NORME METODOLOGICE din 30 martie 2023de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 24 aprilie 2023    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 868/1.303/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 24 aprilie 2023.
     +  Capitolul I Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora1. Cadru general1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanță de urgență, reprezentând următoarele taxe și dobânzile aferente:a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare;e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora și până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.1.2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.1 se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia.1.3. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum și elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numărul de înmatriculare și numărul de identificare, pentru care se solicită restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.1.1.4. Prin excepție de la subpct. 1.3, în cazul în care nu s-a efectuat înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate, în cerere se înscrie numărul de înmatriculare al autovehiculului de la momentul plății sumelor prevăzute la pct. 1.1 lit. a)-d), denumite în continuare taxe.1.5. Prin excepție de la subpct. 1.3, în cazul în care numărul de înmatriculare sau numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă, acesta poate depune cererea fără a-l completa.1.6. În situația achitării taxelor de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, numai în condițiile în care contractul de leasing este finalizat.1.7. Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv la 29 iunie 2022, indiferent de momentul la care s-a achitat taxa, iar cererea de restituire se depune în termen de 5 ani de la această dată.1.8. Prin organ fiscal central competent se înțelege organul fiscal central din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală competent în administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabil.2. Procedura de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxe și a dobânzilor aferente2.1. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, verifică plata efectuată de contribuabil, în funcție de numărul de identificare al autoturismului/autovehiculului sau CNP-ul/CUI-ul contribuabilului, precum și celelalte informații prezentate în cerere. În vederea efectuării eventualelor compensări, compartimentul de specialitate verifică situația fiscală a contribuabilului, urmând să soluționeze cererea de restituire potrivit prezentei proceduri.2.2. În cazuri excepționale în care numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă, sau este completat eronat, compartimentul de specialitate verifică în bazele de date la care are acces existența deciziei prin care s-a stabilit taxa, în vederea identificării autovehiculului pentru care s-a efectuat plata taxei ce trebuie restituită.2.3. După verificarea prealabilă potrivit subpct. 2.1 și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent stabilește suma aprobată la restituire și procedează la compensare cu eventuale obligații fiscale restante și/sau la restituire, în conformitate cu dispozițiile art. 167 și art. 168 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.2.4. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluționare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozițiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situațiile prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.2.5. În situații excepționale, dacă în urma verificării în bazele de date organul fiscal central nu poate identifica cu certitudine datele necesare soluționării cererii, acesta notifică contribuabilul, în scris, și îi solicită prezentarea informațiilor și documentelor relevante în soluționarea cererii. În cazul în care informațiile și documentele solicitate de către organul fiscal central competent necesare în vederea soluționării cererii nu sunt prezentate de către contribuabil în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării, cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent.2.6. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante în soluționarea acestora și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal central competent.2.7. În situația sumelor solicitate la restituire de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing financiar, după verificarea plății efectuate după numărul de identificare al autovehiculului sau codul de identificare fiscală a societății de leasing care a efectuat plata și, respectiv, a restituirii/nerestituirii sumei achitate de societatea de leasing, organul fiscal central competent în administrarea contribuabilului include aceste informații, conform subpct. 3.3, în Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ........, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.2.8. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:a) introducerea, în baza de date centralizată, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, a informațiilor cuprinse în cererea de restituire;b) verificarea informațiilor cu privire la autovehiculul pentru care se solicită restituirea taxei, după caz;c) verificarea în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;d) verificarea, în mod electronic, a efectuării plății sumelor solicitate la restituire în baza de date centralizată în care sunt înregistrate plățile.2.9. Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin, în următoarele situații:a) în situația în care contribuabilul nu transmite informațiile și documentele solicitate de organul fiscal central competent în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare, conform subpct. 2.5;b) în situația în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire elementele obligatorii prevăzute la subpct. 1.3, cu excepția situațiilor prevăzute la subpct. 1.4 și 1.5;c) în situația în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.8 lit. c), organul fiscal central competent constată că suma solicitată la restituire a fost deja compensată sau restituită, după caz;d) în situația în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.8 lit. d) sau subpct. 2.11, organul fiscal central competent sau unitatea Trezoreriei Statului, după caz, constată că plata sumelor solicitate la restituire nu a fost identificată în baza de date în care sunt înregistrate plățile.2.10. În situația în care nu s-a putut identifica în baza de date plata, compartimentul de specialitate editează din sistemul informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puțin următoarele informații: denumirea sau numele și prenumele contribuabilului/codul de identificare fiscală al contribuabilului, numărul de identificare al autovehiculului, suma plătită pentru care nu a putut fi identificată plata taxei a cărei restituire se solicită.2.11. În vederea verificării de către unitățile Trezoreriei Statului a existenței sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxe a căror restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite unității Trezoreriei Statului lista prevăzută la subpct. 2.10, în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la subpct. 2.8.2.12. După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit subpct. 2.11, se va proceda astfel:a) în situația în care plățile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidența unităților Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plățile respective, pe care le transmit cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.10;b) în situația în care plățile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidența unităților Trezoreriei Statului, această informație se comunică cu adresă scrisă compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.10.2.13. După verificarea efectuată potrivit subpct. 2.8, respectiv 2.11 și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent întocmește Referatul privind soluționarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.2.14. În vederea soluționării cererii de restituire a sumelor, organul fiscal central competent întocmește în 2 exemplare, după caz, unul dintre următoarele documente:a) Decizia de soluționare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;b) Decizia de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.2.15. Anterior emiterii deciziei de respingere, organul fiscal central competent procedează la audierea contribuabilului.2.16. Organul fiscal central competent comunică contribuabilului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 2.14, iar cel de-al doilea se arhivează la dosarul fiscal.3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxe, precum și a dobânzilor aferente3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând taxe, precum și a dobânzilor aferente, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidența analitică pe plătitori sub aspectul existenței unor eventuale obligații de plată neachitate înregistrate de către contribuabil și aplică în mod corespunzător dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal.3.2. După verificarea prevăzută la subpct. 3.1, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, constată și operează eventualele compensări cu obligații fiscale restante existente în evidența pe plătitor la data restituirii și întocmește în 3 exemplare următoarele documente:a) decizie privind compensarea obligațiilor fiscale/bugetare;b) notă privind restituirea/rambursarea unor sume;c) decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.3.3. În prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor 1-6, precum și administrațiile județene ale finanțelor publice, în baza informațiilor comunicate de către organele fiscale centrale din subordine, pe baza evidenței cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, transmit în format electronic Administrației Fondului pentru Mediu Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna .............., prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, pentru săptămâna anterioară, însoțite de Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin.3.4. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. a)-d) și a dobânzilor aferente calculate până la data plății se face din bugetul Fondului pentru mediu, din contul de venituri 20.I.16.09.00 „Timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al Administrației Fondului pentru Mediu.3.5. Administrația Fondului pentru Mediu virează în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), ale căror coduri IBAN sunt înscrise în situația centralizatoare prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, suma totală destinată efectuării restituirii/compensării de fiecare unitate a Trezoreriei Statului, înștiințând în acest sens și organele fiscale centrale prevăzute la subpct. 3.3, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea Situației centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ................, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs.Sumele cuprinse în situația centralizatoare prevăzută la subpct. 3.3 aferente deciziilor de soluționare a cererilor emise între 16 decembrie și 31 decembrie a anului în curs se virează de Administrația Fondului pentru Mediu în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu.3.6. În vederea efectuării operațiunilor de compensare/ restituire după primirea înștiințării prevăzute la subpct. 3.5 de la Administrația Fondului pentru Mediu prin care confirmă efectuarea viramentului sumelor solicitate, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, transmite unității Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 3.2 lit. a) și/sau b), după caz, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru efectuarea restituirii, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la subpct. 3.7.3.7. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit subpct. 3.2, organul fiscal central competent întocmește Borderoul privind programarea plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.3.8. Compensarea și restituirea sumelor prevăzute la pct.1 subpct.1.1 se fac din contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“ codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor , în contul de venit bugetar și/sau în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“. Administrația Fondului pentru Mediu asigură sumele în contul prevăzut la subpct. 3.5, în vederea efectuării de către organele fiscale centrale competente a compensărilor și/sau restituirilor, după caz.3.9. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.3.10. Dacă până la restituirea integrală a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbări privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, menționate în cerere, contribuabilul are obligația de a înștiința organul fiscal central competent de îndată.3.11. În situația în care, ca urmare a indicării unui cont bancar eronat, se returnează de către instituțiile de credit sumele în contul din care acestea au fost plătite, unitatea Trezoreriei Statului transmite informațiile respective organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului.3.12. În termen de 5 zile de la primirea informațiilor prevăzute la subpct. 3.11, organul fiscal central notifică contribuabilul cu privire la faptul că a indicat un cont bancar eronat, iar contribuabilul are obligația indicării contului bancar corect în termen de 60 de zile de la data solicitării.3.13. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal central competent la data stabilită în borderoul prevăzut la subpct. 3.7, respectiv în nota privind restituirea/ rambursarea unor sume.3.14. Documentele întocmite în vederea soluționării cererilor de restituire se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3.15. Sumele existente în contul precizat la subpct. 3.5 vor fi virate Administrației Fondului pentru Mediu în termen de 2 zile, în contul de venituri din care au fost acordate, precizat la subpct. 3.4, în limita soldului creditor al contului 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.3.16. Administrația Fondului pentru Mediu asigură în bugetul Fondului pentru mediu al anului următor, în același cont de venituri, sumele ce au fost virate conform subpct. 3.15 și virează aceste sume în anul următor, în maximum 5 zile lucrătoare, în contul precizat la subpct. 3.5.4. Procedura privind calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele aprobate la restituire reprezentând taxe4.1. După efectuarea restituirii sumelor reprezentând taxe, potrivit pct. 3 subpct. 3.1-3.16, organul fiscal central competent calculează dobânda cuvenită contribuabilului, în cel mult 15 zile de la data restituirii.4.2. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulțește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei și data restituirii efective și cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0,02%/zi.4.3. Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești sunt cele dispuse de instanța judecătorească. În situația în care dobânzile dispuse de instanța de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă vizează o perioadă mai scurtă decât cea dintre data perceperii taxei și data restituirii, organul competent la care se depune cererea de restituire calculează și restituie dobânzile aferente întregii perioade de la data perceperii taxei și până la data restituirii.4.4. În situația prevăzută la pct. 3 subpct. 3.11, data restituirii este data virării în contul indicat de contribuabil în cererea de restituire, inclusiv în situația în care acest cont a fost eronat indicat și restituirea efectivă nu s-a produs, suma fiind returnată de către instituția de credit.4.5. Pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent întocmește, în două exemplare, Procesul-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează la dosarul său fiscal.4.6. În vederea restituirii dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.16.5. Prevederi privind evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire5.1. Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin, se gestionează informatic de către compartimentele de specialitate din cadrul organelor fiscale centrale competente, prin intermediul bazei de date centralizate.5.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic organelor fiscale centrale competente situația cererilor de restituire depuse la aceasta, precum și sumele restituite, pentru care nu au fost transmise informații până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la subpct. 5.1, cu toate sumele restituite de către aceasta, potrivit legii.5.3. Administrația Fondului pentru Mediu trebuie să transmită toate sumele de plată pentru restituire către organele fiscale centrale, potrivit subpct. 5.2, în vederea actualizării bazei de date centralizate, pentru care contribuabilii solicită restituirea potrivit prezentelor norme metodologice.  +  Capitolul II Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită6.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentând taxe, dobânzile aferente stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, pentru care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență nu au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire, precum și cele care devin executorii după termenul prevăzut de art. 3 din ordonanța de urgență.6.2. Pentru restituirea sumelor stabilite prin hotărâri definitive ale instanței judecătorești competente, contribuabilul depune la organul competent o cerere la care anexează hotărârea judecătorească definitivă, în copie.6.3. Cererile depuse de contribuabili potrivit subpct. 6.2 se soluționează de organul competent, indiferent dacă acesta renunță ulterior la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanța de judecată, întrucât renunțarea nu afectează obligația organului competent de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătorești.6.4. Pentru sumele de restituit stabilite de către instanța judecătorească, organul competent este organul fiscal central competent sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz, astfel cum este stabilit prin hotărârea judecătorească definitivă.6.5. În cazul hotărârilor judecătorești definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru soluționarea acestora atât organul fiscal central, cât și Administrația Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluționează de către organul competent la care se depune.6.6. Plata dobânzii cuvenite contribuabilului, în cazul hotărârilor judecătorești definitive, se calculează conform prevederilor pct. 4 subpct. 4.3.6.7. Pentru soluționarea cererilor depuse, Administrația Fondului pentru Mediu poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule sau unităților Trezoreriei Statului informații privind datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei, respectiv privind confirmarea plății acesteia.6.8. Restituirea sumelor stabilite de instanța judecătorească prin hotărâre definitivă se efectuează de organul competent aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 1 subpct. 1.3-1.6, pct. 2 subpct. 2.1.-2.4, subpct. 2.7, subpct. 2.8 lit. a) și b), subpct. 2.9 lit. c), subpct. 2.13, subpct. 2.14, 2.15, pct. 3 subpct. 3.1-3.16, pct. 4 subpct. 4.1-4.6, pct. 5 subpct. 5.1-5.3 și pct. 8 subpct. 8.1-8.7.6.9. În vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1, Administrația Fondului pentru Mediu transmite informatic situația cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești, precum și a oricăror alte sume stabilite de instanțele judecătorești și restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.  +  Capitolul III Procedura de restituire a taxelor, în situația în care autovehiculul nu a fost înmatriculat7.1. În situația în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.7.2. Contribuabilul îndreptățit să solicite restituirea taxei neutilizate în condițiile prevăzute la subpct. 7.1 depune cererea de restituire la organul fiscal central competent, în termenul prevăzut la pct. 1 subpct. 1.7.7.3. După primirea cererii de restituire, organul fiscal competent verifică existența sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, precum și datele de identificare a autovehiculului în bazele de date.7.4. În cazul în care după primirea cererii se constată că în aceasta nu este completat numărul de identificare sau după verificarea efectuată conform subpct. 7.3 se constată că autovehiculul nu figurează în baza de date sau figurează cu alți proprietari decât contribuabilul solicitant al restituirii sumei, organul fiscal central competent procedează la notificarea contribuabilului pentru clarificare și solicită informații suplimentare de la autoritățile competente.7.5. După verificarea plății potrivit subpct. 7.3, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire și sumele aprobate la restituire dacă taxa a fost sau nu restituită.7.6. În situația în care taxa achitată nu a fost restituită, organul fiscal central competent va proceda la restituirea sumelor neutilizate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 2 subpct. 2.3-2.16, pct. 3 subpct. 3.1-3.16, pct. 4 subpct. 4.1-4.6, pct. 5 subpct. 5.1 și pct. 8 subpct. 8.1-8.7.  +  Capitolul IV Procedura de restituire a taxelor încasate în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislația în vigoare la momentul efectuării plății8.1. În situația în care contribuabilul a achitat taxa, în mod eronat, în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, restituirea sumei respective se efectuează de către organul fiscal central competent în baza Dispoziției de restituire a unor sume reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin, emisă de Administrația Fondului pentru Mediu.8.2. Pentru eliberarea dispoziției de restituire prevăzute la subpct. 8.1, contribuabilul depune o cerere în acest sens la Administrația Fondului pentru Mediu, la care anexează o copie a documentului care atestă plata taxei.8.3. În baza cererii prevăzute la subpct. 8.2, Administrația Fondului pentru Mediu verifică existența plății eronate efectuate de către contribuabil pentru achitarea taxei.8.4. După verificarea efectuată potrivit subpct. 8.3, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu constată faptul că plata a fost virată eronat în alt cont decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, aceasta întocmește, în trei exemplare, Dispoziția de restituire a unor sume reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, dintre care două exemplare le comunică contribuabilului.8.5. În situația în care, după efectuarea verificării potrivit subpct. 8.3, Administrația Fondului pentru Mediu constată faptul că plata nu este înregistrată în conturile acestei instituții, emite, în două exemplare, Dispoziția de respingere a cererii privind confirmarea plății efectuate eronat a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 9 la ordin, din care un exemplar îl comunică contribuabilului.8.6. Odată cu emiterea dispoziției de restituire prevăzute la subpct. 8.4, Administrația Fondului pentru Mediu transferă suma plătită eronat de către contribuabil, în contul prevăzut la pct. 3 subpct. 3.5.8.7. Pentru restituirea sumei plătite eronat în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, contribuabilul depune la organul fiscal central competent cererea prevăzută la pct. 1 subpct. 1.2, împreună cu un exemplar original al dispoziției de restituire eliberat de Administrația Fondului pentru Mediu. Prevederile pct. 2 subpct. 2.1-2.7, subpct. 2.8 lit. a) și b), subpct. 2.9 lit. a)-c) și subpct. 2.13-2.16, pct. 3 subpct. 3.1-3.16, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 și pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.----