ORDIN nr. 1.998 din 9 aprilie 2019pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 15 aprilie 2019  Notă
  Articolul I din ORDINUL nr. 411 din 30 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 6 aprilie 2022 prevede:Articolul I(1) Situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2022, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.(2) Situațiile financiare trimestriale centralizate prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.(3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.(4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.(5) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.
  Art. I și IX din ORDINUL nr. 1.287 din 6 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 11 aprilie 2023, prevăd:
  Articolul I
  (1) Situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2023, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.
  (2) Situațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.
  (3) Adresele de e-mail la care/de la care se transmit documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.
  (4) Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.
  (5) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.
  (6) Termenele de transmitere la Ministerul Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică - a situațiilor financiare trimestriale și anuale și centralizate sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare.
  Articolul IX(1) Instituțiile publice au obligația păstrării și arhivării pe suport electronic și hârtie a setului de situații financiare trimestriale și anuale semnate de conducătorul instituției publice și conducătorul compartimentului financiar-contabil sau alte persoane delegate cu exercitarea acestor competențe, care se păstrează la sediul instituției publice pe durata prevăzută de legislația în vigoare.(2) Setul de situații financiare trimestriale și anuale se constituie din formularele prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și rapoartele generate de sistemul național de raportare - Forexebug, care au înlocuit formularele suspendate prevăzute la art. II și III.
  Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,în baza dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul ISe aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Instituțiile publice care se reorganizează au obligația să întocmească formularele de situații financiare potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să le depună la instituțiile la care au fost raportate anterior reorganizării; acestea reprezintă baza pentru întocmirea protocolului de predare-preluare.(2) Soldurile inițiale se raportează astfel:a) de către instituția la care acestea au fost raportate anterior reorganizării, în vederea cuprinderii și raportării în situațiile financiare centralizate până la finele anului, în situația în care instituția s-a reorganizat prin schimbarea subordonării și a codului de identificare fiscală;b) de către instituția reorganizată și se cuprind în situațiile financiare centralizate ale ordonatorului superior de credite în situația în care instituția s-a reorganizat prin schimbarea subordonării, dar fără schimbarea sectorului în care își desfășoară activitatea și a codului de identificare fiscală. (la 20-07-2020, Alineatul (2) din Articolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 2.116 din 13 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2020 ) (3) Instituțiile publice desființate au obligația să întocmească și să depună, după finalizarea reorganizării, situații financiare cu solduri finale zero la instituțiile la care au fost raportate anterior reorganizării. Instituțiile publice desființate, ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori principali de credite anterior desființării, au obligația să prezinte situațiile financiare la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile teritoriale ale acestuia, după caz.(4) În situația în care instituția publică desființată se află în imposibilitatea de a întocmi, semna și depune situațiile financiare prevăzute la alin. (1) și (3), responsabilitatea întocmirii, semnării și depunerii acestora revine ordonatorului de credite ierarhic superior finanțator anterior reorganizării sau ordonatorului de credite care a preluat instituția publică desființată și care face parte din sectorul public.  +  Articolul IIIAnexa nr. 3 „Corelațiile între formularele de situații financiare trimestriale“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La nota de la punctul (1) „Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul «Contul de rezultat patrimonial » (cod 02)“ al titlului II „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“, litera a) se abrogă.2. La nota B de la punctul (2) „Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data de...» (cod 03)“ al titlului II „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“, litera a) se abrogă.3. La nota B de la punctul (5) „Corelații între formularul «Situația fluxurilor de trezorerie» (cod 03) și formularul anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de...» (cod 17)“ al titlului II „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)“, litera a) se abrogă.4. Nota de la punctul (1) „Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul «Contul de rezultat patrimonial» (cod 02)“ al titlului III „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale la subsectorul Administrația locală (S1313)“ se abrogă.5. Nota B de la punctul (2) „Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data de...» (cod 03)“, al titlului III „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale la subsectorul Administrația locală (S1313)“ se abrogă.6. Nota B de la punctul (5) „Corelații între formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data de...» (cod 03) și formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de...» (cod 18)“ al titlului III „Corelații între formularele de situații financiare trimestriale la subsectorul Administrația locală (S1313)“ se abrogă.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019.  +  Articolul VOrice alte dispoziții contrare se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 aprilie 2019.Nr. 1.998.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019