LEGE nr. 94 din 12 aprilie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 18 aprilie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109 din 13 iulie 2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 14 iulie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul X, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pentru proiectele de investiții publice cu finanțare din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, gestionate de către unitățile administrativ-teritoriale de tipul municipii, inclusiv sectoarele municipiului București, orașe, comune, județe, cheltuielile neeligibile se stabilesc în sarcina autorităților de management în procent de 75% din valoarea plăților efectuate din investiția de bază, aferente capitolului 4 «Cheltuieli cu investiția de bază» din devizul general, astfel cum acesta este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 2. La articolul XI, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 și 4^2, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 9 litera o), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor, siturilor poluate istoric și modernizării sistemelor de termoficare și în domeniul transporturilor, dezvoltării rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, precum și în domeniul creșterii producției de energie din resurse regenerabile;4^2. La articolul 9 litera o), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:(v) beneficiarii sumelor alocate pentru continuarea și finalizarea proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, precum și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2020, cu modificările și completările ulterioare.3. După articolul XIII se introduce un nou articol, articolul XIII^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul XIII^1După articolul 16^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 august 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 16^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^2(1) În situația în care beneficiarii ajutoarelor de stat/finali, alții decât cei cărora li s-au aplicat prevederile art. 16^1, nu au respectat termenele de depunere a rapoartelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) și art. 16 alin. (1) lit. h) sau au depus rapoartele cu informații lipsă ori nu au completat informațiile/documentele solicitate, iar sprijinul financiar acordat sub formă de ajutor de stat nu a fost recuperat, aceștia pot depune raportul complet și corect în termen de 45 de zile, sub sancțiunea inițierii de către AM-POC/MAT/AIMMAIPE sau, după caz, a continuării procedurii de recuperare a sprijinului financiar acordat sub formă de ajutor de stat, conform metodologiilor de recuperare a ajutorului de stat.(2) În cazul în care AM-POC/MAT/AIMMAIPE a inițiat procedurile de recuperare a ajutorului de stat, acestea se suspendă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul IITermenul de 45 de zile prevăzut la art. 16^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, curge de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 12 aprilie 2023.Nr. 94.-----