ORDIN nr. 1.801 din 25 martie 2020pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 3 aprilie 2020  Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 și art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă componența rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și a celorlalte rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug, astfel: a) „Bilanț“;b) „Contul de rezultat patrimonial“;c) „Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit“;d) „Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii“; e) „Contul de execuție venituri“;f) „Contul de execuție cheltuieli“;g) Note la situațiile financiare: 1. Nota 36 „Provizioane“;2. Nota 38 „Creanțe“;3. Nota 39 „Datorii“;4. Nota 33a „Venituri din impozite, taxe și contribuții“;5. Nota 33b „Venituri din vânzare de bunuri și servicii“;6. Nota 33c „Cheltuieli cu transferuri“;6^1. Nota 33d «Venituri și cheltuieli - transfer active fixe și stocuri între instituții publice»; (la 16-01-2023, Litera g) din Articolul 2 a fost completată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 604 din 12 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 ) 7. Nota 31 „Acțiuni și alte participații, deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine“;8. Nota 31B „Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“;9. Nota 35a „Active fixe corporale“;10. Nota 35c „Active fixe necorporale“;11. Nota 37 „Situația stocurilor“;h) alte rapoarte/anexe: 1. anexa 4 „Cont de execuție non-trezor“;2. anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“;3. anexa 32 „Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“;4. anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“;5. Anexa 27 «Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)»; (la 12-04-2022, Punctul 5. din Litera h) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 930 din 5 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 12 aprilie 2022 ) 6. Anexa 28 «Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“ și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ (la 12-04-2022, Punctul 6. din Litera h) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 930 din 5 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 12 aprilie 2022 ) 7. anexa 40 „Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice“. Notă
  Articolul IV din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 304 din 11 aprilie 2023, prevede:
  Articolul IV
  (1) Informațiile aferente formularelor suspendate se preiau și se valorifică din următoarele note/rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug, prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, care înlocuiesc formularele suspendate:
  a) nota 31 „Acțiuni și alte participații, deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine“;
  b) nota 31B „Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici“;
  c) nota 35a „Active fixe corporale“;
  d) nota 35c „Active fixe necorporale“;
  e) anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“;
  f) anexa 19 „Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare“;
  g) anexa 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)“;
  h) anexa 28 „Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabil㻓.
  (2) În baza procedurii de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, în funcție de necesități și de cerințele utilizatorilor, se pot genera și alte tipuri de rapoarte.
   +  Articolul 3Modelele rapoartelor generate din sistemul național de raportare - Forexebug, menționate la art. 2, sunt prevăzute în anexele nr. 2-26. (la 16-01-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 604 din 12 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 )  +  Articolul 4Instrucțiunile de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe generate din sistemul național de raportare - Forexebug prevăzute de prezentul ordin sunt aplicabile și formularelor din sfera raportării situațiilor financiare, prevăzute la art. 1 alin. (2) din anexa nr. 5 „Procedură privind modulul «Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice»“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-26 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 16-01-2023, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 604 din 12 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 )  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 25 martie 2020.Nr. 1.801.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare - Forexebug  +  Anexa nr. 2
  Bilanț
  la luna ..............
  Denumire instituție publică ................Cod de identificare fiscală ................Sector bugetar: ................Sursa de finanțare: ................
  - lei -
  Cod rând Denumire indicatori Sold la începutul anului Sold la sfârșitul perioadei
  A B 1 2
  1 ACTIVE
  2 Active necurente
  3 Active fixe necorporale
  4 Active fixe corporale
  5 Active financiare
  6 Creanțe necurente
  7 Total active necurente (rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6)
  8 Active curente
  9 Stocuri
  10 Creanțe
  11 Active financiare
  12 Disponibilități
  13 Alte valori și avansuri de trezorerie
  14 Cheltuieli în avans
  15 Total active curente (rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14)
  16 Total active (rd.7 + rd.15)
  17 DATORII
  18 Datorii necurente##
  19 Datorii comerciale și alte datorii
  20 Împrumuturi pe termen lung
  21 Provizioane
  22 Total datorii necurente (rd.19 + rd.20 + rd.21)
  23 Datorii curente
  24 Datorii comerciale și alte datorii
  25 Împrumuturi pe termen scurt
  26 Salariile, contribuții și alte drepturi sociale
  27 Venituri în avans
  28 Provizioane
  29 Total datorii curente (rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28)
  30 Total datorii (rd.22 + rd.29)
  31 Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-rd.30)=(rd.36)
  32 CAPITALURI PROPRII
  33 Rezerve, fonduri
  34 Rezultatul reportat (excedent/deficit)
  35 Rezultatul patrimonial al exercițiului (excedent/deficit)
  36 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33 + /-rd.34 + /-rd.35)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 3
  Contul de rezultat patrimonial
  la luna ................
  Denumire instituție publică ................Cod de identificare fiscală ................Sector bugetar ................Sursa de finanțare ................
  - lei -
  Cod rând DENUMIRE INDICATORI An precedent An curent
  A B 1 2
  1 VENITURI
  2 Venituri din impozite, taxe și contribuții
  3 Venituri din vânzare de bunuri și servicii
  4 Finanțări nerambursabile
  5 Subvenții primite
  6 Transferuri
  7 Dobânzi
  8 Dividende
  9 Diferențe de curs valutar
  10 Alte venituri
  11 Total venituri (rd.11=rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10)
  12 CHELTUIELI
  13 Salariile, contribuții și alte drepturi salariale
  14 Bunuri și servicii
  15 Subvenții acordate
  16 Transferuri
  17 Asistența socială
  18 Cheltuieli de capital
  19 Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea
  20 Cheltuieli cu provizioanele
  21 Diferențe de curs valutar
  22 Dobânzi
  23 Alte cheltuieli
  24 Total cheltuieli (rd.24= rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21 + rd.22 + rd.23)
  25 Rezultattul patrimonial al exercițiului (excedent/deficit) (rd.11- rd.24)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 4
  Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit
  la luna ..............
  Denumire instituție publică: ..............Cod de identificare fiscală: ..............Sector bugetar: ..............Sursa de finanțare: ..............
  - lei -
  Cod rând Denumire indicator Total general Casa (ct. 5310101/5310402) TOTAL Sector
  Sursa ... Sursa ... Sursa ... Disponibilități
  Trezor Non-trezor Trezor Non- trezor Trezor Non- trezor Trezor Non- trezor Trezor Non- trezor
  A B 1=2 + 3 + 4 2 3=5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 4=6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30 5 6 . . .. . .27 28 29 30
  1 I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ
  2 Încasări (rd.3 la rd.11)
  3 Taxe, impozite, contributii
  4 Vânzări de bunuri și servicii
  5 Finanțări
  6 Subvenții
  7 Transferuri
  8 Dobânzi
  9 Dividende
  10 Alte încasări
  11 Sume încasate în contul unic
  12 Plăți (rd.13 la rd.20 )
  13 Subvenții
  14 Transferuri
  15 Asistență socială
  16 Salarii și contribuții
  17 Bunuri și servicii
  18 Dobânzi
  19 Alte plăți
  20 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (titlul 85.01.01 + 85.01.03)
  21 Numerar net din activitatea operațională (rd. 2- rd.12)
  22 II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
  23 Încasări (rd. 24 la rd.26)
  24 Venituri din valorificarea unor bunuri (active fixe, stocuri,etc)
  25 Vânzări de active financiare
  26 Alte încasări
  27 Plăți (rd. 28 la rd.30)
  28 Achiziții de active fixe
  29 Achiziții de active financiare
  30 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (titlul 85.01.02 + 85.01.04)
  31 Numerar net din activitatea de investiții (rd.23-rd.27)
  32 III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE
  33 Încasări (rd.34 + rd.35)
  34 Emisiuni de titluri de stat (obligațiuni și certificate de trezorerie)
  35 Încasări aferente împrumuturilor
  36 Plăți (rd.37 la rd.39)
  37 Plăți aferente împrumuturilor
  38 Plăți de titluri de stat și de trezorerie
  39 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (titlul 65)
  40 Numerar net din activitatea de finanțare (rd.33-rd.36)
  41 IV. NUMERAR DIN ACTIVITATEA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  42 Încasări (rd.43)
  43 Încasări aferente activității FEN
  44 Plăți (rd.45 + rd.46)
  45 Plăți aferente activității FEN
  46 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (titlul 85.01.05)
  47 Numerar net din activitatea FEN (rd.42-rd.44)
  48 V. CREȘTEREA / DESCREȘTEREA NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.21 + rd.31 + rd.40 + rd.47)
  49 VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI
  50 Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent
  51 Sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent
  52 Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent
  53 VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.48 + rd.49 + rd.50- rd.51-rd.52)
  Conducătorul instituției publiceConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 5
  Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii
  la luna .............
  Denumire instituție publică: .............Cod de identificare fiscală: .............Sector bugetar: .............Sursa de finanțare: .............
  - lei -
  Cod rând Active nete Rezerve din reevaluare (ct.1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500) Fonduri și alte rezerve (ct.1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + /- 106000 + 1320000 + 1330000) Excedent/ Deficit cumulat (ct.1170000 Excedent/ Deficit an curent (ct.1210000) Total active nete/capitaluri proprii
  A B 1 2 3 4 5=1 + 2 + 3 + 4
  1 Active nete
  2 Modificări ale politicii contabile
  3 Soldul retratat
  4 Sold la 1 ianuarie 20xx
  5 Câștigul/pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe
  6 Fonduri și alte rezerve
  7 Corecții, alte operațiuni
  8 Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)
  9 Sold la 31 decembrie 20xx (rd.9=rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7 + rd.8)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 6
  Contul de execuție venituri
  la luna .............
  Denumire instituție publică: .............Cod de identificare fiscală .............Sector bugetar: .............Sursa de finanțare: .............
  - lei -
  Cod indicator Denumirea indicatorilor Prevederi bugetare inițiale / anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare definitive / trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare Drepturi constatate Încasări realizate Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări Drepturi constatate de încasat
  TOTAL, din care: Din anii anteriori În anul curent
  A B 1 2 3=4 + 5 4 5 6 7 8=3-6-7
  Conducătorul instituției publiceConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 7
  Contul de execuție cheltuieli
  la luna ...............
  Denumire instituție publică: ...............Cod de identificare fiscal: ...............Sector bugetar: ...............Sursa de finanțare: ...............
  - lei -
  Cod indicator Denumirea indicatorilor Credite de angajament Credite bugetare Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit
  Inițiale / anuale aprobate la finele perioadei de raportare Definitive / trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare Inițiale / anuale aprobate la finele perioadei de raportare Definitive / trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 8
  Nota 36 Provizioane
  la luna ......................
  Denumire instituție publică: .......................Cod de identificare fiscală: .......................Sector bugetar: .......................Sursa de finanțare: .......................
  - lei -
  Cod rând Denumire indicatori Sold la începutul anului Creșteri Descreșteri Sold la sfârșitul perioadei
  A B 1 2 3 4=1 + 2-3
  1 PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an
  2 - litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte
  3 - service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților
  4 -drepturi salariale câștigate în instanță
  5 - garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate
  6 - alte provizioane
  7 Total (rd. 2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6)
  8 PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an
  9 - litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte
  10 -service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților
  11 - drepturi salariale câștigate în instanță
  12 - garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate
  13 - alte provizioane
  14 Total (rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 9
  Nota 38 Creanțe
  la luna ....................
  Denumire instituție publică: ........................Cod de identificare fiscală: ........................Sector bugetar: ........................Sursa de finanțare: ........................
  - lei -
  Cod rând Denumire indicatori Sold la începutul anului Sold la sfârșitul perioadei
  A B 1 2
  1 Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an
  2 Creanțe comerciale
  3 Alte creanțe necurente
  4 Subtotal (rd.2 + rd.3)
  5 Ajustări pentru deprecierea creanțelor
  6 Total (rd.4-rd.5)
  7 Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an
  8 Creanțe comerciale
  9 Creanțele bugetului general consolidat
  10 Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile
  11 Alte creanțe
  12 Subtotal (rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11)
  13 Ajustări pentru deprecierea creanțelor
  14 Total (rd.12- rd.13)
  15 Ajustări pentru deprecierea creanțelor X
  16 Sold la începutul anului (rd.5 + rd.13) col.1
  17 Creșteri
  18 Descreșteri (anulare/diminuare)
  19Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16 + rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.5 + rd.13) col.2
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 10
  Nota 39 Datorii
  la luna ..................
  Denumire instituție publică: .......................Cod de identificare fiscală: .......................Sector bugetar: .......................Sursa de finanțare: .......................
  - lei -
  Cod rând Denumire indicatori Sold la începutul anului Sold la sfârșitul perioadei
  A B 1 2
  1 Datorii necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an
  2 Datorii comerciale
  3 Alte datorii necurente
  4 Total (rd.2 + rd.3)
  5 Datorii curente - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă mai mică de un an
  6 Datorii comerciale
  7 Datorii către bugete
  8 Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile
  9 Alte datorii curente
  10 Sume de restituit contribuabililor
  11 Salariile, contribuții și alte drepturi sociale
  12 Total (rd.6 + rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 11
  Venituri din impozite, taxe și contribuții
  Nota 33a
  la luna .........................
  Denumire instituție publică: .....................Cod de identificare fiscală: .....................Sector bugetar: .....................Sursa de finanțare: .....................
  - lei -
  Cod rând Explicații An precedent An curent
  A B 1 2
  1 Impozite și taxe directe x x
  2 Impozit pe profit
  3 Impozit pe venit
  4 Alte impozite pe câștiguri din capital
  5 Total impozite și taxe directe (rd.2 + rd.3 + rd.4)
  6 Impozite și taxe indirecte x x
  7 Taxa pe valoare adăugată
  8 Accize
  9 Taxe vamale
  10 Contribuțiile de mediu
  11 Alte impozite și taxe indirecte
  12 Total impozite și taxe indirecte (rd.7 + rd.8 + rd.9 + rd.10 + rd.11)
  13 Impozite și taxe locale
  14 Contribuții sociale
  15 Total general (rd.5 + rd.12 + rd.13 + rd.14)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 12
  Venituri din vânzare de bunuri și servicii
  Nota 33b
  la luna .......................
  Denumire instituție publică: .......................Cod de identificare fiscală: .......................Sector bugetar: .......................Sursa de finanțare: .......................
  - lei -
  Cod rând Explicații An precedent An curent
  A B 1 2
  1 Bunuri
  2 Alte venituri din servicii
  3 Total (rd.1 + rd.2)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 13
  Cheltuieli cu transferuri
  Nota 33c
  la luna ......................
  Denumire instituție publică: ........................Cod de identificare fiscală: ........................Sector bugetar: ........................Sursa de finanțare: ........................
  - lei -
  Cod rând Explicații An precedent An curent
  A B 1 2
  1 Alte transferuri interne
  2 Transferuri de capital
  3 Alte transferuri externe
  4 Contribuția României la bugetul UE
  5 Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 14
  Nota 31 Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice,
  în numele statului român, la societăți, societăți/companii naționale,
  precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine
  la luna ..........................
  Denumire instituție publică: ..........................Cod de identificare fiscală: ..........................Sector bugetar: ..........................Sursa de finanțare: ..........................
  - lei -
  Cod rând Denumirea societății, societății/companiei naționale sau organismului internațional Cod de identificare fiscală Cod CAEN Capitalul social Nr. total acțiuni Acțiuni și alte participații deținute de statul român Baza legală pentru înregistrare a acțiunilor
  Valoarea acțiunilor și a altor participații Nr. acțiuni Ponderea în capitalul social (%)
  Total din care: Acțiuni cotate (ct. 2600100-2960101) Acțiuni necotate (ct.2600200- 2960102) Alte participații (ct. 2600300-2960103)
  A B C D 1 2 3=4 + 5 + 6 4 5 6 7 8=3/1 9
  I I Acțiuni și alte participații deținute la societăți, societăți/companii naționale din România
  I.1
  TOTAL
  II II Acțiuni deținute de organisme internaționale și companii străine și alte participații
  II.1
  TOTAL
  TOTAL GENERAL
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 15
  Nota 31b Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect
  de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici
  la luna ......................
  Denumire instituție publică: .......................Cod de identificare fiscală: .......................Sector bugetar: .......................Sursa de finanțare: .......................
  - lei -
  Cod rând Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect Unitatea administrativ- teritorială este acționar la operatorul economic Valoarea acțiunilor / altor participații din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei) Ponderea în capitalul social
  CIF Codul CAEN al activității principale a operatorului economic Denumirea operatorului economic Tip operator (SRL, SA, ASO, RA) Capitalul social al operatorului economic (lei) Direct Indirect Direct Indirect
  Total din care: Acțiuni cotate (ct. 2600100- 2960101) Acțiuni necotate (ct.2600200- 2960102) Alte participații (ct. 2600300- 2960103)
  A B C D E 1 2 3 4=5 + 6 + 7 5 6 7 8 9=4 / (1*100) 9=8 / (1*100)
  1
  2
  Total DirectTotal Indirect
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 16
  Nota 35a Active fixe corporale
  la luna ....................
  Denumire instituție publică: .......................Cod de identificare fiscală: .......................Sector bugetar: .......................Sursă de finanțare: .......................  +  Active fixe corporale amortizabile
  - lei -
  Cod rând Explicații Terenuri (ct. 2110100) Amenajări la terenuri (ct. 2110200) Construcții ( ct.2120101,ct.2120102, ct.2120201, ct.2120301, ct.2120401, ct.2120501, ct.2120601, ct.2120901) Echipamente tehnologice (mașini, utilaje, și instalații de lucru (ct. 2130100) Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (ct. 2130200) Mijloace de transport (ct. 2130300) Animale și plantații (ct. 2130400) Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) Alte active ale statului (ct. 2150000) Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000) Total
  Total Col.3= col.4 + col.5 + col.6 + col.7 + col.8 + col. 9 + col.10 + col.11 Construcții - drumuri publice (ct. 2120101) Construcții - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) Construcții - infrastructura pentru transport feroviar (ct. 2120201) Construcții- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) Construcții - tunele (ct. 2120401) Construcții - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) Construcții - canale pentru navigație (ct. 2120601) Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901)
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = 1 + 2 + 3 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
  1 Sold inițial X X
  2 Creșteri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  3 Diferențe din reevaluare X X
  4 Achiziții X X
  5 Reclasificări X X
  6 Adiții (investiții, modernizări, reparații, capitale, consolidări) X X
  7 Transfer cu titlu gratuit X X
  8 Alte căi (donații, etc.) X X
  9 Total (rd.9=rd.3 + rd.4 + rd. 5 + rd.6 + rd.7 + rd.8) X X
  10 Descreșteri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  11 Diferențe din reevaluare X X
  12 Eliminare amortizare X X
  13 Vânzări X X
  14 Reclasificări X X
  15 Dezmembrări, casări X X
  16 Transfer cu titlu gratuit X X
  17 Alte căi (donații, etc.) X X
  18 Total (rd.18=rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17) X X
  19 Sold final (rd.19=rd.1 + rd.9- rd.18) X X
  20 Amortizare (ct.2810100, ct.2810201, ct.2810202, ct.2810203, ct.2810204, ct.2810205, ct.2810206, ct.2810207, ct.2810208, ct. 2810301, ct.2810302, ct.2810303, ct.2810304, ct.2810400) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  21 Sold inițial X X
  22 Creșteri X X
  23 Reduceri X X
  24 Sold final (rd.24=rd.21 + rd.22- rd.23) X X
  25 Ajustări de depreciere (ct.2910100, ct.2910201, ct.2910202 ct.2910203 ct.2910204 ct.2910205 ct.2910206 ct.2910207 ct.2910208, ct.2910301 ct.2910302 ct.2910303 ct.2910304, ct.2910400 ct.2930200) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
  26 Sold inițial X X
  27 Creșteri X X
  28 Reduceri X X
  29 Sold final (rd.29=rd.26 + rd.27- rd.28) X X
  30 Valoarea contabilă netă (rd.30=rd.19-rd.24- rd.29) X X
   +  Active fixe corporale neamortizabile
  (lei)
  Cod rând Explicații Terenuri (ct. 2110100) Amenajări la terenuri (ct. 2110200) Construcții (ct.2120101,ct.2120102, ct.2120201, ct.2120301, ct.2120401, ct.2120501, ct.2120601, ct.2120901) Echipamente tehnologice (mașini, utilaje, și instalații de lucru (ct. 2130100) Aparate și instalații de măsurare, control și reglare (ct. 2130200) Mijloace de transport (ct. 2130300) Animale și plantații (ct. 2130400) Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) Alte active ale statului (ct. 2150000) Active fixe coprorale în curs de execuție (ct. 2310000) Total
  Total col.3 = col.4 + c ol.5 + col.6 + col.7 + col.8 + col.9 + col.10 + col.11 Construcții - drumuri publice (ct. 2120101) Construcții - drumuri industriale și agricole (ct. 2120102) Construcții - infrastructura pentru transport feroviar (ct. 2120201) Construcții - poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301) Construcții - tunele (ct. 2120401) Construcții - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501) Construcții - canale pentru navigație (ct. 2120601) Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct. 2120901)
  A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = 1 + 2 + 3 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
  31 Sold inițial
  32 Creșteri x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  33 Diferențe din reevaluare
  34 Achiziții
  35 Reclasificări
  36 Adiții (investiții, modernizări, reparații capitale, consolidări)
  37 Transfer cu titlu gratuit
  38 Alte căi (donații, etc.)
  39 Total (rd.39=rd.33 + rd.34 + rd.35 + rd.36 + rd.37 + rd.38)
  40 Descreșteri x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  41 Diferențe din reevaluare
  42 Eliminare amortizare
  43 Vânzări
  44 Reclasificări
  45 Dezmembrări, casări
  46 Transfer cu titlu gratuit
  47 Alte căi (donații, etc.)
  48 Total (rd.48=rd.41 + rd.42 + rd.43 + rd.44 + rd.45 + rd.46 + rd.47)
  49 Sold final (rd.49=rd.31 + rd.39- rd.48)
  50 Amortizare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  51 Sold inițial amortizare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  52 Creșteri x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  53 Reduceri x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  54 Sold final (rd.54=rd.51 + rd.52- rd.53) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  55 Ajustări de depreciere x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  56 Sold inițial x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  57 Creșteri x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  58 Reduceri x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  59 Sold final (rd.59=rd.56 + rd.57- rd.58) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  60 Valoarea contabilă netă (rd.60=rd.49- rd.54-rd.59= rd.61 + rd.62 + rd.63 + rd.64 + rd.65 + rd.66)
  61 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)
  62 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)
  63 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.1020102)
  64 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale (ct.1030000)
  65 Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (ct.1040101)
  66 Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)
  67 TOTAL GENERAL (rd.67=rd.30 + rd.60)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 17
  Nota 35c Active fixe necorporale
  la luna .............
  (la 12-04-2022, Anexa nr. 17 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 930 din 5 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 12 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 18
  Nota 37 Situația stocurilor
  la luna .......................
  Denumire instituție publică: ....................Cod de identificare fiscală: ....................Sector bugetar: ....................Sursa de finanțare: ....................
  - lei -
  Cod rand Explicație Materii prime și materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 - 3910000 - 3920100 - 3950100) Materiale rezervă de stat și de mobilizare (ct.3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300) Producție în curs de execuție, produse finite, mărfuri și ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + /- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 + /- 3780000 + 3810000-3930000- 394010-3940500 -3940600 - 3950200 - 3950300- 3950400 - 3950700 - 3950800 -3970100 - 3980000-4420803) Bunuri confiscate (ct. 3470000 + 3490000 - 3970200 - 3970300) Obiecte de inventar (ct.3030100 + 3030200 + 3510200 - 3920200) Animale și păsări (ct. 3610000 + 3560000 - 3950600-3960000) Total
  A B 1 2 3 4 5 6 7=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
  1 Sold inițial
  2 Intrări
  3 Consum
  4 Vânzări/casări
  5 Reclasificări
  6 Subtotal (rd.1 + rd.2-rd.3-rd.4-rd.5)
  7 Ajustări pentru deprecierea stocurilor (ct.3910000, ct.3920100, ct.3920200, ct. 3920300, ct.3930000, ct.3940100, ct.3940500, ct.3940600, ct.3950100, ct.3950200, ct.3950300, ct.3950400, ct.3950600, ct.3950700, ct.3950800, ct.3960000, ct.3970100, ct.3970200, ct.3970300, ct.3980000, ct.4420803)
  8 Sold final (rd.6 - rd.7)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 19
  Anexa 4 Cont de execuție non-trezor
  la luna ......................
  Denumire instituție publică: ......................Cod de identificare fiscală: ......................Sector bugetar: ......................Sursa de finanțare: ......................
  - lei -
  Indicator clasificația funcțională Indicator clasificația economică Sold inițial (la început de an) Rulaj cumulat (de la început an până la finele perioadei de raportare) din care: transferuri în relația cu trezoreria statului Sold final (la finele perioadei raportare) Execuție netă derulată exclusiv prin instituții de credit
  Capitol Subcapitol Paragraf Titlu Articol Alineat Debit Credit Debit Credit Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor Debit Credit
  A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Total Venituri
  Total Cheltuieli
  Alte disponibilități
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 20
  Anexa 30 Plăți restante și situația numărului de posturi
  la luna .....................
  Denumire instituție publică: ..........................Cod de identificare fiscală: ..........................Sector bugetar: ...........................Sursa de finanțare ..........................
  - lei -
  Cod rând Denumirea indicatorilor Sold la începutul anului Sold la finele perioadei
  TOTAL din care:
  Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
  A B 1 2 3
  1 PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.8 + 15 + 22 + 29 + 36 + 43 + 50 + 57)
  2 - sub 30 de zile-(rd.9 + 16 + 23 + 30 + 37 + 44 + 51 + 58)
  3 - peste 30 de zile (rd.10 + 17 + 24 + 31 + 38 + 45 + 52 + 59)
  4 - peste 60 de zile (rd.11 + 18 + 25 + 32 + 39 + 46 + 53 + 60)
  5 - peste 90 de zile (rd.12 + 19 + 26 + 33 + 40 + 47 + 54 + 61)
  6 - peste 120 de zile (rd.13 + 20 + 27 + 34 + 41 + 48 + 55 + 62)
  7 - peste 1 an (rd.14 + 21 + 28 + 35 + 42 + 49 + 56 + 63)
  8 Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.9 + rd.10 + rd.11 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:
  9 - sub 30 de zile
  10 - peste 30 de zile
  11 - peste 60 de zile
  12 - peste 90 de zile
  13 - peste 120 de zile
  14 - peste 1 an
  15 Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale din investiții (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16 + rd.17 + rd.18 + rd.19 + rd.20 + rd.21)
  16 - sub 30 de zile
  17 - peste 30 de zile
  18 - peste 60 de zile
  19 - peste 90 de zile
  20 - peste 120 de zile
  21 - peste 1 an
  22 Plăți restante față de bugetul general consolidat (ct.4310101, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct. 4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27 + rd.28), din care:
  23 - sub 30 de zile
  24 - peste 30 de zile
  25 - peste 60 de zile
  26 - peste 90 de zile
  27 - peste 120 de zile
  28 - peste 1 an
  29 Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.30 + rd.31 + rd.32 + rd.33 + rd.34 + rd.35), din care:
  30 - sub 30 de zile
  31 - peste 30 de zile
  32 - peste 60 de zile
  33 - peste 90 de zile
  34 - peste 120 de zile
  35 - peste 1 an
  36 Plăți restante față de alte categorii de persoane
  (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37 + rd.38 + rd.39 + rd.40 + rd.41 + rd.42), din care:
  37 - sub 30 de zile
  38 - peste 30 de zile
  39 - peste 60 de zile
  40 - peste 90 de zile
  41 - peste 120 de zile
  42 - peste 1 an
  43 Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) (rd.44 + rd.45 + rd.46 + rd.47 + rd.48 + rd.49), din care:
  44 - sub 30 de zile
  45 - peste 30 de zile
  46 - peste 60 de zile
  47 - peste 90 de zile
  48 - peste 120 de zile
  49 - peste 1 an
  50 Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct, 5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51 + rd.52 + rd.53 + rd.54 + rd.55 + rd.56), din care:
  51 - sub 30 de zile
  52 - peste 30 de zile
  53 - peste 60 de zile
  54 - peste 90 de zile
  55 - peste 120 de zile
  56 - peste 1 an
  57 Dobânzi restante, din care (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.58 + rd.56 + rd.60 + rd.61 + rd.62 + rd.63), din care:
  58 - sub 30 de zile
  59 - peste 30 de zile
  60 - peste 60 de zile
  61 - peste 90 de zile
  62 - peste 120 de zile
  63 - peste 1 an
   +  Sinteza plăților restante și arieratelor (lei)
  Nr. rd. Explicație Plăți restante Plăți restante aferente programelor naționale Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)
  total din care: arierate total din care: arierate total din care: arierate total din care: arierate
  0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
  1 Sold la finele lunii precedente
  2 Sold la finele perioadei
  3 % diminuare arierate în luna de raportare (rd.3 = 1- rd.2/rd.1) x 0 x x x x x x
   +  Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale (lei)
  Nr. rd. Explicație Total arierate Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii FEN Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
  Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finantate integral din venituri proprii
  1 2 3 4 5 6=1-2-3- 4-5
  1 Sold la finele lunii precedente
  2 Sold la finele perioadei
  3 % diminuare arierate în luna de raportare (rd.3=1-rd.2/rd.1) x x x x x 0
   +  Indicator: ...........................
  Cod rând Denumire indicatori Număr posturi la finele lunii de raportare
  64 Număr de posturi aprobate (finanțate)
  65 Număr de posturi ocupate
  66 Număr de posturi vacante
  67 Număr mediu de posturi remunerate
  68 Număr de posturi ocupate de persoane care cumulează pensia cu salariul
  69 Număr de consilieri locali
  Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 21
  Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din
  operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat
  Anexa 32
  la luna .........................
  Denumire instituție publică .........................Cod de identificare fiscală: .........................Sector bugetar: .........................Sursa de finanțare: .........................
  - lei -
  Cod rând Simbol cont contabil Denumirea contului Soldul contului la începutul anului Soldul contului la sfârșitul perioadei
  A B C 1 2
  1 8047000 Valori materiale supuse sechestrului
  2 8052000 Garanții depuse pentru sume contestate
  3 8053000 Garanții depuse pentru înlesniri acordate
  4 8054000 Înlesniri la plata creanțelor bugetare
  5 8055000 Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită
  6 8056000 Garanții legale costituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară
  7 8058000 Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului
  8 8039000Alte valori în afara bilanțului
  9 Total (rd. 1 la rd. 8)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
  (la 12-04-2022, Anexa nr. 21 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 930 din 5 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 12 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 22
  Anexa 19 Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte
  aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
  la luna ...................
  Denumire instituție publică: .........................Cod de identificare fiscală: .........................Sector bugetar: .........................Sursa de finanțare: .........................
  - lei -
  Cod rând Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 din care: Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursa re aferente chetuielilor efectuate în anul curent Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori din care:
  Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
  A B 1 2 3=2-5 4 5=6 + 8 + 10 + 12 + 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)
  2 Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)
  3 Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)
  4 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)
  5 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)
  6 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)
  7 Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA) (56.07)
  8 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)
  9 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)
  10 Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)
  11 Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)
  12 Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)
  13 Programe finanțate în cadrul facilității Schengen (56.13) x x x x x x x x x x x x x x x
  14 Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)
  15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)
  16 Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)
  17 Mecanismul financiar SEE (56.17)
  18 Mecanismul financiar norvegian (56.18)
  19 Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)
  20 Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)
  21 Programul de cooperare elvețiano- român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)
  22 Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)
  23 Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)
  24 Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)
  25 Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)
  26 Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)
  27 Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)
  28 Fondul pentru Securitate internă (FSI) (58.08)
  29 Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)
  30 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)
  31 Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)
  32 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)
  33 Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)
  34 Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)
  35 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)
  36 Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)
  37 Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)
  38 Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)
  39 Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)
  40 Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)
  41 Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)
  42 Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)
  43 Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)
  44 Fondul pentru relații bilaterale aferent
  Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)
  45 Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)
  . . .. . . . . . . . . .
  49 . . . . . . . . . .
  50 Total (rând 1 la 49)
  Conducătorul instituțieiConducătorul compartimentului financiar - contabil
   +  Anexa nr. 23
  Anexa 27 Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)
  la luna .............
  (la 12-04-2022, Anexa nr. 23 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 930 din 5 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 12 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 24
  Anexa 28 Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare
  din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“
  și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“
  la luna ............
  (la 12-04-2022, Anexa nr. 24 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 930 din 5 aprilie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 12 aprilie 2022 )
   +  Anexa nr. 25
  Anexa 40 Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice
  la luna ...................
  Denumire instituție publică: .......................Cod de identificare fiscală .......................Sector bugetar: .......................Sursa de finanțare .......................
  - lei -
  Cod rând Cod SEC 2010 Active / Pasive Financiare Explicație Conturi Sold la începutul anului Sold la sfârșitul perioadei
  A B 1 2 3
  1 ACTIVE FINANCIARE
  2 NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:
  3 Numerar
  4 Numerar în lei în casieria instituțiilor publice ct. 5130101
  5 Numerar în valută în casieria instituțiilor publice ct. 5130402
  6 Alte valori ct 5110101 + 5110102 + .5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800
  7 Depozite transferabile (disponibilități în conturi curente)
  8 Disponibilități la Trezorerii
  9 Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5120600 + 5120601 + 5120602 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5240100 + 5240300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550103 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5710100 + 5710300 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5750100 + 5750300-7700000
  10 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii ct. 5180701
  11 Total (rd. 9 + rd. 10)
  12 F22 Disponibilități la BNR
  13 Disponibilități în lei ale instituțiilor publice ct. 5120102 + 5120600 + 5120601 + 5150102
  14 Disponibilități în valută ale instituțiilor publice ct. 5120402 + 5120700 + 5150202
  15 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la BNR ct. 5180702
  16 Total (rd. 13 + rd. 14 + rd. 15)
  17 Disponibilități la instituții de credit rezidente
  18 Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente ct. 5120102 + 5120502 + 5120600 + 5120602 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5580102 + 5580202 + 5590102 + 5600102 + 5610102 + 5620102
  19 Disponibilități în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente ct. 5120402 + 5120502 + 5120700 + 5130202 + 5140202 + 5150202 + 5160202 + 5170202 + 5550202 + 5570202 + 5580302 + 5580303 + 5590202 + 5600103 + 5610103 + 5620103
  20 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente ct. 5180702
  21 Total (rd. 18 + rd. 19 + rd. 20)
  22 F22 Acreditive în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente ct. 5410102
  23 F22 Acreditive în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente ct. 5410202
  24 F22 - disponibilități la instituții de credit în străinătate
  25 Disponibilități ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate ct. 5120402
  26 Acreditive la instituții de credit în străinătate ct. 5410202
  27 Dobânzi de încasat aferente disponibilităților Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate ct. 5180702
  28 Total (rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)
  29 F29 Alte depozite
  30 F29 Depozite la trezorerii
  31 Depozite în lei ale instituțiilor publice ct. 5120902 + 5150301 + 5250400 + 5600401 + 5620401 + 5710400 + 5740000 + 5750400
  32 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii ct. 5180701
  33 Total (rd. 31 + rd. 32)
  34 Depozite la BNR
  35 Depozite în lei ale instituțiilor publice la BNR ct. 5150302 + 5600402
  36 Depozite în valută ale instituțiilor publice ct. 5150302 + 5600402
  37 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la BNR ct. 5180702
  38 Total (rd. 40 + rd. 41)
  39 TITLURI DE NATURA DATORIEI
  40 Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominală) ct. 5120700 + 5150302 + 5600402 + 5620402
  41 Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente ct. 5180702
  42 Total (rd. 40 + rd. 41)
  43 TITLURI DE NATURA DATORIEI
  44 Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominală)
  45 Titluri de natura datoriei pe termen scurt deținute de către instituțiile publice din care emise de: (rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51) ct. 5050000-5950000
  46 - B.N.R. (S121)
  47 - Instituții de credit rezidente (S122)
  48 - Alți rezidenți - alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  49 - Alți rezidenți - auxiliari financiari (S126)
  50 - Alți rezidenți - societăți de asigurare (S128)
  51 - Nerezidenți (S21,S22)
  52 Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominală
  53 Titluri pe termen lung de natura datoriei deținute de către instituțiile publice Total, din care emise de: (rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59) ct. 2650000-2960200
  54 - B.N.R. (S121)
  55 - Instituții de credit rezidente (S122)
  56 - Alți rezidenți - alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  57 - Alți rezidenți - auxiliari financiari (S126)
  58 - Alți rezidenți - societăți de asigurare (S128)
  59 - Nerezidenți (S21, S22)
  60 Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare Total, din care emise de: (rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67) ct. 2650000-2960200
  61 - B.N.R. (S121)
  62 - Instituții de credit rezidente (S122)
  63 - Alți rezidenți - alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  64 - Alți rezidenți - auxiliari financiari (S126)
  65 - Alți rezidenți - societăți de asigurare (S128)
  66 - Nerezidenți (S21, S22)
  67 - Societăți nefinanciare (S11)
  68 F4 CREDITE ACORDATE, din care:
  69 F41 Credite pe termen scurt - acordate
  70 Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: ( rd. 71 + rd. 75 + rd. 76)
  71 - Instituțiilor publice, din care: (rd. 72 + rd. 73 + rd. 74)
  72 - Administrația centrală (S1311)
  73 - Administrația locală (S1313)
  74 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  75 - Societăților nefinanciare (S11)
  76 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  77 Credite pe termen scurt acordate din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte împrumuturi acordate), din care: (rd78 + rd. 85) ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670105 + 2670108 + 4680103 + 4680105 + 4680106 + 4680108 + 4680109
  78 Credite pe termen scurt în lei acordate din alte surse, din care: ( rd. 79 + rd. 83 + rd. 84) ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670105 + 2670108 + 4680103 + 4680105 + 4680106 + 4680108 + 4680109
  79 - Instituțiilor publice, din care: (rd. 80 + 81 + 82)
  80 - Administrația centrală (S1311)
  81 - Administrația locală (S1313)
  82 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  83 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  84 - Societăților nefinanciare (S11)
  85 Credite pe termen scurt în valută acordate din alte surse, din care: (rd. 86 + rd. 90 + rd. 91)
  86 - Instituțiilor publice, din care: (rd. 87 + rd. 88 + rd. 89)
  87 - Administrația centrală (S1311)
  88 - Administrația locală (S1313)
  89 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  90 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  91 - Societăților nefinanciare (S11)
  92 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare ct. 4680107
  93 Total credite pe termen scurt acordate (rd. 70 + rd. 77)
  94 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget și din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de Dezvoltare la dispoziția Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobânzi), din care: (rd. 95 + rd. 102) ct. 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109
  95 Dobânzi de încasat aferente creditelor pe termen scurt acordate în lei din alte surse, din care: (rd. 96 + rd. 100 + rd. 101) ct. 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109
  96 - Instituțiilor publice, din care: (rd. 97 + 98 + 99)
  97 - Administrația centrală (S1311)
  98 - Administrația locală (S1313)
  99 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  100 - Societăților nefinanciare (S11)
  101 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  102 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  103 - Instituțiilor publice, din care: (rd. 104 + rd. 105 + rd. 106)
  104 - Administrația centrală (S1311)
  105 - Administrația locală (S1313)
  106 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  107 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  108 - Societaților nefinanciare (S11)
  109 F42 Credite pe termen lung - acordate
  110 Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd. 111 + rd. 115 + rd. 116) ct. 2670204
  111 -Institutiilor publice, din care: (rd. 112 + rd. 113 + rd. 114)
  112 - Administrația centrală (S1311)
  113 - Administrația locală (S1313)
  114 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  115 - Societăților nefinanciare (S11)
  116 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  117 Credite pe termen lung acordate din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de Dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd. 118 + rd. 125) ct. 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670205 + 2670208
  118 Credite pe termen lung în lei acordate din alte surse, din care: (rd. 119 + rd. 123 + rd. 124)
  119 - Instituțiilor publice, din care: (rd. 120 + rd. 121 + rd. 122)
  120 - Administrația centrală (S1311)
  121 - Administrația locală (S1313)
  122 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  123 - Societăților nefinanciare (S11)
  124 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  125 - Credite pe termen lung în valută acordate din alte surse, din care: (rd. 126 + rd. 130 + rd. 131) ct. 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670205 + 2670208
  126 - Instituțiilor publice, din care: (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129)
  127 - Administrația centrală (S1311)
  128 - Administrația locală (S1313)
  129 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  130 - Societăților nefinanciare (S11)
  131 - Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  132 Total credite pe termen lung acordate (rd. 110 + rd. 117)
  133 F51 PARTICIPAȚII ȘI ACȚIUNI DEȚINUTE
  134 Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor de investiții
  135 F511 Acțiuni cotate deținute de instituțiile publice la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare, se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni ), din care: (rd. 136 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139) ct. 2600100-2960101
  136 - Societăților nefinanciare (S11)
  137 - Instituții de credite rezidente (S122)
  138 - Societăți de asigurări rezidente (S128)
  139 - Alți intermediari financiari (S125)
  140 F512 Acțiuni necotate deținute de instituțiile publice la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare, se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni), din care: (rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145) ct. 2600200-2960102
  141 - Societăților nefinanciare (S11)
  142 - Instituții de credite rezidente (CEC, Eximbank) (S122)
  143 - Instituții financiare nebancare și alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)
  144 - Societăți de asigurări rezidente (S128)
  145 - Companii holding și alte entități captive (S127)
  146 F519 - Alte participații
  147 Alte participații ale instituțiilor publice (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare), din care: (rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152) ct. 2600300-2960103
  148 Participațiile instituțiilor publice la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, societăți cu răspundere limitată, comandită, etc) (S11)
  149 Participațiile instituțiilor publice la capitalul unor organisme internaționale, cu excepția FMI (S22)
  150 Participațiile instituțiilor publice la companii străine (KrivoiRog, etc) (S22)
  151 Participațiile instituțiilor publice la capitalul instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (S15)
  152 Participațiile instituțiilor publice la capitalul instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (asociațiile intercomunitare) (S1313)
  153 Participații/unități ale fondurilor de investiții
  154 Participații ale instituțiilor publice la fondurile de investiții (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 155 + rd. 156)
  155 Participațiile instituțiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societăți de investiții (ex. Fondul Proprietatea) (S124)
  156 Participațiile instituțiilor publice la fondurile de piață monetară (S123)
  157 F8 ALTE CONTURI DE PRIMIT
  158 F8.1 Credite comerciale și avansuri acordate
  159 Creanțe comerciale și avansuri legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice. Total, din care aferente: (rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 167) ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4110201 + 4110208 + 4130100 + 4130200 + 4180000 + 4610101 + 4610201-4910100- 4910200-4960100-4960200
  160 - de la gospodăriile populației (S14)
  161 - de la societăți nefinanciare (S11)
  162 - de la instituțiile publice, din care: (rd. 163 + rd. 164 + rd. 165)
  163 - Administrația centrală (S1311)
  164 - Administrația locală (S1313)
  165 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  166 - din care: creanìele unităìilor sanitare cu paturi faìă de Casele de Sănătate
  167 - de la nerezidenți (S21, S22)
  168 F81 Creanțe din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică Total, din care: (rd. 169 + rd. 170) ct. 5120800
  169 - State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene (S21)
  170 - State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)
  171 Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile
  172 Creanțe bugetare (creanțe ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurărilor sociale, creanțe ale autorităților de privatizare, creanțe ale instituțiilor autonome și instituțiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autorităților centrale și locale, creanțe ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului) Total, din care: (rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 179) ct. 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900-4970000
  173 - de la gospodăriile populației (S14
  174 - de la societăți nefinanciare (S11)
  175 - de la instituțiile publice, din care: (rd. 176 + rd. 177 + rd. 178)
  176 - Administrația centrală (S1311)
  177 - Administrația locală (S1313)
  178 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  179 - de la nerezidenți (S21, S22)
  180 Sume din vânzarea licențelor de telefonie mobilă (ANCOM) (S11) ct. 4610109
  181 Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finanțelor Publice) Total, din care: (rd. 182 + rd. 183) ct. 4610109
  182 -State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene (S21)
  183 -State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)
  184 Avansuri de trezorerie, acordate in lei ct. 5420100
  185 Avansuri de trezorerie, acordate în valută, ale Misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate ct. 5420200
  186 Sume ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (Ministerul Apărării Naționale la Romtehnica, Ministerul Finanțelor Publice la Eximbank), din care (rd. 187 + rd. 188 + rd. 189): ct. 2670108 + 2670208 + 4610109 + 4610209
  187 - societăți nefinanciare (S11)
  188 - instituții de credit nerezidente (S122)
  189 - instituții clasificate în administrația publică, din care (rd. 190 + rd. 191 + rd. 192):
  190 - Administrația centrală (S1311)
  191 - Administrația locală (S1313)
  192 - Administrațiile de securitate socială (S1314)
  193 DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE
  194 F2 NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:
  195 F22 Alte depozite
  196 Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice, din care: (rd. 197 + rd. 198 + rd. 199) ct4280101 + 4280201 + 4620109 + 4620209
  197 - gospodăriilor populației (S14)
  198 - societăți nefinanciare (S11)
  199 - instituțiilor publice, din care: (rd. 200 + rd. 201 + rd. 202)
  200 - administrația centrală (S1311)
  201 - administrația locală (S1313)
  202 - administrațiile de securitate socială (S1314)
  203 Disponibilitățile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11) ct. 4620109/ + 5120901 + 4620209
  204 Certificatele de depozit ale gospodăriilor populației (S14) ct. 5190109/5121000
  205 Disponibilități ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului ct. 5120700 + 5120901
  206 F3 TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:
  207 F31 Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt
  208 Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de către instituțiile publice (ex: certificate de trezorerie, bilete la ordin, cambii etc.), la valoarea de emisiune din care achiziționate de: (rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215)
  209 - B.N.R. (121)
  210 - instituții de credit rezidente (S122)
  211 Alți rezidenți - alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  212 - Alți rezidenți - auxiliari financiari (S126)
  213 - Alți rezidenți - societăți de asigurare (S128)
  214 - Gospodăriile populației (S14)
  215 - Nerezidenți (S21, S22)
  216 Dobânzi datorate și neplătite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt ct. 5180604
  217 F32 Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de către instituțiile publice cu termen de plată în exercițiul curent (obligațiuni), din care, achiziționate de: (rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224) ct. 1610100
  218 - B.N.R. (121)
  219 - instituții de credit rezidente (S122)
  220 - Alți rezidenți - alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)
  221 - Alți rezidenți - auxiliari financiari (S126)
  222 - Alți rezidenți - societăți de asigurare (S128)
  223 - Gospodăriile populației (S14)
  224 - Nerezidenți (S21, S22)
  225 Titluri de natura datoriei pe termen lung emise
  226 F3 Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de către instituțiile publice (obligațiuni de stat/local și alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plată în exercițiile viitoare, din care achiziționate de: (rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233) ct. 1610200
  227