LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 15 iulie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se înființează Agenția pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, denumită în continuare Agenția.  +  Articolul 2(1) Scopul înființării Agenției este de a promova obținerea de produse agroalimentare certificate conform unui sistem de calitate voluntară, denumite în continuare produse de calitate, și de a asigura un marketing corespunzător acestor produse. (2) Obiectivul legii este acela de a promova consumul de produse de calitate obținute conform unui sistem voluntar de certificare a calității instituit prin legislație europeană sau națională după cum urmează:a) schemele de calitate instituite în cadrul regulamentelor și dispozițiilor europene;b) schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare, recunoscute de statele membre ale Uniunii Europene care îndeplinesc următoarele criterii:(i) specificitatea produsului final din cadrul acestor scheme derivă din obligațiile privind garantarea caracteristicilor specifice ale produselor, a metodelor specifice de cultivare sau de producție sau a calității produsului final;(ii) schema este deschisă tuturor producătorilor;(iii) schema implică respectarea unor specificații obligatorii ale produsului, acest lucru fiind verificat de autoritățile publice sau de un organism independent de inspecție autorizat potrivit legislației în vigoare;(iv) schema este transparentă și asigură trasabilitatea completă a produselor;c) scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de statele membre ca aplicând orientările Uniunii Europene privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare.  +  Articolul 3Agenția exercită următoarele funcții principale:a) de autoritate de stat în domeniul calității și marketingului produselor de calitate;b) de strategie, prin care asigură întocmirea și propunerea spre aprobare a strategiei pentru dezvoltarea sectorului produselor de calitate;c) de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate și în limitele stabilite de acesta.  +  Articolul 4Agenția are următoarele atribuții principale:a) elaborează, implementează și promovează strategia națională pentru produsele de calitate;b) elaborează și implementează programe de marketing pentru produsele de calitate;c) recunoaște și certifică/atestă produsele de calitate;d) elaborează programe pentru promovarea pe piața internă și pe piețele terțe a produselor certificate conform unui sistem de calitate instituit la nivel european sau național; aplică pentru finanțare în cadrul programelor de finanțare europene; acordă consultanță operatorilor eligibili din România să elaboreze proiecte pentru obținerea de finanțări pentru marketingul produselor de calitate;e) inițiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative care reglementează sistemele voluntare de certificare a calității produselor agroalimentare;f) asigură consultanță către operatorii economici;g) asigură și implementează un sistem electronic pentru monitorizarea trasabilității produselor de calitate certificată;h) elaborează orientări, analize, strategii și studii de conjunctură și de marketing în vederea stabilirii evoluției și a tendințelor pieței produselor de calitate, a modificărilor structurale în opțiunile sociale ale populației, pentru orientarea structurii, înnoirii și diversificării ofertei de produse alimentare de calitate atât pe piața internă, cât și la export;i) asigură verificarea conformității sistemelor de calitate voluntară propuse pentru produsele de calitate în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene; j) identifică și implementează surse de finanțare specifice pentru certificarea exploatațiilor agricole ale micilor producători/procesatori; k) asigură, în domeniile sale de activitate, înregistrarea operatorilor economici în sectorul agroalimentar de pe filiera de produs, în strânsă colaborare cu organizația interprofesională corespondentă;l) cooperează cu organizațiile care elaborează statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic național anual;m) elaborează ghiduri de bună practică pentru sistemele de calitate;n) autorizează importul produselor ecologice din terțe țări în Uniunea Europeană;o) aprobă cererile solicitanților pentru utilizarea siglei «ae» - Agricultura Ecologică;p) asigură legătura cu autoritățile interne și internaționale din domeniu, pentru produsele de calitate certificată;q) implementează sistemele de calitate instituite prin legislație națională și poate certifica produsele conform acestor sisteme, după caz;r) verifică și recunoaște sistemele de certificare voluntară private conform reglementărilor europene;s) implementează sistemele de calitate instituite de regulamentele europene și notifică Comisiei Europene sistemele de calitate naționale înaintea transpunerii lor în legislația națională;ș) asigură transmiterea informațiilor provenite de la Comisia Europeană către instituțiile și operatorii economici din domeniul de activitate;t) elaborează și implementează programe educative și de cercetare privind produsele de calitate;ț) îndeplinește orice alte sarcini care derivă din exercitarea funcțiilor delegate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 5(1) Sediul Agenției este asigurat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Agenția este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Fondurile necesare în vederea desfășurării activității Agenției se stabilesc anual prin legea bugetului de stat și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare a Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al Agenției, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza direcții, servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul maxim al posturilor aferente, cu încadrarea în prevederile legale.(3) Personalul Agenției este format din funcționari publici și personal contractual, angajați în conformitate cu legislația în vigoare.(4) Atribuțiile și sarcinile personalului Agenției se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.(5) Salarizarea personalului Agenției se face conform prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 7(1) Conducerea executivă a Agenției se exercită de către un director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) În exercitarea atribuțiilor, directorul general al Agenției emite decizii și instrucțiuni.(3) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator terțiar de credite.  +  Articolul 8(1) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se înființează Consiliul coordonator, denumit în continuare Consiliul, structură organizatorică la nivel național, fără personalitate juridică, în scopul armonizării strategiilor sectoriale în domeniul calității produselor, precum și al stabilirii obiectivelor și priorităților în domeniul certificării calității și al marketingului produselor de calitate certificată. Consiliul este condus de 2 copreședinți, funcții ocupate după cum urmează:a) de secretarul de stat în funcție cu atribuții în domeniul politicilor agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) de un reprezentant ales din cadrul asociațiilor membre ale Consiliului.(2) Consiliul se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie, la convocarea unuia dintre copreședinți, pentru analizarea, dezbaterea și stabilirea politicilor publice în domeniul produselor de calitate din România. (3) Consiliul are responsabilități în domeniile coordonării și armonizării activităților de elaborare și aplicare unitară a strategiilor și politicilor privind calitatea și marketingul produselor agroalimentare, precum și în ceea ce privește monitorizarea sistemului.(4) Consiliul are în componență reprezentanți ai instituțiilor publice, structurilor patronale și profesionale cu atribuții și activitate în domeniul produselor de calitate, la paritate. (5) Consiliul este o structură organizatorică, la care pot să adere și alte instituții publice și structuri asociative din sectorul privat cu atribuții în domeniul calității produselor agroalimentare, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul va adopta un regulament de organizare și funcționare propriu.  +  Articolul 9Bugetul Agenției se elaborează și se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020.  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. (la 15-05-2023, Articolul 11 a fost modificat de Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 15 mai 2023 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 11 iulie 2019.Nr. 133.-------