PROCEDURĂ din 16 martie 2023privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2023    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.178 din 16 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2023.
    I. Dispoziții generale1. În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) organul fiscal competent - organul fiscal central abilitat să primească și să soluționeze cererile pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate;b) prezumție critică - ipoteză în care soluția fiscală individuală anticipată nu produce efecte. Ipoteza are drept premise orice informație referitoare la contribuabil/plătitor, un afiliat al acestuia, un partener, o activitate economică, condițiile economice generale, inclusiv aspecte care nu sunt în sfera de control a contribuabilului/plătitorului sau a organului fiscal;c) tranzacție - orice tranzacție, plată, acord, contract, acțiune, activitate, aranjament, operațiune sau schemă, inclusiv o serie de tranzacții;d) tranzacție propusă - tranzacție pe care contribuabilul/plătitorul intenționează să o desfășoare cu certitudine, într-o perioadă de timp determinată;e) situație fiscală de fapt viitoare - ansamblu de tranzacții propuse, unitare din perspectiva tratamentului fiscal aplicabil;f) BEPS Action 5 - acțiunea 5 a proiectului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor;g) DAC 3 - Directiva 2015/2.376/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal;h) persoane desemnate - persoane sau entități înscrise în anexele la regulamentele și deciziile UE prin care sunt instituite măsuri restrictive;i) termeni și condiții - ansamblul elementelor componente ale soluției fiscale, respectiv obiectul soluției fiscale, scopul urmărit, metode, tehnici și instrumente de punere în aplicare a tranzacțiilor propuse, actele încheiate, acțiunile (faptele), persoanele implicate, locul și timpul de desfășurare, precum și orice alte elemente relevante pentru soluția fiscală, inclusiv eventuale obligații asumate de contribuabil/plătitor prin soluția fiscală, în vederea realizării tranzacțiilor propuse.2. Organul fiscal competent pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate este Ministerul Finanțelor.3. Prezenta procedură se aplică pentru emiterea de către organul fiscal competent a soluției fiscale individuale anticipate, denumită în continuare soluție fiscală, privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situații fiscale de fapt viitoare, în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.4. Contribuabilii/Plătitorii pot solicita organului fiscal competent emiterea unei soluții fiscale prin depunerea unei cereri, cu cel puțin 90 de zile anterior datei la care intenționează să efectueze tranzacțiile propuse. Cererea, documentația și orice alte comunicări ulterioare se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță.5. Cererea pentru emiterea soluției fiscale conține propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la tratamentul fiscal aplicabil exclusiv tranzacțiilor pe care acesta urmează să le efectueze în viitor, ulterior depunerii cererii, prin prisma propriei interpretări, însoțită de informațiile detaliate referitoare la tranzacțiile propuse și de argumentele care susțin această propunere.II. Discuția preliminară6. Anterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale, contribuabilul/plătitorul poate solicita organului fiscal competent organizarea unei discuții preliminare.7. Cererea pentru organizarea discuției preliminare se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță și trebuie să conțină informații cu privire la datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului și ale reprezentantului legal, dacă este cazul, precum și o scurtă prezentare a obiectului discuției.8. Cererea pentru organizarea discuției preliminare depusă concomitent sau ulterior cererii pentru emiterea soluției fiscale nu va fi luată în considerare de organul fiscal competent.9. Discuția preliminară nu se mai organizează în situația în care, anterior datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, contribuabilul/plătitorul depune o cerere pentru emiterea soluției fiscale.10. Organul fiscal competent va comunica contribuabilului/ plătitorului condițiile în care se organizează discuția preliminară, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.11. Anterior datei de desfășurare a discuției preliminare, organul fiscal competent poate solicita contribuabilului/ plătitorului informații suplimentare în legătură cu aspectele care vor fi discutate.12. Discuția preliminară, inclusiv afirmațiile sau comentariile reprezentanților organului fiscal competent, participanți la discuție, nu sunt opozabile și nu constituie un angajament privind aprobarea/respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale.13. Participarea la discuția preliminară nu echivalează cu inițierea procedurii privind emiterea soluției fiscale și nu afectează ordinea de soluționare a unei cereri care este depusă ulterior de contribuabil/plătitor.III. Analiza prealabilă14. În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru emiterea soluției fiscale, organul fiscal competent efectuează o analiză prealabilă pentru conformitate a cererii de emitere a soluției fiscale.15. Analiza prealabilă a cererii are ca obiect verificarea respectării condițiilor de formă, precum și confirmarea încasării taxei pentru emiterea soluției fiscale.16. În cadrul analizei prealabile, cererea pentru emiterea soluției fiscale nu este luată în considerare în oricare din următoarele situații:a) cererea sau documentația nu este transmisă prin mijloace de transmitere la distanță;b) cererea sau documentația nu conține cel puțin unul dintre elementele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin;c) cererea sau documentația nu este lizibilă, conține date sau informații discordante sau nu are legătură cu contribuabilul/ plătitorul solicitant;d) temeiul de drept, în baza căruia a fost propusă soluția fiscală solicitată, se modifică în cadrul perioadei prevăzute pentru desfășurarea analizei prealabile, ulterior datei de depunere a cererii de emitere a soluției fiscale;e) cererea pentru emiterea unei soluții fiscale vizează mai multe obligații fiscale;f) taxa pentru emiterea soluției fiscale nu a fost efectiv încasată până la termenul-limită prevăzut pentru desfășurarea analizei prealabile.17. Organul fiscal competent notifică contribuabilul/plătitorul, în termen de 15 zile de la finalizarea analizei prealabile, cu privire la faptul că cererea nu este luată în considerare și despre posibilitatea depunerii unei noi cereri, respectiv efectuarea plății taxei pentru emiterea soluției fiscale pentru situația prevăzută la pct. 16 lit. f).18. Cererea este considerată admisă în etapa de analiză în vederea soluționării, conform dispozițiilor cap. IV, dacă se constată că cererea contribuabilului/plătitorului nu se încadrează în niciuna din situațiile prevăzute la pct. 16.IV. Analiza cererii pentru emiterea soluției fiscale19. Cererile pentru emiterea soluțiilor fiscale depuse de contribuabili/plătitori sunt analizate și, respectiv, soluționate de organul fiscal competent, în ordine cronologică, și potrivit termenului prevăzut la art. 52 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.20. La solicitarea organului fiscal competent, contribuabilul/plătitorul este obligat să furnizeze date, informații, clarificări și documente relevante pentru soluționarea cererii, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală. Relevanța informațiilor oferite în raport cu solicitarea adresată se stabilește de către organul fiscal competent.21. În scopul soluționării cererii, organul fiscal competent poate accesa bazele de date sau poate solicita instituțiilor subordonate, altor instituții din țară sau străinătate, precum și terților date, informații, clarificări și documente care sunt relevante pentru soluționarea cererii.22. Termenul pentru emiterea soluției fiscale se suspendă și se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii solicitării și data obținerii datelor, informațiilor, clarificărilor și documentelor, potrivit dispozițiilor pct. 20 și 21, cu respectarea prevederilor art. 77 din Codul de procedură fiscală.V. Criterii de respingere a cererii pentru emiterea soluției fiscale23. Cererea pentru emiterea soluției fiscale se respinge, prin ordin al ministrului finanțelor, în următoarele situații:a) situația fiscală de fapt viitoare prezentată de contribuabil/plătitor cuprinde tranzacții identice sau similare care au făcut obiectul unei declarații fiscale anterioare a contribuabilului/plătitorului sau a unei entități afiliate;b) situația fiscală de fapt viitoare a făcut obiectul unei cereri a contribuabilului/plătitorului sau a unei entități afiliate contribuabilului/plătitorului, definită conform art. 7 pct. 26 din Codul fiscal, pentru emiterea unei soluții fiscale, soluționată anterior de organul fiscal competent;c) situația fiscală de fapt viitoare cuprinde tranzacții ipotetice sau care comportă un grad ridicat de incertitudine;d) tranzacțiile se circumscriu unor prevederi legale în curs de revizuire;e) obiectul cererii vizează aspecte reglementate prin acte normative, altele decât Codul fiscal, sau în afara domeniului de aplicare prevăzut la pct. 3 din prezenta procedură;f) cererea are ca obiect reglementarea unor aspecte care privesc principiile contabile sau comerciale;g) contribuabilul/plătitorul solicită confirmarea calculelor obligațiilor fiscale;h) contribuabilul/plătitorul solicită stabilirea valorii de piață a unui activ;i) contribuabilul/plătitorul solicită determinarea prețului bunurilor și al serviciilor livrate/prestate către o entitate afiliată;j) situația fiscală de fapt viitoare cuprinde tranzacții care nu sunt reglementate în Codul fiscal sau reglementarea nu a fost încă adoptată la data cererii contribuabilului/plătitorului;k) sunt expuse modalități alternative de derulare a tranzacțiilor propuse;l) tranzacțiile propuse sunt evaluate în mod superficial și subiectiv, inclusiv prin neprecizarea unei date/perioade de implementare;m) este în curs de desfășurare o procedură de administrare a creanțelor fiscale, administrativă, judiciară sau o cercetare de natură penală care are ca obiect fapte și/sau entități, inclusiv contribuabilul/plătitorul solicitant, legate de tranzacțiile propuse pentru care se solicită emiterea soluției fiscale;n) cererea și documentația depuse conțin informații care nu sunt corecte și conforme cu realitatea sau care ascund o altă situație de fapt;o) există indicii temeinice că soluția fiscală reprezintă un mijloc sau o componentă care poate fi utilizată în scopul implementării unor scheme sau aranjamente fiscale (transfrontaliere) prin care se urmărește erodarea bazei de impunere sau mutarea profitului;p) contribuabilul/plătitorul nu a comunicat datele, informațiile, clarificările și/sau documentele suplimentare solicitate de organul fiscal competent, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală;q) contribuabilul/plătitorul a comunicat în mod repetat informații nerelevante în raport cu întrebarea/solicitarea adresată de organul fiscal competent;r) situația fiscală de fapt viitoare care face obiectul cererii a fost reglementată prin modificări legislative sau emiterea de acte administrative (decizii ale Comisiei Fiscale Centrale), ulterior depunerii cererii și până la data emiterii soluției fiscale;s) situația fiscală de fapt viitoare prezentată în cerere este similară unei situații fiscale de fapt care a făcut obiectul unei inspecții fiscale la contribuabilul/plătitorul solicitant, finalizată prin emiterea de acte administrative fiscale;t) pentru tranzacțiile propuse nu există o alternativă rezonabilă de aplicare a tratamentului fiscal;u) dacă persoanele și entitățile implicate în operațiunile descrise în cererea, documentația sau clarificările ulterioare furnizate de contribuabil/plătitor sunt controlate de persoane desemnate;v) pentru situația fiscală de fapt care face obiectul cererii contribuabilul/plătitorul a procedat la aplicarea tratamentului fiscal anterior depunerii cererii pentru emiterea soluției fiscale;w) tranzacțiile nu pot fi analizate de către organul fiscal competent întrucât se desfășoară sau sunt dependente de activități desfășurate în jurisdicții necooperante;x) tratamentul fiscal aplicabil contribuabilului/plătitorului solicitant este dependent de tratamentul fiscal aplicabil altor entități sau persoane implicate în tranzacțiile propuse, dar care nu au solicitat emiterea unei soluții fiscale;y) tranzacțiile propuse se încadrează în categoria tranzacțiilor care nu au un scop economic, așa cum sunt definite la pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare;z) în alte situații decât cele prevăzute la lit. a)-y), când se constată că cererea nu vizează aspecte necesar a fi clarificate în condițiile prevăzute la art. 52 din Codul de procedură fiscală.VI. Prezentarea proiectului de soluție fiscală24. Anterior emiterii soluției fiscale, organul fiscal competent comunică proiectul soluției fiscale contribuabilului/plătitorului în vederea formulării unui punct de vedere.25. Contribuabilul/Plătitorul comunică punctul de vedere cu privire la proiectul de soluție fiscală sau notifică organul fiscal competent cu privire la renunțarea la acest drept, în termenul prevăzut la art. 52 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.VII. Aprobarea soluției fiscale26. Soluția fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și conține:a) denumirea organului fiscal emitent;b) data la care a fost emisă și data de la care este aplicabilă;c) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului beneficiar al soluției fiscale;d) obiectul soluției fiscale;e) obligația fiscală principală care face obiectul soluției fiscale;f) motivul de fapt;g) temeiul de drept;h) referințe la completările documentației/solicitările de clarificări care au intervenit în perioada de emitere a soluției fiscale;i) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală a situației fiscale de fapt viitoare;j) punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului solicitant privind proiectul soluției fiscale;k) interpretarea organului fiscal competent cu privire la tratamentul fiscal aplicabil situației fiscale de fapt viitoare prezentate în cererea de emitere a soluției fiscale;l) prezumțiile critice care pot afecta aplicabilitatea soluției fiscale;m) orice alte mențiuni cu privire la aplicarea soluției fiscale.27. În situația în care contribuabilul/plătitorul nu este de acord cu soluția fiscală emisă, acesta transmite, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală, o notificare la organul fiscal competent. Soluția fiscală pentru care contribuabilul/plătitorul a transmis o notificare nu produce niciun efect juridic.VIII. Respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale28. Respingerea cererii pentru emiterea soluției fiscale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor și conține:a) denumirea organului fiscal emitent;b) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului solicitant al soluției fiscale;c) obiectul soluției fiscale;d) prezentarea situației fiscale de fapt viitoare care face obiectul cererii, respectiv a temeiului de drept;e) propunerea contribuabilului/plătitorului cu privire la reglementarea fiscală a situației fiscale de fapt viitoare;f) punctul de vedere al contribuabilului/plătitorului solicitant privind proiectul de respingere a cererii pentru emiterea soluției fiscale;g) prezentarea considerentelor respingerii cererii de emitere a soluției fiscale, respectiv a temeiului de drept care a stat la baza respingerii;h) orice alte mențiuni cu privire la motivele respingerii cererii.IX. Opozabilitatea soluției fiscale29. Soluția fiscală nu este opozabilă față de organul fiscal dacă, ulterior emiterii, se constată următoarele situații:a) nu sunt respectate condițiile avute în vedere la emiterea soluției fiscale, inclusiv situația în care elemente sau etape ale tranzacțiilor propuse nu au fost derulate în concordanță cu descrierea prezentată în cerere și documentația anexată;b) nu au fost respectate una sau mai multe prezumții critice; c) descrierea tranzacțiilor propuse a fost incompletă sau incorectă;d) soluția fiscală emisă contravine reglementărilor din tratate, legislația europeană sau națională, inclusiv situația în care reglementările aplicabile situației de fapt au fost modificate, de la data intrării în vigoare a noilor reglementări.30. Orice alte date, informații și documente suplimentare furnizate de contribuabil/plătitor ulterior emiterii soluției fiscale nu vor fi luate în considerare de organul fiscal competent.31. Contribuabilul/Plătitorul este obligat să notifice organul fiscal competent, în scris și de îndată ce ia la cunoștință, cu privire la orice modificare a datelor, informațiilor și a circumstanțelor care au stat la baza emiterii soluției fiscale.X. Revocarea ordinului ministrului finanțelor pentru aprobarea soluției fiscale32. Ordinul ministrului finanțelor pentru aprobarea soluției fiscale individuale anticipate se revocă în situația în care, ulterior emiterii ordinului, organul fiscal emitent ia cunoștință de următoarele situații:a) pentru oricare din situațiile prevăzute la pct. 29;b) rezultatul tranzacțiilor a fost modificat ca urmare a unor factori și/sau evenimente atribuibili/atribuibile direct sau indirect solicitantului, scopul urmărit fiind evitarea impozitării sau frauda;c) a fost finalizată o procedură de administrare a creanțelor fiscale, administrativă sau judiciară prin emiterea unui act administrativ sau hotărâre definitivă (inclusiv o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene), care vizează parțial sau integral tranzacțiile și/sau operațiunile sau care afectează premisele soluției fiscale individuale anticipate;d) dacă persoanele și entitățile implicate în tranzacțiile descrise în cererea, documentația sau clarificările ulterioare furnizate de contribuabil/plătitor sunt controlate de persoane desemnate.XI. Taxa pentru emiterea soluției fiscale33. Pentru fiecare obligație fiscală principală se achită taxa prevăzută de art. 52 alin. (16) din Codul de procedură fiscală.34. Taxa pentru emiterea soluției fiscale se achită în lei în contul 20A.33.29.00 al Ministerului Finanțelor, CUI 4221306, cod IBAN RO56 TREZ 7002 0330 129X XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, începând cu data intrării în vigoare a ordinului pentru aprobarea procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate.35. Restituirea taxei achitate se face de către organul fiscal competent pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate, conform prevederilor art. 52 alin. (19^1) și (19^2) din Codul de procedură fiscală, cu respectarea prevederilor privind restituirea sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare.36. Cererea pentru restituirea taxei de emitere achitată, în cazul respingerii cererii pentru emiterea soluției fiscale, se depune la organul fiscal competent și se soluționează de către acesta, inclusiv pentru cazul în care taxa a fost achitată în contul 20.33.01.29 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cod IBAN RO56 TREZ 7002 0330 129X XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București.XII. Comunicarea soluției fiscale37. Soluția fiscală se comunică contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinată, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.38. Un exemplar al soluției fiscale se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea comunicării către organul fiscal de administrare a contribuabilului/plătitorului, cu excepția cazului în care contribuabilul/plătitorul nu este înregistrat fiscal în România.39. Contribuabilul/Plătitorul care se înregistrează fiscal conform prevederilor titlului IV din Codul de procedură fiscală, ulterior emiterii soluției fiscale, notifică Ministerul Finanțelor cu privire la acest fapt, în vederea aplicării prevederilor pct. 38.XIII. Schimbul internațional de informații40. Informațiile privind emiterea soluțiilor fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră sunt comunicate de către autoritatea competentă din România, prin schimb automat de informații, autorităților competente din alte state membre.41. Contribuabilul/Plătitorul are obligația de a furniza informații complete cu privire la identificarea entităților afiliate în situația în care cererea pentru emiterea soluției fiscale se încadrează în una dintre categoriile prevăzute de BEPS Action 5/DAC3.XIV. Monitorizarea soluțiilor fiscale42. Activitatea de monitorizare a aplicării soluțiilor fiscale de către contribuabilii/plătitorii cărora le sunt destinate se efectuează periodic de către structurile și unitățile subordonate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.-----