ORDIN nr. 1.257 din 10 aprilie 2023pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 19 aprilie 2023



  Văzând Referatul de aprobare nr. AR/6.656/2023 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere: – dispozițiile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale pct. 1 lit. g) din anexa nr. 3 la aceeași lege,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Este obligatorie efectuarea evaluării impactului asupra sănătății populației în conformitate cu Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.524/2019, pentru următoarele obiective și activități:a) ferme și crescătorii de cabaline, taurine, păsări, ovine, caprine, porci, iepuri, struți și melci;b) complexuri industriale de porci și păsări;c) spitale veterinare;d) grajduri de izolare și carantină pentru animale;e) adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare;f) abatoare;g) centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a animalelor;h) depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală; i) platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale care deservesc mai multe exploatații zootehnice, platforme comunale;j) stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine;k) depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, stații de tratare a semințelor); l) stații de epurare, inclusiv a apelor uzate menajere cu bazine acoperite, a apelor uzate industriale și apelor uzate menajere cu bazine deschise;m) stații de epurare de tip modular (containerizate); n) paturi de uscare a nămolurilor și bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor; o) depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase; p) incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase; q) crematorii umane; r) autobazele serviciilor de salubritate; s) stație de preparare mixturi asfaltice, betoane; t) bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport; u) depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 de litri; v) depozite de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne; w) bocșe (tradiționale) pentru producerea de cărbune (mangal); x) parcuri eoliene; y) cimitire și incineratoare pentru animale de companie; z) stații de stocare temporară a deșeurilor, precum și stații de transfer al deșeurilor. (2) Pentru exploatațiile agrozootehnice prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), platformele de depozitare a gunoiului de grajd pot fi amplasate în interiorul fermei, în zona cea mai îndepărtată de locuințele vecine și sursele de apă, dar nu la o distanță mai mică decât cea prevăzută la art. 15 alin. (2), și exploatate astfel încât să nu polueze sursele de apă și să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea populației din proximitate.(3) Pentru obiective care nu se regăsesc la alin. (1) și activități care nu sunt supuse reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, specialiștii direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București vor evalua dacă funcționarea acestora implică riscuri asupra sănătății publice fie în stadiul de proiect, fie în faza de funcționare și, în caz afirmativ, vor solicita operatorului economic efectuarea unui studiu de evaluare a impactului asupra sănătății.2. La articolul 28, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La proiectarea stațiilor de epurare se va face și studiul de impact asupra sănătății publice, în situația în care vor fi amplasate în intravilanul localității.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2023.Nr. 1.257.------