LEGE nr. 96 din 12 aprilie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 18 aprilie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) și g), cu următorul cuprins:f) accesibilizarea clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile și instituțiile de învățământ prin asigurarea, în interiorul acestora, a adaptărilor specifice fiecărui tip de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:(i) pentru persoanele cu handicap locomotor și cu mobilitate redusă: rampe și/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi;(ii) pentru persoanele cu handicap vizual sau cu dificultăți de vedere, inclusiv cu surdocecitate: sisteme acustice de ghidaj și hărți tactile;(iii) pentru persoanele cu handicap auditiv: sisteme de avertizare vizuală și amplificatoare electronice de sunet pentru protezele auditive;(iv) pentru persoanele cu handicap mintal și psihic: sistem de ghidaj în limbaj ușor de citit;g) asigurarea de către unitățile și instituțiile de învățământ cel puțin a unei toalete accesibilizate pentru persoanele cu handicap.2. La articolul 19, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) să asigure accesul în unitățile și instituțiile de învățământ cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f).3. La articolul 21 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:e) să asigure, atât în interiorul clădirilor aferente obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive și de petrecere a timpului liber, cât și în zonele exterioare aferente acestora, adaptările specifice tipurilor de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează:(i) pentru persoanele cu handicap locomotor și cu mobilitate redusă: rampe și/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi;(ii) pentru persoanele cu handicap vizual sau cu dificultăți de vedere, inclusiv cu surdocecitate: sisteme acustice de ghidaj și hărți tactile;(iii) pentru persoanele cu handicap auditiv: sisteme de avertizare vizuală și amplificatoare electronice de sunet pentru protezele auditive;(iv) pentru persoanele cu handicap mintal și psihic: sisteme de ghidaj în limbaj ușor de citit;f) să asigure, în interiorul clădirilor aferente obiectivelor de patrimoniu, turistice, sportive și de petrecere a timpului liber sau, după caz, în zonele exterioare aferente acestora, cel puțin o toaletă accesibilizată pentru persoanele cu handicap.4. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Autoritățile publice, instituțiile, persoanele juridice de drept public și privat, după caz, au obligația de a monta, potrivit scopului, destinației și infrastructurii, în locurile prevăzute la alin. (1), adaptări specifice fiecărui tip de handicap, fără ca enumerarea să fie limitativă, după cum urmează: a) pentru clădirile de utilitate publică: rampe și/sau, după caz, sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice și vizuale de ghidaj și informare în limbaj ușor de citit, hărți tactile, cel puțin o toaletă adaptată;b) pentru clădirile de locuit construite din fonduri publice: rampe și/sau, după caz, sisteme electronice sau automatizate de acces, elevatoare ori lifturi, sisteme acustice și vizuale de ghidaj, hărți tactile;c) pentru mijloacele de transport în comun și vagoanele de transport feroviar pentru călători, după caz: rampe și/sau sisteme electronice ori automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice și vizuale de ghidaj și informare în limbaj ușor de citit, cel puțin o toaletă adaptată în mijloacele de transport feroviar pentru călători;d) pentru stațiile mijloacelor de transport în comun urban, principalele stații ale mijloacelor de transport interuban de tip autogări, principalele stații de transport feroviar pentru călători, spațiile de parcare, străzile și drumurile publice, după caz: rampe și/sau sisteme electronice sau automatizate de acces, elevatoare sau lifturi, sisteme acustice și vizuale de ghidaj și informare în limbaj ușor de citit, hărți tactile, cel puțin o toaletă adaptată în autogări și în principalele stații de transport feroviar pentru călători;e) pentru spațiile de parcare de reședință aparținând domeniului public: indicatoare semnalizate prin semn internațional, pentru cel puțin 2 locuri de parcare gratuită adaptate și rezervate pentru persoane cu handicap.5. La articolul 85 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a^1), cu următorul cuprins:a^1) vicepreședinte - un medic de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de directorul executiv/directorul general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului;6. La articolul 85 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:f) un membru licențiat în științe juridice și cu experiență în dizabilitate.7. La articolul 85, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv președintele și vicepreședintele, au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 5% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București. Plata indemnizației se suportă din bugetele consiliilor județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București. Cuantumul lunar brut al indemnizațiilor de ședință, pentru fiecare membru al comisiei de evaluare, nu poate depăși 35% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București și se acordă proporțional cu numărul de ședințe la care a participat în luna respectivă.(8) Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexă.8. La articolul 85, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:(11) În cazul în care președintele comisiei de evaluare nu poate participa la lucrările comisiei, acestea vor fi conduse de către vicepreședinte.9. La articolul 87, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Certificatul emis potrivit prevederilor alin. (4) poate fi contestat de către titularul acestuia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.10. La articolul 90^1, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 90^1(1) În structura Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități funcționează:a) Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluționarea contestațiilor la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, emise potrivit dispozițiilor art. 87 alin. (4), și de coordonare metodologică și monitorizare a activității de evaluare și încadrare în grad și tip de handicap;b) Secretariatul Comisiei superioare, alcătuit din 2 membri, cu activitate de secretariat, a cărui componență nominală se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.(2) Comisia superioară are următoarea componență:a) 2 membri, medici de specialitate expertiză medicală a capacității de muncă sau medicină fizică și de reabilitare;b) 2 membri, medici de medicină generală și cu experiență în dizabilitate;c) un membru licențiat în asistență socială și cu experiență în dizabilitate;d) un membru licențiat în psihologie și cu experiență în dizabilitate;e) un membru licențiat în științe juridice și cu experiență în dizabilitate.(3) Componența nominală a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.11. La articolul 90^1, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) Președintele și vicepreședintele Comisiei superioare sunt numiți dintre membrii prevăzuți la alin. (2) lit. a) sau b), prin ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități prevăzut la alin. (3).(3^2) Membrii Comisiei superioare sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade cu aceeași durată.(3^3) Calitatea de membru în Comisia superioară încetează anterior încheierii perioadei prevăzute la alin. (3^2) în următoarele condiții: a) prin demisie;b) la propunerea motivată a președintelui Comisiei superioare, cu aprobarea președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;c) în cazul săvârșirii unei infracțiuni ori ca urmare a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;d) în caz de deces.12. La articolul 90^1, alineatul (4) se abrogă.13. La articolul 90^1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei superioare au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 8% din indemnizația președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.14. La articolul 90^1, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:(5^1) Membrii Secretariatului Comisiei superioare au dreptul la o indemnizație lunară echivalentă cu 2% din indemnizația președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, care se suportă din bugetul acesteia.(5^2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 90^2 alin. (1) lit. a^2), membrii Secretariatului Comisiei superioare au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 5% din indemnizația președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.(5^3) Cuantumul lunar brut al indemnizațiilor de ședință, pentru fiecare membru al Comisiei superioare și al Secretariatului acesteia, nu poate depăși 70% din indemnizația președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și se acordă proporțional cu numărul de ședințe la care a participat în luna respectivă.15. La articolul 90^1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În situații justificate de volumul și specificul activității, componența Comisiei superioare poate fi suplimentată cu maximum 5 membri, având una dintre specializările prevăzute la alin. (2), iar cea a Secretariatului Comisiei superioare poate fi suplimentată cu maximum 2 membri, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinație.16. La articolul 90^2 alineatul (1), după litera a^1) se introduce o nouă literă, lit. a^2), cu următorul cuprins:a^2) soluționează, prin admitere sau respingere, contestațiile formulate în condițiile prevăzute la art. 87 alin. (5), la certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisiile de evaluare, și transmite soluția comisiilor de evaluare județene sau ale sectoarelor municipiului București, pentru punerea ei în aplicare;17. La articolul 90^2 alineatul (2), după litera a) se introduc două noi litere, lit. a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) de admitere/respingere a contestației formulate în condițiile prevăzute la art. 87 alin. (5);a^2) de încadrare în grad de handicap în sensul menținerii sau modificării gradului și tipului de handicap atestat prin certificatul emis de către comisiile de evaluare;18. La articolul 90^2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Comisia superioară are obligația de a îndeplini atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a^2) în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării contestației.19. La articolul 96 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) transcrierea sau traducerea materialelor informative și culturale în sistemele de acces la informație: alfabetul Braille și/sau orice altă notație tactilografică, înregistrări audio, scriere vizuală cu litere mărite, limbaj mimico-gestual, pictograme;  +  Articolul II(1) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități funcționează cu un număr de 73 de posturi, exclusiv demnitarii.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător:a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 6 ianuarie 2022, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2022, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 12 aprilie 2023.Nr. 96.