NORME METODOLOGICE din 17 martie 2023privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 bis din 22 martie 2023  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 774 din 17 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 22 martie 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și noțiunile folosite au semnificația definită în conformitate cu prevederile titlului III "Asistența medicală primară" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2 Asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă, în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanență.  +  Articolul 3(1) Centrele de permanență fixe sunt unități sanitare cu sediul stabil, fără personalitate juridică, cu activitate desfășurată în regim de gardă, la sediul acestora, precum și în zonele arondate centrului, în cazul în care centrul dispune de autospeciale pentru efectuarea consultațiilor la domiciliul pacientului.(2) Centrele de permanență se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localități din mediul urban sau rural în care sunt îndeplinite criteriile de înființare prevăzute de prezentele norme.(3) Lista centrelor de permanență funcționale, precum și zonele și criteriile propuse de direcțiile de sănătate publică, conform art. 4 alin. (1) din Legea 263/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentele norme.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) centrele de permanență organizate în cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, care se înființează în zonele stabilite de direcțiile medicale sau de către structurile cu atribuții în acest domeniu din cadrul ministerelor și instituțiilor respective, cu acordul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.  +  Articolul 4(1) Centrele de permanență asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă pentru persoanele care se adresează acestora.(2) În zilele lucrătoare, garda se instituie în centrul de permanență între orele 15,00 - 8,00, după terminarea programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor de familie în cadrul cabinetelor de medicină de familie.(3) Serviciul de gardă nu se va suprapune cu programul medicilor desemnați în gardă aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.(4) În zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, precum și în zilele declarate libere de către Guvernul României, programul de gardă este permanent. Garda de 24 de ore se poate împărți în ture de 12 ore, fiecare.  +  Articolul 5(1) În cadrul centrelor de permanență, continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă este asigurată de medici de familie, medici de medicină generală și asistenți medicali, care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Asistenții medicali care participă la asigurarea continuității asistenței medicale în centrele de permanență și fac parte din echipele de gardă, sunt:a) asistenții medicali angajați ai cabinetelor medicale care intră în contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, derulat cu casele de asigurări de sănătate;b) asistenții medicali angajați pe bază de contract numai pentru asigurarea continuității asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență.c) asistenți medicali organizați ca persoane fizice independente, în baza contractului de prestări servicii pentru asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență.(3) Personalul prevăzut la alin (1) are obligația de a face dovada absolvirii unui curs de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază.(4) Cursurile de formare în resuscitarea cardio-pulmonară, prevăzute la alin. (3), sunt organizate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în parteneriat cu filialele teritoriale ale Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 6(1) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, numesc pentru fiecare centru de permanență un medic coordonator dintre medicii de familie asociați.(2) Coordonatorul centrului de permanență asigură coordonarea activității acestuia din punct de vedere administrativ.(3) Raporturile dintre coordonatorul centrului de permanență și ceilalți medici asociați nu implică nicio subordonare în plan profesional, medicii de familie și medicii de medicină generală având drept de inițiativă și de decizie în exercitarea actului medical și deplina răspundere față de acesta.  +  Articolul 7 Serviciile medicale acordate în cadrul centrelor de permanență sunt următoarele:a) asistență medicală în afecțiunile acute, subacute, acutizări ale unor boli cronice și în urgențele medico-chirurgicale, în limitele competenței medicului de familie / medicului de medicină generală, conform pregătirii curiculare și a atestatelor obținute în baza programelor de studii complementare;b) administrarea de către asistentul medical, a medicației injectabile/perfuzabile necesare tratamentului recomandat de medicul de familie / medicul specialist, după caz, precum și administrarea medicației necesare tratamentului de urgență, conform indicației medicului din cadrul centrului de permanență, care se asigură din trusa de urgență a centrului de permanență, a cărei componență este prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele norme;c) eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pe care pacientul o va prezenta în zilele următoare medicului său de familie pentru informare asupra diagnosticului și tratamentului administrat în centrul de permanență;d) prescripție medicală;e) îngrijiri post intervenții chirurgicale de tipul suprimării firelor de sutură conform recomandărilor medicului specialist, efectuarea de pansamente și schimbarea pansamentelor chirurgicale;f) consultații la distanță, prin servicii de telemedicină incluse în competențele medicului de familie;g) activități de vaccinare împotriva COVID-19 efectuate de medicii de familie, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;h) testarea de către medicii de familie, cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8 Serviciile medicale prevăzute la art. 7 se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de statutul de asigurat al acestora.  +  Capitolul II Înființarea centrelor de permanență  +  Articolul 9 Centrele de permanență se înființează în baza următoarelor criterii:(1) În mediul rural, în situația în care în zonă nu există alte unități de asistență medicală / de primire a urgențelor medicale, se înființează câte un centru de permanență la o populație de minimum 5000 locuitori, conform datelor statistice existente la nivelul unităților administrative locale implicate.(2) Prin excepție de la alin. (1), în localitățile rurale izolate, greu accesibile, în care nu există acces la servicii de asistență medicală pentru populația din zonă se pot înființa centre de permanență.(3) În mediul urban, în localitățile cu o populație sub 25.000 de locuitori, se înființează un centru de permanență, iar în localitățile cu o populație mai mare de 25.000 de locuitori, câte un centru de permanență la 25.000 de locuitori, conform datelor statistice existente la nivelul unităților administrative locale implicate.(4) Numărul populației este compus din numărul locuitorilor din localitatea în care se înființează centrul de permanență și numărul locuitorilor din localitățile arondate centrului de permanență.  +  Articolul 10(1) Centrele de permanență funcționează cu un număr de minimum 7 posturi de medic și cu minimum 5 posturi de asistent medical.(2) Asocierea medicilor în vederea participării la asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență se realizează pe baza unei convenții de asociere prin voința liber exprimată a minim 2 medici de familie titulari sau un medic de famile titular și un medic de famile angajat al furnizorului de servicii de medicină de familie indiferent de forma de organizare, care pot coopta alți medici de familie și/sau de medicină generală pentru a se constitui un grup de minim 7 medici.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în zonele din mediul rural izolate, greu accesibile și fără alte structuri de asistență medicală, în care este înregistrat un deficit de medici de familie, precum și în unele localități din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării, se pot înființa și centre de permanență cu minim 5 posturi de medic, în condițiile asigurării funcționării centrului de permanență.  +  Articolul 11 Cabinetele medicale de medicină de familie, indiferent de forma de organizare, potrivit legii, pot angaja medici de familie, medici de medicină generală și asistenți medicali care își exercită profesia în condițiile legii sau pot încheia cu aceștia contracte de prestări servicii, pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență.  +  Articolul 12(1) Modelul convenției de asociere prin care se asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență, potrivit voinței părților, este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentele norme.(2) Convenția de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă, prin centrele de permanență, cuprinde următoarele elemente obligatorii:a) părțile semnatare;b) scopul asocierii;c) sediul în care își vor desfășura activitatea echipele de gardă;d) durata convenției de asociere și modalitățile de încetare a acesteia.(3) Consiliul local asigură spațiul necesar desfășurării activității centrelor de permanență cu excepția situației în care spațiul este asigurat de către echipa medicală a centrului de permanență.  +  Articolul 13(1) Avizul pentru înființarea centrului de permanență este emis de Ministerul Sănătății în baza:a) zonelor și criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentele norme,b) acordul consiliului local, conform art. 4 alin. (1) din Legea 263/2004, cu modificările și completările ulterioare,c) prevederilor bugetare cu această destinație,d) notei de fundamentare emisă de direcția de sănătate publică care solicită înființarea centrului de permanență.(2) Actul de înființare al centrului de permanență îl constituie decizia de înființare a centrului de permanență, emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, conform prevederilor art. 2 alin. (5) din Legea 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare.(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înființare a centrelor de permanență fixe sunt următoarele:a) avizul prevăzut la alin. (1);b) convenția de asociere a medicilor de familie;c) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze centrul de permanență;d) autorizația sanitară emisă de direcția de sănătate publică competentă în baza referatului de evaluare;e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență, după caz;f) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical și dreptul acestuia de a profesa, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare;g) documente care atestă absolvirea de către medicii și asistenții medicali care asigură continuitatea asistenței medicale, a cursului de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază;(4) Pentru înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de permanență din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, direcțiile medicale din cadrul acestora, exercită aceleași atribuții ca și cele ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București prevăzute de prezentele norme.  +  Articolul 14(1) Decizia de înființare a centrului de permanență cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) numărul și data ordinului ministrului sănătății prin care este aprobată zona de înființare a centrului de permanență;b) denumirea centrului de permanență;c) sediul centrului de permanență;d) zonele arondate centrului de permanență;e) personalul medical care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în cadrul centrului de permanență, cu menționarea profesiei și gradului profesional al acestuia;f) coordonatorul centrului de permanență;g) data începerii activității centrului de permanență.(2) Directorii executivi ai direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București emit decizii de modificare, ori de câte ori apar modificări privind componența echipelor de gardă, coordonarea centrului de permanență, zonele arondate, sediul, etc., față de cum au fost acestea consemnate în decizia de înființare.  +  Capitolul III Desființarea centrelor de permanență  +  Articolul 15(1) Centrele de permanență se desființează prin decizie emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, în următoarele situații:a) constatarea neîndeplinirii prevederilor art. 9 din prezentele norme;b) dizolvarea convenției de asociere a medicilor în vederea participării la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;c) constatarea de către comisiile mixte de control, formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, a abaterilor de la prezentele norme;d) numărul de persoane care a apelat, pentru consultație, la centrul de permanență, organizat în mediul rural, este mai mic de 150 de persoane/lună în medie anuală, cu excepția localităților din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării;e) numărul de persoane care a apelat, pentru consultație, la centrul de permanență, organizat în mediul urban, este mai mic de 300 persoane/lună în medie anuală, cu excepția localităților din Munții Apuseni și din Rezervația Biosferei Delta Dunării;(2) În situația în care se constată că numărul medicilor și/sau al asistenților medicali este sub minimum prevăzut la art. 10 alin. (1) și (3) ca urmare a decesului sau a demisiei personalului medico-sanitar, centrele de permanență au obligația de a notifica, în termen de 5 zile, direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București și de a asigura ocuparea numărului minim de posturi, în termen de 90 zile.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2) directorul executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, după caz, emite, în termen de 3 zile de la înregistrarea notificării, decizie de suspendare a activității centrului de permanență, până la asigurarea numărului minim de posturi de medici și asistenți medicali prevăzut la art. 10 alin. (1) și (3).(4) Reluarea activității centrelor de permanență a căror activitate a fost suspendată în condițiile alin. (3) se face prin decizie a directorului executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, dacă sunt îndeplinite condițiile de funcționare a centrelor de permanență prevăzute la art. 10 alin. (1) și (3).(5) În situația în care la expirarea termenului de 90 zile prevăzut la alin. (2), centrul de permanență nu asigură numărul minim de posturi de medici și asistenți medicali, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) și (3), directorul executiv al direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, emite decizie de desființare a acestuia.  +  Capitolul IV Organizarea și funcționarea centrelor de permanență  +  Articolul 16(1) Centrele de permanență pot funcționa într-un spațiu autorizat pus la dispoziție de către:a) consiliul local;b) echipa medicală, care poate fi cabinetul de medicină de familie a unui medic asociat, fără suprapunerea activității centrului de permanență cu cea a cabinetului medical de medicină de familie aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate.(2) Dacă în situația prevăzută la alin. (1) lit. b) programul de activitate al centrului de permanență se suprapune cu programul de activitate al cabinetului de medicină de familie aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru activitatea centrului de permanență este necesar un alt spațiu decât cel destinat activității zilnice derulate în cabinetul de medicină de familie, cu circuite separate.  +  Articolul 17(1) În cadrul centrului de permanență, garda este asigurată în mod obligatoriu de o echipă medicală formată din medic de familie/medic de medicină generală și asistent medical care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Echipa medicală prevăzută la alin. (1) asigură serviciile medicale prevăzute la art. 7, în regim de gardă, tuturor persoanelor care se adresează centrului de permanență, în afara programului normal de lucru al cabinetului de medicină de familie.(3) Medicii de familie și/sau medicii de medicină generală își pot desfășura activitatea în maxim trei centre de permanență.  +  Capitolul V Finanțarea activităților desfășurate în centrele de permanență  +  Articolul 18(1) Activitatea desfășurată în centrele de permanență se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.11 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".(2) Plata medicilor care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență se face în baza unui contract distinct încheiat între medic și casa de asigurări de sănătate, în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pentru medicii din cadrul centrelor de permanență organizate în cadrul acestora.(3) Plata asistenților medicali care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de permanență, se face în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, pentru asistenții medicali ai centrelor de permanență organizate în cadrul acestora.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2004 cu modificările și completările ulterioare, finanțarea asigurării continuității serviciilor în asistența medicală primară, respectiv plata personalului medical care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență și dotarea trusei de urgență se poate face și de la bugetele locale.  +  Capitolul VI Documentele medicale necesare desfășurării activității centrelor de permanență  +  Articolul 19 Documentele medicale utilizate în desfășurarea activității centrelor de permanență în care serviciul în regim de gardă se desfășoară într-un spațiu unic sunt următoarele:a) registrul de consultații;b) registrul de tratamente;c) adeverințe medicale, scrisori medicale, după caz.  +  Articolul 20 Rapoartele de activitate ale centrelor de permanență sunt următoarele:a) raportul zilnic al activității medicale desfășurate în timpul gărzii;b) raportul lunar al activității medicale desfășurate în centrul de permanență.  +  Articolul 21 Documentele justificative privind prezența personalului medical care asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență sunt următoarele:a) condica de prezență pentru activitatea de gardă;b) foaia colectivă de prezență a personalului medical;c) situația lunară a consumurilor de medicamente și materiale sanitare înregistrate pe centrul de permanență.  +  Capitolul VII Atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de permanență  +  Articolul 22 Atribuțiile direcțiilor de sănătate publică privind funcționarea centrelor de permanență sunt următoarele:a) propun, cu acordul consiliilor locale, Ministerului Sănătății, zonele în care urmează să se înființeze centrele de permanență în vederea includerii în Anexa nr. 1 la prezentele norme;b) realizează arondarea teritorială a localităților la centrele de permanență;c) emit, prin directorul executiv, deciziile de înființare, de suspendare și de desființare a centrelor de permanență;d) țin evidența documentelor care atestă absolvirea de către medicii și asistenții medicali care desfășoară activitate în centrele de permanență, a cursului de formare în resuscitarea cardio-pulmonară de bază;e) verifică existența condițiilor igienico-sanitare, a circuitelor funcționale, a dotării minime necesare funcționării centrelor de permanență, a termenului de valabilitate al medicamentelor din trusa de urgență, precum și a dotării corespunzătoare a acesteia, a respectării de către echipa medicală a prevederilor prezentele norme și emit, anual, un raport detaliat de inspecție pentru fiecare centru de permanență;f) efectuează controlul organizării și desfășurării activității centrului de permanență, potrivit prevederilor art. 5 lit. b) din Legea nr. 263/2004, cu modificările și completările ulterioare;g) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanență sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal și/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia;h) întocmesc și transmit Ministerului Sănătății, anual, până cel târziu la data de 30 a lunii ianuarie pentru anul anterior:I. raportul anual de activitate a centrelor de permanență în baza indicatorilor realizați de către acestea;II. evaluarea activității desfășurate în cadrul centrelor de permanență, pe baza analizei datelor raportate și măsurile adoptate;III. rezultatul/raportul controlului efectuat conform lit f);i) transmit trimestrial Ministerului Sănătății datele de contact ale centrelor de permanență, dacă au suferit modificări față de luna anterioară;j) informează publicul prin intermediul site-ului propriu și al mass-mediei asupra existenței și activității centrelor de permanență din județ, respectiv din municipiul București, precum și asupra datelor de contact ale acestora;k) avizează programarea lunară a medicilor care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în cadrul centrelor de permanență, stabilită de către medicul coordonator al centrului, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare, astfel:I. programarea lunară a medicilor care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în cadrul centrelor de permanență va fi avizată cu respectarea prevederilor legale privind repausul zilnic și săptămânal al acestora;II. numărul maxim de gărzi efectuate în cadrul centrelor de permanență de către un medic, nu trebuie să depășească 15/lună;l) monitorizează și evaluează, trimestrial, activitatea centrelor de permanență;m) solicită consiliilor locale, trimestrial, indicatorii realizați pentru centrele de permanență organizate în spații asigurate de acestea;n) răspund oricăror alte solicitări ale Ministerului Sănătății privind funcționarea centrelor de permanență din aria administrativ-teritorială.  +  Articolul 23 Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate privind funcționarea centrelor de permanență sunt următoarele:a) încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății;b) decontează cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanență, cu sau fără cheltuieli de administrare și funcționare, după caz, cu cheltuieli pentru dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, după caz;c) efectuează, în comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, în limita competențelor, controlul privind respectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică;d) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanență sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal și/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia.  +  Articolul 24 Atribuțiile consiliilor locale privind funcționarea centrelor de permanență care funcționează în spații puse la dispoziție de către acestea, constau în asigurarea:a) spațiilor necesare desfășurării activității;b) dotării minime necesare funcționării, conform Anexei nr. 4 la prezentele norme;c) utilităților necesare;d) plății personalului medical care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență și dotarea trusei de urgență pentru centrele de permanență finanțate conform art. 18 alin. (4);e) pazei și personalului auxiliar.  +  Articolul 25(1) Atribuțiile coordonatorului centrului de permanență sunt următoarele:a) asigură coordonarea activităților administrative și organizatorice ale centrului de permanență;b) întocmește, prin consultarea medicilor asociați care își desfășoară activitatea în centrul de permanență, graficul de gărzi și-l transmite, prin mijloace electronice, spre avizare, direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București și, spre informare, casei de asigurări de sănătate, după caz și unităților administrativ - teritoriale interesate, până cel târziu la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;c) avizează, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, foaia colectivă de prezență a medicilor de familie și a asistenților medicali, care asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă în cadrul centrului de permanență;d) întocmește și transmite, prin mijloace electronice, direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna precedentă, raportul lunar al activității medicale desfășurate în centrul de permanență. Raportul de activitate, prevăzut la art. 20 lit. b), se va întocmi în baza indicatorilor de activitate ai centrului de permanență menționați la art. 33 alin. (1);e) verifică dotările centrului de permanență și monitorizează utilizarea corespunzătoare a acestora, informând direcția de sănătate publică în cazul apariției unor disfuncționalități;g) transmite, prin e-mail, casei de asigurări de sănătate programul centrului de permanență, avizat de direcția de sănătate publică în vederea decontării serviciilor;h) răspunde oricăror alte solicitări ale direcției de sănătate publică referitoare la funcționarea centrului de permanență.  +  Articolul 26 Atribuțiile medicilor de familie asociați în centre de permanență:a) afișează la cabinetul medical în care își desfășoară activitatea următoarele date:i) centrul de permanență care asigură rezolvarea situațiilor de urgență în afara programului de activitate;ii) numărul de telefon al centrului de permanență;iii) programul fiecăruia dintre medicii asociați care își desfășoară activitatea în centrul de permanență;iv) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgență;b) respectă programul corespunzător graficului de gărzi întocmit și avizat de direcția de sănătate publică. Schimbarea programului de gardă se poate face numai în situații deosebite, cu înștiințarea, în scris, a coordonatorului centrului de permanență care va comunica direcțiilor de sănătate publică sau direcțiilor medicale din structura ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz, spre avizare, graficul modificat;c) întocmesc și transmit coordonatorului centrului de permanență, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentă, raportul privind activitatea efectuată;d) țin evidența consumurilor de medicamente și materiale sanitare și asigură stocuri suficiente pentru desfășurarea activității în cadrul centrului de permanență;e) transmit casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării activității medicale:(i) Factura electronică cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată;(ii) Borderoul centralizator al activității desfășurate în centrul de permanență, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată, conform Anexei nr. 5 la prezentele norme;f) acordă necondiționat serviciile medicale prevăzute la art. 7 tuturor persoanelor care le solicită, pe toată durata gărzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;g) solicită, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgență, intervenția unui echipaj medical de urgență pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanțe de transport cu asistent medical, ambulanțier ori însoțitor, după caz;h) completează documentele și rapoartele de activitate specifice centrului de permanență;i) respectă legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  +  Capitolul VIII Condiții specifice pentru stabilirea relațiilor contractuale dintre casele de asigurări de sănătate și cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă ce asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență  +  Articolul 27(1) Cabinetele de medicină de familie ai căror medici de familie titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă ce asigură continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență încheie contracte distincte cu casele de asigurări de sănătate, în baza următoarelor documente:a) cerere semnată de medicul de familie sau de medicină generală, titular al cabinetului medical/reprezentant legal;b) autorizație sanitară de funcționare;c) decizia de înființare a centrului de permanență;d) Certificatul de membru și avizul anual OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar și certificatul de membru și avizul anual al Colegiului Medicilor din România pentru medicii care asigură serviciul în regim de gardă prin centrele de permanență;e) copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii ale personalului medical care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă pe toată perioada derulării contractului pentru tot personalul medical care participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în centrul de permanență;g) cont deschis la Trezoreria Statului sau la o bancă.(2) În cazul în care apare o modificare în componența echipelor de gardă ce participă la asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă, în cadrul unui centru de permanență, modificarea va fi consemnată printr-un act adițional, conform deciziei de modificare a deciziei de înființare, emise de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București.(3) Documentele necesare încheierii contractelor pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență, prevăzute la alin. (1), se transmit în format electronic, asumate de fiecare în parte, prin semnătură electronica extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, care răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.(4) În centrele de permanență medicii titulari de cabinete medicale de medicină de familie, indiferent de forma de organizare a acestora, pot opta pentru:a) încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale privind asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență direct cu casele de asigurări de sănătate;b) încheierea contractelor de prestări servicii medicale cu un alt cabinet medical de medicină de familie care are încheiat contract de furnizare de servicii medicale privind asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență.  +  Articolul 28 Modelul contractului pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență este prevăzut în Anexa nr. 6.  +  Articolul 29(1) Venitul medicilor de familie, medicilor de medicină generală și al asistenților medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență se constituie din sumele obținute prin înmulțirea valorii de referință a tarifului orar, ajustat corespunzător calității de coordonator al centrului de permanență și cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare și funcționare, după caz, cu numărul de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie/medic de medicină generală și asistent medical, în luna pentru care se face plata.(2) Pentru medicul de familie/de medicină generală care îndeplinește rolul de coordonator al centrului de permanență, tariful orar se majorează cu 15%."  +  Articolul 30(1) Tariful orar pentru medicul de medicină de familie și/sau pentru medicul de medicină generală este de 40 lei/oră.(2) Medicii de familie/de medicină generală care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu, în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii asociați sau în spațiul asigurat de echipa medicală, suportă și cheltuielile de administrare și funcționare ale cabinetului, precum și costurile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50% pentru fiecare medic de familie/medicină generală care își desfășoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat, angajat sau medic cu contract de prestări servicii. Medicii asociați care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic care își desfășoară activitatea în acel centru de permanență, indiferent dacă este titular, asociat sau medic cu contract de prestări servicii.(3) Tariful orar pentru asistenții medicali care desfășoară serviciul în regim de gardă în cadrul centrelor de permanență se determină în funcție de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile și contribuțiile aferente și nu poate fi mai mic de 20 lei/oră și mai mare de 22,5 lei/oră.(4) Pentru veniturile realizate se calculează și se virează cotele potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul IX Controlul modului de organizare și funcționare a centrelor de permanență  +  Articolul 31(1) Controlul privind respectarea asigurării continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrele de permanență se exercită cel puțin anual de comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai casei de asigurări de sănătate, în funcție de domeniul de competență.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:a) respectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică;b) identificarea eventualelor disfuncționalități în activitatea centrului de permanență;c) verificarea stocurilor de medicamente.d) respectarea condițiilor minime de spațiu și a circuitelor funcționale, a condițiilor igienico- sanitare precum și a dotării minime necesare.(3) În cazul în care se constată de către comisiile mixte de control prevăzute la alin. (1), nerespectarea de către medicii și asistenții medicali prevăzuți la art. 10 alin. (1) și (3) a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică, aceștia vor fi sancționați, conform prevederilor art. 14^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2004 cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contravaloarea orelor de gardă care trebuiau efectuate.(4) Constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absențe nemotivate într- un interval de 12 luni, de către medici și asistenți medicali, se sancționează prin excluderea medicului/asistentului medical, după caz, din cadrul echipei de gardă care asigură continuitatea asistenței medicale la centrul de permanență.  +  Capitolul X Monitorizarea și evaluarea activității centrelor de permanență  +  Articolul 32(1) La nivel local, monitorizarea și evaluarea activității centrelor de permanență se realizează trimestrial de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și cuprind, în principal, următoarele elemente:a) analiza datelor de activitate raportate de fiecare centru de permanență;b) identificarea, analizarea și soluționarea, în limitele competențelor instituționale, a problemelor apărute în cadrul organizării și funcționării fiecărui centru de permanență;c) adoptarea măsurilor de îmbunătățire a organizării și funcționării fiecărui centru de permanență și implementarea acestora.(2) Evaluarea centrelor de permanență se realizează anual de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pe baza indicatorilor realizați și raportați de către centrele de permanență, rezultatul controalelor (tematice și sistematice/inopinate) efectuate de către specialiștii din cadrul direcțiilor de sănătate publică sau de către comisiile mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate.(3) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligația de a elabora un raport anual de evaluare privind activitatea fiecărui centru de permanență, pe care îl vor transmite Ministerului Sănătății până cel târziu la data de 30 a lunii ianuarie, pentru anul anterior.  +  Articolul 33 Evaluarea activității centrelor de permanență se realizează în baza următorilor indicatori:1. Indicatori raportați lunar de către centrul de permanență către direcția de sănătate publicăa) numărul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanență în zile lucrătoare;b) numărul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanență în zilele nelucrătoare;c) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultație în zilele lucrătoare;d) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultație în zilele nelucrătoare;e) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament în zilele lucrătoare;f) numărul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament în zilele nelucrătoare;g) numărul de bolnavi pentru care s-a solicitat intervenția unui echipaj de urgență/ambulanță;h) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență pentru o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medicală;i) numărul de scrisori medicale emise.2. Indicatori realizați de către consiliile locale, raportați trimestrial către direcția de sănătate publică:a) numărul de centre de permanență care funcționează în sedii asigurate de către consiliile locale;b) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilităților;c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar și a pazei cabinetelor medicale care participă la constituirea centrelor de permanență, indiferent de forma de organizare și sediu;d) cheltuielile cu plata personalului medical care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de permanență și a celor generate de dotarea trusei de urgență pentru centrele de permanență finanțate conform art. 18 alin. (4).  +  Articolul 34 Raportul de evaluare menționat la art. 32 alin. (3) cuprinde următoarele date:a) situația privind centrele de permanență existente, datele de contact, localitățile arondate, populația deservită, asigurarea spațiului (consiliul local/echipa medicală);b) centralizator privind situația bolnavilor care s-au prezentat la centrul de permanență;c) centralizator privind situația bolnavilor care au beneficiat de consultație prin centrul de permanență;d) centralizator privind situația bolnavilor pentru care s-a asigurat tratament prin centrul de permanență;e) centralizator privind situația bolnavilor pentru care s-a solicitat intervenția unui echipaj de urgență/ambulanță;f) centralizator privind eliberarea scrisorilor medicale,g) centralizator privind numărul persoanelor care s-au prezentat în centrul de permanență pentru o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medicală;h) situația personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanență;i) centralizator privind situația controalelor efectuate, decizii de suspendare activitate, decizii de desființare a centrelor de permanență;j) lista centrelor de permanență care nu mai întrunesc condițiile de funcționare.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 35(1) Centrele de permanență care sunt organizate și funcționează în sistemul de sănătate publică, se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, în termen de 30 zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial.(2) Prevederile art. 13 nu se aplică în procesul de reorganizare prevăzut la alin. (1) al centrelor de permanență funcționale la data intrării în vigoare a prezentelor norme. (la 30-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 983 din 30 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 30 martie 2023 ) (3) Contractele pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență, aflate în derulare, se prelungesc prin acte adiționale până la încheierea noilor contracte. Condițiile acordării asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență în baza actului adițional sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale. (la 30-03-2023, Articolul 35 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 983 din 30 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 30 martie 2023 )  +  Articolul 36Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  Zone și criterii propuse de direcțiile de sănătate publică
  pentru înființarea centrelor de permanență:
  DSPCENTRE DE PERMANENȚĂ ÎNFIINȚATE/FUNCȚIONALEZONE ȘI LOCALITĂȚI DESEMNATE DE DSP conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2004
  CENTRE DE PERMANENȚĂ ÎNFIINȚATE ÎN MEDIUL RURALCENTRE DE PERMANENȚĂ ÎNFIINȚATE ÎN MEDIUL URBANLOCALITĂȚI DIN MEDIUL RURALLOCALITĂȚI DIN MEDIUL URBAN
  CENTRU DE PERMANENȚĂ / LOCALITATEZONE / LOCALITĂȚI ARONDATECENTRU DE PERMANENȚĂ/ LOCALITATEZONE/ CARTIERE/ STRĂZI ARONDATELOCALITATECRITERII DE DESEMNARELOCALITATE (ZONĂ)CRITERII DE DESEMNAR E
  123674589
  ABScarisoaraScarisoara, Arieseni, Gârda de Sus, Albac, Horea, Vadul Moților, Poiana VaduluiAlba-IuliaAlba-Iulia, Oarda, Micesti, BarabantDostatpopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari  
    ZlatnaZlatna, Almasu Mare, MetesLivezilepopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari, mortalitate infantila crescuta  
    Ocna-MuresOcna-Mures, Unirea, Razboieni, Vama Seaca, Farau,Noslac, Captalan, Gabud, Silivas, HopartaLupsapopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari, mortalitate infantila crescuta  
    Baia de AriesBaia de Aries, Ocolis, Posaga, Salciu, LupsaSugagpopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari, zona turistica  
      Jidveipopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari  
      Vintu de Jospopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari, mortalitate infantila crescuta  
      Avram Iancupopulatie vulnerabila, lipsa asistenti medicali comunitari  
  AR"Dr.LT. Mera" ȘiriaCom. Șiria Com. Covăsânț Com.PâncotaVlaicuCartierul Vlaicu Cartierul FuncționarilorTARNOVA (cu localități limitrofe: Tauț, Silindia, Chisindia)-distanța dintre localități si cel mai apropiat centru de permanență este cuprinsă 15-60 km -distanța dintre localități si cea mai apropiată unitate spitalicească este cuprinsă între 15-47 km -în localitatea limitrofă Agrisu Mare este localitatea cu cei mai mulți copii din județul Arad -pondere semnificativa a populatiei sub 14 ani si peste 60 de ani în localitățile identificate -comuna Târnova are o comunitate de etnie ucraineana, aproximativ 1000 persoane si o comunitate de etnie romă -numărul crescut de bolnavi cornici care necesită tratament si îngrijire medicală - în zona se afla si un centru de atractie turistică si tabara scolara CăsoaiaNĂDLAC (cu localitatile limitrofe: Pecica, Peregul Mare, Șeitin, Semnlac)-localiatea Nadlac se afla la frontiera de vest a tarii, fiind tranzitata de un numar foarte mare de persoane -localitatea Nadlac se afla la 27 de km de Pecica care este cuprinsa in atlasul zonelor urbane marginalizate - distanta dintre localitati si cel mai apropiat centru de permanenta este de 42 de km - distanta dintre localitati si cea mai apropiata unitate spitaliceasca este de 51 de km - ponderea semnificativa a populatiei sub 14 ani si peste 60 de ani in localitatile identificate
  MoneasaCom.Moneasa Com.Dezna Com.Ignești Com.Archiș Com DieciTurcinCartier Silvaș-Cadaș Cartier Pârneava Cartier Drăgășani Cartier AeroportHĂLMAGIU (cu localitatile limitrofe: Halmagel, Vârfurile)- distanța dintre localități și cel mai apropiat centru de permanență este cuprinsă 15-60 km - distanța dintre localități și cea mai apropiată unitate spitalicească este cuprinsă între 15-47 km -lipsa mijloacelor de transport in comun -ponderea semnificativa a populatiei sub 14 ani si peste 60 de ani in localitatile identificate  
  GurahonțCom. Gurahonț Com. Almaș Com. Brazii Com. PleșcuțaIgnatCartier Alfa    
  SîmbăteniCom. Păuliș Com. GhiorocParisCartier Centru    
  GurbaCom. Sicula Com.Seleuș Com. Șepreuș Com. Cermei Com. BeliuIlyesCartier Gai Cartier Bujac Cartier Sega    
  FelnacCom. Felnac Com. Secusigiu Com ZădăreniDr.Manuila MelindaCartier Micalaca    
  MedmunCom. VladimirescuMedisysCartier Aradul Nou Cartier Mureșel Cartier Subcetate/ Sînicolaul Mic    
  LasermedCom. VladimirescuCentrul de permanenîă 'Acoperământul Maicii Domnului " GrădișteCartier Grădiște Cartier 6 Vânători Com. Livada-suburbie    
    Chișineu CrișOraș CHISINEU-CRIS com.Sintea Mare com.Mișca com.Zerind com.Pilu com.Socodor com.Grăniceri    
    LipovaOraș LIPOVA com. Zăbrani com.Conop com. Ususău com. Bârzava com. Vărădia de Mureș com.Săvârșin com.Bata com.Birchiș com. Petriș    
    SântanaOraș SÂNTANA Oraș CURTICI com. Macea com.Dorobanți com.Iratoș com.Șofronea com.Zimandu Nou    
  AGCălineștiCălineștiTopoloveni  Cetățeni cu localități arondate: Cetățeni Stoeneștiunitate sanitară aflată la 25 km -populație dispersatăPitești cu zone arondate: Cartier Găvana Bd. Republiciinumăr mare de copii cu vârsta între 0-17 ani, nr. mare de persoane care nu realizează venituri; locuințe supraaglomerate
  CucaCuca Ciomăgești Cotmeana Uda  Cepari cu localități arondate: Cepari Șuici Sălătrucu Tigveniunitate sanitară aflată la 22 km - populație dispersatăCâmpulung, cu zone arondate Câmpulunglocalitate tranzitată de număr mare de populație, fiind situată pe traseu turistic
  BârlaBârla Lunca Corbului HârseștiCăldăraruStolnici Miroși   Ungheni cu localități arondate: Ungheni Recea Izvoru unitate sanitară aflată la 25 km - nr. mare de persoane care nu realizează venituri; nr. mare de persoane cu boli cronice care îngreunează activitățile zilnice  
  BogațiBogați Leordeni Boțești Beleți NegreștiDobreștiPriboieni  Poienari de Argeș cu localități arondate: Poienari de Argeș, Băiculești, Ciofrângeniunitate sanitară aflată la 25 km -populație dispersată  
  BudeasaBudeasaMerișaniMălureni   Hârtiești cu localități arondate: Hârtiești Mihăeștiunitate sanitară aflată la 29 km -populație dispersată  
  FăgetMărăcineniMiceștiDavideștiDârmănești      
  DomneștiDomneștiPietroșaniCoșeștiNucșoaraCorbi, MușăteștiAninoasaBerevoiești      
  MozăceniMozăceniȘtefan cel MareSloboziaNegrași      
  Valea ArgeșeluluiBoteniVultureștiMioarele      
  BCCentrul de Permanență StănișeștiComuna Stănișești, comuna Oncești, comuna Vultureni, comuna Motoșeni, comuna Secuieni;Centrul de Permanență MoineștiMunicipiul Moinești -Lucăcești sat, cartier Lucăcești, cartier Găzarie, comuna Măgirești, comuna Ardeoani, comuna Solonț, oraș ComăneștiComuna Filipeni cu localitatile: Sat Fruntesti - Catun Rusesti, Sat Filipeni, Sat Balaia, Sat Brad si Comune arondate: Secuieni si Comuna Odobesti1. numărul locuitorilor din comuna si zonele arondate: 6950; 2. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 35 kmTg Ocna Cartier Valcele, Cartier Pacuri, Cartier Poieni, Cartier Galean Viisoara1. numărul locuitorilor din zona 12500 locuitori la care se adauga aprox 2000 turisti 2. lipsa unei unitati sanitare cu paturi 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 35 km 4. localitate cu potential turistic
  Centrul de Permanență Ghimeș PalancaComuna Ghimeș Făget, comuna Palanca, comuna AsăuCentrul de Permanență Slanic MoldovaCerdac, Cireșoaia, Slanic Moldova un numar de 5000 locuitori la care se adauga un numar de aproximativ 3000 turisti, localitatea fiind și statiune balneoclimatericaComuna Blagesti cu localitatea: sat Poiana Negustorului si comuna arondata Racova1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 11175; 2. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie 3. populatie vulnerabila si dispersata- zona de dealComanesti si Comunele din zona arondata: Asau, Darmanesti, Dofteana1. in localitate nu exista UPU/CPU 2. distanta fata de cea mai apropiata unitate primiri urgente: 10 km
  Centrul de Permanență Agăș CotumbaComuna Brusturoasa, comuna Agăș  Comuna Parincea cu localitatile: Satu Nou, Sat Barna, Sat Poieni, Sat Nastaseni Comune arondate: Horgesti si Ungureni1. numărul locuitorilor din comuna si zonele arondate: 13300; 2.degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie 3. populatie dispersata defavorizata 4. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 28 kmOnesti si Comunele din zona arondata: Bucium si Stefan Cel Mare1. adresabilitate mare la CPU-Spital Municipal Onesti 2. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie
      Comuna Colonesti cu localitatile: -Satu-Nou, Valea-Mare, Zona Cotin Comune arondate: Izvorul Berheciului si Rachitoasa1. numărul locuitorilor din comuna si zonele arondate: 8650; 2. populatie dispersata defavorizata 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 42 kmBuhusi si comunele din zona arondata: Garleni1. adresabilitate mare la CPU-Spital Buhusi 2. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie 3. populatie defavorizata
      Comuna Filipesti - Sat Cirligi si comunele arondate: Beresti-Bistrita si Itesti1. numărul locuitorilor din comuna si zonele arondate: 8326 2. populatie dispersata defavorizata 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 23 kmBacau Bacau Zona Sud (Cartier URA, Cartier Narcisa) Bacau zona Nord (Cartier Gheraiesti, Cartier Nord) Zona Est (Cartier Serbanesti, sat Letea Veche) Zona Vest (Cartier CFR,com Magura, com Sarata, com Luizi Calugara)1. degrevarea unitatii de primiri urgente si a serviciilor de ambulanta de cazurile usoare si medii care pot fi rezolvate de catre medicii de familie
      Comuna Cotofanesti - sat Cotofanesti, sat Balca, sat Tamasoaia si Comunele arondate: Urechesti si Caiuti1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 12663; 2. populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 23km  
      Comuna Dealu Morii si comunele arondate: Gaiceana, Huruiesti1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 7800; 2. Populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 61 km  
      Comuna Podu Turcului cu localitatile sat Cabesti, sat Lehancea si comuna arondata Glavanesti1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 8200; 2.populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata( sate izolate) 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 75 km (SJU Bacau) si 30km (SMAdjud jud. Vrancea)  
      Comuna Tatarasti cu localitatea sat Dragesti si comuna arondata Corbasca1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 7800; 2. Populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata( sate izolate) 3. distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 69km  
      Comuna Pirjol si Comuna arondata Balcani cu localitatea sat Schitu Frumoasa1. numărul locuitorilor din comuna si zona arondata: 14200; 2. Populatie numeroasa, vulnerabila, dispersata( sate izolate) . distanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente 20km (SM Moinesti)  
  BHBiharia1. comuna Biharia cu localitățile: -Biharia - Cauaceu 2. comuna Tămăseu cu localitățile: -Tămășeu - Satu Nou - Niuved -Parhida 3. comuna Rosiori cu localitățile:-Roșiori -Mihai Bravu - Vaida"Cantemir" OradeaOradea (zona de Sud a Municipiului Oradea)comuna Nojorid cu localitățile: -Apateu - Chișirid -Leș - Livada de Bihor - Păușa - Sauaieu arondată Comuna Gepiu cu localitățile: -Gepiu -Bicaci1. număr locuitori (populație de 7037 în zona arondată); 2. spațiu pentru desfăsurarea activității centrului de permanență; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenți medicali; 4. zonă turistică; 5. dezvoltarea rapidă a comunei 6. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Nojorid nr. 150 din 13.10.2022  
  Bratca / Bratca1. comuna Bratca cu localitățile: -Bratca - Beznea - Damis - Lorău - Valea Crișului - Ponoară 2. comuna Bulz cu localitățile: - Bulz -Munteni - Remeți"Măslinului " OradeaOradea (zona de Est a Municipiului Oradea)comuna Sânmartin cu localitățile: -Sânmartin -Băile Felix -Betfia -Cihei -Codău -Haieu -Rontău1. număr locuitori (populație de 9572); 2. spațiu pentru desfăsurarea activității centrului de permanență; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenți medicali; 4. zonă turistică; 5. dezvoltarea rapidă a comunei 6. pondere populație romă 7. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sânmartin nr. 472 din 13.10.2022  
  Brusturi1. comuna Brusturi cu localitățile: - Brusturi - Cuieșd -Loranta - Orvișele - Păulești - Picleu - Țigăneștii de Criș - Varasău 2. comuna Spinușcu localitățile: - Spinuș -Ciulesti -Gurbești - Nădar - Săliște 3. comuna Derna cu localitățile: - Derna - Dernișoara -Sacalasău -Sacalasău Nou - TriaC.P. "Nufărul" OradeaOradea (zona de Sud-Est a Municipiului Oradea)comuna Pietroasa cu localitățile: -Pietroasa -Chișcău -Cociuba Mică -Giulești -Gurani -Măgura -Motești arondată comuna Buntesti cu localitățile: -Buntesti -Brădet -Dumbrăvani -Ferice -Lelești -Poienii de Jos -Poienii de Sus -Săud -Stâncesti arondată comuna Rieni cu localitățile: -Rieni -Cucuceni -Ghighișeni -Petrileni -Sudrigiu -Valea de jos1. număr locuitori (populație de 10512 în zona arondată);2. spațiu pentru desfăsurarea activității centrului de permanență; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenți medicali; 4. zonă turistică 5. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pietroasa nr. 133 din 14.11. 2022  
  Cefa1. comuna Cefa cu localitățile: - Cefa -Inand -Ateaș 2. comuna Sânnicolau Român cu localitățile: -Sânnicolau Român -Berechiu -Roit 3. comuna Mădăras cu localitățile: - Mădăras -Homorog -Ianoșda -Mărțihaz"Olimpiadei" OradeaOradea (zona de Nord-Vest a Municipiului Oradea)comuna Tileagd cu localitățile: - Tileagd -Bălaia -Călătani -Posoloaca -Tilecus -Uileacu de Criș arondată comuna Vârciorog cu localitățile: -Vârciorog -Fâșca -Serghiș -Surducel arondată comuna Țețchea cu localitățile: -Țețchea -Hotar -Subpiatra - Telechiu1. număr locuitori(populație de 12413 în zona arondată); 2. spațiu pentru desfăsurarea activității centrului de permanență; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenți medicali; 4. pondere populație romă 5. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tileagd nr. 84 din 14.10.2022  
  Ceica1. comuna Ceica cu localitățile: - Ceica -Bucium -Ceisoara -Corbești - Cotiglet -Dușești -Incești 2. comuna Sâmbăta cu localitățile: -Sâmbăta -Copăceni -Ogesti -Rogoz -Rotărești -Zăvoiu"Piața Ion Creangă" OradeaOradea (zona de Nord a Municipiului Oradea)comuna Tinca cu localitățile: -Tinca - Belfir - Girișu de Criș - Gurbediu - Râpa arondată comuna Husasău de Tinca cu localitățile: -Husasău de Tinca -Fonău -Miersig -Oșand -Sititelec arondată comuna Tulca cu localitățile: -Tulca -Căuașd1. număr locuitori (populație de 12961 în zona arondată); 2. spațiu pentru desfășurarea activității centrului de permanență; 3.asigurarea numărului necesar de medici si asistenți medicali; 4. zonă turistică; 5. pondere populație romă 6. populație marginalizată 7. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tinca nr. 164 din 14.10.2022  
  Câmpani/ Câmpani1. comuna Câmpani cu localitățile: -Câmpani -Fânațe -Hârsești -Sighiștel -Valea de Sus 2. orasul Nucet cu localitățile: -Nucet -Băița -Băița-Plai 3. comuna Lunca cu localitățile: -Lunca -Briheni -Hotărel -Seghiște -Sârbești -Șuștiu'Rovine" OradeaOradea (zona Centrală a Municipiului Oradea)    
  Ciumeghiu1. comuna Ciumeghiu cu localitățile: -Ciumeghiu -Boiu -Ghiorac 2. comuna Avram Iancu cu localitățile: -Avram Iancu -Ant -TămașdaC.P. Vlădeasa OradeaOradea (zona de Sud- Vest a Municipiului Oradea)    
  Cociuba Mare1. comuna Cociuba Mare cu localitățile: -Cociuba Mare -Cărăsău -Cheșa -Petid 2. comuna Căpâlna cu localitățile: -Căpâlna -Ginta -Rohani -Săldăbagiu Mic -Suplacu de Tinca 3.comuna Șoimi cu localitățile: -Șoimi -Borz -Codru -Dumbrăvița de Codru -Poclușa de Beiuș -Sânnicolau de Beius -Ursad -Urviș de BeiușSăcueni1. Orasul Săcuinei cu localitățile: -Săcuieni -Cadea - Ciocaia - Cubulcut - Olosig - Sânnicolau de Munte 2. comuna Diosig cu localitățile: - Diosig -Ianca 3. comuna Cherechiu cu localitățile: -Cherechiu - Cheșereu -Târgușor    
  Dobresti1. comuna Dobrești cu localitățile: -Dobrești -Cornișești -Crâncești -Hidisel -Luncasprie -Răcaș -Topa de Jos -Topa de SusValea lui Mihai1. orasul Valea lui Mihai 2. comuna Curtuiseni cu localitățile: - Curtuișeni - Vășad 3. comuna Șimian cu localitățile: - Șimian -Șilindru -Voivozi    
  Drăgești1. comuna Drăgesti cu localitățile: -Drăgești -Dicănești -Stracoș -Tășad -Topești 2. comuna Copăcel cu localitățile: -Copăcel -Bucuroaia -Chijic -Poiana Tășad -Sărand -Surduc 3. comuna Hidișelul de Sus cu localitățile: -Hidișelul de Sus -Hidișelul de Jos -Mierlău -Sântelec -Șumigiu      
  Fughiu1. comuna Oșorhei cu localitățile: -Oșorhei -Alparea -Cheriu -Felcheriu -Fughiu      
  Holod1. comuna Holod cu localitățile: -Holod -Dumbrava Dumbrăvița -Forosig -Hodiș -Lupoaia -Valea Mare de Codru - Vintere 2. comuna Lăzăreni cu localitățile: -Lăzăreni -Bicăcel -Calea Mare -Cărăndeni Cărănzel -Gepiș -Gruilung -Miheleu      
  Lugașu de Jos1.comuna Lugașu de Jos cu localitățile: -Lugașu de Jos -Lugașu de Sus Urvind 2. comuna Aștileu cu localitățile: -Aștileu Călățea -Chiștag -Peștere      
  Mișca/Mișca1. comuna Chișlaz cu localitățile: -Chișlaz -Chiraleu -Hăucești -Mișca -Poclușa de Barcău -Sărsig Sânlazăr 2. comuna Abrămuț cu localitățile: -Abrămuț -Crestur -Făncica -Petreu 3. comuna Tăuteu cu localitățile: Tăuteu -Bogei -Chiribiș -Ciutelec -Poiana      
  Olcea/Olcea1. comuna Olcea cu localitățile: -Olcea -Călacea -Hodișel Ucuriș 2. comuna Batăr cu localitățile: -Batăr Arpășel -Talpoș -Tăut      
  Pomezeu/Pomezeu1. comuna Pomezeu cu localitățile: -Pomezeu -Câmpani de Pomezeu -Coșdeni -Hidiș -Lacu Sărat Sitani -Spinuș de Pomezeu -Vălani de Pomezeu 2. comuna Căbești cu localitățile: -Căbești Goila -Gurbești - Josani -Sohodol 3. comuna Roșia cu localitățile: -Roșia -Lazuri      
  Răbăgani/Răbăgani1. comuna Răbăgani cu localitățile: -Răbăgani -Albești -Brătești -Săliște de Pomezeu -Săucani - Vărășeni 2. comuna Pocola cu localitățile: -Pocola -Feneriș -Petrani -Poietari -Sânmartin de Beiuș 3. comuna Uilecu de Beiuș cu localitățile:-Uileacu De Beiuș -Forău -Prisaca -Vălanii de Beiuș      
  Sălacea/Sălacea1. comuna Sălacea cu localitățile: -Sălacea Otomani 2. comuna Tarcea cu localitățile: -Tarcea -Adoni Galoșpetreu 3. comuna Buduslău cu localitățile: -Buduslău -Albiș      
  Sârbi/Sârbi1. comuna Sârbi cu localitățile: -Sârbi -Almașu Mic Burzuc -Chioag -Fegernic -Fegernicu Nou Sarcău 2. comuna Ineu cu localitățile: -Ineu -Botean -Husasău de Criș      
  Sântandrei/Sântandrei1. comuna Sântandrei cu localitățile: -Sântandrei -Palota 2. comuna Girișu de Criș cu localitățile: -Girișu de Criș -Tărian 3. comuna Toboliu cu localitățile: -Toboliu -Cheresig      
  Suplacu de Barcău/Suplacu de Barcău1. comuna Sunlacu de Barcău cu localitățile: -Suplacu de Barcău -Borumlaca -Dolea -Foglaș -Valea Cerului -Vâlcelele 2. comuna Balc cu localitățile: -Balc - Almașu Mare -Almașu Mic -Ghida -Săldăbagiiu de Barcău      
  Vadu Crisului/Vadu Crisului1. comuna Vadu Crișului cu localitățile: -Vadu Crișului -Birtin -Tomnatic -Topa de Criș 2. comuna Măgești cu localitățile: -Măgești -Butani -Cacuciu Nou -Dobricionești -Gălășeni -Josani -Ortiteag 3. comuna Șuncuiuș cu localitățile: -Șuncuiuș -Bălnaca -Bălnaca Groși -Zece Hotare      
  Săcădat/Săcădat1. comuna Săcădat cu localitățile: Săcădat -Borșa -Săbolciu      
  BNMF al Văii BârgăuluiBistrița Bârgăului Josenii Bârgăului Prundu Bârgăului Tiha BârgăuluiRebrișoara- Năsăud-Runcu SalveiOraș Năsăud Rebrișoara Salva Runcu Salvei    
  TeacaTeaca Milaș Galații BistrițeiAlphamed BistrițaMunicipiul Bistrița    
  Silivașu de CâmpieSilivașu de Câmpie      
  BTTRUSESTITrusesti; Albesti; Durnesti; Gorbanesti; Dingeni; BlindestiLCD MED BOTOSANIBotosani; Rachiti; StauceniCp Ibanesti: Ibanesti; Pomirla; Cristinesti; Hiliseu Horia; SuharauDistanta mare fata de upu/cpu - 30km ; populatie imbatranita; persoane asistat social, distante mari intre localitati; medic de familie la peste 3.000 locuitori; localitate de frontiera - racovatCp Stefanesti: Stefanesti; Romanesti; Ripiceni; Santa Mare; Mihalaseni; DobarceniLocalitate de frontiera-stanca-costesti, tranzitata de un nr mare de populatie,dista nta mare fata de upu/cpu -60km; populatie imbatranita; persoane asistate social, distante mari intre localitati; medic de familie la peste 3.000 locuitori
  PRUTMED AVRAMENIAvrameni; Manoleasa; Adaseni; Mitoc; CotuscaDARABANIDarabani; Concesti; Paltinis; Radauti Prut; Hudesti; ViisoaraCp Lozna: Lozna; Dersca; Mihaileni; Candesti; Hileseu Horia, Sendriceni; Vaculesti; BraestiDistanta mare fata de upu/cpu - 30km ; populatie imbatranita; persoane asistat social, distante mari intre localitati; medic de familie la peste 3.000 locuitori; localitate de frontiera - racovat  
  NORD EST HAVIRNAHavirna; G.Enescu; Mileanca; CordareniBUCECEABucecea; Leorda; Vladeni; M. Eminescu, Varfu Campului    
  CEMED CRISTESTICristesti; Cosula; Baluseni; CurtestiDOR-MED DOROHOIMun Dorohoi; Broscauti    
  MEDFAM CALARASICalarasi; Hlipiceni; Rauseni; Todireni; Lunca; SulitaSAVENISaveni; Ungureni; Vlasinesti; Hanesti; Stiubieni; Draguseni    
  CMI-MED TUDORATudora; Vorona; CorniFLAMANZIFlamanzi; Frumusica; Prajeni; Copalau    
  CONICORBCorlateni; Cordareni; Nicseni; Roma; Vorniceni; Dimacheni      
  BR  INSURATEIBaraganu, Victoria, Zavoaia, Viziru, Bertesti, Stancuta, DudeștiMAXINENI, cu localitati arondate: Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, RomanuDistanta fata de braila -31km, blocaje in perioada de iarna, in conditia asigurarii, furnizarii de apa potabilaBRAILA -CARTIER VIDINDistanta de 10KM fata de Spitalul Clinic Judetean , degrevare UPU
      GRADISTEA cu localitati arondate: Visani, Sutesti, Movila Miresii, Gemenele, Ramnicelu, RacovitaDistanta fata de braila -51km, blocaje in perioada de iarnaFAUREIDistanta de 65KM fata de Braila, Blocaje in perioada de iarna
      ROSIORI cu localitati arondate: Cireșu, Ulmu, CiocileDistanta fata de braila -78km, blocaje in perioada de iarna  
  BVFELDIOARAFeldioara, Crizbav, Maierus, Apata, OrmenisMedFam Grup Astra BRAȘOV4 cartiere din Mun. Brașov    
  TĂRLUNGENITarlungeni, ZizinMEDO BRAȘOV2 cartiere din Mun. Brașov, Orașul Ghimbav    
  HARMAN, SÂNPETRU, BODHarman, Sânpetru, BodAvantgarden - Bartolomeu BRASOV2 cartiere din Mun. Brașov    
    Coresi BRASOV2 cartiere din Mun. Brașov    
    VICTORIAOrașul Victoria și zona învecinată cu posibilități de adresabilitate    
    PREDEALOrașul Predeal și zona învecinată cu posibilități de adresabilitate, inclusiv din Jud Prahova    
    RASNOVOrașul Râșnov și zona învecinată cu posibilități de adresabilitate    
  BCentrul de Permanență Brîncuși- CMI. DR Georgescu Adriana, Str. Drumul Valea Doftanei nr. 113, Parter, Sector 6, BucureștiCartier Drumul Taberei, Chitila, Clinceni, Domnești, Chiajna, Ciorogârla, Dragomirești      
  Anima Medical Speciality Services S.R.L., Sos. Pipera, Nr. 42, Etaj 1, Sector 2, BucurestiBucuresti, Sector 2      
  BZCentrul de permanență VerneștiVERNEȘTI TISĂU    BUZĂUNumărul prezentărilor UPU- Spitalul Județean de Urgență Buzău Structura populației din zonă (asigurat/ neasigurat, grupe de vârstă, comunități defavorizate)
  Centrul de permanență Vintilă VodăVintilă Vodă Lopătari Sărulești Mânzălesti Bisoca Beceni    POGOANELE cu localități arondate PADINA SCUTELNICI RUȘEȚUPopulație defavorizată Unitate sanitară aflată la 37 -50 Km distanță
  Centrul de permanență BercaBerca Scorțoasa Cănești Chilii Odăile      
  CLVLAD-TEPESAlex. Odobescu Vlad Tepes IndependentaCALARASIMUNICIPIUL CALARASI    
  JEGALIAJegalia Dichiseni UnireaBorcea      
  PLATARESTIGalbinasi Vasilati Fundeni Sohatu Plataresti      
  CSANINABradet, Anina, Nermet, Oravita, Carasova, IabalceaSoceniFarliug, Duleu, Valea Mare,Remetea, Scaius, Dezesti, Ezeris, Soceni, Zorlentu-Mare, Zorlencior,Brebu, Valeadeni, Apadia, Tirnova    
  BOCSADognecea, Berzovia, Fizes, Vermes, Sosdea, Măureni, Ghertinis,Izgar, RamnaSlatina TimisTeregova, Armeniș, Bucoșnița, Cornea, Cornereva, Domașnea, Luncavița    
  BĂILE HERCULANELapusnicel, Ciresu, Cornea, Mehadia, Mehadica, Toplet, Podeni, IlovitaMargaBautar,Zavoi,Rusca, Otelu Rosu, Glimboca,Lunca Cernii    
    BozoviciBozovici, Prilipet, Poneasca, Valea Minisului, Lapusnicul Mare, Moceris, Sopotu Nou, Stancilova, Rachita, Dalboset, Sopotu Vechi, Garbovat, Bania, Eftimie Murgu, Prigor, Borlovenii Vechi, Patas, Borlovenii Noi, Parvova, Putna, Lapusnicel    
    IablaniraIablanița, Petnic, Globu Craiovei, Lăpușnicel, Pârvova, Borlovenii Noi, Pătaș, Cornea, Cuptoare, Crușovăț, Cănicea, Luncavița, Teregova, Domașnea, Plugova, Mehadia, Bolvașnița,    
    CornerevaArsuri,Bogaltin, Bojia,Borugi, Camena, Ciresel,Costis, Cozia, Cracu, Dobraia, Inelet, Izvor, Mesteacan, Negiudin,Obita, Pogara, Prisacina, Prislop    
    Constantin DaicoviciuCavaran, Matnicu Mare,Prisaca, Zagujeni,Pestere, Maciova,Sacu, Tincova, Salbagelu Nou, Ohaba Matnic, Zorile, Copacele, Ruginosu    
  CJMOCIUMOCIU, CAMARASU, CATINA, GEACA, PALATCA, CAIANU, SUATUCLUJ- NAPOCACLUJ-NAPOCA, FELEAC U, FLOR ESTI, APAHIDA, BACIU, GILAU, CHINTENI, COJOCNA, GARBAU, SANPAUL, AGHIRESU, SAVADISLA, BORSA, BONTIDA, JUCU DE SUS, FRATA.    
    TURDATURDA, MIHAI VITEAZU, SANDULESTI, PETRESTII DE JOS, CIURILA, TURENI, AITON, PLOSCOS, CALARASI, CAMPIA TURZII, LUNA, VIISOARA, TRITENII DE JOS, CEANU MARE, MOLDOVENESTI IARA, VALEA LERII, BAISOARA.    
  CTCOGEALACTariverde, Cogealac, Râmnicu de Sus, Râmnicu de Jos, Gura Dobrogei, Fântânele, Nuntași si Mihai ViteazuNAVODARINăvodari, Corbu, Lumina, Săcele, Istria, SinoeISTRIAzona de importanta turistica si avifaunistica ce atrage numerosi turisti ( cetatea Histria, ROSPA 0031)  
  CUMPANACumpăna, Lazu, Agigea  CHIRNOGENI/ Loc. PLOPENIZona izolata  
  COBADINZona Izolata si greu accesibila  
  CIOBĂNIȚAzona izolata si greu accesibila, aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este dificilă și se face la intervale de timp mai mari de o săptămână, nu exista posibilitatea deplasarii cu mijloace de transport in comun iar oamenii nu detin mijloace proprii de transport.  
  CVBarcaniORAȘUL ÎNTORSURA BUZĂULUI,si comunele Dobârlău, Valea Mare, Sita Buzăului, Barcani, ZagonCentrul de permanenta din orasul Baraoltor. BARAOLTsi comunele: Aita Mare, Aita Medie, Aita Seacă, Bățani Mici, Bățanii Mari, Belin, Belin Vale, Biborțeni, Bodoș, Brăduț, Căpeni, Doboșeni, Filia, Herculian, Micloșoara, Ozunca-Băi, Racoșul de Sus, Tălișoara, Vârghiș  municipiul Sfantu GheorgheDegrevare UPU din Spitalul Judetean Sf. Gheorghe. Populatie de 98197 persoane in localitatile: mun. SFÂNTU GHEORGHE, si comunele: Arcuș, Valea Crișului, Vâlcele, , Bixad, Bodoc, Chichiș, Dalnic, Ghidfalău, Hăghig, Ilieni, Malnaș, Micfalău, Moacșa, Ozun, Reci
        Municipiul Targu Secuiesc:Degrevare Camera de Garda Spital mun. Tg. Secuiesc pt localitatile: mun. TÂRGU SECUIESC si comunele: Brețcu, Catalina, Cernat, Estelnic, Ghelința, Lemnia, Mereni, Municipiul , Ojdula, Poian, Sânzieni, Turia - 53654 persoane
        orasul CovasnaDegrevare Camera de Garda Spital Covasna -21126 persoane in Orasul covasna si comunele :Boroșneu Mare, Zăbala, Brateș, Comandău, Zagon
  DBFIX GURA-ȘUȚIIPRODULESTI, SĂLCIOARA, PIERȘINARIRĂCARIBălănesti, Colacu, Ghergani, Ghimpați, Mavrodin, Răcari, Săbiești, Stănești.VOINESTI cu localități arondate Râul Alb, Tătărani, Cândesti, Malu cu Flori, Văleni Dâmbovița, Bărbulețu, Pietrari, PucheniDistanță de 28 km față de cel mai apropiat spital, respectiv SJU Târgoviște. Existența unei substații de ambulanță în localitate. Zonă deluroasă cu populație dispersată00
      CORBII MARI cu localități arondate, Odobești PotlogiDistanțe mari până la cele mai apropiate unități sanitare cu paturi, respectiv 34 km până la Spitalul Orășenesc Găești și 17 km până la Titu , unde funcționează un centru multifuncțional. Populație defavorizată. Existența unui spațiu cu destinație medicală care a fost construit cu fonduri europene  
      DOBRA cu localități arondate Finta, Bilciuresti, Cornești, Cojasca, ButimanuDistanță de 28 km până la cel mai apropiat spital, respectiv SJU Târgoviște. Existența unei substații de ambulanță la o distanță de 8 km, în comuna Bilciurești. Existența unui spațiu cu destinație medicală amenajat cu fonduri europene.  
      MORTENI cu localități arondate Răscăieți, Visina, ȘelaruDistanță de 15 km până la cel mai apropiat spital, respectiv Sp. Orășenesc Găești Populație defavorizată Spațiu cu destinație medicală, nou amenajat  
  DJDr. L.Purnea AFUMAȚIURZICUȚAConsiliul local BECHETCĂLĂRAȘI OSTROVENIBRATOVOIEȘTI cu localități arondate -Teasc -RojișteZona marginalizata Distanță CPU 30 kmBÂILEȘTIZona dezavantajată Se înființează prin reorganizarea și relocarea CP Seaca de Cămp a carui activitate a ncetat începănd cu data de 11.11.2022
  Dr. C. Bădoi- Nițescu AMĂRAȘTII DE JOSAMĂRĂȘTII DE SUS DOBROTEȘTIDr.P. Săftoiu CRAIOVA 1Srt. Împaratul Traian Cart. Valea Rosie Cart. SărariMALUMARE cu localități arondate -Ghindeni GhindeniZona marginalizata Distanță CPU =13 km  
  Dr. G. Stancu BRABOVABOTOȘEȘTI PAIA CARPEN GOGOȘU PLEȘOI PREDEȘTI SEACA DE PĂDUREDr.V. Dobriceanu CRAIOVA 2Str.Severinului Cart. Craiovi/a Nouă Cart. Craiovița VecheGIGHERA Cu localități arondate -GăngiovaZona marginalizata; Distanță CPU=39 Km  
  Dr. Tagledin Hisham BULZESTIGEOROIU-VL  MOȚĂTEIZona marginalizata; Distanță CPU=30 Km  
  Dr. L. Surugiu CETATEMAGLAVIT  ÎNTORSURA cu localități arondate Radovan LipovuZona marginalizata; Distanță CPU=30 Km  
  Consiliui Local COȚOFENII DIN DOSARGETOAIA SCAIEȘTI      
  Dr. M. Stroescu GHERCEȘTIMISCHII PIELEȘTI      
  Consiliul Local GHIDICIRAST      
  Dr.L. Țenea GOICEABÂRCA MACEȘU DE JOS MĂCEȘU DE SUS      
  Dr. V. Vatan MURGAȘIMURGAȘI      
  Dr. O.Bălan PISCU VECHIPOIANA MARE      
  Consiliul Local PLENIȚAORODEL VÂRTOP      
  Dr. G.Dumitra SADOVADOBREȘTI      
  Dr.D. Dumitru ȚUGLUIPODARI      
  Dr. M. Ionescu VÂRVORU DE JOSSĂLCUȚA      
  GLBaleni- Baleni- Cuca-Scanteiesti-Fartanesti- CorniCP NR. 1 -Cartier Micro 39, str. Drumul Viilor nr. 17, bl. J4, parter, Mun. GalatiCartier: Aurel Vlaicu, Micro13, Micro 14, Micro 39b,Micro39c, Micro 40, Micro 38, Micro 39a, Filesti, Siderurgist ilor Vest.Poiana, cu localitati arondate:- Poiana;- Buciumeni;- Brahasesti;- Priponesti;- Gohor;- Ghidigeni;- Tepu;- Negrilesti;- Nicoresti.- Localitate fara medic de familie (localitatile Poiana si Buciumeni nu au nici un medic de familie);-Localitate rurala cu zone marginalizate;- Distanta fata de o unitate sanitara ( aproximativ 32 de km de Mun. Tecuci).Mun. Galati, Cartier Micro 20, str. Furnalistilor nr. 9 B- Zone cu densitate mare a populatiei;-Deficit de medici de familie.
  Balabanesti- Balabanesti - Balasesti - RadestiCP NR. 2 - Sf. Luca, str. Ovidiu nr. 10-12, Cartier Mazepa 2, Mun. GalatiCartier: Mazepa 1, Mazepa 2, Tiglina 1, Tiglina 2; Zona Centru , Gara, Piata Centrala;Ivesti, cu localitati arondate: - Ivesti; - Liesti; - Umbraresti; - Barcea.- Zona cu deficit de medici de familie; - Distanta fata de o unitate sanitara ( aproximativ 28 de km de Mun. Tecuci); - Localitati rurale cu densitate mare de populatie romma; - Zona marginalizata.Mun. Galati, Cartier Port, str. Plevnei nr. 3- Zone cu densitate mare a populatiei vulnerabile din punct de vedere medico-social; - Deficit de medici de familie.
  Beresti- Beresti - Jorasti - Beresti-Meria      
  Vladesti- Vladesti - Mastacani - Oancea - Baneasa      
  Cavadinesti- Cavadinesti - Suceveni      
  CP Corod- Corod - Draguseni - Certesti      
  Cudalbi- Cudalbi - Costache Negri - Grivita -Valea Marului      
  Tudor Vladimirescu- Tudor Vladimirescu - Piscu - Independenta - Fundeni      
  GRSat.BRANISTEA Com. OinacuDaia, Gostinu , Fratesti, Oinacu.      
  BUTURUGENIOgrezeni , Malu Spart, Mihailesti , Gradinari .      
  CALUGARENIM.Bravu , Adunatii Copaceni, Singureni , Uzunu , Stoenesti , Plopsoru .      
  COLIBASIV. Draguluii, Campurelu, Dobreni, Varasti, Heresti      
  COMANABudeni, Gradistea, Vlad Tepes, Gostinari .      
  FLORESTIFloresti Stoenesti, Palanca, Gaiseni, Cascioarele, Icoana, Poenari      
  IZVOARELEStanesi, Rasuceni, Schitu, D. Cantemir , Petru Rares.      
  JOITAUlmi ,Cosoba, Bolintin Deal .      
  MALUSlobozia , Vedea , Cetatuia, Gaujani, Pietrisu .      
  PRUNDUBanesa, Pietrele, Greaca, Hotarele, Puieni      
  GJ.CĂTUNELEUAT Cătunele, UAT Glogova și zone limitrofe Mun.Motru (Lupoaia, Valea Mânăstirii, Steic, Valea Perilor, Dealul Viilor, Olteanu, Iormănesti, Cămuiesti, Clesnesti, Plistina, Rosiuța, Lupoița)NR. 1 TG-JIUMUN. TG-JIU (Cartiere: Preajba Mare, Artego,Iezureni, Vădeni, Debarcader, Obreja, Panduras)RUNCUlocalitate cu un număr mare de persoane (5300 pers.); -distanța până la cea mai apropiată unitate sanitară este de 16 km distanță); - populație defavorizată;  
  LOGREȘTIUAT Logrești, UAT Bustuchin, UAT Berlești, UAT LicuriciNR.2 TG-JIUMUN. TG-JIU (Cartiere: Bârsești, Polata, Ursați. Unirii, Victoriei 1, Calea Bucuresti, Severinului, Meteor, Narciselor)ȚANȚĂRENI cu localități arondate: - Ionești, - Brănești- localitate limită de județ; - localitate cu un număr mare de persoane (5600 pers.); -populație defavorizată;- distanța până la cea mai apropiată unitate sanitară este de 25 km distanță ;  
  .SAMARINESTIUAT Samarinești, UAT Vagiulești, zonele limitrofe Mun.Motru (Horăști și Însurăței)NR. 3 TG-JIUMUN. TG-JIU (Cartiere: Romanești, Slobozia, Victoriei 2, Gării, Caragiale)CRUSEȚ cu localități arondate: - Stejari, - Dănciulești- localitate limită de județ; - populație defavorizată; - unitate sanitară aflată la 42,5 km distanță; -populație dispersată ;  
  MĂTĂSARIUAT Mătăsari, UAT Slivilești, UAT Drăgotești Bolbosi, NegomitTETILAOras Bumbesti Jiu, cu satele componente: Curtișoara, Tetila, Lăzărești și Pleșa.    
  PEȘTIȘANIUAT.Peștișani, UAT ArcaniTISMANAOraș Tismana, UAT. Godinești, UAT. Padeș    
  TURBUREAUAT Turburea, UAT Aninoasa, UAT VladimirTG - CARBUNESTIOraș Tg-Cărbunești    
  PRIGORIAUAT Prigoria, UAT Albeni, UAT Alimpești, UAT Roșia de AmaradiaTICLENIOraș Țicleni, UAT Dănești (30km) '    
  BÂLTENIUATBâlteni, UAT Plopsoru      
  CRASNAUAT Crasna, UAT Mușetești, UAT Novaci, UAT Baia de Fier UAT Săcelu      
  CÂLNICUAT Cîlnic, UAT Telesti, UAT Ciuperceni , UAT Godinești (Pîrâul Pripor)      
  SCOARȚAUAT Scoarta, UAT Bengesti-Ciocadia, UĂT Ălbeni      
  CĂPRENIUAT Căpreni, UAT Hurezani, UAT Stoina      
  BĂLEȘTIUAT Bălești      
  HRPraidcomuna Praid comuna Corund comuna AtidMiercurea- CiucMunicipiul Miercurea-Ciuc comuna Sâncrăieni comuna Sântimbru comuna Leliceni comuna Păuleni- Ciuc comuna Siculeni comuna Ciceu comuna Frumoasa comuna Mihăileni  Orașul Băile-Tușnad-infrasturctura din zonă -distanța față de cel mai apropiat spital - 32 km - numărul populației defavorizate din zonă - oraș turistic, frecventat și de turiști străini - situația cabinetelor medicale si numărul medicilor de familie din zonă - numărul populației beneficiare, aproximativ 14.000 de locuitori din zona arondată
  Remeteacomuna Remetea comuna Ditrău comuna Subcetate comuna LăzareaOdorheiMunicipiul Odorheiu-Secuiesc comuna Feliceni comuna Brădesti comuna Satu-Mare comuna Lupeni comuna Dealu  Orașul Toplița--localizarea într-o zonă montană greu accesibilă cu condiții meteo-climatice extreme, mai ales în perioada iernii- -accesibilitatea pentru mai multe comune limitrofe pe drumul public și din județele învecinate -lipsa căilor de comunicare feroviară între localități -situația cabinetelor medicale si numărul medicilor de familie, luând în considerare si rezidența lor - numărul populației beneficiare, aproximativ 19.000 de locuitori din zona arondată
  Lunca de Suscomuna Lunca de Sus comuna Lunca de Jos Bolovăniș (jud. Bacău) Făget (jud.Bacău) Ghimeș (jud.Bacău) Răchitis (jud. Bacău) Trei-Fântâni (jud. Neamț)Cristuru- SecuiescOrasul Cristuru-Secuies comuna Săcel comuna Secuieni comuna Avrămești comuna Șimonești  Comuna Mădăraș/ Cârța/Sândominic- distanțele relativ mari până la cel mai apropiat spital 20-30 km - numărul populației beneficiare, peste 20.000 de locuitori din zona arondată - populație destul de îmbătrânită -numărul medicilor de familie -situația cabinetelor medicale
    VlăhițaOrașul Vlăhița comuna Lueta comuna Căpâlnița comuna Mărtiniș comuna Merești comuna Ocland    
  HDCrisciorcomuna Criscior, com. Bucuresci, comuna Blajeni, comuna BucesUricaniUricani, Campul lui Neag, Valea de Brazi.    
    PetrilaPetrila, Jiet, Cimpa    
    SimeriaSimeria, Simeria Veche, Uroi, Carpenis, Santandrei, Saulesti, comuna Rapoltu Mare cu satele Rapoltel, Boiu, Bobalna, Folt    
    Devamunicipiul Deva    
  ILDRIDUFierbinti Targ, Maia, Radulesti, Adancata, Jilavele, Rosiori, Sinesti, Moldoveni, Cosereni, Movilita      
  ISARONEANUAroneanuGALATA/IAȘI- cartier Galata - cartier Nicolina - cartier Mircea cel BătrânCOSTULENI- populație: 6946; - distanța până la cel mai apropiat UPU - minim 31 km; - procent crescut de persoane defavorizate.  
  BIVOLARI- Bivolari - Trifești - Roșcani - ProbotaHERMAMED / IAȘI- cartier Centru - cartier Copou - cartier Țicău - cartier Sărărie - cartier Tg. CuculuiLUNGANI- populație: 6647; - distanța până la cel mai apropiat UPU - minim 22 km; - procent crescut de persoane defavorizate.  
  CIORTEȘTI- Ciortesti-DolhestiTRANSMED EXPERT / PODU ILOAIEI- oraș Podu Iloaiei (11481 locuitori)-localități limitrofe:Românești, Popești, Mădârjac, SineștiLESPEZI- populație: 5677;- distanța până la cel mai apropiat UPU - minim 17 km;-procent crescut de populație vulnerabila;-deficit de asistență medicală primară;  
  CIUREA- Ciurea - Mogoșești - Grajduri - ScânteiaUMANITAS/IAȘI- cartier Tătărași - cartier Ciurchi - cartier MetalurgieMOGOȘEȘTI- populație: 5112; - distanța până la cel mai apropiat UPU - minim 18 km; - distanță de aproximativ 14 km până la CP Ciurea - procent crescut de populație vulnerabilă; - clădire nouă, cu toate facilitățile, în vederea funcționării unui centru de permanență.  
  DANCUHolboca"SF. VINERI" / PAȘCANI- oraș PașcaniTĂTĂRUȘI- populație: 5317 loc; - distanța până la cel mai apropiat UPU - minim 17 km; - procent crescut de populație vulnerabila; - deficit medici de familie  
  DELENIDeleniProvidența / Iași- cartier Nicolina 2 - cartier CUG 1 - cartier CUG 2 - satele Horpaz și Valea Adâncă -comuna MiroslavaTIBĂNESTI- populație: 8129; - distanța până la cel mai apropiat UPU - minim 59 km; - distanță de aproximativ 11 km până la CP Gârbești; - procent crescut de populație vulnerabila;  
  FOCURI- Focuri - Fântânele      
  GÂRBEȘTI- Țibana - Țibănești - Tansa - Dagâța      
  GROPNIȚA- Gropnița - Erbiceni      
  HERMAMED BELCEȘTI- Belcești - Bălțați - Balș - Cotnari      
  MIRCEȘTI- Mircești-Răchiteni-Stolniceni-Prăjescu- Al. I. Cuza- Halaucesti      
  MOVILENI- Movileni - Coarnele Caprei - sat Horlesti-comuna Rediu      
  PLUGARI- Plugari - Șipote      
  SCHITU DUCA- Schitu Duca - Dobrovat      
  VALEA LUPULUI- Valea Lupului - Rediu      
  VICTORIA- Victoria - Popricani - Golăiești      
  VLĂDENI- Vlădeni - Andrieșeni - Țigănași      
  IF    MOARA-VLASIEI cu localitățile arondate: Gradistea, Balotesti, Dascalu, Stefanestii de Jos, Tunari, Caciulati, Gruiu- Nu exista alt centru de permanenta in judet, Populatie dispersata, Populatie dispersata, Unitate sanitara cu camera de garda aflata la 35 km, Zona rurala cu populatie vulnerabila, Ajuta la degrevarea serviciului 112 si UPU ale spitalelor din Bucuresti  
  MMCopalnic MănășturCernesti, Berinta, Carpinis (10 km )Carbunari (15),Copalnic (2km), Copalnic Deal (6 km), Curtuiusu Mic (6 km), Fauresti (9 km), Laschia (7 km), Preluca Noua (10 km), Preluca Veche (12 km), Rusor (2 km), Vad (2 km)SeiniSeini, Sabisa (2 km), Ilba (4 km) Viile Apei (5 km), Cicarlau (12 km)    
  FărcașaFarcasa (5 km), Gardani (7 km), Sirbi (3 km),Tamaia (5 km), Buzesti (5 km), Ardusat (15 km), Coltarea (16 km) Ariesu de Camp (15 km)Baia SprieBaia Sprie, Chiuzbaia(8km), Satu Nou(8,9km), Surdesti(11km), Negreea(9km), Cetatele(12km), Unguras(8km), Plopis(13km)    
  Ocna ȘugatagOcna Șugatag cu satele aferente, Budești (5 km), Calinești cu satele aferente (6 km), Desești cu satele aferente (12 km), Giulești cu satele aferente (8 KM)UlmeniSomes Uileac (8,5 km), Vicea (7,1 km), Tohat (3,1 km), Manau (3,9 km), Arduzel (4,3 km), Chelinta (2,4 km), Ticau (3,1 km), Salsig (7 km)    
  Poienile de Sub MuntePoienile de Sub Munte, Repedea (2km)DragomireștiSacel (9km), Slistea de Sus (5 km), Bogdan Voda (5 km), Sieu (9 km)    
  RuscovaRuscova, Leordina (2,7 km), Petrova (2,2 km), Bistra (2 km)      
  ArinișArinis, Asuaju de Sus(10km), Baita de Sub Codru(10km), Bicaz(20km), Salsig(10km), BasestiI(10km)      
  MHJIANA-Burila Mare, -Gogosu, -Gruia, -Pristol, -Devesel, - Vanjulet, -Garla Mare, -PatuleleDROBETA TURNU SEVERINMunicipiul Drobeta-Turnu SeverinGODEANU cu localitati arondate - Balvanesti - Balta - IsvernaDistanta mare de UPU/CPU, Diferenta de nivel , Dispersia populatiei, Populatie imbatranita  
    STREHAIA-Breznita Motru -Butoiesti, -Stangaceaua, -Greci, -Grozesti, -Dumbrava, -Tamna, -Voloiac, -Bacles, -CorcovaESELNITA cu localitati arondate -Dubova -Svinita -IlovitaDispersia populatiei, Distanta mare intre extremele localitatii, Populatie imbatranita  
    VANJU MARE-Balacita, -Corlatel, -Oprisor, -Padina, - Vladaia, -Poroina Mare, -Punghina, -Rogova, -Vanatori, -Darvari, -Branistea, -Obarsia De Camp, -CujmirCORCOVA cu localitati arondate -Cazanesti -Brosteni -FlorestiDistanta mare de UPU/CPU, Diferenta de nivel , Dispersia populatiei, Populatie imbatranita  
      SIMIAN cu localitati arondate-Hinova- Malovaî- Husnicioara- Prunisor-LivezileDistanta mare de UPU/CPU, Diferenta de nivel, Dispersia populatiei, Populatie imbatranita  
  MSBAND-Mădăraș, -Grebenișu De Câmpie, -Iclănzel      
  ZAU DE CÂMPIE-Tăureni, -Valea Largă, -Bogata, -Luduș, -Sânger, -Papiu Ilarian      
  NT" FLORI DE TEI" COTU VAMEȘ -HORIAcom. Horia -satele Cotu Vameș, Horia"PRECISTA" PIATRA NEAMTCartier Precista, Cartier Valea Viei, Cartier Sărata, Cartier Țărăncuța, Zona Stefan cel MareIcușești1.zone greu accesibile, inclusiv pentru ambulanta (zona Batranesti), 2.populație îmbătrânită (16%), 3. populație marginalizată -rata de marginalizare severa, 4. un medic la 4500 de locuitori.- 
  MOLDOVENIcom. Moldoveni -satele Hociungi, Moldoveni, com. Secuieni -satele Bașta, Bârjoveni, Bogzești, Butnărești, Giulești, Prăjești, Secuienii Noi, Secuieni, Uncești, com. Bahna -satele Arămești, Bahna, Băhnișoara, Broșteni, Izvoare, Liliac, Țuțcanii din Deal, Țuțcanii din Vale, com. Romani -satele Goșmani, Români, Siliștea"MARATEI" PIATRA NEAMTZona Centrală, zona Văleni, Cartier Mărăței 1, Cartier Mărăței 2Pipirig1.zone greu accesibile inclusiv pentru ambulanta, 2.populație marginalizată, 3. un medic la mai mult de 2500 de locuitori.- 
  TAMASENIcom. Tămășeni -satele Adjudeni, Tămășeni"DARMANESTI PIATA" PIATRA NEAMTCartier Dărmănești, Zona Ocol  - 
  ONICENIcom. Oniceni -satele Ciornei, Gorun, Linsești, Lunca, Mărmureni, Oniceni, Pietrosu, Poiana Humei, Pustieta, Solca, Valea Enei, com. Valea Ursului - satele Bucium, Chilii, Giurgeni, Muncelu de Jos, Valea Ursului"1 MAI" PIATRA NEAMTCartier Mărăței 3, Cartier Mărăței 4, Cartier Speranța, Cartier Gara Veche, Cartier Ciritei, Cartier Vânători  - 
  POIENARIcom. Poienari -satele Bunghi, Poienari, Săcăleni, com. Bozieni -satele Băneasa, Bozieni, Crăiesti, Cuci, Iucsa, com. Pâncesti -satele Ciurea, Holm, Patricheni, Pâncesti, Tălpălăi"ORION" PIĂTRĂ NEĂMTCartier Dărmănesti, Zona Dacia, Zona Centru  - 
  SAGNAcom. Sagna -satele Luțca, Sagna, Vulpăsesti, com. Bira - satele Bâra, Negresti, Rediu., com. Boghicea - satele Boghicea, Căuseni, Nistria, Slobozia., com. Stănița - satele Chicerea, Ghidion, Poienile Oancei, Stănița, Todireni, Veja, Vlădnicele"DRAGOS -VODĂ " ROMĂNCartier Nicolae Bălcescu, Cartier Favorit, Cartier Griviței    
  GRINTIEScom. Grințies -satele Bradu, Grințies, Poiana, com. Hangu -satele Buhalnița, Chirițeni, Grozăvești, Hangu, Ruginesti, com. Ceahlău -satele Bistricioara, Ceahlău, Pârâul Mare"ĂNTON PĂNN" ROMĂNCartier Ănton Pann, Cartier Mihai Viteazu, Cartier Danubiana, Cartier Colonie, Platforma de Nord, Cartier Spiru Haret, Cartier Primăverii    
  GALU- POIANA TEIULUIcom. Poiana Teiului - satele Călugăreni, Dreptu, Galu, Pârâul Fagului, Petru Vodă, Poiana Largului, Poiana Teiului, Roseni, Ruseni, Săvinești, Topoliceni, com. Farcașa -satele Bușmei, Farcașa, Frumosu, Popești, Stejaru, com. Borca -satele Borca, Lunca, Mădei, Pârâul Cârjei, Pârâul Pântei, Sabasa, Soci"MED CLASS" ROMĂNCartier Roman Musat, Cartier Petru Rareș, Cartier Smirodava    
  URECHENIcom. Urecheni -satele Ingăresti, Plugari, Urecheni, com. Țibucani -satele Davideni, Țibucanii de Jos, Țibucani, com. Păstrăveni -satele Lunca Moldovei, Păstrăveni, Rădeni, Spiești, com. Petricani -satele Boiștea, Petricani, Târpești, ȚoliciROZNOVoraș Roznov - cu anexele Chintinici, Slobozia, com. Zănești    
  DAMUCcom. Dămuc -satele Dămuc, Huisurez, Trei Fântâni, com. Bicaz Chei -satele Bârnadu, Bicaz-Chei, Gherman, Ivaneș, com. Bicazu Ardelean - satele Bicazu Ardelean, Telec, Ticoș"MEDICA" TÂRGU NEAMToras Tg. Neamț -cu anexele Blebea, Humulești, Humuleștii Noi    
  "MINA" GÂDINȚIcom. Gâdinți - sat Gâdinți, com. Ion Creangă - satele Averești, Ion Creangă, Izvoru, Muncelu, Recea, StejaruBICAZoraș Bicaz - cu anexele Capșa, Dodeni, Izvoru Muntelui, Izvoru Alb, Potoci și Secu    
  SĂBĂOANIcom. Săbăoani -satele Săbăoani, Traian      
  "SPERANTA" ALEXANDRU CEL BUNcom. Alexandru cel Bun - satele Agârcia, Bisericani, Bistrița, Scăricica, Vaduri, Vădurele, Viișoaracom. Pângărați - satele Pângărați, Oanțu, Pângărăcior, Poiana, Preluca, Stejaru      
  OTBaldovinestiBALDOVINESTI GAVANESTI DOBRETU CALUI OBOGA  VoineasaLocalitate limitrofa situata la distanta de aproximativ 17 km de cea mai apropiata unitate sanitara Zona greu accesibila Localitate cu o populatie peste 2.000 de locuitori Populatie dispersata Populatie defavorizataDraganesti- OltZona urbana: Populatie defavorizata Populatie neinscrisa pe lista medicilor de familie, dispersata, minoritati rromi Localitate cu o populatie de peste 10.000 de locuitori
  BrastavatuBRASTAVATU cu sate arondate Catun Gara, Crusovu OBIRSIA cu sate arondate: Obirsia, Campu,Parului,C oteni, Obirsia Noua,Tabonu STUDINA cu sate arondate: Studina, Studinita Vadastra Vadastrita Urzica cu sate arondat Urzica, Stavaru      
  VisinaTIA MARE cu sate arondate Doanca si Potlogeni Giuvarasti Izbiceni Cilieni Rusanesti Visina noua Visina      
  MihaestiMihaesti Seaca Radomiresti Daneasa Maruntei Stoicanesti      
  CrampoiaCrampoia, Valeni Titulescu Ghimpeteni Serbanest Movileni      
  VladilaCom Vladila-cu satele arondate Frasinet Gara, Vladila Noua Com Studina- sat. Studinita Com. Deveselu-sat. Comanca Traian Rotunda      
  DobroteasaVerguleasa Vulturesti Dobroteasa Vitomiresti Simburesti Leleasca Topana Fagetelu      
  Osica de SusOsica de Sus Vladuleni Falcoiu Osica de Jos Dobrosloveni Pirscoveni Brancoveni      
  StrejestiStrejesti Gradinari Carlogani Plesoiu Teslui      
  BobicestiBobicesti Morunglav Barza Sopirlita Pirscoveni      
  SJCRASNAComuna Crasna, Comuna Mesesenii De Jos, Comuna Horoatu Crasnei Comuna Banisor Comuna Cizer Comuna SagZALAUMunicipiul Zalau, Comuna Agrij Comuna Bocsa Comuna Buciumi Comuna Coseiu Comuna Creaca Comuna Criseni Comuna Hereclean Comuna Mirsid Comuna Pericei Comuna Romanasi Comuna Treznea, Comuna VarsoltSARMASAG cu localitățile arondate: BOBOTA, CHIESD, SAMSUD, MAERISTE, CAMAR, CARASTELECFostă zonă minieră; Ponderea populației rome între 15.72 - Bobota, 10.04 - Chiesd, Sărmăsag - 6.09. Rata marginalizării: 4 comune marginalizare peste medie/la medie; Lipsa medicului de familie în comuna Carastelec; *Date conform Atlasului zonelor vulnerabile rurale.  
  HIDAComuna Hida Comuna Fildu De Jos Comuna Almasu Comuna Balan Comuna Dragu Comuna Sanmihaiu Comuna Zimbor Comuna CuzaplacCEHU SILVANIEIOrasul Cehu Silvaniei; Comuna Benesat Comuna Dobrin Comuna Salatig Comuna Somes Comuna NapradeaNUSFALAU, IP, BOGHIS, HALMASD, MARCA, PLOPIS, VALCAU DE JOS;Nod de circulație terestru, frecvente accidente de circulație, evenimente meteoro-climatice (inundații, alunecări de teren) - *Riscuri teritoriale ISU Sălaj; Ponderea populației rome între15.09 - Halmăsd, 11 - Ip, 16.6 -Nusfalău, 16.61 - Plopis; Marginalizare peste medie/la medie: 5 comune  
  SJSIMISNAComuna Simisna Comuna Galgau Comuna Ileanda Comuna Letca Comuna Lozna Comuna Poiana Blenchii Comuna Rus Comuna Zalha      
  SMPOIANA CODRULUIPOIANA CODRULUI CRUCISOR IEGHERISTE BARSAUDE JOS BARSAUDE SUSBARTHA LD SRL / BUMBULUTSatu Mare-Cartier Solidaritatii, Cartier 14 Mai, Centru vechi, Zona P-ta mica, Botizului, Odoreului, Botiz, Martinesti, Odoreu  TASNAD10000 locuitori, statiune turistica, în sezon estival este vizitată de aprox 2000 persoane/zi.Di stanta pana la cea mai apropiata unitate de primiri urgente este de 30 de km.
  TURTTURT TARNA MARE BOCICAU VALEA SEACA COMLAUSA SIRLAU BATARCI GHERTA MAREWEST MEDICASatu Mare-Cartier Satmarel, Cartier Micro14, Cartier Micro 15, Cartier Micro 16, Balta Blonda    
  MICULAMICULA MICULA NOUA BERCU NOU AGRIS AGRISU NOU CIUPERCENIBOBOCULUISatu Mare-Cartier Micro17, Cartier Soarelui Ostrovului.    
  SUPURSUPURU DE JOS SUPURU DE SUS ACAS MIHAIENI BOGDAND HODOD HUREZU MARE RACOVAKORALL/CLI NICA SFANTUL ANTONSatu Mare, Cartierul Functionarilor, Zona Unirii, Aurel Vlaicu, Zona P-ta Mare, Dorolt, Petea, Dara, Peles, Lazuri    
  POMIPOMI ACIUA BICAU APA BORLESTICOICASatu Mare-Cartier Carpati 1, Cartier Carpati 2, Cartier Curtuius, Zona L.Blaga    
  TEREBESTIGELU AlIZA PISCARI CRAIDOROLT SATU MIC ERIU SANCRAI TEGHEA CRISENI MOFTINU MARE GHILVACIHUMANITASCarei, Pir,Cauas , Ciumesti    
  VALEA VINULUIVALEA VINULUI ROSIORI LIPAU MARIUS SAI CARASEU CULCIU MIC CULCIU MAREARDUDARDUD GIUNGI SOCOND GERAUSA MADARAS BABA NOVAC GHIRISA RATESTI BELTIUG SANDRA SARATURA    
  CALINESTI OASCALINESTI OAS COCA PASUNEA MARE LECHINTA GHERTA MICA RACSA REMETEA OAS      
  SB  CP CEDONIA SIBIUTOATE CARTIERELE SIBIULUI și următoarele UAT -uri arondate: SELIMBAR; CISNADIE;  SIBIU și următoarele UAT -uri arondate: Cisnădiora; Sadu; Cristian; Mohu; Veștem; Roșia; Vurpăr; Marpod; Sura Mare; Sura Mica; Ocna Sibiului; Orlat; Poplaca; Rășinari; Loamneș; Tălmaciu;Turnu Roșu.Degrevare UPU Sibiu; Localitatile arondate fac parte din Zonă turistică cu populatie dispersată și asistență medicală deficitară.
    CP SALISTESALISTE toate străzile și următoarele UAT-uri arondate: Apoldu De Jos; Jina; Ludos; Miercurea Sibiului; Poiana Sibiului; Tilisca.  MEDIAS - toate strazile cu următoarele UAT -uri arondate: Axente Sever; Bazna; Biertan; Blăjel; Brăteiu; Copșa Mică; Dârlos; Dumbrăveni; Copșa Mică; Hoghilag; Laslea; Ațel; Micăsasa; Moșna; Valea Viilor; TârnavaDegrevare UPU Mediaș; În localitățile arondate: populație vulnerabilă; populație dispersată; asistență medicală deficitară.
    CP AVRIGAVRIG toate strazile și următoarele UAT-uri arondate: Arpasu De Jos; Cîrța; Cîrtisoara; Porumbacu De Jos; Racovita.    
    CP AGNITAAGNITA toate străzile și următoarele UAT-uri arondate: Alțîna; Birghiș; Bradeni; Bruiu; Chirpăr; Iacobeni; Merghindeal; Mihaileni:    
  SVSTRAJABRODINA, ULMA , VICOVU DE SUS, VICOVU DE JOS, PUTNA,CAJVANAArbore, Botoșana, Cacica, Balaceana, Comănești, Poieni Solca, TodireștiFUNDU MOLDOVEI CU COMUNE ARONDATE: BREAZA,MOLDO VA SULITA, IZVOARELE SUCEVEI- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015DOLHASCAMarginalizare severa; Populatie intre 65-85 si peste, de 16%;
  IPOTESTIBOSANCI, UDESTI, LITENI  ȘERBĂUȚI, CU COMUNE ARONDATE: DARMANESTI, CALAFINDESTI, granicestI, BĂLCĂUȚICond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/201; Populatie intre 65-85 si peste, de 1220%;BROSTENICond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/CN AS nr. 391/187/201; Populatie intre 65-85 si peste, de 18%;
  PALTINUVATRA MOLDOVITEI, MOLDOVITA, FRUMOSU  IACOBENI, CU COMUNE ARONDATE : CIOCANESTI, CIRLIBABA- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015 -Comuna Cirlibaba fara medic de familieSALCEA, CU LOC. RURALE ARONDATE: COM. VERESTI, COM.FINTINEL E, COM.DUMBRĂVENI, COM.SIMINICEAAdresabilitate-oras.Salcea; Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/SAJ-COM. Veresti; Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/CN AS nr. 391/187/2015
  FINTINA MAREVADU MOLDOVEI, BOGDANESTI, BOROAIA, BAIA, CORNU LUNCII, RISCA  POIANA STAMPEI, CU COMUNE ARONDATE: COSNA, DORNA CANDRENI, SARU DORNEI- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/ SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015; -Comuna Cosna fara medic de familieFRASIN CU LOC. RURALE ARONDATE: COM.OSTRA, COM.STULPICANI,Adresabilitate-oras.Frasin; Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/CN AS nr. 391/187/2015-Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/SAJ-com. Stuplicani;
      DORNA ARINI, CU COMUNE ARONDATE: CRUCEA, PANACI- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/ SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015; -Comuna Crucea fara medic de familieMILISAUȚI CU loc Rurale ARONDATE: SATU MARE, DORNESTI, musenIta,Populatie intre 65-85 si peste, de 12%; Comuna Satu Mare fara medic de familie; Comuna Musenita -izolată
      FRATAUTII NOI, CU COMUNE ARONDATE: GALANESTI, BILCA, FRĂTĂUȚII VECHI- Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015 -com.Bilca, com.Fratautii Noi; Marginalizare peste medie com.Fratautii Noi; Populatie intre 65-85 si peste, de 14-15%  
      MALINI, CU COMUNA ARONDATA SLATINA- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/ SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015  
      DOLHESTI, CU COMUNE ARONDATE: DRAGUSENI, FORASTI- Timpi mari de astepare pt.preluarea pacientilor in localitati greu accesibile comunicate de ISU/ SAJ; -Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015  
      VAMA, CU COMUNE ARONDATE: POJORATA, SADOVAPopulatie intre 65-85 si peste, de 19%; Comuna Sadova fara medic de familie  
      ILISESTI, CU COMUNE ARONDATE: DRAGOIESTI, STROIESTI, PIRTESTII DE JOSCond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015; Marginalizare severa/medie  
      ZVORISTEA, CU COMUNE ARONDATE: ZAMOSTEA, HANTASTI , GRĂMEȘTI, ADANCATA, MITOCU DRAGOMIRNEI, PĂTRĂUȚI,Cond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/ 2015; Marginalizare medie com. Hantesti, com.Mitocu Dragomirnei-Marginalizare peste medie in com.Patrauti;-; Populatie intre 65-85 si peste, intre 11-19%  
      PREUTESTI CU COMUNE ARONDATE: BUNEȘTI, HARTOP, VULTURESTICond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015 Populatie intre 65-85 si peste, intre 13-18%;  
      RADASENI, CU COM. HORODNICENI, ARONDATĂCond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015  
      HORODNIC DE SUS, CU COMUNE ARONDATE: HORODNICDE JOS, MARGINEA, SUCEVITA, VOITINEL, BURLA, VOLOVĂȚCond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015; Populatie intre 65-85 si peste de 17%; Marginalizare severa com.Sucevita, com. Voitinel, com.Burla; Comuna Sucevita fara medic de familie  
      BERCHISESTI, CU COMUNE ARONDATE: CAPU CIMPULUI, VĂLEĂ MOLDOVEI, PALTINOASA, C.PORUMBESCUCond.de desf.a activ. cab.med.si acordarea sporului, conf.OMS/ CNAS nr. 391/187/2015 <; Marginalizare peste medie/severa  
  TRGALETENIGaleteni, Biscoveni, Clanita, Babaita, Merisani, Talpa, Talpa Ograzile, Talpa Bascoveni, Talpa Postei, Talpa Rotaresti.      
  OLTENIOlteni, Perii Brosteni, Vartoape, Trivale Mosteni, Radoiesti, Laceni, Orbeasca de Jos, Orbeasca de Sus.      
  SCURTU MĂRETatarastii de Sus, Scurtu Mare, Puranii de Sus, Puranii de Jos, Butesti, Negreni, Ălbeni, Tatarastii de Jos, Drasesti, Valea Postei, Silistea, Silistea Mica, Negrilesti, Purani.      
  LISAPiatra, Lisa, Vanatori, Viisoara, Secara, Navodari, Seaca.      
  CRINGUFurculesti, Voievoda, Mosteni, Cringu, Secara, Dracea, Bogdana, Urluiu, Brosteanca, Spatarei, Ulmeni, Florica.      
  CALINESTINenciulesti, Paru Rotund, Buzescu, Mavrodin, Calinesti, Plosca, Radoiesti.      
  MARZANESTIStorobaneasa, Beiu, Mirzanesti, Cernetu, Teleormanu, Valea Parului Razmiresti, Ludaneasa.      
  SLOBOZIA MINDRAUda Clocociov, Beciu, Plopii Slavitesti, Saelele, Slobozia Mandra.      
  BRAGADIRUPietrosani, Bujoru, Bragadiru, Contesti, Cervenia, Frumoasa, Izvoarele, Smardioasa      
  DOBROTESTIDobrotesti, Beuca, Balaci, Didesti, Zimbreasca, Dracsenei, Silistea Gumesti.      
  TMDUDESTII VECHIDUDESTII VECHI, BEBA VECHE, CENAD, VALCANITIMISOARA -Cartier Aradului Vestcartier Calea Aradului + cartier Mehala + cartier CircumvalațiuniiTEREMIA MARE, COMLOSU MARE, GOTTLOB, TOMNATICpopulatie arondata = 16531, zona izolata, populatie imbatranita si dispersata, Gottlob=zona marginalizataoras CIACOVA si comunele: GHILAD, VOITEG, BANLOC, LIVEZILEPopulatie totala zona arondata=146 93, Ciacova= oras cu 5484 locuitori (urban mic),
  ORTISOARAORTISOARATIMISOARA - Cartier Dorobantilorcartier FabricCENEI, CHECEA, UIVAR, CARPINISpopulatie arondata = 17030, zona marginalizata, populatie imbatranita si dispersata,TIMISOARAcartier Ghiroda Nouă + cartier Plopi-Kuncz
  CHISODA- GIROC-GIROCTIMISOARA - Cartier Lipoveicartier Calea Sever BocuBELINT, BALINT, BETHAUSEN, BARA, OHABA LUNGA, GHIZELA, SECASpopulatie arondata = 9518, zona cu populatie imbatrinita dispersata, doua UAT fara medic cu numar mic de locuitori Bara si Secas, Ghizela=zona marginalizataTIMISOARAcartier cartier Calea Martirilor
  GHIRODA,GHIRODA, REMETEA MARETIMISOARA - Cartier Medicineicartier Campus Universitar-Medicinei + cartier Cetate + cartier TipografilorDUMBRAVA, TRAIAN VUIA, MANASTIUR, FARDEA, NADRAG,populatie arondata = 10968, , zona cu populatie imbatrinita dispersataTIMISOARAcartier Calea Șagului + cartier Steaua-Fratelia + cartier Dâmbovița
  SACALAZSACALAZTIMISOARA - Cartier Soareluicartier Zona Soarelui + cartier Ciarda RoșieTOMESTI, CURTEA, MARGINA, PIETROASApopulatie arondata = 6454, zona cu populatie imbatrinita dispersataTIMISOARAcartier Iosefin + cartier Freidorf
  SANANDREISANANDREILUGOJLUGOJ , comuna COSTEIUBARNA, CRICIOVA, GAVOJDIA, STIUCA, VICTOR VLAD DELAMARINApopulatie arondata = 10995, zona cu populatie imbatrinita dispersata, Barna=zona marginalizataTIMISOARAcartier Blașcovici + cartier Ronaț
  UTVIN - SANMIHAIU ROMANSANMIHAIU ROMANRECASOras Recas Si Comunele: Bucovat, Topolovatu Mare, BrestovatRACOVITA, BOLDUR, DAROVApopulatie arondata =8546, zona cu populatie imbatrinita dispersata,  
  GELU -VARIAS,VARIAS, SANPETRU MARE, PERIAM, PESAC, SARAVALEGATAIAOras Gataia Si Comunele: Birda,Denta, Moravita, Jamu MareIECEA MARE, LENAUHEIM, LOVRINpopulatie arondata =13273, zona cu populatie imbatrinita dispersata,  
  BECICHERECU MICBECICHERECU MIC, BILED, DUDESTII NOI, SANDRA  GIARMATApopulatie=7911, zona periurbana cu densitate crescuta a populatiei, trafic dificil cu durata mare de asteptare la accesul in municipiului Timisoara,  
  LIEBLINGLIEBLING, TORMAC, JEBEL  DUMBRAVITApopulatie=17931, zona periurbana cu densitate crescuta a populatiei, trafic dificil cu durata mare de asteptare la accesul in municipiului Timisoara,  
  PARTAPARTA, SAG, PADURENI,  MOSNITA NOUApopulatie=14199, zona periurbana cu densitate crescuta a populatiei, trafic dificil cu durata mare de asteptare la accesul in municipiului Timisoara,  
  CHEVERESU MARECHEVERESU MARE, SACOSU TURCESC, NITCHIDORF  GIULVAZ, FOENI, OTELEC, PECIU NOU, GIERApopulatie=13962, zona frontaliera, populatie imbatranita si dispersata,  
  SATCHINEZSATCHINEZ  MASLOC, BOGDA, FIBIS, PISCHIAPopulatie =7691, zona colinara, populatie dispersata, extremitate judet  
  TLMURIGHIOLMURIGHIOL - Colina -Dunăvățu de Jos -Dunăvățu de Sus -Plopu -Sarinasuf - Beștepe -MahmudiaBABADAG-BABADAG Sarichioi Zebil Enisala Visterna Mihai Bravu Satu Nou Turda Slava Cercheză Slava Rusă Ceamurlia de Jos-Uzlina -Băltenii de Jos - Băltenii de Sus -Nufăru -Victoria - Ilganii de Jos- Localitatea Murighiol este inclusă în Rezervația Biosferei Delta Dunării -Populație dispersată pe o arie geografică extinsă - Unitatea de Primiri Urgențe care funcționează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea (în prezent, este într-un proiect de reabilitare) se află la 45 km distanță -În Delta Dunării activează doar doi medici de familie - Beneficiari ai serviciilor medicale acordate în centrul de permanență, sunt și locuitorii zonelor izolate din Delta Dunării, învecinate cu localitatea Murighiol: Sfântu Gheorghe, Crișan, Caraorman, Letea - În fiecare an, în perioada aprilie-noiembrie, în pensiunile turistice de pe raza comunei Murighiol, se cazează aproximativ 200.000 de turiști -Condiții de transport anevoioase - Populație defavorizată00
  LUNCAVIȚALUNCAVIȚA - Rachelu - Revărsarea - Isaccea - Văcăreni - Garvăn - Jijila -I. C. Brătianu      
  VLGALICEAGalicea Olanu StoileștiBĂILE GOVORABăile Govora Păușești Otăsău Stoenești Mihăești Pietrari BuneștiPERISANI cu localități arondate: Câineni Boișoara Racovița Titești1. Zonă montană 2. Localitati izolate 3. Localități marginalizate 4. Populație dispersată  
  MILCOIUMilcoiu Golesti Dănicei Budești Nicolae BălcescuCĂLIMĂNEȘTICălimănești Berislăvești SălătrucelSTĂNEȘTI, cu localități arondate Lădești Fârtățești Măciuca Roești Lăpușata1. Localitați izolate 2. Acces redus la servicii medicale de urgență/ specialitate  
    RÂMNICU VÂLCEAMunicipiul Râmnicu Vâlcea    
  VSCodăeștiCODĂEȘTI TĂCUTA DĂNEȘTI MICLEȘTI FEREȘTIBârladBârlad Zone Limitrofe  MURGENI cu localitățile - Murgeni - Schineni - Sărățeni - Lățești - Cârja - Raiu - Floreni- localități cu locuințe răsfirate și căi de acces greu practicabile; - populație îmbătrânită; - căi de acces principale greu practicabile în sezonul rece; - lipsa transportului în comun; - pondere populație devavorizată; - distanța până la cea mai apropiată unitate sanitară este de 37,8 km
  CozmeștiCozmești Delești Oșești BălteniNegreștiNegrești Todirești Dumești Băcești Rafaila Rebricea Vulturești    
  Centrumed IvăneștiIvănești Pungești Gîrceni Poienești      
  OlteneștiOltenești Albești (Sat Crasna) Crețești Tătărăni      
  PuieștiPuiești Dragomirești Voinești Gherghești Pogana Iana      
  TutovaTutova Pochidia Pogonești Ivești Ghidigeni (Jud. Galați) Priponești (Jud. Galați) Munteni (Jud. Galați) Bălășești (Jud. Galați)      
  VutcaniVutcani Găgești Dodești Roșiești Viișoara      
  VN  MARASESTIMarasesti Oras Calimanesti Haret Pufesti Garoafa  CALIMANESTI HARET PUFESTI GAROAFALocalitate tranzitata de un numar mare de persoane. Distanta pana la cea mai apropiata unitate sanitara este de 24Km(Focsani ) sau 26Km(Adjud)
    CENTRUL DE PERMANENTA MEDICINA DE FAMILIE DISPENSAR SUDFocsani Oras Cartier Mandresti  FOCSANI MANDRESTILocalitate tranzitata de un numar mare de persoane. Asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in regim de garda.
  (la 30-03-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată și completată de Punctele 3 și 4, Articolul I din ORDINUL nr. 983 din 30 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 30 martie 2023 )
   +  Anexa nr. 2 la normele metodologice
  TRUSA DE URGENȚĂ
  1. Materiale sanitare:a) sonde de aspirație tip Yankauer;b) sonde de aspirație flexibile endotraheale, inclusiv pediatrice;c) seringi de 5 ml și de 10 ml;d) truse pentru perfuzie;e) feșe și pansamente sterile și nesterile;f) truse sondaj urinar/pungi colectoare de urină;g) container materiale ascuțite;h) mănuși nesterile/consult/de unică folosință;i) canule intravenoase periferice, de diferite mărimi, pentru adulți/copii.2. Medicamente și soluții:a) soluții cristaloide (ser fiziologic, Ringer, glucoză 5%, glucoză 10%);b) analgezice minore nemorfinice;c) aspirină;d) beta 2 mimetice inhalatorii;e) adrenalină;f) atropină;g) glucoză 33%;h) diazepam;i) HCHS;j) nitroglicerină spray;k) nitroglicerină tablete;l) xilină 1%;m) antiemetic injectabil;n) antiemetice orale;o) furosemid fiole;p) vitamina B1;q) vitamina B6;r) miofilin fiole;s) antihipertensive injectabile;t) antihipertensive orale;u) antispastice injectabile;v) antispastice orale;w) antibiotice injectabile;x) soluții dezinfectante (alcool, iod, rivanol);y) antihistaminice H1, H2;z) diazepam desitine sol. rectală.3. Oricare alte medicamente sau materiale sanitare necesare în exercitarea actului medical, conform competențelor profesionale
   +  Anexa nr. 3 la normele metodologice
  CONVENȚIE DE ASOCIERE
  a medicilor de familie pentru asigurarea continuității
  asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență
  - model -
   +  Articolul 1Părțile semnatare În conformitate cu prevederile art. 70, art. 73 - alin. (2), art. 78 din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, s-a convenit la asocierea următoarelor părți:1. Numele și prenumele ........., titular/reprezentant legal/medic angajat al cabinetului de medicină de familie ..........2. Numele și prenumele ........., titular/reprezentant legal/medic angajat al cabinetului de medicină de familie .......... Pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență participă:1. Medic de familie/medicină generală: Numele: .........., prenumele: ........... Din cabinetul de medicină de familie: ...... Cod numeric personal: .................. Gradul profesional: .................... Codul de parafă al medicului: ..........2. Asistent medical: Numele: ........, prenumele: ......... Cod numeric personal: ................  +  Articolul 2Scopul asocierii2.1. Scopul asocierii este constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în forma de organizare a activității medicale "centru de permanență".2.2. Principiile care stau la baza activității echipelor de gardă constituite pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanență sunt următoarele:a) principiul independenței profesionale în exercitarea profesiei de medic a medicilor de familie/de medicină generală, asociați;b) principiul răspunderii individuale pentru actele medicale prestate.2.3. Echipele de gardă constituite pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanență își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență.  +  Articolul 3Denumirea asocierii3.1. Asocierea este denumită .........  +  Articolul 4Sediul asocierii4.1. Echipa de gardă constituită pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanent va funcționa în sediul: ........;.  +  Articolul 5Durata asocierii Asocierea se încheie pe durată nedeterminată.  +  Articolul 6Conducerea asocierii6.1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală formată din titularii/reprezentanții legali ai cabinetelor de medicină de familie care au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanență.6.2. În relațiile cu terții, asocierea, respectiv centrul de permanență este reprezentat de coordonatorul centrului de permanență.  +  Articolul 7Exercitarea profesiei7.1. În cadrul asocierii, medicii de familie/ medicii de medicină generală își vor consacra activitatea profesională în beneficiul asigurării continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanență și se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.7.2. Fiecare medic de familie/de medicină generală își exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui titular sau angajat este.7.3. În situația în care cabinetele medicilor de familie care au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanență au angajat personal medical pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrul de permanență, acesta își exercită profesia în numele cabinetului de medicină de familie al cărui angajat este.  +  Articolul 8 Prezenta convenție de asociere încetează prin hotărâre comună a medicilor de familie/de medicină generală titulari/reprezentanților legali ai cabinetelor medicale care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrul de permanență.  +  Articolul 9 Alte clauze .........  +  Articolul 10Dispoziții finale10.1. Asocierea altor medici de familie la realizarea scopului prezentei convenții de asociere se face numai cu acordul membrilor existenți.10.2. Direcțiile de sănătate publică, respectiv direcțiile medicale din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, numesc pentru fiecare centru de permanență un medic coordonator dintre medicii de familie asociați.10.4. Prezenta convenție de asociere va fi depusă la direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București în vederea emiterii deciziei de înființare a centrului de permanență. Încheiată astăzi, ......., la ........, în ........ exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară și unul pentru direcția de sănătate publică. Semnăturile medicilor de familie sau de medicină generală asociați prin prezenta convenție de asociere:1. ......... - cabinet de medicină de familie;2. ......... - cabinet de medicină de familie;3. ......... - cabinet de medicină de familie. ................................ Depusă astăzi, ......, la Direcția de Sănătate Publică ......... NOTĂ: După caz, un exemplar al prezentei convenții de asociere se depune și la primăriile unităților administrativ-teritoriale direct implicate.
   +  Anexa nr. 4 la normele metodologice
  STANDARDE MINIMALE
  privind dotarea centrelor de permanență
  1. Mobilier specific:a) pat/canapea de consultație;b) birou pentru medic;c) scaune;d) măsuță pentru instrumentar;e) suport perfuzor.2. Aparatură/Echipamente pentru resuscitare - respirație:a) tuburi staționare pentru oxigen - minimum 2x10 l NTP, contor debit/ventil debit cu capacitatea maximă de cel puțin 15l/min. și robinet de reglare conexiune rapidă sau un concentrator de oxigen;b) tuburi portabile pentru oxigen - minimum 5 l NTP, contor debit /ventil debit cu capacitatea maximă de cel puțin 15l/min. și robinet de reglare conexiune rapidă pentru centrele de permanență mobil cu concentrator de oxigenc) balon ventilație adult/copil cu măști de diferite mărimi și rezervor suplimentar pentru oxigen;d) pensă McGill de diferite mărimi;e) defibrilator automat și/sau defibrilator semiautomat.3. Aparatură monitorizare - evaluare:a) glucometru;b) stetoscop;c) tensiometru manual;d) lampă pentru examinarea pupilelor;e) ciocan de reflexe;f) termometru;g) cântar pentru sugari și adulți;h) taliometru;i) pelvimetru;j) apăsător de limbă;k) deschizător de gură;l) canule rectale, uretrale, vaginale;m) trusă completă de mică chirurgie;n) masă ginecologică sau canapeaua consultații să conțină suporți în vederea examinării obstetricale și ginecologice;o) valve ginecologice și pense de col;p) seringă Guyon pentru spălături auriculare;q) atele Kramer;r) sterilizator;s) garou;t) aspirator mobil pentru secreții;u) electrocardiograf;v) otoscop;x) orice tip de aparatură necesară în vederea desfășurării actului medical, conform competențelor profesionale.4. Materiale și dispozitive auxiliare:a) materiale pentru curățenie și dezinfecție;b) materiale necesare colectării și neutralizării deșeurilor periculoase;c) stingător de incendiu;d) folie supraviețuire;e) kit naștere;f) guler cervical.
   +  Anexa nr. 5 la normele metodologice Casa de Asigurări de Sănătate ............. Cabinetul de Medicină de Familie .......... Județul ................................... Medicul titular/Reprezentantul legal ...... Localitatea ...............................
  BORDEROUL CENTRALIZATOR
  al activității desfășurate în centrul de permanență
  Luna ......../anul ........
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:a) Data efectuării gărzii;b) Numărul orelor de gardă efectuate;c) Contravaloarea orelor de gardă;d) Ajustare cu 15% a tarifului orar pentru medicul coordonator**);e) Venitul cabinetului de medicină de familie (lei).
  Nr. crt.Numele și prenumele medicului de familieNumele și prenumele asistentului medicala)b)Tarif orar*) lei/orăc)50% din tariful orar pentru cheltuieli administrative* **)10% din tariful orar pentru cheltuieli cu trusa de urgență ****)d)e)
  MAsMAsMAs
  40 lei/orăTarif negociat, dar nu mai mic de 20 lei/ oră și nu mai mare de 22,5 lei/ oră
  C1C2C3C4C5C6C7C8C9 C5xC 7C10 C6x C8C11C12C13 [C9 x 15%]**)C14 [C9 + C10 + C11 + C12 + C13]*****)
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  20 lei/oră4 lei/oră/M
  *) Tariful orar pentru medicii de familie este de 40 lei/oră. Tariful orar pentru asistenți se stabilește în funcție de salariul negociat, dar nu poate fi mai mic de 20 lei/oră și mai mare de 22,5 lei/oră. **) În situația în care medicul de familie îndeplinește rolul de coordonator al centrului de permanență, tariful orar se majorează cu 15%. ***) Pentru centrele de permanență cu sediul pus la dispoziție de consiliul local, cheltuielile administrative sunt suportate de consiliul local respectiv, iar pentru centrele de permanență care își desfășoară activitatea în cabinetele medicilor de familie se acordă 50% din tariful orar al medicului, adică 20 lei/oră, pentru cheltuieli administrative, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat. ****) Pentru centrele de permanență cu sediul pus la dispoziție de consiliul local, cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare sunt suportate de medicii de familie care participă la constituirea centrului de permanență, situație în care tariful orar de 40 lei/oră al medicului se majorează cu 4 lei/oră, pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare ale trusei de urgență, pentru fiecare medic care activează în cadrul centrului de permanență, indiferent dacă este medic titular sau medic angajat. *****) Coloana C11 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în cabinetele medicilor de familie, iar coloana C12 se adună la venitul cabinetului numai dacă activitatea de gardă se derulează în spațiul pus la dispoziție de consiliul local, iar coloana C13 se adună în cazul în care medicul respectiv este medicul coordonator al centrului.
   +  Anexa nr. 6 la normele metodologice
  CONTRACT*)
  pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare
  în regim de gardă prin centrele de permanență
  - model -
  I. Părțile contractante Casa de Asigurări de Sănătate ......, cu sediul în municipiul/orașul ......., str. ...... nr. ........, județul/sectorul ......, telefon/fax ....., reprezentată prin președinte - director general ......, și Cabinetul de medicină de familie ........., organizat astfel:– cabinetul medical individual ........, ........, reprezentat prin medicul titular ......;– cabinetul medical asociat sau grupat ........, reprezentat prin medicul delegat ........;– societatea civilă medicală ........., reprezentată prin administratorul ................;– unitatea medico-sanitară cu personalitate juridică, înființată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,.........., reprezentată prin.........., având sediul cabinetului de medicină de familie în municipiul/orașul/comuna ..........., str. ........ nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ......, ap. ...., județul/sectorul ......, str. ........ nr. ........, telefon ........, cont nr. ....., deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca ......, cod numeric personal al reprezentantului legal ....... sau cod unic de înregistrare ......, care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin Centrul de permanență ....., înființat prin Decizia Direcției de Sănătate Publică ....... nr. ...........II. Obiectul contractului  +  Articolul 1 Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în medicina primară prin centrele de permanență, conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr........... din..........III. Servicii medicale acordate  +  Articolul 2 Serviciile medicale acordate în cadrul centrului de permanență sunt cele prevăzute în Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.  +  Articolul 3 La asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență participă:1. Medic de familie: Numele ........., prenumele ....... Cod numeric personal ............. Gradul profesional ............... Codul de parafă al medicului .....2. Asistent medical: Numele .........., prenumele ....... Cod numeric personal ...............IV. Durata contractului  +  Articolul 4 Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie ..........".V. Obligațiile părțilorA. Obligațiile casei de asigurări de sănătate  +  Articolul 5 Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligații:a) încheie contracte distincte cu cabinetele de medicină de familie ai căror titulari/reprezentanți legali au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, în limita sumelor primite prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătății;b) decontează cabinetelor de medicină de familie cu care au încheiat contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor necesare decontării, contravaloarea orelor de gardă efectuate în centrele de permanență, cu sau fără cheltuieli de administrare și funcționare, după caz, cu cheltuieli pentru dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, după caz;c) efectuează, în comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, în limita competențelor, controlul privind respectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică;d) înmânează, la momentul efectuării controlului, coordonatorului centrului de permanență sau, după caz, comunică medicilor de familie titulari/reprezentantului legal al cabinetului de medicină de familie procesul-verbal și/sau nota de constatare ca urmare a efectuării controlului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării acestuia.B. Obligațiile cabinetelor de medicină de familie ai căror titulari au constituit echipele de gardă pentru asigurarea continuității asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență  +  Articolul 6 Medicul de familie titular/Reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă prin centrele de permanență are următoarele obligații:a) afișează la cabinetul medical în care își desfășoară activitatea următoarele date:i) centrul de permanență care asigură rezolvarea situațiilor de urgență în afara programului de activitate;ii) numărul de telefon al centrului de permanență;iii) programul fiecăruia dintre medicii asociați care desfășoară activitate în cadrul centrului de permanență;iv) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgență;b) respectă programul corespunzător graficului de gărzi întocmit și avizat de direcția de sănătate publică. Schimbarea programului de gardă se poate face numai în situații deosebite, cu înștiințarea, în scris, a coordonatorului centrului de permanență care va comunica direcțiilor de sănătate publică sau direcțiilor medicale din structura ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, după caz, spre avizare, graficul modificat;c) întocmesc și transmit coordonatorului centrului de permanență, până la data de 10 a lunii în curs, pentru luna precedentă, raportul privind activitatea efectuată;d) țin evidența consumurilor de medicamente și materiale sanitare și asigură stocuri suficiente pentru desfășurarea activității în cadrul centrului de permanență;e) transmit casei de asigurări de sănătate, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare, pentru luna precedentă, următoarele documente în vederea decontării activității medicale:(i) Factura electronică cuprinzând contravaloarea orelor de gardă efectuate, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată;(ii) Borderoul centralizator al activității desfășurate în centrul de permanență, în format electronic cu semnătură electronică extinsă/calificată, conform Anexei nr. 5 la Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;f) acordă necondiționat serviciile medicale prevăzute la art. 7 din Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, tuturor persoanelor care le solicită, pe toată durata gărzii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea medicală;g) solicită, atunci când consideră că starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului medical de urgență, intervenția unui echipaj medical de urgență pentru rezolvarea cazului sau trimiterea unei ambulanțe de transport cu asistent medical, ambulanțier ori însoțitor, după caz;h) completează documentele și rapoartele de activitate specifice centrului de permanență;i) respectă legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.VI. Modalități de plată  +  Articolul 7(1) Plata serviciului de gardă se face prin tarif orar separat, atât pentru medicii de familie, cât și pentru asistenții medicali.(2) Tariful orar pentru medicii de familie titulari de cabinet, precum și pentru medicii angajați este de 40 lei/oră.(3) Tariful orar pentru asistenții medicali care desfășoară serviciu în regim de gardă în cadrul centrelor de permanență se determină în funcție de salariul negociat cu toate sporurile și contribuțiile aferente și nu poate fi mai mic de 20 lei/oră și mai mare de 22,5 lei/oră.(4) Pentru veniturile realizate se calculează și se virează cotele aferente taxelor și impozitelor potrivit reglementărilor legale în vigoare.(5) Medicii de familie/de medicină generală care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu, în spațiul pus la dispoziție de unul dintre medicii asociați sau în spațiu asigurat de echipa medicală, suportă și cheltuielile de administrare și funcționare ale cabinetului, precum și costurile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar prevăzut la alin. (1) se majorează cu 50%, adică 20 lei/oră, pentru fiecare medic de familie/medicină generală care își desfășoară activitatea în acel cabinet, indiferent dacă este titular, asociat, angajat sau medic cu contract de prestări servicii. Medicii asociați care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă în spațiul pus la dispoziție de autoritățile locale suportă și cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, situație în care tariful orar de 40 lei/oră se majorează cu 4 lei/oră, pentru fiecare medic care își desfășoară activitatea în acel centru de permanență, indiferent dacă este titular, asociat sau medic cu contract de prestări servicii.  +  Articolul 8(1) Medicii de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în regim de gardă în centrele de permanență beneficiază de un venit care se constituie din sumele obținute prin înmulțirea valorii de referință a tarifului orar, ajustate calității de coordonator al centrului de permanență, după caz, cu procentul corespunzător cheltuielilor de administrare și funcționare, după caz, și cu procentul corespunzător cheltuielilor cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare, după caz, cu numărul total de ore de gardă efectuate de către fiecare medic de familie în parte, în luna pentru care se face plata.(2) Pentru medicul de familie care îndeplinește rolul de coordonator al centrului de permanență tariful orar se majorează cu 15%.(3) Decontarea activității medicale desfășurate în cadrul centrului de permanență se face lunar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de ..........(4) În cazul în care un medic lipsește nemotivat sau fără să anunțe schimbarea gărzii, va fi sancționat cu contravaloarea orelor de gardă ce trebuiau efectuate, precum și cu sumele aferente cheltuielilor, după caz.VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare și raportare a activității desfășurate în cadrul centrelor de permanență  +  Articolul 9(1) Controlul privind respectarea asigurării continuității asistenței medicale primare în regim de gardă în centrele de permanență se exercită cel puțin anual de comisii mixte formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai casei de asigurări de sănătate, în funcție de domeniul de competență.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:a) respectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică;b) identificarea eventualelor disfuncționalități în activitatea centrului de permanență;c) verificarea stocurilor de medicamente.d) respectarea condițiilor minime de spațiu și a circuitelor funcționale, a condițiilor igienico- sanitare precum și a dotării minime necesare.VIII. Răspunderea contractuală  +  Articolul 10(1) În cazul în care se constată de către comisiile mixte de control, formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de asigurări de sănătate, nerespectarea de către medicii și asistenții medicali a programului de gardă, conform programării avizate de către direcțiile de sănătate publică, aceștia vor fi sancționați cu contravaloarea orelor de gardă ce trebuiau efectuate.(2) Constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absențe nemotivate într-un interval de 12 luni, de către medici și asistenți medicali, se sancționează prin excluderea medicului/asistentului medical după caz, din cadrul echipei de gardă care asigură continuitatea asistenței medicale la centrul de permanență.IX. Forța majoră  +  Articolul 11(1) Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.(2) Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă, prin care să certifice realitatea și exactitatea faptelor care au condus la invocarea forței majore, și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.(3) Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.X. Încetarea, rezilierea și suspendarea contractului  +  Articolul 12 Contractul de asigurare a continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență se suspendă la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:a) de la data la care casa de asigurări de sănătate este înștiințată de decizia direcției de sănătate publică de suspendare a activității centrului de permanență; suspendarea operează până la data comunicării de către direcția de sănătate publică a deciziei de reluare a activității centrului de permanență;b) la solicitarea medicului de familie / medicului de medicină generală, pentru motive obiective, independente de voința acestuia și care determină imposibilitatea desfășurării activității centrului de permanență pe o perioadă limitată de timp, după caz pe bază de documente justificative;c) în cazurile de forță majoră confirmate de autoritățile publice competente, până la încetarea cazului de forță majoră, dar nu mai mult de 6 luni, sau până la data ajungerii la termen a contractului.  +  Articolul 13 Contractul de asigurare a continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență încetează în următoarele condiții:a) prin desființarea convenției de asociere dintre medicii care au organizat echipele de gardă;b) prin acordul de voință al părților;c) dacă medicul titular al cabinetului de medicină de familie renunță sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;d) prin denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea temeiului legal;e) dacă a survenit îmbolnăvirea sau decesul titularului cabinetului de medicină de familie.  +  Articolul 14(1) Contractul de asigurare a continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență se reziliază de plin drept la data producerii următoarelor situații:a) constatarea repetată a nerespectării programului de gardă, respectiv 2 absențe nemotivate într-un interval de 12 luni,b) dacă din motive imputabile medicului acesta își întrerupe activitatea / demisie.(2) Contractul pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării uneia din următoarele situații:a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la încetarea valabilității/ retragerea/anularea de către organele în drept a autorizației sanitare de funcționare.b) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoțite de documentele privind activitățile realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activității realizate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;c) refuzul cabinetului de a pune la dispoziția organelor de control a actelor privind activitatea desfășurată în centrul de permanență.XI. Corespondența  +  Articolul 15(1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poșta electronică sau direct la sediul părților.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.XII. Modificarea contractului  +  Articolul 16 În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin act adițional.  +  Articolul 17 Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.  +  Articolul 18 Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă. Prezentul contract privind asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanență a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.XIII. Alte clauze*) ......... *) În cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.
  Casa de Asigurări de Sănătate Director general, …………….Cabinet medicină de familie Reprezentant legal, ………..
  Director executiv al Direcției economice, ………..
  Director executiv al Direcției relații contractuale,…………
  Vizat Compartiment juridic și contencios
  NOTĂ: Un exemplar al prezentului contract se depune și la primăriile unităților administrativ-teritoriale direct implicate.
  ------