management și administrație
  20Afaceri internaționale1800413Management și administrație
  30Economie și afaceri internaționale1800413Management și administrație
  80Psihologie și științe comportamentale10Psihologie80Psihologie10Psihologie1800313Psihologie
  20Terapie ocupațională1800313Psihologie
  30Psihologie - Științe cognitive1800313Psihologie
  10Științe ale educației70Științe ale educației10Pedagogie1800111Științele educației
  20Psihopedagogie specială1800113Formarea cadrelor didactice fără specializare pe o anumită disciplină
  30Pedagogia învățământului primar și preșcolar1800111Științele educației
  40Pedagogie socială1800111Științele educației
  50Științe umaniste și arte10Filologie10Filologie20Limbă și literatură10Limba și literatura română*1)1800232Literatură și lingvistică
  20Limba și literatura *2)1800232Literatură și lingvistică
  30Limba și literatura modernă*3)1800232Literatură și lingvistică
  40Literatură universală și comparată*11)1800232Literatură și lingvistică
  50Filologie clasică*4)1800232Literatură și lingvistică
  30Limbi modeme aplicate10Traducere și interpretare1800231Însușirea limbilor
  20Limbi modeme aplicate1800231Însușirea limbilor
  20Filosofie10Filosofie10Filosofie10Filosofie1800223Filosofie și etică
  30Istorie10Istorie40Istorie10Istorie1800222Istorie și arheologie
  20Arheologie1800222Istorie și arheologie
  30Arhivistică1800222Istorie și arheologie
  40Muzeologie1800322Biblioteconomie, știința informării și arhivistică
  50Istoria artei1800222Istorie și arheologie
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies)10Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale1800222Istorie și arheologie
  20Arheologie, studii antice și antropologie istorică1800222Istorie și arheologie
  30Turism cultural și studii muzeale1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  40Teologie10Teologie10Teologie10Teologie pastorală*5)2400221Religie și teologie
  20Teologie didactică*5)1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  40Teologie asistență socială*5)1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  50Studii religioase1800221Religie și teologie
  50Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie1800314Sociologie și studii culturale
  20Studii iudaice1800314Sociologie și studii culturale
  30Studii americane1800314Sociologie și studii culturale
  40Studii culturale1800314Sociologie și studii culturale
  50Studii europene1800388Programe și calificări interdisciplinare care implică științele sociale, jurnalismul și informarea
  60Turism cultural1800314Sociologie și studii culturale
  60Arhitectură și urbanism10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură1)3600731Arhitectură și urbanism
  20Arhitectură de interior3000788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  30Design de produs3000788Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile
  40Conservare și restaurare de arhitectură1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  50Arhitectura peisajului1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  60Mobilier și amenajări interioare1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  70Tehnologie arhitecturală1800288Programe și calificări interdisciplinare care implică artele și științele umaniste
  20Urbanism20Urbanism10Proiectare și planificare urbană2400731Arhitectură și urbanism
  20Urbanism și administrarea teritoriului1800731Arhitectură și urbanism
  30Amenajarea și planificarea peisajului2400731Arhitectură și urbanism
  70Arte* 13)10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice*9)1800213Arte frumoase
  10Arte plastice - Fotografie- videoprocesarea computerizată a imaginii1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  20Arte decorative1800214Meșteșuguri (creații artizanale)
  30Design1800212Design de interior, industrial și vestimentar
  40Conservare și restaurare1800222Istorie și arheologie
  50Artă murală1800214Meșteșuguri (creații artizanale)
  60Pedagogia artelor plastice și decorative1800213Arte frumoase
  80Ceramică - sticlă - metal1800213Arte frumoase
  90Arte textile - design textil1800214Meșteșuguri (creații artizanale)
  100Modă - design vestimentar1800212Design de interior, industrial și vestimentar
  110Scenografie și eveniment artistic1800213Arte frumoase
  120Design ambiental1800212Design de interior, industrial și vestimentar
  130Artă monumentală1800213Arte frumoase
  140Artă sacră1800213Arte frumoase
  20Istoria și teoria artei*13)40Arte vizuale70Istoria și teoria artei1800213Arte frumoase
  10Teatru și artele spectacolului10Teatru și artele spectacolului10Artele spectacolului *6)2400215Muzică și artele spectacolului
  20Teatrologie *7)1800215Muzică și artele spectacolului
  30Scenografie1800215Muzică și artele spectacolului
  20Cinematografie și media20Cinematografie și media10Cinematografie, fotografie, media*8)1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  20Filmologie1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  30Comunicare audiovizuală- multimedia1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  40Fotografie1800211Tehnici audio-vizuale și producție media
  10Muzică30Muzică10Muzică1800215Muzică și artele spectacolului
  20Muzică religioasă1800215Muzică și artele spectacolului
  30Muzicologie2400215Muzică și artele spectacolului
  40Interpretare muzicală - canto2400215Muzică și artele spectacolului
  50Interpretare muzicală - instrumente2400215Muzică și artele spectacolului
  60Compoziție muzicală2400215Muzică și artele spectacolului
  70Dirijat2400215Muzică și artele spectacolului
  80Artele spectacolului muzical2400215Muzică și artele spectacolului
  60Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Educație fizică și sport10Educație fizică și sportivă1800114Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină
  20Sport și performanță motrică1800114Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină
  20Kinetoterapie10Kinetoterapie și motricitate specială1800915Terapie și recuperare
  30Management în sport10Management în sport1800188Programe și calificări interdisciplinare care implică educația
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată. *4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată". *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie. *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie. *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral. *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie; Animație. *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică. *10) Se poate adăuga, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română. *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare. *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură *) pentru specializările/programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Ingineria materialelor metalice" în cadrul domeniului de licență Ingineria materialelor. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Operațiuni de intelligence" în cadrul domeniului de licență Științe militare, informații și ordine publică. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Chimie alimentară" în cadrul domeniului de licență Chimie. %) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Calculul structurilor mecanice" în cadrul domeniului de licență Inginerie mecanică. %) Se înființează Ramura de știință/Domeniul de studii universitare de doctorat/masterat/Domeniul de licență - "Științe aplicate", cu specializarea "Științe aplicate în criminalistică" în cadrul Domeniului fundamental "Matematică și științe ale naturii".
   +  Anexa nr. 2
  Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii
  universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate
  sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare,
  numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program
  de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare,
  precum și numărul maxim de studenți care pot fi
  școlarizați în anul universitar 2023 - 2024
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectronică de putere și acționări electriceAIF240120
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24075
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)APIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24030
  2Facultatea de EnergeticăInginerie energeticăEnergetică și tehnologii de mediuAIF24090
  Energetică și tehnologii nucleareAIF24060
  Energetică și tehnologii informaticeAPIF24060
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24075
  Managementul energieiAIF24090
  TermoenergeticăAIF24060
  Energetică și ingineria fluidelorAPIF24090
  3Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF240500
  Tehnologia informațieiAIF240100
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informațieiAIF240150
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiAIF240150
  Rețele și software de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică și MecatronicăInginerie industrialăDesign industrialAIF24045
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeAIF24060
  Mecanică fină și nanotehnologiiAIF240100
  Sisteme și echipamente termiceAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24065
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF240120
  Științe inginerești aplicateOptometrieAIF24025
  6Facultatea de Inginerie Industrială și RoboticăInginerie industrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Ingineria și managementul calitățiiAIF240150
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producție digitaleAIF24090
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineeringAIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Tehnologii industriale inteligenteAPIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF240150
  Inginerie mecanicăCalculul structurilor mecaniceAPIF24060
  Științe inginerești aplicateInformatică industrialăAIF240120
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24090
  Robotică (în limba engleză)APIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediuluiAPIF24060
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAIF24090
  Inginerie mecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF24070
  Sisteme de transport operaționalAPIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF24060
  8Facultatea de TransporturiIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF24090
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF240160
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleTelecomenzi și electronică în transporturiAIF240120
  Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea de Inginerie AerospațialăInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Echipamente și instalații de aviațieAIF24060
  Inginerie și management aeronauticAIF24050
  Navigație aeriană (în limba engleză)AIF24060
  Sisteme de propulsieAIF24060
  Design aeronauticAIF24050
  10Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineria materialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24045
  Ingineria procesării materialelorAIF24030
  Știința materialelorAIF24050
  Ingineria materialelor metaliceAPIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24060
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24045
  11Facultatea de Inginerie Chimică și BiotehnologiiȘtiințe inginerești aplicateBioinginerieAPIF24060
  Dezvoltare durabilă în ingineria de procesAPIF24060
  Inginerie farmaceuticăAPIF24030
  NanoștiințeAPIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăAIF24060
  Ingineria produselor alimentareControlul si expertiza produselor alimentareAIF24060
  Inginerie chimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24060
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24060
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceAIF24060
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF24060
  Știința și ingineria polimerilorAIF24060
  12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informației (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informației (în limba franceză)AIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba franceză)APIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba engleză)APIF24060
  Inginerie chimicăInginerie chimică (în limba engleză)AIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba germană)AIF24060
  Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24030
  Inginerie industrialăInformatică aplicată în inginerie industrială (în limba germană)APIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană)AIF24025
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AIF24030
  13Facultatea de Științe AplicateȘtiințe inginerești aplicateInginerie fizicăAIF24060
  Matematică și informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea de Inginerie MedicalăȘtiințe inginerești aplicateBiomateriale și dispozitive medicaleAIF240200
  Echipamente și sisteme medicaleAIF240200
  Inginerie medicalăAIF2400*)
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul AfacerilorInginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba germană)APIF24050
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF240100
  Inginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24040
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2023 - 2024.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Construcții Civile, Industriale și AgricoleInginerie civilăConstrucții civile, industriale și agricoleAIF240450
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF240100
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24075
  2Facultatea de HidrotehnicăIngineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24050
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  Inginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF24080
  Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizăriAIF24060
  3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF240150
  4Facultatea de Inginerie a InstalațiilorIngineria instalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240325
  Instalații pentru construcții (în limba franceză)AIF24075
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosfereiAIF24050
  5Facultatea de Inginerie Mecanică și Robotică în ConstrucțiiInginerie mecanicăUtilaje tehnologice pentru construcțiiAIF240125
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24060
  6Facultatea de GeodezieInginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240250
  7Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie civilă (în limba franceză)AIF24060
  Limbi moderne aplicateTraducere și interpretare (engleză - franceză/ germană/spaniolă)AIF180100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitectură*1)AIF360320
  Arhitectură (în limba engleză)*1)APIF36050
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF18025
  2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30060
  Design de produsAIF30040
  Mobilier și amenajări interioareAIF18025
  3Facultatea de UrbanismUrbanismAmenajarea și planificarea peisajuluiAIF24050
  Proiectare și planificare urbanăAIF24070
  Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu)AIF18030
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240250
  AgriculturăAIFR240125
  BiologieBiologieAIF180100
  BiologieAIFR18075
  SilviculturăSilviculturăAIF24060
  2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăAIF240150
  HorticulturăAID240100
  PeisagisticăAIF24075
  3Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor AnimaliereZootehnieZootehnieAIF24090
  Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240150
  Protecția consumatorului și a mediuluiAIF24090
  Controlul și expertiza produselor alimentareAIF240100
  Științe inginerești aplicateȘtiințe gastronomiceAPIF24060
  4Facultatea de Medicină VeterinarăMedicină veterinarăMedicină veterinară*1)AIF360300
  Medicină veterinară (în limba engleză)*1)AIF36050
  Medicină veterinară (în limba franceză)*1)APIF36030
  5Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria MediuluiInginerie civilăÎmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăAIF24090
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în agriculturăAIF240150
  Ingineria și protecția mediului în agriculturăAIFR240150
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24060
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240150
  Măsurători terestre și cadastruAIFR240150
  6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24040
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24060
  7Facultatea de Management și Dezvoltare RuralăInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240200
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAID240225
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF240300
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAID240250
  8Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  9Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală - Filiala CălărașiInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație și AfaceriAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilor (la Focșani)APIF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18075
  MarketingMarketingAIF180150
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF180250
  Cibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAIF18075
  2Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF180100
  BiologieAIF180120
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18060
  3Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18040
  ChimieAIF18075
  Chimie medicalăAIF18050
  Chimie farmaceuticăAIF18050
  4Facultatea de DreptDreptDreptAIF240600
  DreptAID240400
  5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAIF180180
  6Facultatea de FizicăFizicăFizicăAIF18050
  Fizică (în limba engleză)AIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18050
  Mecatronică și roboticăRoboticăAPIF24048
  Științe inginerești aplicateFizică tehnologicăAIF24050
  7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF180100
  Geografia turismuluiAIF180200
  Geografia turismuluiAID180100
  Geografia turismului (la Focșani)APIF18050
  GeografieAIF180150
  Hidrologie și meteorologieAIF18080
  Planificare teritorialăAIF180100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AIF18050
  Știința mediuluiGeografia mediuluiAIF180120
  8Facultatea de Geologie și GeofizicăGeologieGeologieAIF18060
  Inginerie geologicăGeofizicăAIF24060
  Inginerie geologicăAIF240120
  9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18060
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180150
  10Facultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAID18050
  JurnalismAIF180130
  JurnalismAID18050
  PublicitateAIF18075
  PublicitateAID18050
  11Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ hindi/ italiană/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă)/ Limba și literatura latinăAIF180400
  Literatură universală și comparată - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ italiană/ spaniolă/portugheză/ rusă)/ Limba și literatura latinăAIF18075
  Studii culturaleEtnologieAIF18060
  Studii europeneAIF180120
  Științe administrativeAsistență managerială și administrativăAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAIFR18075
  Științe ale informării și documentăriiAIF18060
  12Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineLimbă și literaturăLimba și literatura neogreacă - Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/ franceză/germană/hindi/italiană/ neerlandeză/persană/portugheză/ rusă/spaniolă/suedeză) / Limba și literatura latină/ Limba și literatura românăAIF18030
  Limba și literatura rromani - Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/hindi/ italiană/neerlandeză/persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/suedeză)/ Limba și literatura latină /Limba și literatura românăAIF18020
  Limbă și literatură modernă (arabă/bulgară/cehă/chineză/ croată/engleză/franceză/ germană/italiană/japoneză/maghiară/neerlandeză/neogreacă/polonă/ portugheză/rromani/rusă/sârbă/ slovacă/spaniolă/turcă/ ucraineană) - Limba și literatura coreeanăAIF18025
  Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/cehă/chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ neogreacă/ polonă/ portugheză/rromani/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura catalanăAIF18030
  Limba și literatura modernă (arabă/ bulgară/ cehă/ chineză/ croată/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ japoneză/ maghiară/ neerlandeză/ polonă/ portugheză/ rusă/ sârbă/ slovacă/ spaniolă/ turcă/ ucraineană) - Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/germană/ hindi/ italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/ rusă/ spaniolă/ suedeză)/ Limba și literatura latină/ Limba și literatura românăAIF180850
  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franceză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura românăAPIF18035
  Filologie clasică (Limba și literatura latină - Limba și literatura greacă veche)AIF18050
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/italiană/rusă/cehă/ polonă/ slovacă/croată)AIF180270
  Traducere și interpretare (engleză; franceză; germană; italiană; spaniolă; rusă)AIF180180
  Studii culturaleStudii americaneAIF18050
  Studii iudaiceAIF18030
  13Facultatea de Matematică și InformaticăCalculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informațieiAIF240100
  InformaticăInformaticăAIF180300
  InformaticăAID18075
  MatematicăMatematicăAIF18075
  Matematică informaticăAIF180125
  Matematici aplicateAIF180100
  14Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF180350
  Asistență socialăAID180100
  SociologieAntropologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180200
  SociologieAIF180400
  Sociologie (în limba engleză)APIF180100
  15Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180300
  Psihologie - Științe cognitive (în limba engleză)APIF18060
  Psihologie - Științe cognitiveAPIF180120
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID180125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani)AIF18050
  PedagogieAIF18070
  Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
  Psihopedagogie specialăAIF18090
  16Facultatea de Științe PoliticeStudii de securitateStudii de securitateAIF180100
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  Științe politice (în limba engleză)AIF180150
  Științe politice (în limba franceză)AIF18060
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europene (în limba engleză)AIF180100
  17Facultatea de Teologie BaptistăTeologieTeologie baptistă asistență socialăAIF18030
  18Facultatea de Teologie OrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18050
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240200
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)APIF24050
  19Facultatea de Teologie Romano-CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistență socialăAIF18050
  Studii religioaseAIF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină**)*1)AIF3601.266
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360300
  2Facultatea de StomatologieSănătateMedicină dentară**)*1)AIF360350
  Medicină dentară (în limba engleză)*1)APIF36072
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie**)*1)AIF300225
  Farmacie (în limba franceză*1)APIF30045
  4Facultatea de Moașe și Asistență MedicalăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240100
  Balneofiziokineto-terapie și recuperareAIF18050
  Moașe*1)AIF24015
  Tehnică DentarăAIF18050
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Economie Teoretică și AplicatăEconomieEconomie și comunicare economică în afaceriAIF180350
  2Facultatea de Economie Agroalimentară și a MediuluiEconomieEconomie agroalimentară și a mediuluiAIF180375
  Economie agroalimentară și a mediului (la Tulcea)APID180100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străineAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)AIF180350
  Administrarea afacerilor (în limba franceză)AIF180180
  Administrarea afacerilor (în limba germană)AIF180180
  4Facultatea de Business și TurismAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calitățiiAIF180500
  Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză)AIF180100
  5Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180650
  Management (în limba engleză)AIF180100
  ManagementAID180150
  Management (la Piatra Neamț)AID18075
  Management (la Deva)AID18075
  6Facultatea de MarketingMarketingMarketingAIF180450
  Marketing (în limba engleză)AIF180100
  MarketingAID180125
  MarketingAIFR180100
  7Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică EconomicăCibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAIF180350
  Informatică economicăAIF180450
  Informatică economică (în limba engleză)AIF180150
  Informatică economicăAID180150
  Statistică și previziune economicăAIF180150
  8Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de ValoriFinanțeFinanțe și bănciAIF180500
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF180100
  Finanțe și bănciAID180100
  Finanțe și bănci (la Buzău)AID18050
  9Facultatea de Contabilitate și Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180550
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180150
  Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză)AIF180120
  10Facultatea de Relații Economice InternaționaleEconomie și afaceri internaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180460
  Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)AIF180125
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză; franceză)AIF180100
  11Facultatea de Administrație si Management PublicȘtiințe administrativeAdministrație publicăAIF180350
  SociologieResurse umaneAIF180120
  12Facultatea de DreptDreptDreptAPIF240150
  13Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)Administrarea afacerilorMBA Româno-Canadian (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (în limba engleză)**)AIFR12050
  MBA Româno-German „Management antreprenorial” (în limba germană)**)AIF12025
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Interpretare MuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24030
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24090
  2Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie MuzicalăMuzicăCompoziție muzicalăAIF24045
  DirijatAIF24010
  Muzică religioasăAIF18012
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18045
  Arte plastice - PicturăAIF18065
  Arte plastice - SculpturăAIF18030
  Arte plastice - GraficăAIF18065
  Pedagogia artelor plastice și decorativeAIF18030
  2Facultatea de Arte Decorative și DesignArte vizualeArtă muralăAIF18040
  Arte textile - design textilAIF18040
  Ceramică - sticlă - metalAIF18040
  DesignAIF18075
  Modă - design vestimentarAIF18060
  Scenografie și eveniment artisticAIF18030
  3Facultatea de Istoria și Teoria ArteiArte vizualeConservare și restaurareAIF18025
  Istoria și teoria arteiAIF18030
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de TeatruTeatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (Actorie)AIF24075
  Artele spectacolului (Regie)AIF24015
  Artele spectacolului (Păpuși - Marionete)AIF24015
  Artele spectacolului (Coregrafie)AIF24015
  ScenografieAIF18020
  Teatrologie (Management cultural)AIF18010
  Teatrologie (Jurnalism teatral)AIF18010
  2Facultatea de FilmCinematografie și mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV)AIF18025
  Cinematografie, fotografie, media (Imagine de film și TV)AIF18025
  Cinematografie, fotografie, media (Multimedia: sunet- montaj)AIF18025
  Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)AIF18020
  Cinematografie, fotografie, media (Animație)APIF1809
  FotografieAPIF18015
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180200
  Educație fizică și sportivă (în limba franceză)AIF18050
  Sport și performanță motricăAIF180150
  Sport și performanță motricăAIFR18075
  Management în sportManagement în sportAPIF18050
  2Facultatea de KinetoterapieKinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180200
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație PublicăȘtiințe administrativeAdministrație europeanăAIF180150
  Administrație publicăAIF180200
  Administrație publicăAID180125
  2Facultatea de Științe PoliticePsihologiePsihologieAIF18050
  Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180150
  SociologieSociologieAIF18050
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  3Facultatea de Comunicare și Relații PubliceȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180300
  PublicitateAIF180150
  Comunicare și media emergente (în limba engleză- Communication and Emerging Media)APIF18075
  4Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180150
  Management (în limba engleză)APIF18025
  NOTĂ: Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998 - 1999, 1999 - 2000 și 2000 - 2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării”, respectiv "Comunicare socială și relații publice”.
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale EducațieiIstorieIstorieAIF18070
  Limbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18075
  Limbi moderne aplicateTraducere și interpretare (engleză-franceză)AIF18050
  Traducere și interpretare (germană-engleză)APIF18050
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180100
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Deva)APID18050
  2Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF18075
  Administrarea afacerilor (în limba engleză)AIF18050
  Administrarea afacerilorAID18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAID18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180100
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  MarketingMarketingAIF18050
  3Facultatea de Informatică și InginerieInformaticăInformaticăAIF180150
  Informatică (în limba engleză)AIF18050
  Ingineria civilăInginerie urbană și dezvoltare regionalăAPIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24050
  Inginerie geodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24060
  4Facultatea de Drept și Științe SocialeAsistență socialăAsistență socialăAIF18075
  DreptDreptAIF240160
  Educație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18060
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  SociologieSociologieAIF18050
  Resurse umaneAPIF18060
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18050
  5Facultatea de Teologie OrtodoxăTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  MuzicăMuzică religioasăAIF18030
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24080
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF240120
  Tehnologia și designul produselor textileAIF24030
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilorAIF24030
  Ingineria sudăriiAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24050
  2Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția MediuluiIngineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24030
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24030
  Ingineria produselor alimentareAIF24030
  Protecția consumatorului și a mediuluiAIF24030
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24060
  3Facultatea de Științe Umaniste și SocialeLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18080
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18060
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18030
  TeologieTeologie penticostală didacticăAIF18030
  MuzicăMuzicăAPIF18015
  Interpretare muzicală - cantoAPIF24010
  4Facultatea de Științe EconomiceAdministrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilorAIF18090
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF18090
  5Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24075
  6Facultatea de Științe ExacteInformaticăInformaticăAIF18075
  Informatică (în limba engleză)AIF18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  7Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență SocialăAsistență socialăAsistență socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  8Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18060
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAPIF18050
  9Facultatea de DesignArte vizualeDesignAIF18025
  Design ambientalAIF18025
  Modă - design vestimentarAIF18025
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieCalculatoare și tehnologia informațieiTehnologia informațieiAIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF240100
  Ingineria dezvoltării rurale durabileAPIF24050
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAIF24050
  Inginerie chimicăInginerie biochimicăAIF24060
  Inginerie energeticăEnergetică industrialăAIF24050
  Inginerie industrialăDesign industrialAIF24030
  Ingineria și managementul calitățiiAPIF24075
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24075
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Ingineria și managementul afacerilorAPIF24060
  Inginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAPIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24060
  2Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - Limba și literatura francezăAIF18050
  Limba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18075
  Limba și literatura modernă (engleză/franceză) - Limba și literatura românăAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18075
  3Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și SănătățiiEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18090
  Educație fizică și sportivăAIFR