ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 29 martie 2023pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 30 martie 2023  Dezvoltarea economică la nivelul comunităților locale prin atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă este o prioritate a Guvernului României pentru a asigura un nivel de trai decent pentru locuitori, dar și pentru a asigura o creștere pe termen lung a veniturilor atrase la bugetul de stat și la bugetele locale prin creșterea sumelor aferente cotelor partajate din impozitul pe venit, dar și din colectarea de TVA ca urmare a operațiunilor de tranzacționare cu bunuri și servicii.Luând în considerare faptul că, de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și până în prezent, au fost aprobate de Comisia Europeană, prin decizie, programele regionale și programul tranziție justă.În acest context, prin intermediul fondurilor externe nerambursabile au fost alocate la nivel regional pentru dezvoltarea regională a României peste 1,2 mld euro pentru a susține dezvoltarea infrastructurii necesare mediului de afaceri, dar și pentru alocarea de fonduri sub formă de grant necesare pentru achiziționarea de echipamente și dotări specifice activităților de specializare inteligentă.Având în vedere faptul că apelurile de proiecte pentru crearea și operaționalizarea parcurilor de specializare inteligentă urmează a se lansa în semestrul I al anului 2023, este necesară asigurarea cadrului legal aferent acestui domeniu pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor destinate dezvoltării regionale, cu impact major asupra dezvoltării comunităților locale.Deoarece, în lipsa unor măsuri urgente pentru pregătirea proiectelor în domeniul specializării, există posibilitatea unui număr redus de proiecte mature, precum și posibile întârzieri, blocaje și dificultăți în implementarea unor astfel de proiecte, accentuându-se riscul pierderii resurselor disponibile alocate prin programele europene, cu impact direct asupra nivelului de absorbție,luând în considerare că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență conduce la diminuarea efectelor de antrenare în economie a proiectelor care au ca scop înființarea parcurilor de specializare inteligentă, care pot viza inclusiv încurajarea și atragerea investitorilor din domeniile cercetării, inovării și dezvoltării experimentale, cu impact direct asupra reducerii veniturilor la bugetul de stat,în acest context sunt necesare elaborarea și aprobarea unor măsuri pentru ca autoritățile de management care gestionează astfel de fonduri la nivel regional să dispună de mecanismele necesare pentru implementarea parcurilor de specializare inteligentă și să poată desfășura concomitent procedurile legale pentru concesionarea de terenuri către mediul de afaceri, pentru ca acesta să dispună de terenul necesar pe care urmează să se implementeze proiectele dezvoltate de mediul de afaceri.Întrucât existența unui cadru legal coerent și armonizat este indispensabilă demarării implementării programelor, iar lipsa asigurării în regim de urgență a reglementării unor măsuri în domeniul specializării inteligente va conduce la demararea cu întârziere a implementării programelor și la un risc crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile în perioada 2021-2027,având în vedere că, în lipsa reglementării cadrului general aplicabil exercițiului 2021-2027 în domeniul specializării inteligente, nu pot fi implementate proiectele finanțate din fondurile externe nerambursabile de către autoritățile de management instituite pentru derularea programelor în cadrul politicii de coeziune,ținând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie implementarea eficientă a programelor, care este de natură să conducă la un grad ridicat de absorbție a fondurilor europene,având în vedere că dezvoltarea infrastructurii destinate mediului de afaceri, atragerii de investitori și creării de locuri de muncă este o prioritate a Programului de guvernare 2021-2024, că elementele menționate mai sus vizează interesul public, iar pentru a evita riscul de pierdere a fondurilor externe nerambursabile alocate prin programele operaționale regionale sunt necesare măsuri care reprezintă o urgență pentru Guvernul României, a cărei reglementare nu poate fi amânată, și, prin urmare, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.Ținând cont de necesitatea urgentă a adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene prin introducerea unor măsuri prin care să se reglementeze modalitatea de finanțare a proiectelor de investiții pentru înființarea, organizarea și funcționarea parcurilor de specializare inteligentă, precum și a proiectelor de specializare inteligentă pentru desfășurarea de activități de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene și constituie o situație urgentă și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera blocaje în implementarea programelor regionale și tranziție justă, cu impact asupra gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027, astfel că se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru evitarea consecințelor negative care ar putea decurge ca urmare a neadoptării măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 18 iulie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 33 se modifică și vă avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Prezentul capitol reglementează:a) cadrul legal pentru promovarea unui ecosistem de cercetare și inovare atractiv și competitiv în care să crească capacitatea de inovare a întreprinderilor, să fie sprijinită colaborarea dintre întreprinderi și organizațiile de cercetare prin crearea unor infrastructuri de tip parc de specializare inteligentă, în vederea reducerii fragmentării bazei științifice a sistemului de cercetare și inovare;b) modalitatea de finanțare a proiectelor de investiții pentru înființarea, organizarea și funcționarea parcurilor de specializare inteligentă și a proiectelor de specializare inteligentă pentru desfășurarea de activități de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, pentru atingerea obiectivelor din strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel național și/sau la nivel regional;c) condițiile de acordare, suspendare și retragere a titlului de parc de specializare inteligentă, precum și de emitere a avizului de funcționare provizoriu, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.2. La articolul 34 alineatul (1), literele a), d), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) parc de specializare inteligentă - un amplasament delimitat în care se desfășoară activități de inovare, cercetare, dezvoltare experimentală, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic al unor rezultate referitoare la produs/serviciu/proces inovator obținute prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, producție de serie/serie zero, individuală, de masă, precum și alte categorii de activități specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel național și/sau la nivel regional;............................................d) rezidenți ai parcului - unitățile și instituțiile de drept public și privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, potrivit prevederilor art. 7 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, întreprinderi, individual sau în cooperare cu unitățile și instituțiile de drept public și privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, care desfășoară activități specifice parcului de specializare inteligentă;e) metodologie și criterii de selecție - documente elaborate de către autoritățile de management ale programelor regionale și de tranziție justă și/sau alți furnizori de ajutor de stat/ de minimis, care descriu procedura de selecție a rezidenților parcului în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile și, după caz, modalitatea de acordare a fondurilor publice acestora;...........................................g) planul de dezvoltare al parcului - document de planificare elaborat de către fondatorii parcului pe baza normelor metodologice, aprobate prin ordin comun al ministrului cercetării, inovării și digitalizării și al ministrului investițiilor și proiectelor europene, care cuprinde investițiile necesare pentru crearea/dezvoltarea/modernizarea parcurilor coroborate cu activitățile specifice domeniilor de specializare inteligentă, identificate la nivel regional și național.3. La articolul 34 alineatul (1), literele f) și i) se abrogă.4. La articolul 34 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins:h^1) strategia de dezvoltare pentru realizarea obiectivelor parcului în domeniile de specializare inteligentă - document de planificare elaborat de către fondatorii parcului, în baza normelor metodologice privind acordarea, suspendarea și retragerea titlului de parc de specializare inteligentă, care cuprinde obiectivele, măsurile și termenele de realizare, coroborate cu activitățile specifice domeniilor de specializare inteligentă, identificate la nivel regional și național, pentru perioada deținerii titlului de parc de specializare inteligentă;5. La articolul 34, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Activitățile de producție de bunuri și/sau, după caz, de prestări servicii, activitățile de marketing și desfacere, precum și alte categorii de activități necesare activităților de producție și servicii se pot desfășura numai dacă au la bază activitățile de inovare și/sau de cercetare aferente proiectului, prevăzute la alin. (1) lit. a).(3) Activitățile de inovare desfășurate în parc, conform prevederilor alin. (1) lit. a), au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și în Manualul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică din anul 2018.(4) Sunt asimilate activităților parcului activitățile specifice prevăzute la alin. (1) lit. a) desfășurate în alte locații decât cea a parcului, în infrastructuri deținute de institutele naționale de cercetare-dezvoltare și/sau alte organizații de cercetare.6. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Proiectele de investiții elaborate pentru înființarea, organizarea și funcționarea parcurilor de specializare inteligentă au două componente care vizează:a) activități de funcționare/operaționalizare și investiții în active corporale și necorporale pentru crearea/dezvoltarea/ modernizarea parcurilor;b) activități desfășurate în parc, conform prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a) și alin. (2).7. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Autoritățile de management ale programelor regionale și de tranziție justă și/sau alți furnizori de ajutor de stat/de minimis au obligația să elaboreze, pentru programele gestionate, metodologiile și criteriile de selecție pe baza cărora vor derula procedura de selecție a rezidenților în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene.(2) Apelurile de proiecte de specializare inteligentă, pentru selecția rezidenților în calitate de beneficiari eligibili, lansate de autoritățile de management prevăzute la alin. (1), sunt apeluri cu depunere continuă, cu termen de închidere a apelului. Selecția rezidenților se face, în limita bugetului alocat, conform regulii «primul venit, primul servit», pe baza metodologiilor și criteriilor de selecție prevăzute la alin. (1), a contractului de concesiune prevăzut la art. 42 alin. (2), respectiv în baza hotărârii de dare în administrare conform art. 38 alin. (2), dacă punctajul pentru proiectul depus depășește pragul minim de calitate de 50 de puncte.(3) În cadrul metodologiilor și criteriilor de selecție prevăzute la alin. (1), autoritățile de management solicită rezidenților să evidențieze în mod distinct caracterul inovativ al proiectului și/sau activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, pe care urmează să le implementeze.8. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) În cazul prevăzut la art. 42 alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de fondatori ai parcului, derulează procedura de atribuire a contractelor de concesiune a suprafețelor de teren din interiorul parcurilor, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul de dezvoltare al parcului.(2) Unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de fondatori ai parcului, pot hotărî, în cazul rezidenților instituții publice locale, ca terenul proprietate privată a unității administrativ-teritoriale prevăzut la art. 41 alin. (1) lit. c) să poată fi dat în administrare în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul de dezvoltare al parcului.(3) În perioada de implementare și durabilitate a proiectelor de specializare inteligentă, finanțate din fonduri europene, unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de fondatori ai parcului, se asigură de reluarea procedurii prevăzute la alin. (1) și (2), în funcție de gradul de ocupare al parcului și în limita sumelor rămase disponibile pentru acordarea de ajutoare.9. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Metodologiile și criteriile de selecție prevăzute la art. 37 vor cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații:a) informații generale privind fondatorii parcului și/sau administratorul parcului - denumire, adresă, datele de contact, mijloacele de comunicare;b) obiectul și scopul procedurii de selecție;c) data, locul și ora-limită de depunere a candidaturilor;d) etapele procedurii de selecție;e) motive de excludere a rezidenților;f) criteriile de calificare la procedură a rezidenților;g) criteriile de selecție a rezidenților;h) informații despre contractul de finanțare.(2) Autoritățile de management prevăzute la art. 37 alin. (1) stabilesc prin ghidurile solicitanților, cu ocazia lansării apelurilor de proiecte de specializare inteligentă, inclusiv condiții referitoare la obligativitatea stabilirii de către beneficiarii fondatori ai parcurilor, în cererile de finanțare, a sumelor estimate aferente activităților/investițiilor care vor fi derulate de către fondatorii parcului și, independent de acestea, a sumelor estimate aferente activităților/investițiilor care vor fi derulate de rezidenți.(3) În aplicarea alin. (2), contractele de finanțare semnate cu fondatorii parcului individualizează sumele aferente activităților/ investițiilor care vor fi derulate de rezidenți, sub forma unor bugete prerezervate, fără ca acestea să facă parte din valoarea totală a contractului de finanțare.(4) Autoritățile de management au obligația de a încheia contracte de finanțare cu rezidenții, în limita valorii bugetului prerezervat prevăzut la alin. (3) și a limitelor de supracontractare prevăzute de lege, cu condiția ca proiectele să respecte pragul minim de calitate prevăzut la art. 37 alin. (2).10. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) În vederea implementării proiectelor ce vizează înființarea de parcuri de specializare inteligentă, fondatorii parcului:a) pun la dispoziție, în condițiile legii, terenul aferent parcului de specializare inteligentă, inclusiv infrastructura existentă, pe durata de funcționare a parcului;b) desemnează administratorul parcului de specializare inteligentă;c) inițiază demersurile pentru obținerea titlului de parc de specializare inteligentă, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență la secțiunea II.11. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), fondatorii parcului pot decide să încheie parteneriate cu societățile desemnate ca administrator al parcului de specializare inteligentă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.12. La articolul 41 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) terenul are acces la un drum național, județean sau european și permite racordarea la infrastructura utilităților publice;............................................c) terenul se află în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale;13. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Cheltuielile efectuate pentru asigurarea accesului la drum național, județean sau european, prevăzut la alin. (1) lit. a), sunt eligibile în cadrul proiectelor, dacă sunt prevăzute și realizate cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.14. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dovada încheierii contractului de concesiune între unitățile administrativ-teritoriale în calitate de fondatori ai parcului și rezidenți persoane juridice de drept privat, pentru suprafața de teren din cadrul parcului de specializare inteligentă, reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea rezidenților în cadrul apelurilor pentru proiectele de specializare inteligentă, precum și pentru încheierea contractului de finanțare între rezident și autoritățile de management, prevăzute la art. 37.15. La articolul 42, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Contractul de concesiune încheiat între unitățile administrativ-teritoriale în calitate de fondatori ai parcului și rezidenți persoane juridice private se reziliază de drept, dacă rezidentul nu poate executa investițiile din fonduri proprii sau dacă nu este selectat în conformitate cu prevederile art. 37.(4) Prevederile alin. (3) se aplică în cazul în care rezidentul nu a demarat investiția pentru desfășurarea activităților specifice parcului de specializare inteligentă în termen de 9 luni de la semnarea contractului de concesiune.16. La articolul 43, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) În vederea obținerii de finanțare pentru implementarea proiectelor, fondatorii parcului pot depune cererea de finanțare însoțită de următoarele documente:17. La articolul 43, alineatul (3) se abrogă.18. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID, este instituția de specialitate a administrației publice centrale în domeniul parcurilor de specializare inteligentă abilitată cu acordarea, suspendarea și retragerea titlului de parc de specializare inteligentă.(2) În calitatea prevăzută la alin. (1), MCID are următoarele atribuții:a) elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, normele metodologice privind acordarea, suspendarea și retragerea titlului de parc de specializare inteligentă;b) emite aviz provizoriu de funcționare a parcului de specializare inteligentă, în condițiile prevăzute la art. 46;c) acordă titlul de parc de specializare inteligentă, în condițiile prevăzute la art. 48;d) evaluează și monitorizează activitatea parcurilor în vederea respectării condițiilor de constituire și funcționare a parcurilor de specializare inteligentă și dispune suspendarea/ retragerea titlului de parc de specializare inteligentă în cazul nerespectării acestora, conform prevederilor art. 49;e) propune măsuri privind cadrul legal de organizare și funcționare a parcurilor de specializare inteligentă;f) colaborează cu ministerele de resort, autoritățile publice locale, camerele de comerț și industrie, organizațiile neguvernamentale, alte structuri de reprezentare ale mediului de afaceri care au drept scop sprijinirea dezvoltării regionale, precum și cu experți autorizați, pentru elaborarea și aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor de specializare inteligentă.19. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Titlul de parc de specializare inteligentă se acordă de către MCID fondatorilor parcului, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în urma analizei și evaluării documentelor prevăzute la art. 48 în baza normelor metodologice prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a).(2) Titlul de parc de specializare inteligentă se acordă pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o nouă perioadă de 10 ani, în condițiile stabilite prin normele metodologice prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a).(3) Până la acordarea titlului de parc de specializare inteligentă, fondatorii parcului au obligația obținerii avizului provizoriu de funcționare, în condițiile prevăzute la art. 46.20. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Avizul provizoriu de funcționare a parcului de specializare inteligentă se acordă de către MCID fondatorilor parcului, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în următoarele condiții:a) fondatorul/fondatorii parcului depune/depun o cerere în termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanțare prevăzut la art. 57 alin (1) lit. a) sau de la semnarea altor documente în vederea asigurării surselor de finanțare prevăzute la art. 35 alin. (3);b) fondatorii parcului de specializare inteligentă fac dovada aprobării pentru finanțare a proiectului de investiții pentru înființarea/dezvoltarea parcului de specializare inteligentă prin prezentarea contractului de finanțare prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) sau altor documente doveditoare ale asigurării surselor de finanțare prevăzute la art. 35 alin. (3), precum și a planului de dezvoltare al parcului.(2) Avizul provizoriu de funcționare prevăzut la alin. (1) este valabil până la acordarea titlului de parc de specializare inteligentă, cu respectarea prevederilor art. 57 alin. (4).21. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Pentru acordarea titlului de parc de specializare inteligentă trebuie respectate, în mod cumulativ, condițiile generale și specifice prevăzute la alin. (2) și (3).(2) Condițiile generale pentru acordarea titlului de parc de specializare inteligentă sunt următoarele:a) fondatorii parcului se încadrează în categoriile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. b);b) administratorul parcului respectă forma de organizare prevăzută la art. 40 alin. (2) și îndeplinește condiția prevăzută la art. 40 alin. (3);c) terenul și infrastructura aferente parcului de specializare inteligentă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 41.(3) Condițiile specifice pentru acordarea titlului de parc de specializare inteligentă sunt următoarele:a) îndeplinește obiectivele stabilite prin planul de dezvoltare, conform calendarului/etapelor aprobate prin proiectul de investiții;b) activitățile desfășurate în parc, precum și cele asimilate activităților parcului se încadrează în categoriile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a), cu respectarea cerințelor prevăzute la alin. (2);c) rezidenții parcului respectă cerințele prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. d).22. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) În vederea obținerii titlului de parc de specializare inteligentă, fondatorii parcului sau, după caz, administratorul parcului desemnat de fondatorii parcului în acest scop depune la MCID o cerere însoțită de următoarele documente:a) informații privind fondatorii parcului și administratorul parcului;b) informații privind rezidenții parcului;c) informații privind terenul destinat parcului de specializare inteligentă, inclusiv clădirile și infrastructura existentă;d) strategia de dezvoltare pentru realizarea obiectivelor parcului în domeniile de specializare inteligentă;e) acordul autorității administrației publice locale/asociației de dezvoltare intercomunitară privind realizarea infrastructurii aferente parcului de specializare inteligentă și asigurarea utilităților publice;f) informații privind activitățile desfășurate pe amplasamentul parcului de specializare inteligentă și în alte locații decât cea a parcului, în condițiile art. 34 alin. (4);g) alte documente relevante care dovedesc îndeplinirea condițiilor generale și specifice prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3), stabilite prin normele metodologice elaborate de MCID, conform art. 44 alin. (2) lit. a).(2) După obținerea titlului de parc de specializare inteligentă fondatorii parcului au obligația de a depune periodic rapoarte de activitate, în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a).23. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Titlul de parc de specializare inteligentă se poate suspenda în următoarele situații:a) rezidenții parcului nu desfășoară activități specifice parcului de specializare inteligentă, din categoriile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a), în concordanță cu planul de dezvoltare al parcului și strategiile naționale și/sau regionale de specializare inteligentă, iar fondatorii parcului nu fac dovada luării măsurilor pentru remedierea acestor situații;b) mai mult de 70% dintre rezidenții parcului nu și-au realizat investițiile la care s-au obligat potrivit contractelor de concesiune și contractelor de finanțare încheiate cu autoritățile de management, ceea ce conduce la imposibilitatea funcționării parcului, iar fondatorii parcului nu fac dovada luării măsurilor pentru remedierea acestor situații;c) fondatorii parcului nu asigură un grad de ocupare a parcului de minimum 50% din capacitatea totală a amplasamentului parcului pentru o perioadă de 12 luni consecutiv, iar fondatorii parcului nu fac dovada luării măsurilor pentru remedierea acestei situații.(2) Pe perioada suspendării titlului de parc de specializare inteligentă rezidenții parcului nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la secțiunea IV.(3) După suspendarea titlului de parc de specializare inteligentă, în termen de două luni, fondatorul parcului sau, după caz, administratorul parcului elaborează un plan de măsuri, cu termene de implementare, pentru remedierea deficiențelor identificate conform alin. (1), avizat de MCID.(4) MCID poate începe procedura de retragere a titlului de parc de specializare inteligentă în situația în care planul de măsuri nu este implementat de fondatorul parcului sau, după caz, de administratorul parcului în termen de 12 luni de la data la care planul de măsuri pentru remedierea deficiențelor a fost avizat de MCID.(5) Întreprinderile/Organizațiile de cercetare, rezidenți persoane juridice private, care nu au realizat investițiile în baza contractelor de concesiune încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale în calitate de fondatori ai parcului și a contractelor de finanțare încheiate cu autoritățile de management conform alin. (1) lit. b) și nu au implementat acțiunile din planul de măsuri elaborat de fondatorul parcului conform alin. (3) sunt obligate să restituie sumele primite. În cazul contractelor de finanțare încheiate cu autoritățile de management, activității de stabilire și recuperare a creanțelor bugetare îi sunt aplicabile prevederile OUG nr. 66/2011.24. La articolul 50 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) să pună la dispoziție, în condițiile legii, terenul pe care este situat parcul, să realizeze infrastructura stradală și cea de utilități publice din interiorul parcurilor, racordul la utilitățile publice necesare funcționării parcului, inclusiv conectarea la infrastructura de transport;25. La articolul 51, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Valoarea redevențelor recuperată de autoritățile publice locale pe o perioadă de minimum 10 ani și maximum 20 de ani nu poate fi mai mică decât valoarea de piață a terenului la data concesionării.26. La articolul 52, după litera i) se introduc două noi litere, lit. j) și k), cu următorul cuprins:j) să deruleze activitățile care i-au fost delegate prin contractul semnat cu unitățile administrativ-teritoriale în calitate de fondatori ai parcului de specializare inteligentă;k) să încheie contractele de concesiune în numele autorităților publice, în condițiile legii.27. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Parcurile de specializare inteligentă finanțate din fonduri europene nerambursabile au ca beneficiari:a) fondatorii parcului, în baza contractelor de finanțare semnate cu autoritățile de management prevăzute la art. 37, pentru proiectele care vizează activitățile prevăzute la art. 36 lit. a);b) rezidenții parcurilor, în baza contractelor de finanțare semnate cu autoritățile de management prevăzute la art. 37, pentru proiectele care vizează activitățile prevăzute la art. 36.(2) Sunt eligibile cheltuielile efectuate de către fondatorul parcului, în cadrul contractelor de finanțare semnate cu autoritățile de management prevăzute la art. 37, precum și cele efectuate în temeiul parteneriatului dintre fondatorul parcului și administrator, în scopul operaționalizării și funcționării parcurilor de specializare inteligentă, și sunt în legătură directă cu implementarea proiectelor, cu respectarea regulilor de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 873/2022.(3) În vederea suportării cheltuielilor administratorului pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate de către fondator, fondatorul parcului poate aloca resurse de la bugetul local, cu respectarea prevederilor legale în domeniul finanțelor publice locale și ajutorului de stat.(4) Fondatorii parcului sau administratorul parcului, după caz, au obligația obținerii titlului de parc de specializare inteligentă în maximum doi ani de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții.(5) La depunerea cererii de finanțare, fondatorii parcului sau administratorul parcului, după caz, au obligația de a face dovada notificării MCID asupra intenției de a obține titlul de parc de specializare inteligentă.(6) În cazul în care fondatorii parcului sau administratorul parcului, după caz, nu obțin titlul de parc în termenul prevăzut la alin. (4) sau în cazul în care titlul de parc este retras conform prevederilor art. 49 alin. (4), contractele de finanțare prevăzute la alin. (1) se reziliază, conform prevederilor cap. IX - Decizia de reziliere a contractului de finanțare din OUG nr. 133/2021.28. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58Se autorizează autoritățile de management ale programelor operaționale/organismele intermediare să stabilească, dacă este cazul, prin ghidurile aferente, categoriile de activități care nu pot fi realizate de către entitățile private în implementarea proiectelor.29. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Pentru neregulile constatate în cadrul parcurilor de specializare inteligentă finanțate din fonduri europene se emit titluri de creanță potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 pe numele beneficiarului din a cărui acțiune sau inacțiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate și regularitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene.30. Articolul 60 se abrogă.31. Articolul 61 se abrogă.  +  Articolul IILa articolul 3 din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, punctul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:25. clădire de interes și utilitate publică - clădire cu o suprafață utilă totală de peste 250 mp frecvent vizitată de public, ocupată sau care urmează a fi ocupată de autorități ale administrației publice sau de structuri/instituții publice aflate în coordonarea/sub autoritatea/subordonarea autorităților publice centrale sau locale, în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități de interes public național, județean sau local sau în care se desfășoară activități comerciale, respectiv se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități social-culturale, de învățământ, educație, asistență medicală, inclusiv prin structuri sau instituții publice aflate în coordonarea/sub autoritatea/subordonarea autorităților publice centrale sau locale, respectiv se desfășoară activități sportive, financiar-bancare, de cazare și alimentație publică, prestări de servicii și altele asemenea;  +  Articolul III(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează și se aprobă normele metodologice pentru acordarea, suspendarea și retragerea titlului de parc de specializare inteligentă și pentru emiterea avizului provizoriu de funcționare a parcului de specializare inteligentă, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, conform art. 33 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează și se aprobă, prin ordin comun al ministrului cercetării, inovării și digitalizării și al ministrului investițiilor și proiectelor europene, normele metodologice referitoare la conținutul planului de dezvoltare a parcului, conform art. 34 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVLa articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 1 iulie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), cel târziu până la data de 1 iunie 2023, 660 MW capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit pot fi trecuți în conservare până cel târziu la sfârșitul anului 2025. Acestea pot fi scoase din conservare și activate prin ordin al ministrului energiei, numai la solicitarea operatorului de transport și de sistem în condițiile prevăzute la alin. (4).  +  Articolul VTermenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 iulie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 martie 2023.Nr. 19.------