DECIZIE nr. 14 din 18 ianuarie 2001referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. c) şi d) şi ale art. 385^2 din Codul de procedură penală
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 15 februarie 2001    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorIuliana Nedelcu - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. c) şi d) şi ale art. 385^2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Maria Marghit, Emilia Muresan şi Ioan Soponar în Dosarul nr. 1.562/1999 al Tribunalului Satu Mare - Secţia penală.La apelul nominal lipsesc părţile: Maria Marghit, Emilia Muresan, Ioan Soponar şi Dorinel Dobos, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curţii Constituţionale, precum şi legislaţia străină în materie, solicita respingerea excepţiei ca fiind neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 30 martie 2000, pronunţată în Dosarul nr. 1.562/1999, Tribunalul Satu Mare - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. c) şi d), cu referire exclusiva la partea civilă, precum şi ale art. 385^2 , cu referire exclusiva la partea vătămată şi partea civilă, din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Maria Marghit, Emilia Muresan şi Ioan Soponar, în calitate de părţi civile şi părţi vătămate, cu ocazia soluţionării apelului declarat împotriva Sentinţei penale nr. 581/1999, pronunţată de Judecătoria Satu Mare în Dosarul nr. 4.844/1999.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin ca dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1), care consacra egalitatea cetăţenilor în faţa legii, ale art. 21, privind accesul liber la justiţie, ale art. 49, referitoare la restrangerea unor drepturi sau a unor libertăţi, precum şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.Instanţa de judecată, exprimandu-şi opinia, apreciază ca excepţia este intemeiata, deoarece "este neconstitutionala prevederea care ingradeste dreptul de a exercita de către părţile civile şi părţile vătămate calea de atac a apelului în măsura în care dreptul sau a fost încălcat prin hotărâre judecătorească".Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul, în punctul sau de vedere, considera ca excepţia este neîntemeiată, deoarece "accesul la căile de atac pentru partea vătămată şi partea civilă nu este în nici un fel restrâns, ci este conturat în limita drepturilor procesuale pe care le au aceste părţi în proces".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauza de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competenţa, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie şi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Excepţia de neconstituţionalitate priveşte dispoziţiile art. 362 alin. 1 lit. c) şi d), cu trimitere la cele ale art. 385^2 din Codul de procedură penală. Aceste texte de lege au următorul conţinut:- Art. 362 alin. 1 lit. c) şi d): "Pot face apel: [...] c) partea vătămată, în cauzele în care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă, dar numai în ce priveşte latura penală; d) partea civilă şi partea responsabilă civilmente, în ce priveşte latura civilă;";- Art. 385^2 : "Pot face recurs persoanele arătate în art. 362, care se aplică în mod corespunzător." Prevederile constituţionale considerate ca fiind incalcate sunt următoarele:- Art. 16 alin. (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări." ;- Art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept." ;- Art. 49: "(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrangerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenta dreptului sau a libertăţii."De asemenea, autorii excepţiei susţin ca limitarea dreptului părţii civile şi, respectiv, al părţii vătămate de a exercita calea de atac a apelului sau de a recura o hotărâre penală, cu privire la latura penală de a carei soluţionare depinde soluţionarea laturii civile, este împotriva spiritului şi scopului urmărit de art. 6 pct. 1 teza întâi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Potrivit acestor prevederi "Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţa independenta şi impartiala, instituită prin lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa".Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constata ca asupra art. 362 din Codul de procedură penală, în integralitatea sa, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 45 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 9 august 2000, statuand în sensul constituţionalităţii acestor dispoziţii legale, cu opinia separată a 4 judecători. Cu acel prilej s-a reţinut, în esenta, ca ratiunile pe care se întemeiază interdicţia părţii civile sau a celei vătămate de a ataca latura penală în cadrul procesului penal nu contravin normelor şi principiilor constituţionale invocate. S-a mai precizat ca acestea se regăsesc de altfel şi în legislaţia străină (de exemplu, în dreptul belgian, german şi în cel italian).De asemenea, prin Decizia nr. 139 din 13 iulie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 19 octombrie 2000, şi prin Decizia nr. 157 din 21 septembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 13 decembrie 2000, Curtea a soluţionat excepţii de neconstituţionalitate privind art. 362 alin. 1 lit. c) şi d) din Codul de procedură penală, statuand, cu majoritate de voturi, ca aceste dispoziţii sunt constituţionale.Deoarece în speta nu au intervenit elemente noi de natura să justifice schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate a art. 362 alin. 1 lit. c) şi d) din Codul de procedură penală urmează să fie respinsă.Referitor la critica dispoziţiilor art. 385^2 din Codul de procedură penală (care prevăd ca persoanele care pot face recurs în cadrul procesului penal sunt cele arătate în art. 362 din acelaşi cod, text legal care se aplică în mod corespunzător), Curtea constata ca, pentru identitate de ratiuni, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă şi sub acest aspect.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. c) şi d) şi ale art. 385^2 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Maria Marghit, Emilia Muresan şi Ioan Soponar în Dosarul nr. 1.562/1999 al Tribunalului Satu Mare - Secţia penală.Definitivă şi obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 ianuarie 2001.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent,Doina Suliman--------