HOTĂRÂRE nr. 336 din 12 aprilie 2023pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 19 aprilie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea art. 16 alin. (2) din Lege, entitatea contractantă are obligația ca, la alegerea procedurii de atribuire, să se raporteze, în funcție de tipul contractului, la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor destinate unor utilizări identice sau similare și care fac parte din categoriile de produse/servicii/lucrări care sunt furnizate/prestate/executate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.2. La articolul 22 alineatul (8), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:h) estimarea valorii maxime a acordului-cadru.3. La articolul 38, alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) În cazul în care criteriul utilizat este criteriul «cel mai bun raport calitate-preț» sau «cel mai bun raport calitate-cost», astfel cum este prevăzut la art. 209 alin. (3) lit. a) și b) din Lege, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul......................................................(3) În aplicarea art. 209 alin. (3) lit. a) și b) din Lege, în cazul în care calitatea personalului ce va realiza efectiv activitățile ce fac obiectul contractului sectorial/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit poate să aibă/are un impact semnificativ asupra nivelului de executare și a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se vor referi și la organizarea/calificarea și/sau experiența respectivului personal.......................................................(6) Criteriile de atribuire prevăzute la alin. (1) se aplică în mod obligatoriu în cazul contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru prevăzute la art. 209 alin. (8) din Lege, iar ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.4. La articolul 38, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins: (6^1) Categoriile de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață, sunt prevăzute în anexa nr. 2.5. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) În cazul în care criteriul de atribuire utilizat este «costul cel mai scăzut», astfel cum este prevăzut la art. 209 alin. (3) lit. c) din Lege, acesta se calculează prin însumarea cuantificărilor în unitatea monetară, exprimate în valoare netă, a eforturilor entității contractante corespunzătoare elementelor ciclului de viață identificate de entitatea contractantă ca fiind relevante pentru obiectul contractului în fiecare an de utilizare a echipamentului, serviciului sau lucrării achiziționate și în plus față de costul de achiziție. Moneda utilizată la cuantificarea unităților monetare în valoare netă este cea în care se exprimă prețul contractului.6. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40În cazul în care criteriul utilizat este «prețul cel mai scăzut», astfel cum este prevăzut la art. 209 alin. (3) lit. d) din Lege, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului sectorial/acordului-cadru de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.7. La capitolul II secțiunea a 4-a, titlul paragrafului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:Paragraful 5Garanția de participare8. La articolul 41, alineatele (2) și (3) se abrogă.9. La articolul 42, alineatele (1) și (3) se abrogă. 10. La articolul 42, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Instrumentele de garantare prevăzute la art. 164 alin. (4) lit. b) din Lege se transmit în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.(5) Entitatea contractantă nu are dreptul:a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită instituție de credit bancară, instituție financiară nebancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentația de atribuire;b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către instituții de credit bancare, numai la cele care sunt emise de către instituții financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de asigurări.11. La articolul 42, alineatul (6) se abrogă.12. La articolul 43 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins: b^1) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu deschide un cont la dispoziția entității contractante, la o instituție de credit bancară agreată de ambele părți, în cazul în care părțile convin ca garanția de bună execuție să se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;13. Articolul 44 se abrogă. 14. La capitolul II secțiunea a 4-a, titlul paragrafului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:Paragraful 6Garanția de bună execuție15. La articolul 45, alineatul (2) se abrogă.16. La articolul 45, alineatul (4) se abrogă.17. La articolul 46, alineatele (1), (2) și (3) se abrogă.18. La articolul 46, alineatele (1^1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1^1) Garanția de bună execuție constituită conform prevederilor art. 164 alin. (4) din Lege devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător. …................................................(4) În cazul prevăzut la art. 164 alin. (4) lit. d) din Lege, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o instituție de credit bancară agreată de ambele părți.19. Articolul 48 se abrogă.20. La capitolul III, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Cataloage electronice21. Articolul 49 se abrogă. 22. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (7) lit. b) și c) din Lege, consultarea operatorilor economici în vederea obținerii ofertelor/ofertei se poate face atât prin intermediul catalogului electronic pus la dispoziție de SEAP, cât și prin orice alte modalități identificate de către entitatea contractantă.23. Articolul 52 se abrogă. 24. La articolul 62, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) În cazul în care, după publicarea unui anunț, intervin anumite modificări față de informațiile deja existente în acesta, entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de tip erată la anunțul inițial, care trebuie să fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.(2) În condițiile art. 163 din Lege, entitatea contractantă are obligația de a prelungi termenul-limită de depunere a ofertelor în cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la ajustări/completări ale documentației de atribuire care presupun timp suplimentar pentru reacția potențialilor ofertanți, cu excepția modificărilor semnificative care conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:25. La articolul 67, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Operatorul economic are obligația de a transmite oferta numai în format electronic, precum și de a completa DUAE prin intermediul SEAP până la data și ora-limită de depunere a ofertelor, prevăzute în anunțul de participare..................................................(4) Oferta va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii, și încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic și numai de către operatorii economici înregistrați.26. La articolul 71, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Entitatea contractantă are obligația de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți la ședința respectivă.27. La articolul 76, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Operatorul economic are obligația de a transmite solicitarea de participare numai în format electronic, precum și de a completa DUAE prin intermediul SEAP până la data și ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunțul de participare.....................................................(3) Solicitarea de participare prevăzută la alin. (1) va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, și încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic și numai de către operatorii economici înregistrați.28. La articolul 79 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) adresa la care se transmit ofertele în situația imposibilității utilizării mijloacelor electronice din motive tehnice imputabile operatorului SEAP.29. La articolul 79, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cadrul etapei a doua, prevederile art. 69-71, art. 72 alin. (2) și ale art. 73 se aplică în mod corespunzător.30. La articolul 98, alineatele (2) și (3) se abrogă.31. La articolul 106, alineatul (1) se abrogă.32. La articolul 106 alineatul (4), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) adresa la care se transmit ofertele în situația imposibilității utilizării, pe întreaga perioadă de depunere a ofertelor, a mijloacelor electronice, din motive tehnice imputabile operatorului SEAP;33. La articolul 109, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă nu utilizează mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire simplificate atunci când aplică prevederile art. 126 alin. (4) lit. b) din Lege, precum și atunci când acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP.34. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 111Anunțurile prevăzute la art. 124 alin. (2) din Lege, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către entitatea contractantă prin mijloace electronice și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.35. Articolul 112 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112(1) În situația în care fac obiectul contractului serviciile sociale reglementate prin Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, entitatea contractantă formulează criteriile de calitate prevăzute la art. 124 alin. (6) din Lege în conformitate cu standardele minime de calitate în baza cărora a fost eliberată licența de funcționare și, după caz, în conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Criteriile de sustenabilitate ale serviciilor sociale prevăzute la art. 124 alin. (6) din Lege pot avea în vedere: asigurarea continuității, efectele pe termen lung ale serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei, comunității, implementarea principiului proximității în organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de autosusținere a acestora, soluții inovatoare, inclusiv prin valorificarea potențialului beneficiarilor și/sau membrilor comunității de a participa și de a se implica în acordarea serviciilor și altele asemenea.36. La articolul 113 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) nu are dreptul de a depăși cantitatea/valoarea maximă estimată indicată în anunțul de participare, cu excepția modificărilor contractuale realizate în condițiile prevăzute la art. 235-243 din Lege.37. La articolul 118, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), entitatea contractantă nu are dreptul:a) de a combina sistemul dinamic de achiziții cu parteneriate de inovare;b) de a decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor;c) de a transmite o invitație de participare la etapa a doua a procedurii înainte de finalizarea atribuirii achiziției curente prin publicarea anunțului de atribuire;d) de a iniția un sistem dinamic de achiziții cu o valabilitate mai mare de 4 ani.(4) În sensul art. 129 alin. (1) din Lege, sistemul dinamic de achiziții nu poate fi utilizat pentru atribuirea contractelor de servicii și de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestații intelectuale și/sau lucrări de investiții.38. După articolul 119 se introduc patru noi articole, art. 119^1-119^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 119^1(1) În situația în care utilizează sistemul dinamic de achiziții, entitatea contractantă are obligația de a include în cadrul informațiilor și al instrucțiunilor prevăzute în documentele achiziției și următoarele precizări specifice:a) caracteristicile produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate și cantitățile maxime estimative/ frecvența estimată a achizițiilor specifice;b) criteriul de atribuire și, după caz, factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum și ponderile acestora;c) estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata sistemului dinamic de achiziții;d) estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata sistemului dinamic de achiziții;e) după caz, formularele puse la dispoziție ofertanților în cursul desfășurării sistemului dinamic de achiziții;f) modalitatea de finalizare/încetare a sistemului dinamic de achiziții.(2) Entitatea contractantă are obligația de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata sistemului dinamic de achiziții.  +  Articolul 119^2(1) În aplicarea prevederilor art. 134 din Lege, în cazul sistemului dinamic de achiziții, procesul de selecție a candidaților rămâne deschis pe toată durata desfășurării acestuia.(2) După finalizarea selecției candidaților care au depus solicitări de participare pentru admiterea în sistem, entitatea contractantă are obligația de a elabora și de a aproba un raport intermediar cu privire la rezultatul selecției. Rapoartele intermediare se elaborează în funcție de datele la care se primesc solicitările de participare, ținând cont de termenele prevăzute la art. 134 alin. (3) și (4) din Lege.(3) Admiterea în sistem se face pe baza informațiilor prezentate în DUAE transmis împreună cu solicitarea de participare pentru admiterea în sistem.(4) Operatorii economici calificați în sistemul de achiziție dinamic după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3) vor păstra această calitate pe toată durata de valabilitate a sistemului.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), entitatea contractantă are obligația de a elimina din sistem operatorii economici care nu mai îndeplinesc criteriile de calificare, ca urmare a actualizării informațiilor din DUAE, în baza art. 137 alin. (1) din Lege.(6) Operatorii economici pot depune solicitări de participare cu scopul de a fi admiși în sistem și după expirarea termenului prevăzut în anunțul de participare, însă, în cazul admiterii, vor putea participa doar la achizițiile inițiate ulterior în cadrul sistemului dinamic de achiziții.(7) Entitatea contractantă are obligația de a comunica prin SEAP decizia de admitere/respingere a solicitărilor de participare depuse, sistemul generând o notificare în acest sens operatorilor economici respectivi.(8) Prin notificarea prevăzută la alin. (7), operatorilor economici respinși li se comunică și motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere.(9) Pe întreaga perioadă de desfășurare a sistemului dinamic de achiziții, un operator economic respins are posibilitatea transmiterii de noi solicitări de participare îmbunătățite pentru a fi admis în sistem.  +  Articolul 119^3(1) Entitatea contractantă transmite invitații de participare la achizițiile specifice tuturor operatorilor economici admiși în sistem.(2) Invitația în vederea depunerii de solicitări de participare pentru fiecare achiziție specifică trebuie să cuprindă cel puțin informații cu privire la:a) valoarea estimată a contractului;b) data-limită de depunere;c) termenul de valabilitate a ofertei;d) documentele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de clarificare, raportat la data transmiterii invitației.  +  Articolul 119^4După transmiterea invitațiilor în vederea depunerii solicitărilor de participare pentru fiecare achiziție specifică, entitatea contractantă aplică regulile licitației restrânse organizate exclusiv online, prevederile art. 74-79 fiind aplicabile în mod corespunzător.39. Articolul 120 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120Categoriile de contracte pentru a căror atribuire nu poate fi utilizată licitația electronică sunt prevăzute în anexa nr. 1.40. Articolul 129 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129(1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în condițiile art. 70 alin. (4) din Lege.(2) Entitatea contractantă are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiționată de prezentarea în această formă.41. La articolul 140, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 140(1) Comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/ oferte, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora, termenul-limită neputând fi stabilit decât la nivel de zile lucrătoare, fără a fi precizată o anumită oră. (2) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcție de volumul și complexitatea clarificărilor și completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte.42. La articolul 143, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 143(1) Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile, neconforme și neadecvate.43. La articolul 143 alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 73 alin. (1) lit. d) și e) din Lege, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;44. La articolul 149, alineatele (2) și (3) se abrogă.45. La articolul 150, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 150(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 219 alin. (2) din Lege, refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semna contractul sectorial/acordul-cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. g) din Lege.46. Articolul 158 se abrogă. 47. Articolul 160^1 se abrogă.48. La articolul 161, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Documentele constatatoare care certifică îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale se publică de către entitatea contractantă în SEAP în termenele prevăzute la alin. (1).49. La articolul 161, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractantul asociat și, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii se publică în SEAP în termen de 60 de zile de la data emiterii, cu excepția situației în care efectele au fost suspendate prin hotărârea instanței de judecată.50. La articolul 161, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:(9) Entitatea contractantă publică în SEAP data la care contractul de achiziție sectorială/acordul-cadru/contractul subsecvent a fost finalizat/a încetat, după caz.51. După articolul 173 se introduce un nou articol, art. 174, cu următorul cuprins:  +  Articolul 174Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.52. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În aplicarea art. 11 alin. (1) din Lege, autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziții având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și prelungiri ale contractului prevăzute în mod explicit în documentele achiziției.2. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, autoritatea contractantă are obligația ca, la alegerea procedurii de atribuire, să se raporteze, în funcție de tipul contractului/acordului-cadru, la valoarea estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor care sunt destinate unor utilizări identice sau similare și care fac parte din categoriile de produse/servicii/lucrări care sunt furnizate/ prestate/executate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.3. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.4. La articolul 20 alineatul (8), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:h) estimarea valorii maxime a acordului-cadru.5. La articolul 32, alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) În cazul în care criteriul utilizat este criteriul «cel mai bun raport calitate-preț» sau «cel mai bun raport calitate-cost», astfel cum este prevăzut la art. 187 alin. (3) lit. a) și b) din Lege, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul...................................................(3) În aplicarea art. 187 alin. (3) lit. a) și b) din Lege, în cazul în care calitatea personalului ce va realiza efectiv activitățile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit are un impact semnificativ asupra nivelului de executare și a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi și la organizarea/calificarea și/sau experiența respectivului personal.......................................................(6) Criteriile de atribuire prevăzute la alin. (1) se aplică în mod obligatoriu în cazul contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru prevăzute la art. 187 alin. (8) din Lege, iar ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.6. La articolul 32, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Categoriile de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață, în sensul art. 187 alin. (8) lit. c) și alin. (9^1) din Lege, sunt prevăzute în anexa nr. 2.7. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34În cazul în care criteriul utilizat este «prețul cel mai scăzut», astfel cum este prevăzut la art. 187 alin. (3) lit. d) din Lege, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.8. La capitolul II secțiunea a 4-a, titlul paragrafului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:Paragraful 4 Garanția de participare9. La articolul 35, alineatele (2) și (3) se abrogă.10. La articolul 36, alineatele (1) și (3) se abrogă.11. La articolul 36, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Instrumentele de garantare prevăzute la art. 154 alin. (4) lit. b) din Lege se transmit în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită instituție de credit bancară, instituție financiară nebancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentația de atribuire;b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către instituții de credit bancare, numai la cele care sunt emise de către instituții financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăți de asigurări.12. La articolul 36, alineatul (6) se abrogă.13. La articolul 37 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:b^1) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o instituție de credit bancară agreată de ambele părți, în cazul în care părțile convin ca garanția de bună execuție să se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale;14. Articolul 38 se abrogă.15. La capitolul II secțiunea a 4-a, titlul paragrafului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:Paragraful 5 Garanția de bună execuție16. La articolul 39, alineatul (2) se abrogă.17. La articolul 39, alineatul (4) se abrogă.18. La articolul 40, alineatele (1), (2) și (3) se abrogă.19. La articolul 40, alineatele (1^1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Garanția de bună execuție constituită conform prevederilor art. 154 alin. (4) din Lege devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător. …................................................(4) În cazul prevăzut la art. 154 alin. (4) lit. d) din Lege, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la o instituție de credit bancară agreată de ambele părți.20. Articolul 42 se abrogă.21. La capitolul III, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Cataloage electronice22. Articolul 43 se abrogă.23. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (7) lit. b) și c) din Lege, consultarea operatorilor economici în vederea obținerii ofertelor/ofertei se poate face atât prin intermediul catalogului electronic pus la dispoziție de SEAP, cât și prin orice alte modalități identificate de către autoritatea contractantă.24. Articolul 46 se abrogă.25. La articolul 53, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Instrumentele și dispozitivele de recepție electronică a ofertelor, a solicitărilor de participare, precum și a planurilor și proiectelor pentru concursul de soluții trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice și proceduri adecvate, cel puțin că:a) data și ora exacte de primire a ofertelor, a solicitărilor de participare, a planurilor și a proiectelor pot fi determinate cu precizie;26. La articolul 55, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) În cazul în care, după publicarea unui anunț, intervin anumite modificări față de informațiile deja existente în acesta, autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de tip erată la anunțul inițial, care trebuie să fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.(2) În condițiile art. 153 din Lege, autoritatea contractantă are obligația de a prelungi termenul-limită de depunere a ofertelor în cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la ajustări/completări ale documentației de atribuire care presupun timp suplimentar pentru reacția potențialilor ofertanți, cu excepția modificărilor semnificative care conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:27. La articolul 60, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Operatorul economic are obligația de a transmite oferta numai în format electronic, precum și de a completa DUAE prin intermediul SEAP până la data și ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunțul de participare.......................................(4) Oferta va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic și numai de către operatorii economici înregistrați.28. La articolul 64, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanți la procedura de atribuire, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți la ședința respectivă.29. La articolul 69, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 69(1) Operatorul economic are obligația de a transmite solicitarea de participare numai în format electronic, precum și de a completa DUAE prin intermediul SEAP până la data și ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunțul de participare.....................................................(3) Solicitarea de participare prevăzută la alin. (1) va fi semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, și încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic și numai de către operatorii economici înregistrați.30. La articolul 72 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) adresa la care se transmit ofertele în situația imposibilității utilizării mijloacelor electronice din motive tehnice imputabile operatorului SEAP.31. La articolul 72, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cadrul etapei a doua prevederile art. 62-64, art. 65 alin. (2) și art. 66 se aplică în mod corespunzător.32. La articolul 93, alineatele (2) și (3) se abrogă.33. La articolul 101, alineatul (1) se abrogă.34. La articolul 101 alineatul (4), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) adresa la care se transmit ofertele în situația imposibilității utilizării, pe întreaga perioadă de depunere a ofertelor, a mijloacelor electronice, din motive tehnice imputabile operatorului SEAP;35. La articolul 104, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă nu utilizează mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire simplificate atunci când aplică prevederile art. 113 alin. (4) lit. b) din Lege, precum și atunci când acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP.36. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) Anunțurile prevăzute la art. 111 alin. (2) din Lege, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către autoritatea contractantă prin mijloace electronice și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.(2) Criteriile de atribuire prevăzute la art. 111 alin. (6) din Lege se aplică în mod obligatoriu în cazul achiziției de servicii sociale și alte servicii specifice a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege.(3) În situația în care fac obiectul contractului serviciile sociale reglementate prin Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă formulează criteriile de calitate prevăzute la art. 111 alin. (6) din Lege în conformitate cu standardele minime de calitate în baza cărora a fost eliberată licența de funcționare și, după caz, în conformitate cu indicatorii de performanță prevăzuți la art. 15 alin. (3) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(4) Criteriile de sustenabilitate a serviciilor sociale prevăzute la art. 111 alin. (6) din Lege pot avea în vedere: asigurarea continuității, efectele pe termen lung ale serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei, comunității, implementarea principiului proximității în organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de autosusținere a acestora, soluții inovatoare, inclusiv prin valorificarea potențialului beneficiarilor și/sau membrilor comunității de a participa și de a se implica în acordarea serviciilor și altele asemenea.37. La articolul 107 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), cu următorul cuprins:g) nu are dreptul de a depăși cantitatea/valoarea maximă estimată indicată în anunțul de participare, cu excepția modificărilor contractuale realizate în condițiile prevăzute la art. 221 din Lege.38. La articolul 112, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), autoritatea contractantă nu are dreptul:a) de a combina sistemul dinamic de achiziții cu parteneriate de inovare;b) de a decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor;c) de a transmite o invitație de participare la etapa a doua a procedurii înainte de finalizarea atribuirii achiziției curente, prin publicarea anunțului de atribuire;d) de a iniția un sistem dinamic de achiziții cu o valabilitate mai mare de 4 ani.(4) În sensul art. 120 alin. (1) din Lege, sistemul dinamic de achiziții nu poate fi utilizat pentru atribuirea contractelor de servicii și de lucrări care au incluse în obiectul acestora prestații intelectuale și/sau lucrări de investiții.39. După articolul 113 se introduc patru noi articole, art. 113^1-113^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 113^1(1) În situația în care utilizează sistemul dinamic de achiziție, autoritatea contractantă are obligația de a include în cadrul informațiilor și al instrucțiunilor prevăzute în documentele achiziției și următoarele precizări specifice: a) caracteristicile produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează să fie achiziționate și cantitățile maxime estimative/ frecvența estimată a achizițiilor specifice;b) criteriul de atribuire și, după caz, factorii de evaluare, care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum și ponderile acestora;c) estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata sistemului dinamic de achiziții;d) estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata sistemului dinamic de achiziții; e) după caz, formularele puse la dispoziție ofertanților în cursul desfășurării sistemului dinamic de achiziții;f) modalitatea de finalizare/încetare a sistemului dinamic de achiziții.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata sistemului dinamic de achiziții;  +  Articolul 113^2(1) În aplicarea prevederilor art. 125 din Lege, în cazul sistemului dinamic de achiziții, procesul de selecție a candidaților rămâne deschis pe toată durata desfășurării acestuia.(2) După finalizarea selecției candidaților care au depus solicitări de participare pentru admiterea în sistem, autoritatea contractantă are obligația de a elabora și de a aproba un raport intermediar cu privire la rezultatul selecției. Rapoartele intermediare se elaborează în funcție de datele la care se primesc solicitările de participare, ținând cont de termenele prevăzute la art. 125 alin. (3) și (4) din Lege.(3) Admiterea în sistem se face pe baza informațiilor prezentate în DUAE transmis împreună cu solicitarea de participare pentru admiterea în sistem.(4) Operatorii economici calificați în sistemul de achiziție dinamic după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3) vor păstra această calitate pe toată durata de valabilitate a sistemului. (5) Prin excepție de la alin. (4), autoritatea contractantă are obligația de a elimina din sistem operatorii economici care nu mai îndeplinesc criteriile de calificare, ca urmare a actualizării informațiilor din DUAE, în baza art. 128 alin. (1) din Lege.(6) Operatorii economici pot depune solicitări de participare cu scopul de a fi admiși în sistem și după expirarea termenului prevăzut în anunțul de participare, însă, în cazul admiterii, vor putea participa doar la achizițiile inițiate ulterior în cadrul sistemului dinamic de achiziție.(7) Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SEAP decizia de admitere/respingere a solicitărilor de participare depuse, sistemul generând o notificare în acest sens operatorilor economici respectivi. (8) Prin notificarea prevăzută la alin. (7), operatorilor economici respinși li se comunică și motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere. (9) Pe întreaga perioadă de desfășurare a sistemului dinamic de achiziții, un operator economic respins are posibilitatea transmiterii de noi solicitări de participare îmbunătățite pentru a fi admis în sistem.  +  Articolul 113^3(1) Autoritatea contractantă transmite invitații de participare la achizițiile specifice tuturor operatorilor economici admiși în sistem.(2) Invitația în vederea depunerii solicitării de participare pentru fiecare achiziție specifică trebuie să cuprindă cel puțin informații cu privire la:a) valoarea estimată a contractului;b) data-limită de depunere;c) termenul de valabilitate a ofertei;d) documentele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de clarificare, raportat la data transmiterii invitației.  +  Articolul 113^4După transmiterea invitațiilor în vederea depunerii solicitărilor de participare pentru fiecare achiziție specifică, autoritatea contractantă aplică regulile licitației restrânse organizate exclusiv online, prevederile art. 67-72 fiind aplicabile în mod corespunzător.40. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 114Categoriile de contracte pentru a căror atribuire nu poate fi utilizată licitația electronică sunt prevăzute în anexa nr. 1.41. Articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123(1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în condițiile art. 57 alin. (4) din Lege.(2) Autoritatea contractantă are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiționată de prezentarea în această formă.42. La articolul 134, alineatul (2) se abrogă.43. La articolul 134, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcție de volumul și complexitatea clarificărilor și completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte.44. La articolul 137, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 137(1) Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile, neconforme și neadecvate.45. La articolul 137 alineatul (3), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Lege, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor și/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;46. La articolul 143, alineatele (2) și (3) se abrogă.47. La articolul 144, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 144(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 207 alin. (2) din Lege, refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semna contractul de achiziție publică/acordul-cadru este asimilabil situației prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege. 48. Articolul 164 se abrogă.49. Articolul 165^1 se abrogă.50. La articolul 166, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Documentele constatatoare care certifică îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale se publică de către autoritatea contractantă în SEAP în termenele prevăzute la alin. (1).51. La articolul 166, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractantul asociat și, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii se publică în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii, cu excepția situației în care efectele au fost suspendate prin hotărârea instanței de judecată.52. La articolul 166, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:(9) Autoritatea contractantă publică în SEAP data la care contractul de achiziție publică/acordul-cadru/contractul subsecvent a fost finalizat/a încetat, după caz.53. După articolul 171 se introduce un nou articol, art. 172, cu următorul cuprins:  +  Articolul 172Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.54. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 7 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 53 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Entitatea contractantă are obligația de a prelungi termenul-limită de depunere a ofertelor în cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la ajustări/completări ale documentației de atribuire care presupun timp suplimentar pentru reacția potențialilor ofertanți, cu excepția modificărilor semnificative care conduc la anularea procedurii de atribuire deoarece:2. La articolul 77, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 77(1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în condițiile art. 41 alin. (4) din Lege.3. La articolul 107, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Documentele constatatoare care certifică îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale se publică de către entitatea contractantă în SEAP în termenele prevăzute la alin. (1).4. La articolul 107, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) Entitatea contractantă publică în SEAP data la care contractul de concesiune a fost finalizat/a încetat, după caz.  +  Articolul IV(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligația de a asigura implementarea prevederilor care presupun dezvoltări/modificări la nivelul fluxurilor deja dezvoltate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, cu excepția prevederilor care presupun implementarea unei noi modalități de derulare a unei proceduri de atribuire, online sau offline, pentru care termenul de implementare este de 150 de zile.(2) Prevederile la care se referă alin. (1) devin aplicabile la momentul în care dezvoltările/modificările necesare vor deveni operaționale în SEAP.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Iuliana Feclistov
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 12 aprilie 2023.Nr. 336.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Categorii de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață
  1. Computere, monitoare, tablete, smartphone-uri2. Hârtie de copiat și hârtie grafică3. Echipamente de procesare a imaginii, consumabile pentru echipamente de procesare a imaginii4. Mobilier5. Produse de curățenie interioară6. Alimente7. Produse textile 8. Echipamente electrice și electronice utilizate în sectorul asistenței medicale9. Produse pentru amenajarea spațiilor publice verzi10. Centrale termice cu apă11. Sistemele de iluminat rutier și de semnalizare rutieră12. Autovehicule pentru transport rutier
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Categorii de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață
  1. Computere, monitoare, tablete, smartphone-uri2. Hârtie de copiat și hârtie grafică3. Echipamente de procesare a imaginii, consumabile pentru echipamente de procesare a imaginii4. Mobilier5. Produse de curățenie interioară6. Alimente7. Produse textile 8. Echipamente electrice și electronice utilizate în sectorul asistenței medicale9. Produse pentru amenajarea spațiilor publice verzi10. Centrale termice cu apă11. Sistemele de iluminat rutier și de semnalizare rutieră12. Autovehicule pentru transport rutier
  -----