ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 20 aprilie 2023pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 24 aprilie 2023  Luând în considerare necesitatea identificării unor mecanisme administrative și instrumente adecvate în scopul implementării măsurilor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările și completările ulterioare,deoarece este necesară adoptarea unor măsuri care să coreleze angajamentele României privind decarbonizarea sectorului energetic, prin care se stabilește data-limită pentru încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, calendarul retragerii din exploatare a capacității totale instalate pe bază de lignit și huilă și calendarul de închidere a carierelor de lignit și a minelor de huilă, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, cu măsurile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2019, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările și completările ulterioare,deoarece prin trecerea în proprietatea publică sau privată a statului a unor active funcționale energetice și industriale prin procedura de dare în plată prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2019, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările și completările ulterioare, se facilitează dezvoltarea de capacități de producție pe gaz, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerare de energie electrică și termică în vederea atingerii țintei de decarbonizare, conform Jalonului nr. 133 din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României - componenta C6 Energie,având în vedere că pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. există riscul de intrare în faliment, ceea ce ar putea genera disfuncționalități în asigurarea funcționării Sistemului electroenergetic național în condiții de siguranță și adecvanță, fapt ce presupune adoptarea neîntârziată de măsuri preventive care să permită utilizarea în continuare a capacității energetice de la centrala termoelectrică Paroșeni,luând în considerare că evaluarea aportului în numerar al statului și a primei de emisiune în vederea majorării capitalului social al Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. în condițiile art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, cu modificările ulterioare, se va efectua pe baza situațiilor financiare aferente anului 2022 și, în consecință, valorile vor fi determinate doar după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, respectiv cel mai devreme în luna mai 2023,deoarece societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat care au în derulare un plan de restructurare notificat și autorizat prin decizie a Comisiei Europene și care au beneficiat de ajutoare de stat pentru restructurare sub formă de granturi pentru finanțarea anumitor cheltuieli vor înregistra în contabilitate venituri din exploatare ca urmare a ajutoarelor de stat acordate,luând în considerare că, în situația în care aceste societăți rămân obligate să distribuie dividende conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, ar exista riscul ca acestea să nu poată asigura fluxurile de numerar necesare asigurării continuității activității, fiind necesar ca profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit să se repartizeze direct la alte rezerve și să constituie sursă proprie de finanțare,întrucât consecințele negative care pot apărea în situația neadoptării măsurilor propuse pot afecta siguranța alimentării Sistemului electroenergetic național și chiar securitatea energetică a țării, ceea ce justifică existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 5 iulie 2019, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (7^1) și (7^2), cu următorul cuprins:(7^1) În perioada cuprinsă între data semnării procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la alin. (7) și autorizarea de către Comisia Europeană a măsurilor de sprijin prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea cheltuielilor de operare a bunurilor ce fac obiectul dării în plată, pot fi acordate împrumuturi din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră care se alocă Ministerului Energiei în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(7^2) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, se stabilesc cuantumul și condițiile de acordare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1).2. La articolul 2, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) În cazul operatorului economic care este în procedură de insolvență sau faliment, transferul activelor prevăzute la art. 1 se realizează în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, datoriile și obligațiile născute până la data transferului rămânând în sarcina operatorului economic.3. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a exploatărilor miniere prevăzute la art. 6 alin. (1) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor, administrarea bunurilor prevăzute la art. 2 se realizează de către ministerul de resort prin unități care funcționează sub autoritatea ministerului de resort.(2) Condițiile, termenele și modul de îndeplinire a atribuțiilor de către unitatea desemnată se stabilesc prin ordin al ministrului de resort.(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea actului administrativ prevăzut la alin. (2), între ministerul de resort și unitatea desemnată se încheie protocol de predare-preluare a bunurilor.4. După articolul 6^1 se introduce un nou articol, art. 6^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) Prin derogare de la prevederile art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, trecerea bunurilor prevăzute la art. 6^1 din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale se realizează fără înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.(2) Dispozițiile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 24 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și obligațiile asumate prin licența de concesiune în vigoare pentru exploatările miniere prevăzute la art. 6 alin. (1) dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, pot fi transferate parțial de către titular unei alte persoane juridice numai cu aprobarea autorității competente.(2) Transferul parțial al drepturilor și obligațiilor prevăzut la alin. (1) se realizează exclusiv în scopul neutralizării huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de huilă.(3) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (2), transferul are în vedere dreptul de extracție a părții de rezervă rezultate în urma executării lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului, precum și obligația executării lucrărilor de închidere și ecologizare.(4) Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:a) licența de concesiune să fie în vigoare;b) persoana către care urmează să fie transferată licența de concesiune să nu înregistreze debite restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetele locale, conform certificatelor constatatoare/adeverințelor emise de autoritățile/instituțiile publice care administrează aceste bugete;c) persoana juridică către care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnică și capacitatea financiară necesare preluării parțiale a drepturilor și obligațiilor prevăzute prin licența de concesiune;d) persoana către care urmează a se efectua transferul să fie specializată pentru executarea de activități miniere și atestată de către autoritatea competentă.(5) Transferul se solicită, în scris, de către persoana juridică către care se realizează transferul împreună cu persoana juridică titulară, cererea fiind însoțită de următoarele documente:a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului privind persoana juridică către care urmează a fi transferată licența de concesiune;b) memoriu, întocmit de titular, cuprinzând motivele care au determinat solicitarea aprobării transferului licenței de concesiune;c) hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aprobă transferul licenței de concesiune;d) copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv și de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licența de concesiune;  e) acte privind capacitatea tehnică și capacitatea financiară ale persoanei juridice către care urmează să fie transferată licența de concesiune;f) aprobarea privind transferul, emisă de ministerul care coordonează sau în subordinea căruia se află vreuna dintre persoanele juridice.(6) Autoritatea competentă analizează solicitarea de aprobare a transferului și hotărăște modul de soluționare în termen de 60 de zile calendaristice. Transferul se aprobă prin ordin care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) Intrarea în vigoare a transferului parțial de drepturi și obligații dă naștere la raporturi juridice distincte și independente între autoritatea competentă, pe de o parte, și titular, pe de altă parte; încălcarea obligațiilor corespunzătoare transferului parțial, modificarea, transferul sau încetarea licenței transferate parțial nu va avea niciun efect asupra drepturilor și obligațiilor nepreluate de către noul titular.  +  Articolul IIILa articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1^3) se introduce un nou alineat, alin. (1^4), cu următorul cuprins:(1^4) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se utilizează și pentru acordarea de împrumuturi entităților cu capital majoritar sau integral de stat aflate sub autoritatea Ministerului Energiei pentru asigurarea finanțării cheltuielilor de funcționare a activelor funcționale energetice ce fac obiectul procedurii de dare în plată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVLa articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, cu modificările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Se autorizează Ministerul Energiei să solicite includerea sumelor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat pentru anul 2023, urmând ca plata aportului în numerar în conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor societății pentru aprobarea majorării capitalului social să se realizeze până la finalul anului 2023 prin bugetul Ministerului Energiei.  +  Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat care au în derulare un plan de restructurare notificat și aprobat prin Decizia Comisiei Europene și care au beneficiat de ajutoare de stat pentru restructurare sub formă de granturi pentru finanțarea anumitor cheltuieli, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează direct la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare pe perioada derulării acestuia, condiționat de menținerea cheltuielilor de natură salarială la nivelul programat al anului precedent.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 20 aprilie 2023.Nr. 27.-----