HOTĂRÂRE nr. 275 din 29 martie 2023pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 30 martie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), literele u), y), cc) și dd) se modifică și vor avea următorul cuprins:u) primește și rezolvă, inclusiv prin intermediul aplicațiilor electronice, sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările asociațiilor pentru protecția consumatorilor, precum și sesizările persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor;.................................................y) stabilește și percepe tarife pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietre prețioase în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;.............................................cc) autorizează operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;dd) stabilește și înregistrează mărcile utilizate pentru marcarea metalelor prețioase, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 3 alineatul (1), după litera ll) se introduce o nouă literă, lit. mm), cu următorul cuprins:mm) asigură luarea măsurilor pentru interzicerea introducerii pe piață a produselor care prezintă un risc grav, sunt neconforme sau periculoase, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.3. La articolul 6, alineatele (1) și (6)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică a Autorității este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui, se pot organiza și alte servicii, compartimente sau birouri. Prin ordin al președintelui se pot organiza și colective temporare din personalul Autorității și al structurilor subordonate............................................(6) În structura Autorității funcționează Direcția laboratoare Larex.(6^1) Laboratorul pietre prețioase, proces Kimberley și încercări metale prețioase, organizat la nivel de birou, funcționează în cadrul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley.(7) Autoritatea, prin personalul desemnat din cadrul direcțiilor, serviciilor și compartimentelor sale, îndrumă și controlează activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate și desfășoară acțiuni de control pe întreg teritoriul țării, în baza sarcinilor și atribuțiilor stabilite de președinte.(8) Autoritatea, prin conducere și prin personalul desemnat din cadrul direcțiilor, serviciilor și compartimentelor sale, verifică și urmărește modul de realizare a atribuțiilor încredințate structurilor teritoriale subordonate și stabilește toate măsurile pentru optimizarea activității acestora, inclusiv a activității de supraveghere și control.(9) Personalul desemnat din cadrul direcțiilor, serviciilor și compartimentelor Autorității are atribuții de supraveghere, inspecție și control, precum și de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul țării.4. La articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Activitatea Centrului European al Consumatorilor România (ECC România) este desfășurată de o structură formată din personal contractual, în cadrul Autorității.5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Parcul auto necesar desfășurării activităților de supraveghere, control, investigații și transport probe laboratoare este de 273 de autoturisme operative, o autospecială blindată pentru transportul de valori, precum și o ambarcațiune cu motor pentru transport de persoane cu 10 locuri.(2) Suplimentarea parcului auto existent se realizează în limita fondurilor alocate cu această destinație în buget.6. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi și în noile structuri organizatorice se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Horia-Miron Constantinescu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 martie 2023.Nr. 275.  +  Anexa nr. 1^1)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)
  Structura organizatorică a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)
  ENTITĂȚI
  cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  Unități finanțate integral de la bugetul de stat:1. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iași) - 80 de posturi, care grupează județele Iași - 16 posturi, Botoșani - 10 posturi, Neamț - 11 posturi, Suceava - 11 posturi, Bacău - 11 posturi și Vaslui - 10 posturi, cu sediul în municipiul Iași;2. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest (Timiș) - 60 de posturi, care grupează județele Timiș - 18 posturi, Arad - 11 posturi, Caraș-Severin - 10 posturi și Hunedoara - 11 posturi, cu sediul în municipiul Timișoara;3. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj) - 88 de posturi, care grupează județele Cluj - 20 de posturi, Bihor - 16 posturi, Bistrița-Năsăud - 10 posturi, Maramureș - 11 posturi, Satu Mare - 10 posturi și Sălaj - 10 posturi, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca;4. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov) - 77 de posturi, care grupează județele Brașov - 15 posturi, Covasna - 9 posturi, Harghita - 9 posturi, Mureș - 11 posturi, Sibiu - 11 posturi și Alba - 11 posturi, cu sediul în municipiul Brașov;5. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galați) - 81 de posturi, care grupează județele Constanța - 20 de posturi, Buzău - 10 posturi, Tulcea - 10 posturi, Brăila - 10 posturi, Galați - 11 posturi și Vrancea - 10 posturi, cu sediul în municipiul Galați;6. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploiești) - 87 de posturi, care grupează județele Prahova - 16 posturi, Dâmbovița - 10 posturi, Argeș - 12 posturi, Ialomița - 8 posturi, Călărași - 10 posturi, Giurgiu - 10 posturi și Teleorman - 10 posturi, cu sediul în municipiul Ploiești;7. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București-Ilfov - 99 de posturi, care grupează municipiul București și județul Ilfov, cu sediul în municipiul București;8. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova) - 61 de posturi, care grupează județele Dolj - 12 posturi, Olt - 10 posturi, Vâlcea - 10 posturi, Gorj - 10 posturi și Mehedinți - 10 posturi, cu sediul în municipiul Craiova.
  ------