LEGE nr. 80 din 5 aprilie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 6 aprilie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77 din 30 iunie 2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 30 iunie 2021, cu completările ulterioare, cu următoarele modificări:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Patrimoniul Gărzii Forestiere Naționale se constituie pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Garda Forestieră Națională în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (3).(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și creditele bugetare și execuția bugetară pe anul 2023 aferente gărzilor forestiere și Gărzii Forestiere Naționale.(3) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), echipamentele, autoturismele, bunurile și serviciile, necesare Gărzii Forestiere Naționale, se achiziționează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și se pun la dispoziția acesteia cu titlu gratuit.(4) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli ale Gărzii Forestiere Naționale se asigură din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. (5) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se efectuează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se semnează de către ordonatorul principal de credite al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, conform specimenelor de semnături transmise în acest scop Ministerului Finanțelor.(6) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (5) se efectuează plăți de către compartimentul financiar-contabil al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(7) Creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se transferă din contabilitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în contabilitatea Gărzii Forestiere Naționale pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1).2. La articolul 6, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) Gărzile forestiere, 922 de posturi, din care minimum 85% de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și restul posturilor pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, respectiv juridic, economic, resurse umane, achiziții, investiții, administrativ, comunicare, IT și audit.  +  Articolul IIPentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale, cu completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pentru anul 2023 se face de către ordonatorul principal de credite pe baza instrucțiunilor elaborate de către Ministerul Finanțelor, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 5 aprilie 2023.Nr. 80.------