REGULAMENT din 21 aprilie 2021de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 27 aprilie 2021  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 491 din 21 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 451 din 27 aprilie 2021.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este organizat și funcționează în baza Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.(2) Oficiul este unitatea de informații financiare a României, de tip administrativ, cu sediul în municipiul București, bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22, etajul 7, sectorul 5, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor. (la 19-04-2023, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 337 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 19 aprilie 2023 ) (3) În domeniul său de competență, Oficiul asigură îndeplinirea obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau cadrul juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.(4) Oficiul încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte.  +  Articolul 2(1) Oficiul elaborează și fundamentează propuneri de cheltuieli pentru bugetul propriu pe baza necesarului de resurse stabilit la nivelul acestuia în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate și le înaintează Ministerului Finanțelor, în calitate de ordonator principal de credite. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor.(2) Numărul maxim de posturi este de 130, inclusiv demnitarii și cabinetele acestora.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, numărul maxim de posturi este de 160, inclusiv demnitarii și cabinetele acestora. (la 18-10-2022, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.243 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 18 octombrie 2022 )  +  Articolul 3(1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(2) Prin ordin al președintelui Oficiului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, se pot organiza în cadrul direcției generale și direcțiilor servicii, birouri și compartimente, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Oficiului în condiții de eficiență și eficacitate, în calitate de unitate de informații financiare.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Oficiului  +  Articolul 4Organizarea și structura Oficiului asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Lege și de prezentul regulament.  +  Articolul 5(1) Oficiul, prin Ministerul Finanțelor, are drept de inițiativă legislativă, în domeniul său de competență.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Oficiului emite ordine și instrucțiuni.  +  Articolul 6(1) Președintele Oficiului are următoarele atribuții:a) conduce, coordonează, organizează și controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Oficiului și răspunde de buna funcționare a acestuia;b) coordonează activitatea de primire și circulație a rapoartelor și a informațiilor primite de la alte entități raportoare, autorități și instituții publice, în legătură cu spălarea banilor, infracțiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor și finanțării terorismului;c) urmărește, controlează și aprobă activitatea de evaluare, prelucrare și analiză a informațiilor primite în regim de confidențialitate;d) aprobă suspendarea tranzacțiilor și revocarea măsurii suspendării, în temeiul prevederilor art. 8 din Lege, în baza propunerilor și analizelor realizate de Direcția analiză și prelucrare a informațiilor;e) aprobă și transmite către autoritățile abilitate, potrivit art. 34 din Lege, rezultatele analizelor efectuate de către Direcția analiză și prelucrare a informațiilor, precum și schimbul de informații în baza propunerilor structurilor de specialitate, în condițiile Legii; pentru indicii de spălare a banilor și suspiciuni/indicii de finanțare a terorismului, aprobă și transmite de îndată rezultatele analizelor, inclusiv datele și informațiile care au stat la baza acestora, în condițiile Legii;f) informează alte autorități publice în legătură cu evoluții, amenințări, vulnerabilități, riscuri de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului, pe baza propunerilor structurilor de specialitate;g) asigură cooperarea cu organismele de autoreglementare cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin în baza Legii și a legislației secundare în domeniu;h) organizează și asigură inițierea de instrucțiuni, recomandări și puncte de vedere pentru entitățile raportoare, în vederea asigurării unei implementări eficiente a obligațiilor ce le revin în baza Legii;i) aprobă, prin ordin, cel puțin următoarele regulamente/ ghiduri în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului: regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiu, regulamentul privind furnizarea de feedback entităților raportoare în legătură cu informațiile transmise Oficiului, ghidul privind indicatorii de suspiciune și tipologii, regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului, ghidul privind criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani și/sau de finanțare a terorismului;j) organizează și aprobă procedura inițiată de către direcția de specialitate în ceea ce privește soluționarea cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, în cazul restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare, având drept scop prevenirea proliferării nucleare;k) organizează și aprobă procedura de supraveghere și control al entităților raportoare din domeniul de competență a Oficiului, cu privire la modul de implementare a obligațiilor ce le revin în baza Legii și a legislației secundare în domeniu;l) organizează și aprobă activitatea de elaborare a reglementărilor sectoriale pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 5 din Lege și care nu sunt supuse, potrivit Legii, supravegherii autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Lege, în vederea aplicării dispozițiilor Legii;m) aprobă procedurile de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor ca urmare a nerespectării legislației din domeniul propriu de competență;n) aprobă programul de instruiri în domeniul prevenirii utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului;o) aprobă procedura de schimb de informații la nivel național cu autoritățile competente conform prevederilor Legii;p) aprobă, prin ordin, metodologii, proceduri, regulamente, instrucțiuni, ghiduri, norme și alte documente necesare în vederea desfășurării activității Oficiului;q) angajează din punct de vedere patrimonial instituția, prin semnătura sa, în relațiile cu terții;r) reprezintă instituția în raporturile cu orice altă instituție, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, inclusiv cu organismele și organizațiile internaționale;s) aprobă, prin ordin, înființarea, structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare a unității de management de proiecte/de implementare a proiectelor;ș) aprobă statul de funcții și de personal, precum și fișele de post pentru personalul angajat, fișele de evaluare privind activitatea profesională anuală, precum și promovarea personalului în condițiile legii;t) aprobă și asigură publicarea raportului anual de activitate al Oficiului pe pagina de internet a Oficiului;ț) aprobă publicarea pe pagina de internet a Oficiului a sintezei evaluării naționale de risc, conform art. 1 alin. (7) din Lege;u) aprobă publicarea anuală pe pagina de internet a Oficiului a versiunii consolidate a statisticilor, conform art. 1 alin. (10) din Lege;v) aprobă publicarea pe pagina de internet a Oficiului a listei țărilor care prezintă vulnerabilități în sistemele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniu, în conformitate cu comunicările publice ale organismelor internaționale din domeniu;w) aprobă, prin ordin, forma și conținutul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Lege, precum și a metodologiei de transmitere a acestora conform art. 8 alin. (11) din Lege;x) aprobă obiectivele strategice pe termen mediu și lung ale Oficiului;y) exercită acțiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;z) aprobă procedura de selecție a entităților ce pot face obiectul controalelor, conform prevederilor art. 26 alin. (3) din Lege.(2) Președintele și vicepreședintele își pot organiza propriul cabinet, în condițiile art. 544-548 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) În cadrul Oficiului sunt organizate și funcționează următoarele structuri:a) Compartimentul Corpul de control;b) Cabinetul președintelui;c) Cabinetul vicepreședintelui;d) Direcția generală operativă;e) Direcția prevenire, supraveghere și control;f) Direcția cooperare, sancțiuni internaționale și finanțarea terorismului;g) Direcția juridică, metodologie și relația cu Parlamentul;h) Direcția economico-financiară și administrativă;i) Compartimentul management resurse umane;j) Compartimentul audit public intern.k) Compartimentul protecția informațiilor clasificate. (la 19-04-2023, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 337 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 19 aprilie 2023 ) (2) În cadrul Direcției generale operative sunt organizate și funcționează următoarele structuri:a) Direcția tehnologia informației, baze de date și statistică;b) abrogată; (la 18-10-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.243 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 18 octombrie 2022 ) c) Direcția analiză și prelucrare a informațiilor.  +  Articolul 8Atribuțiile direcției generale, direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor se aprobă prin ordin al președintelui Oficiului.  +  Articolul 9Oficiul are în dotare un parc auto de 8 autoturisme, din care:a) 1 autoturism pentru președinte;b) 1 autoturism pentru vicepreședinte;c) 4 autoturisme pentru activitatea de supraveghere și control;d) 2 autoturisme pentru parcul comun.  +  Articolul 10(1) În vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant în cadrul Oficiului, candidații trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții specifice:a) să fie absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior cu specialitatea prevăzută de lege sau absolvenți cu studii medii cu diplomă de bacalaureat, respectiv cu diplomă de absolvire a școlii profesionale sau gimnaziale;b) să îndeplinească condițiile de vechime în muncă și/sau în specialitate sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, conform prevederilor legale;c) să fie cunoscători ai unei limbi străine, în funcție de cerințele postului;d) să aibă cunoștințe de operare pe calculator;e) să aibă abilități și aptitudini corespunzătoare postului;f) să fie declarați admiși la testarea psihologică prin care se evaluează competențele și abilitățile personale în raport cu competențele și abilitățile aferente postului, realizată de un centru sau cabinet psihologic contractat de Oficiu.(2) Prin vechime în specialitate se înțelege vechimea în funcții economice, juridice și în alte specialități prevăzute la art. 41 alin. (6) din Lege, cu studii superioare, necesară încadrării la Oficiu, dovedită prin carte de muncă sau adeverință de salariat care atestă vechimea în specialitate.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. (la 19-04-2023, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 337 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 19 aprilie 2023 ) (la 18-10-2022, Articolul 10 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.243 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 18 octombrie 2022 )  +  Articolul 11(1) Personalul contractual al Oficiului este format din personal cu funcții de conducere și personal cu funcții de execuție.(2) Personalul contractual cu funcții de conducere este format din director general, directori, șefi serviciu și șefi compartiment.(3) Personalul contractual cu funcții de execuție este format din analiști financiari, asistenți analiști, precum și din personal care ocupă alte funcții comune din sectorul bugetar, constituit din șoferi și îngrijitori clădiri. (la 18-10-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.243 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 18 octombrie 2022 )  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
  (la 19-04-2023, ANEXA a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 337 din 12 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 19 aprilie 2023 )
  ----