ORDIN nr. 2.781 din 21 martie 2023pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 29 martie 2023    În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.231/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Documentația de solicitare a finanțării, prevăzută la art. 6, se completează online, prin accesarea adresei www.afcn-proiecte.ro, până la ora și data-limită prevăzute în anunțul public de organizare a selecției de proiecte, dovedită prin data înregistrării acesteia.2. La articolul 6 alineatul (1), literele a) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile pentru proiecte culturale, care se completează online, prin accesarea adresei www.afcn-proiecte.ro;(…)f) declarația de parteneriat, conform modelului disponibil pe pagina de internet a Administrației Fondului Cultural Național, în format editabil, completată cu datele relevante și semnată de către parteneri, după caz;3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), următorul cuprins:(1^1) Raportarea la plafonul de finanțare stabilit pentru fiecare arie tematică se face incluzând TVA pentru entitățile neplătitoare de TVA și excluzând TVA pentru cele plătitoare.4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Grila de evaluare este disponibilă simultan cu anunțul public aferent fiecărei selecții de proiecte, prin accesarea adresei www.afcn-proiecte.ro.5. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) La desemnarea comisiilor de selecție, Consiliul Administrației Fondului Cultural Național are obligația de a asigura înlocuirea a cel puțin o treime din specialiștii sesiunii precedente.6. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Indemnizația prevăzută la alin. (2) se suportă din bugetul Fondului Cultural Național, iar cuantumul acesteia se stabilește per proiect evaluat, cu încadrarea în bugetul alocat, prin decizie a directorului Administrației, în limita a cel puțin 10% și cel mult 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.7. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Lista proiectelor culturale respinse pentru neeligibilitate administrativă, precum și lista proiectelor culturale reținute spre evaluare, cuprinzând și sumele declarate eligibile, conform art. 4 din Ordonanță, se publică pe adresa www.afcn-proiecte.ro, la termenul prevăzut în calendarul selecției din cuprinsul anunțului public.8. La articolul 18, alineatele (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor, membrii acestora primesc o indemnizație, în baza unor contracte civile, conform prevederilor art. 11 alin. (3) din prezentele norme.(9) Rezultatele finale ale selecției de proiecte, după soluționarea contestațiilor depuse, cuprinzând lista proiectelor culturale selectate pentru acordarea finanțărilor, punctajul obținut, cuantumul finanțării acordate și rezumatul proiectului cultural, precum și lista celor care nu au fost selectate spre finanțare, punctajul obținut și sumele solicitate de acestea, vor fi făcute publice prin publicarea pe adresa www.afcn-proiecte.ro.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii,
    Lucian Romașcanu
    București, 21 martie 2023.Nr. 2.781.-----