LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015 privind Fondul de garantare a asiguraților
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015  Notă
  Art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 916 din 24 septembrie 2021, prevede:
  Articolul VI
  Procedurile administrative gestionate de Fondul de garantare a asiguraților pentru plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări ai asigurătorilor pentru care a fost deschisă deja procedura de faliment, proceduri care au fost începute anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora.
  Conform articolului II din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023, prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de muncă al directorului general al Fondului de garantare a asiguraților, încheiat pentru îndeplinirea acestei funcții, înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, încetează de drept la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi; directorul general al cărui contract individual de muncă încetează în condițiile prezentului articol va continua să își desfășoare activitatea în cadrul Fondului de garantare a asiguraților.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Fondul de garantare a asiguraților, denumit în continuare Fondul, se constituie ca persoană juridică de drept public care își exercită atribuțiile și competențele potrivit prevederilor prezentei legi; organizarea și funcționarea Fondului se stabilesc prin statut propriu aprobat de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului, iar statutul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(2) Sediul principal al Fondului este în municipiul București; în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, Fondul poate avea unul sau mai multe puncte de lucru. (la 24-09-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 2(1) Fondul, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop:a) protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română;b) protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător autorizat în alt stat membru care desfășoară activitate pe teritoriul României prin intermediul unei sucursale deschise în România, denumit în continuare asigurător european. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (2) Fondul poate încheia acorduri de cooperare cu organisme similare din alte state, birouri naționale auto și alte entități, sau le poate mandata pe acestea în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale. (la 12-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (2^1) Pentru a facilita demersurile creditorilor de asigurări rezidenți în alte state membre de a obține despăgubiri de la Fond, acesta poate mandata birouri naționale auto, incluzând Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, și/sau corespondenți desemnați de acestea să gestioneze dosarele de daună, ținând cont de acordurile încheiate de birourile naționale auto în cadrul sistemului Carte verde, în condițiile în care dreptul creditorilor de asigurare la despăgubiri implică un element de extraneitate. (la 24-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (2^2) Prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (1), BAAR poate solicita Fondului plata sumelor achitate în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate de birourile naționale auto în cadrul sistemului Carte verde, într-un termen de maximum 90 de zile de la data la care a efectuat plata către birourile naționale din străinătate. (la 24-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (3) Fondul protejează creditorii de asigurări prin plata de creanțe de asigurări, rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în cazul constatării de către ASF a insolvenței unui asigurător, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative reglementate de prezenta lege, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege și în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății, prevăzute la art. 5; în cazul în care disponibilitățile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, creanțele acestora vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege. (la 24-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (3^1) Executarea silită pentru titlurile executorii obținute împotriva asigurătorului nu poate fi demarată împotriva Fondului; în acest caz creditorul de asigurări depune o cerere de plată motivată, în condițiile art. 14 alin. (1), cu respectarea procedurii și a plafonului stabilite prin prezenta lege. (la 24-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (3^2) Sunt excluse de la aplicarea prezentei legi orice obligații decurgând din contractele de reasigurare încheiate de asigurătorul în insolvență. (la 24-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (4) Abrogat. (la 24-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 2^1(1) Fondul poate îndeplini funcția de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor ori de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor, în condițiile prevăzute de Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 503/2004.(2) Fondul poate îndeplini funcția de administrator interimar la un asigurător, potrivit prevederilor alin. (4)-(7) și (9).(3) Fondul este numit pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) și (2) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin decizie motivată.(4) La data la care Autoritatea de Supraveghere Financiară retrage autorizația de funcționare a unui asigurător, potrivit legislației în domeniul asigurărilor, și totodată constată existența indiciilor stării de insolvență a acestuia, astfel cum această stare este definită la art. 5 pct. 31 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 85/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate numi Fondul ca administrator interimar al asigurătorului în cauză având atribuțiile prevăzute la alin. (5).(5) În calitate de administrator interimar, Fondul asigură administrarea și conducerea asigurătorului și adoptă măsurile necesare pentru împiedicarea diminuării activului și sporirii pasivului asigurătorului, concomitent cu conservarea bunurilor acestuia; la data numirii lichidatorului judiciar, mandatul de administrator interimar încetează de drept.(6) De la data comunicării deciziei de numire a Fondului ca administrator interimar și până la încetarea mandatului acestuia, atribuțiile conducerii asigurătorului se suspendă de plin drept, cu excepția atribuției de introducere a acțiunii prevăzute la art. 250 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 și a atribuției de predare a evidențelor conform dispozițiilor art. 122 pentru a căror îndeplinire rămâne răspunzătoare.(7) Cheltuielile legate de administrarea interimară se suportă de către asigurătorul la care a fost numit; onorariul administratorului este stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia de numire, fără a depăși remunerația acordată conducerii asigurătorului.(8) Fondul administrează Fondul de rezoluție pentru asigurători, ale cărui surse financiare, funcții și atribuții sunt stabilite prin Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezoluția asigurătorilor; în acest sens, Fondul constituie, în cadrul structurii sale organizatorice, o direcție cu funcții specifice în vederea punerii în aplicare a atribuțiilor stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 246/2015.(9) Dacă asigurătorul a fost supus Legii nr. 246/2015, iar administrator temporar sau administrator de rezoluție este Fondul, acesta îndeplinește în continuare atribuțiile administratorului interimar. (la 24-09-2021, Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 2^2(1) Fondul protejează creditorii de asigurări prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b) prin plata de creanțe de asigurări reprezentând despăgubiri/indemnizații datorate de asigurătorul european ca urmare a producerii riscurilor asigurate prin contractele de asigurare încheiate de acesta prin intermediul sucursalei din România în cadrul activității desfășurate pe teritoriul României și pentru care are obligația de a contribui la Fond în condițiile art. 3, în cazul deschiderii unei proceduri de lichidare bazate pe insolvență la respectivul asigurător european.(2) Sunt eligibili la plata de către Fond a despăgubirilor/ indemnizațiilor cuvenite în condițiile prezentei legi creditorii de asigurări prevăzuți la alin. (1) care parcurg procedura administrativă reglementată de prezenta lege, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut în prezenta lege și în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății, prevăzute la art. 5; prevederile tezei a II-a a art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (la 12-05-2023, Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 3(1) Sunt obligați să contribuie la Fond, în condițiile prezentei legi, următorii asigurători:a) asigurătorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv pentru activitatea sucursalelor acestora care își desfășoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene;b) asigurătorii europeni, pentru activitatea de asigurare desfășurată pe teritoriul României prin intermediul sucursalelor stabilite în România, cu respectarea prevederilor alin. (2).(2) Asigurătorii europeni contribuie la Fond doar pentru acea parte a activității sucursalelor pentru care scheme de garantare din statele membre de origine ale acestora nu protejează creditorii de asigurări în caz de lichidare bazată pe insolvență.(3) Fondul întocmește, menține și actualizează Registrul asigurătorilor care contribuie la Fond, ale cărui formă și conținut sunt stabilite prin instrucțiuni emise conform prevederilor art. 30 alin. (2) și care permite cel puțin identificarea claselor/tipurilor de asigurări pentru care Fondul acordă protecție potrivit prevederilor prezentei legi; Fondul are competența de a solicita asigurătorilor care intră sub incidența prezentei legi toate informațiile necesare întocmirii registrului. (la 12-05-2023, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) creanța de asigurări - creanțele creditorilor de asigurări, indiferent de momentul nașterii acestora raportat la data deschiderii procedurii de faliment, care rezultă dintr-un contract de asigurare, inclusiv sumele rezervate pentru acești creditori atunci când unele elemente ale datoriei nu sunt cunoscute încă; se consideră creanțe de asigurări sumele achitate creditorilor de asigurări din disponibilitățile Fondului, reprezentând despăgubiri/indemnizații și primele datorate de către asigurătorul debitor pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare;b) creditorii de asigurări, deținători ai uneia sau mai multor creanțe de asigurare, sunt, după caz:(i) persoana asigurată - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare;(ii) beneficiarul asigurării - persoana definită la art. 1 alin. (2) pct. 7 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015;(iii) terța persoană păgubită - persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze de la asigurătorul în insolvență sume plătite acestei persoane prin subrogare, regres sau acțiune directăc) contribuție - suma nerambursabilă datorată Fondului de către asigurătorii prevăzuți la art. 3, conform prevederilor prezentei legi;d) despăgubire/indemnizație - suma pe care Fondul o plătește fiecărei persoane dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1), în limita plafonului de garantare și în condițiile prevăzute de prezenta lege. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 29/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 15 iunie 2020:
  În interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, prin creditor de asigurare se înțelege și societatea de asigurare care a despăgubit pe asiguratul său, titulară a dreptului de regres izvorât dintr-o poliță CASCO împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie aflat în faliment.
  În interpretarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/2015, prin creanță de asigurare se înțelege și creanța izvorâtă din dreptul de regres al societății de asigurare care a despăgubit pe asiguratul său împotriva asigurătorului de răspundere civilă obligatorie aflat în faliment.
  (2) Termenii și expresiile utilizați/utilizate în cuprinsul prezentei legi și care nu au fost definiți/definite la alin. (1) au semnificația prevăzută la art. 5 din Legea nr. 85/2014, art. 2 dinLegea nr. 246/2015, art. 1 alin. (2) din Legea nr. 237/2015 și la art. 2 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017. (la 24-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (3) Sunt exceptați din categoria creditorilor de asigurări persoanele din conducerea asigurătorului aflat în insolvență, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 33 din Legea nr. 237/2015. (la 24-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )
   +  Capitolul II Resursele financiare și utilizarea acestora  +  Articolul 5(1) Resursele financiare ale Fondului provin din următoarele surse:a) contribuții de la asigurători, conform prevederilor art. 3; (la 12-05-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) b) dobânzi și penalități de întârziere din plata cu întârziere a contribuțiilor datorate de asigurătorii prevăzuți la art. 3; (la 12-05-2023, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) c) sume din fructificarea disponibilităților;d) sume din recuperarea creanțelor Fondului;d^1) sume provenite din dobânzile legale aferente împrumuturilor acordate Fondului de rezoluție pentru asigurători, administrat de Fond; (la 24-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) e) sume din alte surse, stabilite potrivit legii;f) împrumuturile de la instituțiile de credit, cu sau fără garanția statului, împrumuturi de trezorerie sau împrumuturi obligatare prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului; (la 12-05-2023, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) g) dobânzi sau taxe în legătură cu orice împrumuturi sau garanții furnizate asigurătorului supus rezoluției, conform prevederilor art. 59 lit. b) dinLegea nr. 246/2015. (la 24-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) h) contribuție specială percepută de la asigurători, în cazul în care Fondul gestionează situații de insolvență pentru care se estimează că se vor plăti sume care depășesc disponibilitățile Fondului. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (2) Disponibilitățile Fondului astfel constituite pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte plasamente, inclusiv în valută. (la 24-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (3) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere plasarea acestora în condiții de siguranță, urmărind minimizarea riscurilor, asigurarea eficienței și a lichidității. Strategia de investire a resurselor Fondului se elaborează de către acesta, se avizează de Consiliul de administrație al Fondului și se aprobă de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 6(1) Contribuțiile datorate Fondului de către asigurători se calculează separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață, pe baza evidențelor contabile lunare ale acestora, aplicându-se o cotă procentuală stabilită conform prevederilor alin. (3).(2) Cota procentuală a contribuțiilor nu va putea depăși 10% din primele brute încasate din activitatea de asigurări directe, cu respectarea prevederilor art. 3. (la 12-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (3) Cota procentuală se stabilește distinct pentru cele două categorii de asigurări, prin reglementări ale Autorității de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului.(4) Pentru acoperirea obligațiilor generate de aplicarea prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate majora în cursul anului cota procentuală luată în calcul la stabilirea contribuției, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (2). (la 24-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (5) Prevederile alin. (1), (2) și (4) se aplică prin similitudine și în cazul contribuțiilor speciale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h), acestea fiind evidențiate distinct în evidențele contabile ale Fondului, conform reglementărilor emise de ASF. (la 12-05-2023, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (6) Cota procentuală aferentă contribuțiilor speciale se aprobă prin hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, la propunerea Consiliului de administrație al Fondului. (la 12-05-2023, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (7) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (2), contribuțiile speciale datorate și virate în contul Fondului se vor restitui asigurătorilor atunci când disponibilitățile Fondului sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurări și pe măsura alimentării Fondului cu resursele financiare prevăzute de prezenta lege; Fondul nu datorează dobânzi aferente contribuțiilor speciale încasate. (la 12-05-2023, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (8) Procedura de restituire a contribuțiilor speciale se stabilește prin reglementări emise conform prevederilor art. 30. (la 12-05-2023, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 7(1) Contribuția datorată Fondului de către asigurători se virează lunar în contul Fondului, în moneda națională - leu, conform reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (la 24-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (2) Contribuțiile datorate și virate în contul Fondului de către asigurători nu se restituie.  +  Articolul 8(1) Asigurătorii întocmesc și transmit lunar Fondului, conform reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, raportările privind modul de constituire și de virare a contribuției datorate, distinct pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale și asigurări de viață. (la 24-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (2) Odată cu transmiterea raportărilor, asigurătorii anexează o declarație pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, respectiv a mandatarului sucursalei asigurătorului european, sub sancțiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile de înșelăciune și/sau de fals în declarații, prin care se atestă că datele și/sau informațiile transmise sunt reale, corecte și complete. (la 12-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 9(1) Actul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată la Fond, inclusiv pentru sumele datorate la Fondul de rezoluție pentru asigurători, este întocmit de Fond și constituie titlu de creanță; titlul de creanță cuprinde suma restantă totală datorată drept contribuție la Fond și eventualele dobânzi și penalități de întârziere, precum și termenul maxim de 30 de zile care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligația de plată, în care se poate plăti obligația de bunăvoie. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (2) Dacă la data scadenței stabilită la alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanță nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanșa procedura de executare silită a creanțelor, conform dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată.(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuție nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligațiilor pentru care au fost constituite.(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanțelor fiscale. Dobânzile și penalitățile vor fi virate în contul Fondului.  +  Articolul 10(1) Resursele financiare ale Fondului se utilizează pentru:a) plata obligațiilor Fondului astfel cum acestea rezultă din prevederile prezentei legi; (la 12-05-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) b) abrogată; (la 12-05-2023, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) c) suportarea cheltuielilor Fondului aferente constatării, instrumentării și lichidării dosarelor de daună, precum și a cheltuielilor aferente organizării, administrării și funcționării Fondului în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se efectuează din disponibilitățile Fondului, numai după parcurgerea procedurii administrative, necontencioase, prevăzută de prezenta lege; din suma cuvenită creditorului de asigurări se rețin sumele datorate de către creditor asigurătorului, calculate conform contractului de asigurare încheiat între părți.(3) Prin derogare de la prevederile art. 145 alin. (1) dinLegea nr. 246/2015, cheltuielile directe ale Fondului pentru activitatea de administrare a Fondului de rezoluție pentru asigurători sunt suportate, cu prioritate, din veniturile Fondului de rezoluție pentru asigurători, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru acoperirea acestor cheltuieli; în lipsa acestora, se pot folosi celelalte resurse financiare ale Fondului. (la 24-09-2021, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Capitolul III Procedura și condițiile de efectuare a plăților din disponibilitățile Fondului  +  Articolul 11Fondul asigură efectuarea plății indemnizațiilor/despăgubirilor din disponibilitățile sale, către creditorii de asigurări, potrivit condițiilor și plafonului de garantare stabilite de prezenta lege.  +  Articolul 12(1) Orice persoană dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) care invocă un drept de creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-un contract de asigurare valabil poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere scrisă adresată Fondului, fără a aduce atingere prevederilor art. 2^2 alin. (2); ulterior, în vederea încasării indemnizațiilor/despăgubirilor cuvenite de la Fond, acesta formulează o cerere de plată motivată, în condițiile art. 14. (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (1^1) Cererea menționată la alin. (1) poate fi formulată începând de la datele prevăzute la art. 12^1. (la 12-05-2023, Alineatul (1^1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (1^2) În situația în care sunt necesare constatări suplimentare pentru dosarele deja deschise de asigurător, Fondul procedează la efectuarea acestora, pe baza unei solicitări scrise depuse în acest sens de către petent, la sediu sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului. (la 24-09-2021, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (2) În vederea protejării drepturilor creditorilor de asigurări, Fondul va lua măsurile necesare cu privire la deschiderea dosarelor de daună, constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea dosarelor de daună și avizarea dosarelor de daună din punct de vedere tehnic. Instrumentarea dosarelor de daună se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data producerii evenimentului asigurat și a condițiilor de asigurare generale și specifice prevăzute în contractele de asigurare.(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor cu privire la activitatea de instrumentare a dosarelor de daună, Fondul, pe baza unor proceduri transparente de selecție aprobate prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară, poate încheia convenții cu societăți care au ca obiect de activitate servicii de regularizare a cererilor de despăgubire sau cu unul sau mai mulți asigurători în vederea constatării, evaluării și lichidării daunelor. Sumele achitate din disponibilitățile Fondului prestatorilor de servicii pentru instrumentarea și lichidarea dosarelor de daună constituie creanțe de asigurări, dispozițiile art. 267 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile în mod corespunzător. (la 12-05-2023, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (4) Sumele stabilite conform alin. (3) și acceptate la plată de comisia specială, constituită conform dispozițiilor prezentei legi, se plătesc din disponibilitățile Fondului, în condițiile și cu respectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară și/sau de către Fond în aplicarea acesteia. (la 24-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 12^1(1) Dreptul creditorilor de asigurări prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a) de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fond se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară prin care se constată existența indiciilor stării de insolvență a asigurătorului și imposibilitatea redresării acestuia.(2) Dreptul creditorilor de asigurări prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. b) de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fond se naște la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a extrasului privind decizia de deschidere la asigurătorul european a procedurii de lichidare bazată pe insolvență de către autoritatea competentă din statul membru de origine al acestuia. (la 12-05-2023, Articolul 12^1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 12^2(1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, acesta predă Fondului evidența contractelor de asigurare în vigoare la data comunicării deciziei mai sus menționate, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare, în vederea publicării listei potențialilor creditori de asigurări; răspunderea pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligației revine conducerii asigurătorului; în cazul asigurătorului european, termenul de 30 de zile se calculează de la data prevăzută la art. 12^1 alin. (2), iar evidențele predate sunt aferente activității prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și alin. (2). (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 12^2 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (2) Asigurătorul predă evidențele prevăzute la alin. (1) atât în format letric, cât și, dacă există, în format electronic/digital; odată cu acestea, asigurătorul predă Fondului toate contractele de asigurare în vigoare, dosarele de daună nelichidate, bazele de date, registrele, corespondența, orice document referitor la dosare, la contracte în vigoare, precum și orice alte evidențe deținute în legătură cu acestea; prevederile tezei întâi ale prezentului alineat nu se aplică asigurătorilor europeni. (la 12-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 12^2 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (3) Asigurătorul transmite Fondului orice documente sau informații referitoare la contractele de asigurare și dosare de daună, solicitate de Fond în vederea analizării cererilor de plată depuse de potențialii creditori.(4) Pe baza evidențelor și documentelor preluate de la asigurător, Fondul întocmește lista potențialilor creditori de asigurări și asigură publicarea acesteia pe site-ul propriu.(5) În situația în care instanța competentă respinge cererea de deschidere a procedurii de faliment, Fondul procedează la restituirea evidențelor și documentelor preluate de la asigurător, în termen de maximum 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii de faliment.(6) În situația în care instanța competentă respinge definitiv cererea de deschidere a procedurii de faliment, asigurătorul este obligat la plata tuturor sumelor achitate/suportate de Fond în gestionarea atât a dosarelor de daună preluate de la acesta, cât și a celor deschise de Fond, în aplicarea dispozițiilor art. 12, inclusiv despăgubirile/indemnizațiile suportate de către Fond aferente creanțelor deținute de creditorii de asigurări ai asigurătorului.(7) În aplicarea prevederilor alin. (6), în vederea recuperării sumelor suportate de fond, Fondul emite un act prin care stabilește și individualizează obligația de plată a asigurătorului, care constituie titlu de creanță; titlul de creanță cuprinde suma datorată de asigurător Fondului și un termen maxim de plată, de 30 de zile, care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligația de plată, în care acesta poate plăti obligația de bunăvoie.(8) Dacă la data scadenței stabilită la alin. (7) suma menționată în titlul de creanță nu este plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanșa procedura de executare silită a creanțelor, conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-09-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 12^3(1) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, Fondul este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de prezenta lege; în cazul asigurătorului european, termenul de 60 de zile se calculează de la data prevăzută la art. 12^1 alin. (2). (la 12-05-2023, Alineatul (1) din Articolul 12^3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (2) Comisia specială deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin cinci dintre membrii acesteia; în caz de paritate, votul președintelui sau înlocuitorului acestuia este decisiv.(3) Directorul general al Fondului are calitatea de președinte al comisiei speciale, iar în lipsa acestuia, atribuțiile sunt preluate de către unul dintre membrii comisiei desemnat de către acesta.(4) Secretariatul comisiei asigură cel puțin pregătirea listelor creditorilor de asigurări cu propuneri de aprobare a sumelor solicitate, precum și a listelor cuprinzând cererile de plată cu propunere de respingere a sumelor solicitate, convocatorului, a ordinii de zi și a proceselor-verbale ale ședințelor comisiei speciale. (la 24-09-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 13(1) În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, Fondul este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de prezenta lege. (la 24-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (2) Fondul publică pe site-ul propriu informații referitoare la demersurile necesare pentru obținerea de la Fond a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări potrivit prezentei legi. (la 24-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (3) În vederea efectuării plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul procedează la verificarea dosarelor de daună și a creanțelor de asigurări înregistrate în evidențele sale, ținând seama de normele aplicabile în materie și de condițiile de asigurare generale și specifice prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu asigurătorul față de care s-a stabilit starea de insolvență.(3^1) În caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule, stabilirea despăgubirii reprezentând daune morale se face cu respectarea principiului echității, prin raportare la consecințele negative suferite în plan fizic și psihic, ținându-se cont de criterii obiective și rezonabile. (la 24-09-2021, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (4) Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenți este de competența comisiei speciale, constituite conform art. 12^3; comisia specială poate dispune suspendarea soluționării cererii de plată, în condițiile art. 16 alin. (3). (la 24-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (5) În caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere, motivată; împotriva deciziei se poate formula contestație în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, sub sancțiunea decăderii, la instanțele civile de la sediul Fondului, potrivit normelor de competență generală din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-09-2021, Alineatul (5) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (5^1) Hotărârile judecătorești pronunțate potrivit alin. (5) sunt supuse căilor de atac prevăzute de Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-09-2021, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (6) Dreptul petenților la acțiune contra Fondului pentru plata creanțelor de asigurări, după înregistrarea de către aceștia a cererilor de plată, se prescrie în termen de 5 ani calculați de la data nașterii dreptului, dar nu înainte de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului sau de la data prevăzută la art. 12^1 alin. (2), moment de la care Fondul este îndreptățit să efectueze plăți. (la 12-05-2023, Alineatul (6) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 14(1) Orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului în stare de insolvență poate formula o cerere de plată motivată, adresată Fondului în condițiile prevăzute la art. 12^1 și alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept. (la 24-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (2) Cererea de plată prevăzută la alin. (1) se formulează în scris de către potențialul creditor și se comunică Fondului, direct sau prin mandatarii acestuia, la sediu sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului, cu anexarea înscrisurilor justificative, în copie legalizată, din care să rezulte cu exactitate cuantumul sumelor solicitate; dacă cererea de plată privește mai multe dosare de daună sau contracte de asigurare, potențialul creditor de asigurare anexează o evidență conținând datele de identificare și sumele aferente fiecărui dosar de daună/contract de asigurare, precum și orice documente relevante, dacă este cazul. (la 24-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (3) În cazul imposibilității de prezentare a înscrisurilor justificative în copie legalizată, creditorul de asigurări poate prezenta fie copii ale acestora, fie o declarație pe propria răspundere, în sensul susținerii acestor documente justificative, în cerere se va preciza motivul imposibilității depunerii lor în copie legalizată; aceste documente vor fi verificate cu evidențele preluate de Fond de la asigurătorul în insolvență. (la 24-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (4) Cererea de plată conține cel puțin următoarele informații: datele de identificare și de contact ale petentului și, dacă este cazul, ale mandatarului acestuia, cuantumul sumei solicitate, datele de identificare ale contractului de asigurare și, dacă este cazul, ale dosarului de daună deschis de asigurător, modalitatea în care dorește să se efectueze plata; modelele cererilor de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, respectiv privind acordarea restituirii de primă se stabilesc prin reglementări emise în aplicarea prezentei legi. (la 24-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (5) Cererea, precum și actele și informațiile solicitate potrivit alin. (2)-(4) se depun în limba română; în cazul în care sunt redactate într-o limbă de circulație internațională, acestea se depun însoțite de traducerea autorizată conform legii.  +  Articolul 15(1) Pe măsura înregistrării și analizării cererilor de plată ale petenților, împreună cu documentele anexate, se întocmește lista creditorilor de asigurări ale căror creanțe certe, lichide și exigibile urmează să fie plătite din disponibilitățile Fondului, precum și lista cererilor de plată care urmează să fie respinse parțial sau total; listele se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare sau respingere la plată a sumelor solicitate, iar după aprobarea acestor liste de către comisia specială se efectuează plățile creanțelor de asigurări către creditorii de asigurări.(2) Plata de către Fond a creanțelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide și exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 500.000 lei pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență. (la 12-05-2023, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (3) Plata se face în moneda națională - leu, iar în cazul creanțelor în valută, plata se poate face și în moneda creanței, prin deschiderea de conturi bancare corespunzătoare.(4) Sumele cuvenite creditorilor de asigurări se plătesc de către Fond prin poștă până la un nivel maxim stabilit prin reglementări emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea prezentei legi și/sau prin instituții de credit care au dreptul să desfășoare activitate pe teritoriul României, potrivit legii; în vederea efectuării plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul poate să încheie convenții/contracte de prestări de servicii cu oricare dintre aceste entități. (la 12-05-2023, Alineatul (4) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (la 24-09-2021, Articolul 15 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 16(1) În toate cazurile în care consideră că este necesar, comisia specială poate solicita petenților completarea documentației și/sau precizarea ori furnizarea de informații suplimentare cu privire la cererea de plată a acestora; informațiile solicitate se transmit comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii solicitării acesteia.(2) Pentru motive temeinice, la solicitarea petentului, termenul de depunere a documentației solicitate se poate prelungi, în situația în care petentul trebuie să completeze documentația depusă cu documente emise de alte entități publice sau private.(3) În situația prevăzută la alin. (2), Fondul poate emite o decizie de suspendare a soluționării cererii de plată până la stingerea motivelor care au condus la luarea unei astfel de măsuri. (la 24-09-2021, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 17(1) Creditorul de asigurări poate urma separat și procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea recuperării creanței sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depășește plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2). (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și creditorului de asigurări al asigurătorului european, în conformitate cu legislația națională a statului membru de origine care reglementează procedura de lichidare bazată pe insolvență a respectivului asigurător.(3) Pentru aceeași creanță de asigurare, un creditor de asigurări nu poate încasa sume care depășesc valoarea creanței prin parcurgerea atât a procedurii administrative prevăzute de prezenta lege, cât și a procedurilor prevăzute la alin. (1) sau (2), sub sancțiunea respingerii la plată a sumei pretinse sau, după caz, sub sancțiunea obligației de a returna Fondului suma achitată de acesta.(4) Fondul are competența de a solicita orice informații și documente autorităților competente și persoanelor desemnate să aplice procedurile prevăzute la alin. (1) și (2) în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale. (la 12-05-2023, Articolul 17 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 18(1) Fondul se subrogă în toate drepturile creditorilor de asigurări la concurența sumelor pe care le-a plătit din disponibilitățile sale.(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2014, Fondul poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperării lor, orice sume, dobânzi și/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale.(3) În condițiile alin. (1) și (2), Fondul este îndreptățit să înregistreze și să recupereze, în cadrul procedurii falimentului asigurătorului debitor, toate sumele achitate creditorilor, pe măsura plăților efectuate, ca urmare a producerii riscurilor asigurate după momentul deschiderii procedurii falimentului. (la 24-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (4) În cazul în care, pentru recuperarea creanței de asigurare, creditorul de asigurări se adresează Fondului, stabilirea de către Fond a dreptului la despăgubire/indemnizație și a cuantumului despăgubirilor/indemnizațiilor plătite este opozabilă asigurătorului debitor și lichidatorului numit la acesta; în susținerea declarațiilor de creanță, Fondul anexează ordinele de plată aferente plăților efectuate, o fișă a fiecărui dosar de daună care conține datele/informațiile relevante. (la 12-05-2023, Alineatul (4) din Articolul 18 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 18^1Fondul întreprinde demersuri împotriva persoanelor care au încasat necuvenit sume de la Fond, în vederea recuperării acestora, putând exercita astfel de acțiuni inclusiv împotriva persoanelor care îndeplinesc servicii de interes public și care au încasat necuvenit sume de la Fond în exercitarea acestor servicii. (la 24-09-2021, Capitolul III a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Capitolul IV Conducerea și administrarea Fondului  +  Articolul 19(1) Fondul este administrat de un consiliu de administrație format din 5 membri.(2) Consiliul de administrație al Fondului este compus din:a) 3 membri desemnați de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, dintre care unul va fi numit președintele Consiliului de administrație al Fondului;b) 2 membri desemnați de Ministerul Finanțelor. (la 24-09-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (2^1) Actul de desemnare/Propunerea de revocare a membrilor de către Ministerul Finanțelor, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta lege, se comunică Autorității de Supraveghere Financiară; membrii Consiliului de administrație al Fondului prevăzuți la alin. (2) sunt revocați prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară. (la 24-09-2021, Articolul 19 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (3) Membrii Consiliului de administrație al Fondului sunt numiți pentru un mandat de 5 ani, prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară.(4) Membrii Consiliului de administrație al Fondului ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcție până la numirea succesorilor lor.(5) Președintele Consiliului de administrație al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absență sau de imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile de către un alt membru numit prin decizia Autorității de Supraveghere Financiară.(6) În caz de revocare, demisie, incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administrație al Fondului, numirea înlocuitorului se face pentru durata rămasă a mandatului; se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de cel puțin 90 de zile consecutive. (la 24-09-2021, Alineatul (6) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (7) Membrii Consiliului de administrație al Fondului primesc o indemnizație lunară raportată la salariul directorului general al Fondului, în limita a 25% pentru președinte, respectiv în limita a 20% pentru ceilalți membri. Notă
  Art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 916 din 24 septembrie 2021, prevede:
  Articolul V
  Membrii Consiliului de administrație al Fondului în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își exercită atribuțiile până la data încetării calității de membru potrivit prevederilor art. 19 alin. (4)-(6) și ale art. 22 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
   +  Articolul 20Membrii Consiliului de administrație al Fondului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau cu studii universitare de scurtă durată cu diplomă de licență și master; (la 24-09-2021, Litera a) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) b) să aibă o bună reputație și onorabilitate;c) să aibă experiență profesională dovedită în domeniul financiar ori în cel de activitate de reglementare/supraveghere bănci, finanțe sau asigurări ori în activitatea didactică în învățământul superior din domeniul economic de minimum 8 ani. (la 24-09-2021, Litera c) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 21(1) Membrii Consiliului de administrație al Fondului:a) nu pot fi soți, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;b) nu pot să dețină în cadrul unui asigurător calitatea de angajat sau director, membru al consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere ori directoratului, după caz;c) nu pot fi senatori, deputați, membri ai Guvernului sau să dețină funcții de conducere în cadrul vreunui partid politic ori organizație politică pe perioada exercitării mandatului;d) nu au fapte înscrise în cazierul judiciar; (la 24-09-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) e) nu au înscrise în cazierul fiscal sancțiuni prevăzute de lege; (la 24-09-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) f) nu sunt angajați ai Fondului. (la 24-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (2) Membrii Consiliului de administrație al Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind un asigurător, în cadrul căruia o persoană cu care aceștia se află în una dintre relațiile enumerate la alin. (1) face parte din conducerea asigurătorului definită conform prevederilor art. 1 alin. (2) pct. 10 din Legea nr. 237/2015. (la 24-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 22Calitatea de membru al Consiliului de administrație al Fondului încetează în următoarele situații:a) la încheierea mandatului;b) prin demisie;c) în caz de incompatibilitate;d) în caz de imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, prin înlocuire conform art. 19 alin. (6);e) prin revocare. Notă
  Art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 916 din 24 septembrie 2021, prevede:
  Articolul V
  Membrii Consiliului de administrație al Fondului în funcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își exercită atribuțiile până la data încetării calității de membru potrivit prevederilor art. 19 alin. (4)-(6) și ale art. 22 dinLegea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
   +  Articolul 22^1Pentru înlăturarea incompatibilității care rezultă din prevederile prezentei legi, dacă este cazul, membrii Consiliului de administrație al Fondului au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii prin decizie a Autorității de Supraveghere Financiară. (la 24-09-2021, Capitolul IV a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 23(1) Consiliul de administrație al Fondului se întrunește cel puțin o dată pe lună în ședință ordinară, la convocarea președintelui sau a înlocuitorului acestuia.(2) Consiliul de administrație al Fondului poate fi convocat în ședință extraordinară de către președinte din proprie inițiativă sau la cererea a 3 membri.(3) Consiliul de administrație al Fondului trebuie să fie convocat în scris sau electronic, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data ședinței.(4) Convocarea trebuie să conțină ordinea de zi, data și documentele supuse discuției, precum și locul de desfășurare a ședinței.(5) Ședințele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc convenit.(6) În situația în care se solicită acțiuni urgente, termenul de 3 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată verbal și confirmată ulterior în scris.(7) Consiliul de administrație al Fondului deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin 3 din numărul membrilor săi.(8) Hotărârile Consiliului de administrație al Fondului se iau cu votul majorității membrilor acestuia. (la 24-09-2021, Alineatul (8) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (9) Procesul-verbal al ședinței, care conține ordinea deliberărilor, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toți membrii prezenți la ședință. (la 24-09-2021, Alineatul (9) din Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 24Atribuțiile Consiliului de administrație al Fondului sunt următoarele:a) analizează, avizează și supune spre aprobare Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară următoarele:(i) statutul Fondului;(ii) structura organizatorică și de personal, precum și politica salarială a personalului Fondului;(iii) propunerile de numire în funcție pentru directorul general; (la 24-09-2021, Punctul (iii) din Litera a) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (iv) desemnarea Fondului ca administrator special al asigurătorilor intrați în procedura de redresare financiară, administrator temporar sau de rezoluție; (la 24-09-2021, Punctul (iv) din Litera a) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (v) desemnarea Fondului în calitate de lichidator în procedura de lichidare voluntară;(vi) stabilirea contribuției;(vii) situațiile financiare anuale;(viii) raportul anual de activitate al Fondului;(viii^1) onorariul Fondului în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 246/2015; (la 24-09-2021, Litera a) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost completată de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (viii^2) strategia de investire a resurselor financiare ale Fondului de rezoluție pentru asigurători; (la 24-09-2021, Litera a) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost completată de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (ix) orice alte atribuții rezultate din aplicarea dispozițiilor legale;b) analizează și aprobă:(i) modalitățile, plafoanele maxime, termenele și condițiile de plasare, în scopul fructificării disponibilităților Fondului;(ii) încheierea de contracte de servicii privind activitatea de lichidare daune, servicii de asistență și consultanță de specialitate;(iii) rapoartele întocmite de Fond, în calitate de administrator special, interimar, temporar sau de rezoluție sau lichidator în procedura de lichidare voluntară, conform prevederilor legale; (la 24-09-2021, Punctul (iii) din Litera b) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (iv) raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari; (la 24-09-2021, Punctul (iv) din Litera b) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (v) sistemul de audit intern; (la 24-09-2021, Punctul (v) din Litera b) , Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (v^1) bugetul de venituri și cheltuieli; (la 24-09-2021, Litera b) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost completată de Punctul 44, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (vi) orice alte atribuții rezultate din aplicarea dispozițiilor legale.  +  Articolul 25(1) Președintele Consiliului de administrație al Fondului are următoarele atribuții:a) stabilește ordinea de zi și convoacă Consiliul de administrație al Fondului;b) conduce lucrările ședințelor Consiliului de administrație al Fondului;c) asigură organizarea și exercitarea auditului intern, în conformitate cu legislația în vigoare; (la 24-09-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 45, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) d) aprobă prime și alte stimulente pentru conducerea executivă; (la 24-09-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 45, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) e) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale.(2) Președintele Consiliului de administrație al Fondului, împreună cu directorul general, înaintează și prezintă, după caz, Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară documentele prevăzute la art. 24 lit. a). (la 24-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 26(1) Directorul general al Fondului conduce operativ activitatea curentă a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și Consiliului de administrație al Fondului. (la 24-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 26 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (1^1) Directorul general al Fondului este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată. (la 12-05-2023, Articolul 26 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (1^2) Directorul general al Fondului al cărui mandat a expirat își păstrează această calitate până la numirea succesorului său. (la 12-05-2023, Articolul 26 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (2) Directorul general are următoarele atribuții:a) reprezintă Fondul în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu asigurătorii, cu instituțiile de credit, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice, cu alte persoane fizice și juridice naționale sau internaționale, cu alte entități internaționale, precum și în fața instanțelor judecătorești și arbitrale; (la 24-09-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 26 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) b) propune Consiliului de administrație al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 24; (la 24-09-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 26 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) c) asigură plasarea disponibilităților Fondului, urmărind minimizarea riscului și lichiditatea plasamentelor ca obiective principale, precum și randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei prevăzute la art. 5 alin. (3); (la 24-09-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 26 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) d) coordonează efectuarea demersurilor necesare pentru plata creanțelor de asigurări prevăzute de lege; (la 24-09-2021, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 26 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) e) monitorizează și supraveghează activitatea Fondului în ceea ce privește administrarea acestuia și lichidarea voluntară a asigurătorilor;f) încheie, semnează, modifică și dispune încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților Fondului, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;g) angajează cheltuieli legate de funcționarea Fondului;h) aprobă propunerile de premiere a personalului;i) propune președintelui Consiliului de administrație al Fondului primele și alte stimulente pentru conducerea executivă;j) asigură organizarea și exercitarea controlului intern, în conformitate cu legislația în vigoare; (la 24-09-2021, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 26 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) k) îndeplinește orice alte atribuții date în aplicarea prevederilor legale ori date în sarcina sa de Consiliul de administrație al Fondului.
   +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 27(1) Constituie contravenție următoarele fapte:a) nerespectarea de către asigurătorii persoane juridice române a obligațiilor privind plata contribuțiilor prevăzute la art. 3, 6 și 7; (la 12-05-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) b) nerespectarea de către asigurătorii persoane juridice române a obligației privind transmiterea raportării prevăzute la art. 8; (la 12-05-2023, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) c) nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea asigurătorilor persoane juridice române a obligațiilor de predare a evidențelor și documentelor către Fond, prevăzute la art. 12^2 alin. (1)-(3); (la 12-05-2023, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 27 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) d) nerespectarea de către Fond a obligațiilor de publicare prevăzute la art. 12^2 alin. (4) și art. 13 alin. (2);e) nerespectarea de către Consiliul de administrație al Fondului a obligațiilor prevăzute la art. 24;f) nerespectarea de către președintele Consiliului de administrație al Fondului a obligațiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (2);g) nerespectarea de către directorul general al Fondului a obligațiilor prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b)-e) și lit. j).(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează cu avertisment scris sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.(3) Pe lângă sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (2), în funcție de natura și gravitatea faptei se pot aplica una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare:a) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activității de asigurare pentru una sau mai multe clase de asigurări;b) retragerea autorizației asigurătorilor;c) interzicerea dreptului de a ocupa funcții care necesită aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară pentru o perioadă cuprinsă între unu și 5 ani de la comunicarea deciziei de sancționare sau la o altă dată menționată în mod expres în aceasta.(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, iar sancțiunile se aplică de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile art. 21^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de prezenta lege se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.(6) Abrogat. (la 12-05-2023, Alineatul (6) din Articolul 27 , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 ) (la 24-10-2021, Articolul 27 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 28Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, când acestea au fost constatate prin același act, se aplică amenda prevăzută pentru contravenția cea mai gravă. (la 24-10-2021, Articolul 28 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 29În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozițiile art. 27 și 28 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-10-2021, Articolul 29 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 29^1(1) Atunci când Autoritatea de Supraveghere Financiară constată că un asigurător european nu respectă prevederile prezentei legi și/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, solicită acestuia să remedieze deficiențele respective; în caz contrar informează supraveghetorul din statul membru de origine al asigurătorului în cauză.(2) Dacă măsurile adoptate de supraveghetorul din statul membru de origine se dovedesc ineficiente sau dacă acesta nu adoptă nicio măsură, iar asigurătorul european continuă să nu respecte prevederile prezentei legi și/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Autoritatea de Supraveghere Financiară, după ce informează supraveghetorul din statul membru de origine, poate impune interzicerea de a mai subscrie noi contracte de asigurare pe teritoriul României începând cu data prevăzută în actul individual emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(3) Măsurile adoptate conform alin. (2) sunt motivate temeinic și comunicate asigurătorului european respectiv.(4) În vederea exercitării competențelor menționate la alin. (1)-(3), Autoritatea de Supraveghere Financiară solicită asigurătorului european menționat la alin. (1) să transmită documente și informații cu privire la activitatea desfășurată de acesta pe teritoriul României.(5) Fondul nu acoperă contractele de asigurare încheiate de asigurătorul european prin sucursala deschisă în România în perioada pentru care acesta nu își îndeplinește obligațiile privind transmiterea raportării prevăzute la art. 8. (la 12-05-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Articolul 29^2Pentru asigurătorii prevăzuți la art. 3, Fondul aduce la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, pentru a lua măsurile ce se impun conform prevederilor prezentei legi și ale Legii nr. 237/2015. (la 12-05-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 112 din 8 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023 )  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 30(1) Fondul și Autoritatea de Supraveghere Financiară, după caz, emit reglementări în aplicarea prezentei legi referitoare la activitatea Fondului.(2) Reglementările emise de Fond sunt sub formă de instrucțiuni, care se avizează de Autoritatea de Supraveghere Financiară și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 24-09-2021, Articolul 30 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 31Structura organizatorică, Statutul Fondului și nivelul de salarizare a personalului angajat din cadrul Fondului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. (la 24-09-2021, Articolul 31 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 24-09-2021, Articolul 32 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 54, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 33(1) Fondul preia de la Fondul de garantare a asiguraților din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, pe bază de protocoale de predare-preluare, personalul, disponibilitățile bănești, precum și toate drepturile și obligațiile acestuia. Salariații Fondului de garantare a asiguraților din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor fi încadrați pe funcții similare în cadrul Fondului constituit conform prevederilor prezentei legi.(2) Fondul își exercită prerogativele începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 60 de zile de la data publicării prezentei legi. La această dată Fondul de garantare a asiguraților administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară se desființează de drept.  +  Articolul 34În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Fondul trebuie să dispună de un sistem de guvernanță adecvat, inclusiv de mecanisme de control intern și audit intern, care se vor stabili prin instrucțiuni proprii, în concordanță cu prevederile legale.  +  Articolul 35(1) În scopul auditării situațiilor financiare anuale, Fondul va încheia un contract cu un auditor financiar, persoană juridică autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.(2) Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, se prezintă Consiliului de administrație al Fondului, respectiv Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, împreună cu situațiile financiare anuale. (la 24-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 36(1) Exercițiul financiar al Fondului începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an; primul exercițiu financiar începe la data înființării Fondului ca persoană juridică de drept public.(2) Fondul are obligația organizării și conducerii contabilității potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor contabile specifice acestuia, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. (la 24-09-2021, Articolul 36 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 37(1) Situațiile financiare anuale se aprobă de către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, după avizarea de către Consiliul de administrație al Fondului.(2) Raportul anual de activitate, împreună cu situațiile financiare anuale, aprobate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și raportul auditorului financiar vor fi publicate pe site-ul propriu până cel târziu la data de 15 iunie din anul următor încheierii exercițiului financiar.  +  Articolul 38(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară va comunica orice informații disponibile în vederea îndeplinirii atribuțiilor Fondului, inclusiv la solicitarea Consiliului de administrație al Fondului.(2) La cererea Consiliului de administrație al Fondului, asigurătorii vor comunica orice informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Fondului.(3) Informațiile obținute vor fi utilizate de către Fond, exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.  +  Articolul 39(1) Asigurătorii sunt obligați să comunice creditorilor de asigurări toate informațiile de care aceștia au nevoie referitoare la Fond, condițiile și formalitățile ce trebuie îndeplinite pentru a se obține indemnizația/despăgubirea din disponibilitățile Fondului.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie disponibile la toate sediile asigurătorilor/reasigurătorilor, într-un loc accesibil, și să fie prezentate într-o formă ușor de înțeles.(3) Fondul va stabili reguli de prezentare a informațiilor prevăzute la alin. (1).(4) Unitățile de poliție, inspectoratele județene pentru situații de urgență, unitățile medicale din cadrul sistemului medical public și privat, medicii de familie și celelalte autorități publice competente să cerceteze accidente de vehicule ori să evalueze starea de sănătate a victimelor unui astfel de eveniment, după caz, comunică, la cererea Fondului, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, informațiile deținute cu privire la cauzele și împrejurările producerii riscurilor asigurate și la prejudiciile ori vătămările provocate, în vederea stabilirii și plății despăgubirilor cuvenite. (la 24-09-2021, Articolul 39 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (5) În scopul cuantificării corecte a despăgubirilor, unitățile de reparații a autovehiculelor furnizează, la solicitarea Fondului, date ori documente care au stat la baza stabilirii prețului unei reparații. (la 24-09-2021, Articolul 39 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 ) (6) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele judecătorești în temeiul prezentei legi se taxează cu 200 lei. (la 24-09-2021, Articolul 39 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 57, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 40(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară supraveghează și controlează modul în care Fondul își desfășoară activitatea.(2) Fondul are obligația de a pune la dispoziția Autorității de Supraveghere Financiară, la cerere, în forma și în termenul stabilite de aceasta, informațiile și documentele care să evidențieze și să justifice operațiunile privind activitatea desfășurată, sub toate aspectele sale.(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate adopta orice măsuri, inclusiv de natură administrativă, împotriva Fondului și a persoanelor fizice responsabile, după caz, în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații care sunt de natură să prejudicieze drepturile creditorilor de asigurări garantate conform prevederilor prezentei legi.(4) Cu excepția informațiilor pentru care Fondul are obligația de publicare, potrivit prezentei legi, informațiile legate de activitatea Fondului pot fi comunicate doar către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și către organele judiciare în timpul procedurilor judiciare, procedurilor de insolvență ori al procedurilor de lichidare. (la 24-09-2021, Articolul 40 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 58, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 102 din 22 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 24 septembrie 2021 )  +  Articolul 41La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) art. 60 și art. 61^1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 5 lit. l^1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 23 alin. (4) și art. 24-27 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul,dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 42Fondul va elabora statutul său și îl va supune spre aprobare Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 43Articolul 62 și litera b) a alineatului 1 al articolului 63 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 62Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului de protecție a victimelor străzii constituit conform prevederilor art. 25^1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, se datorează dobânzi și penalități de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, aplicabile la colectarea creanțelor bugetare. Dobânzile și penalitățile vor fi virate în contul fondului respectiv............................................................................b) neplata la termen a sumelor destinate Fondului de protecție a victimelor străzii, precum și a contribuției procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurărilor obligatorii;  +  Articolul 44Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 21 iulie 2015.Nr. 213.-----