ACORD din 3 martie 2022între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 20 martie 2023  Notă
  Ratificat prin LEGEA nr. 60 din 16 martie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 20 martie 2023.
  Guvernul României și Guvernul Republicii Polone, denumite în continuare „parte“ și colectiv „părțile“,având în vedere imperativele și principiile Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și ale Uniunii Europene (UE) cu privire la programele viitoare de interes pentru dotarea forțelor armate ale statelor membre ale acestora sau la programele de interes pentru modernizarea echipamentelor de producție ale unor produse militare,având în vedere Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea științifică și tehnologică, semnat la București la 14 mai 1996,având în vedere Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iulie 2006, având în vedere Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone de cooperare bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varșovia la 5 iunie 2013,asigurarea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea cooperării în domeniul industriei de apărare,satisfacerea nevoilor de înzestrare ale forțelor armate ale statelor lor,au convenit următoarele:  +  Articolul 1ObiectulPrezentul acord, dirijat de principiile egalității, reciprocității și interesului comun, în conformitate cu legislația națională, reglementările și obligațiile internaționale asumate de statul fiecărei părți, are ca scop promovarea activităților de cooperare în domeniul industriei de apărare între companii și alte entități/organisme autorizate să desfășoare activități de producție și să dezvolte tehnologii de interes comun, precum și în interesul NATO/UE/ONU sau să ofere servicii în domeniul industriei de apărare.  +  Articolul 2Domenii ale cooperării1. Cooperarea dintre părți poate include următoarele:1.1. cooperarea în domeniul apărării, în special în domeniul cercetării, dezvoltării, producției, mentenanței, reparării și modernizării sistemelor de armament militare, munițiilor, materialelor de apărare, echipamentelor tehnice, afișajelor tehnice, pieselor de schimb și accesoriilor;1.2. implementarea unor proiecte comune de cercetare și dezvoltare bazate pe resurse științifice din domeniul industriei de apărare în scopul producerii de echipamente, solicitate în comun sau în mod similar de cele două părți ori de către state terțe;1.3. achiziționarea de către părți a echipamentelor militare și de apărare fabricate sau dezvoltate în comun, în oricare dintre statele părților;1.4. schimbul de informații pe teme cum ar fi experiențele operaționale și tehnologia de apărare;1.5. schimbul de informații științifice și tehnice și de documente relevante privind standardele industriei de apărare folosite de părți pentru asigurarea calității;1.6. încurajarea contactelor, vizitelor reciproce la entități civile și militare și schimburile de personal între instituțiile și companiile din industriile de apărare ale părților;1.7. încurajarea încheierii de acorduri între părți care vizează procurarea, producția și vânzarea produselor din industria de apărare, precum și în orice alte domenii militare conexe care pot fi de interes reciproc pentru părți, în limitele prezentului acord;1.8. participarea reciprocă la târgurile industriei de apărare, seminare, conferințe, mese rotunde și simpozioane de interes în domeniul apărării, organizate de părți;1.9. promovarea cooperării și încurajarea companiilor și a altor entități/organizații din ambele state de a identifica posibilități de cercetare și dezvoltare de proiecte comune cu finanțare prin Fondul european de apărare.2. Părțile vor coopera numai în domeniile legate de propriile lor industrii de apărare. Includerea unor probleme suplimentare legate de cooperarea în domeniile menționate mai sus este posibilă pe baza unor acorduri suplimentare și a unor contracte subsecvente prezentului acord.  +  Articolul 3Autoritățile competenteAutoritățile competente ale părților, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului acord, sunt:1. pentru partea română: Ministerul Economiei;2. pentru partea poloneză: ministrul responsabil cu afacerile economice.  +  Articolul 4Comisia mixtă în domeniul industriei de apărare1. Comisia mixtă în domeniul industriei apărării, denumită în continuare „Comisia“, este înființată de autoritățile competente pentru a asigura o coordonare adecvată între părți prin îndeplinirea sarcinilor cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor din prezentul acord.2. Sarcinile comisiei constau în:a. pregătirea revizuirilor periodice și a evaluărilor privind punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv executarea acordurilor și contractelor încheiate între companiile producătoare de sisteme și echipamente militare;b. dezvoltarea de propuneri pentru a intensifica cooperarea în domeniul industriei apărării, inclusiv analiza participării reciproce la târguri și expoziții, precum și vânzarea comună a armamentelor și a echipamentelor militare;c. identificarea problemelor care afectează/limitează cooperarea în domeniul industriei apărării și formularea de propuneri pentru eliminarea acestora;d. soluționarea litigiilor în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord.3. Comisia va fi alcătuită din reprezentanți români și polonezi, selectați pe bază de paritate și grupați în două secțiuni naționale. Fiecare secțiune este prezidată de autoritățile competente ale părților menționate la articolul 3. Fiecare președinte desemnează personalul corespunzător al secției: înlocuitor, un secretar și membri.4. Comisia va adopta cadrul legal care reglementează activitatea sa în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de autoritățile competente.5. Deciziile comisiei vor fi adoptate prin consens.6. Dacă este necesar, reuniunile comisiei vor avea loc în România și în Republica Polonă, pe bază de reciprocitate. Data, locul și durata reuniunilor se vor stabili prin corespondența scrisă a autorităților competente.  +  Articolul 5Protecția informațiilor clasificatePrevederile acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iulie 2006, se aplică protecției informațiilor clasificate transmise între părți, în scopul prezentului acord.  +  Articolul 6Protecția drepturilor de proprietate intelectualăPărțile, prin intermediul autorităților competente, vor lua toate măsurile necesare pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, în temeiul prezentului acord, în conformitate cu cadrul legal național și cu prevederile acordurilor regionale/ internaționale la care ele sau statele lor sunt părți.  +  Articolul 7Drepturile și obligațiile supuse altor acorduri internaționaleDispozițiile prezentului acord nu afectează drepturile și obligațiile părților care decurg din alte acorduri bilaterale și/sau multilaterale la care ele sau statele lor sunt părți.  +  Articolul 8Soluționarea divergențelor1. Orice divergență legată de interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează în timpul reuniunilor comisiei.2. Disputele legate de interpretarea sau aplicarea prezentului acord, care nu pot fi soluționate în timpul reuniunilor comisiei, se vor soluționa prin consultări și negocieri între părți, pe canale diplomatice.  +  Articolul 9Dispoziții finale1. Prezentul acord intră în vigoare în a treizecea zi de la primirea ultimei notificări scrise, pe canale diplomatice, prin care părțile se informează reciproc că procedurile lor legale naționale necesare pentru intrarea în vigoare au fost îndeplinite.2. Prezentul acord poate fi modificat oricând, în scris, cu acordul reciproc al partenerilor. Modificarea (modificările) intră în vigoare în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.3. Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părți poate notifica în scris, pe canale diplomatice, intenția sa de a-l denunța. Valabilitatea prezentul acord se consideră a înceta la șase luni de la primirea notificării.4. Încetarea prezentului acord nu trebuie să afecteze îndeplinirea aranjamentelor și contractelor în curs, încheiate în temeiul prezentului acord, cu excepția cazului în care părțile vor decide altfel.Semnat la Varșovia la data de 3 martie 2022, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, poloneză și engleză, toate textele fiind în mod egal autentice. În cazul interpretărilor divergente ale prezentului acord, versiunea în engleză va prevala.
  pentru Guvernul României,
  Semnătura
  Nume: Daniela Nicolescu
  Poziție: secretar de stat
  pentru Guvernul Republicii Polone,
  Semnătura
  Nume: Piotr Nowak
  Poziție: ministru
  -----