ORDIN nr. 31 din 1 martie 2023privind stabilirea sistemului de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 20 martie 2023    Având în vedere:– prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– prevederile Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;– prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;– prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României din data de 3 noiembrie 2021 (CID);– prevederile Deciziei Comisiei de aprobare a acordurilor de tip operațional dintre Comisie și România în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;– prevederile Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 36.424 din 30.03.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național pentru Planul național de redresare și reziliență, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de investiție pentru Planul național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prin prezentul ordin se stabilește sistemul de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență (PNRR) - componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată.(2) Sistemul de management și control definește competențele cu privire la asigurarea corectitudinii și regularității cheltuielilor declarate în cadrul investiției 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată, denumită în continuare investiția, identificarea și definirea funcțiilor îndeplinite de structurile desemnate în gestionarea acesteia, în vederea asigurării existenței unei piste de audit suficiente.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile „acord de tip operațional“, „beneficiar“, „coordonator național“, „contract de finanțare“, „decizie/ordin de finanțare“, „declarație de conformitate“, „declarație de gestiune“, „neregulă“, „neregulă gravă“ au semnificația stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate.(2) Pentru scopurile prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:a) Autoritatea de certificare și plată, denumită în continuare ACP - instituție din cadrul Ministerului Finanțelor (MF), responsabilă cu primirea de la Comisia Europeană a fondurilor europene alocate României pentru implementarea PNRR, cu administrarea/utilizarea acestora, precum și cu reglementarea controlului financiar preventiv;b) coordonator de investiție - Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, în calitate de coordonator de investiție pentru Planul național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată;c) instituțiile naționale relevante - instituții cu atribuții în gestionarea fondurilor acordate prin Mecanismul de redresare și reziliență, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;d) investiția - investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată din cadrul componentei C7 - Transformare digitală a Planului național de redresare și reziliență, al cărei obiectiv este de a sprijini tranziția și adoptarea cărții electronice de identitate de către cetățenii români;e) rapoartele privind îndeplinirea țintelor investiției - rapoartele care însoțesc cererile de plată ale României pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor/țintelor;f) responsabil de investiție, denumit în continuare RI - structura Ministerului Afacerilor Interne responsabilă de managementul fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență - componenta C7 - Transformare digitală, investiția 8 - Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată;g) responsabil financiar, denumit în continuare RF - structura Ministerului Afacerilor Interne responsabilă pentru gestionarea financiar-contabilă a investiției;h) responsabil de control achiziții publice, denumit în continuare RCAP - structura Ministerului Afacerilor Interne cu rol în realizarea controalelor administrative și la fața locului pentru proiectele finanțate în cadrul investiției, precum și în cadrul echipelor de control organizate de către RI pentru nereguli/nereguli grave;i) regulamentele specifice - actele normative europene pentru implementarea fondurilor alocate prin Mecanismul de redresare și reziliență;j) structuri de specialitate - structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, altele decât RI, RF și structura de audit public intern din cadrul MAI, care asigură sprijin potrivit domeniilor de competență;k) solicitare de fonduri - situația depusă de către un beneficiar prin care solicită coordonatorului investiției virarea sumelor efectiv utilizate, în baza actului de finanțare și a documentelor justificative aferente;l) solicitările de fonduri centralizate - situația întocmită de către RF prin care se solicită MF/ACP sumele efectiv utilizate trimestrial de către beneficiarii programului în vederea virării acestora în conturile de venituri;m) țintă - cetățeni pentru care se eliberează cartea de identitate electronică, conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului național de redresare și reziliență al României din data de 3 noiembrie 2021 COM (2021) 608 final;n) țintele investiției - ținta 173 și ținta 174, cu indicatorii calitativi/cantitativi, calendarul orientativ și descrierea prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului național de redresare și reziliență al României din data de 3 noiembrie 2021 COM (2021) 608 final.  +  Articolul 3(1) În calitate de coordonator de investiție, ministrul afacerilor interne aprobă propunerile de modificare a investiției, rapoartele privind îndeplinirea țintelor investiției și semnează declarația de gestiune la nivelul MAI.(2) Ministrul afacerilor interne, în calitate de coordonator de investiție, deleagă secretarului general al MAI sau, în lipsa acestuia, unui secretar general adjunct atribuția de a asigura suportul decizional și coordonarea necesară pentru îndeplinirea în termen a țintelor investiției.  +  Articolul 4În scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la art. 3 alin. (2), secretarul general al MAI:a) aprobă acordarea finanțării și actele de finanțare aferente proiectelor;b) aprobă solicitările de fonduri centralizate la nivelul MAI;c) avizează declarația de gestiune la nivelul MAI aferentă investiției;d) avizează eventualele propuneri de modificare a investiției care sunt transmise către coordonatorul național și către Comisia Europeană;e) aprobă documentele aferente monitorizării și raportării stadiului implementării investiției, cu excepția rapoartelor privind îndeplinirea țintelor investiției, pe care le avizează;f) aprobă documentele rezultate în urma controalelor desfășurate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022.  +  Articolul 5Se desemnează Direcția fonduri externe nerambursabile ca RI.  +  Articolul 6Pentru asigurarea gestionării investiției, RI desfășoară următoarele activități:a) realizează evaluarea calitativă a fișelor de proiect finanțate în cadrul investiției, potrivit procedurilor proprii;b) realizează contractarea proiectelor finanțate în cadrul investiției, potrivit procedurilor proprii;c) monitorizează indicatorii de la nivelul proiectelor finanțate în cadrul investiției;d) autorizează cheltuielile cuprinse în solicitările de fonduri primite de la beneficiari, care au fost verificate administrativ și financiar la nivelul RF;e) primește, centralizează estimările de cheltuieli transmise de către beneficiari și le transmite către coordonatorul național și ACP, cu avizul RF;f) coordonează procesul de revizuire a documentelor programatice aferente investiției și elaborează, împreună cu beneficiarii, eventualele propuneri de modificare a investiției, pe care le supune aprobării ministrului afacerilor interne, cu avizul secretarului general;g) înaintează coordonatorului național și Comisiei Europene eventualele revizuiri ale documentelor programatice aferente investiției, utilizând inclusiv instrumente electronice specifice;h) participă, alături de coordonatorul național, la elaborarea și negocierea cu Comisia Europeană a acordurilor de tip operațional cu privire la investiție și monitorizează implementarea acestora;i) monitorizează implementarea țintelor și proiectelor finanțate în cadrul investiției, întocmește rapoarte privind îndeplinirea țintelor investiției, monitorizează cheltuielile efectuate de către beneficiari și raportează cu privire la stadiul acestora către coordonatorul național și instituțiile naționale relevante;j) după caz, întocmește, supune aprobării secretarului general și transmite către coordonatorul național și instituțiile naționale relevante raportările cu privire la cheltuielile sociale, inclusiv în ceea ce privește copiii și tineretul și realizarea indicatorilor comuni pentru raportarea progreselor înregistrate, dacă este cazul, a contribuției la obiectivele privind tranziția verde și tranziția digitală, pe baza contribuției beneficiarilor și a RF;k) efectuează, individual sau împreună cu RF și RCAP, după caz, controale administrative și controale la fața locului pentru proiectele finanțate în cadrul investiției;l) în baza verificării administrative și a conformității financiare realizate de RF, autorizează solicitările de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul investiției;m) contribuie la întocmirea solicitării de fonduri centralizate și a declarației de gestiune aferente investiției;n) desfășoară activități de înregistrare, monitorizare și raportare a neregulilor/neregulilor grave și organizează echipele de control pentru constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022;o) participă, alături de RF și RCAP, după caz, la verificarea sesizărilor interne sau externe, a aspectelor de natură administrativă, fizică și tehnică a proiectelor, precum și a suspiciunilor de neregulă/neregulă gravă, la constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, pentru proiectele finanțate din investiție, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022;p) raportează coordonatorului național, instituțiilor naționale și europene relevante orice neregulă/neregulă gravă, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022;q) se asigură că autoritatea de audit și coordonatorul național primesc, în scopul desfășurării misiunilor de audit, toate informațiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate și privind proiectele finanțate din investiție;r) desfășoară activități de informare și comunicare aferente investiției și monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor;s) aprobă documentele privind publicitatea și vizibilitatea proiectelor finanțate în cadrul investiției, întocmite de beneficiari, și monitorizează îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitate de către aceștia;ș) întocmește documentele specifice angajării cheltuielilor privind proiectele finanțate prin investiție, pe care le transmite către RF;t) asigură colectarea/introducerea/verificarea și actualizarea tuturor informațiilor/documentelor aferente realizării investiției/țintelor, utilizând sistemul informatic de management al PNRR, pus la dispoziție de către coordonatorul național, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;ț) participă și reprezintă MAI, la nivel tehnic, în cadrul Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, precum și în cadrul altor organizații, comitete, grupuri de lucru sau organisme și structuri cu rol în gestionarea PNRR;u) încheie protocoale și/sau acorduri de colaborare cu instituții care pot contribui sau sprijini implementarea investiției, pentru îndeplinirea în mod eficient a atribuțiilor și funcțiilor în cadrul sistemului de management și control;v) în realizarea atribuțiilor de evaluare, monitorizare, verificare și control, RI poate solicita cooptarea de experți din cadrul Grupului operativ pentru implementarea și monitorizarea reformelor și investițiilor privind transformarea digitală - Task Force din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform atribuțiilor acestuia stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri, sau din alte instituții, în funcție de specificul intervențiilor/proiectelor evaluate/monitorizate/verificate/controlate, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022.  +  Articolul 7Se desemnează Direcția generală financiară ca RF.  +  Articolul 8Pentru managementul financiar-contabil al investiției, RF desfășoară următoarele activități:a) asigură managementul financiar-contabil și bugetar al investiției;b) gestionează sumele primite de la instituțiile naționale relevante;c) deschide și utilizează conturi bancare și de trezorerie pentru derularea operațiunilor financiare la nivelul investiției;d) organizează evidența contabilă, la nivel de investiție, a angajamentelor bugetare și legale privind proiectele finanțate în cadrul investiției;e) avizează și/sau acordă viza de control financiar preventiv propriu și propune spre aprobare ordonatorului principal de credite angajamentele legale la nivel de investiție și documentele specifice angajării cheltuielilor privind proiectele finanțate prin investiție;f) primește de la beneficiari solicitările de fonduri și documentele justificative aferente și efectuează verificările administrative și financiare, privind respectarea reglementărilor în domeniul financiar-contabil, pentru proiectele finanțate prin investiție, potrivit legislației naționale și regulamentelor europene specifice, în vederea autorizării acestora de către RI;g) întocmește, cu contribuția RI, solicitarea de fonduri centralizată și declarația de gestiune aferente investiției;h) efectuează, individual sau împreună cu RI și cu RCAP, controale administrative și controale financiare, pe bază de eșantion, privind respectarea reglementărilor în domeniul financiar-contabil, pentru proiectele finanțate prin investiție, potrivit legislației naționale și regulamentelor europene specifice;i) participă în echipele de control pentru verificarea suspiciunilor de neregulă/neregulă gravă, constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare;j) furnizează RI toate informațiile și documentele solicitate în vederea realizării activității de înregistrare, monitorizare și raportare a neregulilor/neregulilor grave;k) recuperează creanțele bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave și monitorizează stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave;l) emite instrucțiuni privind managementul financiar-bugetar al proiectelor, obligatorii pentru toți beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul investiției, cu informarea prealabilă a RI;m) cuprinde creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor finanțate prin investiție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;n) întocmește și solicită deschiderea creditelor bugetare aferente implementării proiectelor aferente investiției, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;o) se asigură de reflectarea în bugetul MAI a execuției bugetare;p) transferă sumele solicitate de beneficiari în baza solicitărilor de fonduri aprobate, notifică în scris beneficiarii cu privire la sumele transferate în conturile de venituri corespunzătoare sumelor efectiv utilizate aferente fondurilor europene nerambursabile;q) efectuează reconcilierea între înregistrările contabile și înregistrările din sistemul informatic de management al PNRR aferente operațiunilor derulate la nivelul investiției, asigurând colectarea/introducerea/verificarea și actualizarea tuturor informațiilor/documentelor în sistemul informatic de management al PNRR;r) verifică și efectuează operațiunile specifice angajării cheltuielilor și completează documentele aferente cu informațiile din responsabilitatea compartimentului de contabilitate;s) asigură recuperarea de la beneficiari a creanțelor bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022, și a sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți;ș) avizează acordurile de colaborare sau de delegare încheiate de către RI, în condițiile art. 6 lit. v), în cazul în care acestea le sunt aplicabile;t) transmite și/sau pune la dispoziția celorlalte instituții naționale relevante toate informațiile și documentele solicitate privind îndeplinirea atribuțiilor de mai sus.  +  Articolul 9(1) Se desemnează Direcția generală logistică ca RCAP.(2) RCAP desfășoară următoarele activități:a) efectuează, individual sau împreună cu RI și RF, controale administrative și controale la fața locului pentru proiectele finanțate în cadrul investiției;b) participă în cadrul echipelor de control pentru verificarea suspiciunilor de neregulă/neregulă gravă, constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 1 martie 2023.Nr. 31.-----