LEGE nr. 61 din 16 martie 2023pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 87, după punctul 67) se introduc trei noi puncte, pct. 68)-70), cu următorul cuprins:68) nemontarea de panouri de avertizare, precum și neîmprejmuirea zonei lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. f) de către persoanele fizice și/sau juridice care efectuează respectivele lucrări;69) nesupravegherea permanentă, prin mijloace audio-video și/sau pază, a lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. f) de către proprietarii, administratorii sau beneficiarii acestora;70) nesemnalizarea corespunzătoare a faptului că există riscul modificării adâncimii apei în timpul și ulterior lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. f) de către persoanele fizice și/sau juridice care efectuează respectivele lucrări.2. La articolul 88 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 1)-4), 7), 10), 24)-27), 29), 31), 32), 39)-41), 43)-51), 55), 68) și 69);c) cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 6.500 lei la 7.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42), 53), 57), 67) și 70).  +  Articolul IIPrevederile art. I intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIILegea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 16 martie 2023.Nr. 61.----