LEGE nr. 101 din 13 aprilie 2023pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia și pentru reglementarea unor măsuri privind sălile și grădinile de spectacol cinematografic
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 20 aprilie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAlineatul (3) al articolului 51 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Producția unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producție, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum și al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depășească 3 ani de la acea dată.  +  Articolul IIFostele sedii ale reprezentanțelor Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România-Film“, denumită în continuare R.A.D.E.F. „România-Film“, oficiile administrative, depozitele de film zonale, spațiile tehnice, laboratoarele, atelierele, garajele, precum și terenurile aferente acestora, aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi în evidența patrimonială și exploatarea R.A.D.E.F. „România-Film“, sunt prevăzute în anexa nr. 1 și se supun regimului juridic stabilit de prevederile art. 5 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIISălile și grădinile de spectacol cinematografic care nu se află în posesia R.A.D.E.F. „România-Film“ la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IV(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile și grădinile de spectacol cinematografic care au trecut din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. „România-Film“, împreună cu terenurile și bunurile mobile aferente, în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale locale, comunale, orășenești, municipale, după caz, și în administrarea consiliilor locale respective, conform prevederilor art. II pct. 1 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost preluate și/sau cu privire la care nu au fost îndeplinite formalitățile de predare-primire constând în încheierea protocolului de predare-primire sau, după caz, de adoptare a hotărârii de consiliu local al comunei/orașului/ municipiului, sunt prevăzute în anexa nr. 3 și anexa nr. 4.(2) Etapele procedurale necesare preluării de către autoritățile administrației publice locale a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic prevăzute în anexa nr. 3 și anexa nr. 4 sunt următoarele:a) notificarea R.A.D.E.F. „România-Film“, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu privire la intenția de a prelua imobilul respectiv;b) transmiterea de către R.A.D.E.F. „România-Film“, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea comunicării potrivit lit. a), a următoarelor informații cu privire la imobilul solicitat, fără ca enumerarea să fie limitativă:(i) activul și pasivul;(ii) numărul de salariați;(iii) bunurile mobile aflate în inventar;(iv) investițiile realizate de către și/sau în beneficiul R.A.D.E.F. „România-Film“ între data intrării în vigoare a prevederilor art. II din Legea nr. 328/2006 și data notificării potrivit dispozițiilor lit. a) și, după caz, documentațiile tehnice necesare efectuării expertizelor;c) notificarea R.A.D.E.F. „România-Film“ de către autoritatea administrației publice locale, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data primirii informațiilor prevăzute la lit. b), cu privire la:(i) manifestarea de voință privind încheierea protocolului de predare-primire a imobilului care face obiectul solicitării, în condițiile acoperirii cheltuielilor studiilor sau expertizelor prealabile, după caz, ulterior emiterii unei hotărâri de consiliu local al comunei/orașului/ municipiului în acest scop;(ii) renunțarea motivată la preluarea imobilului care a făcut obiectul notificării prevăzute la lit. a), după caz.d) întocmirea de către R.A.D.E.F. „România-Film“ a protocolului de predare-primire și transmiterea acestuia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării de la lit. c) pct. (i), către unitatea administrativ-teritorială în vederea semnării;e) adoptarea de către autoritatea administrației publice locale a hotărârii privind încheierea protocolului prevăzut la lit. d), în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia de la R.A.D.E.F. „România-Film“;f) încheierea și punerea în aplicare a protocolului de predare-primire, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii consiliului local al comunei/orașului/ municipiului prevăzute la lit. e).(3) În cazul sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic prevăzute în anexa nr. 4, dispozițiile alin. (2) se completează cu etapele procedurale necesare evaluării imobilului în cauză, în vederea achitării contravalorii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială interesată.(4) Procedura prevăzută la alin. (2) se aplică și în cazul acelor săli și grădini de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 3 și anexa nr. 4, care au fost preluate de autoritățile administrației publice locale fără adoptarea unei hotărâri de consiliu local al comunei/orașului/municipiului și/sau încheierea protocolului de predare-primire cu R.A.D.E.F. „România-Film“.(5) R.A.D.E.F. „România-Film“ va informa Ministerul Culturii cu privire la schimbarea situației juridice a imobilelor aflate în posesia sa, respectiv cu privire la toate imobilele predate autorităților administrației publice locale, pe baza protocoalelor de predare-primire, în termen de cel mult 30 de zile de la producerea evenimentului, respectiv de la semnarea protocolului de predare-primire.(6) Preluarea sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic de către autoritățile administrației publice locale se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art. II pct. 2-4 din Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu achitarea contravalorii investițiilor realizate de către și/sau în beneficiul R.A.D.E.F. „România-Film“ între data intrării în vigoare a prevederilor art. II din Legea nr. 328/2006 și data notificării, potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. a).(7) În considerarea strategiei proprii de dezvoltare locală, autoritățile administrației publice locale primitoare au obligația de a stabili, în condițiile legii, destinația, investițiile necesare, modul de exploatare și, după caz, obiectivele și regulile de funcționare a instituției publice care asigură exploatarea bunului imobil preluat cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (2), ținând cont de situația bunului imobil, constatată la data semnării protocolului de predare-primire, care poate fi:a) în funcție de starea de folosință:(i) bunuri imobile aflate în folosință, cu destinație de cinematograf sau altă destinație culturală/artistică sau, după caz, cu destinație economică/comercială;(ii) bunuri imobile aflate în conservare/scoase din uz;b) în funcție de investițiile efectuate în cazul imobilelor prevăzute la lit. a) pct. (i):(i) bunuri imobile cu investiții publice/private finalizate și amortizate;(ii) bunuri imobile cu investiții publice/private în executare sau aflate în perioada de amortizare.(8) Pentru realizarea investițiilor necesare în imobilul preluat, inclusiv reabilitare, dotare și/sau modernizare, după caz, fără ca enumerarea să fie limitativă, autoritățile administrației publice locale beneficiază de un termen de cel mult 6 ani, calculat de la data:a) ultimului act de punere în aplicare a protocolului de predare-primire a imobilului prevăzut la alin. (7) lit. a) și lit. b) pct. (i), fără a depăși 6 luni de la data încheierii acestuia sau de la data intrării în vigoare a prezentei legi, după caz, în situația protocolului încheiat înaintea acestei date;b) încetării perioadei de amortizare a investiției sau, după caz, de la data acordării investitorului de despăgubiri de către autoritățile administrației publice locale, reprezentând contravaloarea investiției neamortizate.(9) În imobilul reabilitat în condițiile alin. (8) autoritățile administrației publice locale și/sau instituțiile publice care asigură exploatarea acestuia, după caz, sunt obligate să asigure condiții pentru desfășurarea de activități cultural-artistice, corespunzător prevederilor legale aplicabile, inclusiv difuzarea de:a) producții cinematografice realizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;b) producții autohtone de arhivă și producții cinematografice europene, după caz.(10) Obligațiile prevăzute în prezenta lege se mențin în sarcina autorităților administrației publice locale și/sau a instituțiilor publice care asigură exploatarea imobilului, după caz, pentru o perioadă de cel puțin 30 de ani, calculată de la darea în folosință a imobilului.(11) În situația în care imobilul preluat de autoritățile administrației publice locale în condițiile prezentei legi nu mai poate fi utilizat/reabilitat, acesta poate fi demolat și terenul aferent poate fi utilizat pentru realizarea unui alt obiectiv de interes public, conform hotărârii consiliului local al comunei/orașului/municipiului, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute la alin. (7)-(10).(12) În cazul sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic preluate de către autoritățile administrației publice locale fără adoptarea unei hotărâri de consiliu local al comunei/orașului/ municipiului și/sau încheierea protocolului de predare-primire, obligațiile prevăzute la alin. (7)-(10) se aplică de la data ultimului act de punere în aplicare a protocolului de predare-primire încheiat conform prevederilor prezentei legi, dar nu mai târziu de 6 luni de la data încheierii acestuia.(13) În termenul prevăzut la alin. (10) se interzice autorităților administrației publice locale trecerea imobilelor preluate în baza prezentei legi din domeniul public în domeniul privat al respectivelor autorități administrativ-teritoriale. Hotărârile emise cu încălcarea dispozițiilor tezei anterioare sunt nule de drept.(14) Constituie contravenție:a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) lit. f), care se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, precum și nerespectarea termenului prevăzut la alin. (8) și (10), care se sancționează cu amendă de la 70.000 lei la 100.000 lei;b) nerespectarea obligației de a realiza investițiile conform prevederilor alin. (7), care se sancționează cu revocarea dreptului de administrare.(15) În situația aplicării dispozițiilor alin. (14) lit. b), prin hotărâre a Guvernului, imobilul se transferă în domeniul public al județului, cu respectarea dispozițiilor art. 294 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Predarea-preluarea se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei legi.(16) Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac, la sesizarea R.A.D.E.F. „România-Film“, de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii, potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(17) Până la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (2) lit. e), R.A.D.E.F. „România-Film“ are obligația administrării imobilelor care nu au fost predate autorităților administrației publice locale.(18) În situația neadoptării hotărârii la termenele și în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c) și e), prin hotărâre a Guvernului, imobilul se transferă în domeniul public al județului, cu respectarea dispozițiilor art. 294 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(19) În lipsa manifestării de voință a consiliului județean privind preluarea imobilului, exprimată în termen de cel mult 120 de zile de la notificarea de către R.A.D.E.F. „România-Film“ a incidenței dispozițiilor alin. (15) sau, după caz, ale alin. (18), acesta trece în domeniul public al statului și în administrarea R.A.D.E.F. „România-Film“.(20) La intervenirea oricăreia dintre situațiile prevăzute la alin. (15) și (18), R.A.D.E.F. „România-Film“ are obligația notificării consiliului județean pe raza căruia se află imobilul.(21) Dispozițiile alin. (3)-(14) se aplică în mod corespunzător și consiliilor județene aflate în situațiile prevăzute la alin. (15) și (18).(22) În temeiul informării prevăzute la alin. (5) și, după caz, pe baza informațiilor cuprinse în anexele și documentele puse la dispoziție de către R.A.D.E.F. „România-Film“, Ministerul Finanțelor, în baza solicitării Ministerului Culturii, va actualiza inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului.  +  Articolul VAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul VILa data intrării în vigoare a prezentei legi, anexa nr. 1 „Sălile și grădinile de spectacol cinematografic care se află în proprietatea privată a statului și în administrarea R.A.D.E.F. «România-Film»“ la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 13 aprilie 2023.Nr. 101.  +  Anexa nr. 1
  Imobile cu destinație tehnică și/sau administrativă din patrimoniul R.A.D.E.F. „România-Film“
  Nr. crt.DenumireaJudețulAdresa
  1Depozit subteran filme (adăpost ALA)BucureștiMunicipiul București, str. Thomas Masaryk nr. 25
  2Laboratorul Mogoșoaia (sediul R.A.D.E.F.)BucureștiMunicipiul București, șos. Străulești nr. 3-5
  3Sediul administrativ Bacău BacăuMunicipiul Bacău, str. Mărășești nr. 4
  4AtelierBotoșaniOrașul Săveni, Bd. Republicii nr. 88
  5Sediul administrativ Brașov - cinematograf AstraBrașovMunicipiul Brașov, Str. Lungă nr. 1
  6Sediul administrativ Brăila - cinematograf BulevardBrăilaMunicipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 57
  7Sediul fostului Oficiu de difuzare și programare a filmelor ClujClujMunicipiul Cluj-Napoca, str. Maiakovski (actuală Septimiu Mureșan) nr. 31-35
  8Atelier tehnic + depozit șopronClujMunicipiul Cluj-Napoca, Str. Tipografiei nr. 16
  9Sediul administrativ cinematograf Studio (Popular)ConstanțaMunicipiul Constanța, bd. Tomis nr. 46
  10Clădire administrativă (fost sediu filială Covasna)CovasnaMunicipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 3
  11Clădire complex tehnicDoljMunicipiul Craiova, str. Matei Basarab nr. 18
  12Hol din cinematograful Jean NegulescuDoljMunicipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 3
  13Sediu (atelier)GorjMunicipiul Târgu Jiu, aleea V. Alecsandri nr. 42
  14Clădire anexă la cinematograf CălimanHarghitaMunicipiul Toplița, str. N. Bălcescu nr. 35
  15Sediu secțieIalomițaMunicipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 132
  16Sediul fostului Oficiu de difuzare și programare a filmelor IașiIașiMunicipiul Iași, aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2
  17Atelier autoMaramureșMunicipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38
  18Atelier întreținereMaramureșMunicipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38
  19Clădire administrativă cu anexe (sediu)MehedințiMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, str. M. Vasilescu nr. 12
  20DepozitNeamțMunicipiul Piatra-Neamț, str. M. Viteazul nr. 31
  21Spațiu de 152 mp din cinematograful PietricicaNeamțMunicipiul Piatra-Neamț, piața M. Kogălniceanu nr. 4
  22Sediu secțieSatu MareMunicipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6
  23Atelier revizie + garajSatu MareMunicipiul Satu Mare, str. Ioan Slavici nr. 6
  24Clădire atelierSibiuMunicipiul Sibiu, Str. Pielarilor nr. 23
  25Sediul fostului Oficiu de difuzare și programare a filmelor TimișTimișMunicipiul Timișoara, str. Elena Nicoară nr. 16A
   +  Anexa nr. 2
  Imobile care nu se mai află în posesia R.A.D.E.F. „România-Film“
  Nr. crt.DenumireaAdresaNumăr de locuriModul în care a ieșit din patrimoniuObservații
  012345
  2.1. Imobile transferate în baza Legii nr. 303/2008
  1ColumnaJudețul Alba, municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  2VictoriaJudețul Alba, orașul Teiuș, Str. Clujului nr. 90219transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  3Arta - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Arad, municipiul Arad, str. Vasile Alecsandri nr. 2250 + 60transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  4Grădina de vară ArtaJudețul Arad, municipiul Arad, str. Vasile Alecsandri nr. 2445transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  5StudioJudețul Arad, municipiul Arad, str. Vasile Goldiș nr. 1-3587transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  6GrădișteJudețul Arad, municipiul Arad, str. P. Rareș nr. 25310transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  7SolidaritateaJudețul Arad, municipiul Arad, Str. Codrului nr. 1261transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  8PopularJudețul Arad, orașul Sântana, Str. Muncii nr. 58220transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  9GhiorocJudețul Arad, comuna Ghioroc nr. 86186transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  10BucureștiJudețul Argeș, municipiul Pitești, calea București nr. 2459transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  11OrizontJudețul Bacău, municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 165500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  12CapitolJudețul Bacău, municipiul Onești, Str. Poștei nr. 3457transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  13UranusJudețul Bacău, orașul Târgu Ocna, str. C. Dionisie nr. 1285transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  14Libertatea - complex cinematografic cu 3 săliJudețul Bihor, municipiul Oradea, Str. Independenței nr. 1961transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  15TransilvaniaJudețul Bihor, municipiul Oradea, piața Regele Ferdinand nr. 2399transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  16BihorulJudețul Bihor, municipiul Beiuș, str. Andrei Șaguna nr. 2501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  17Cabina de proiecție cinema PaceaJudețul Bihor, orașul Aleșd, str. Bobâlna nr. 100transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  18BulevardJudețul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, Str. Republicii nr. 39200transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  19UnireaJudețul Botoșani, municipiul Botoșani, Str. Unirii nr. 24500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  20MelodiaJudețul Botoșani, municipiul Dorohoi, str. A. I. Cuza nr. 22355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  21PatriaJudețul Botoșani, orașul Săveni, Str. Centrală nr. 12300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  22PrutulJudețul Botoșani, orașul Ștefănești309transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  23PatriaJudețul Brașov, municipiul Brașov, bd. 15 Noiembrie nr. 50789transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  24Modern - complex cinematografic cu 3 săliJudețul Brașov, municipiul Brașov, Str. Griviței nr. 47705transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  25RoyalJudețul Brașov, municipiul Brașov, Str. Mureșenilor nr. 7510transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  26AstraJudețul Brașov, municipiul Brașov, Str. Lungă nr. 1505transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  27TransilvaniaJudețul Brașov, municipiul Făgăraș, str. 13 Decembrie, bloc 100350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  28PopularJudețul Brașov, orașul Rupea, Str. Republicii nr. 143346transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  29PatriaMunicipiul București, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 12-141387Sentința civilă nr. 1.246/15.04.2014 - Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire și să predea imobilul în baza Legii nr. 303/2008 Primăriei Sector 1, București; Dosar executare nr. 57/2018 - proces-verbal din 13.04.2018Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Sector 1 fără protocol de predare-primire
  30ExcelsiorMunicipiul București, sectorul 1, bd. Ion Mihalache nr. 174801Sentința civilă nr. 1.246/15.04.2014 - Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire și să predea imobilul în baza Legii nr. 303/2008 Primăriei Sector 1, București; Dosar de executare nr. 54/2018 - proces-verbal din 13.04.2018 + proces-verbal din 16.04.2018 Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Sector 1 fără protocol de predare-primire
  31CotroceniMunicipiul București, sectorul 6, șos. Cotroceni nr. 9150Sentința civilă nr. 1.246/15.04.2014 - Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire și să predea imobilul în baza Legii nr. 303/2008 Primăriei Sector 1, București; Dosar de executare nr. 58/2018 - proces-verbal din 13.04.2018 + proces-verbal din 24.04.2018Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Sector 1 fără protocol de predare-primire
  32GiuleștiMunicipiul București, sectorul 1, calea Giulești nr. 56A350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  33Imobil + teren - Grădina de vară ParcMunicipiul București, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1150Sentința civilă nr. 1.246/15.04.2014 - Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire și să predea imobilul în baza Legii nr. 303/2008 Primăriei Sector 1, București; Dosar de executare nr. 55/2018 - proces-verbal din 13.04.2018 + proces-verbal din 14.04.2018Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Sector 1 fără protocol de predare-primire
  34GloriaMunicipiul București, sectorul 3, aleea Bucovina nr. 7652transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  35FavoritMunicipiul București, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24A944transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  36DaciaJudețul Buzău, municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1642Sentința civilă nr. 3.335/2013 - Tribunalul Buzău - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal - Dosar nr. 4.250/114/2013 pentru punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 652/24.02.2011 prin care RADEF a fost obligată să încheie protocol de predare-primire în baza Legii nr. 303/2008; Dosar de executare silită nr. 2.147/2013 prin BNP Cucu Lucian Ciprian - proces-verbal de predare a imobilului și de încredințare a bunurilor imobile din 23.12.2013 către municipiul BuzăuLegea nr. 303/2008
  37FlacăraJudețul Călărași, municipiul Oltenița, Bd. Republicii nr. 154150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  38Grădina de vară FlacăraJudețul Călărași, municipiul Oltenița, str. Flacăra nr. 1150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  39DaciaJudețul Caraș-Severin, municipiul Reșița, Str. Republicii nr. 15634transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  40TineretuluiJudețul Caraș-Severin, municipiul Caransebeș, Piața Revoluției nr. 2522transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  41HerculesJudețul Caraș-Severin, orașul Băile Herculane, str. 1 Mai nr. 5453transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  42AstraJudețul Caraș-Severin, orașul Bocșa, str. 1 Decembrie nr. 24300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  43CarașJudețul Caraș-Severin, orașul Oravița, str. 1 Decembrie nr. 57302transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  44VictoriaJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 51464transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  45ArtaJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Universității nr. 3300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  46FavoritJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4-6294transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  47Dacia - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Lingurari F.N.400 + 250transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  48Mărăști - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu F.N.350 + 150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  49Grădina de vară PaceaJudețul Cluj, municipiul Turda, Str. Republicii nr. 38150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  50ArtaJudețul Cluj, municipiul Dej, Piața 16 Februarie nr. 3500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  51BobâlnaJudețul Cluj, municipiul Dej, Str. Mioriței nr. 1300transferat in baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  52PaceaJudețul Cluj, municipiul Gherla, piața Ștefan cel Mare nr. 1300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  53RepublicaJudețul Constanța, municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 561000transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  54PescărușJudețul Constanța, municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1A300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  55Eforie SudJudețul Constanța, localitatea Eforie Sud, Bd. Republicii nr. 41188transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  56Grădina de vară PerlaJudețul Constanța, localitatea Eforie Nord1694transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  57Grădina de vară FarulJudețul Constanța, municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazul F.N.1142transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  58Grădina de vară VenusJudețul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Venus1258transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  59Grădina de vară SaturnJudețul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Saturn954transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  60LuminaJudețul Constanța, orașul Negru Vodă, Str. Constanței nr. 34299transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  61ArtaJudețul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, str. Korosi Cs. Sandor nr. 10500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  62VictoriaJudețul Covasna, municipiul Covasna, str. Gh. Doja nr. 1300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  63PetofiJudețul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 2300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  64IndependențaJudețul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, Str. Independenței nr. 2668transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  65ArtaJudețul Galați, municipiul Tecuci, str. Ion Petrovici nr. 1370transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  66TransilvaniaJudețul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Majlath Gustav nr. 2501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  67HarghitaJudețul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 38150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  68StudioJudețul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi Ferencz nr. 3501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  69ArtaJudețul Harghita, orașul Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 35355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  70VictoriaJudețul Hunedoara, municipiul Petroșani, Str. 1 Decembrie nr. 89546transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  71UnireaJudețul Hunedoara, municipiul Petroșani, Str. Aviatorilor nr. 2350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  72CulturalJudețul Hunedoara, municipiul Lupeni, str. T. Vladimirescu nr. 1501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  73ZarandJudețul Hunedoara, municipiul Brad, Str. Moților nr. 13623transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  74LuceafărulJudețul Hunedoara, municipiul Vulcan, str. M. Viteazul nr. 18355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  75DaciaJudețul Hunedoara, orașul Hațeg, str. T. Vladimirescu nr. 3353transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  76RetezatulJudețul Hunedoara, orașul Uricani, Str. Muncii nr. 19355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  77MinerulJudețul Hunedoara, orașul Lonea, Str. Republicii nr. 22300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  78LuminaJudețul Hunedoara, comuna Ilia, Str. Libertății nr. 10300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  79GalaxJudețul Ialomița, municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 19500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  80PaceaJudețul Ialomița, municipiul Urziceni, str. București nr. 27250transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  81Grădina de vară AmaraJudețul Ialomița, orașul Amara1000transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  82VictoriaJudețul Iași, municipiul Iași, Piața Unirii nr. 5902Sentința civilă nr. 70/18.04.2016 - Curtea de Apel Iași - Dosar nr. 1.085/45/2015; Dosar de executare nr. 858/2017 - proces-verbal din 2.08.2017 (nr. RADEF 4.765/4.08.2017)Legea nr. 303/2008; preluat de UAT fără protocol de predare- primire
  83DaciaJudețul Iași, municipiul Iași, Piața Voievozilor nr. 14500Sentința civilă nr. 70/18.04.2016 - Curtea de Apel Iași - Dosar nr. 1.085/45/2015; Dosar de executare nr. 858/2017 - proces-verbal din 2.08.2017 (nr. RADEF 4.766/4.08.2017)Legea nr. 303/2008; preluat de UAT fără protocol de predare- primire
  84TineretuluiJudețul Iași, municipiul Iași, str. Al. Lăpușneanu nr. 18150Sentința civilă nr. 70/18.04.2016 - Curtea de Apel Iași - Dosar nr. 1.085/45/2015; Dosar de executare nr. 858/2017 - proces-verbal din 2.08.2017 (nr. RADEF 4.767/4.08.2017)Legea nr. 303/2008; preluat de UAT fără protocol de predare- primire
  85RepublicaJudețul Iași, municipiul Iași, str. Al. Lăpușneanu nr. 12858Sentința civilă nr. 70/18.04.2016 - Curtea de Apel Iași - Dosar nr. 1.085/45/2015; Dosar de executare nr. 858/2017 - proces-verbal din 2.08.2017 (nr. RADEF 4.768/4.08.2017)Legea nr. 303/2008; preluat de UAT fără protocol de predare- primire
  861 MaiJudețul Iași, orașul Hârlău, str. Bogdan Vodă nr. 2392transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  87MinerulJudețul Maramureș, municipiul Baia Mare, Piața Libertății nr. 7549transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  88UnireaJudețul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă nr. A1350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  89MuncitorescJudețul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, Str. Libertății nr. 1497transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  90MinerulJudețul Maramureș, orașul Baia Sprie, str. Săsar nr. 4298transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  91ChioarulJudețul Maramureș, orașul Șomcuta Mare, str. Ioan Buteanu nr. 1298transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  92DaciaJudețul Maramureș, municipiul Baia Mare, Piața Revoluției nr. 7800transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Baia Mare fără protocol de predare-primire
  93Porțile de FierJudețul Mehedinți, municipiul Drobeta-Turnu Severin, calea Traian nr. 65483transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  94Grădina de vară Porțile de FierJudețul Mehedinți, municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol nr. 71200transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  95ArtaJudețul Mureș, municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 35-37742transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  96PatriaJudețul Mureș, municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 58500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  97DoinaJudețul Mureș, orașul Sovata, str. M. Eminescu nr. 10328transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  98FlacăraJudețul Mureș, orașul Luduș, Str. Republicii nr. 14300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  99Cozla - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7350 + 150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  100UnireaJudețul Neamț, municipiul Roman, str. N. Titulescu nr. 4500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  101OzanaJudețul Neamț, orașul Târgu-Neamț, str. M. Kogălniceanu nr. 2351transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008; preluat de UAT Târgu-Neamț fără protocol de predare-primire
  102AlutusJudețul Olt, municipiul Slatina, bd. A. I. Cuza nr. 28612transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  103VictoriaJudețul Olt, municipiul Slatina, str. Lipscani nr. 42150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  104ModernJudețul Olt, orașul Balș, str. N. Bălcescu nr. 2500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  105UnireaJudețul Prahova, orașul Slănic, Str. Slănicului nr. 13300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  106ScalaJudețul Sălaj, municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr. 1500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  107SilvaniaJudețul Sălaj, orașul Cehu Silvaniei, str. Gh. Pop de Băsești nr. 1327transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  108LuceafărulJudețul Satu Mare, municipiul Satu Mare, bd. L. Blaga nr. 1500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  109ArtaJudețul Satu Mare, municipiul Carei, Str. 25 Octombrie nr. 1160transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  110ModernJudețul Suceava, municipiul Suceava, str. Petru Rareș nr. 1501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  111Arta Județul Suceava, municipiul Suceava, str. Gh. Doja nr. 5150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  112VamaJudețul Suceava, comuna Vama, satul Vama150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  113MoldovaJudețul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 35298 transferat în baza Legii nr. 303/2009Legea nr. 303/2009
  114LuceafărulJudețul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 2150transferat în baza Legii nr. 303/2010Legea nr. 303/2010
  115TurrisJudețul Teleorman, municipiul Turnu Măgurele, str. Vlad Țepeș, bloc 32500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  116ModernJudețul Teleorman, municipiul Roșiori de Vede, str. Carpați nr. 10480transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  117UnireaJudețul Teleorman, orașul Zimnicea, str. Mihai Viteazul nr. 1150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  118DaciaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, Str. Zborului nr. 7500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  119TimișJudețul Timiș, municipiul Timișoara, Bd. Revoluției nr. 7770transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  120VictoriaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Porumbescu nr. 2355transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  121ArtaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Văcărescu nr. 18400transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  122Grădina de vară ArtaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Văcărescu nr. 18150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  123UnireaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Mureș nr. 3350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  124FrateliaJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Izlaz nr. 40288transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  125FreidorfJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. N. Andreescu nr. 97330transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  126VictoriaJudețul Timiș, municipiul Lugoj, str. Alex. Mocioni nr. 5331transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  127UraniaJudețul Timiș, orașul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37511transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  128Grădina de vară UraniaJudețul Timiș, orașul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  129AmforaJudețul Timiș, orașul Recaș, str. Crișan nr. 113258transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  130MaraJudețul Timiș, comuna Cărpiniș, Str. Principală nr. 96316transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  131SteauaJudețul Timiș, comuna Variaș, Str. Principală nr. 29A324transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  132MuncitorescJudețul Timiș, comuna Periam274transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  133Grădina de vară MuncitorescJudețul Timiș, comuna Periam150transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  134LibertateaJudețul Timiș, comuna Dudeștii Vechi296transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  135CulturalJudețul Timiș, comuna Cenad423transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  136RomanțaJudețul Timiș, satul Grabăț268transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  137GottlobJudețul Timiș, satul Gottlob180transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  1381 MaiJudețul Timiș, satul Tomnatic235transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  139Grădina de vară DaciaJudețul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 161121transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  140DaciaJudețul Vâlcea, orașul Olănești, Str. Băilor nr. 4261transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  141Grădina de vară DaciaJudețul Vâlcea, orașul Olănești, str. T. Vladimirescu670transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  142ParcJudețul Vâlcea, orașul Băile Govora, Str. Parcului320transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  143VictoriaJudețul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 250397transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  144Dacia - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Vaslui, municipiul Huși, str. G-ral Teleman nr. 15311 + 151transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  145DoinaJudețul Vrancea, municipiul Adjud, str. V. Alecsandri nr. 1300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  146RepublicaJudețul Vrancea, orașul Panciu, Bd. Independenței nr. 1350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  147UnireaJudețul Vrancea, municipiul Focșani, Str. Republicii nr. 18100transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  148Grădina de vară N. BălcescuJudețul Vrancea, municipiul Focșani, Parc N. Bălcescu nr. 11350 transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  149Cota indiviză de 2/3 - FestivalMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 34-transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  150CorsoMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 27456transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  151DaciaJudețul Arad, municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 49-53741transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  152MureșulJudețul Arad, municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 98465transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  153CraiovițaJudețul Dolj, municipiul Craiova, bd. Oltenia F.N.504transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  154Grădina de vară PatriaJudețul Dolj, municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82950transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  155ModernJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. Madona Dudu nr. 3-5175transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  156ȚiglinaJudețul Galați, municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 165800transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  157DoinaJudețul Galați, municipiul Galați, str. Gh. Asachi nr. 60600transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  158Grădina de vară CentralJudețul Galați, municipiul Galați, str. Lahovary nr. 42000transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  159DaciaJudețul Galați, municipiul Galați, Str. Oțelarilor nr. 11500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  160FlacăraJudețul Galați, municipiul Galați, bd. Henri Coandă nr. 7500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  161ModernJudețul Olt, orașul Balș, str. N. Bălcescu nr. 2500transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  162DoinaJudețul Suceava, municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 276450transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  163RepublicaJudețul Tulcea, orașul Măcin, Str. Florilor nr. 4300transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  164IndependențaJudețul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100650transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  165ModernJudețul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 80501transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  166VictoriaJudețul Vrancea, orașul Mărășești, Str. Republicii nr. 1350transferat în baza Legii nr. 303/2008Legea nr. 303/2008
  2.2. Imobile transferate în baza Legii nr. 10/2001
  167NădlacJudețul Arad, orașul Nădlac, Str. Victoriei nr. 32280retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 58/19.04.2006Legea nr. 10/2001
  168TihuțaJudețul Bistrița-Năsăud, comuna Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 35161retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 65/12.05.2006Legea nr. 10/2001
  169Lira - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Brăila, municipiul Brăila, str. Cojocari nr. 21399 + 79retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 181/13.10.2006Legea nr. 10/2001
  170Cota indiviză de 35% din Grădina de vară CentralJudețul Brăila, municipiul Brăila, calea Galați nr. 51000retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 25/2005 completată cu Decizia nr. 70/15.04.2005Legea nr. 10/2001
  171NegoiulJudețul Brașov, municipiul Făgăraș, Str. Republicii nr. 21501retrocedat cf. Legii nr. 10/2001 prin Sentința civilă nr. 1.939/CA, Dosar nr. 999/62/2012 Tribunalul Brașov și aprobarea RADEF transmisă cu Adresa nr. 1.823/23.03.2015Legea nr. 10/2001
  172ScalaMunicipiul București, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 2-4900Sentința civilă nr. 211/18.02.2009 Tribunalul București - Secția a III-a civilă - Dosar nr. 43.485/3/2006, definitivă prin Decizia nr. 294/29.01.2015 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I civilă - Dosar nr. 43.485/3/2006* și Dispoziția RADEF nr. 131/6.12.2016 + Proces-verbal nr. 1/6.12.2016 (RADEF nr. 7.510/6.12.2016) și Proces-verbal nr. 2/6.12.2016 (RADEF nr. 7.515/6.12.2016) Legea nr. 10/2001
  173DaciaMunicipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 137150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 51/6.04.2006, decizie pusă în aplicare prin BEJ Dorina și Lucian Gont - Dosar de executare nr. 1.238/2009 și predat imobilul cu proces-verbal Legea nr. 10/2001
  174PopularMunicipiul București, sectorul 2, str. Mătăsari nr. 31150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 10/3.07.2006, modificată și completată prin Decizia nr. 177/11.10.2006Legea nr. 10/2001
  175Grădina de vară Modern (Libertății)Municipiul București, sectorul 4, Str. 11 Iunie nr. 79150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 32/21.02.2006Legea nr. 10/2001
  176BucureștiMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 261015Sentința civilă nr. 661/29.05.2015 + Sentința civilă nr. 696/8.06.2016 - pronunțate de Tribunalul București - Secția a V-a civilă + Decizia civilă nr. 346/23.06.2017 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă, toate pronunțate în Dosarul nr. 36.831/3/2009**, hotărâri definitive și irevocabile; Hotărârea nr. 21/2018 a Consiliului de Administrație al RADEF + Dispoziția nr. 20.023/2018 a primarului general al municipiului București, Hotărârea Comitetului creditorilor debitoarei RADEF din 28.01.2019 + Procesul-verbal de predare-primire din 5.02.2019 (RADEF nr. 742/6.02.2019)Legea nr. 10/2001
  177LuminaMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 32500retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 38/21.03.2008; Proces-verbal nr. 2.392/24.03.2008Legea nr. 10/2001
  178Cota indiviză de 1/3 din FestivalMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 34-retrocedată cota indiviză de 1/3 persoanelor îndreptățite sau moștenitorilor acestoraLegea nr. 10/2001
  179LiraMunicipiul București, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 57/18.04.2006Legea nr. 10/2001
  180Grădina de vară LiraMunicipiul București, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 57/18.04.2006Legea nr. 10/2001
  181Timpuri NoiJudețul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 24280retrocedat cf. Legii nr. 10/2001 și Sentinței civile nr. 221/2011 - Dosarul nr. 3.862/117/2011 Tribunalul Cluj, pusă în aplicare de BEJ Mircea Bolos - Dosar de executare nr. 1.069/2011 - proces-verbal f.n. de predare din 16.01.2012 Legea nr. 10/2001
  182Jean NegulescuJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 3382retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 241/10.11.2005Legea nr. 10/2001
  183Teren 984 mp din Grădina de vară Jean NegulescuJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 2-4150retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 1/10.01.2013; Sentința civilă nr. 1.019/30.05.2011 Dosar nr. 34.966/3/2007 - Tribunalul București - Secția a III-a civilăLegea nr. 10/2001
  184RepublicaJudețul Galați, municipiul Galați, Str. Domnească nr. 35851retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 29/20.02.2006Legea nr. 10/2001
  185BucureștiJudețul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân nr. 16420retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 180/13.10.2006Legea nr. 10/2001
  186Grădina de vară BucureștiJudețul Giurgiu, municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân nr. 16200retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 180/13.10.2006Legea nr. 10/2001
  187MiorițaJudețul Harghita, municipiul Gheorghieni, Str. Libertății nr. 22400retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Sentința civilă nr. 776/2005 - Tribunalul HarghitaLegea nr. 10/2001
  188CulturalJudețul Harghita, comuna Ciumani, Str. Principală nr. 256300retrocedat cf. Legii nr. 10/2001 prin Hotărârea Consiliului de administrație al RADEF de punere în aplicare a Dispoziției nr. 62/2003 a Consiliului Local CiumaniLegea nr. 10/2001
  189TisaJudețul Maramureș, comuna Câmpulung la Tisa, Str. Principală nr. 852200retrocedat în baza Deciziei nr. 532/2005 emise de Comisia specială de retrocedare a Guvernului și a Deciziei RADEF nr. 42/23.02.2007 Legea nr. 10/2001
  190TineretuluiJudețul Mureș, municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 13200retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 96/27.06.2008, pusă în aplicare prin BEJ Olariu Titu Traian - Dosar de executare nr. 77/2008 și predat imobilul cu proces-verbalLegea nr. 10/2001
  191FlacăraJudețul Neamț, municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 211390retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 98/17.07.2007Legea nr. 10/2001
  192FlacăraJudețul Olt, municipiul Caracal, str. Antonius Caracalla nr. 5501retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 207/18.10.2005Legea nr. 10/2001
  193Aro cu grădinăJudețul Prahova, municipiul Ploiești, Str. Romană nr. 32271retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 30/20.02.2006Legea nr. 10/2001
  194Cota indiviză de 3/4 din complexul cinematografic Perla Județul Prahova, orașul Sinaia, str. Carol I nr. 25250 + 270retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 128/2005 + Decizia civilă nr. 517/2005 Curtea de Apel București Legea nr. 10/2001
  195PopularJudețul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Ștefan cel Mare nr. 18150retrocedat pe cale judecătorească în 2005Legea nr. 10/2001
  196PaceaJudețul Sibiu, municipiul Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29634retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 208/18.10.2005Legea nr. 10/2001
  197ProgresulJudețul Sibiu, municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 11567retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 61/08.05.2006Legea nr. 10/2001
  198Grădina de vară SelectJudețul Timiș, orașul Sânnicolau Mare, str. V. Babeș nr. 8150retrocedat de primărie prin Dispoziția nr. 577/03.03.2009Legea nr. 10/2001
  199Select - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6A380 + 55retrocedat cf. Legii nr. 10/2001; Decizia RADEF nr. 79/27.05.2005, completată cu Decizia RADEF nr. 121/27.07.2005Legea nr. 10/2001
  2.3. Imobile ieșite din patrimoniul RADEF prin transferuri în baza unor hotărâri ale Guvernului, vânzare, executare silită, dare în plată etc.
  200Cinematograful-grădină CetateJudețul Alba, municipiul Alba Iulia, str. M. Viteazul nr. 31750transferat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011 din domeniul privat al statului și din administrarea RADEF în domeniul public al municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul AlbaOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011
  201ProgresulJudețul Alba, municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42-preluat fără protocol de predare-primire de către UAT Aiud, demolat de primărie fără acordul RADEF în 2018Hotărâre de consiliu local
  202ProgresulJudețul Arad, municipiul Arad, Calea Timișorii nr. 32232vândut în baza Sentinței civile nr. 3.338/15.04.2009 Judecătoria Arad - Secția civilă; Decizia civilă nr. 421/A/27.09.2009 Tribunalul Arad - Secția civilă; Sentința civilă nr. 1.269/14.12.2009 Curtea de Apel Timișoara - Secția civilă; Sentința civilă nr. 3.670/15.04.2010 Judecătoria Arad - Secția Civilă - validare preț; proces-verbal din 2.08.2010 în Dosarul de executare nr. 559/6.07.2010 BEJ Horia PasculescuOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 - art. 67, Hotărârea Guvernului nr. 1.874/2006, Ordinul ministrului culturii nr. 2.461/2004
  203PopularJudețul Arad, orașul Chișineu-Criș, Str. Înfrățirii nr. 66200vândut în baza Sentinței civile nr. 78/24.01.2007 Judecătoria Chișineu-Criș + Decizia civilă nr. 536/R/3.05.2007 + Oferta reală de plată RADEF nr. 5.392/17.07.2007 depusă de CD TOURS - S.R.L. AradOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 - art. 67, Ordinul ministrului culturii nr. 2.461/2004, Legea nr. 99/1990, Hotărârea Guvernului nr. 577/2002
  204Grădina de vară PopularJudețul Arad, orașul Chișineu-Criș, Str. Înfrățirii nr. 66300vândut în baza Sentinței civile nr. 78/24.01.2007 Judecătoria Chișineu-Criș + Decizia civilă nr. 536/R/03.05.2007 + Oferta reală de plată RADEF nr. 5.392/17.07.2007 depusă de CD TOURS - S.R.L. Arad
  205MureșulJudețul Arad, orașul Lipova, str. N. Titulescu nr. 10374vândut în baza Sentinței civile nr. 393/R/29.03.2007 Tribunalul Arad - Dosar nr. 946/250/2006 + Oferta reală de plată în Dosar nr. 1/9.01.2008 depusă la BEJ Gheorghe Carciumaru + proces-verbal din 17.01.2008 - Dosar de executare nr. 1/2008Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 - art. 67
  206DaciaJudețul Argeș, municipiul Pitești, cartier Craiovei501vândut în baza Contractului de vânzare nr. 16/14.02.2014Decizia nr. 2.979/17.12.2013 - Tribunalul Argeș - Secția civilă; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  207OrionJudețul Bacău, municipiul Bacău, str. M. Eminescu nr. 33419vândut în baza Contractului de vânzare nr. 103/12.05.2010Sentința comercială nr. 1.757/29.01.2009 - Dosar nr. 10.619/2007 Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Adresa nr. 3.501/29.04.2010 prin care vânzătoarea a renunțat la calea de atac; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  208PatriaJudețul Bihor, municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4652vândut în baza Contractului de vânzare nr. 204/24.10.2012Decizia nr. 1.623/14.04.2011 Dosar nr. 4.745/1/2009 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  209CrișanaJudețul Bihor, municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77450vândut în baza Contractului de vânzare nr. 178/6.09.2012Decizia comercială nr. 720/17.02.2011 - Dosar nr. 5.330/111/2007 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  210VictoriaJudețul Bihor, municipiul Salonta, Piața Libertății nr. 14325vândut în baza Contractului de vânzare nr. 205/24.10.2012Decizia nr. 1.623/14.04.2011 Dosar nr. 4.745/1/2009 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  211PescărușJudețul Brăila, municipiul Brăila, cartier Viziru I355transferat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.792/2006; scos din patrimoniu și din evidențele financiar-contabile ale RADEF în baza Deciziei Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006; Decizia Comitetului Director al RADEF nr. 9/26.08.2014
  212CosmosJudețul Brașov, municipiul Brașov, str. Uranus nr. 1500vândut în baza Contractului de vânzare nr. 1/3.01.2006 Ordinul nr. 1/2000 al președintelui Oficiului Național al Cinematografiei
  213GrivițaMunicipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 166150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 106/11.12.2009Sentința comercială nr. 8.984/29.06.2007 Dosar nr. 17.669/3/2007 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială, rămasă definitivă prin Decizia nr. 141/28.03.2008 și irevocabilă prin Decizia nr. 409/11.02.2009; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național; Hotărârea Consiliului de administrație al RADEF nr. 13/4.12.2009
  214FeroviarMunicipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 80-imobilul a fost demolat în baza Hotărârii Guvernului nr. 590/2010; scos din patrimoniul și evidența financiar-contabilă a RADEF în baza Deciziei Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014Hotărârea Guvernului nr. 590/2010; Decizia Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014
  215Grădina de vară Parc - spațiu (478 mp)Municipiul București, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 289/24.11.2011 și Antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 495/28.02.2011 de BNP Maria Magdalena TerovanHotărârea Consiliului de administrație al RADEF nr. 10/30.09.2009; Hotărârea Consiliului de administrație al RADEF nr. 2/22.02.2011 de mandatare pentru semnare contract de vânzare, antecontract și actele necesare încheierii contractului de vânzare
  216FloreascaMunicipiul București, sectorul 2, str. S.V. Rahmaninov nr. 2150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 111/2.06.2010Hotărârea nr. 12/12.11.2009 a Consiliului de administrație al RADEF; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  217MelodiaMunicipiul București, sectorul 2, șos. Ștefan cel Mare nr. 131150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 192/1.10.2012Sentința comercială nr. 14.095/18.12.2008 Dosarul nr. 40.983/3/2007 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  218MuncaMunicipiul București, sectorul 3, șos. Mihai Bravu nr. 221150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 13/18.01.2011Sentința comercială nr. 613/13.01.2009 Dosarul nr. 15.959/3/2007 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  219DoinaMunicipiul București, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 109/18.12.2009Sentința comercială nr. 11.686/13.12.2006 Dosarul nr. 2.909/2005 cu număr unic 19.482/2005 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială, rămasă definitivă în baza Deciziei comerciale nr. 136/15.03.2007 date în Dosarul nr. 440/2007 de Curtea de Apel București - Secția a VI-a comercială, în baza Deciziei nr. 315/1.02.2008 date în Dosarul nr. 440/2/2007 de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național; Hotărârea nr. 12/12.11.2009 a Consiliului de administrație al RADEF
  220Grădina de vară DoinaMunicipiul București, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 109/18.12.2009
  221ModernMunicipiul București, sectorul 4, Bd. Libertății nr. 1A150vândut în baza Contractului de vânzare nr. 28/01.02.2010Sentința comercială nr. 5.458/20.04.2007 Dosarul nr. 20.809/3/2006 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Decizia comercială nr. 485/24.10.2007 Dosarul nr. 20.809/3/2006 (dosar vechi nr. 1.484/2007) - Curtea de Apel București - Secția a VI-a comercială; Decizia comercială nr. 3.076/28.10.2008 Dosarul nr. 20.809/3/2006 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  222CulturalMunicipiul București, sectorul 4, bd. Al. Obregia nr. 31525Contract de dare în plată nr. 268/20.12.2012 încheiat pentru stingerea totală a obligației de plată din Contractul de cesiune de creanță încheiat între Centrul Național al Cinematografiei și S.C. TOM-AL-VER IMPEX - S.R.L. autentificat cu nr. 4.026/20.12.2012 de BNP Maria Magdalena TerovanProtocol înregistrat cu nr. 911/11.02.2011 între RADEF și Centrul Național al Cinematografiei; Raport de expertiză tehnică întocmit de expert evaluator al proprietății imobiliare Dumitrascu George la 31.12.2011 și confirmat pentru data de 31.12.2012; Contract de cesiune de creanță autentificat cu nr. 4.026/20.12.2012 de BNP Maria Magdalena Terovan
  223VictoriaJudețul Călărași, municipiul Călărași, bd. 1 Mai nr. 2 150transferat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006; scos din patrimoniul și din evidențele financiar-contabile ale RADEF în baza Deciziei Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006; Decizia Comitetului director al RADEF nr. 9/26.08.2014
  224DaciaJudețul Constanța, municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 235650vândut în baza Contractului de vânzare nr. 19/28.01.2010, rectificat cu Încheierea nr. 1.336/1.03.2010 - BNP Maria Magdalena Terovan, completat cu Contractul de tranzacție nr. 75/29.03.2012Decizia nr. 133/Ap. din 11.11.2008 Dosarul nr. 7.911/62/2007 - Curtea de Apel Brașov - Secția Comercială; Decizia nr. 06/09.09.2009 și Decizia nr. 9/22.10.2009, emise de Comitetul director al RADEF; Hotărârea Consiliului de administrație al RADEF nr. 12/12.11.2009 de aprobare a procesului-verbal de negociere nr. 8.420/11.11.2009; Legea nr. 346/2004; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  225Grădina de vară TomisJudețul Constanța, municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 9A2527vândut în baza Contractului de vânzare nr. 68/18.03.2011Art. 12 din Legea 346/2004; Sentința comercială nr. 12.535/19.11.2008 Dosarul nr. 10.456/3/2008 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială, rămasă irevocabilă cf. Deciziei nr. 2.418/23.06.2010 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Comercială - Dosarul nr. 10.456/3/2008; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național; Regulamentul privind vânzarea prin negociere directă a unora dintre activele aflate în administrarea RADEF în vederea punerii în aplicare a titlurilor executorii ce vizează aceste active, aprobat în ședința Consiliului de administrație din 3.08.2009; proces-verbal de negociere a clauzelor contractuale privind vânzarea activului, înregistrat la RADEF cu nr. 6.693/6.10.2010; Antecontract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 303/8.10.2010 la BNP Maria Magdalena Terovan, modificat conform actului adițional autentificat cu nr. 5/12.01.2011 la BNP Maria Magdalena Terovan
  226CălimanJudețul Harghita, municipiul Toplița, str. N. Bălcescu nr. 35302Proces-verbal de executare silită (predare imobil) - BEJ Cotfas Marin Cornel de punere în executare a Sentinței civile nr. 169/2007 a Judecătoriei Toplița - întocmit la 11.03.2009 - Dosar ex. nr. 192/2008Sentința civilă nr. 169/2007 Dosarul nr. 209/326/2006 - Judecătoria Toplița
  227IalomițaJudețul Ialomița, municipiul Slobozia, str. M. Basarab nr. 132360vândut în baza Contractului de vânzare nr. 253/12.12.2012Sentința comercială nr. 1.616/28.01.2009 Dosarul nr. 16.735/3/2008 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Antecontract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 3.086/9.12.2009 de BNP Maria Magdalena Terovan și modificat prin acte adiționale autentificate de BNP Maria Magdalena Terovan
  228CopouJudețul Iași, municipiul Iași, bd. Copou nr. 48500vândut în baza Contractului de vânzare nr. 285/29.12.2010Decizia comercială nr. 2.419/23.06.2010 Dosarul nr. 553/2/2009 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Comercială, rămasă irevocabilă
  229SelectJudețul Mureș, municipiul Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 49300vândut în baza Contractului de vânzare nr. 178/6.09.2012Sentința comercială nr. 10.606/10.11.2010 - Tribunalul București - Secția a VI-a Comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  230Spațiu de 665 mp din PietricicaJudețul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Piața M. Kogălniceanu nr. 4500vândut în baza Sentinței comerciale nr. 3.955/22.03.2007 și a contractului de vânzare-cumpărare nr. 90/3.12.2009Sentința comercială nr. 3.955/22.03.2007 Dosarul nr. 46.203/3/2005 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială;
  Decizia comercială nr. 597/3.12.2007 Dosarul nr. 3.725/2/2007 (dosar vechi nr. 1.310/2007) - Curtea de Apel București - Secția a V-a Comercială; Decizia nr. 2.778/08.10.2008 Dosarul nr. 3.725/2/2007 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  231Cota indiviză de 1/4 din complexul cinematografic PerlaJudețul Prahova, orașul Sinaia, str. Carol I nr. 25-vândut în baza Contractului de vânzare nr. 46/13.03.2017Hotărârea nr. 13/28.02.2017 a Consiliului de administrație al RADEF
  232DornaJudețul Suceava, municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 36300vândut în baza Contractului de vânzare nr. 43 din 23.02.2012Sentința comercială nr. 11.750/14.12.2006 Dosarul nr. 38.805/3/2005 - Tribunalul București - Secția a VI-a comercială; Mandatul nr. 4.173 din 28.07.2009 al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național
  233LuminaJudețul Suceava, orașul Gura Humorului, Piața Republicii nr. 15150transferat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006
  234CapitolJudețul Timiș, municipiul Timișoara, bd. C. D. Loga nr. 21079transferat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011
  235Grădina de vară CapitolJudețul Timiș, municipiul Timișoara, bd. C. D. Loga nr. 22500transferat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2011
  236StudioJudețul Timiș, municipiul Timișoara, str. Lenau nr. 2708Contract de dare în plată nr. 255/14.12.2012 încheiat cu Rusimovici Nada pentru stingerea totală a obligației de plată din Contractul de cesiune de creanță autentificat cu nr. 3.944/14.12.2010 de BNP Maria Magdalena Terovan încheiat între Rusimovici Nada și Grancea Cornel și Contractul de cesiune de creanță nr. RADEF 104/23.04.2012 încheiat între S.C. FILM LOCATION GUIDE - S.R.L. și Grancea CornelÎncuviințare executare silită dispusă prin Încheierea civilă nr. 542/EX Camera de consiliu din 13.06.2012 - Judecătoria Timișoara - Dosarul nr. 15.620/352/2012 și pornită din Dosarul de executare nr. 246/ex/2012 - BEJ Capotescu Ioan; Somația emisă la 28.06.2012 în Dosarul de executare nr. 246/ex/2012 - BEJ Capotescu Ioan; Adresa de înființare a popririi executorii transmise Băncii Transilvania - Timișoara și înregistrată cu nr. 11.610/3.07.2012, prin care BEJ Capotescu Ioan a dispus înființare poprire asupra contului RADEF; Notificare nr. 393/24.09.2012 transmisă prin BEJ Adrian Moianu; titlurile executorii – Contract de cesiune de creanță autentificat cu nr. 1.147/23.04.2012 de BNP Maria Magdalena Terovan, Contract de cesiune nr. 156/5.08.2010, Contractul de cesiune de creanță autentificat cu nr. 3.944/14.12.2012 de BNP Maria Magdalena Terovan
  237TineretuluiJudețul Tulcea, municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 4A350Contract de dare în plată autentificat cu nr. 151/29.03.2013 la BNP Maria Magdalena Terovan (înregistrat la RADEF cu nr. 35/18.03.2015) încheiat pentru stingerea totală a obligației de plată din contractul de cesiune de creanță încheiat între S.C. MEDIA PRO DISTRIBUTION - S.R.L. și S.C. ROMPRO DESIGN - S.R.L., autentificat cu nr. 1.654/7.08.2013 de BNP Maria Magdalena TerovanContract de cesiune de creanță din 5.02.2013 încheiat între S.C. MEDIA PRO DISTRIBUTION - S.R.L. și S.C. ROMPRO DESIGN - S.R.L.; Proces-verbal de conciliere din 12.03.2013 încheiat între RADEF și S.C. ROMPRO DESIGN - S.R.L., autentificat cu nr. 1654/7.08.2013 de BNP Maria Magdalena Terovan
  238FlacăraJudețul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului nr. 1362transferat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006
  239ProgresulJudețul Vâlcea, municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu nr. 31298transferat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006Hotărârea Guvernului nr. 1.792/2006
  NOTE:
  Imobile dezmembrateObservații
  Cota indiviză de 1/3 din Cinematograful Festival și teren plus anexe sunt restituite în temeiul Legii nr. 10/2001, pe cale judiciară.Cota indiviză de 2/3 din Cinematograful Festival a fost transferată în baza Legii nr. 303/2008; este înscrisă în anexa nr. 2.2., pct. 149
  Cinematograful Jean Negulescu este restituit parțial în temeiul Legii nr. 10/2001, pe cale judiciară.Holul Cinematografului Jean Negulescu este intabulat în cartea funciară ca spațiu aflat în administrarea RADEF; imobilul este înscris în anexa nr. 4
  Teren de 984 mp din Grădina de vară Jean Negulescu este restituit în temeiul Legii nr. 10/2001, pe cale judiciară.Grădina de vară Jean Negulescu se află în administrarea RADEF pentru cota de teren care excedează suprafeței de 984 mp restituite pe cale judiciară; imobilul este înscris în anexa nr. 4
  Cota indiviză de 3/4 din complexul cinematografic Perla, Sinaia, este restituită în temeiul Legii nr. 10/2001, pe cale judiciară.Cota indiviză de 1/4 din complexul cinematografic Perla, Sinaia, a fost vândută în temeiul legilor speciale în domeniul privatizării; este înscrisă în anexa nr. 2.3 pct. 231
  Imobil/teren/Grădina de vară Parc - spațiu (478 mp) a fost preluat de sectorul 1 al UAT București fără protocol de predare-primire în temeiul Legii nr. 303/2008.Imobilul este notificat în temeiul Legii nr. 10/2001.
  Suprafața de 665 mp din Cinematograful Pietricica este înstrăinată prin act de vânzare, conform legilor speciale.Suprafața ce excedează 665 mp din Cinematograful Pietricica se află în administrarea RADEF; imobilul este înscris în anexa nr. 4
  Cota procentuală de 35% din Grădina de vară Central, Brăila, a fost retrocedată în temeiul Legii nr. 10/2001.Cota procentuală de 65% din Grădina de vară Central, Brăila, urmează a fi predată UAT Brăila conform Legii nr. 303/2008; imobilul este înscris în anexa nr. 3
   +  Anexa nr. 3
  Imobile gestionate de către R.A.D.E.F. „România-Film“ pentru care nu au fost îndeplinite formalitățile
  de predare-primire sau, după caz, nu a fost emisă o hotărâre de consiliu local
  al comunei/orașului/municipiului potrivit dispozițiilor art. II din Legea nr. 328/2006
  pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
  3.1. Lista sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, fără carte funciară deschisă, care vor fi predate unităților administrativ-teritoriale
  Nr. crt.DenumireaAdresa
  1.BaladaJudețul Argeș, municipiul Câmpulung, cartier Visoi III
  2.ForumJudețul Bacău, municipiul Bacău, str. Mărășești nr. 4
  3.OituzJudețul Bacău, municipiul Onești, bd. Oituz nr. 25
  4.CulturalJudețul Botoșani, municipiul Dorohoi, str. D-tru Furtună nr. 3
  5.UnireaJudețul Brăila, municipiul Brăila, str. Aleea Cinematografului nr. 5
  6.Cota indiviză de 65% din Grădina de vară CentralJudețul Brăila, municipiul Brăila, calea Galați nr. 5
  7.MăguraJudețul Brașov, municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131
  8.Grădina de vară NeonJudețul Constanța, localitatea Eforie Nord
  9.Studio (Popular)Județul Constanța, municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 46
  10.MinerulJudețul Gorj, municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16
  11.ModernJudețul Hunedoara, municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3
  12.PatriaJudețul Hunedoara, municipiul Orăștie, str. N. Bălcescu nr. 5
  13.Grădina de vară AmfiteatruJudețul Ialomița, municipiul Slobozia, str. M. Basarab nr. 132
  14.DunăreaJudețul Olt, orașul Corabia, str. Carpați nr. 112
  15.Premiera (fost Patria)Județul Prahova, municipiul Ploiești, Piața Victoriei nr. 4
  16.TineretuluiJudețul Prahova, municipiul Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 8
  17.CentralJudețul Prahova, municipiul Câmpina, bd. Carol nr. 69
  18.MăguraJudețul Sălaj, orașul Șimleu Silvaniei, piața Iuliu Maniu nr. 2 (fostă Republicii)
  19.CoziaJudețul Vâlcea, localitatea Căciulata, str. Calea lui Traian nr. 782
  20.OltulJudețul Vâlcea, orașul Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 698
  21.OltețulJudețul Vâlcea, orașul Bălcești
  3.2. Lista sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, cu carte funciară deschisă, care vor fi predate unităților administrativ-teritoriale
  Nr. crt.DenumireaAdresa
  1.CentralJudețul Brăila, municipiul Brăila, calea Galați nr. 10
  2.TineretuluiJudețul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Gh. Șincai nr. 22
  3.DaciaJudețul Arad, comuna Pecica, str. Bella Breiner nr. 16
  4.FoxJudețul Cluj, municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1
  5.Tineretului - complex cinematografic cu 2 săliJudețul Cluj, municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1
  6.Grădina de vară AlbatrosJudețul Constanța, localitatea Mamaia, bd. Mamaia nr. 1
  7.Dacia - complex cinematografic cu 3 săliJudețul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, bd. Decebal nr. 3-5
   +  Anexa nr. 4
  Imobile a căror preluare se realizează prin achitarea contravalorii de către unitatea administrativ-teritorială
  Nr. crt.Denumirea^1)2)3)Adresa
  1DaciaJudețul Alba, municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25
  2MuncitorulJudețul Alba, orașul Zlatna, str. Avram Iancu nr. 6
  3FlacăraJudețul Bistrița-Năsăud, orașul Năsăud, Piața Unirii nr. 2 (fostă Str. Grănicerului nr. 24)
  4FlamuraMunicipiul București, sectorul 4, Șos. Giurgiului nr. 119
  5TineretuluiJudețul Buzău, municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36
  6Grădina de vară TineretuluiJudețul Buzău, municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36
  7OrizontJudețul Călărași, municipiul Călărași, Str. Prelungirii București nr. 20 (fost nr. 2)
  8Florin Piersic (fost Republica)Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, piața Mihai Viteazul nr. 11-13
  9FlacăraMunicipiul Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revoluției 16-22 Decembrie 1989 nr. 22
  10Modern - complex cinematografic cu 2 săli + grădinăMunicipiul Ploiești, Șos. Vestului (fosta Str. Inelului) nr. 3
  11ArtaJudețul Sibiu, municipiul Sibiu, piața Aurel Vlaicu nr. 1
  12PopularJudețul Sibiu, orașul Cisnădie, Str. Cetății nr. 15
  13LuceafărulJudețul Timiș, comuna Teramia Mare
  14HeracleeaJudețul Tulcea, orașul Babadag, str. Mihai Viteazul nr. 82
  15CentralJudețul Olt, municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8
  16Grădina de vară ProgresulJudețul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 2 bis
  17Sebastian Papaiani (fost Modern)Județul Argeș, municipiul Pitești, Str. Victoriei nr. 20
  18MuscelulJudețul Argeș, municipiul Câmpulung, str. D. I. Berechet nr. 1
  19Grădina de vară MuscelulJudețul Argeș, municipiul Câmpulung, str. D. I. Berechet nr. 1
  20CentralJudețul Bacău, municipiul Bacău, str. N. Bălcescu nr. 12
  21BulevardJudețul Brăila, municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 57
  22Europa (Miorița)Municipiul București, sectorul 2, Calea Moșilor nr. 127
  23CosmosMunicipiul București, sectorul 2, șos. Pantelimon nr. 357A
  24ProgresulJudețul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 36
  25MonteoruJudețul Buzău, comuna Merei, satul Monteoru
  26Grădina de vară MonteoruJudețul Buzău, comuna Merei, satul Monteoru
  27DanubiusJudețul Caraș-Severin, localitatea Moldova Nouă, str. Coșbuc F.N.
  28BulevardJudețul Constanța, municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 169A
  29Grădina de vară Eforie SudJudețul Constanța, localitatea Eforie Sud, str. T. Vladimirescu nr. 2
  30GloriaJudețul Dâmbovița, orașul Găești, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6
  31PatriaJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 15
  32Sergiu Nicolaescu (fost Victoria)Județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 8A
  33PatriaJudețul Hunedoara, municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5
  34ParângulJudețul Hunedoara, municipiul Petroșani, Aleea Poporului nr. 1
  35LibertățiiJudețul Ilfov, orașul Buftea, șos. București-Târgoviște nr. 123
  36Mon Amour (fost Dacia)Județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 14
  37FavoritJudețul Prahova, orașul Mizil, str. M. Bravu nr. 108
  38BârladulJudețul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83
  39CapitolMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36
  40Grădina de vară CapitolMunicipiul București, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36
  41MuncaJudețul Dâmbovița, orașul Moreni, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 8 (fosta str. Lct. Pantea Ion nr. 8)
  42Grădina de vară Gloria-TitanMunicipiul București, sectorul 3, aleea Stănilă nr. 2
  43DobrogeaJudețul Constanța, municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14
  44Grădina de vară JupiterJudețul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Jupiter
  45VictoriaJudețul Satu Mare, municipiul Satu Mare, piața Păcii nr. 1
  Hol Jean Negulescu^4)Județul Dolj, municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 3
  46Drumul SăriiMunicipiul București, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8
  47LuceafărulMunicipiul București, sectorul 3, bd. I. C. Brătianu nr. 6
  48LuceafărulJudețul Botoșani, municipiul Botoșani, str. Dobrogeanu Gherea nr. 3
  Teren din Grădina de vară Jean Negulescu^5)Județul Dolj, municipiul Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 2-4
  49IndependențaJudețul Dolj, orașul Filiași, Str. Stadionului nr. 2 (fostă bd. Racoteanu nr. 160, fostă Stadion nr. 2)
  50MiorițaJudețul Vâlcea, orașul Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 67
  Spațiu din cinematograful Pietricica^6)Județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, piața M. Kogălniceanu nr. 4
  51FlacăraJudețul Hunedoara, municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 5
  52PatriaJudețul Alba, orașul Cugir, str. Al. Sahia nr. 24
  53DunăreaJudețul Mehedinți, municipiul Orșova, Centrul civic nr. 52
  54LuminaJudețul Olt, municipiul Slatina, str. Dinu Lipatti nr. 30
  55ConcordiaJudețul Prahova, orașul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1
  56LuminaJudețul Dolj, municipiul Craiova, str. Drumul Jiului nr. 2
  ^1) Imobilele de la punctele 1-16 se află în proprietatea tabulară a RADEF „România-Film“.^2) Imobilele de la punctele 17-38 se află în domeniul public sau privat al statului, fără carte funciară.^3) Imobilele de la punctele 39-56 se află în domeniul public sau privat al statului, cu drept de administrare intabulat.^4) Se regăsește și în anexa nr. 1 nr. crt. 12 și în anexa nr. 2.2 nr. crt. 182.^5) Rămas în administrarea RADEF după retrocedarea activului „Grădina de vară Jean Negulescu“ (anexa nr. 2.2 nr. crt. 183).^6) Rămas în administrarea RADEF după vânzarea activului „Cinematograful Pietricica“ (anexa nr. 2.3 nr. crt. 230).
  ------