LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 (*republicată*)privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 9 martie 2016  *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 191/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 6 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează:a) condițiile asigurării obligatorii a locuințelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;b) raporturile dintre asigurat și asigurător, precum și drepturile și obligațiile fiecărei părți la contractul de asigurare obligatorie a locuințelor;c) constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele semnificații: (la 11-11-2023, Partea introductivă a Articolului 2 din Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) a) locuință, locuință socială, locuință de serviciu, locuință de intervenție, locuință de necesitate, locuință de protocol, casă de vacanță - au înțelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în cazul locuințelor situate în condominii, prin locuință se înțelege atât spațiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spațiilor și a elementelor de construcții comune;b) dezastru natural - formă de manifestare a riscurilor de cutremur de pământ, alunecare de teren și inundații ca fenomene naturale, care generează prejudicii materiale; (la 11-11-2023, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) c) tipuri de locuințe:– tip A - construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;– tip B - construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic;d) contract PAD - contract de asigurare a locuinței împotriva dezastrelor naturale, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială, în condițiile și în limitele stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia; (la 11-11-2023, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID - societate de asigurare și/sau de reasigurare, constituită cu scopul de a gestiona asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale; (la 11-11-2023, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plătește proprietarul unei locuințe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuințe, în condițiile prezentei legi;g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcției, în funcție de tipul locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condițiile prezentei legi;h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilității unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabilește la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.i) reînnoire - emiterea unui nou contract de asigurare pentru aceleași riscuri asigurate, conform legislației în vigoare, cu aceleași date de identificare ale asiguratului și ale locuinței asigurate la un moment anterior expirării perioadei de valabilitate, pentru care perioada de valabilitate are continuitate; (la 11-11-2023, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) j) coasigurare - operațiunea prin care PAID împreună cu cel puțin un alt asigurător subscrie riscurile de cutremur de pământ, alunecare de teren și inundații ca fenomene naturale; PAID răspunde față de asigurat în limitele obligațiilor sale, stabilite prin prezenta lege și reglementările emise în aplicarea acesteia. (la 11-11-2023, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 3(1) Persoanele fizice și juridice asigură împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, înregistrate cu această destinație în evidențele organelor fiscale, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și pentru care s-a păstrat în fapt destinația de locuință. (la 11-11-2023, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (2) Obligația încheierii contractelor de asigurare a locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autorităților desemnate, în condițiile legii, să le administreze.(3) În cazul în care o locuință face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială direct în contul PAID în conformitate cu dispozițiile legale.(5) În cazul construcțiilor cu destinația de locuință aflate în coproprietate sau care au părți de uz comun se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte, indiferent dacă aceasta mai este utilizată sau nu în acest scop; în acest caz, prima de asigurare se plătește pentru fiecare locuință în parte. (la 11-11-2023, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (6) Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD, până la data recepției efectuate la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor. (la 11-11-2023, Alineatul (6) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (7) Nu intră sub incidența prezentei legi anexele, dependințele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată și nici bunurile din interiorul locuinței.(8) Dovada existenței asigurării obligatorii PAD o constituie contractul de asigurare PAD sau contractul de asigurare în care PAID are calitate de coasigurător. (la 11-11-2023, Alineatul (8) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (9) Societățile de asigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru acea locuință care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD; sunt exceptate în acest caz locuințele situate în clădiri încadrate în categoria I de risc seismic. (la 11-11-2023, Alineatul (9) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), societățile de asigurare pot încheia asigurări facultative pentru dezastre naturale pentru acea locuință pentru care contractul de asigurare se încheie în coasigurare cu PAID. (la 11-11-2023, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 4Elementele contractuale și condițiile de asigurare cuprinse în polița de asigurare, precum și criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) și la art. 25 alin. (1), precum și cele stabilite prin norme*) emise de A.S.F. Notă
  Abrogată. (la 11-11-2023, Nota de subsol din Articolul 4, Capitolul I a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )
   +  Capitolul IIContractul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (la 11-11-2023, Titlul capitolului II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Secţiunea 1 Suma asigurată obligatoriu și condițiile asigurării obligatorii a locuințelor  +  Articolul 5(1) Pentru contractele anuale, suma asigurată care se acordă în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este:a) 100.000 lei, pentru fiecare locuință de tip A;b) 50.000 lei, pentru fiecare locuință de tip B. (la 11-11-2023, Alineatul (1) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (2) Primele anuale cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt următoarele: a) 130 lei, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a); b) 50 lei, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b). (la 11-11-2023, Alineatul (2) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (3) Suma asigurată obligatoriu și prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin reglementări emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.; în acest caz, pentru contractele multianuale, suma asigurată obligatoriu și prima de asigurare aferentă se reactualizează la data aniversării anuale. (la 11-11-2023, Alineatul (3) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (4) Abrogat. (la 11-11-2023, Alineatul (4) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (5) Încadrarea pe tipuri de locuințe a locuințelor care prezintă în același timp elemente specifice atât tipului A, cât și tipului B se face în condițiile stabilite prin norme emise de A.S.F., după criteriul ponderii materialelor de construcție.  +  Articolul 6Prin contractul PAD sunt acoperite daunele produse construcțiilor prevăzute la art. 3 de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate. (la 11-11-2023, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 7(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie în forma scrisă între PAID și proprietarul locuinței, fie în mod direct, fie prin mijlocirea societăților de asigurare prin derogare de la Legea nr. 236/2018, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, fie prin alte canale de distribuție, și îndeplinește cel puțin următoarele condiții: a) suma asigurată este egală cu cea asigurată obligatoriu;b) riscurile asigurate prin contract cuprind riscurile prevăzute la art. 6.(2) În baza prevederilor Legii nr. 236/2018, cu modificările și completările ulterioare, personalul autorităților administrației publice locale și cel al instituțiilor subordonate administrației publice locale, în cazul cărora nu există stare de incompatibilitate sau conflict de interese cu activitatea desfășurată în mod curent, pot opta și desfășura activitate de distribuție a contractelor de asigurare PAD.(3) Termenii, condițiile și clauzele contractului de asigurare a locuințelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie și riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile și obligatorii și se stabilesc prin reglementări emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi. (la 11-11-2023, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 11-11-2023, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Secţiunea a 2-a Valabilitatea PAD  +  Articolul 9(1) Contractul PAD este valabil pe o perioadă de cel puțin 12 luni, cu începere cel mai devreme de la ora 0.00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a emis contractul de asigurare. (2) În cazul contractelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare cel mai devreme la ora 0.00 a zilei următoare celei în care acestea s-au emis, dar nu mai devreme de ora 0.00 a zilei următoare celei în care expiră contractul care se reînnoiește.(3) PAID poate efectua o inspecție de risc a locuinței care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta este suportată de către PAID.(4) Contractul PAD poate fi emis, cu acordul părților, și pentru perioade mai mari de 12 luni, numai în multiplu de 12 luni.(5) Condițiile încetării valabilității contractelor de asigurare PAD încheiate pentru perioade mai mari de 12 luni sunt cele stabilite prin acordul părților în contractul de asigurare.(6) În situația schimbării proprietarului unei locuințe care este asigurată obligatoriu și pentru care prima de asigurare a fost achitată integral, contractul PAD rămâne valabil până la data trecută în contract, beneficiarul asigurării fiind noul proprietar. (la 11-11-2023, Articolul 9 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 10(1) Pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuințe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinței.(2) Înregistrarea sau modificarea înregistrării locuinței în cartea funciară este condiționată de existența unui contract de asigurare obligatorie a locuinței în vigoare la data solicitării. (la 11-11-2023, Articolul 10 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 11(1) Asigurații care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, procedează la modificarea locuințelor fără autorizație de construire, emisă în condițiile legii, sau cu nerespectarea autorizației respective, afectând structura de rezistență a locuințelor și favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu sunt despăgubiți pentru partea de pagubă care a fost produsă sau favorizată ca urmare a lucrărilor efectuate.(2) PAID este îndreptățit să recupereze de la cei vinovați valoarea despăgubirilor achitate pentru acele pagube care au fost favorizate de lucrări de construcție neautorizate sau pentru care nu s-au obținut autorizațiile necesare sau nu s-au respectat normativele în construcții, conform legii aplicabile. (la 11-11-2023, Articolul 11 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Secţiunea a 3-a Prima de asigurare  +  Articolul 12(1) Abrogat. (la 11-11-2023, Alineatul (1) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (2) Pentru locuințele sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorității locale și se face direct în contul PAID. Pentru locuințele sociale sau pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, PAID emite polițele de asigurare pe baza listelor transmise de autoritățile locale ori de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, după caz.(3) În cazul contractelor PAD emise pentru perioade multianuale, plata primei obligatorii se efectuează anual în termenii conveniți prin contractul de asigurare. (la 11-11-2023, Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 13Mecanismul de plată a comisionului pentru contractele PAD emise conform art. 7 alin. (1) se stabilește prin reglementări emise de către A.S.F. (la 11-11-2023, Articolul 13 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Secţiunea a 4-a Drepturi și obligații ale asiguratului și asigurătorului  +  Articolul 14Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condițiile prezentei legi și ale normelor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 15Asiguratului îi revin următoarele obligații și drepturi:a) obligații:(i) să achite prima de asigurare;(ii) să îndeplinească celelalte condiții prevăzute de prezenta lege și reglementările emise de către A.S.F.;b) dreptul să încaseze despăgubirea în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu. (la 11-11-2023, Articolul 15 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 16PAID, societățile de asigurare, precum și intermediarii care distribuie contractele PAD în conformitate cu prevederile prezentei legi au următoarele obligații: a) să solicite asiguratului informații cu privire la identificarea locuinței și a proprietarului acesteia pentru o evaluare corectă a riscurilor la momentul încheierii contractului PAD și pe parcursul derulării contractului;b) să respecte condițiile prevăzute de prezenta lege și reglementările emise de către A.S.F. în aplicarea acesteia; c) să emită/să elibereze asiguratului contractul de asigurare, certificatul de asigurare sau nota de acoperire la momentul încheierii acestuia. (la 11-11-2023, Articolul 16 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Secţiunea a 5-a Obligațiile autorităților administrației publice locale  +  Articolul 17(1) PAID facilitează accesul primăriilor la lista actualizată a proprietarilor care au încheiat contracte PAD, în format electronic, prin acordarea la cerere a dreptului de acces în baza de date a PAID.(2) Compartimentele de specialitate ale primăriilor transmit semestrial, începând cu data de 15 ianuarie 2024, scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat contracte PAD pentru locuințele pe care le dețin în proprietate. (la 11-11-2023, Articolul 17 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Secţiunea a 6-a Cererile de despăgubire, constatarea daunelor și plata despăgubirilor  +  Articolul 18(1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se adresează asigurătorului care a eliberat contractul sau PAID în situația în care contractul a fost eliberat de către PAID direct sau prin intermediari.(2) În situații deosebite, în urma comunicării transmise/publicate de către PAID, cererea de despăgubire poate fi preluată direct de către PAID. (la 11-11-2023, Articolul 18 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 19(1) Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se realizează de către asigurătorul care a eliberat contractul de asigurare, cu respectarea reglementărilor emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi. (la 11-11-2023, Alineatul (1) din Articolul 19 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (2) În cazul contractelor eliberate prin intermediari, constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se realizează de către PAID, cu respectarea reglementărilor emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi. (la 11-11-2023, Alineatul (2) din Articolul 19 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (3) În cazul în care asigurătorul care a eliberat contractul de asigurare informează PAID cu privire la imposibilitatea realizării în termenele prevăzute a instrumentării dosarelor de daună, PAID poate prelua această activitate. (la 11-11-2023, Alineatul (3) din Articolul 19 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (4) Abrogat. (la 11-11-2023, Alineatul (4) din Articolul 19 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (5) În cazul în care o persoană este asigurată atât printr-un contract de asigurare obligatorie, cât și printr-un contract de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se efectuează în baza condițiilor de asigurare obligatorie, urmând ca pentru suma asigurată care excedează sumei asigurate prin contractul PAD plata să se efectueze în baza contractului de asigurare facultativă. (la 11-11-2023, Alineatul (5) din Articolul 19 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (6) Pentru neplata la termen a despăgubirilor se calculează penalități care se plătesc persoanei asigurate, în condițiile și în cuantumul stabilite de A.S.F.(7) Sumele cuvenite ca despăgubire se achită conform solicitării asiguratului prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la data plății. (la 11-11-2023, Alineatul (7) din Articolul 19 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (8) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăși valoarea sumei asigurate obligatoriu.(9) Obligația acoperirii costurilor aferente activității de constatare și evaluare a prejudiciilor ce sunt în legătură cu acoperirea dată de un contract PAD cade în sarcina PAID. (la 11-11-2023, Alineatul (9) din Articolul 19 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (10) În cazul contractelor de asigurare în care PAID are calitatea de coasigurător, costurile aferente activității de constatare și evaluare a prejudiciilor cad în sarcina asigurătorilor, iar stabilirea cuantumului aferent obligației fiecărei părți se realizează conform înțelegerii prealabile a acestora. (la 11-11-2023, Articolul 19 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 11-11-2023, Articolul 20 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 21Sumele achitate de către PAID cu titlu de despăgubire, în temeiul contractelor PAD, acoperă cheltuielile de readucere a locuinței la starea existentă anterior producerii evenimentului asigurat; acestea se constituie în baza principiului asigurării de prim risc în limita sumei asigurate obligatoriu. (la 11-11-2023, Articolul 21 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 22(1) Statul își rezervă dreptul de a nu acorda despăgubiri proprietarilor de locuințe avariate prin dezastre naturale, atunci când locuințele nu sunt asigurate printr-un contract PAD. (la 11-11-2023, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (2) Persoanele fizice despăgubite, în condițiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiază de prevederile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la acordarea locuințelor sociale.  +  Secţiunea a 7-a Locuințele din condominii  +  Articolul 23În cazul condominiilor se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte.  +  Capitolul III Constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea PAID  +  Articolul 24(1) În vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuințelor se constituie societatea de asigurare/reasigurare, denumită PAID, potrivit dispozițiilor Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.(2) PAID are următoarele atribuții:a) emite contractul PAD, inclusiv în sistem electronic, atât în mod direct, cât și în coasigurare; (la 11-11-2023, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 24 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) b) contractează reasigurarea;c) administrează baza de date privind evidența construcțiilor cu destinația de locuință, pentru care au fost emise polițe PAD;d) îndeplinește funcția de centru de coordonare a activității de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfășurată împreună cu societățile de asigurări autorizate; (la 11-11-2023, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 24 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) e) constituie și menține în permanență rezerva strategică de catastrofă, conform reglementărilor emise de A.S.F. (la 11-11-2023, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul III a fost completat de Punctul 30, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (3) În ceea ce privește statutul de societate de asigurare-reasigurare, activitatea PAID este supusă reglementării și supravegherii A.S.F., în condițiile legii.(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), PAID:a) emite regulamente privind organizarea și funcționarea societății, relația dintre societățile de asigurare autorizate și PAID, fluxurile financiare și de informații și orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcționarea societății, în condițiile legii;b) încheie protocoale/contracte de colaborare cu alte societăți de asigurare autorizate sau alte entități care pot prelua legal activități de constatare și evaluare a daunelor în caz de dezastru natural. (la 11-11-2023, Alineatul (4) din Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (5) Atribuțiile organelor statutare, precum și cele ale conducerii PAID se stabilesc în condițiile prevăzute de legislația națională și legislația în vigoare a Uniunii Europene. (la 11-11-2023, Alineatul (5) din Articolul 24 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 25(1) Pot fi acționari ai PAID, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, orice entități, în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) o entitate poate deține individual acțiuni ce reprezintă maximum 25% din capitalul social al PAID sau din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor;b) două sau mai multe entități care fac parte din același grup/holding pot deține acțiuni ce reprezintă maximum 30% din capitalul social al PAID sau din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor.(2) Societatea PAID poate să își extindă acționariatul, inclusiv prin ofertă publică, în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Societății PAID i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-11-2023, Articolul 25 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 26Exercitarea atribuțiilor de către conducerea PAID se realizează cu îndeplinirea condițiilor de legalitate prevăzute în legislația națională și legislația în vigoare a Uniunii Europene. (la 11-11-2023, Articolul 26 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 27Conducerea PAID îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională și legislația în vigoare a Uniunii Europene. (la 11-11-2023, Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 28(1) Disponibilitățile PAID pot fi plasate la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau obligațiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) PAID deține în permanență fonduri proprii eligibile care să acopere cerința de capital de solvabilitate și cerința de capital minim în conformitate cu prevederile legale. (la 11-11-2023, Articolul 28 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Capitolul IV Contravenții  +  Articolul 29(1) Următoarele fapte constituie contravenții:a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 3 alin. (1);b) nerespectarea, în orice mod, a prevederilor prezentei legi și a reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia de către societățile de asigurare și de intermediari. (la 11-11-2023, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei. (la 11-11-2023, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceștia. (la 11-11-2023, Alineatul (3) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) le sunt aplicabile următoarele dispoziții după cum urmează:a) în cazul societăților, cele prevăzute în Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) în cazul intermediarilor principali și/sau secundari, cele prevăzute în Legea nr. 236/2018, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-11-2023, Alineatul (4) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (5) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile contravenționale stabilite prin prezenta lege și aplicate de Consiliul A.S.F. se constituie ca venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferența de 50% ca venit la bugetul A.S.F. (la 11-11-2023, Alineatul (5) din Articolul 29 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 ) (6) Amenzile contravenționale stabilite prin prezenta lege pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), în cotă de 100%, se constituie ca venit la bugetul autorităților locale de pe raza teritorială în care locuiește contravenientul. (la 11-11-2023, Articolul 29 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 39, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Capitolul V Susținerea financiară a PAID  +  Articolul 30(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să contracteze împrumuturi pentru:a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum și pentru completarea, după caz, a diferenței până la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani;b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensațiilor necesare în cazul în care pagubele depășesc valoarea maximă care poate fi acoperită din resursele PAID și de către societatea de reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate.(2) Condițiile de contractare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislația în vigoare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut, în condițiile legii.(4) Rambursarea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii ale PAID.  +  Articolul 31Autoritățile administrației publice centrale și locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plății primei obligatorii pentru locuințele aflate în proprietatea statului și a unităților administrativ-teritoriale.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 32Abrogat. (la 11-11-2023, Articolul 32 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 40, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 11-11-2023, Articolul 33 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 34A.S.F. emite norme în aplicarea prezentei legi. (la 11-11-2023, Articolul 34 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 35În vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu autorități, instituții sau asociații a căror contribuție la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară.  +  Articolul 36Prezenta lege se completează, în mod corespunzător, cu legislația civilă, comercială și cu cea din domeniul asigurărilor și reasigurărilor.  +  Articolul 37Abrogat. (la 11-11-2023, Articolul 37 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 43, Articolul I din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023 )  +  Articolul 38Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 191/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 260/2008 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale legii modificatoare:  +  Articolul IIPentru asigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, obligația prevăzută la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică începând cu prima aniversare anuală.
  Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 115 din 10 mai 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 403 din 11 mai 2023, prevede:
  Articolul II
  Asigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate corespunzător începând cu prima aniversare anuală.
  ------