HOTĂRÂRE nr. 884 din 19 august 2021pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021-2022 pentru implementareaStrategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, a Planului de acțiune pe perioada 2023-2024 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Comisiei pentru Managementul Imigrației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 2 septembrie 2021  (la 11-05-2023, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 402 din 4 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2023 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Strategia națională privind imigrația pentru perioada 2021-2024, denumită în continuare Strategia națională, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă Planul de acțiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul II^1Se aprobă Planul de acțiune pe perioada 2023-2024 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, prevăzut în anexa nr. 3. (la 11-05-2023, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 402 din 4 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2023 )  +  Articolul IIIFondurile necesare implementării activităților cuprinse în planurile de acțiune prevăzute la art. II și II^1 se asigură de către fiecare instituție publică cu atribuții în realizarea obiectivelor, în raport cu prioritățile, resursele disponibile și etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetele anuale aprobate. (la 11-05-2023, Articolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 402 din 4 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2023 )  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREA GUVERNULUIprivind constituirea Comisiei pentru Managementul Imigrației2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se constituie Comisia pentru Managementul Imigrației (CMI), organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă Ministerul Afacerilor Interne, denumită în continuare Comisia, în scopul coordonării implementării documentelor strategice periodice din domeniul imigrației în cadrul unui mecanism de cooperare interinstituțională.3. La articolul 3, alineatul (1) partea introductivă și literele A, C și D, precum și alineatele (1^1), (5), (5^2), (6) și (8) vor avea următorul cuprins:(1) Comisia se constituie din câte un reprezentant permanent, numit prin act administrativ emis de conducătorul entității din care face parte, din cadrul următoarelor autorități/instituții publice:A. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne: a) Inspectoratul General pentru Imigrări;b) Poliția de Frontieră Română;c) Poliția Română;d) Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale;e) Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane;f) Jandarmeria Română;g) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;h) Direcția generală de protecție internă;i) Direcția generală management operațional;(...)C. din cadrul, din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale: a) Direcția politici de ocupare, competențe și mobilitate profesională;b) Direcția politici servicii sociale;c) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;d) Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții;e) Inspecția Muncii;f) Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;g) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială;D. din cadrul Ministerului Educației: a) Direcția generală învățământ preuniversitar;b) Direcția generală relații internaționale și afaceri europene.(...)(1^1) Pentru asigurarea suportului necesar gestionării situației determinate de apariția pe teritoriul României sau la frontieră, într-o perioadă de timp scurtă, a unui aflux de imigranți ilegali și/sau persoane aflate în nevoie de protecție internațională care generează depășirea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări, denumită în continuare situație de criză în domeniul imigrației, componența Comisiei prevăzută la alin. (1) se completează cu câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducătorilor următoarelor autorități/instituții publice: a) Ministerul Apărării Naționale;b) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;c) Serviciul Român de Informații;d) Serviciul de Informații Externe;e) Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.(...)(5) Activitatea Comisiei se desfășoară prin reuniuni semestriale și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui, iar în absența acestuia, la convocarea vicepreședintelui. La reuniunile Comisiei pot fi invitați pentru consultări și reprezentanți ai societății civile, ai patronatelor și sindicatelor din România, ai organizațiilor neguvernamentale ale căror acțiuni au legătură cu activitatea Comisiei, ai organizațiilor internaționale din domeniul migrației și azilului, ai instituțiilor Uniunii Europene, precum și experți din statele membre.(...)(5^2) În funcție de ordinea de zi stabilită pentru ședință și situația operativă existentă sau previzionată, prin raportare la competențele instituțiilor componente din cadrul Comisiei, vicepreședintele propune președintelui spre aprobare membrii Comisiei care urmează a fi convocați la ședința respectivă.(6) Membrii Comisiei sunt convocați individual, data, locul de desfășurare și ordinea de zi ale ședințelor de lucru fiind comunicate acestora cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de reuniunile semestriale și cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de reuniunile extraordinare.(...)(8) Deciziile Comisiei au caracter de recomandare și se adoptă cu votul majorității simple a membrilor prezenți. În caz de egalitate, votul președintelui, iar în lipsa acestuia, al vicepreședintelui este hotărâtor.4. La articolul 3, alineatul (10) se abrogă.5. La articolul 4 alineatul (1), literele c), i) și k) vor avea următorul cuprins:c) urmărește adaptarea politicilor strategiei în funcție de evoluția în domeniu existentă la nivel național și internațional;(...)i) propune măsuri specifice instituțiilor reprezentate, conform atribuțiilor, în vederea elaborării planurilor de acțiune pentru implementarea strategiei și transmiterii acestora Guvernului spre aprobare;(...)k) informează, la solicitare, Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție cu privire la activitatea desfășurată.6. La articolul 4 alineatul (1), litera j) se abrogă.7. La articolul 4 alineatul (2), literele b), e) și g) vor avea următorul cuprins:b) prezintă Comisiei, la solicitare, note de informare, statistici, analize și prognoze întocmite pe baza datelor furnizate de reprezentanții instituțiilor din cadrul Comisiei, precum și ai altor instituții cu atribuții în domeniul migrației, azilului și integrării;(...)e) în baza propunerilor reprezentanților instituțiilor din cadrul Comisiei, elaborează proiectul planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația, care urmează să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului;(...)g) întocmește și înaintează spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne raportul de activitate privind stadiul îndeplinirii activităților cuprinse în planul de acțiune.8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6În baza informării realizate de președintele Comisiei, ministrul afacerilor interne prezintă Guvernului raportul de activitate privind stadiul implementării strategiei și supune aprobării planul de acțiune pentru următoarele 24 luni.9. În tot cuprinsul hotărârii, termenul „Grup“ se înlocuiește cu termenul „Comisie“.  +  Articolul VÎn cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Grupul de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația“ se înlocuiește, în mod corespunzător, cu denumirea „Comisia pentru Managementul Imigrației“.  +  Articolul VIComisia pentru Managementul Imigrației preia atribuțiile Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația.  +  Articolul VIIAnexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.  +  Articolul VIIIHotărârea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 11 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul apărării naționale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul sănătății,
  Ioana Mihăilă
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Paul Ene,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 19 august 2021.Nr. 884.  +  ANEXA nr. 1STRATEGIA NAȚIONALĂprivind imigrația pentru perioada 2021-2024  +  ANEXA nr. 2PLAN DE ACȚIUNEpentru implementarea Strategiei naționale privind imigrațiapentru perioada 2021 - 2024  +  ANEXA nr. 3
  PLAN DE ACȚIUNE PE PERIOADA 2023-2024
  pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024
  Prezentul document prevede activitățile pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategie, aflate în atribuțiile membrilor Comisiei pentru Managementul Imigrației. Astfel, fiecărei direcții de acțiune îi sunt atribuite una sau mai multe activități desfășurate, prevăzute fiecare cu rezultatul urmărit, indicatorii de monitorizare, precum și termenul de îndeplinire, instituția responsabilă și sursa de finanțare.La finalul perioadei de implementare a prezentului plan va fi întocmit Raportul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Strategia națională privind imigrația 2021-2024, care, după obținerea aprobărilor necesare, va fi făcut public.Prezentul plan prevede 4 obiective generale, 15 obiective specifice, 56 direcții de acțiune și 130 de acțiuni desfășurate. Totodată, este prevăzută o legendă care va ajuta la urmărirea și înțelegerea ușoară a activităților propuse a se desfășura în următorii doi ani.Legendă:
  MAI - Ministerul Afacerilor InterneIGI - Inspectoratul General pentru ImigrăriIGPR - Inspectoratul General al Poliției RomâneIGPF - Inspectoratul General al Poliției de FrontierăIGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei RomâneIGSU - Inspectoratul General pentru Situații de UrgențăDGPI - Direcția generală de protecție internă din cadrul M.A.I.DGMO - Direcția generală management operațional din cadrul M.A.I.DGMRU - Direcția generală management resurse umane din cadrul M.A.I.DGF - Direcția generală financiarăDGL - Direcția generală logisticăUPP - Unitatea de Politici PubliceDGAESRI - Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale din cadrul M.A.I.DCCO - Direcția de combatere a criminalității organizate din cadrul IGPRMMSS - Ministerul Muncii și Solidarității SocialeANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăDPOCMP - Direcția politici de ocupare, competențe și mobilitate profesionalăANPDPD - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu DizabilitățiANPDCA - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și AdopțieANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și BărbațiIM - Inspecția MunciiMS - Ministerul SănătățiiMAE - Ministerul Afacerilor ExterneDC - Departamentul consularME - Ministerul EducațieiSIE - Serviciul de Informații ExterneSRI - Serviciul Român de InformațiiJAD - Joint Action DayANC - Autoritatea Națională pentru Calificări din cadrul MEMEc - Ministerul EconomieiMAT - Ministerul Antreprenoriatului și TurismuluiUNHCR - Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru RefugiațiCNRR - Consiliul Național Român pentru RefugiațiOIM - Organizația Internațională pentru MigrațieComisia - Grupul de coordonare pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația, constituit în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 572/2008, cu modificările și completările ulterioareEUAA - Agenția Uniunii Europene pentru AzilFRONTEX - Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de CoastăSELEC - Centrul Sud-Est-European de Aplicare a LegiiEUROPOL - Oficiul European de PolițieRTT - resortisanții țărilor terțeFAMI - Fondul pentru azil, migrație și integrareCTU - Centrul de Tranzit în Regim de UrgențăITO - informații din țările de origineCEA - curricula europeană în domeniul aziluluiCRPCSA - centrul regional de proceduri și cazare a solicitanților de azilCRI - centrul regional de integrareCOM - Comisia EuropeanăANITP - Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane din cadrul M.A.I.MApN - Ministerul Apărării NaționaleDGIA - Direcția generală de informații a apărăriiANPIS - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială din subordinea MMSSDGASPC - direcția generală de asistență socială și protecția copiluluiMD/OC - misiuni diplomatice/oficii consulare ale RomânieiSMC - Sistemul de management și controlAcademia de Poliție - Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“
  COMISIA PENTRU MANAGEMENTUL IMIGRAȚIEI
  Obiectiv strategic: A) Gestionarea eficientă a fenomenului migraționist
  Obiectiv specific: A.1) Promovarea condițiilor de intrare, ședere și ieșire din România
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  A.1.1) Informarea străinilor, angajatorilor, autorităților și a altor categorii relevante de persoane fizice sau juridice din România cu privire la legislația română în materie de imigrare- Organizarea unor campanii de informare în beneficiul străinilor/ angajatorilor și al autorităților cu atribuții în domeniul de referință- Limitarea migrației ilegale- Nr. campanii de informare- Nr. materiale informative afișate pe site-urile MMSS și IGI- Nr. străini informați- Nr. angajatori informați Termen: Conform calendarelor stabiliteResponsabil: MAI prin IGI, MAE prin Departamentul consular, MMSS prin ANOFM, DPOCMP, Inspecția MunciiSurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Instruirea personalului consular din cadrul misiunilor diplomatice române conform calendarelor proiectelor de monopol finanțate din fonduri FAMI- Îmbunătățirea cunoașterii în domeniu a personalului consular din cadrul misiunilor diplomatice române- Nr. sesiuni de instruire- Nr. persoane angajate în cadrul misiunilor diplomatice române, informate
  - Colaborarea la nivel regional între IGI și AJOFM-uri, prin susținerea de sesiuni de informare a potențialilor beneficiari de către AJOFM-uri în cadrul centrelor regionale de integrare, la solicitarea IGI- Limitarea migrației ilegale- Nr. sesiuni de informare organizate în cadrul centrelor regionale de integrareTermen: la solicitareResponsabil: MAI prin IGI, MMSS prin ANOFMSurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  A.1.2) Informarea cetățenilor în statele de origine, direct, prin intermediul ofițerilor de legătură (ILO) sau al misiunilor diplomatice ale României și al autorităților de emigrare din statele respective, cu privire la legislația română în materie de imigrare- Desfășurarea unor activități de informare în beneficiul străinilor/al autorităților de emigrare din statul de origine/al misiunilor diplomatice ale acestor state în România, precum și al ofițerilor de legătură trimiși în state terțe- Limitarea migrației ilegale și facilitarea accesului cetățenilor străini la informațiile de interes public în domeniul migrației legale- Nr. activități/campanii de informare- Nr. materiale informative afișate pe site-urile MMSS și IGI sau puse la dispoziția autorităților, la solicitarea acestora- Nr. străini informați- Nr. autorități de emigrare din statul de origine și misiuni diplomatice ale acestora, informateTermen: la solicitareResponsabil: MAI prin IGI, MAE prin DC, MMSS prin DPOCMPSurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  Obiectiv strategic: A) Gestionarea eficientă a fenomenului migraționist
  Obiectiv specific: A.2) Simplificarea accesului pe teritoriul României al străinilor, în scop de angajare în muncă/detașare și dezvoltarea sistemului de acces al investitorilor proveniți din state terțe pe piața din România
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  A.2.1) Analizarea permanentă de către instituțiile competente a pieței forței de muncă autohtone și stabilirea contingentelor anuale de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România, în funcție de nevoile identificate- Monitorizarea pieței forței de muncă autohtone de către instituțiile cu competență în domeniu pentru identificarea deficitelor de forță de muncă din România- Îmbunătățirea cunoașterii situației actuale a pieței forței de muncă din România- Nr. analize anuale privind domeniile deficitare de forță de muncă din RomâniaTermen: anual, în decembrieResponsabil: MMSS prin ANOFM, DPOCMP, MAI prin IGISurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Elaborarea anuală a Hotărârii Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România- Asigurarea unui control al numărului străinilor care intră pe teritoriul României și limitarea numărului lucrătorilor străini pentru care se plătesc contribuții de asigurări sociale în statul de origine- Nr. hotărâri ale Guvernului propuse spre adoptare
  A.2.2) Avizarea/Negocierea unor acorduri bilaterale cu țări terțe interesate în admiterea propriilor cetățeni pe piața forței de muncă din România- Participarea instituțiilor și autorităților membre ale CMI la procesul de avizare/negociere a unor acorduri bilaterale cu țări terțe, în domeniul vizat de strategie- Dezvoltarea colaborării la nivel internațional între autoritățile competente în domeniul schimbului de forță de muncă, inclusiv prin folosirea ofițerilor de legătură în materie de imigrație trimiși în state terțe- Nr. acorduri bilaterale avizate/ negociateTermen: la solicitareResponsabil: MMSS prin DPOCMP și direcțiile de specialitate, ANOFM, MAI prin IGI, MAESurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  A.2.3) Stimularea angajatorilor în scopul încadrării în muncă a cetățenilor proveniți din state terțe care și-au finalizat studiile în România- Promovarea universităților românești în vederea atragerii de cetățeni străini la studii prin favorizarea rămânerii pe teritoriul național și a accesului la un loc de muncă pentru absolvenții de studii superioare specializate- Dezvoltarea cooperării cu ministerele/asociațiile/organismele interesate în stabilirea nevoii de instruire/pregătire a cetățenilor din state terțe pentru domeniile/ profesiile ce prezintă interes- Asigurarea condițiilor necesare atragerii acelor categorii de imigranți care pot contribui la acoperirea unor domenii deficitare ori cu impact în dezvoltarea economică- Nr. cetățeni străini aflați la studii- Nr. absolvenți din state terțe care aleg să rămână și să lucreze în România, în domenii deficitareTermen: 31.12.2024Cine propune: ME, MMSS , MS, MAI prin IGIResponsabil: MAI prin IGI, MAESurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  A.2.4) Acordarea de facilități prin scutirea de la îndeplinirea unor condiții la acordarea vizei de lungă ședere sau prelungirea dreptului de ședere în scopul desfășurării de activități comerciale- Realizarea unor consultări între MAI, MAE și MAT în scopul identificării unor soluții pentru îmbunătățirea mediului economic românesc- Mediu economic românesc îmbunătățit- Nr. consultări între MAI, MAE și MAT- Nr. soluții pentru îmbunătățirea mediului economic românescTermen: permanentCine propune: MAI prin IGIResponsabil: MAI prin IGI, MAE și MATSurse de finanțare: bugetul de stat
  Obiectiv strategic: A) Gestionarea eficientă a fenomenului migraționist
  Obiectiv specific: A.3) Prevenirea și combaterea eficientă a migrației ilegale, a migrației ilegale în conexiune cu terorismul, a traficului de imigranți și a exploatării prin muncă a angajaților străini
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  A.3.1) Creșterea colaborării dintre autoritățile române competente pentru prevenirea și combaterea imigrației ilegale, a traficului de imigranți și a muncii nedeclarate a străinilor- Sprijinirea Inspectoratului General pentru Imigrări de către Jandarmeria Română prin folosirea, la solicitare, a efectivelor din cadrul inspectoratelor de jandarmi județene și a grupărilor de jandarmi mobile în afara zonei de responsabilitate, pentru:• asigurarea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală cu mijloace auto din dotarea Jandarmeriei Române (dacă mijloacele auto din dotarea IGI nu sunt suficiente sau adecvate) până la centrele de cazare aparținând IGI/de la un centru de cazare la altul;• însoțirea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală în situația în care acesta se realizează cu mijloace auto din dotarea IGI;- Nivel ridicat și eficient de cooperare între Inspectoratul General pentru Imigrări și Jandarmeria Română- Nr. acțiuni de sprijin- Nr. străini transferațiTermen: permanentResponsabil: MAI prin IGI și Jandarmeria RomânăSurse de finanțare: bugetul de stat
  • însoțirea, respectiv asigurarea mijloacelor auto din dotarea Jandarmeriei Române (dacă mijloacele auto din dotarea IGI nu sunt suficiente) pentru asigurarea transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală îndepărtați sub escortă la frontierele României
  - Elaborarea și implementarea:• Planului anual de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale a străinilor și a traficului de migranți pe teritoriul României;• Planului de cooperare operativă pentru depistarea angajaților străini ilegali și combaterea muncii nedeclarate a străinilor- Eficiență crescută a activităților derulate în ceea ce privește prevenirea și combaterea muncii nedeclarate, prin dezvoltarea cooperării între instituțiile statului- Nr. străini depistați cu ședere ilegală- Nr. măsuri dispuse- Nr. acțiuni și controale proprii și în cooperare realizate- Nr. întâlniri de lucru în vederea evaluării activităților- Nr. străini depistați fără forme de muncă legale- Nr. acțiuni și controale proprii și în cooperare pentru depistarea angajaților străini aflați în situații ilegale și combaterea muncii nedeclarate a străinilor- Valoarea sancțiunilor contraven-ționale aplicate angajatorilor- Nr. întâlniri de lucru în vederea evaluării activitățilorTermen: permanentResponsabil: MAI prin IGI, DGPI, Poliția Română, SRI, Poliția de Frontieră Română, MMSS prin IMSurse de finanțare: bugetul de stat
  - Efectuarea unei acțiuni de mare amploare de prevenire și combatere a traficului de migranți, cu participarea la nivel național a IGPR-DCCO, IGPF-DCMIIT și IGI, iar la nivel extern cu participarea partenerilor din cadrul Western Balkans Task Force, în concordanță cu calendarul stabilit de EUROPOL - EMSC (JAD-ul dedicat traficului de migranți)- Reducerea fenomenului traficului de migranți- Nr. grupări infracționale destructurate- Nr. migranți ilegali depistațiTermen: 31.12.2024Responsabil: MAI prin IGI, Poliția Română și Poliția de Frontieră RomânăSurse de finanțare: bugetul de stat
  - Efectuarea de activități specifice de strângere de informații pe linia traficului de migranți în vederea identificării de noi grupări infracționale, moduri de operare, safe-house-uri și rute utilizate, conexiuni între grupări de criminalitate organizată care acționează pe rutele de migrație ilegală- Nr. informații culese și valorificateTermen: PermanentResponsabil: MAI prin DGPI, Poliția Română; SIE și SRISurse de finanțare: bugetul de stat
  - Evaluarea riscurilor, amenințărilor și a vulnerabilităților care pot afecta procesul decizional și capacitatea de contracarare a fenomenului migrației ilegale și a traficului de migranți, inclusiv cadrul de cooperare specific, precum și formularea de propuneri de remediere- Remedierea, actualizarea, îmbunătățirea cadrului de cooperare- Nr. evaluări realizate și diseminate- Nr. acțiuni de remediereTermen: permanentResponsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, MMSS prin IMSurse de finanțare: bugetul de stat
  - Realizarea unor evaluări privind riscurile grave la adresa climatului de ordine publică și siguranței cetățeanului generate de eventuale acțiuni antisociale sau context, favorizate de prezența în comunitate a unor cetățeni ai statelor terțe- Prevenirea declanșării unor tulburări ale ordinii publice - Reducerea susceptibilității cetățenilor români la acțiuni de dezinformare ce au ca subiect activ cetățeni sau acțiuni ale cetățenilor statelor terțe- Nr. informăriTermen: permanent Responsabil: MAI prin DGPI, Poliția Română, Jandarmeria Română Surse de finanțare: bugetul de stat
  A.3.2) Creșterea operativității și capacității de depistare, transport, cazare și returnare a imigranților ilegali- Îndepărtarea de pe teritoriul României a cetățenilor străini cu ședere ilegală, prin forțe proprii și prin intermediul operațiunilor de returnare organizate/coordonate de FRONTEX- Contribuirea la asigurarea climatului de ordine și siguranță publică în România - Contribuirea la angajamentele asumate la nivel european privind aplicarea corespunzătoare a Directivei returnare- Nr. cetățeni străini returnați forțat - Nr. cetățeni străini repatriați voluntar asistați - Nr. zboruri comune la care s-a participat - Nr. cetățeni străini returnați prin intermediul zborurilor charter (JRO) și comerciale (schedulled flights) - Nr. persoane specializate instruite - Nr. personal care a participat în misiuni FRONTEX - Nr. operațiuni de returnare monitorizate - Nr. ofițeri de legătură participanți în misiuniTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI, CNRR Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Repatrierea voluntară asistată a străinilor, atât prin mijloace naționale (inclusiv prin promovarea de campanii de conștientizare aferente, inclusiv în centrele de cazare, în regim închis), cât și prin apelarea la sprijinul FRONTEX
  - Evaluarea capacității de luare în custodie publică, în regim închis, cu analizarea necesității creșterii locurilor de cazare în aceste centre
  - Introducerea unor măsuri alternative eficace la luarea în custodie publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile
  - Participarea la cursuri de specializare/perfecționare și în misiuni FRONTEX
  - Monitorizarea activităților de returnare a cetățenilor terți cu ședere ilegală și participarea cu ofițeri de legătură în sistemul european
  - Dotarea continuă a structurilor de imigrări cu mijloace de ordine publică și asigurarea protecției polițiștilor de imigrări- Asigurarea de mijloace auto IGI adecvate aferente transportului cetățenilor terți cu ședere ilegală
  A.3.3) Prevenirea exploatării prin muncă a angajaților străini- Acțiuni de informare privind sancțiunile si măsurile aplicabile împotriva angajatorilor care încalcă drepturile angajaților cetățeni străini- Diminuarea numărului de cazuri de exploatare prin muncă a angajaților străini- Nr. acțiuni de informare desfășurate- Nr. sesizări depuse la IGI/ITM/instanță cu privire la situații de abuz la locul de muncă- Nr. controale efectuate de către IGI/ITM și nr. de măsuri dispuseTermen: permanentResponsabil: MAI prin IGI și ANITP, MMSS prin IMSurse de finanțare: bugetul de stat
  - Acțiuni de informare a cetățenilor străini privind drepturile pe care le au ca angajați și mecanismele de remediu pe care le pot accesa în cazul unor potențiale situații de conflict/abuz la locul de muncă
  - Diversificarea mijloacelor prin care se asigură accesul la informare și consiliere individualizată pentru angajații RTT
  A.3.4) Identificarea, izolarea și departajarea operativilor/foștilor membri ai unor organizații teroriste, în cazul unei eventuale prezențe a acestora în fluxurile de migrație ilegală și adoptarea de măsuri preventive specifice- Realizarea de sesiuni de instruire comune pentru optimizarea capacității de depistare a operativilor/foștilor membri ai unor organizații teroriste;- Transmiterea de către SRI a indicatorilor și elementelor pe care cadrele MAI trebuie să le aibă în vedere în cazul depistării categoriilor de persoane de interes;- Realizarea schimbării de date și informații, în vederea adoptării măsurilor legale care se impun.- Prevenirea intrării pe teritoriul național a persoanelor suspecte de terorism- Nr. ședințe de instruire- Nr. semnalări- Nr. măsuri adoptateTermen: permanentResponsabil: SRI, MAISurse de finanțare: bugetul de stat
  A.3.5) Prevenirea materializării unor acțiuni care amenință climatul național de securitate în ipoteza în care acestea sunt desfășurate de imigranți pe linia implicării în activități de natură teroristă – (auto) radicalizare, propagandă jihadistă, sprijin în favoarea unor organizații teroriste sau chiar acțiuni violente- Realizarea interviului de securitate, în condițiile Legii nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, în scopul obținerii de date și informații circumscrise domeniului prevenirii și combaterii terorismului- Adoptarea de decizii operative comune, conform legislației în vigoare, în urma evaluării rezultatelor măsurilor de verificare derulate de SRI și MAI- Îndepărtarea de către MAI a persoanelor în privința cărora au fost adoptate decizii în acest sens conform legislației- Prevenirea derulării de activități teroriste pe teritoriul național de către persoane suspecte de terorism- Îndepărtarea de pe teritoriul național a persoanelor împotriva cărora a fost adoptată o astfel de măsură, potrivit legislației în vigoare- Prevenirea deplasării pe teritoriul național a persoanelor care prezintă un pericol pentru securitatea națională, în condițiile legii- Nr. semnalări- Nr. măsuri prevenire adoptate- Nr. persoane îndepărtateTermen: permanentResponsabil: SRI, MAISurse de finanțare: bugetul de stat
  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale
  Obiectiv specific: B.1) Procesarea cererilor de azil în mod eficient și conform standardelor legale naționale, europene și internaționale aplicabile
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  B.1.1) Asigurarea serviciilor de interpretare, a consilierii și asistenței juridice a solicitanților de azil- Actualizarea bazei de date cu interpreți, în funcție de evoluția situației operative, în vederea procesării cu celeritate a cererilor de protecție internațională- Pregătirea noilor interpreți identificați pe linia adaptării serviciilor la grupul-țintă- Acordarea de asistență și consiliere juridică solicitanților de azil- Interpretare asigurată pentru solicitanții de azil- Acordarea de asistență și consiliere juridică solicitanților de azil- Nr. contracte semnate- Nr. interpreți pregătiți- Nr. sesiuni de pregătire organizate- Nr. solicitanți de azil consiliați și asistați din punct de vedere juridicTermen: permanentResponsabil: MAI prin IGISurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.1.2) Consolidarea mecanismului de control al calității procedurii de azil și actualizarea procedurilor operaționale de lucru- Evaluarea calității procedurii de azil de către IGI și UNHCR în baza prevederilor Acordului de cooperare pentru continuarea colaborării după finalizarea proiectului „Dezvoltarea continuă a calității sistemelor de azil în Uniunea Europeană“, semnat la data de 28.09.2011- Modificarea/Completarea procedurilor operaționale de lucru în funcție de necesitățile operative existente și de modificarea cadrului legal- Practică unitară și funcționarea efectivă și corespunzătoare a mecanismelor interne de evaluare a calității procedurii de azil asigurate- Procedură de azil eficientizată- Nr. și categorii de documente procedurale revizuite- Nr. misiuni de evaluare organizate la nivelul centrelor regionale ale IGI- Nr. proceduri operaționale revizuiteTermen: permanentResponsabil: MAI prin IGISurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.1.3) Consolidarea dialogului între factorii de decizie în cadrul procedurii de azil, în vederea asigurării unei interpretări și aplicări uniforme a principiilor și conceptelor specifice în domeniu, precum și în scopul identificării de bune practici și a diseminării acestora- Organizarea de consultări între instituțiile și autoritățile publice, ONG-urile, organizațiile internaționale și alți actori implicați în procedura de azil în vederea dezvoltării unei practici unitare la nivel național- Procedura de azil îmbunătățită pe baza bunelor practici identificate- Nr. consultări organizateTermen: conform calendarului stabilit de echipa de proiectResponsabil: MAI prin IGISurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.1.4) Adaptarea cadrului legal național, în funcție de modificările aduse acquis-ului european, și continuarea dezvoltării și întărirea mecanismelor prin care se asigură menținerea unei practici unitare și eficiente pe linia procesării cererilor de azil la nivel național- Formularea de propuneri de modificare a cadrului legal național, în funcție de eventualele modificări ale legislației europene din domeniul azilului- Elaborarea de instrumente practice de lucru, diseminarea acestora și pregătirea personalului pentru folosirea acestora- Eficientizarea activității de procesare a cererilor de azil la nivel național- Un număr cât mai scăzut de cazuri în care este prelungit termenul de soluționare în etapă administrativă, dar nu mai mult de 15% din numărul total de cazuri/an- Nr. propuneri de modificare a cadrului legal național, formulate (dacă este cazul)- Nr. activități de pregătire pentru personalul IGI- Nr. personal IGI pregătit- Nr. și tipul instrumentelor practice diseminateTermen: în funcție de data intrării în vigoare/data aplicării/data-limită de transpunere a actelor normative/ data publicării instrumentelor practice de lucruResponsabil: MAI prin IGISurse de finanțare: bugetul de stat
  B.1.5) Limitarea abuzurilor la procedura de azil - Elaborarea/Revizuirea de teste de naționalitate- Aplicarea măsurilor restrictive, dacă este cazul- Pregătirea personalului relevant în vederea identificării documentelor care prezintă suspiciuni privind autenticitatea- Măsuri eficiente pentru limitarea abuzului la procedura de azil națională- Nr. hotărâri emise în procedură accelerată, la frontieră, ca inadmisibile- Nr. teste de naționalitate elaborate/revizuite- Nr. identificări în baza analizelor lingvistice realizate, dacă este cazul- Nr. măsuri restrictive dispuse- Nr. participanți și nr. activități de pregătire a personalului relevant în vederea identificării documentelor care prezintă suspiciuni privind autenticitateaTermen: permanentCine propune: MAI prin IGIResponsabil: MAI prin IGISurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.1.6) Adaptarea practicilor și procedurilor naționale pentru procesarea corespunzătoare a cererilor de azil ale persoanelor vulnerabile și referirea acestora către serviciile specializate- Elaborarea, îmbunătățirea și implementarea, sub coordonarea IGI, a Mecanismului de identificare timpurie și evaluare a nevoilor individuale ale persoanelor vulnerabile- Proces eficient de identificare și referire a cazurilor vulnerabile - Nr. solicitanților de azil identificați ca persoane vulnerabile și referiți serviciilor specializateTermen: permanentResponsabil: MAI prin IGI și ANITP, MMSS, ANPDPD, ANPDCA, ANESSurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.1.7) Asigurarea accesului la informații din țările de origine pentru toate părțile implicate în procedura de azil- Elaborarea de termeni de referință și editarea și traducerea în limba română de rapoarte de țară pentru primele 5 țări de origine furnizoare de solicitanți de azil, în funcție de evoluția situației operative din România- Elaborarea de buletine informative bilunare- Gestionarea, accesul și actualizarea Portalului național INDICIUM- Organizarea și desfășurarea, la nivel național, a unui seminar tematic pe linia standardelor de calitate și a ultimelor evoluții din perspectiva ITO- Decizii documentate corespunzător în procedura de azil- Nr. răspunsuri punctuale ITO furnizate prin intermediul portalului național- Nr. rapoarte de țară și rapoarte tematice ITO afișate pe portal- Nr. pagini cu ITO traduse- Nr. sesiuni de actualizare, acces și mentenanță pentru Portalul INDICIUM- Nr. practicieni în domeniul azilului care au beneficiat de ITO în cadrul seminarului naționalTermen: permanentResponsabil: MAI prin IGISurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale
  Obiectiv specific: B.2) Eficientizarea procesului de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererii de protecție internațională
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  B.2.1) Participarea la aplicarea mecanismului Dublin și derularea procedurilor prevăzute de Regulament, coroborată cu dezvoltarea instituțională pe această linie- Soluționarea cererilor primite de către autoritățile române conform prevederilor Regulamentului Dublin III - Organizarea și monitorizarea transferurilor Dublin în România - Participarea la întâlnirile organizate de EUAA în cadrul rețelei Dublin cu reprezentanți ai celorlalte state membre, în vederea coordonării eforturilor pe linia procedurii Dublin la nivel european, schimbului de bune practici și analizării proiectelor legislative inițiate de Comisia Europeană în domeniul de referință- Realizarea transferurilor Dublin în România și îmbunătățirea derulării procedurii Dublin la nivel național- Nr. cereri primite de la statele membre - Nr. răspunsuri transmise de către România - Nr. transferuri realizate efectiv din statele membre în România - Nr. întâlniri/grupuri de lucru/ seminare la care au participat reprezentanți ai IGI - Nr. reprezentanți IGI participanți la evenimente descrise mai susTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.2.2) Continuarea dezvoltării și consolidării mecanismului prin care se asigură combaterea abuzului la procedura de azil la nivel național- Identificarea străinilor solicitanți de protecție internațională din România care fac obiectul procedurii de determinare a statului membru responsabil și organizarea/ monitorizarea transferurilor acestora- Răspunsuri acceptate de către statele membre - Realizarea transferurilor Dublin în statul membru responsabil- Nr. cereri acceptate de către statele membre - Nr. transferuri realizate efectiv din România în statele membreTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.2.3) Îmbunătățirea procedurilor de identificare a solicitanților de azil fără documente de identitate/ călătorie, a membrilor de familie ai acestora și a străinilor cu ședere ilegală, precum și a procedurilor specifice persoanelor vulnerabile și a clauzelor discreționare în contextul aplicării regulamentului Dublin III- Întocmirea/Actualizarea procedurilor specifice - Elaborarea unui instrument de lucru care să stabilească standardele operaționale și indicatorii utilizați pentru identificarea potențialelor cazuri specifice procedurii Dublin - Dezvoltarea chestionarelor preliminare adaptate la specificul cazurilor- Identificarea solicitanților de azil fără documente de identitate/ călătorie, a membrilor de familie ai acestora, a străinilor cu ședere ilegală și a persoanelor vulnerabile, care fac obiectul procedurii Dublin- Instrument elaborat la nivel instituțional - Nr. cazuri identificate - Nr. chestionare preliminare adaptate la specificul cazurilorTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.2.4) Dezvoltarea sistemului de date EURODAC în vederea optimizării identificării cazurilor care fac obiectul procedurii Dublin- Upgradarea sistemului de date EURODAC conform modificărilor legislative la nivel european- Identificarea străinilor solicitanți de protecție internațională și a străinilor cu ședere ilegală care fac obiectul procedurii Dublin - Aplicarea principiului non-refoulement în cazul solicitanților de protecție internațională/beneficiarilor unei forme de protecție internațională- Dezvoltarea Sistemului de date EURODACTermen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.2.5) Consolidarea cooperării bilaterale cu statele membre participante la mecanismul Dublin- Elaborarea documentației privind încheierea de acorduri bilaterale cu statele membre aflate sub presiune migraționistă - Schimb de date și informații cu statele membre participante la mecanismul Dublin- Sprijinirea statelor membre aflate sub presiune imigraționistă prin preluarea unor solicitanți de azil - Facilitarea aplicării procedurii Dublin la nivel european- Nr. documentații elaborate - Nr. persoane preluate din alte state membre - Nr. cazuri pentru care s-a asigurat schimbul de date și informațiiTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale
  Obiectiv specific: B.3) Asigurarea condițiilor de recepție și asistență pentru solicitanții de azil
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  B.3.1) Asigurarea condițiilor de recepție prin resursele necesare de la buget și prin atragerea de resurse complementare și încheierea unor parteneriate în acest domeniu, cu reprezentanți (ONG-uri) ai societății civile și cu organizațiile internaționale- Acordarea de servicii de cazare, ajutor financiar, asistență medicală, asistență psihologică, asistență socială, sesiuni de consiliere și organizarea de sesiuni de orientare culturală - Asigurarea și îmbunătățirea transferului solicitanților de protecție internațională între centrele regionale IGI- Condiții de recepție adaptate nevoilor individuale ale solicitanților de protecție internațională- Nr. solicitanți de azil care au beneficiat de: • cazare; • ajutor financiar; • asistență medicală; • asistență psihologică; • asistență socială; • sesiuni de consiliere; • sesiuni de orientare culturală; - Nr. solicitanți de azil transferați între centrele regionale IGI; - Nr. misiuni de transfer între centrele regionaleTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.3.2) Îmbunătățirea mecanismului de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile și elaborarea unui mecanism de referire către instituțiile statului cu atribuții în asistența persoanelor vulnerabile (inclusiv victime ale violenței de gen și violenței domestice) și specializarea acestora în acest domeniu- Activități de pregătire a personalului IGI și al altor instituții/ autorități sau ONG-uri cu atribuții în asistarea persoanelor vulnerabile în rândul solicitanților de azil - Acordarea de asistență medicală și psihologică, socială sau de alt tip, adecvată nevoilor solicitanților de azil ce fac parte din categoria persoanelor vulnerabile- Capacitate ridicată de identificare timpurie a persoanelor vulnerabile- Nr. persoane pregătite din cadrul IGI și al altor instituții/autorități sau ONG-uri cu atribuții - Nr. acțiuni derulate - Nr. asistenți sociali și alte categorii de personal din cadrul instituțiilor/ autorităților sau ONG-urilor cu atribuții pe această linie, pregătiți în implementarea mecanismului - Nr. solicitanți de azil vulnerabili identificați și asistațiTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI, ANPDPD și ANES Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Îmbunătățirea, monitorizarea și evaluarea asistenței primite de către persoanele vulnerabile referite către instituții cu atribuții în domeniu- Nr. monitorizări
  B.3.3) Dezvoltarea mecanismului prin care se asigură combaterea abuzului la procedura de azil la nivel național - Aplicarea măsurilor de limitare și retragere a condițiilor materiale de primire pentru solicitanții de azil, în condițiile stabilite de lege- Limitarea abuzului la procedura de azil- Nr. persoane față de care s-a luat măsura de limitare/retragere a condițiilor materiale de primire la nivelul centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil - Total sumă:Termen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.3.4) Adaptarea condițiilor de recepție la standardele europene aplicabile- Dezvoltarea infrastructurii de cazare a centrelor regionale destinate solicitanților de azil, inclusiv prin adaptarea condițiilor de cazare la nevoile grupurilor vulnerabile - Crearea de spații de cazare și adaptarea serviciilor în centrele de plasament pentru minorii neînsoțiți solicitanți de azil și minorii beneficiari ai unei forme de protecție- Condițiile de recepție răspund nevoilor individuale ale persoanelor.- Lucrări de modernizare, reabilitare realizate la centrele regionale IGI - Nr. locuri în centrele de plasament alocate minorilor neînsoțiți solicitanți de azil și minorilor beneficiari ai unei forme de protecțieTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI, DGASPC Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.3.5) Îmbunătățirea asistenței acordate persoanelor vulnerabile și monitorizarea acestora- Asigurarea reprezentării legale a minorilor neînsoțiți solicitanți de azil și refugiați, inclusiv a celor cazați în centrele de recepție IGI, în relația cu toate autoritățile cu atribuții în domeniul asistenței și protecției copilului (precum educație, sănătate, asistență socială etc.) - Asigurarea serviciilor de management de caz pentru minorii neînsoțiți solicitanți de azil și refugiați - Asigurarea serviciilor de interpretare pentru minorii neînsoțiți în centrele de plasament - Monitorizarea asistenței specifice acordate minorilor neînsoțiți - Asigurarea plății drepturilor la alocația de stat pentru minorii rezidenți, în condițiile legii - Acordarea ajutorului nerambursabil pentru refugiați, în condițiile legislației naționale- Toți minorii neînsoțiți beneficiază de reprezentare legală efectivă și management de caz.- Număr minori neînsoțiți cărora li s-a asigurat reprezentare legală - Număr rapoarte de monitorizareTermen: permanent Responsabil: DGASPC, MAI prin IGI ANPIS Surse de finanțare: bugetul de stat
  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale
  Obiectiv specific: B.4) Consolidarea mecanismului de integrare socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România și a celor cu ședere legală
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  B.4.1) Continuarea derulării programelor de integrare pentru persoanele care au dobândit o formă de protecție în România și cele cu ședere legală- Întâlniri de coordonare organizate între centrele regionale ale IGI, autoritățile cu atribuții în domeniul integrării și ONG-urile care derulează proiecte - Cooperarea ONG-urilor cu ofițerii de integrare din cadrul centrelor regionale ale IGI prin: • participarea la interviurile cu persoanele din grupul-țintă; • stabilirea planului individual de integrare comun IGI-beneficiar-ONG; • organizarea și desfășurarea cursurilor de inițiere în limba română, conform metodologiilor în vigoare - Acordarea de asistență și suport pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu o formă de protecție și a celor cu ședere legală în România prin dezvoltarea unor mecanisme de recunoaștere a calificărilor refugiaților și înlesnirea participării refugiaților la cursuri de calificare- Identificarea de noi acțiuni eligibile pentru finanțare prin Fondul pentru azil, migrație și integrare - Intensificarea colaborării dintre IGI și ONG-urile care derulează proiecte - Asistență specifică acordată fiecărei persoane din grupul-țintă în funcție de nevoile individuale identificate- Nr. întâlniri de coordonare cu autoritățile locale și ONG-urile care implementează proiecte - Nr. planuri individuale stabilite în comun între IGI - beneficiar și ONG-uri - Nr. persoane asistate în cadrul programului de integrareTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Asigurarea participării beneficiarilor unei forme de protecție și a celor cu ședere legală la cursurile de inițiere în limba română- Nr. participanți - Nr. cursuri de inițiereTermen: permanent Responsabil: ME Surse de finanțare: bugetul de stat
  - Persoane care au dobândit o formă de protecție și cele cu ședere legală în România cuprinse în programe de ocupare și de formare profesională- Nr. persoane cu protecție internațională care participă la programele de ocupare și formare profesionalăTermen: permanent Responsabil: MMSS prin ANOFM, ME și ANC Surse de finanțare: bugetul de stat
  B.4.2) Cunoașterea situației privind integrarea cetățenilor statelor terțe în România și a legislației naționale cu privire la promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați- Elaborarea raportului anual privind integrarea străinilor cu o formă de protecție- Raportul anual cuprinde date privind integrarea migranților în România.- Raport anual privind integrarea străinilor cu o formă de protecție, elaboratTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.4.3) Îmbunătățirea mecanismului de cooperare interinstituțională a autorităților/instituțiilor implicate în procesul integrării cetățenilor statelor terțe- Realizarea de activități de pregătire a personalului din instituțiile publice cu privire la modificările legislative în domeniul integrării și pentru utilizarea și introducerea datelor conform platformei- Crearea unor rețele locale de sprijin în domeniul integrării- Nr. reprezentanți din cadrul instituțiilor cu responsabilități în domeniul integrării, participanți la sesiunile de pregătire specifică - Nr. activități de pregătireTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.4.4) Promovarea unei educații favorabile incluziunii sociale prin adaptarea cadrului legal la specificul elevilor migranți și eliminarea obstacolelor din calea participării resortisanților țărilor terțe minori la educația preșcolară și școlară prin adaptarea la nevoile specifice ale acestora- Revizuirea/Completarea unor acte normative interne pentru școlarizarea la nivelul învățământului preuniversitar- Cadrul legal adaptat incluziunii sociale- Nr. propuneri de revizuire și completare a cadrului legalTermen: permanent Responsabil: ME Surse de finanțare: bugetul de stat
  B.4.5) Conștientizarea opiniei publice din România cu privire la fenomenul imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe prin derularea de activități și campanii de informare- Campanie de conștientizare, promovată prin intermediul canalelor mass-media (presă scrisă, internet, radio, TV, rețele de socializare) - Elaborarea și distribuirea de pliante în orașele din țară cu comunități importante de străini, crearea și afișarea bannerelor/ afișelor pe panouri publicitare - Cercetare în rândul populației- Informarea populației asupra fenomenului imigrației și al integrării cetățenilor statelor terțe - Cunoașterea imaginii publice a străinilor în societatea românească- Nr. apariții pe canalele mass-media (presă scrisă, internet, radio, TV) - Nr. pliante, bannere și afișe elaborate și distribuite - Cercetare cu privire la percepția populației autohtone față de cetățenii statelor terțeTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.4.6) Implementarea instrumentelor practice de la nivel european în domeniul integrării- Dezvoltarea unor instrumente moderne de evaluare lingvistică și învățare online a limbii române pentru resortisanții țărilor terțe din România- Mecanism de integrare performant- Nr. descriptori de limbă română elaborați conform Cadrului european de referință pentru învățarea limbilor străine - Nr. materiale didactice de tip e-learningTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI, ME prin instituția/instituțiile desemnată/ desemnate oficial Surse de finanțare: bugetul de stat, fonduri UE
  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale
  Obiectiv specific: B.5) Relocarea refugiaților și a solicitanților de azil și evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție și relocarea ulterioară a acestora
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  B.5.1) Continuarea programului național de relocare a refugiaților în România și participarea la schema comună a Uniunii Europene de relocare- Realizarea activităților ce decurg din angajamentele asumate de România cu privire la relocarea, în perioada 2022-2023, a cotei de 200 de refugiați din Turcia, Iordania, Liban sau Egipt - Participarea la stabilirea planurilor de relocare anuale și la adoptarea unor scheme specifice de relocare la nivelul UE - Participarea la întâlnirile Comitetului de Relocare la nivel înalt prezidat de Comisia Europeană și la grupurile de lucru organizate pe această tematică de UNHCR și EUAA- Respectarea angajamentelor asumate de către România - Participarea activă a României la eforturile comunității internaționale privind procesul de relocare extra-UE a cetățenilor statelor terțe- Nr. persoane selectate - Nr. persoane relocate - Nr. întâlniri la care s-a participatTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI, DGAESRI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.5.2) Implicarea activă în mecanismele create la nivelul organismului european din domeniul azilului- Organizarea de operațiuni de relocare prin intermediul facilităților dezvoltate de EUAA, în funcție de disponibilitate- Participarea activă a României la întâlnirile și grupurile de lucru la nivel european- Nr. activități desfășurate prin intermediul facilităților EUAATermen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.5.3) Încheierea unui memorandum de înțelegere între Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul relocării- Stabilirea responsabilităților în cadrul operațiunilor de relocare cu privire la: misiunile de selecție ale IGI în statele de prim azil, realizarea programelor de orientare culturală dinaintea plecării, evaluarea medicală pentru călătorie și transferul în România- Eficientizarea procesului de relocare- Memorandum de înțelegere încheiatTermen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin IGI, MAE Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.5.4) Identificarea de căi complementare de admisie pe teritoriul României- Identificarea de căi complementare de admisie în România - Adaptarea cadrului legislativ național- Extinderea modalităților de admisie în România a persoanelor aflate în nevoie de relocare- Soluții propuse în vederea extinderii modalităților de admisie în România a cetățenilor statelor terțe în nevoie de relocareTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, fonduri UE
  B.5.5) Continuarea aplicării acordului tripartit în România prin evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora- Îndeplinirea de către România a obligațiilor asumate cu privire la evacuarea temporară a persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecție internațională- Gestionarea eficientă a problematicii refugiaților evacuați temporar în România- Nr. refugiați evacuați în România - Nr. refugiați relocați ulterior în alte stateTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.5.6) Asigurarea promovării și a transferului de expertiză către alte state de relocare, cu privire la practica României legată de înființarea CTU și derularea acordului tripartit în România- Promovarea procesului de relocare în regim de urgență, desfășurat prin intermediul CTU, în cadrul Rețelei europene privind relocarea, consultărilor anuale tripartite în domeniul relocării și în cadrul altor întâlniri pe linie de relocare organizate la nivel UE- Promovarea imaginii României ca stat de bune practici pe linia evacuării temporare a persoanelor aflate în nevoie urgentă de protecție internațională- Nr. activități la care s-a participatTermen: permanent Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  Obiectiv strategic: B) Consolidarea sistemului național de azil și asigurarea conformității cu standardele europene și internaționale
  Obiectiv specific: B.6) Dezvoltarea cooperării cu organismul european responsabil cu gestionarea problematicii în domeniul azilului și cu alte organisme europene și internaționale
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  B.6.1) Sprijinirea activității organismului european responsabil cu gestionarea problematicii în domeniul azilului și a statelor membre la nevoie- Participarea la misiunile de sprijin pentru statele membre UE organizate sub egida organismului responsabil, la reuniunile consiliului director și ale grupurilor de lucru organizate în cadrul acestuia- Aplicarea principiului solidarității - Sprijinirea sistemelor de azil din statele membre aflate în dificultate- Nr. experți detașați în cadrul misiunilor de sprijin operațional - Nr. state membre sprijinite - Nr. reuniuni la care s-a participat - Nr. grupuri de lucru la care s-a participatTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  B.6.2) Consolidarea cooperării practice prin schimbul de bune practici cu autoritățile din statele membre UE și acordarea de asistență tehnică în domeniul azilului statelor terțe- Participarea la întâlnirile organizate în cadrul programelor de schimb de experiență/expertiză și bune practici cu autoritățile din alte state ale UE - Participarea la sesiunile/ întâlnirile/grupurile de lucru organizate pe linie de acordare de asistență tehnică statelor terțe în domeniul azilului- Îmbunătățirea sistemului național de azil - Consolidarea și eficientizarea procedurii de azil și/sau asigurarea unor soluții durabile pentru situația persoanelor aflate în nevoie internațională de protecție în state terțe- Nr. activități la care s-a participat - Nr. reprezentanți la întâlniriTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  Obiectiv strategic: C) Întărirea capacității de răspuns a statului român în fața unui aflux de imigranți la frontierele teritoriului național, generat de situații de criză de natură politică, socială, economică, militară sau de către un hazard natural ori ca urmare a distrugerii sau avarierii considerabile a unei infrastructuri critice
  Obiectiv specific: C.1) Pregătirea prealabilă și gestionarea unitară și integrată a acțiunilor întreprinse în situații de criză
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  C.1.1) Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți- Organizarea unor grupuri de lucru, planificarea și efectuarea unor activități de pregătire prin exerciții, simulând diverse scenarii, în corelare cu predicțiile și evoluția operativă, pentru verificarea unor ipoteze cuprinse în documentele de planificare de la nivelul MAI din domeniul imigrației sau care pot fi introduse în cuprinsul acestora- Verificarea viabilității ipotezelor cuprinse sau care pot fi cuprinse în documentele de planificare de la nivelul MAI - Testarea nivelului de reacție, a fluxurilor informaționale și decizionale - Elaborarea propunerilor de remediere/îmbunătățire a formatelor existente și implementarea lecțiilor învățate- Nr. grupuri de lucru stabilite - Nr. activități de pregătire/exerciții la care s-a participat - Nr. scenarii elaborate pentru activități de pregătire/exerciții - Nr. propuneri de remediere/ îmbunătățire elaborate - Nr. lecții identificate - Nr. lecții învățateTermen: anual Responsabil: MAI prin DGMO, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Jandarmeria Română, DGPI și IGSU Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Realizarea unor avertizări timpurii sau evaluări de etapă privind evoluția fenomenului migraționist cu impact asupra statelor membre UE, cu accent pe identificarea de trenduri- Îmbunătățirea gradului de cunoaștere privind sursele de migrație, factorii declanșatori/ favorizanți, rutele și țările de destinație vizate- Nr. produse analitice realizate și diseminateTermen: permanent Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, IGPF; SIE și SRI Surse de finanțare: bugetul de stat
  - Informarea constantă și oportună a factorilor decidenți despre intenții, rute și destinații vizate de migranții ilegali, precum și despre facilitatorii de migrație ilegală- Consolidarea cunoașterii situaționale privind impactul fenomenului asupra intereselor naționale - Nr. informări - Nr. migranți depistați că încearcă să treacă ilegal frontiera - Nr. migranți depistați cu ședere ilegală pe teritoriul național Termen: permanent Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română și Jandarmeria Română; SIE și SRI
  - Contractarea narativelor ostile/panicarde, prin care i se poate induce opiniei publice ideea că mase mari de migranți ilegali au ca destinație țara noastră- Nr. incidente de ordine publică generate de prezența sau preconizata prezență a unui număr mare de migranți pe teritoriul naționalSurse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Pregătirea tematică a personalului instituțiilor și autorităților din cadrul Comisiei pentru managementul imigrației, precum și al unităților administrativ-teritoriale/județene/municipiului București în domeniul situațiilor de criză- Nivel ridicat de cunoaștere a domeniului situațiilor de criză- Nr. activități de pregătire - Nr. persoane pregătiteTermen: anual Responsabil: MAI prin IGI, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  C.1.2) Consolidarea mecanismului de cooperare interinstituțională din punct de vedere operațional în situații de criză determinate de un aflux de imigranți, printre care se pot afla și membri/adepți ai unor organizații teroriste- Elaborarea și prezentarea factorilor decidenți a unor analize specifice pentru evaluarea riscurilor și a situației operative în domeniul migrației și azilului, precum și fundamentarea unor propuneri de modificare a legislației specifice, dacă este cazul- Fundamentarea deciziilor factorilor decidenți - Modificări legislative benefice în domeniul migrației și azilului, dacă este cazul- Nr. informări valorificate - Nr. analize realizate - Nr. decidenți beneficiari ai analizelor - Nr. propuneri de modificare a legislației specificeTermen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin DGMO, IGI, Poliția Română, DGPI și Poliția de Frontieră Română; SRI; SIE Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Elaborarea Planului de acțiune la nivel național pentru organizarea și planificarea activităților, în contextul creșterii capacității de a gestiona eficient mișcări necontrolate ale populației- Răspuns eficient în domeniul mișcărilor necontrolate de populație- Plan elaborat și transmis spre aprobareTermen: 31.12.2023 Responsabil: MAI prin IGSU Surse de finanțare: bugetul de stat
  C.1.3) Dotarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu echipamente și mijloace de mobilitate și îmbunătățirea infrastructurii fizice destinate gestionării situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți- Crearea și dotarea unui centru operațional destinat managementului situațiilor de criză determinate de un aflux de imigranți, cu echipamente IT și mobilier moderne - Dotarea structurilor teritoriale din zonele cu risc ridicat de apariție a unui aflux de imigranți, cu mijloace de mobilitate, cu tehnică de înregistrare audio-video și pe timp de noapte și de comunicare cu centrul operațional destinat unor astfel de situații - Dotarea Inspectoratului General pentru Imigrări cu infrastructură de tip tabere mobile, cu grad ridicat de versatilitate în materie de transport, instalare și operaționalizare- Decizii în domeniul operațional fundamentate și documentate temeinic cu date și informații culese în timp real - Creșterea capacității de cazare a IGI în situații de criză- Nr. inițiative de absorbție a fondurilor externe nerambursabileTermen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul de stat
  Obiectiv strategic: C) Întărirea capacității de răspuns a statului român în fața unui aflux de imigranți la granița teritoriului național
  Obiectiv specific: C.2) Participarea la efortul comun de combatere a amenințărilor hibride
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  C.2.1) Creșterea gradului de conștientizare în rândul instituțiilor privind conceptul de amenințare hibridă- Realizarea unor mape cu documente de conștientizare privind problematica la nivelul fiecărei structuri a MAI cu atribuții în gestionarea fenomenului migraționist - Stabilirea unui canal prin care pot fi comunicate instituțiilor abilitate cele mai bune practici asociate gestionării unor situații în care prezența (inclusiv iminentă sau preconizată) unor mase mari de migranți pe teritoriul național a fost speculată de un actor ostil- Creșterea gradului de conștientizare - Abordare în regim integrat (whole of government) a problematicii - Contracararea unor narative ostile axate pe prezența masivă a unor migranți ilegali- Nr. documente de informare realizate - Nr. bune practici diseminate, respectiv adaptate și implementate la nivel naționalTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin DGPI, IGI, Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria Română Surse de finanțare: bugetul de stat
  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor
  Obiectiv specific: D.1) Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii fizice și creșterea mobilității la nivelul structurilor IGI
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  D.1.1) Adăugarea de noi infrastructuri și servicii de cazare și suport la capabilitățile IGI, precum și dezvoltarea/modernizarea celor existente dimensionate în funcție de nevoi și de situația operativă- Modernizarea/Adaptarea/ Dezvoltarea infrastructurii și licențierea serviciilor sociale destinate solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională și străinilor luați în custodie publică, inclusiv persoanelor cu dizabilități - Identificarea și implementarea de noi infrastructuri fizice și servicii de cazare, adaptate inclusiv nevoilor specifice de acces ale persoanelor cu dizabilități- Capacități fizice și servicii moderne, adaptate noilor realități sociale - Creșterea eficienței și eficacității activităților specifice, prin reducerea resurselor materiale și financiare utilizate, precum și a timpului de reacție în cazul unor categorii de activități- Nr. lucrări de noi infrastructuri de cazare În anul 2018, MAI pentru IGI a preluat un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea MAE, în localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, imobil ce urmează să fie amenajat în scopul cazării solicitanților de azil, locația urmând a fi operaționalizată cu o capacitate de 500 de locuri.Termen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Realizarea demersurilor pentru identificarea/construirea unui imobil corespunzător în care să funcționeze structurile centrale ale IGI- Eficiență în procesul de management al fenomenului imigraționist- Nr. corespondențe transmiseTermen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Înzestrarea corespunzătoare cu mijloace de mobilitate a structurilor IGI- Creșterea mobilității și a performanței- Nr. de mijloace de mobilitatea achiziționateTermen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  D.1.2) Îmbunătățirea infrastructurii IT C de la nivelul instituțiilor și autorităților din cadrul CMI- Modernizarea Sistemului informatic de management al străinilor și a Sistemului de Management electronic al documentelor- Infrastructură IT C modernă și adaptată nevoilor operative- Nr. echipamente IT achiziționate - Nr. modificări tehniceTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Dotarea structurilor de imigrări cu dispozitive mobile de tip tabletă cu funcție de preluare, interogare și transmitere fotografie și amprentă în format NIST
  - Îmbunătățirea securității și reducerea încărcării administrative a EURODAC prin implementarea unor noi standarde tehnice
  - Modernizarea data centerului Inspectoratului General pentru Imigrări
  - Dotarea spațiilor de lucru cu echipamente moderne, adecvate evoluției situației operative
  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor
  Obiectiv specific: D.2) Asigurarea resurselor umane și financiare, cu accent pe dimensionarea corespunzătoare a nevoilor operative și pe îmbunătățirea calității serviciilor oferite în domeniul migrației, azilului și integrării
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  D.2.1) Dezvoltarea capacității instituționale și operative a autorităților și adaptarea la evoluția indicatorilor de migrație înregistrați (resurse umane și logistice)- Suplimentarea statelor de organizare ale IGI - Ocuparea posturilor vacante- Structuri dimensionate conform nevoilor actuale - Servicii calitative superioare- Nr. de posturi nou-înființate - Nr. de posturi vacante ocupateTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin DGMRU, DGMO, DGF și IGI Surse de finanțare: bugetul de stat
  D.2.2) Pregătirea personalului IGI în vederea dezvoltării cunoștințelor și deprinderilor lucrătorilor în domeniile specifice de activitate- Pregătirea personalului IGI în context formal, prin cursuri și programe formative în cadrul instituțiilor de învățământ sau desfășurate de furnizori de pregătire profesională autorizați, precum și în context nonformal, prin activități organizate în cadrul structurilor IGI- Dezvoltarea competențelor în domeniile de activitate specifice IGI- Nr. activități organizate - Nr. participanțiTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  D.2.3) Alocarea de resurse umane, logistice și financiare pentru implementarea noilor obligații ce revin României necesare colaborării cu organismul european din domeniul azilului în scopul asigurării capacității acesteia de a-și îndeplini mandatul- Gestionarea eficientă a bugetului de stat aprobat și a fondurilor europene nerambursabile- Asigurarea la timp a resurselor financiare structurilor operative în vederea realizării misiunilor specifice- Nr. analize financiare efectuate în vederea virărilor de credite - Valoarea cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Valoarea cheltuielilor efectuate din fondurile europene nerambursabileTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  D.2.4) Continuarea pregătirii personalului din cadrul altor autorități/instituții cu atribuții pe linia azilului și integrării străinilor- Activități de pregătire a personalului din cadrul altor autorități/instituții cu atribuții pe linia azilului și integrării străinilor în România- Personal al autorităților/instituțiilor cu atribuții pe linia azilului mai bine pregătit- Nr. și tipul sesiunilor de pregătire - Nr. participanți la sesiunile de pregătireTermen: conform calendarelor stabilite Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor
  Obiectiv specific: D.3) Accesarea fondurilor externe nerambursabile
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  D.3.1) Gestionarea eficientă a Programului național FAMI 2014-2020 și a Programului Național FSI 2014-2020, în calitate de autoritate delegată FAMI și beneficiar- Încheierea Programului național FAMI 2014-2020 și FSI 2014-2020- Eficientizarea și creșterea performanței IGI în domeniul atragerii, gestionării și controlului fondurilor externe- Valoare totală a granturilor atribuite ONG-urilor - Valoare totală a granturilor atribuite IGI în calitate de beneficiarTermen: trimestrul II 2023 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  D.3.2) Atragerea și utilizarea fondurilor din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021- Implementarea proiectului multianual cu titlul „Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație“- Un sistem național de azil performant- Nr. obiective îndepliniteTermen: 2024 Responsabil: MAI prin IGI, IGPF, Academia de Poliție; SRI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  D.3.3) Atragerea și utilizarea fondurilor europene aferente perioadei 2021-2027- Reconfigurarea, dezvoltarea și mărirea Sistemului de management și control (SMC) al IGI, în calitate de Organism intermediar pentru selecția proiectelor de grant și acordarea finanțării nerambursabile din noul cadru financiar multianual - Ocuparea funcțiilor vacante la nivelul noului SMC- Eficientizarea și creșterea performanței IGI în domeniul atragerii, gestionării și controlului fondurilor externe- Nr. direcții/servicii/birouri/ compartimente create - Nr. persoane încadrate pe funcțiile vacanteTermen: 2023 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Pregătirea personalului SMC în vederea acumulării cunoștințelor necesare gestionării eficiente a tuturor operațiunilor din domeniul fondurilor externe- Nr. activități de pregătireTermen: 2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  - Optimizarea activității structurilor din cadrul SMC prin introducerea și folosirea unor instrumente/ mijloace noi în activitatea zilnică (de exemplu: semnătura electronică, echipamente IT portabile, mijloace auto pentru deplasarea în teritoriu în scopul controlului și monitorizării implementării granturilor accesate de IGI sau alte instituții/organizații internaționale, licențe software ș.a.)- Nr. echipamente/mijloace/bunuri achiziționateTermen: 2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  Obiectiv strategic: D) Capabilități susținute necesare implementării politicilor în domeniul migrației, azilului și integrării străinilor
  Obiectiv specific: D.4) Sporirea dialogului cu societatea civilă și actorii internaționali nonstatali
  Direcții de acțiuneAcțiuni desfășurateRezultateIndicator de monitorizareTermen, responsabil, surse de finanțare
  D.4.1) Promovarea Strategiei naționale privind imigrația și a planurilor de implementare a acesteia, precum și a Comisiei pentru Managementul Imigrației, din cadrul Consiliului Interministerial pentru Afaceri Interne și Justiție, atât la nivel național, cât și la nivel internațional- Elaborarea și promovarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2025-2028 și a Planului de acțiune pentru perioada 2025-2026 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația - Traducerea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2025-2028 și a Planului de acțiune pentru perioada 2025-2026 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația în mai multe limbi internaționale și diseminarea exemplarelor către instituțiile publice cu atribuții în managementul imigrației- Creșterea calității documentelor de politici publice elaborate de Comisie- Nr. documente elaborate - Nr. exemplare traduse - Nr. limbi internaționale în care au fost traduseTermen: 31.12.2024 Responsabil: MAI prin IGI Surse de finanțare: bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile
  (la 11-05-2023, Actul a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 402 din 4 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2023 )