CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI INTEGRITATE din 3 martie 2023al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 22 martie 2023    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 2.706 din 3 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 22 martie 2023.
     +  Articolul 1Rolul și scopul Codului de conduită etică și integritate(1) Prezentul cod de conduită etică și integritate, denumit în continuare Cod, stabilește principii și reguli morale și de conduită profesională pe care membrii comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, au obligația să le respecte în viața socioprofesională pe întreaga durată a mandatului acestora.(2) Scopul Codului este crearea cadrului etic necesar desfășurării activității membrilor comisiilor de specialitate, astfel încât aceștia să își îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios mandatul și să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii cetățenilor, colegilor sau Ministerului Culturii.  +  Articolul 2Categorii de personal cărora le este aplicabil CodulPrevederile Codului se aplică persoanelor care dețin calitatea de membru în cadrul următoarelor comisii constituite la nivelul Ministerului Culturii: Comisia Națională a Monumentelor Istorice, Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, Comisia Națională de Arheologie, Comisia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Arheologiei, Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Comisia Națională pentru Monumente de For Public, precum și comisiile zonale ale acestora, după caz, denumite în continuare comisii de specialitate.  +  Articolul 3Principii generale(1) În exercitarea mandatului, membrii comisiilor de specialitate au obligația respectării și aplicării corecte a legii și a prezentului cod.(2) Principiile care guvernează conduita profesională a membrilor comisiilor de specialitate sunt următoarele:a) respectarea și aplicarea corectă a legii - principiu potrivit căruia membrii au obligația de a respecta legile țării;b) prioritatea interesului public, în exercitarea calității deținute - principiu potrivit căruia membrii au obligația de a considera interesul public mai presus decât interesul personal sau al unui grup din care fac parte, în exercitarea mandatului;c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - principiu potrivit căruia membrii au obligația de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;d) profesionalismul - principiu potrivit căruia membrii au obligația de a îndeplini mandatul cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;e) imparțialitatea și independența - principiu potrivit căruia membrii au obligația de a avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes, altul decât interesul public, în exercitarea calității deținute;f) integritatea morală - principiu potrivit căruia membrilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea calității pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această calitate;g) libertatea gândirii și a exprimării - principiu potrivit căruia membrii au dreptul de a-și exprima și fundamenta opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;h) cinstea și corectitudinea - principiu potrivit căruia membrii au obligația ca în îndeplinirea mandatului să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor ce le revin;i) deschiderea și transparența - principiu potrivit căruia activitățile desfășurate în exercitarea calității de membru sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;j) loialitatea - principiu potrivit căruia membrii au obligația de a apăra în mod loial prestigiul Ministerului Culturii și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia;k) colegialitatea - principiu potrivit căruia activitatea pe care membrii o desfășoară presupune colaborarea dintre aceștia, spirit de colegialitate și respect reciproc;l) responsabilitatea și răspunderea - principiu potrivit căruia membrii răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile exercitate nu au fost îndeplinite în mod corespunzător și conform legii;m) neutralitatea politică - principiu potrivit căruia, în exercitarea mandatului, membrii trebuie să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.  +  Articolul 4Norme generale și specifice de conduităRegulile de conduită sunt norme de comportament pentru membrii comisiilor de specialitate și reprezintă un ajutor pentru interpretarea principiilor și aplicarea lor practică, având rolul de a îndruma din punct de vedere etic membrii.  +  Articolul 5Integritatea(1) Membrii comisiilor de specialitate au obligația:a) să exercite calitatea de membru cu onestitate, bună-credință și responsabilitate;b) să respecte legea și să acționeze în conformitate cu competențele date de profesie;c) să respecte normele de conduită etică.(2) Membrilor comisiilor de specialitate le este interzis:a) să ia parte cu bună știință la activități care contravin legii și care discreditează comisia de specialitate în care își desfășoară activitatea sau Ministerul Culturii;b) să își exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea comisiei de specialitate în care își desfășoară activitatea sau a Ministerului Culturii, cu politicile și strategiile acestuia ori cu proiecte de acte cu caracter normativ sau individual emise de minister;c) să facă aprecieri în mod public în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Ministerul Culturii are calitatea de parte sau să furnizeze, în mod neautorizat, informații din cadrul activității comisiilor de specialitate în legătură cu aceste litigii;d) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, prin utilizarea informațiilor specifice activității comisiilor de specialitate, pentru promovarea de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Ministerului Culturii;e) să permită utilizarea calității de membru al comisiilor de specialitate în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, precum și în scopuri electorale.  +  Articolul 6Independența și obiectivitatea(1) Membrii comisiilor de specialitate au obligația:a) să prezinte Ministerului Culturii orice documente sau fapte cunoscute de ei care ar putea afecta activitatea comisiei de specialitate în care își desfășoară activitatea;b) să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor și preferințelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice, în exercitarea atribuțiilor ce le revin.(2) Membrilor comisiilor de specialitate le este interzis:a) să participe la dezbaterile și la votul privind acele documentații supuse analizării, evaluării, avizării sau aprobării, la a căror pregătire, elaborare, verificare au participat sau participă aceștia, soții ori soțiile sau rudele, până la cele de gradul IV, precum și în cazul în care ar avea o relație contractuală în desfășurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documentații;b) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, în considerarea calității de membru în cadrul comisiei de specialitate, daruri sau alte avantaje pe perioada mandatului acestora;c) să se servească de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuțiilor din cadrul comisiilor de specialitate pentru a-și exprima sau manifesta convingerile politice.  +  Articolul 7ConfidențialitateaSe interzice folosirea de către membrii comisiilor de specialitate a informațiilor obținute în cursul activității lor în cadrul comisiilor de specialitate în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor Ministerului Culturii.  +  Articolul 8CompetențaMembrii comisiilor de specialitate au obligația:a) să își îndeplinească atribuțiile stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de specialitate în care își desfășoară activitatea;b) să se comporte într-o manieră profesională în toate activitățile pe care le desfășoară, să aplice standarde și norme profesionale și să manifeste imparțialitate în îndeplinirea atribuțiilor din cadrul comisiilor de specialitate;c) să cunoască legislația de specialitate și să se preocupe în mod continuu de creșterea nivelului de pregătire profesională, conform standardelor internaționale.  +  Articolul 9Conduita în cadrul comisiilor de specialitate(1) Membrii comisiilor de specialitate au obligația:a) să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine, integritate morală și profesională în relațiile cu persoanele fizice și cu reprezentanții persoanelor juridice care se adresează comisiilor de specialitate;b) să nu aducă atingere onoarei, reputației, demnității, integrității fizice și morale a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea calității de membru, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare și/sau acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane;c) să adopte o atitudine demnă și civilizată față de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea calității de membru, fiind îndrituiți, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un comportament similar;d) să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial în procesul de luare a deciziilor.(2) Membrilor comisiilor de specialitate le este interzis să promită luarea unei decizii de către comisia în care își desfășoară activitatea, de către alți membri ai acesteia, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.  +  Articolul 10Regimul incompatibilităților și conflictului de interese(1) Membrii comisiilor de specialitate trebuie să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților, reglementat de actele normative în vigoare, aceștia având obligația depunerii unei declarații în acest sens.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii trebuie să exercite un rol activ, având obligația de a evalua situațiile care pot genera o situație de incompatibilitate sau un conflict de interese și de a acționa pentru prevenirea apariției sau soluționarea legală a acestora.(3) În situația intervenirii unei incompatibilități sau a unui conflict de interese, membrii comisiilor de specialitate au obligația să sesizeze Ministerul Culturii și să acționeze conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilității sau a conflictului de interese.  +  Articolul 11Dispoziții finale(1) Membrii comisiilor de specialitate au obligația să cunoască și să respecte prevederile prezentului cod.(2) Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii va asigura monitorizarea respectării prevederilor Codului.(3) Orice problemă legată de aplicarea și respectarea normelor de conduită va fi semnalată în scris de către persoanele interesate Direcției patrimoniu cultural, care va analiza situațiile și le va înainta conducerii în vederea luării deciziilor.(4) Încălcarea de către membrii comisiilor de specialitate, cu vinovăție, a obligațiilor prevăzute de lege poate atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, în condițiile legii.(5) Prevederile prezentului cod se aplică membrilor comisiilor de specialitate și vor fi aduse la cunoștință de către Direcția patrimoniu cultural prin publicarea acestora pe site-ul Ministerului Culturii după aprobare, precum și prin poșta electronică prin transmiterea acestora către fiecare membru în parte, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau de la numire, în cazul membrilor numiți ulterior.(6) Dispozițiile prezentului cod se completează cu prevederile legislației specifice în materie și pot fi modificate prin ordin al ministrului culturii.------