LEGE nr. 79 din 5 aprilie 2023pentru modificarea și completarea art. 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 6 aprilie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOLUL UNICArticolul 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul sau, după caz, la solicitarea pensionarilor, la reședința acestora din România, prin Compania Națională «Poșta Română» - S.A., taloanele de plată a drepturilor, potrivit alin. (1) și (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care aceștia au optat.2. După alineatul (3) se introduc șase noi alineate, alin. (4)-(9), cu următorul cuprins:(4) Casele de pensii sectoriale transmit, la cerere, pe e-mail sau în contul online deschis în portalul fiecărei case sectoriale, talonul de plată în format electronic pensionarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) în cont curent sau în cont de card, situație în care transmiterea taloanelor de plată, potrivit alin. (3), se efectuează doar la solicitarea persoanelor îndreptățite.(5) Talonul de plată cu privire la sumele plătite se transmite începând cu luna următoare înregistrării cererii prevăzute la alin. (4), în maximum 48 de ore de la efectuarea plății drepturilor în cont curent sau cont de card.(6) Talonul de plată transmis în format electronic produce efecte juridice identice cu talonul de plată transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reședința pensionarului. (7) Talonul de plată transmis în format electronic este acceptat ca document valid în relația cu toate instituțiile și autoritățile publice. Instituțiile și autoritățile publice care îl solicită nu vor condiționa oferirea de informații sau de servicii de prezentarea talonului de plată în format fizic.(8) Talonul de plată transmis în format electronic conține toate elementele de identificare unică de pe talonul de plată emis pe suport hârtie.(9) Casele de pensii sectoriale arhivează taloanele de plată transmise în format electronic în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în condițiile tehnice stabilite de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 5 aprilie 2023.Nr. 79.-----