ORDIN nr. 26/278/M.7/2.717/2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 26 din 19 ianuarie 2023
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 278 din 21 februarie 2023
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE Nr. M.7 din 9 ianuarie 2023
 • MINISTERUL CULTURII Nr. 2.717 din 6 martie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023  Având în vedere prevederile Legii nr. 175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, ministrul apărării naționale și ministrul culturii emit prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Avizul specific al Ministerului Apărării Naționale se eliberează prin Statul Major al Apărării, exclusiv în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în baza solicitării formulate de vânzătorul acestora, potrivit modelului de aviz specific, favorabil sau negativ, prevăzut în anexele nr. 2A și 2B.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Avizul specific se eliberează în urma consultării de către Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Apărării, a structurilor proprii, precum și a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază.(2) Modalitatea de consultare de către Ministerul Apărării Naționale a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și termenele sau alte elemente care țin de eliberarea avizului specific se stabilesc prin protocol comun.3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Solicitarea vânzătorului de eliberare a avizului specific trebuie însoțită de următoarele documente:a) cerere care conține datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondență și datele de identificare ale potențialului cumpărător; modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2C - pentru vânzătorul persoană fizică, respectiv în anexa nr. 2D - pentru vânzătorul persoană juridică;b) actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei;c) extras de carte funciară de informare, în original, și planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție «Stereografic 1970»;d) inventarul de coordonate, în copie, dacă acesta nu se regăsește în planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție «Stereografic 1970»;e) avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;f) oferta de vânzare, în copie;g) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;h) certificatul constatator de la registrul comerțului sau actul în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie;i) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;j) alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.4. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În situația în care documentele de la art. 4 alin. (3) nu sunt lizibile sau sunt incomplete ori intervin situații justificate de natură tehnică referitoare la documentele menționate la art. 4 alin. (2) lit. b)-g), Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Apărării, va emite un aviz specific negativ motivat.(2) Avizul specific negativ se transmite de către Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Apărării, în original, oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.5. Anexele nr. 2A-2D se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDispozițiile normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezentul ordin, se aplică cererilor înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ion Găman,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2A la normele metodologice)
  - Model -
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEUnitatea Militară ....................
  AVIZ
  Nr. ....... din ..................
  În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere cererea de eliberare a avizului specific, depusă de ..............................., CNP ......................, domiciliat(ă) în str. ............................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul .........., telefon ................, act de identitate ..... seria ..... nr. ..............................., eliberat de ............ la data de ..........................., în calitate de vânzător^(1), privind înstrăinarea terenului agricol în suprafață de ........., situat în extravilanul localității ..............................................., județul .............................., identificat cu nr. cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. .................. a localității ................., și înregistrată la U.M. ........... cu nr. ............ din ...................,ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprimministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare,se emite
  AVIZUL FAVORABIL
  în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare.Prin emiterea prezentului aviz specific își încetează efectele Avizul negativ^(2) nr. ....... din ............. .
  Șeful Unității Militare .........
  Numele și prenumele
  ....................................
  Semnătura
  ....................................
  L.S.^(1) Datele de identificare se menționează, în mod corespunzător, și pentru persoanele juridice.^(2) Mențiunea se înscrie în aviz numai în cazul existenței unui aviz specific negativ.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2B la normele metodologice)
  - Model -
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEUnitatea Militară ....................
  AVIZ
  Nr. ....... din ..................
  În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere cererea de eliberare a avizului specific, depusă de ......................, CNP .................., domiciliat(ă) în str. ............................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ..........................., telefon ................, act de identitate ..... seria ..... nr. ...................., eliberat de ............ la data de ................, în calitate de vânzător^(1), privind înstrăinarea terenului agricol în suprafață de ........., situat în extravilanul localității ........................, județul .............................., identificat cu nr. cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. .................. a localității ................., și înregistrată la U.M. ........... cu nr. ............ din ...................,ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare,în fapt, ..........................,în drept^(2), .....................,se emite
  AVIZ NEGATIV
  încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru terenul agricol situat în extravilanul localității ......................................., tarlaua ......, parcela ..............., județul .........................., identificat cu numărul cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. .................... a localității ........................., făcută de ..................................................... .Prezentul aviz poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Șeful Unității Militare .........
  Numele și prenumele
  ....................................
  Semnătura
  ....................................
  L.S.^(1) Datele de identificare se menționează, în mod corespunzător, pentru persoanele juridice.^(2) În situația prevăzută la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare, se menționează documentele și cauzele care afectează emiterea avizului specific.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2C la normele metodologice)
  - Formular pentru persoane fizice -
  CERERE
  pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
  CătreMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEUnitatea Militară ...............1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ........................., CNP .........................., în calitate de proprietar, identificat(ă) cu ......... seria ..... nr. ............., eliberat de .................., data și locul nașterii ................, localitatea .............., județul/țara ....................,2. (**) cu domiciliul în: localitatea .........................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ............................, cod poștal .........., țara ...................., telefon ................., fax ................., e-mail ..................., cetățenia .............., starea civilă ..........................,3. (**) reședința din România (dacă este cazul):localitatea ...................., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ............, cod poștal ...................., telefon ........................., fax ........................., e-mail .....................,4. (***) prin .............. (numele și prenumele)........,CNP/CIF ......................., în calitate de ..................., conform ....................., localitatea ............., str. .................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............., cod poștal .................., telefon ................................, fax ................., e-mail ......................,declar că sunt proprietar al terenului în suprafață de ......... ha, situat în extravilanul localității ......................, identificat cu numărul cadastral ................................, înscris în cartea funciară nr. ................... a localității ....................., care urmează să facă obiectul vânzării către ........ (potențialul cumpărător)*......... .* Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Conform art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018, toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și la legislația de punere în aplicare a acestuia.(Se înscrie obligatoriu numele potențialului cumpărător la data depunerii cererii.)Declar că:– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită:Da [ ] Nu [ ];– terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu[ ].Având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.În susținerea cererii depun următoarele acte doveditoare^1:^1 - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei;– extras de carte funciară de informare, în original, și planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție „Stereografic 1970“;– inventarul de coordonate, în copie, dacă acesta nu se regăsește în planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție „Stereografic 1970“;– avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare;– oferta de vânzare, în copie;– în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;– alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.1. .................................................;2. ..................................................;3. ............................................... .Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .....................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ...................Data ........................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.– Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.– Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare ale calității de împuternicit.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 2D la normele metodologice)
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerțului -
  CERERE
  pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
  CătreMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEUnitatea Militară .............1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ....................., domiciliat(ă) în .............................., str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............................., telefon ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ....... nr. .........., eliberat de .............. la data de .........................., CNP/CIF/CUI ........................., în calitate de^(1)....................,................., prin ..................., conform......................,2. (*) pentru^(2) .........................., având număr de ordine în (**) ..................., CIF/CUI..................,3. (*) cu sediul în localitatea ...................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ................................., cod poștal ............, telefon ........................, fax .........................., e-mail .................................,declar că terenul în suprafață de ...... ha, situat în extravilanul localității ..................................., identificat cu numărul cadastral .........................., înscris în cartea funciară nr. .......................... a localității ..................................., aparține ........................... și urmează să facă obiectul vânzării către ........(potențialul cumpărător)*............. .* Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Conform art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018, toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și la legislația de punere în aplicare a acestuia.(Se înscrie numele potențialului cumpărător la data depunerii cererii.)Declar că:– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită:Da [ ] Nu [ ];– terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu [ ].Având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.În susținerea solicitării depun următoarele acte doveditoare^1:^1 - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei;– extras de carte funciară de informare, în original, și planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție „Stereografic 1970“;– inventarul de coordonate, în copie, dacă acesta nu se regăsește în planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție „Stereografic 1970“;– avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare;– oferta de vânzare, în copie;– în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;– alte documente doveditoare, după caz.1. .........................................;2. .........................................;3. ......................................... .Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  ......................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ................... L.S.Data .......................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau numărul din registrul asociațiilor și fundațiilor.^(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzătorul titular al întreprinderii individuale/reprezentantul întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.^(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană/ sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.
  -----