NORME METODOLOGICE din 25 martie 2020de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 3 aprilie 2020  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.801 din 25 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020.
   +  Capitolul I Prevederi generale1.1. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.1.2. Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice prevăzute la pct. 1.1 au obligația să întocmească și să depună în sistemul național de raportare - Forexebug formularele din sfera raportării situațiilor financiare. 1.3. Pe baza datelor din balanța de verificare și a celorlalte formulare din sfera raportării situațiilor financiare transmise în sistem, sistemul național de raportare - Forexebug generează rapoartele privind situațiile financiare trimestriale și anuale, rapoartele privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe.1.4. Rapoartele privind situațiile financiare, rapoartele privind notele la situațiile financiare, alte rapoarte/anexe au componența prevăzută la art. 2 din ordin. Pentru datele înscrise în aceste rapoarte, instituțiile întocmesc raportul de analiză pe bază de bilanț care cuprinde note explicative. 1.5. Situațiile financiare anuale reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie a fiecărui an.1.6. (1) Rapoartele privind situațiile financiare, rapoartele privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe, generate din sistemul național de raportare - Forexebug se elaborează în lei, cu două zecimale, distinct, pe sectoare bugetare, cu excepția informațiilor referitoare la buget care sunt exprimate în lei, fără zecimale. În cadrul fiecărui sector bugetar, entitățile publice pot avea una sau mai multe surse de finanțare.(2) Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale instituțiile publice pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.1.7. Formularele și machetele rapoartelor actualizate, conform structurii indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat și a reglementărilor în vigoare în domeniul contabilității instituțiilor publice, se aprobă de conducerea Ministerului Finanțelor Publice și pot fi descărcate de instituțiile publice prin accesarea „Sistemul național de raportare Forexebug/Informații publice/Formulare și machete rapoarte Forexebug“ de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice sau pot fi puse la dispoziție de către unitățile Trezoreriei Statului la care sunt arondate instituțiile publice. 1.8. (1) În temeiul art. 56 alin. (1) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice elaborează contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului. După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi a României, acestea se aprobă de Parlament.(2) Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice întocmește anual bilanțul instituțiilor publice; bilanțul anual al instituțiilor publice agregat la nivelul sectorului administrației publice, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.1.9. Situațiile financiare anuale agregate ale autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe ale administrației publice centrale și locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afișează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorității ori instituției publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.1.10. Bilanțul instituțiilor publice agregat la nivelul sectorului administrației publice, contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat și contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj se afișează pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/ proiecte de acte normative.  +  Capitolul II Instrucțiunile de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug2.1. Rapoartele privind situațiile financiare, rapoartele privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug se elaborează pentru fiecare sector în parte, respectiv: 01 „Administrația centrală“, 02 „Administrația locală“, 03 „Asigurări sociale - pensii“, 04 „Asigurări sociale - șomaj“ și 05 „Asigurări sociale - sănătate“, iar la fiecare sector pentru toate sursele acestuia, și anume: sursa A „Finanțare integrală din buget“, sursa B „Credite externe“, sursa C „Credite interne“, sursa D „Fonduri externe nerambursabile“, sursa E „Activități finanțate integral din venituri proprii“, sursa F „Integral venituri proprii“, sursa G „Venituri proprii și subvenții“, sursa H „Bugetul aferent activității de privatizare“, sursa I „Bugetul Fondului pentru Mediu“, sursa J „Bugetul Trezoreriei Statului“, sursa K „Reclasificate“ și sursa L „Fondul de risc“. 2.2. Conturile de active, datorii și capitaluri proprii abrogate/eliminate din Planul de conturi pentru instituții publice se păstrează în formularele din sfera raportării situațiilor financiare, în rapoartele privind situațiile financiare, în rapoartele privind notele la situațiile financiare și în alte rapoarte/anexe, până la sfârșitul exercițiului financiar, pentru soldurile inițiale, în vederea generării rapoartelor din sistem.2.3. Conturile de venituri (7xx) și de cheltuieli (6xx) abrogate/eliminate din Planul de conturi pentru instituții publice se păstrează în formularele din sfera raportării situațiilor financiare, în rapoartele privind situațiile financiare, în rapoartele privind notele la situațiile financiare, până la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în exercițiul financiar următor, în vederea generării rapoartelor din sistem.3. „Bilanț“ (anexa nr. 2 la ordin) 3.1. Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii și capitaluri proprii ale instituției publice la sfârșitul perioadei de raportare, precum și în alte situații prevăzute de lege. Prin diferența dintre total active și total datorii se determină indicatorul active nete, care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.3.2. Pentru fiecare element de bilanț trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exercițiul financiar precedent. Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative; un element de bilanț pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepția cazului în care există un element corespondent pentru exercițiul financiar precedent.3.3. „Bilanțul“ se generează din sistem, pe baza ultimei balanțe de verificare. La nivelul instituției publice, balanța de verificare a conturilor sintetice trebuie pusă de acord cu balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.3.4. În „Bilanț“ sunt prezentate, pe rânduri, următoarele informații:Rândul 3 „Active fixe necorporale“ - valoarea activelor fixe necorporale și activelor fixe necorporale în curs de execuție rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe necorporale, diminuată cu valoarea amortizărilor și ajustărilor de depreciere aferente:(ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 – 2800300 – 2800500 – 2800800 – 2800801 – 2800809 – 2900400 – 2900500 – 2900800 – 2900801 – 2900809 – 2930100);Rândul 4 „Active fixe corporale“ - valoarea activelor fixe corporale și activelor fixe corporale în curs de execuție rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, diminuată cu valoarea amortizărilor și ajustărilor de depreciere aferente: (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2150000 + 2310000 – 2810100 – 2810201 – 2810202 – 2810203 – 2810204 – 2810205 – 2810206 – 2810207 – 2810208 – 2810301 – 2810302 – 2810303 – 2810304 – 2810400 – 2910100 – 2910201 – 2910202 – 2910203 – 2910204 – 2910205 – 2910206 – 2910207 – 2910208 – 2910301 – 2910302 – 2910303 – 2910304 – 2910400 – 2930200);Rândul 5 „Active financiare“ - valoarea activelor financiare necurente (investiții pe termen lung) sub formă de acțiuni, obligațiuni și alte creanțe imobilizate rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active financiare, diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente: (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 – 2960101 – 2960102 – 2960103 – 2960200);Rândul 6 „Creanțe necurente“ - valoarea creanțelor necurente ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului), rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de creanțe diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente:(ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 – 4910200 – 4960200);Rândul 7 - „Total active necurente“ - valoarea totală a activelor necurente rezultată din însumarea rândurilor: 3 + 4 + 5 + 6;Rândul 9 „Stocuri“ - valoarea stocurilor existente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, ajustată cu valoarea diferențelor de preț și diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente sau cu valoarea TVA neexigibilă aferentă stocurilor de mărfuri:(ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/– 3480000 +/– 3780000 – 3910000 – 3920100 – 3920200 – 3920300 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 – 3950100 – 3950200 – 3950300 – 3950400 – 3950600 – 3950700 – 3950800 – 3960000 – 3970100 – 3970200 – 3970300 – 3980000 – 4420803);Rândul 10 „Creanțe“ - valoarea creanțelor curente provenind din operațiuni comerciale și avansuri ce urmează a fi încasate pe o perioadă mai mică de un an (conform legii sau contractului), rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente, valoarea creanțelor bugetare deținute de instituție, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente, valoarea creanțelor din operațiuni cu Comunitatea Europeană rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare, valoarea altor decontări:(ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4420400 + 4420802 + 4480200 + 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610101 + 4610102 + 4610103 + 4610104 + 4610109 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4730103 + 4730109 + 4740000 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890000 + 4890101 + 4890301 – 4910100 – 4960100 – 4970000 + 5120800 + 5180701 + 5180702);Rândul 11 „Active financiare“ - valoarea activelor financiare curente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active financiare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente, valoarea investițiilor pe termen scurt (obligațiuni emise și răscumpărate) diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente:(ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109 + 5050000 – 5950000);Rândul 12 „Disponibilități“ - valoarea totală a disponibilităților din venituri aflate în conturile de la trezorerie, a altor disponibilități aflate în conturile de la trezorerie și instituții de credit, din casă, diminuate cu plățile nete de casă (în cursul exercițiului): (ct. 5100000 + 5120101 + 5120102 + 5120402 + 5120501 + 5120502 + 5120600 + 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5130101 + 5130102 + 5130202 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140102 + 5140202 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150102 + 5150103 + 5150202 + 5150301 + 5150302 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160102 + 5160202 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170102 + 5170202 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5240100 + 5240300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290102 + 5290201 + 5290202 + 5290301 + 5290302 + 5290400 + 5290901 + 5290902 + 5310101 + 5310402 + 5410101 + 5410102 + 5410202 + 5500101 + 5500102 + 5520000 + 5550101 + 5550102 + 5550103 + 5550202 + 5550400 + 5570101 + 5570202 + 5580101 + 5580102 + 5580201 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590101 + 5590102 + 5590202 + 5600101 + 5600102 + 5600103 + 5600300 + 5600401 + 5600402 + 5610101 + 5610102 + 5610103 + 5610300 + 5620101 + 5620102 + 5620103 + 5620300 + 5620401 + 5620402 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 – 7700000);Rândul 13 „Alte valori și avansuri de trezorerie“ - valoarea preluată din soldurile conturilor de alte valori și avansuri de trezorerie:(ct. 5110101 + 5110102 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100 + 5420200);Rândul 14 „Cheltuieli în avans“ - valoarea cheltuielilor înregistrate în avans preluate din soldul debitor al contului 4710000;Rândul 15 „Total active curente“ - valoarea activelor curente rezultată din însumarea rândurilor: 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;Rândul 16 „Total active“ - valoarea totală a activelor necurente și curente rezultată din însumarea rândurilor 7 + 15;Rândul 19 „Datorii comerciale și alte datorii“ - valoarea datoriilor necurente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de decontări cu furnizorii de active fixe, creditorii și vărsăminte de efectuat pentru active financiare și investiții financiare, alte datorii în legătură cu personalul, ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului):(ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209);Rândul 20 „Împrumuturi pe termen lung“ - valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului): (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 – 1690200);Rândul 21 „Provizioane“ - valoarea provizioanelor constituite pe termen lung pentru litigii, garanții acordate clienților, garanții pentru împrumuturi etc., ce urmează a fi diminuate/anulate pe o perioadă mai mare de un an:(ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208);Rândul 22 „Total datorii necurente“ - totalul datoriilor necurente rezultate din însumarea rândurilor: 19 + 20 + 21;Rândul 24 „Datorii comerciale și alte datorii“ - valoarea datoriilor curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale și avansuri ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (conform legii sau contractului), din însumarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc., valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană și alte datorii: (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620101 + 4620103 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730103 + 4730109 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800);Rândul 25 „Împrumuturi pe termen scurt“ - valoarea împrumuturilor pe termen scurt ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen scurt, valoarea împrumuturilor pe termen lung reprezentând sume ce trebuie plătite în cursul exercițiului curent - rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen scurt și pe termen mai mare de un an:(ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 – 1690100 + 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190);Rândul 26 „Salarii, contribuții și alte drepturi sociale“ - valoarea datoriilor către salariați și a contribuțiilor aferente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de salarii și contribuții sociale, valoarea datoriilor reprezentând alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor respective de datorii:(ct. 4210000 + 4220100 + 4220200 + 4230000 + 4240000 + 4260000 + 4270100 + 4270200 + 4270300 + 4280101 + 4290000 + 4310100 +4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4380000);Rândul 27 „Venituri în avans“ - valoarea veniturilor înregistrate în avans, preluate din soldul creditor al contului 472;Rândul 28 „Provizioane“ - valoarea datoriilor reprezentând provizioane constituite pe termen scurt pentru litigii, garanții acordate clienților, garanții pentru împrumuturi etc., ce urmează a fi diminuate/anulate într-o perioadă de până la un an: (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108);Rândul 29 „Total datorii curente“ - totalul datoriilor curente rezultate din însumarea rândurilor: 24 + 25 + 26 + 27 + 28;Rândul 30 „Total datorii“ - totalul datoriilor curente și necurente rezultate din însumarea rândurilor: 22 + 29;Rândul 31 „Active nete“ - valoarea indicatorului „Active nete“, determinată ca diferența între total active și total datorii, (rd. 16- 30) valoare care trebuie să fie egală cu cea a capitalurilor proprii (rd. 36);Rândul 33 „Rezerve, fonduri“ - valoarea rezervelor și fondurilor constituite, rezultate din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve și fonduri: (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 +/–1060000 + 1320000 + 1330000);Rândul 34 „Rezultatul reportat“ - soldul creditor al contului 117; soldul debitor se trece cu semnul minus;Rândul 35 „Rezultatul patrimonial al exercițiului“ - soldul creditor al contului 121; soldul debitor se trece cu semnul minus;Rândul 36 „Total capitaluri proprii“ - valoarea capitalurilor proprii rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve și fonduri, rezultat reportat și rezultat patrimonial. Soldurile debitoare ale conturilor reprezentând rezultatul reportat și rezultatul patrimonial (deficit), se scad: (rd. 33 +/– 34 +/– 35).4. „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 3 la ordin)4.1. (1) „Contul de rezultat patrimonial“ prezintă situația veniturilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent.(2) Veniturile sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.(3) Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.4.2. În „Contul de rezultat patrimonial“ sunt prezentate și veniturile calculate (de exemplu, venituri din reluarea provizioanelor și ajustărilor de valoare) care nu implică o încasare a acestora, precum și cheltuielile calculate (de exemplu, cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările de valoare) care nu implică o plată a acestora.4.3. Pentru fiecare indicator din „Contul de rezultat patrimonial“ trebuie prezentată atât valoarea indicatorului din anul curent, cât și valoarea aferentă pentru exercițiul financiar precedent.4.4. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituției publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sector (administrația centrală, administrația locală etc.), trimestrial și anual. Datele se preiau din soldurile conturilor de venituri și din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la începutul anului, înainte de închidere.4.5. În „Contul de rezultat patrimonial“ sunt prezentate pe rânduri următoarele informații: la rândurile de venituri, soldurile creditoare ale conturilor de venituri înainte de închidere; la rândurile de cheltuieli, soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli înainte de închidere.Rândul 2 „Venituri din impozite, taxe și contribuții“ - sumele reprezentând venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări, precum și alte venituri ale bugetelor preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere: (ct. 7300100 + 7300200 + 7300201 + 7300202 + 7300203 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7350601 + 7350602 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450700 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900);Rândul 3 - „Venituri din vânzare de bunuri și servicii“ - sumele reprezentând venituri din activități economice preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere: (ct. 7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 +/– 7090000); Rândul 4 „Finanțări nerambursabile“ - sumele reprezentând venituri din finanțări din fonduri externe nerambursabile, donații, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere: (ct. 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7790109); Rândul 5 „Subvenții primite“ - sumele reprezentând venituri din subvenții și cofinanțare, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere: (ct. 7720100 + 7720200 + 7780000); Rândul 6 „Transferuri“ - veniturile din transferuri preluate din soldul creditor al contului de venituri înainte de închidere (ct. 7510500);Rândul 7 „Dobânzi“ - veniturile din dobânzi preluate din soldul creditor al contului de venituri înainte de închidere (ct. 7660000);Rândul 8 „Dividende“ - veniturile din dividende preluate din soldul creditor al contului de venituri înainte de închidere: (ct. 7500000 + 7500100);Rândul 9 „Diferențe de curs valutar“ - veniturile din diferențe de curs valutar preluate din soldul creditor al conturilor de venituri înainte de închidere: (ct. 7650100 + 7650200);Rândul 10 „Alte venituri“ - veniturile din creanțe reactivate și debitori diverși, venituri din proprietate, venituri din vânzări de bunuri și servicii, venituri din creanțe imobilizate, venituri din investiții financiare cedate, finanțarea în baza unor acte normative speciale, fonduri cu destinație specială, veniturile fondului de risc, venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit, venituri din provizioane, venituri din ajustări de depreciere, venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, diverse venituri etc. preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere:(ct. 7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7630000 + 7640000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7710000 + 7760000 + 7770000 + 7790101 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7860300 + 7860400 + 7910000);Rândul 11 „Total venituri“ - rezultă din însumarea rândurilor: 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10;Rândul 13 „Salarii, contribuții și alte drepturi salariale“ - sumele reprezentând cheltuielile cu salariile și alte beneficii acordate salariaților și altor categorii de personal, precum și contribuțiile sociale aferente salariilor angajaților, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000);Rândul 14 „Bunuri și servicii“ - sumele reprezentând valoarea consumului de materii prime, materiale consumabile, energie, apă și alte cheltuieli materiale preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100);Rândul 15 „Subvenții acordate“ - reprezentând subvențiile acordate, preluate din soldul debitor al contului de cheltuieli înainte de închidere (ct. 6700000); Rândul 16 „Transferuri“ - sumele reprezentând cheltuielile cu transferurile acordate, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6780000);Rândul 17 „Asistență socială“ - sumele reprezentând cheltuielile cu asistența socială, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6760000 + 6770000); Rândul 18 „Cheltuieli de capital“ - sumele reprezentând valoarea cheltuielilor cu active fixe neamortizabile și cheltuieli cu rezerva de stat preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6290200 + 6890100 + 6890200 + 6820101 + 6820109 + 6820200)Rândul 19 „Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea“ - sumele reprezentând valoarea cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6810100 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6860300 + 6860400 + 6860800); Rândul 20 „Cheltuieli cu provizioanele“ - sumele reprezentând cheltuielile cu provizioanele, preluate din soldul debitor ale contului de cheltuieli înainte de închidere (ct. 6810200); Rândul 21 „Diferențe de curs valutar“ - sumele reprezentând valoarea cheltuielilor cu diferențele de curs valutar preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6650100 + 6650200);Rândul 22 „Dobânzi“ - sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile, preluate din soldul debitor ale contului de cheltuieli înainte de închidere (ct. 6660000); Rândul 23 „Alte cheltuieli“ - sumele reprezentând valoarea altor cheltuieli (cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, pierderi din creanțe și debitori diverși, pierderi din creanțe imobilizate, cheltuieli din investiții financiare cedate, cheltuieli cu pierderi din calamități, cheltuieli din operațiuni extraordinare cu active fixe, alte cheltuieli), preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere:(ct. 6350100 + 6350200 + 6540000 + 6580101 + 6580109 + 6630000 + 6640000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6790000 + 6900000 + 6910000);Rândul 24 „Total cheltuieli“ - sumele reprezentând totalul cheltuielilor, rezultat din însumarea rândurilor: 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23;Rândul 25 „Rezultatul patrimonial al exercițiului (excedent/deficit)“ - determinat ca diferență între rândul 11 „Total venituri“ și rândul 24 „Total cheltuieli“.5. „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit“ (anexa nr. 4 la ordin)5.1. (1) În „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit“ sunt prezentate existența și mișcările de numerar aflate în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului și în casierie (în lei) ale instituțiilor publice, precum și în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casierie (în valută) ale instituțiilor publice, pe următoarea structură, pe activități:a) fluxuri de trezorerie din activitatea operațională;b) fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții;c) fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare;d) fluxuri de trezorerie din activitatea fonduri externe nerambursabile (FEN).(2) Fluxurile de trezorerie din activitatea operațională prezintă mișcările de numerar (încasări și plăti) rezultate din activitatea curentă, care se corelează cu codurile din clasificația bugetară a veniturilor și cheltuielilor, altele decât cele menționate pentru activitatea de investiții, activitatea de finanțare și activitatea fonduri externe nerambursabile (FEN); codurile bugetare 31 „Venituri din dobânzi“ și 30 „Dobânzi“ se prezintă la activitatea operațională.(3) Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codurile bugetare 85.01.01 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local“ și 85.01.03 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice“ se prezintă la activitatea operațională.(4) Fluxurile de trezorerie din activitatea de investiții prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din achizițiile ori vânzările de active fixe, care se corelează cu clasificația bugetară astfel:a) încasările se corelează cu codul 39 „Venituri din valorificarea unor bunuri“;b) plățile se corelează cu codurile 71 „Active nefinanciare“ și 72 „Active financiare“.(5) Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codurile bugetare: 85.01.02 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local“ și 85.01.04 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice“ se prezintă la activitatea de investiții.(6) Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanțare prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare, care se corelează cu clasificația bugetară, astfel:a) încasările se corelează cu sumele reprezentând încasări din rambursarea împrumuturilor acordate preluate din codurile bugetare 40 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“ (excepție: codul 40.16 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“ care este la activitatea FEN) și 41 „Alte operațiuni financiare“ (excepție codurile: 41.01 „Disponibilități din venituri curente constituite în depozite“, 41.05 „Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București“, 41.07 „Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii“, 41.09 „Disponibilități din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale“, 41.14 „Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții“, 41.15 „Sume rambursate din Fondul de Dezvoltare și Investiții“ care se raportează la activitatea operațională și codul 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“ care se prezintă la activitatea FEN); b) plățile se corelează cu codurile 80 „Împrumuturi“, 81 „Rambursări de credite“.(7) Fluxurile de trezorerie din activitatea fonduri externe nerambursabile prezintă mișcările de numerar (încasări și plăți) aferente fondurilor externe nerambursabile, care se corelează cu clasificația bugetară, astfel:a) încasările se corelează cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile preluate din codurile bugetare: 40.16 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“, 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“, 42.07 „Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD“, 42.20 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 42.39 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare“, 42.42 „Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA“, 42.43 „Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA“, 42.45 „Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European“, 42.60 „Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE“, 42.61 „Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian“, 42.62 „Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare“, 42.69 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“, 42.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“, 42.71 „Sume alocate de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020“, 42.75 „Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021“, 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, 46 „Alte sume primite de la UE“ și 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“; b) plățile se corelează cu codurile 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(8) Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codul bugetar 85.01.05 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile“ se prezintă la activitatea fonduri externe nerambursabile (FEN).(9) Plățile aferente bugetului Fondurilor externe nerambursabile, sursa 08/D, cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite ai bugetului de stat la alte naturi de cheltuieli decât titlul 56 și titlul 58, sunt prezentate pe naturi de cheltuieli, la activitatea operațională sau investiții, după caz.5.2. În „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit“ sunt prezentate, pe coloane și rânduri, următoarele informații:(1) Coloana 1 „Total general“ - totalul sumelor în lei si valută aflat în casieria instituției, în conturile de venituri și cheltuieli bugetare și în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, precum și la instituțiile de credit.(2) Coloana 2 „Casa“ - numerarul aflat în casieria instituției evidențiat în conturile 5310101 „Casa în lei“ și 5310402 „Casa în valută“ - sunt prezentate următoarele informații:a) la rândurile de „Încasări“ aferente fiecărei activități se prezintă soldurile finale debitoare dezvoltate în analitic pe structura clasificației bugetare pentru venituri; b) la rândurile de „Plăți“ aferente fiecărei activități se prezintă soldurile finale, dezvoltate în analitic pe structura clasificației bugetare pentru cheltuieli. Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codul bugetar 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“ se prezintă pe rânduri distincte la fiecare activitate;c) în situația în care conturile nu sunt dezvoltate pe clasificația bugetară de venituri sau cheltuieli, soldurile finale debitoare se prezintă la rândul „Alte încasări“. (3) Coloana 3 „Trezor“ - totalul sumelor aflate în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, precum și în conturile de disponibil deschise la unitățile Trezoreriei Statului, prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.(4) Coloana 4 „Non-trezor“ - totalul sumelor aflate în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, precum și în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit.(5) În coloanele: 5 (sursa A), 7 (sursa B), 9 (sursa C), 11 (sursa D), 13 (sursa E), 15 (sursa F), 17 (sursa G), 19 (sursa H), 21 (sursa I), 23 (sursa J), 25 (sursa K) și 27 (sursa L) - Trezor pentru sumele derulate prin unitățile Trezoreriei Statului sunt prezentate următoarele informații:a) veniturile aferente fiecărui sector bugetar de la sursele de finanțare: A „Integral de la buget“, B „Credite externe“, sursa C „Credite interne“, sursa D „Fonduri externe nerambursabile“, sursa E „Activități finanțate integral din venituri proprii“, sursa F „Integral venituri proprii“, sursa G „Venituri proprii și subvenții“, sursa H „Bugetul aferent activității de privatizare“, sursa I „Bugetul Fondului pentru Mediu“, sursa J „Bugetul Trezoreriei Statului“, sursa K „Reclasificate“ și sursa L „Fondul de risc“ - veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, evidențiate în conturile: 5130101, 5140101, 5160101, 5170101 (la codurile bugetare 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03 „Sume aferente creditelor externe“), 5150103 (la codul bugetar 41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“), 5200100, 5210100, 5240100, 5250101, 5250102, 5600101, 5610101, 5620101, 5710100, 5740101, 5740102, 5750100;b) plățile aferente fiecărui sector bugetar de la sursele de finanțare: A „Integral de la buget“, B „Credite externe“, sursa C „Credite interne“, sursa D „Fonduri externe nerambursabile“, sursa E „Activități finanțate integral din venituri proprii“, sursa F „Integral venituri proprii“, sursa G „Venituri proprii și subvenții“, sursa H „Bugetul aferent activității de privatizare“, sursa I „Bugetul Fondului pentru Mediu“, sursa J „Bugetul Trezoreriei Statului“, sursa K „Reclasificate“ și sursa L „Fondul de risc“ - soldurile conturilor de finanțare bugetară 7700000 „Finanțare de la buget“ dezvoltate în analitic pe structura clasificației bugetare, reprezentând plățile nete de casă; soldul pentru conturile de finanțare de la buget se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) și reflectă totalul plăților nete de casă; excepție fac sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codul bugetar 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“. (6) Coloana 29 „Disponibilități -Trezor“ - sunt prezentate pe fiecare sector în parte conturile de disponibilități ale instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului, prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, care nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare, la rândul de încasări la activitatea operațională, cu soldurile finale debitoare ale conturilor de disponibil deschise la trezorerie, diminuate cu soldurile inițiale debitoare ale acestora. (7) În coloanele: 6 (sursa A), 8 (sursa B), 10 (sursa C), 12 (sursa D), 14 (sursa E), 16 (sursa F), 18 (sursa G), 20 (sursa H), 22 (sursa I), 24 (sursa J), 26 (sursa K) și 28 (sursa L) pentru sumele derulate prin instituțiile de credit sunt prezentate următoarele informații:a) pentru toate sectoarele bugetare și toate sursele de finanțare în situația în care sumele încasate în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului: la rândurile „Plăți“ aferente fiecărei activități - sumele reprezentând soldurile finale debitoare ale conturilor contabile de disponibil corespunzătoare conturilor deschise la instituțiile de credit, dezvoltate pe coduri de cheltuieli bugetare potrivit clasificației bugetare, se înscriu cu semnul minus; b) pentru toate sectoarele bugetare și toate sursele de finanțare în situația în care sumele sunt încasate direct în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit pe coduri de clasificație bugetară: la rândurile „Încasări“ aferente fiecărei activități - sumele reprezentând soldurile finale debitoare ale conturilor contabile de disponibil corespunzătoare conturilor deschise la instituțiile de credit pe coduri de venituri bugetare potrivit clasificației bugetare, iar la rândurile „Plăți“ aferente fiecărei activități -– sumele reprezentând soldurile finale creditoare (debitoare cu minus) ale conturilor contabile de disponibil corespunzătoare conturilor deschise la instituțiile de credit, dezvoltate pe coduri de cheltuieli bugetare potrivit clasificației bugetare, se înscriu cu semnul plus.(8) Coloana 30 „Disponibilități Non - trezor“ - fiecare sector bugetar în parte, conturile contabile de disponibilități ale instituțiilor publice deschise la instituțiile de credit, care nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare, la rândul de „Alte încasări“ la activitatea operațională, cu soldurile finale debitoare ale conturilor de disponibil, diminuate cu soldurile inițiale debitoare ale acestora. (9) În rândul 49 „Numerar și echivalent de numerar la începutul anului“ sunt prezentate:a) soldurile inițiale ale conturilor de rezultate din anii precedenți ale bugetelor de venituri și cheltuieli (conturile contabile: 5150500, 5210300, 5240300, 5250301, 5250302, 5600300, 5610300, 5620300, 5710300, 5740301, 5740302, 5750300);b) soldurile inițiale ale conturilor de disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, în situația în care bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) nu este aprobat cu buget de venituri (contul contabil 5150600);c) soldurile inițiale ale conturilor de disponibil din împrumuturi din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor (conturile contabile: 5130301, 5130302, 5140301, 5140302, 5160301, 5160302, 5170301, 5170302);d) soldurile inițiale ale conturilor contabile de disponibilități care nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare.(10) În rândul 50 „Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent“ se înscriu următoarele:a) sumele recuperate în excedentul anilor precedenți pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu; b) sumele reprezentând reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite;c) sumele primite în excedentul anului precedent în situația reorganizărilor;d) sumele reprezentând împrumutul primit de la trezorerie de către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(11) În rândul 51 „Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent“ se înscriu următoarele:a) sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, pentru acoperirea golurilor temporare de casă, pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu;b) sumele transferate din excedent la bugetul local pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii;c) sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie;d) sumele transferate din excedentul anului precedent în situația reorganizărilor.(12) La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rândurile 50 și 51 trebuie să fie egale, cu următoarele excepții:a) sumele transferate din excedentul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii, care se preiau ca venit la bugetul local;b) sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie, precum și în situația reîntregirii excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite;c) sumele primite/transferate în/din excedentul anului precedent în situația reorganizărilor.(13) În rândul 52 „Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent“ se înscriu sumele pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, precum și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe, sumele neutilizate la finele anului precedent, transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective.(14) În rândul 53 „Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei“, la raportările financiare anuale, sunt prezentate:a) soldurile finale ale conturilor de rezultat din anii precedenți ale bugetelor aprobate cu buget de venituri și cheltuieli (conturile contabile: 5150500, 5210300, 5240300, 5250301, 5250302, 5600300, 5610300, 5620300, 5710300, 5740301, 5740302, 5750300); b) soldurile finale ale conturilor de disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor, în situația în care bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) nu este aprobat cu buget de venituri (contul contabil 5150600); c) soldurile finale ale conturilor de disponibil din împrumuturi din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor (conturile contabile: 5130301, 5130302, 5140301, 5140302, 5160301, 5160302, 5170301, 5170302);d) soldurile finale ale conturilor de disponibilități care nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare, după caz. (15) În cursul anului, rândul 53 „Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei“ prezintă suma rezultată din calcul (rd. 53 = rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 – rd. 51 – rd. 52).5.3. Pentru instituțiile publice care înregistrează în creditul contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local, nu se prezintă aceste sume în „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit“. 5.4. Instituțiile publice au obligația să verifice corespondența datelor înscrise în „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit“ cu cele din extrasele de cont eliberate de unitățile Trezoreriei Statului sau de instituțiile de credit, după caz.6. „Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii“ (anexa nr. 5 ordin)6.1. (1) Prezintă valoarea capitalurilor proprii rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve și fonduri, rezultat reportat și rezultat patrimonial.(2) Soldurile debitoare ale conturilor reprezentând rezultatul reportat și rezultatul patrimonial (deficit) se scad. 6.2. Modificările capitalurilor proprii ale unei instituții între începutul și finalul perioadei de raportare reflectă creșterea sau reducerea activului net în cursul perioadei.6.3. În „Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii“ se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile. 7. „Contul de execuție venituri“ (anexa nr. 6 la ordin)7.1. (1) În „Contul de execuție venituri“ sunt prezentate următoarele informații privind veniturile:a) la trimestrele I-III, prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare/prevederi bugetare trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare; la sfârșitul exercițiului financiar, prevederi bugetare inițiale/definitive;b) drepturi constatate, total, din care: ani precedenți și anul curent;c) încasări realizate;d) stingeri pe alte căi decât încasări;e) drepturi constatate de încasat.(2) Informațiile referitoare la prevederi se prezintă potrivit structurii indicatorilor aprobați prin legea bugetului de stat, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare.7.2. „Contul de execuție venituri“ prezintă informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat, la nivel de COFOG3 (capitol, subcapitol, paragraf), cu excepția instituțiilor din sectorul special care se prezintă la nivel de COFOG1, pentru instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului activităților pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri. 7.3. (1) Se prezintă numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți), în structura bugetului aprobat.(2) Sunt evidențiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât și veniturile în valută încasate prin instituțiile de credit, reprezentând venituri aferente bugetului instituției și care nu au fost transferate în conturile de venituri bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului.(3) Sumele reprezentând venituri bugetare încasate prin casă și nedepuse în conturile de venituri deschise la trezorerie sunt prezentate în „Contul de execuție venituri“. (4) În „Contul de execuție venituri“ se prezintă și sumele încasate în bugetele creditelor interne și externe pe codurile bugetare: 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03 „Sume aferente creditelor externe“, precum și sumele încasate în bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa 08/D, pe codul bugetar 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“. (5) Sumele încasate ca împrumut din excedentul anilor anteriori la codurile bugetare: 40.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare“, 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“, 41.06 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“, 40.11.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare“, 40.13.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare“, 40.14.00 „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare“ se prezintă în „Contul de execuție venituri“ în cursul exercițiului financiar; aceste sume nu se prezintă în „Contul de execuție venituri“ la sfârșitul exercițiului financiar, ca urmare a rambursării împrumutului. (6) La instituțiile publice care efectuează transferurile de venituri bugetare de la subcapitolul de venituri 41.07.00 „Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii“, sumele sunt prezentate în „Contul de execuție venituri“, cu valoare negativă la coloana „Încasări realizate“ și cu valoare pozitivă la coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“, fără a fi prezentate și ca drepturi constatate.(7) La instituțiile publice care primesc transferurile de venituri bugetare la subcapitolul de venituri 41.07.00 „Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/parțial din venituri proprii sau între activități finanțate integral din venituri proprii“, sumele se prezintă în „Contul de execuție venituri“ cu valoare pozitivă la coloana „Încasări realizate“ și cu valoare negativă la coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“, fără a fi prezentate și ca drepturi constatate.7.4. (1) Informațiile privind drepturile constatate sunt prezentate pe coloane, astfel:a) coloana „Drepturi constatate din anii anteriori“ - sume preluate din soldurile din anii precedenți ale conturilor de creanțe aferente veniturilor bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), după caz;b) coloana „Drepturi constatate în anul curent“ - sume preluate din rulajele curente ale conturilor de creanțe aferente veniturilor bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), după caz; pentru veniturile încasate fără evidențierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit) ca urmare a nedeclarării și neînregistrării în contabilitate a creanțelor potrivit legii, la coloanele de drepturi constatate (total și anul curent) în anul curent sunt prezentate sume la nivelul încasărilor realizate; în mod similar se procedează și pentru sumele încasate necuvenit care urmează a fi restituite;c) coloana „Încasări realizate“ - toate încasările realizate în trezorerie, la instituții de credit și în casă, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum și sumele restituite pe structura clasificației, cu semnul minus; d) coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“ - sume care au în vedere anularea sau prescripția, conversia în acțiuni etc., precum și diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvențiilor rămase neutilizate la finele anului, diferențe de curs valutar și alte diminuări de disponibilități în condițiile legii, redistribuiri de venituri.(2) Suma coloanelor „Drepturi constatate din anii anteriori“ și „Drepturi constatate în anul curent“ trebuie să fie mai mare sau egală cu suma coloanelor „Încasări realizate“ și „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“.(3) Sumele raportate în „Contul de execuție venituri“ la coloana „Drepturi constatate din anii anteriori“ trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana „Drepturi constatate de încasat“ din „Contul de execuție venituri“ întocmit la 31 decembrie anul precedent.7.5. Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituțiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele de plată electronice instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, se evidențiază astfel:7.5. (1) Sumele achitate la terminalele de plată și care nu au fost încasate în conturile de venituri bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului până la data decontării aferente drepturilor constatate pe seama contribuabililor sau debitorilor care au fost raportate anterior în coloanele „Drepturi constatate din anii anteriori“ și „Drepturi constatate în anul curent“ se raportează în coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“.(2) Debitele constituite pe seama instituțiilor de credit rezultate din stingerea obligațiilor fiscale și/sau bugetare ale contribuabililor nu se raportează în „Contul de execuție venituri“.(3) Sumele încasate de la instituția de credit, aferente tranzacției, în contul de disponibil deschis la unitățile Trezoreriei Statului pe numele instituțiilor publice beneficiare nu se prezintă în „Contul de execuție venituri“.(4) Veniturile încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, provenite din debitele constituite pe seama instituțiilor de credit, se evidențiază la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri deschise la unitățile Trezoreriei Statului și se prezintă în coloana „Încasări realizate“; aceste sume nu se mai înscriu în coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“.7.6. Sumele încasate în anii precedenți în conturi de disponibil deschise la instituții de credit care au fost înregistrate și raportate ca venituri bugetare în „Contul de execuție venituri“ și care se virează în conturi de venituri la trezorerie în anul curent se raportează în „Cont de execuție non-trezor“ (col. 9) la poziția „Venituri“ cu semnul minus și nu se mai prezintă în „Contul de execuție venituri“ în anul curent.7.7. La elaborarea „Contului de execuție venituri“, pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară se cumulează veniturile bugetare evidențiate în contul de trezorerie la subcap. 41.09 „Disponibilități din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale“ (cu semnul minus), cu sumele aflate în depozite constituite la instituțiile de credit din acestea (cu semnul plus).7.8. În „Contul de execuție venituri“, pentru instituțiile publice plătitoare de TVA, în coloanele reprezentând „Drepturi constatate din anii anteriori“ și „Drepturi constatate în anul curent“ se înscrie întreaga valoare a creanței, inclusiv TVA colectată, pe structura clasificației bugetare, iar în coloana „Încasări realizate“, sumele încasate, inclusiv TVA, pe structura clasificației bugetare.7.9. Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmit la Ministerul Finanțelor Publice „Contul de execuție venituri“ completat pe coloana „Încasări realizate“, pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuțiile datorate reprezentând restanțe din anii anteriori. Acestea vor purta viza Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 8. „Contul de execuție cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin)8.1. Se elaborează pe fiecare sector și sursă de finanțare la nivel de COFOG3 (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol și alineat), în structura bugetului aprobat (cu excepția instituțiilor din sectorul special pentru care se elaborează la nivel de COFOG1).8.2. (1) La raportarea anuală, informațiile sunt prezentate pe coloane, astfel:a) credite de angajament inițiale (coloana 1);b) credite de angajament definitive (coloana 2);c) credite bugetare inițiale (coloana 3);d) credite bugetare definitive (coloana 4).(2) La raportările trimestrelor I-III, informațiile sunt prezentate pe coloane, astfel:a) credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 1);b) credite de angajament trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare (col. 2);c) credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 3);d) credite bugetare trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare (coloana 4).(3) La instituțiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în coloanele 1 și 2 sunt prezentate informații numai pentru acțiunile multianuale.(4) La sfârșitul exercițiului financiar, informațiile prezentate în coloane trebuie să respecte următoarele corelații:a) angajamentele bugetare (coloana 5) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 4);b) angajamentele legale (coloana 6) pot depăși creditele de angajament definitive (coloana 2) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie an precedent evidențiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale“ la instituțiile publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la instituțiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru acțiunile multianuale;c) angajamentele legale (coloana 6) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 4) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.) la instituțiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;d) plățile efectuate (coloana 7) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 4) și în angajamentele bugetare (coloana 5);e) angajamentele legale de plătit (coloana 8) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament la finele perioadei de raportare, respectiv angajamentele legale rămase neachitate la sfârșitul exercițiului financiar, evidențiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale“.8.3. În „Contul de execuție cheltuieli“ (coloana 7) se evidențiază atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât și cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituțiile de credit reprezentând cheltuieli aferente bugetului instituției, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului. 8.4. Sumele încasate la titlul 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“, inclusiv cele încasate prin casă, se prezintă pe coloana „Plăți efectuate“ cu semnul minus; pentru aceste sume nu se calculează „Angajamente legale de plătit“ în coloana 8.În conturile contabile 8066000 «Angajamente bugetare» și 8067000 «Angajamente legale» nu se evidențiază sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți care se restituie bugetelor din care au fost acordate. Astfel, în raportul «Contul de execuție cheltuieli», în coloanele angajamente bugetare și angajamente legale nu sunt prezentate sumele recuperate la titlul 85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (la 11-04-2023, Punctul 8.4. din Punctul 8.,Capitolul II a fost completat de Articolul VIII din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 11 aprilie 2023 ) 8.5. Pentru autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, se elaborează „Contul de execuție cheltuieli“, astfel:a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, cuprinse în anexă la legea bugetului de stat, potrivit structurii bugetului aprobat; b) execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cuprinse în anexă la legea bugetului de stat, precum și în anexă la legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit structurii bugetului aprobat;c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a activităților finanțate integral din venituri proprii, care include execuția atât a bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice.8.6. Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmit la Ministerul Finanțelor Publice „Contul de execuție cheltuieli“ pe suport hârtie, completat pe coloana „Plăți efectuate“ pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuțiile datorate reprezentând restanțe din anii anteriori. Acestea vor purta viza Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 8.7. În „Contul de execuție cheltuieli“, pentru instituțiile publice plătitoare de TVA, în coloana „Plăți efectuate“ se înscriu sumele plătite, inclusiv TVA deductibilă, pe structura clasificației bugetare. 9. Nota 36 „Provizioane“ (anexa nr. 8 la ordin) prezintă valoarea datoriilor reprezentând soldurile conturilor de provizioane constituite pe termen lung și scurt pentru litigii, garanții acordate clienților, garanții emise pentru tragerile din împrumuturi garantate etc., precum și valoarea creșterilor/descreșterilor aferente perioadei de raportare. 10. Nota 38 „Creanțe“ (anexa nr. 9 la ordin)10.1. Prezintă valoarea creanțelor necurente și curente provenind din operațiuni comerciale și avansuri, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente, valoarea creanțelor bugetare deținute de instituție rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente, valoarea creanțelor din operațiuni cu Comunitatea Europeană rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare, valoarea altor decontări.10.2. La creanțe comerciale se raportează numai sumele reprezentând creanțe comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii preluate din soldurile debitoare ale conturilor de creanțe comerciale. 10.3. Sumele de recuperat de instituțiile publice de la casele de sănătate reprezentând concedii medicale se preiau din soldul contului 4610109 „Debitori sub 1 an - alte creanțe“. 11. Nota 39 „Datorii“ (anexa nr. 10 la ordin)11.1. Prezintă valoarea datoriilor necurente și curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale și avansuri, valoarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc., valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană, alte datorii. 11.2. La datorii comerciale se raportează numai sumele reprezentând datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de datorii comerciale. 11.3. Sumele datorate de casele de sănătate instituțiilor publice reprezentând concedii medicale se preiau din soldul contului 4620109 „Creditori sub 1 an - alte datorii curente“.12. Nota 33a „Venituri din impozite, taxe și contribuții“ (anexa nr. 11 la ordin) prezintă sumele reprezentând venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări, precum și alte venituri ale bugetelor preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere. 13. Nota 33b „Venituri din vânzare de bunuri și servicii“ (anexa nr. 12 la ordin) prezintă sumele reprezentând venituri din activități economice preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere.14. Nota 33c „Cheltuieli cu transferuri“ (anexa nr. 13 la ordin) prezintă sumele reprezentând cheltuielile cu transferurile acordate, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere.14^1. Nota 33d «Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice» (anexa nr. 26 la ordin) prezintă veniturile și cheltuielile rezultate din transferul cu titlu gratuit între instituțiile publice al activelor fixe și al stocurilor. (la 16-01-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 604 din 12 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 ) 15. Nota 31 „Acțiuni și alte participații, deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine“ (anexa nr. 14 la ordin)15.1. Se elaborează pentru instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine.15.2. La finele exercițiului se prezintă separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate la valoarea de piață, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.15.3. Datele ce se înscriu în această notă reprezentând valoarea acțiunilor și a altor participații deținute de statul român la societăți, societăți/companii naționale trebuie să fie în concordanță cu cele declarate la oficiul registrului comerțului.16. Nota 31b „Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ (anexa nr. 15 la ordin)16.1. Se elaborează pentru unitățile administrativ-teritoriale care dețin acțiuni și părți sociale la operatorii economici, direct sau indirect. 16.2. În cazul municipiului București, pentru autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor se raportează operatorii economici la care acestea administrează/controlează acțiuni sau părți sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în numele municipiului București.16.3. Datele ce se înscriu în această notă reprezentând valoarea acțiunilor și a altor participații din capitalul social al operatorului economic deținut de către unitatea administrativ-teritorială trebuie să fie în concordanță cu cele declarate la oficiul registrului comerțului.17. Nota 35a „Active fixe corporale“ (anexa nr. 16 la ordin) 17.1. (1) În nota „Active fixe corporale“ sunt prezentate informații cu privire la valoarea activelor fixe corporale și activelor fixe corporale în curs de execuție rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, diminuată cu valoarea amortizărilor și ajustărilor de depreciere aferente, pentru instituțiile publice care au în administrare active fixe corporale din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și active fixe corporale aflate în proprietatea privată a instituției publice, după caz.(2) Pentru activele fixe corporale neamortizabile conform legii nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere.17.2. Ordonatorii principali de credite au obligația reconcilierii valorii bunurilor mobile și imobile, inclusiv a bogățiilor de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, aflate în domeniul public al statului, precum și a valorii bunurilor imobile din domeniul privat al statului din situațiile financiare anuale cu valoarea acestor bunuri din inventarul centralizat reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.17.3. Bunurile din domeniul public al statului (evidențiate 2xx = 101) se prezintă în Nota 35a „Active fixe corporale“ în rândul 61, iar bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (evidențiate 2xx = 103) se prezintă în același formular în rândul 64. 17.4. (1) Bunurile din domeniul privat al statului și din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și cele aflate în proprietatea privată a instituției publice (evidențiate 2xx = 231, 404, 779, după caz) care se amortizează potrivit legii se prezintă în Nota 35a „Active fixe corporale“ la rândul 30.(2) Bunurile din domeniul privat al statului (evidențiate 2xx = 1020101), precum și cele aflate în proprietatea privată a instituției publice din administrația centrală (evidențiate 2xx = 1020102) care nu se amortizează potrivit legii se prezintă în Nota 35a „Active fixe corporale“ în rândurile 62 și 63.(3) Bunurile din domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (evidențiate 2xx = 1040101), precum și cele aflate în proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (evidențiate 2xx = 1040102) care nu se amortizează potrivit legii se prezintă în Nota 35a „Active fixe corporale“ în rândurile 65 și 66. 17.5. Informațiile sunt prezentate pe coloane astfel:– coloana 4 - drumuri publice - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.7 „Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație)“ din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Catalog, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele;– coloana 5 - drumuri industriale, agricole - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.7 din Catalog „Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație)“;– coloana 6 - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv viaducte și tunele - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.2 din Catalog „Infrastructură pentru transport feroviar“, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele;– coloana 7 - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.17 din Catalog „Poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte“;– coloana 8 - tunele - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.18 din Catalog „Tunele“;– coloana 9 - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.8 din Catalog „Piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule. Construcții aeroportuare“;– coloana 10 - canale pentru navigație - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.11 din Catalog „Canale pentru navigație“;– coloana 11 - se prezintă valoarea altor active fixe încadrate în grupa „Construcții“.17.6. Instituțiile publice au obligația să analizeze înainte de înscrierea în formularele din sfera raportării situațiilor financiare anuale natura juridică a bunurilor imobile din domeniul privat al statului definite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, precum și din proprietatea privată a instituției publice, astfel încât informațiile prezentate în situațiile financiare să fie în concordanță cu datele din inventare.17.7. În vederea evitării dublei raportări a bunurilor din domeniul public al statului, instituțiile de învățământ preuniversitar/unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora funcționează cluburi sportive fără personalitate juridică se vor pune de acord cu inspectoratele școlare asupra informațiilor prezentate în situațiile financiare anuale cu privire la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării și în folosința gratuită a cluburilor sportive școlare.18. Nota 35c „Active fixe necorporale“ (anexa nr. 17 la ordin)18.1. Prezintă valoarea activelor fixe necorporale amortizabile, neamortizabile și activelor fixe necorporale în curs de execuție rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe necorporale, diminuată cu valoarea amortizărilor și ajustărilor de depreciere aferente. 18.2. Pentru activele fixe necorporale neamortizabile conform legii, nu se recunoaște ajustarea pentru depreciere. 19. Nota 37 „Situația stocurilor“ (anexa nr. 18 la ordin)19.1. Prezintă valoarea stocurilor existente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, corectată cu valoarea diferențelor de preț, cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente sau cu valoarea TVA neexigibilă aferentă stocurilor de mărfuri. 19.2. În rândurile de solduri inițiale, intrări, consum, vânzări/casări, reclasificări, sunt prezentate numai soldurile conturilor de stocuri, fără a fi diminuate cu soldurile conturilor de ajustări.20. Anexa 4 „Cont de execuție non-trezor“ (anexa nr. 19 la ordin) 20.1. În „Cont de execuție non-trezor“ sunt prezentate următoarele informații:a) încasări pe credit și plăți pe debit, atât în cazul veniturilor, cât și al cheltuielilor sau al altor disponibilități, conform regulilor extrasului bancar;b) la codurile bugetare de venituri, respectiv de cheltuieli, nu există sold inițial;c) în exercițiul financiar următor, conturile de disponibilități care nu sunt dezvoltate pe coduri bugetare sunt prezentate la rândul „Alte disponibilități“ în coloana „Sold inițial creditor“; acestea trebuie să corespundă cu soldurile finale ale conturilor de disponibilități la instituțiile de credit din balanța de verificare a lunii decembrie, generată de sistemul național de raportare;d) în coloanele „Rulaj cumulat (de la început an până la finele perioadei de raportare)“ se completează sume pozitive în câmpul „Debit“ și/sau câmpul „Credit“, potrivit regulilor extrasului bancar;e) în coloana „Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor“ se prezintă acele sume din rulajul cumulat debitor care sunt rezultatul transferurilor către unitățile Trezoreriei Statului (de exemplu: virarea în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului a veniturilor încasate în conturile bancare; restituirea sumelor transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului pentru procurarea de valută rămasă neutilizată etc.);f) în coloana „Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor“ se prezintă acele sume din rulajul cumulat creditor care sunt rezultatul transferurilor din unitățile Trezoreriei Statului (de exemplu: sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului pentru procurarea de valută); datele din aceste coloane sunt obligatorii, deși nu sunt cuprinse în algoritmul de calcul al sistemului pentru calcularea soldurilor finale;g) coloana „Sold final (la finele perioadei de raportare)“ este completată în coloana „Debit“ și/sau „Credit“ pe fiecare indicator bugetar de venituri și/sau cheltuieli.20.2. Plățile efectuate în anul curent din soldul inițial al conturilor de disponibilități care nu sunt dezvoltate pe coduri bugetare se evidențiază în formular astfel:a) la rândul „Alte disponibilități“, coloana „Rulaj cumulat“ (Debit) sunt evidențiate plățile efectuate din sume transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului în anii precedenți;b) la rândul „Total cheltuieli“, coloana „Rulaj cumulat“ (Debit) sunt evidențiate plățile pe structura clasificației funcționale și economice a cheltuielilor efectuate din sume care nu au fost transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului în anii precedenți.20.3. În coloana „Execuție netă derulată exclusiv prin instituții de credit“ sunt prezentate următoarele:a) la „Total venituri“ se evidențiază numai sumele încasate în conturile de disponibilități, deschise la instituțiile de credit, reprezentând venituri aferente bugetului instituției și care nu au fost transferate în conturile de venituri bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Sumele încasate în anii precedenți în conturile de disponibil deschise la instituții de credit care au fost raportate ca venituri bugetare în anul anterior și virate în conturile de venituri la trezorerie în anul curent se evidențiază cu semnul minus în coloana „Execuție netă derulată exclusiv prin instituții de credit“; în „Contul de execuție non-trezor“ se prezintă și sumele încasate în anul curent în bugetele creditelor interne și externe pe codurile bugetare: 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ și 41.03 „Sume aferente creditelor externe“, precum și sumele încasate în anul curent în bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), pe codul bugetar 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“; b) la „Total cheltuieli“ se evidențiază plățile care au fost efectuate din conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit, reprezentând cheltuieli aferente bugetului instituției și care nu provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului;c) la „Alte disponibilități“ pentru coloana „Execuție netă derulată exclusiv prin instituții de credit“ nu se evidențiază sume.21. Anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“(anexa nr. 20 la ordin) 21.1. Prezintă plățile restante aferente plăților efectuate din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, din bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii, pentru autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, pentru unitățile administrativ-teritoriale, precum și pentru instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare. 21.2. (1) Pentru plățile restante către furnizori și creditori din operațiuni comerciale se preiau din soldurile conturilor 4010100, 4030100, 4620101 și 4620109 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operațiuni decât cele comerciale).(2) Pentru plățile restante către furnizori și creditori din operațiuni comerciale din investiții se preiau din soldurile conturilor 4040100, 4050100, 4620101, 4620103 și 4620109 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operațiuni decât cele comerciale din investiții).(3) Ordonatorii de credite au obligația de a analiza sumele raportate ca plăți restante și arierate în litigiu și de a dispune măsurile necesare pentru raportarea în categoria acestora numai a acelor datorii care sunt certe, lichide și exigibile.(4) Eventualele erori constatate în contabilitate în urma analizei efectuate se corectează în perioada în care se constată, astfel încât sumele aferente datoriilor cu exigibilitate sau valoare incertă să fie înregistrate în contabilitate ca provizioane, în condițiile prevederilor legii.21.3. Pentru plățile restante față de bugetul general consolidat se preiau din soldurile conturilor 4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200 și 4480100 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative.21.4. (1) Pentru plățile restante față de salariați se preiau din soldurile conturilor 4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 4270300 și 4280101 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative; drepturile ultimei luni din perioada de raportare și contribuțiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăți restante.(2) Pentru plățile restante față de alte categorii de persoane se preiau din soldurile conturilor 4220100, 4220200, 4240000, 4270200, 4270300, 4290000 și 4380000 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative; drepturile ultimei luni din perioada de raportare și contribuțiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăți restante.21.5. Pentru plățile restante reprezentând creditori bugetari se preiau din soldurile conturilor 4670100, 4670200, 4670300, 4670400, 4670500, 4670900 numai acele sume care au depășit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.21.6. (1) Pentru plățile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadență se preiau din soldurile conturilor 1610100, 1620100, 1630100, 1640100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190104, 5190105, 5190106, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180 și 5190190 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.(2) Pentru plățile restante reprezentând dobânzi restante se preiau din soldurile conturilor 1680100, 1680200, 1680300, 1680400, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180604, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609 și 5180800 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.21.7. (1) Anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“ care cuprinde și informațiile referitoare la „Sinteza plăților restante și arieratelor“, respectiv „Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale“ se generează din sistemul național de raportare - Forexebug și se transmite utilizatorilor/beneficiarilor de către direcția de specialitate cu atribuții în domeniul elaborării și monitorizării situațiilor financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.(2) Informațiile referitoare la „Sinteza plăților restante și arieratelor“, respectiv „Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale“ sunt prezentate pentru instituțiile și situațiile prevăzute la art. 49 alin. (13^2) și (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 22. Anexa 32 „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa nr. 21 la ordin) prezintă valoarea soldurilor conturilor în afara bilanțului pentru unele operațiuni specifice aferente creditorilor bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 23. Anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin)23.1. Se elaborează pentru instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare, pentru care plățile sunt efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu excepția situației în care fondurile externe nerambursabile sunt cuprinse în bugetul 08/D.23.2. Plățile înscrise la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ prezentate în „Contul de execuție cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin), întocmit potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plățile prezentate în „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“.23.3. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, la instituțiile publice în calitate de lideri sau parteneri, în anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) se cuprind informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.23.4. Potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a unor proiecte ai căror beneficiari sunt companii naționale, institute naționale etc. În această situație, pentru ministerele respective, în anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) sunt prezentate informații preluate din contabilitatea proprie, precum și informații solicitate pe suport hârtie de la beneficiarii proiectelor, semnate de directorul entității respective și de conducătorul compartimentului financiar-contabil. 23.5. În anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) informațiile sunt prezentate pe coloane, astfel:(1) Coloana 1 „Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58“ - cu plățile efectuate detaliate pe articole de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanțate proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană sau de alți donatori, prezentate în formularul „Contul de execuție cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin) la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Coloana 2 „Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)“ - cu plățile efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare raportate în formularul „Contul de execuție cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin) la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ și la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanțat din fonduri externe nerambursabile postaderare, alineatul 02 „Finanțare externă nerambursabilă“.(3) Coloana 3 „Sume în curs de solicitare la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ - cu informații preluate din soldul contului 45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Fonduri externe nerambursabile postaderare“, reprezentând cheltuieli efectuate, plătite și raportate în coloana 2 „Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin. 02)“ pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.(4) Coloana 4 „Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ - cu informații preluate din soldul contului 45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Fonduri externe nerambursabile postaderare“, reprezentând cheltuieli efectuate și plătite în anii anteriori pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.(5) Coloana 5 „Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ - cu informații privind cheltuielile efectuate, plătite și raportate în coloana 2 „Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin. 02)“ pentru care s-au întocmit cereri de rambursare, preluate din rulajul debitor al conturilor: a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;b) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(6) Coloana 6 „Sume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare“ - cu informații privind sumele solicitate și nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anul curent, preluate din soldul debitor al conturilor:a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;b) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(7) Coloana 7 „Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare“ - cu informații privind sumele solicitate și nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anii anteriori, preluate din soldul debitor al conturilor:a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;b) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(8) Coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ - cu informații privind sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile (raportate în coloana 2 „Plăți efectuate pentru cota-parte FEN, alin. 02“) aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, prezentate/raportate în formularul „Contul de execuție a bugetului instituției publice - venituri“ (anexa nr. 6 la ordin), cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“, coloana „Încasări realizate“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“, coloana „Încasări realizate“, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice.(9) La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (de exemplu: unități de învățământ etc.), sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local și se prezintă în coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“; aceste sume nu se prezintă în coloana 8 pentru unitățile administrativ-teritoriale.(10) La coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“, pentru sursele de finanțare B „Bugetul creditelor externe“ și C „Bugetul creditelor interne“, sunt prezentate sumele încasate în conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăților efectuate în anul curent, la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“.(11) În situația în care totalul sumelor prezentate în coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ din anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) nu corespunde cu totalul sumelor încasate prezentate în coloana 6 „Încasări realizate“ din „Contul de execuție venituri“ (anexa nr. 6 la ordin) la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“ și la cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent“, instituțiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferențele respective, care se centralizează la nivelul ordonatorului principal de credite și se transmite Ministerului Finanțelor Publice, direcția de specialitate cu atribuții în domeniul elaborării și monitorizării situațiilor financiare în sistemul național de raportare - Forexebug; nota explicativă nu se întocmește de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile de subordonare locală finanțate integral din bugetul local.Informațiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;b) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(12) Coloana 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“- cu informații privind sumele rambursate în anul curent în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile în anii anteriori, prezentate în „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri“ (anexa nr. 6 la ordin), cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“, coloana „Încasări realizate“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“, coloana 6 „Încasări realizate“, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice.(13) La instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (de exemplu, unități de învățământ etc.), sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local și se prezintă în col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ pe baza notificărilor primite de la autoritățile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“ și la cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“; aceste sume nu se prezintă în coloana 9 pentru unitățile administrativ-teritoriale.(14) La coloana 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“, pentru sursele de finanțare B „Bugetul creditelor externe“ și C „Bugetul creditelor interne“, sunt prezentate sumele încasate în conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăților efectuate în anul curent, la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“ și cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“.(15) În situația în care totalul sumelor prezentate în col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ din anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) nu corespunde cu totalul sumelor încasate prezentate în coloana 6 „Încasări realizate“ din „Contul de execuție venituri“ (anexa nr. 6 la ordin) la cap. 45 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări“ și la cap. 48 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori“, instituțiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferențele respective, care se centralizează la nivelul ordonatorului principal de credite și se transmite Ministerului Finanțelor Publice, direcția de specialitate cu atribuții în domeniul elaborării și monitorizării situațiilor financiare în sistemul național de raportare - Forexebug; nota explicativă nu se întocmește de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și de instituțiile de subordonare locală finanțate integral din bugetul local.Informațiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;b) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(16) Coloana 10 „Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ cu informații privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autoritățile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor, preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu:a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;b) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(17) Coloana 11 „Sume neautorizate de autoritățile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ cu informații privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autoritățile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor aferente plăților efectuate în anii anteriori, preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roșu:a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;b) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(18) Coloana 12 „Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent“ cu informațiile preluate din rulajul creditor al conturilor:a) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;b) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(19) Coloana 13 „Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ cu informațiile preluate din rulajul creditor al conturilor:a) 4580301 „Sume de primit de la autoritățile de certificare/autoritățile de management/agențiile de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;b) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanțe din operațiuni cu FEN“.(20) Coloana 14 „Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori“ cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile aferente anului curent sau anilor anteriori, preluate din rulajul creditor al conturilor:a) 4580401 „Sume de restituit autorităților de certificare/autorităților de management/agențiilor de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;b) 4620103 „Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu FEN“; șic) din rulajul debitor al contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ cu sumele înregistrate în roșu.(21) Coloana 15 „Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ cu informații privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile în anul curent, preluate din rulajul debitor al conturilor:a) 4580401 „Sume de restituit autorităților de certificare/ autorităților de management/agențiilor de plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;b) 4620103 „Creditori sub 1 an - datorii din operațiuni cu FEN“;c) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ cu sumele înregistrate în roșu.24. Anexa 27 «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)» (anexa nr. 23 la ordin) prezintă informații privind totalul plăților efectuate de instituțiile publice la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020» și la titlul 60 «Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR», pentru fiecare capitol, subcapitol, paragraf ale clasificației funcționale a cheltuielilor. Totalul plăților de la titlul 56, titlul 58 și titlul 60, detaliate pe surse de finanțare la nivel de capitol, subcapitol, paragraf, trebuie să corespundă cu totalul plăților din «Contul de execuție cheltuieli» (anexa nr. 7 la ordin), la cele trei titluri, pentru fiecare sursă de finanțare, la nivel de capitol, subcapitol, paragraf. (la 10-10-2022, Punctul 24. din Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.385 din 3 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 10 octombrie 2022 ) 25. Anexa 28 «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“» (anexa nr. 24 la ordin) prezintă informații referitoare la plățile efectuate la titlul 61 de către toate instituțiile publice și la titlul 65 de către instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și din venituri proprii, din cadrul administrației publice centrale, pentru fiecare capitol, subcapitol, paragraf ale clasificației funcționale a cheltuielilor. Totalul plăților de la titlul 61 și titlul 65, detaliate pe surse de finanțare, trebuie să corespundă cu totalul plăților din «Contul de execuție cheltuieli» (anexa nr. 7 la ordin) la cele două titluri, pe surse de finanțare, la nivel de fiecare capitol, subcapitol, paragraf. (la 10-10-2022, Punctul 25. din Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.385 din 3 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 10 octombrie 2022 ) 26. Anexa 40 „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice“ (anexa nr. 25 la ordin) 26.1. Este comună tuturor instituțiilor publice: ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice autonome și instituții publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, unități administrativ-teritoriale și instituții publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, instituții și autorități publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.26.2. Pentru prezentarea corectă a informațiilor în „Situația activelor și datoriilor financiare“, instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.26.3. (1) Sectoarele instituționale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt următoarele:a) societăți nefinanciare (S.11);b) societăți financiare (S.12): banca centrală (S.121), societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122), fonduri de piață monetară (S.123), fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124), alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125), auxiliari financiari (S.126), instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127), societăți de asigurare (SA) (S.128), fondurile de pensii (FP) (S.129);c) administrații publice (S.13): administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311), administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313), fonduri de securitate socială (S.1314);d) gospodăriile populației (S.14);e) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.15);f) restul lumii (S.2).(2) Sectorul societăți nefinanciare (S.11) cuprinde unitățile instituționale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piață și a căror activitate principală constă în producerea de bunuri și servicii nefinanciare, cum sunt: regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți cu capital public sau privat, societăți cooperatiste, societăți agricole, instituții fără scop lucrativ aflate în serviciul societăților nefinanciare (asociații patronale, ale meșteșugarilor) și altele asemenea.(3) Sectorul societăți financiare (cod S.12) cuprinde:a) banca centrală (cod S.121) - Banca Națională a României;b) societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare, cu excepția celor clasate în subsectoarele banca centrală și fonduri de piață monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară și a căror activitate constă în primirea de depozite și/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte unități instituționale, prin urmare nu numai de la instituții financiare monetare și, pe cont propriu, acordarea de împrumuturi și/sau efectuarea de investiții în titluri de valori, cum sunt instituțiile de credit și altele asemenea;c) fonduri de piață monetară (S.123) - este format din toate societățile financiare și cvasisocietățile, cu excepția celor clasificate în subsectoarele banca centrală și instituții de credit, care sunt implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în a emite acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții drept substitut pentru depozite și a investi în principal în acțiuni/unități ale fondurilor de investiții monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei și/sau depozite; următorii intermediari financiari sunt incluși în subsectorul S.123: fondurile de investiții, inclusiv fondurile comune de plasament, organisme de plasament colectiv și alte fonduri de investiții ale căror acțiuni sau unități sunt substitut pentru depozite;d) fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară (S.124) - cuprinde toate sistemele de investiții colective, cu excepția celor clasificate în subsectorul fondurilor de piață monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții care nu sunt substitut pentru depozite și efectuarea, pe cont propriu, de investiții, în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, și în active nefinanciare (de obicei bunuri imobiliare);e) alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unități instituționale sub alte forme decât bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de investiții ori angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii și sisteme standardizate de garantare, cum sunt: fonduri de investiții (fonduri deschise de investiții, societăți de investiții și altele asemenea), instituții financiare nebancare (societăți de leasing financiar, societăți de credit de consum, societăți de credit ipotecar, unități cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăți de factoring, case de ajutor reciproc, societăți de microfinanțare, fonduri de garantare a creditelor și altele asemenea), instituții de plată, societăți de servicii de investiții financiare, case de compensare cu funcție de contraparte centrală;f) auxiliari financiari (S.126) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în exercitarea de activități strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi ele însele intermediari financiari, cum sunt: registrele acționarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcție de contraparte centrală, societăți de administrare a fondurilor mutuale, alți auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară; tot la codul S.126 se include: Autoritatea de Supraveghere Financiară;g) instituții financiare captive și alte entități creditoare (S.127) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare care nu sunt implicate nici în activități de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare și ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacționate pe piețele libere;h) societăți de asigurare (S.128) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări, cum sunt: societăți de asigurări, grupuri financiare de asigurări;i) fonduri de pensii (S.129) - cuprinde toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale și necesităților persoanelor asigurate (asigurări sociale), cum sunt: fonduri de pensii private sau administrate privat; fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare și, adesea, indemnizații în caz de deces sau handicap.(4) În sectorul administrații publice se includ:a) în subsectorul administrație publică centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1311) - reprezentând organisme centrale a căror competență se întinde pe tot teritoriul țării, cu excepția administrațiilor sistemelor de asigurări sociale -se cuprind instituțiile publice definite în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora;b) în subsectorul administrație publică locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1313) - reprezentând administrațiile publice a căror competență se întinde numai pe o unitate administrativă locală se cuprind instituțiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a acestora;c) în subsectorul Fonduri de securitate socială (cod S.1314) se cuprind autoritățile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale și altele asemenea), precum și instituțiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare, după cum urmează: Casa Națională de Asigurări de Sănătate și instituțiile subordonate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile subordonate.(5) Gospodăriile populației (S.14) - cuprinde persoane sau grupuri de persoane atât în calitate de consumatori, cât și de întreprinzători, producători de bunuri de piață sau de servicii financiare și nefinanciare de piață (producători de piață), cu condiția ca producția de bunuri și servicii să nu fie realizată de unități distincte tratate drept cvasisocietăți. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în calitate de producători de bunuri și servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu, asociațiile familiale și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent, asociațiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietățile), care sunt producători de bunuri și servicii pentru piață, instituțiile fără scop lucrativ și fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populației, persoanele instituționalizate (în mânăstiri, unități de asistență socială și altele asemenea).(6) Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S.15) - cuprinde instituțiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică ce deservesc gospodăriile populației și care sunt producători nonpiață privați. Resursele lor principale sunt cotizații voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populației în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administrațiile publice și din veniturile din proprietate, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăți științifice, asociații de consumatori, biserici și comunități religioase, cluburi sociale, recreative, culturale și sportive, organizații de caritate, asociații și fundații de binefacere finanțate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entități și alte asemenea.(7) Restul lumii (S.2.) - este o grupare de unități care nu se caracterizează prin funcții și resurse; aceasta cuprinde unitățile nerezidente în măsura în care acestea efectuează operațiuni cu unități instituționale rezidente sau au alte relații economice cu unitățile rezidente. Conturile acestui sector furnizează o vedere de ansamblu a relațiilor economice care leagă economia țării cu restul lumii. Sunt incluse instituțiile Uniunii Europene și organizațiile internaționale.26.4. Creditele comerciale se reclasifică în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei Uniunii Europene, în următoarele situații: 26.4. (1) În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra unei entități a administrației publice deținute de către unul dintre furnizorii săiÎn cazul în care un furnizor de bunuri și servicii, care deține o creanță asupra unei unități a administrației publice rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate și în mod irevocabil creanța sa către o instituție financiară, unitatea administrației publice reclasifică și raportează datoria comercială inițială ca un împrumut dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiții:a) unitatea administrației publice nu mai are nicio obligație de plată către furnizorul de bunuri și servicii; șib) instituția financiară nu are drept de regres (reprezintă acțiunea îndreptată de către o instituție financiară față de furnizorul de bunuri și servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri și servicii în cazul în care unitatea administrației publice nu își poate îndeplini obligațiile de plată la scadență.(2) În cazul restructurării creditelor comercialeDatoria comercială a unei unități a administrației publice se reclasifică și se raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administrației publice și furnizorul de bunuri și servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă și/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu, se modifică termenul de plată a datoriei de la o lună la 3 luni).(3) În cazul în care scadența inițială este pe termen mai mare de 1 an, indiferent de natura bunurilor/serviciilor achiziționate26.5. (1) Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidențiază, după caz, astfel:401, 404 = 5190110 (1670108; 1670208)/analitice distincte.(2) Dobânda aferentă datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se evidențiază, după caz, astfel:666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte.27. Raportul de analiză pe bază de bilanț 27.1. (1) Situațiile financiare anuale sunt însoțite de raportul de analiză pe bază de bilanț, care cuprinde notele explicative prevăzute în continuare, precum și alte note explicative considerate necesare.(2) Notele explicative la situațiile financiare conțin informații referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum și orice informații suplimentare care sunt relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.(3) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanț trebuie să existe informații în notele explicative. Notele explicative la situațiile financiare trebuie să includă cel puțin informațiile cerute cu privire la posturile importante din bilanțul contabil. Se va menționa totodată dacă situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.(4) Notele explicative se centralizează de ordonatorii principali de credite și se trimit scanate prin e-mail pe adresa direcției de specialitate cu atribuții în domeniul elaborării și monitorizării situațiilor financiare din Ministerul Finanțelor Publice.27.2. Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de active corporale, următoarele informații:a) valorile corespunzătoare care privesc acest element, la începutul și la încheierea exercițiului financiar; șib) mișcările privind acest element, ocazionate de: modificările valorii în cursul exercițiului financiar, intrări de active în cursul exercițiului financiar, ieșiri de active în timpul exercițiului financiar respectiv, transferurile de active către și din acel element, efectuate în timpul exercițiului financiar.27.3. Referitor la stocuri, notele explicative prezintă structura stocurilor existente, metodele de evaluare la intrarea și ieșirea din gestiune, precum și metodele de evidență a stocurilor, costul de achiziție sau costul de producție al stocurilor evidențiate în bilanț.27.3. (1) Dacă în situații excepționale se decide să se schimbe metoda de evaluare și de evidență pentru un anumit element de stocuri, trebuie prezentate următoarele informații: motivul schimbării metodei, efectul financiar asupra rezultatului exercițiului.27.4. Referitor la creanțe, notele explicative trebuie să prezinte suma totală a creanțelor, valoarea creanțelor în valută, valoarea creanțelor care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exercițiului financiar, suma probabilă a creanțelor care nu vor mai fi încasate etc.27.5. Referitor la datorii, notele explicative trebuie să prezinte valoarea totală a datoriilor, valoarea datoriilor în valută, a datoriilor care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar, valoarea plăților restante și cauzele care le-au determinat etc.27.6. Referitor la provizioane, notele explicative în care să prezinte o scurtă descriere a naturii obligației, valoarea contabilă la începutul și la sfârșitul perioadei, provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creșterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) în cursul perioadei, valorile neutilizate și reluate la venituri în timpul perioadei (anulate). 27.7. Referitor la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli notele explicative trebuie să cuprindă:a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare, drepturilor constatate, stingerilor de debite pe diverse căi, drepturilor constatate de încasat;b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare și legale, plăților efectuate și angajamentelor legale de plătit.27.8. (1) O notă explicativă pentru diferențele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare: „Creanțe comerciale și avansuri“, „Avansuri acordate“, „Datorii comerciale și avansuri“, „Avansuri primite“, „Contribuții sociale“, „Salariile angajaților“, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)“.(2) La indicatorii: „Creanțe comerciale și avansuri“, „Datorii comerciale și avansuri“, din soldurile conturilor 461 „Debitori“ și 462 „Creditori“ se raportează numai sumele reprezentând creanțe și datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.27.9. O notă explicativă referitoare la plățile restante raportate în anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“, în care se vor explica cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante și pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei.27.10. O notă explicativă privind cazurile de reclasificare a datoriilor comerciale în împrumuturi.27.11. Alte note considerate necesare de ordonatorul de credite/conducătorul compartimentului financiar-contabil sau solicitate de Ministerului Finanțelor Publice. Notă
  Articolul V din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, prevede:
  Articolul V
  (1) În baza rapoartelor lunare/trimestriale/anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, ordonatorii de credite întocmesc notele explicative prevăzute la punctele 27.2, 27.8 și 27.9 din cap. II din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, instituțiile publice autonome, transmit notele explicative centralizate scanate, prin e-mail, la Direcția generală de contabilitate publică din Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens.
  (3) Notele explicative prevăzute la alin. (2) sunt însoțite de o adresă de înaintare, scanată și semnată de conducătorul instituției publice și conducătorul compartimentului financiar- contabil sau persoanele desemnate.
  (4) Unitățile administrativ-teritoriale transmit notele explicative centralizate scanate, prin e-mail, la unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens.
  (5) Notele explicative prevăzute la alin. (4) sunt însoțite de o adresă de înaintare, scanată și semnată de conducătorul instituției publice.
  (6) Notele explicative centralizate pe total județ se transmit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor la Direcția generală de contabilitate publică din Ministerul Finanțelor.
  (7) În vederea întocmirii notelor explicative centralizate de instituțiile publice prevăzute la alin. (2) și (4), instituțiile publice din subordine transmit la ordonatorul ierarhic superior notele explicative și copii ale recipiselor primite din Sistemul național de raportare - Forexebug.
  (8) Răspunderea privind transmiterea notelor explicative centralizate, întocmite potrivit cerințelor de la alin. (2) și (4), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice.
  (9) Direcția generală de contabilitate publică din Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate ale Ministerului Finanțelor urmăresc concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale și anuale. În cazul unor diferențe majore, aceste structuri solicită ordonatorilor principali de credite comunicarea cauzelor acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate.
  (10) Responsabilitatea efectuării verificărilor aparține ordonatorului de credite superior pentru instituțiile subordonate, Ministerului Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică și Serviciului/Biroului sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din cadrul activităților de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București, pentru instituțiile care depun/transmit la acestea.
  (11) În acest scop, structurile prevăzute la alin. (10) pot solicita explicații suplimentare și efectuarea corecțiilor ori de câte ori consideră necesar.
  28. Situațiile financiare trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug printate pe suport hârtie se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane delegate cu exercitarea acestor competențe și se păstrează la sediul instituției publice. 29.1. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se însoțesc de o declarație scrisă a ordonatorului de credite conducătorului instituției publice și conducătorului compartimentului financiar-contabil - prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.29.2. Situațiile financiare anuale agregate trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă a ordonatorului principal de credite prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale agregate și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale agregate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.29.3. În măsura în care există diferențe între soldurile inițiale cuprinse în bilanțul produs pe baza balanței de verificare transmise în sistemul național de raportare - Forexebug și soldurile finale raportate în bilanțul la 31 decembrie anul precedent întocmit pe suport hârtie, prin declarațiile scrise prevăzute la pct. 29.1. (1) și 29.2. (1) ordonatorul de credite și conducătorul compartimentului financiar-contabil trebuie să își asume răspunderea pentru eventualele diferențe și să explice cauzele acestora. 29.4. Declarațiile scrise prevăzute la pct. 29.1. (1), 29.2. (1) și 29.3 se centralizează la nivelul ordonatorului principal de credite și se transmit prin e-mail la direcția de specialitate cu atribuții în elaborarea și monitorizarea situațiilor financiare din Ministerul Finanțelor Publice.
   +  Capitolul III Alte precizări30. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la cap. III pct. 10 lit. b) pct. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile până la aprobarea altor precizări. 31. Unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare întocmite la finele exercițiului financiar și a operațiunilor efectuate de acestea.  +  Capitolul IVCorelații minimale între rapoartele de situații financiare, rapoartele de note și alte rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug și situațiile financiare și anexele întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare  + 
  Rapoarte de situații financiare, rapoarte de note și alte rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - FOREXEBUG, aprobate prin prezentul ordinSituații financiare întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu modificările și completările ulterioare
  1. BilanțBilanț
  1.1. Rd. 3 col. 2Rd. 3 col. 2
  1.2. Rd. 4 col. 2Rd. (4 + 5 + 6) col. 2
  1.3. Rd. 5 col. 2Rd. 7 col. 2
  1.4. Rd. 6 col. 2Rd .9 col. 2
  1.5. Rd. 9 col. 2Rd. 19 col. 2
  1.6. Rd. 11 col. 2Rd. (27 + 31) col. 2
  1.7. Rd. 14 col. 2Rd. 42 col. 2
  1.8. Rd. 20 col .2Rd. 54 col. 2
  1.9. Rd. 21 col. 2Rd. 55 col. 2
  1.10. Rd. 25 col. 2Rd. (70 + 71) col. 2
  1.11. AbrogatAbrogat
  1.12. Rd. 27 col. 2Rd. 74 col. 2
  1.13. Rd. 28 col. 2Rd. 75 col. 2
  1.14. Rd. 31 col. 2Rd. 80 col. 2
  1.15. Rd. 33 col. 2Rd. 84 col. 2
  1.16. Rd. 34 col. 2Rd. (85 + 86) col. 2
  1.17. Rd. 35 col. 2Rd. (87 + 88) col. 2
  1.18. Rd. 36 col. 2Rd. 90 col. 2
  2. Cont de rezultat patrimonialCont de rezultat patrimonial
  2.1. Rd. 2 col. 2Rd. 2 col. 2
  2.2. Rd. 3 col. 2Rd. 3 col. 2
  2.3. Rd. 11 col. 2Rd. (6 + 17 + 25) col. 2
  2.4. Rd. 13 col. 2Rd. 8 col. 2
  2.5. Rd. 14 col. 2Rd. 10 col. 2
  2.6. Rd. 24 col. 2Rd. (13 + 18 + 26) col. 2
  2.7. Rd. 25 col. 2Rd. (31 + 32) col. 2
  3. Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de creditSituația fluxurilor de trezorerie (anexa 3) și Situația fluxurilor de trezorerie (anexa 4)
  3.1. Pentru toate sectoarele:Pentru toate sectoarele:
  3.1. (1) Rd. 53 col. 2Rd. 15 col. 2 (anexa 3) + rd. 17 col. 2 (anexa 4)
  3.1. (2) Rd. 53 col. 29Rd. 15 col. 15 (anexa 3)
  3.1. (3) Rd. 53 col. 4Rd. 17 col. 3 (anexa 4)
  3.2. Pentru sectorul „Buget de stat“ 01Pentru sectorul „Buget de stat“ 01
  3.2. (1) Rd. 53 col. 5Rd. 15 col. 3 (anexa 3)
  3.2. (2) Rd. 53 col. 21Rd. 15 col. 8 (anexa 3)
  3.2. (3) Rd. 53 col. 23Rd. 15 col. 9 (anexa 3)
  3.2. (4) Rd. 53 col. 15Rd. 15 col. 10 (anexa 3)
  3.2. (5) Rd. 53 col. 17Rd. 15 col. 11 (anexa 3)
  3.2. (6 ) Rd. 53 col. (13 + 19)Rd. 15 col. 12 (anexa 3)
  3.2. (7) Rd. 53 col. (7 + 9)Rd. 15 col. 13 (anexa 3)
  3.2. (8) Rd. 53 col. 11Rd. 15 col. 14 (anexa 3)
  3.2. (9) Rd. 53 col. 29Rd. 15 col. 15 (anexa 3)
  3.3. Pentru sectorul „Buget local“ 02Pentru sectorul „Buget local“ 02
  3.3. (1) Rd. 53 col. 5Rd. 15 col. 4 (anexa 3)
  3.3. (2) Rd. 53 col. 15Rd. 15 col. 10 (anexa 3)
  3.3. (3) Rd. 53 col. 17Rd. 15 col. 11 (anexa 3)
  3.3. (4) Rd. 53 col. 13Rd. 15 col. 12 (anexa 3)
  3.3. (5) Rd. 53 col. (7 + 9)Rd. 15 col. 13 (anexa 3)
  3.3. (6) Rd. 53 col. 11Rd. 15 col. 14 (anexa 3)
  3.3. (7) Rd. 53 col. 29Rd. 15 col. 15 (anexa 3)
  3.4. Pentru sectorul „Bugetul asigurărilor sociale de stat“ 03Pentru sectorul „Bugetul asigurărilor sociale de stat“ 03
  3.4. (1) Rd. 53 col. 5Rd. 15 col. 5 (anexa 3)
  3.4. (2) Rd. 53 col. 11Rd. 15 col. 14 (anexa 3)
  3.5. Pentru sectorul „Bugetul asigurărilor de șomaj“ 04Pentru sectorul „Bugetul asigurărilor de șomaj“ 04
  3.5. (1) Rd. 53 col. 5Rd. 15 col. 6 (anexa 3)
  3.5. (2) Rd. 53 col. 17Rd. 15 col. 11 (anexa 3)
  3.5. (3) Rd. 53 col. 11Rd. 15 col. 14 (anexa 3)
  3.6. Pentru sectorul „Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate“ 05Pentru sectorul „Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate“ 05
  3.6. (1) Rd. 53 col. 5Rd. 15 col. 7 (anexa 3)
  3.6. (2) Rd. 53 col. 11Rd. 15 col. 14 (anexa 3)
  4. Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor propriiSituația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii
  4.1. Col. 1 rd. 9Rd. 6 col. 4
  4.2. Col. 2 rd. 9Rd. (1 + 2 + 3 + 3.1 + 3.2 + 4 + 5 + 5.1 + 5.2 + /– 7 + 9 + 10) col. 4
  4.3. Col. 3 rd. 9Rd. (17 + 18) col. 4
  4.4. Col. 4 rd. 9Rd. (19 + 20) col. 4
  4.5. Col. 5 rd. 9Rd. 21 col. 4
  5. ProvizioaneBilanț
  5.1. Rd. 7 col. 4Rd. 55 col. 2
  5.2. Rd. 14 col. 4Rd. 75 col. 2
  6. DatoriiBilanț
  6.1. Rd. 2 col. 2Rd. 53 col. 2
  6.2. Rd. 6 col. 2Rd. 61 col. 2
  6.3. Rd. 8 col. 2Rd. 65 + rd. 64 col. 2
  6.4. Abrogat
  7. Venituri din impozite, taxe și contribuțiiCont de rezultat patrimonial
  7.1. Rd. 15, col. 2Rd. 2, col. 2
  8. Venituri din vânzare de bunuri și serviciiCont de rezultat patrimonial
  8.1 Rd. 3 col. 2Rd. 3 col. 2
  9. Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străineAcțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine
  9.1. Col. 3, rd. Total generalCol. 3, rd. Total general
  9.2. Col. 7Col. 6
  9.3. Col. 8Col. 7
  10. Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economiciAcțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici
  10.1. Col. B, C, D, ECol. 2, 3, 4, 5
  10.2. Col. 1Col. 6
  10.3. Col. 2Col. 7
  10.4. Col. 3Col. 8
  10.5. Col. 4 Col. 9
  10.6. Col. 8Col. 10
  10.7. Col. 9Col. 11
  11. Active fixe corporaleSituația activelor fixe corporale (anexa 35a) și Situația activelor fixe necorporale (anexa 35b)/Bilanț
  11.1. Rd. 67 col. 19Rd. 21 col. 17 (anexa 35b) + rd. 19 (col. 17 – col. 21) (anexa 35a)
  11.2. Rd. 49 col. 17Rd. 6 col. 2 (Bilanț)
  11.3. Rd. 67 col. 19Rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 col. 2 (Bilanț)
  12. Active fixe necorporaleSituația activelor fixe corporale (anexa 35a) și Situația activelor fixe necorporale (anexa 35b)/Bilanț
  12.1. Rd. 61, col. 7Rd. 4, col. 17 (anexa 35b) + rd. 5 col. (17-21) (anexa 35a)
  12.2. Rd. 61, col. 7Rd. 3, col. 2 (Bilanț)
  13. Situația stocurilorBilanț
  13.1. Rd. 8 col. 7Rd. 19 col. 2
  14. Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderareSituația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
  14.1. Rd. 1 la rd. 50, col. 1 la col. 15Rd. 1 la rd. 40, col. 1 la col. 15
  15. Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)15. Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)
  15.1. Rd. 1 la 28, col. 2Rd. 1 la 28 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5)
  15.2. Rd. 1 la 28, col. 3Rd. 1 la 28, col. 8
  15.3. Rd. 1 la 28, col. 4Rd. 1 la 28, col. 9
  15.4. Rd. 1 la 28, col. 5Rd. 1 la 28, col. 7
  15.5. Rd. 1 la 28, (col. 6 + col. 7 + col. 8 + col. 9)Rd. 1 la 28, (col. 6 + col. 10)
  15.6. Rd. 1 la 28, col. 1Rd. 1 la 28, col. 1 la 10
  16. Anexa 28 «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“»16. Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»
  16.1 Rd. 1 la 9, col. 2Rd. 1 la 9 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5)
  16.2 Rd. 1 la 9, col. 3Rd. 1 la 9, col. 8
  16.3 Rd. 1 la 9, col. 4Rd. 1 la 9, col. 9
  16.4 Rd. 1 la 9, col. 5Rd. 1 la 9, col. 7
  16.5 Rd. 1 la 9, (col. 6 + col. 7 + col. 8 + col. 9)Rd. 1 la 9, (col. 6 + col. 10)
  16.6 Rd. 1 la 9, col. 1Rd. 1 la 9, col. 1 la 10
  16.7 Rd. 10 la 18, col. 2, Sector 01Rd. 10 la 18, col. 1
  16.8. Rd. 6 col. 1Rd. 1 col. 6 + rd. 2 col. 6
  16.9. Rd. 7 col. 1Rd. 1 col. 7 + rd. 2 col. 7
  NOTĂ:Corelațiile de la pct. 6.3 se aplică de către instituțiile publice pentru situațiile financiare întocmite pentru activitatea proprie. (la 16-01-2023, Tabelul din Capitolul IV a fost modificat și completat de Punctele 5 și 6 ale Articolului I din ORDINUL nr. 604 din 12 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 )
  Notă
  Art. I și X din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 11 aprilie 2023, prevăd:
  Articolul I(1) Situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2023, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.(3) Adresele de e-mail la care/de la care se transmit documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(5) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.(6) Termenele de transmitere la Ministerul Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică - a situațiilor financiare trimestriale și anuale și centralizate sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare.
  Articolul XLa data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziții contrare se abrogă.