NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2018privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 1 februarie 2018  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.177 din 26 ianuarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018.
   +  Capitolul I Prevederi generale1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.1.2. Situațiile financiare ale anului 2017 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2017.1.3. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.1.4. Situațiile financiare se întocmesc în moneda națională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.1.5.(1) Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele nr. 2-7, 7b, 9, 11-13, 14a, 14b, 15-19, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1, 31b, și 40a-40c la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexele nr. 22, 24-26, 31, 32 la situațiile financiare);– Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare (anexele nr. 1, 34, 35a, 35b la situațiile financiare).1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobați în Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, cu modificările și completările ulterioare, și altor reglementări în vigoare.1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2017 și corelațiile dintre acestea sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/institutii publice/legislatie1.6. În baza art. 56 alin. (1) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare: „(1) Pe baza situațiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, și în urma verificării și analizării acestora, Ministerul Finanțelor Publice elaborează contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului.“ După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice.Bilanțul anual al instituțiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.1.8. Ca urmare a efectuării înregistrărilor contabile: 891 „Bilanț de deschidere“ = 121 „Rezultatul patrimonial“ sau 121 „Rezultatul patrimonial“ = 892 „Bilanț de închidere“ pot exista diferențe între rândurile 87 și 88, coloana 02 din formularul „Bilanț“ (anexa nr. 1 la situațiile financiare), întocmit la raportările anuale ale anului precedent, și rândurile 31 și 32 coloana 01 din formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare), întocmit la raportările anuale ale anului curent, la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceste diferențe nu sunt admise la nivelul situațiilor financiare anuale centralizate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Capitolul II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituțiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008.2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituțiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă“, precum și ale art. 2^2, conform cărora: „Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.“ Evaluatorii autorizați pot fi selectați din cadrul evaluatorilor acreditați de către organismele profesionale de profil.2.3.(2) În cazul reevaluării efectuate de specialiști din cadrul instituțiilor publice, pentru desfășurarea în bune condiții a operațiunilor de inventariere și reevaluare, în comisii se numesc persoane cu pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă și la timp a inventarierii activelor fixe corporale și să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică și morală, utilitatea și valoarea de piață a acestora.2.4. La întocmirea bilanțului contabil se au în vedere următoarele:a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2017, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.Se analizează soldul contului 215 „Alte active ale statului“, astfel încât acesta să evidențieze resursele minerale situate pe teritoriul țării, în subsolul țării și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);d) clarificarea sumelor ce se mențin nejustificat în conturile: 232 „Avansuri acordate pentru active fixe corporale“, 234 „Avansuri acordate pentru active fixe necorporale“, 401 „Furnizori“, 404 „Furnizori de active fixe“, 409 „Furnizori-debitori“, 411 „Clienți“, 428 „Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul“, 461 „Debitori“, 462 „Creditori“, 473 „Decontări din operații în curs de clarificare“ etc., urmărindu-se achitarea obligațiilor și încasarea creanțelor în lei și în valută, după caz.Sumele înregistrate în contul 473 „Decontări din operații în curs de clarificare“ trebuie clarificate de către instituție în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reținute sume în contul 473 „Decontări din operații în curs de clarificare“ numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite;e) în situația în care operațiunile își extind efectele pe mai mulți ani, iar veniturile și cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 „Cheltuieli înregistrate în avans“ și 472 „Venituri înregistrate în avans“, după caz;f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităților pentru care Trezoreria Statului sau instituțiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (51807 = 44801 sau 51807 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul „Situația dobânzilor acordate la data ......“, eliberat de unitățile Trezoreriei Statului;g) corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor precedente, apărute în urma unor greșeli matematice, a greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a tranzacțiilor și altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli se efectuează în contul 117 „Rezultatul reportat“.2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea la cursul Băncii Naționale a României, utilizându-se:a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente);b) pentru evaluarea creanțelor și a datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul lunii, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afișat pe site-ul Băncii Naționale a României și pe cel al Ministerului Finanțelor Publice).2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene, precum și evaluarea elementelor monetare exprimate în euro se aplică prevederile cap. I „Dispoziții generale“ pct. 1.3 „Moneda și cursul de înregistrare“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția fondurilor pentru care există reglementări specifice.2.6.(1) Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067000 „Angajamente legale“, respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor legale rămase neachitate, altele decât cele aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, se efectuează următoarele:a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 „Personal - salarii datorate“, 431 „Asigurări sociale“, 437 „Asigurări pentru șomaj“.Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură și contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, evidențiate în conturile precizate mai sus, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând drepturi salariale pot depăși creditul bugetar cu diferența dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent și cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum și a altor cauze independente de voința ordonatorilor de credite;b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului;– angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în conturile: 401 „Furnizori“, 404 „Furnizori de active fixe“, 408 „Furnizori - facturi nesosite“ și 462 „Creditori“.Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice până la data întocmirii bilanțului, se înregistrează în contabilitate în luna decembrie.Ca urmare a acestor înregistrări, obligațiile datorate furnizorilor și creditorilor evidențiate în conturile precizate mai sus pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând serviciile privind furnizarea de utilități pot depăși creditul bugetar cu diferența dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent și cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum și a altor cauze independente de voința ordonatorilor de credit.Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii și executarea de lucrări aferente anului 2017, primite de instituție în anul 2018 după întocmirea bilanțului contabil, se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, și nu în contul 117 „Rezultatul reportat“, întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori;c) analiza și regularizarea sumelor reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067000 „Angajamente legale“, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituțiile publice.2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile și ajutoarele sociale, precum și cheltuielile cu utilitățile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067000 „Angajamente legale“ și nu se raportează în anexa nr. 7 la situațiile financiare „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ și anexa nr. 7b la situațiile financiare „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ ca angajamente legale, dar se înregistrează drept cheltuieli efective (6XX) și se raportează în anexele nr. 7 și 7b la coloana „cheltuieli efective“.2.7. În situația în care, pe parcursul derulării unui program multianual, sunt necesare și cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se au în vedere următoarele operațiuni:a) compensarea soldurilor inițiale și finale ale contului 48101 „Decontări privind operațiuni financiare“ din activele și datoriile bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;b) compensarea soldurilor conturilor: 4890101 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri“, 4890201 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli“ și 4890301 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului“, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, din bilanțul centralizat al subsectorului administrației centrale, precum și din bilanțul centralizat al instituțiilor publice.Soldul debitor al contului 4890101 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri“ rezultat din închiderea contului de excedent al bugetului de stat (52002), reprezentând venituri ale bugetului de stat (52001), se raportează în bilanț la rândul cu codul 21 „Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări“ și, respectiv, rândul cu codul 21.1 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent“. Soldul debitor poate fi negativ în situația în care restituirile din venituri sunt mai mari decât încasările. La aceleași rânduri, Trezoreria centrală a statului completează soldul debitor al contului 4890301 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului“, reprezentând deficitul bugetului de stat (52002) preluat din extrasul de cont emis de Trezoreria operativă centrală.Soldul creditor al contului 4890201 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli“ rezultat din închiderea contului de deficit al bugetului de stat (52002), reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat (770), la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, precum și la alte instituții publice din administrația locală (unități de învățământ preuniversitar) care efectuează plăți în limita creditelor deschise din bugetul de stat, se raportează la rândul cu codul 60 „Datorii comerciale, avansuri și alte decontări“ și, respectiv, rândul cu codul 60.1 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent“. În bilanțul centralizat, soldul debitor al contului 489 rămas după operațiunea de compensare se situează la nivelul plăților efectuate din bugetul de stat de către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune;c) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat“ și 121 „Rezultatul patrimonial“ la nivelul ordonatorului principal și secundar de credite, astfel încât în bilanțul și contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal și secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;d) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat“ și 121 „Rezultatul patrimonial“ la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru bilanțul, contul de rezultat patrimonial și situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii agregate pe fiecare subsector al administrației publice și pe total administrație publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;e) opțional se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.2.8.(2) Soldul contului 48101 „Decontări privind operațiunile financiare“, care evidențiază sumele transmise de instituția superioară către instituțiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide în luna ianuarie anul următor, atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit sumele, cu suma plăților efectuate, prin contul 117 „Rezultatul reportat“. Sumele rămase neutilizate și restituite instituției superioare se înregistrează în debitul contului 48101 la instituția subordonată și în creditul contului 48101 la instituția superioară.2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții sau redistribuiri între unități aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă, în situația în care este complet amortizat.2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții care nu se află în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.2.10. În bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2017, următoarele conturi nu pot prezenta sold:2.10.(1) La instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat (sector 01, sursa A):– contul 5120102 „Conturi la instituții de credit în lei“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 „Conturi la instituții de credit în valută“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 531 „Casa“;– contul 52001 „Disponibil al bugetului de stat“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent“ cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);– contul 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin conturile: 4890101 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri“ și 4890201 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli“);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide prin creditul contului 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent“, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent);– conturile 6xx „Cheltuieli ...“ (efectuate din finanțarea de la bugetul de stat se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri ...“ (ale bugetului de stat se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).2.10.(2) La unitățile administrativ-teritoriale (sector 02, sursa A):– contul 5120102 „Conturi la instituții de credit în lei“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 „Conturi la instituții de credit în valută“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 531 „Casa“;– contul 52101 „Disponibil al bugetului local“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“);– contul 52102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52103 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“ la unitatea administrativ-teritorială, după preluarea deficitului de la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local prin contul 48109 „Alte decontări“);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide la unitatea administrativ-teritorială și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent, prin creditul contului 52102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide la unitățile de învățământ preuniversitar prin creditul contului 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent“, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent);– contul 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 4890201 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli“);– contul 4680107 „Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare“;– contul 5190107 „Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare“;– conturile 6xx „Cheltuieli ...“ (efectuate din finanțarea de la bugetul local se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri ...“ (ale bugetului local se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).2.10.(3) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat (sector 03, sursa A):– contul 5120102 „Conturi la instituții de credit în lei“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 „Conturi la instituții de credit în valută“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 531 „Casa“;– contul 52501 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52502 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“);– contul 52502 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52503 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52502 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“, cu totalul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent, la Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate);– conturile 6xx „Cheltuieli ...“ (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri ...“ (ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).2.10.(4) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj (sector 04, sursa A):– contul 5120102 „Conturi la instituții de credit în lei“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 „Conturi la instituții de credit în valută“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 531 „Casa“;– contul 57401 „Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57402 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“);– contul 57402 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57403 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide prin creditul contului 57402 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor de șomaj în anul curent);– conturile 6xx „Cheltuieli ...“ (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri ...“ (ale bugetului asigurărilor pentru șomaj se închid prin creditul contului 121 „Rezultat patrimonial“).2.10.(5) La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sector 05, sursa A):– contul 5120102 „Conturi la instituții de credit în lei“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017);– contul 5120402 „Conturi la instituții de credit în valută“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017);– contul 531 „Casa“;– contul 57101 „Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“);– contul 57102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57103 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“);– contul 770 „Finanțarea din buget“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 57102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul curent);– conturile 6xx „Cheltuieli ...“ (efectuate din finanțarea de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri ...“ (ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).2.10.(6) La instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget, activități finanțate integral din venituri proprii, activitatea de privatizare (sectoarele 01, 02, 03, 04, 05 - sursele F, G, E, H):– contul 531 „Casa“;– contul 5600101 „Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56002 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“);– contul 56002 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56003 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“) pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;– contul 5610101 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“);– contul 56102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56103 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“) pentru bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții;– contul 5620101 „Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56202 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activității de privatizare);– contul 56202 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56203 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“, pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activității de privatizare);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 56002 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, al contului 56102 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ pentru bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și al contului 56202 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activității de privatizare, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetele respective);– contul 4680109 „Alte împrumuturi acordate pe termen scurt“;– contul 5190190 „Alte împrumuturi pe termen scurt“;– conturile 6xx „Cheltuieli .........“ (efectuate din bugetul de venituri proprii sau venituri proprii și subvenții, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv bugetul activității de privatizare se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri ..............“ (venituri ale bugetelor de venituri proprii sau venituri proprii și subvenții, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv bugetul activității de privatizare se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).2.10.(7) La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului pentru mediu (sector 01, sursa I)– contul 5120102 „Conturi la instituții de credit în lei“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 5120402 „Conturi la instituții de credit în valută“ (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare);– contul 531 „Casa“;– contul 57501 „Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57502 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“);– contul 57502 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57503 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 57502 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul respectiv);– conturile 6xx „Cheltuieli ...“ (efectuate din bugetul Fondului pentru mediu se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri .......“ (ale bugetului Fondului pentru mediu se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).2.10.(8) În contabilitatea Trezoreriei centrale și în contabilitatea unităților trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa A):– contul 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 4890201 „Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli“);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent“);– conturile 6xx „Cheltuieli ....“ (se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri ....“ (se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).În contabilitatea Trezoreriei centrale și în contabilitatea unităților trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa J):– contul 52401 „Disponibil al bugetului trezoreriei statului“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin debitul contului 52402 „Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent“ cu soldul conturilor de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (pentru bugetul Trezoreriei Statului se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52402 „Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent“ cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul Trezoreriei Statului în anul curent);– contul 52402 „Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 48109 „Alte decontări“);– conturile 6xx „Cheltuieli ......“ (se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri .....“ (se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).În contabilitatea Trezoreriei centrale (sector 01, sursa A) stabilirea rezultatului execuției bugetare se realizează astfel:– preluarea la sfârșitul anului a excedentelor bugetului de stat transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „52002 = 4890301“;– preluarea la sfârșitul anului a deficitelor bugetului de stat transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „4890301 = 52002“;– soldul creditor al contului 52002 „Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent“ se preia la sfârșitul anului în creditul contului 1660202 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)“, reprezentând sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului curent al bugetului de stat.În contabilitatea Trezoreriei centrale (sector 01, sursa J) stabilirea rezultatului execuției bugetare se realizează astfel:– preluarea la sfârșitul anului a excedentelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „52402 = 48109“;– preluarea la sfârșitul anului a deficitelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă „48109 = 52402“;– contul 52402 „Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent“ se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52403 „Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți“.2.10.(9) La instituțiile publice finanțate din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe și din bugetul fondurilor externe nerambursabile– contul 531 „Casa“; – contul 5130101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“, prin contul 5130301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat“ și prin contul 5130302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat“);– contul 5140101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“ prin contul 5140301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat“ și prin contul 5140302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat“);– contul 5160101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie“ se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“, prin contul 5160301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale“ și prin contul 5160302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale“;– contul 5170101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03.00 „Sume aferente creditelor externe“, prin contul 5170301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale“ și prin contul 5170302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale“);– contul 770 „Finanțarea de la buget“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetele creditelor interne și bugetele creditelor externe, prin creditul conturilor: 5130301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat“, 5130302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat“, 5140301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat“, 5140302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat“, 5160301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale“, 5160302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale“, 5170301 „Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale“, 5170302 „Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale“);– contul 5150103 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)“ se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 51504 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ în situația în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri și, respectiv, prin contul 51506 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor“ în situația în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidențiate la codul bugetar de venituri 41.04 „Sume aferente FEN“;– contul 51504 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 51505 „Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți“) pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) în situația în care acesta este aprobat cu venituri;– contul 770 „Finanțarea de la buget“ aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) se închide prin creditul contului 51504 „Rezultatul execuției bugetare din anul curent“ în situația în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri și, respectiv, prin contul 51506 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor“ în situația în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidențiate la codul bugetar de venituri 41.04 „Sume aferente FEN“;– contul 4680109 „Alte împrumuturi acordate pe termen scurt“ (în situația în care bugetul FEN - sursa D este aprobat cu venituri);– contul 5190190 „Alte împrumuturi pe termen scurt“ (în situația în care bugetul FEN - sursa D este aprobat cu venituri);– conturile 6xx „Cheltuieli ...“ (efectuate din bugetele creditelor interne, externe și din bugetul fondurilor externe nerambursabile) se închid prin debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“);– conturile 7xx „Venituri ...“ (aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile - sursa D se închid prin creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“).2.10.(10) În situația în care ca urmare unor operațiuni neprevăzute contul 531 „Casa“ prezintă sold, în raportul de analiză la bilanț se vor face precizări cu privire la natura sumelor.2.11.(1) Sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, precum și sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, a căror plată se efectuează eșalonat, conform legislației în vigoare, se înregistrează ca provizioane de către instituțiile publice, potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanț“ lit. B pct. 3 „Provizioane“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012.2.11.(2) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților înregistrează ca provizioane, potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanț“ lit. B pct. 3 „Provizioane“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute prin hotărâri validate de către această instituție și neplătite, reprezentând despăgubiri acordate persoanelor îndreptățite conform prevederilor legislației în vigoare.2.11.(3) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului înregistrează provizioane pentru obligațiile ce decurg din art. II din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanț“ lit. B pct. 3 „Provizioane“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.2.11.(4) Agenția Fondului de mediu înregistrează ca provizioane potrivit cap. III „Prevederi referitoare la elementele de bilanț“ lit. B pct. 3 „Provizioane“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, valoarea Deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, conform legislației în vigoare, respectiv prevederilor pct. 3.3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.2.11.(5) Provizioanele aferente datoriilor ce urmează să fie plătite în exercițiile viitoare se raportează în „Bilanț“ (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 „Provizioane“.2.12. Instituțiile care înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor vor avea în vedere respectarea prevederilor tezei a doua a paragrafului „Cheltuielile cu dobânzile“ din cap. IV al Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au fost modificate prin Ordinul ministrului pentru buget nr. 2.021/2013, conform căruia: „Dobânzile datorate și calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare.“2.13. Disponibilitățile din fondurile publice care potrivit reglementărilor în vigoare pot rămâne cu sold la finele anului în conturi deschise la instituții de credit și care sunt evidențiate în contabilitate cu ajutorul conturilor 5xx „Disponibil în lei/valută ... la instituții de credit“, dezvoltate în conturi analitice pe clasificația de venituri și/sau clasificația de cheltuieli potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se închid la sfârșitul anului prin aceleași conturi de disponibil fără a fi dezvoltate pe clasificația bugetară.Exemple:– pentru conturile rămase cu sold debitor în care sunt evidențiate veniturile încasate în valută:
  5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituții de credit“/cod sector/sursă de finanțare=5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituții de credit“/cod sector/sursă de finanțare/clasificație venituri
  - pentru conturile rămase cu sold debitor în care sunt evidențiate încasările din conturile de trezorerie și plățile efectuate în conturile deschise la instituțiile de credit din același cod bugetar:
  5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituții de credit“/cod sector/sursă de finanțare=5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituții de credit“/cod sector/sursă de finanțare/clasificație funcțională cheltuieli/ clasificație economică cheltuieli
  - pentru conturile rămase cu sold creditor în care sunt evidențiate plățile efectuate din veniturile încasate în valută:
  5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituții de credit“/cod sector/sursă de finanțare/clasificație funcțională cheltuieli/ clasificație economică cheltuieli=5XX „Disponibil în lei/valută ... la instituții de credit“/cod sector/sursă de finanțare
   +  Capitolul III Încheierea execuției bugetare3. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare, se efectuează după cum urmează:3.1. La bugetul de stat: instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Trezoreria Centrală (sector 01, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. X „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului de stat“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 10.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.2. La bugetele locale: unități administrativ-teritoriale, instituții publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (sector 02, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului local se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. V: „Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. XI: „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 11.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.3. La bugetul asigurărilor sociale de stat: Casa Națională de Pensii Publice (sector 03, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. VI: „Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. XII: „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 12.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.4. La bugetul asigurărilor de șomaj: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și unitățile teritoriale (sector 04, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului asigurărilor de șomaj se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. VII: „Încheierea execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. XIII: „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului asigurărilor de șomaj“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 13.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.5. La bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale și casele sectoriale - apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție (sector 05, sursa A)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. VIII: „Încheierea execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. XIV: „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 14.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.6. La bugetul creditelor externe (sursa B) și bugetul creditelor interne (sursa C)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:a) pentru sectorul 01: „Buget de stat“:– cap. XI: „Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. VIII: „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni“ pct. 1 lit. E „Împrumuturi și datorii asimilate“, pct. 1 „Împrumuturi interne și externe contractate de stat (cont 164)“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. IV din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005);b) pentru sectorul 02 „Buget local“:– cap. XI: „Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. XI: „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale“ pct. 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice“, lit. a), pct. „Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale pe termen lung“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. V din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.7. La bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D), pentru sectoarele 01 și 02 Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. XI: „Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. XVII: „Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. VI din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.8. La bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetele privind activitatea de privatizare - sectoarele 01, 02 și 04, sursele F, G, E și HÎnchiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. X: „Încheierea execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a bugetelor instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice și a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituțiile publice“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. XVI: „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 și pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).3.9. La bugetul Fondului pentru mediu, Administrația Fondului pentru Mediu (sectorul 01, sursa I)Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului Fondului pentru mediu se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:– cap. IX: „Încheierea execuției bugetului Fondului pentru mediu și alte operațiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu“ din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017, cu modificările ulterioare;– cap. XV: „Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului Fondului pentru mediu“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 15 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).3.10. La bugetul Trezoreriei Statului (sectorul 01, sursa J), în conformitate cu prevederile cap. XVIII „Contabilitatea operațiunilor specifice Trezoreriei centrale“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 18 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013), și cap. XIX: „Contabilitatea unor operațiuni specifice unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului“ din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare (pct. 19 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).  +  Capitolul IV Întocmirea situațiilor financiare anuale4.1.(1) La întocmirea formularului „Bilanț“ (anexa nr. 1 la situațiile financiare) se are în vedere și completarea rândurilor 22.1 „Avansuri acordate“ și 61.1 „Avansuri primite“.4.1.(2) Rezultatul patrimonial al exercițiului raportat la finele anului 2016 în formularul „Cont de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) la coloana 2, rândul 31 sau 32, după caz, se completează în anul 2017 la coloana 1, atât la rândul 31 sau 32, cât și la rândul 29.2 sau 29.3, după caz.4.1.(3) Cheltuielile cu impozitul pe profit aferente anului 2017, determinate în baza dispozițiilor art. 13 alin. (2) pct. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora sunt obligate la plata impozitului pe profit instituțiile publice care desfășoară activități economice, se completează la rândul 29.4 pe col. 2.4.1.(4) La completarea formularului „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare) se au în vedere prevederile de la cap. IV pct. 4.1.(3) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017, cu excepția ultimelor trei paragrafe.4.1.(5) Instituțiile publice au obligația să verifice corespondența datelor înscrise în fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare) cu cele din extrasele de cont eliberate de unitățile Trezoreriei Statului sau de instituțiile de credit, după caz.Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 3 la situațiile financiare), pentru obținerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități și pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.Datele înscrise în „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecțiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 15.4.1.(6) În formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția generală regională a finanțelor publice a municipiului București, după caz, formularul „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexa nr. 4 la situațiile financiare) este însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.4.2.(1) Conturile de execuție bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 și 2 se completează cu:– prevederi bugetare inițiale;– prevederi bugetare definitive.4.2.(2) Formularele „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ (anexele nr. 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se întocmesc numai pentru veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți), în structura bugetului aprobat.În formularele „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ (anexele nr. 5, 9 și 17 la situațiile financiare) sunt evidențiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât și veniturile în valută încasate prin instituțiile de credit, care nu au tranzitat conturile de venituri din trezorerie.4.2.(3) Formularele „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ (anexele nr. 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se întocmesc de instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari și administrează veniturile bugetului general consolidat potrivit legii, cu informații privind veniturile realizate în structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).Nu se întocmesc formularele „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ pentru sumele încasate în bugetele creditelor interne și externe pe codurile bugetare: 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03 „Sume aferente creditelor externe“, precum și pentru sumele încasate în bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, pe codul bugetar 41.04 „Sume aferente FEN“.4.2.(4) Cu privire la raportarea informațiilor privind drepturile constatate se au în vedere următoarele:– preluarea datelor din soldurile din anii precedenți și rulajele curente ale conturilor de creanțe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), după caz;– pentru veniturile încasate fără evidențierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării și neînregistrării în contabilitate a creanțelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total și an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel și pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;– stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripția, conversia în acțiuni etc., precum și diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvențiilor rămase neutilizate la finele anului, diferențe de curs valutar și alte diminuări de disponibilități în condițiile legii;– drepturile constatate de încasat se determină ca diferență între totalul drepturilor constatate și drepturile stinse și trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanțe dezvoltate pe clasificația de venituri la sfârșitul perioadei de raportare;– sumele raportate în conturile de execuție - venituri la coloana 4 reprezentând „Drepturi constatate din anii precedenți“ trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana 8 „Drepturi constatate de încasat“ din aceleași formulare, întocmite la 31 decembrie 2016;– sumele încasate ca împrumut din excedentul anilor anteriori la codurile bugetare: 40.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare“, 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“, 41.06 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“, 40.11.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare“, 40.13.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare“, 40.14.00 „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare“ nu se raportează în contul de execuție - venituri la sfârșitul exercițiului financiar.În cursul exercițiului financiar, sumele încasate ca împrumut din excedent la codurile bugetare menționate se raportează în contul de execuție - venituri.– la instituțiile publice care efectuează transferurile de venituri bugetare de la subcapitolul de venituri 41.07.00 „Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii“, sumele se raportează în contul de execuție - venituri, cu valoare negativă la coloana 6 „Încasări realizate“ și cu valoare pozitivă la coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări“. Aceste sume nu se raportează ca drepturi constatate.– la instituțiile publice care primesc transferurile de venituri bugetare la subcapitolul de venituri 41.07.00 „Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii“, sumele se raportează în contul de execuție - venituri cu valoare pozitivă la coloana 6 „Încasări realizate“ și cu valoare negativă la coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări“.Sumele redistribuite nu se raportează ca drepturi constatate.La întocmirea contului de execuție - venituri, Autoritatea de Supraveghere Financiară cumulează veniturile bugetare evidențiate în contul de trezorerie la subcap. 41.09 „Disponibilități din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale“ (cu semnul minus), cu sumele aflate în depozite constituite la instituțiile de credit din acestea (cu semnul plus).Conturile de venituri calculate (de exemplu: venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, venituri din reluarea ajustărilor de depreciere, venituri din reluarea ajustărilor pentru pierderea de valoare, venituri din reluarea provizioanelor etc.) sunt venituri care nu implică nicio încasare monetară în bugetul instituției și se vor raporta numai în formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare).Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituțiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele de plată electronice instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, se raportează în formularele:"Contul de execuție a bugetului instituției publice - venituri" (anexa nr. 5 la situațiile financiare), „Contul de execuție a bugetului instituției publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - de subordonare locală - venituri“ (anexa nr. 9 la situațiile financiare) și „Contul de execuție a bugetului local - venituri“ (anexa nr. 12 la situațiile financiare), astfel:– sumele achitate la terminalele de plată și care nu au fost încasate în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului până la data decontării aferente drepturilor constatate pe seama contribuabililor sau debitorilor care au fost raportate anterior în coloanele: 3 „Drepturi constatate“ - „Total“, 4 „Drepturi constatate din anii precedenți“ și 5 „Drepturi constatate“ - „din anul curent“ se raportează în coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări“;– debitele constituite pe seama instituțiilor de credit rezultate din stingerea obligațiilor fiscale și/sau bugetare ale contribuabililor nu se raportează în contul de execuție - venituri;– sumele încasate de la instituția de credit, aferente tranzacției, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituțiilor publice beneficiare nu se raportează în contul de execuție - venituri;– veniturile încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, provenite din debitele constituite pe seama instituțiilor de credit, se evidențiază la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri deschise la Trezoreria Statului și se raportează în coloana 6 „Încasări realizate“; aceste sume nu se mai înscriu în coloana 7 „Stingeri pe alte căi decât încasări“.4.3.(1) Formularele „Contul de execuție bugetară - Cheltuieli“ (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare), la raportarea anuală, se completează după cum urmează:– credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente acțiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete;– credite bugetare inițiale (coloana 2);– credite bugetare definitive (coloana 3).4.3.(2) Cu privire la raportarea informațiilor în formularele „Contul de execuție bugetară - Cheltuieli“ (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare) se au în vedere următoarele:– angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3);– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);– angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăși angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.);– angajamentele legale (coloana 5) pot depăși creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2016, evidențiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale“;– plățile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) și în angajamentele bugetare (coloana 4);– angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2017, evidențiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale“;– cheltuielile efective (coloana 8) pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuție bugetară - coloana 8 „Cheltuieli efective“, ci doar în formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare).Cheltuielile cu diferențele de curs valutar se raportează în conturile de execuție bugetară în coloana 8 „Cheltuieli efective“, numai în situația în care pot fi identificate codurile de clasificație bugetară aferente.Cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 „Cheltuieli efective“.4.3.(3) În formularele „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“ (anexele nr. 6, 11, 15, 16 și 18 la situațiile financiare) și „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexele nr. 7 și 7b la situațiile financiare) se evidențiază atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât și cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituțiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.4.4. Formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ (anexa nr. 5 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului activităților pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), cu informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, raportează execuția bugetului astfel:a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);b) execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 5/04 la Legea nr. 7/2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a activităților finanțate integral din venituri proprii, care include execuția atât a bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).4.6. Formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 6 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare).În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se completează și coloana 8 „Cheltuieli efective“.4.7. Formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmește distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se completează și coloana 8 „Cheltuieli efective“.Conturile de execuție - cheltuieli întocmite de Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate depuse la Ministerul Finanțelor Publice vor purta viza Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuțiile datorate potrivit prevederilor art. 9 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv ale art. 4 alin. (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.4.8. Formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanțare a acestora, cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuției bugetare se au în vedere și următoarele:– instituțiile publice care în anul 2017 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ depun formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare) și formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 „Învățământ“, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2018;– instituțiile publice care în anul 2017 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare depun formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare) întocmit pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 „Apărare“, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2018;– instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2017 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 „Protecția mediului“, depun formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare) sau formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 74.00 „Protecția mediului“, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2018;– instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2017 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 „Ordine publică și siguranță națională“ depun formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare) sau formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 61.00 „Ordine publică și siguranță națională“, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2018.4.10. Formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri“ (anexa nr. 9 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.11. Formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli“ (anexa nr. 11 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare).4.12. Formularul „Contul de execuție a bugetului local - Venituri“ (anexa nr. 12 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).4.13. Formularul „Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli“ (anexa nr. 13 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe) și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare).4.14. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală.Rândul 12 „Alte fonduri cu destinație specială“ se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.4.15. Formularul „Disponibil din mijloace cu destinație specială“ (anexa nr. 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.4.16. Formularul „Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli“ (anexa nr. 15 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare).4.17. Formularul „Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli“ (anexa nr. 16 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare).4.18. Formularul „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri“ (anexa nr. 17 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).4.19. Formularul „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli“ (anexa nr. 18 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare).4.20. Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.Formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ raportate în anexele nr. 7 și 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plățile raportate în formularul „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 19 la situațiile financiare).În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice în calitate de lideri sau parteneri completează anexa nr. 19 cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/ neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.Anexa nr. 19 se completează potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013, ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, ale pct. 2.(6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015 și ale pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016, cu completările ulterioare.4.21.(1) Formularul „Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare“ (anexa nr. 20a la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.Anexa nr. 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.4.21.(2) Formularul „Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare“ (anexa nr. 20b la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, agenții de plăți, operatori de program, alte instituții publice).Anexa nr. 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.Anexa nr. 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013.4.22. Formularul „Situația privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale“ (anexa nr. 24 la situațiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obține ca rezultat al prelucrării automate a datelor la administrațiile județene ale finanțelor publice, precum și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.4.23. Formularul „Sinteza finanțării programelor“ și formularul „Fișa programului“ (anexele nr. 25 și 26 la situațiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de alte autorități publice, care au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.4.24. Formularul „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)“ (anexa nr. 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.În anexa nr. 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)“, totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 sau nr. 7b la situațiile financiare, la cele două titluri (coloana 6). 4.25. Formularul „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻄 (anexa nr. 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.În anexa nr. 28 „Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă», totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 la situațiile financiare (coloana 6).4.26.(1) Formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.4.26.(2) Formularul „Plăți restante“ (anexa nr. 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009) se completează de unitățile administrativ-teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.4.26.(3) Plățile restante se completează potrivit prevederilor pct. 4.28.(3)-4.28.(7) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.4.27.(1) Formularul „Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine“ (anexa nr. 31 la situațiile financiare anuale) se completează de către instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine.4.27.(2) La finele exercițiului se raportează separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate la valoarea de piață, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.4.27.(3) Formularul „Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ (anexa nr. 31b la situațiile financiare anuale), anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, se completează de către unitățile administrativ-teritoriale care dețin acțiuni și părți sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informațiile de la 31 decembrie 2017.În cazul municipiului București, autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acțiuni sau părți sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în numele municipiului București.4.28. Formularul „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa nr. 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.4.29. Formularul „Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii“ (anexa nr. 34 la situațiile financiare anuale) se completează cu informații privind evoluția activelor nete/capitalurilor proprii ale instituțiilor publice pe parcursul exercițiului financiar. Datele trebuie să fie însoțite de informații prezentate în notele explicative referitoare la:– natura modificărilor;– natura și scopul constituirii rezervelor;– orice informații semnificative.Coloana 2 „Creșteri“ se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 „Reduceri“ se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.La completarea informațiilor din coloanele 2 și 3 urmează să se analizeze rulajele și soldurile conturilor de capitaluri și să se țină cont de caracterul bifuncțional al conturilor 121 „Rezultatul patrimonial“ și 117 „Rezultatul reportat“, astfel încât soldul la sfârșitul anului din coloana 4 rezultat din calcul să corespundă cu soldul raportat în bilanț, debitor sau creditor, după caz.4.30.(1) Formularele „Situația activelor fixe amortizabile“ și „Situația activelor fixe neamortizabile“ (anexele nr. 35a și 35b la situațiile financiare anuale) se completează de instituțiile publice care au în administrare active fixe corporale din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și active fixe corporale aflate în proprietatea privată a instituției publice, după caz.Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.4.30.(2) Ordonatorii principali de credite au obligația reconcilierii valorii bunurilor mobile și imobile, inclusiv a bogățiilor de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, aflate în domeniul public al statului, precum și a valorii bunurilor imobile din domeniul privat al statului din situațiile financiare anuale, care se depun la Ministerul Finanțelor Publice, cu valoarea acestor bunuri din inventarul centralizat reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.Bunurile din domeniul public al statului (evidențiate 2xx = 101) se raportează în anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ în coloana 19, iar bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (evidențiate 2xx = 103) se raportează în același formular în coloana 22.Bunurile din domeniul privat al statului și din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și cele aflate în proprietatea privată a instituției publice (evidențiate 2xx = 231, 404, 779, după caz) care se amortizează potrivit legii se raportează în anexa nr. 35a „Situația activelor fixe amortizabile“ în coloanele 22, 23 și 24.Bunurile din domeniul privat al statului (evidențiate 2xx = 1020101), precum și cele aflate în proprietatea privată a instituției publice din administrația centrală (evidențiate 2xx = 1020102) care nu se amortizează potrivit legii se raportează în anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ în coloanele 20 și 21, iar bunurile din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (evidențiate 2xx = 1040101), precum și cele aflate în proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (evidențiate 2xx = 1040102) care nu se amortizează potrivit legii se raportează în anexa nr. 35b „Situația activelor fixe neamortizabile“ în coloanele 23 și 24.4.30.(3) În vederea completării corecte a anexelor nr. 35a și 35b se au în vedere următoarele:– rândul 09 - drumuri publice - se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.7 „Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație)“ din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Catalog, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele;– rândul 10 - drumuri industriale agricole se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.7 din Catalog „Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație)“;– rândul 11 - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv viaducte și tunele - se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.2 din Catalog „Infrastructură pentru transport feroviar“, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele;– rândul 12 - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte - se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.17 din Catalog „Poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte“;– rândul 13 - tunele - se completează cu valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.18 din Catalog „Tunele“;– rândul 14 - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare - se completează având în vedere pct. 1.3.8 din Catalog „Piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule. Construcții aeroportuare“;– rândul 15 - canale pentru navigație - se completează având în vedere pct. 1.3.11 din Catalog „Canale pentru navigație“;– rândul 16 se completează cu valoarea altor active fixe încadrate în grupa „Construcții“.4.31.(1) Instituțiile publice au obligația să analizeze înainte de înscrierea în situațiile financiare anuale natura juridică a bunurilor imobile din domeniul privat al statului definite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, precum și din proprietatea privată a instituției publice, astfel încât datele raportate în situațiile financiare să fie în concordanță cu datele din inventare.4.31.(2) În vederea evitării dublei raportări a bunurilor din domeniul public al statului, instituțiile de învățământ preuniversitar/unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora funcționează cluburi sportive fără personalitate juridică se vor pune de acord cu inspectoratele școlare asupra datelor raportate în situațiile financiare anuale cu privire la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și în folosința gratuită a cluburilor sportive școlare.4.32. Sectoarele instituționale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt cele prevăzute la pct. 2.(10) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015.În vederea întocmirii corecte a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ (anexa nr. 40a la situațiile financiare), a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ (anexa nr. 40b la situațiile financiare) și a formularului „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ (anexa nr. 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.4.33. În scopul identificării cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat se au în vedere prevederile pct. 4.39 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.Raportarea datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se efectuează în:– anexa nr. 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“ la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451;– anexa nr. 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“ la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 298, 299, 300, 301, 302;– anexa nr. 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“ la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 300, 301, 302, 303, 304.Prezentarea acestor informații se efectuează într-o notă explicativă.Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidențiază, după caz, astfel:401, 404 = 5190110 (1670108; 1670208)/analitice distincteDobânda aferentă datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se evidențiază, după caz, astfel:666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte4.34. Unitățile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală raportează creanțele față de casele de sănătate în anexa nr. 40a „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de ...“, la rd. 306.1, respectiv în anexa nr. 40b „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de ...“, la rd. 171.1, cele de subordonare locală.Casele de sănătate raportează datoriile față de unitățile sanitare publice cu paturi în anexa nr. 40c „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de ...“, la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.Creanțele raportate de unitățile sanitare publice cu paturi se pun de acord cu datoriile din evidența caselor de sănătate.Eventualele diferențe se explică atât de unitățile sanitare publice cu paturi, cât și de casele de sănătate în raportul ce însoțește situațiile financiare, în notele explicative referitoare la creanțe și, respectiv, datorii.Casele de sănătate prezintă în raportul ce însoțește situațiile financiare explicații cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanțier provenind din depășirea contractelor încheiate cu unitățile sanitare publice cu paturi.4.35. Conturile de venituri (7xx) și conturile de cheltuieli (6xx) raportate în „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) întocmit la 31 decembrie 2017 se prezintă detaliat în formularul „Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări, precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial“, pe modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 116/2014, pe fiecare subsector (administrație centrală, administrație locală, asigurări sociale) și sursă de finanțare, precum și pe total.Formularul actualizat cu conturile noi aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014, prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.373/2016, se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.Situațiile se depun la Ministerul Finanțelor Publice până la 31 iulie 2018.4.36.(1) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în „Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli“ (anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare), întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, poartă viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.4.36.(2) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7b la situațiile financiare) și în formularul „Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli“ (anexa nr. 18 la situațiile financiare), se pun de acord cu datele din evidența agențiilor/ autorităților de implementare.4.37. Situațiile financiare anuale sunt însoțite de raportul de analiză pe bază de bilanț, care cuprinde: notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, notele explicative prevăzute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 71/2013, precum și alte note considerate necesare.4.38. Instituțiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2017 în baza unor acte normative întocmesc o notă explicativă pentru diferențele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2016 și soldurile inițiale de la 1 ianuarie 2017.4.39. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligații neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.4.40. Instituțiile publice care în anul 2017 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează în raportul de analiză pe bază de bilanț natura și valoarea pagubelor respective.4.41. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate de supraveghere a pieței financiare nonbancare și este clasificată de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 126 „Subsector auxiliar-financiar“. Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecințe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil și de raportare a situațiilor financiare. În consecință, aceasta aplică în continuare reglementările contabile referitoare la instituțiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele metodologice referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale și, respectiv, a raportărilor financiare.4.42. La situațiile financiare la 31 decembrie 2017, unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilanț“ cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanțare a acestora.De asemenea, unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2017 și a operațiunilor efectuate de acestea.Formularul „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local."Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde și coloana 3 pentru finanțarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc formularele: „Contul de execuție a bugetului de stat“ (anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare), „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 2 la situațiile financiare) și „Situația fluxurilor de trezorerie“ (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării. Aceste formulare cuprind veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.În mod experimental, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc formularul „Bilanț“, și detaliat pe cele două sectoare, buget de stat și, respectiv, buget local. O copie a formularului „Bilanț“ întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ și pentru verificare la inspectoratele școlare, fără a fi centralizat de acestea în bilanțul propriu. Acesta conține numai operațiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2017, având ca solduri inițiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2016.Bilanțul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unitățile de învățământ preuniversitar de stat la inspectoratele școlare se centralizează distinct la Ministerul Educației Naționale.4.43. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la cap. III pct. 10 lit. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile și în anul 2018.4.44. Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune depun la Ministerul Finanțelor Publice formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 6 la situațiile financiare) și formularul „Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli“ (anexa nr. 7 la situațiile financiare), precum și formularul „Sinteza finanțării programelor“ și formularul „Fișa programului“ (anexele nr. 25 și 26 la situațiile financiare anuale).  +  Capitolul V Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale5.1.(1) Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane delegate cu exercitarea acestor competențe.În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se însoțesc de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.5.1.(2) Situațiile financiare anuale centralizate trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă a ordonatorului principal de credite prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.5.2. Reprezentanții autorităților publice, ai ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale și instituțiilor publice autonome au obligația să se prezinte la Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situațiilor financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic.Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligați să depună situațiile financiare la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și pe suport magnetic.Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2017 fără prezentarea acestora și pe suport magnetic.Răspunderea pentru concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format letric în situațiile financiare la 31 decembrie 2017 revine ordonatorului principal de credite.5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Finanțelor Publice este de „50 de zile de la încheierea exercițiului financiar“.Astfel, situațiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2017, întocmite de administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția de metodologie contabilă instituții publice, până la data de 19 februarie 2018.5.4. Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nedepunerea situațiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.5.5. Avizul prefectului privind situațiile financiare obținut în baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înaintează conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; acesta nu se mai înaintează și Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția de metodologie contabilă instituții publice.5.6.(1) Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.5.6.(2) Situațiile financiare anuale centralizate ale autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe ale administrației publice centrale și locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afișează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorității ori instituției publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.5.6.(3) Bilanțul instituțiilor publice, contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat și contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj se afișează pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/proiecte de acte normative