ORDIN nr. 1.287 din 6 aprilie 2023privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 11 aprilie 2023    Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 și art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul I(1) Situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2023, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.(3) Adresele de e-mail la care/de la care se transmit documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(5) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.(6) Termenele de transmitere la Ministerul Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică - a situațiilor financiare trimestriale și anuale și centralizate sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul IIÎncepând cu exercițiul financiar 2023, din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă întocmirea și depunerea/transmiterea unor formulare de situații financiare și a instrucțiunilor de completare a acestora, după cum urmează:1. Începând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I al anului 2023, se suspendă întocmirea și depunerea/ transmiterea la Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate a următoarelor formulare care fac parte din situațiile financiare trimestriale, prevăzute la pct. 1.3: a) formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(5).1-1.5.(5).5;b) formularul „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)“ (anexa nr. 27 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(8).1 și 1.5.(8).2;c) formularul „Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻓 (anexa nr. 28 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(9).1 și 1.5.(9).2;d) formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(10);e) formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30b la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 1.5.(11) și 1.5.(12).2. Începând cu raportarea financiară lunară aferentă lunii aprilie 2023, se suspendă întocmirea și transmiterea la Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. I „Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare“ pct. 1.6.(1) subpct. A lit. c) și d) și, respectiv, subpct. B lit. d), e), f) și g). 3. Începând cu raportarea financiară lunară aferentă lunii iulie 2023, se suspendă întocmirea și transmiterea la Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. I „Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare“ pct. 1.6.(1) subpct. C lit. a), b) și c).  +  Articolul IIIÎncepând cu situațiile financiare întocmite la finele exercițiului financiar 2023, se suspendă întocmirea și depunerea/transmiterea la Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate a următoarelor formulare care fac parte din situațiile financiare anuale, prevăzute la pct. 1.5.(1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare:a) formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.20;b) formularul „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)“ (anexa nr. 27 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.24;c) formularul „Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻓 (anexa nr. 28 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.25;d) formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30 la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.26.(1) și 4.26.(3);e) formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30b la situațiile financiare) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.26.(2) și 4.26.(3);f) formularul „Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine“ (anexa nr. 31 la situațiile financiare anuale) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.27.(1) și 4.27.(2);g) formularul „Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ (anexa nr. 31b la situațiile financiare anuale) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.27.(3);h) formularele „Situația activelor fixe amortizabile“ și „Situația activelor fixe neamortizabile“ (anexele nr. 35a și 35b la situațiile financiare anuale) și instrucțiunile de completare prevăzute la pct. 4.30.(1)-4.30.(3).  +  Articolul IV(1) Informațiile aferente formularelor suspendate se preiau și se valorifică din următoarele note/rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug, prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, care înlocuiesc formularele suspendate: a) nota 31 „Acțiuni și alte participații, deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine“;b) nota 31B „Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“;c) nota 35a „Active fixe corporale“;d) nota 35c „Active fixe necorporale“;e) anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“;f) anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“;g) anexa 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)“;h) anexa 28 „Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻓. (2) În baza procedurii de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, în funcție de necesități și de cerințele utilizatorilor, se pot genera și alte tipuri de rapoarte.  +  Articolul V(1) În baza rapoartelor lunare/trimestriale/anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, ordonatorii de credite întocmesc notele explicative prevăzute la punctele 27.2, 27.8 și 27.9 din cap. II din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, instituțiile publice autonome, transmit notele explicative centralizate scanate, prin e-mail, la Direcția generală de contabilitate publică din Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens.(3) Notele explicative prevăzute la alin. (2) sunt însoțite de o adresă de înaintare, scanată și semnată de conducătorul instituției publice și conducătorul compartimentului financiar- contabil sau persoanele desemnate.(4) Unitățile administrativ-teritoriale transmit notele explicative centralizate scanate, prin e-mail, la unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens.(5) Notele explicative prevăzute la alin. (4) sunt însoțite de o adresă de înaintare, scanată și semnată de conducătorul instituției publice. (6) Notele explicative centralizate pe total județ se transmit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor la Direcția generală de contabilitate publică din Ministerul Finanțelor.(7) În vederea întocmirii notelor explicative centralizate de instituțiile publice prevăzute la alin. (2) și (4), instituțiile publice din subordine transmit la ordonatorul ierarhic superior notele explicative și copii ale recipiselor primite din Sistemul național de raportare - Forexebug.(8) Răspunderea privind transmiterea notelor explicative centralizate, întocmite potrivit cerințelor de la alin. (2) și (4), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice.(9) Direcția generală de contabilitate publică din Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor urmăresc concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale și anuale. În cazul unor diferențe majore, aceste structuri solicită ordonatorilor principali de credite comunicarea cauzelor acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate.(10) Responsabilitatea efectuării verificărilor aparține ordonatorului de credite superior pentru instituțiile subordonate, Ministerului Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică și Serviciului/Biroului sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din cadrul activităților de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București, pentru instituțiile care depun/transmit la acestea.(11) În acest scop, structurile prevăzute la alin. (10) pot solicita explicații suplimentare și efectuarea corecțiilor ori de câte ori consideră necesar.  +  Articolul VIÎncepând cu situațiile financiare întocmite pentru trimestrul I 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții din anexa nr. 3 „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare:1. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (7).2, (8), (8).1, (9), (9).1, (9).2, (9).3, (10), (10).1 și (10).2 ale titlului II „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (7).2, (8), (8).1, (9), (9).1-(9).3, (10), (10).1 și (10).2 ale titlului III „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale la subsectorul Administrația locală (S1313)“;3. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (7).2, (8), (8).1, (9), (9).1-(9).3, (10), (10).1 și (10).2 ale titlului IV „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.  +  Articolul VIIÎncepând cu situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, se suspendă aplicarea următoarelor dispoziții din anexa nr. 2 „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare:1. punctele și subpunctele: (5), (5).1-(5).6, (6), (6).1-(6).10, (10), (10).1, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16), (16).1 și (16).2 ale titlului II „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“;2. punctele și subpunctele: (7), (7).1, (9), (9).1-(9).6, (10), (10).1-(10).10, (11), (11).1-(11).8, (12), (12).1-(12).15, (13), (13).1, (13).2, (14), (14).1, (15), (15).1-(15).3, (16) și (16).1 ale titlului III „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313)“;3. punctele și subpunctele: (8), (8).1-(8).6, (9), (9).1-(9).10, (10), (10).1-(10).8, (11), (11).1-(11).15, (12), (12).1, (12).2, (13), (13).1, (14), (14).1-(14).3, (15), (15).1 și (15).2 ale titlului IV „Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“.  +  Articolul VIIILa punctul 8.4 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, paragraful al doilea, cu următorul cuprins:În conturile contabile 8066000 «Angajamente bugetare» și 8067000 «Angajamente legale» nu se evidențiază sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți care se restituie bugetelor din care au fost acordate. Astfel, în raportul «Contul de execuție cheltuieli», în coloanele angajamente bugetare și angajamente legale nu sunt prezentate sumele recuperate la titlul 85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  +  Articolul IX(1) Instituțiile publice au obligația păstrării și arhivării pe suport electronic și hârtie a setului de situații financiare trimestriale și anuale semnate de conducătorul instituției publice și conducătorul compartimentului financiar-contabil sau alte persoane delegate cu exercitarea acestor competențe, care se păstrează la sediul instituției publice pe durata prevăzută de legislația în vigoare.(2) Setul de situații financiare trimestriale și anuale se constituie din formularele prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și rapoartele generate de sistemul național de raportare - Forexebug, care au înlocuit formularele suspendate prevăzute la art. II și III.  +  Articolul XLa data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul XIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor,
    Adrian Câciu
    București, 6 aprilie 2023.Nr. 1.287. -------