GHID DE FINANȚARE din 23 august 2022a Programului privind casarea autovehiculelor uzate
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 august 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.261 din 23 august 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 24 august 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Rolul ghidului de finanțarePrezentul ghid de finanțare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza persoanelor interesate informații esențiale privind derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program.  +  Articolul 2Scopul, obiectul și indicatorul de performanță ale Programului(1) Scopul Programului îl constituie îmbunătățirea calității mediului prin casarea autovehiculelor uzate.(2) Obiectul Programului constă în finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, denumită în continuare finanțare, acordată pentru autovehiculul uzat având o vechime egală sau mai mare de 15 ani de la anul fabricației, în schimbul predării acestuia spre casare.(3) Indicatorul de performanță și eficiență a Programului îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate.  +  Articolul 3Caracterul Programului și aria geografică de aplicare(1) Programul are caracter multianual și se aplică la nivel național.(2) Programul se derulează în baza contractelor de delegare încheiate de Administrația Fondului pentru Mediu cu unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comune, orașe, municipii, astfel cum sunt definite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și/sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului București, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4^1) și ale art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Sursa de finanțare pentru derularea ProgramuluiFinanțarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.  +  Articolul 5Definiții și acronime(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) aplicație informatică - software administrat și pus la dispoziție gratuit de către Administrația Fondului pentru Mediu, prin intermediul căruia este gestionat Programul, fiind structurat pe două module, dedicate unităților administrativ-teritoriale și persoanelor fizice;b) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;c) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2, inclusiv cel în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcție transportului simultan de persoane și mărfuri în compartimente separate);d) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;e) autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară, care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute prin prezentul ghid;f) beneficiar - proprietarul autovehiculului uzat, solicitant de finanțare, care a încheiat contract de finanțare cu delegatul;g) cerere de înscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid, care este completat de solicitant în vederea încheierii contractului de delegare și este depus în cadrul unei sesiuni de înscriere;h) cerere de virament - formularul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, care este completat de delegat în vederea transferului în contul său, din contul finanțatorului, a finanțării aprobate;i) colector autorizat - operator economic cu personalitate juridică sau entitate fără personalitate juridică autorizată să desfășoare activități de colectare, colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;j) contract de delegare - actul juridic în baza căruia Administrația Fondului pentru Mediu virează delegatului finanțarea aprobată și transmite acestuia dreptul de a exercita atribuții de analiză/evaluare, implementare și monitorizare a proiectului finanțat, în vederea îndeplinirii pe plan local a scopului Programului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;k) contract de finanțare - actul juridic încheiat între delegat și beneficiar, în baza căruia se acordă stimulentul pentru casare, sub rezerva îndeplinirii obligațiilor și respectării termenelor stabilite în cuprinsul acestuia, conform modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;l) contribuție proprie - suma de 600 lei, parte a stimulentului pentru casare, susținută din surse proprii de către delegat;m) criterii de eligibilitate - condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obținerea finanțării sau a stimulentului pentru casare și care vizează, după caz, solicitantul de finanțare, solicitantul de finanțare și autovehiculul uzat;n) delegat - solicitantul căruia i-a fost aprobată cererea de înscriere depusă în cadrul Programului și care a încheiat contract de delegare cu Administrația Fondului pentru Mediu;o) microbuz - autovehicul aparținând categoriei de folosință M2 sau M3, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 22 de locuri pe scaune sau în picioare, conform RNTR 2;p) raport de finalizare - documentul înaintat Administrației Fondului pentru Mediu de către delegat, în cuprinsul căruia sunt prezentate activitățile derulate în cadrul Programului, costurile acestora și rezultatele obținute; modelul raportului de finalizare este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;q) solicitant - unitatea administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraș, municipiu, astfel cum este definită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului București, care depune cererea de înscriere în Program în condițiile prezentului ghid pentru încheierea contractului de delegare și virarea de către AFM a sumei de 2.400 lei pentru fiecare autovehicul uzat estimat a face obiectul acordării stimulentului pentru casare;r) solicitant de finanțare - persoana fizică, deținătoare a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul uzat definit la lit. e), pe care se angajează să îl predea spre casare și să îl radieze din circulație, în schimbul stimulentului pentru casare;s) stimulent pentru casare - suma nerambursabilă în cuantum de 3.000 lei acordată beneficiarului care a predat spre casare și a radiat din circulație și din evidența fiscală a delegatului un autovehicul uzat; stimulentul pentru casare este constituit din suma de 2.400 lei alocată din Fondul pentru mediu și suma de 600 lei susținută din surse proprii de către delegat.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel; documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 2.224/2020;c) UAT - unitate administrativ-teritorială sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului București.  +  Articolul 6Etapele Programului(1) Etapele Programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului de finanțare, a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanți și a sumelor alocate;b) depunerea cererilor de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 11 de către UAT în aplicația dedicată;c) publicarea rezultatelor analizei și încheierea contractelor de delegare;d) publicarea listei UAT care au încheiat contracte de delegare;e) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții de finanțare și a sumelor alocate;f) înscrierea în aplicație a solicitanților de finanțare care au domiciliul în raza UAT din lista menționată la lit. d), în limita bugetului prevăzut în contractul de delegare;g) transmiterea de către AFM a solicitărilor de finanțare către UAT, pe baza înscrierilor efectuate potrivit lit. f);h) derularea Programului conform procedurilor interne adoptate de UAT;i) monitorizarea proiectelor.(2) UAT va publica pe pagina proprie de internet anunțul și procedura internă privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului. Procedura internă trebuie să cuprindă și prevederile art. 9 și 10 din prezentul ghid.(3) Pentru a participa în cadrul Programului, solicitantul de finanțare are următoarele obligații:a) să se asigure că UAT în raza căreia își are domiciliul și unde este înregistrat autovehiculul uzat participă în cadrul Programului, prin consultarea paginii de internet a AFM;b) să respecte procedura internă elaborată la nivelul UAT, conform alin. (2);c) să încheie contractul de finanțare cu UAT;d) să caseze și să radieze din circulație autovehiculul uzat, ulterior semnării contractului de finanțare;e) să se asigure că respectă condițiile pentru a beneficia de stimulentul pentru casare.(4) Pentru desfășurarea etapelor Programului, prin dispoziție a președintelui AFM, se aprobă:a) sesiunile de înscriere pentru solicitanți și solicitanții de finanțare și sumele alocate finanțării;b) structurile/comisiile din cadrul AFM care vor fi implicate în derularea Programului;c) grilele de evaluare, instrucțiunile și/sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini și realizarea anumitor activități în cadrul Programului. (5) Dispozițiile președintelui AFM, cuprinzând informațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și/sau instrucțiunile referitoare la derularea Programului, se publică pe pagina de internet a AFM.  +  Articolul 7Organizarea sesiunilor de înscriere(1) AFM poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere, în limita sumei alocate potrivit art. 4.(2) AFM poate finanța proiecte în limita bugetului Programului, aprobat prin dispoziția președintelui, conform art. 6 alin. (4) lit. a).  +  Articolul 8Cuantumul finanțării și condițiile de acordare a acesteia(1) AFM acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanțare, fără a depăși suma de 2.400 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.(2) Finanțarea se acordă beneficiarului numai după încheierea de către UAT a contractului de delegare cu AFM și în baza contractului de finanțare. (3) În cadrul unei sesiuni de înscriere, unui solicitant i se pot vira sume reprezentând stimulent pentru casare pentru cel mult:a) 50 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație sub 5.000 de locuitori;b) 100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 5.001 și 10.000 de locuitori;c) 500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 10.001 și 50.000 de locuitori;d) 1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație cuprinsă între 50.001 și 200.000 de locuitori;e) 5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populație ≥ 200.001 locuitori.(4) În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate transmite o singură cerere de înscriere, prin intermediul aplicației informatice dedicate Programului, pusă la dispoziția UAT pe pagina de internet a AFM.(5) Înscrierile în aplicația informatică se vor face în limita bugetului alocat unei sesiuni de înscriere.  +  Capitolul II Eligibilitatea solicitantului de finanțare și a autovehiculului uzat  +  Articolul 9Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanțare(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT delegat, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;c) nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;e) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.(2) În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.(3) În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.  +  Articolul 10Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzatEste considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului;b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.  +  Capitolul III Depunerea și aprobarea cererilor de înscriere, încheierea contractelor de delegare și înscrierea solicitantului de finanțare  +  Articolul 11Depunerea cererii de înscriereÎn cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul depune următoarele documente:a) cererea de înscriere, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;b) actul administrativ prin care persoana împuternicită să semneze cererea de înscriere este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de înscriere;d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 - alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“;e) hotărârea autorității deliberative a solicitantului, din care rezultă:1. acordul cu privire la participarea în cadrul Programului;2. cuantumul contribuției proprii;3. numărul de autovehicule uzate estimat a face obiectul acordării stimulentului pentru casare.  +  Articolul 12Aprobarea cererii de înscriere(1) Comisia de analiză verifică cererea de înscriere și îndeplinirea conformității documentelor prevăzute la art. 11.(2) În situația în care se constată că nu au fost depuse toate documentele prevăzute la art. 11 sau acestea sunt neconforme, incomplete, ilizibile sau nu conțin toate elementele prevăzute în ghid, solicitantul va fi notificat prin e-mail, cu confirmare de primire, în vederea clarificării/remedierii situației.(3) În termen de 10 zile de la data notificării prevăzută la alin. (2), solicitantul are posibilitatea de a clarifica/remedia situația constatată.(4) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (3) a documentelor/clarificărilor solicitate sau prezentarea de clarificări/ remedieri incomplete atrage respingerea cererii de înscriere.  +  Articolul 13Avizarea proiectelor(1) Comitetul director al AFM avizează cererile de înscriere ale solicitanților, precum și sumele reprezentând finanțarea acordată de AFM și le propune spre aprobare Comitetului de avizare.(2) Comitetul director al AFM aprobă lista cererilor de înscriere respinse.  +  Articolul 14Aprobarea finanțării proiectelorComitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea cererilor de înscriere ale solicitanților, precum și sumele reprezentând finanțarea acordată de AFM.  +  Articolul 15Comunicarea rezultatelor analizei cererilor de înscriere(1) Listele solicitanților acceptați/respinși se publică pe pagina de internet a AFM.(2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanților și prin e-mail.  +  Articolul 16Contestațiile(1) Solicitanții pot formula contestație împotriva deciziilor Comitetului director și/sau a hotărârilor Comitetului de avizare în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, conform art. 15 alin. (1).(2) Contestația se transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Contestația va fi semnată cu semnătură electronică calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare ale contestatarului;b) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului contestatarului, precum și actul de împuternicire, după caz;c) numărul/codul unic de înregistrare a cererii de înscriere, după caz;d) obiectul contestației;e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază.(4) AFM soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.(5) Listele cuprinzând contestațiile admise sau respinse se publică pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluționare sunt comunicate contestatarilor, în condițiile legii.(6) Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17Încheierea contractului de delegare(1) AFM comunică solicitanților admiși informări prin e-mail, cu confirmare de primire, privind aprobarea finanțării și le transmite contractul de delegare în vederea semnării.(2) Se consideră renunțare la finanțare netransmiterea contractului de delegare semnat de solicitantul aprobat, în termen de 15 zile de la data comunicării informării prevăzute la alin. (1).(3) Contractul de delegare se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.(4) Contractul de delegare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la data depunerii de către delegat a raportului de finalizare a proiectului.(5) AFM publică lista delegaților pe pagina proprie de internet.(6) Raportul de finalizare a proiectului se depune în termen de 30 de zile de la data utilizării finanțării acordate prin contractul de delegare.(7) Finanțarea se utilizează numai după data intrării în vigoare a contractului de delegare și numai în termenul de valabilitate a acestuia.(8) Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(9) Până la momentul perfectării contractului de delegare, AFM are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat prin act adițional.(10) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de delegat în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera sumele virate, iar contractul de delegare poate fi reziliat.(11) În cazul recuperării sumelor, la valoarea de recuperat se adaugă accesorii, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(12) În cazul în care încetarea contractului de delegare intervine înainte de virarea sumelor de către AFM, delegatul nu este obligat la restituirea vreunei sume.(13) Conform art. 13^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate în baza contractelor de delegare rămase neutilizate la sfârșitul anului nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor, cu aceeași destinație, iar sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare se restituie în termen de 10 zile lucrătoare, în contul AFM.  +  Articolul 18Înscrierea solicitantului de finanțare în aplicație(1) Înscrierea solicitanților de finanțare se face în aplicația informatică, la o dată ulterioară publicării listei menționate la art. 17 alin. (5) și menționată în comunicatul emis de AFM.(2) Se pot înscrie doar solicitanții de finanțare care au domiciliul în raza delegaților cuprinși în lista menționată la art. 17 alin. (5), în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.(3) Înscrierea solicitanților de finanțare se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicației informatice. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanțare către delegat, ulterior înscrierii, conform procedurii și termenelor stabilite de aceasta.(4) Un solicitant de finanțare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.(5) După finalizarea înscrierii, AFM transmite delegaților lista solicitanților de finanțare care solicită stimulentul pentru casare, prin poșta electronică.  +  Capitolul IV Virarea sumelor către delegați  +  Articolul 19 Modalitatea de virare a sumelor(1) Virarea sumei prevăzute în contractul de delegare se realizează din contul de trezorerie al AFM în contul de trezorerie deschis de către delegat, în condițiile prevăzute la art. 11 lit. d), în baza cererii de virament înaintate de către delegat.(2) Cererea de virament se înregistrează la AFM în termen de maximum 90 de zile de la semnarea contractului de delegare.(3) Virarea sumei se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de virament, în ordinea depunerii cererilor, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către AFM.(4) Neînregistrarea cererii de virament în termenul prevăzut la alin. (2) atrage încetarea contractului de delegare.(5) În cazul în care cererea de virament este semnată de către împuternicitul reprezentantului legal al delegatului, aceasta este însoțită de actul de împuternicire și copia actului de identitate al împuternicitului, valabil la data înregistrării cererii la AFM.  +  Capitolul V Acordarea stimulentului pentru casare  +  Articolul 20Contractul de finanțare(1) Delegatul încheie contract de finanțare doar cu solicitanții de finanțare care:a) sunt menționați în lista transmisă de către AFM, conform art. 18 alin. (5);b) întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9;c) își exprimă acordul privind participarea în Program;d) dețin autovehicule uzate ce întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 din prezentul ghid.(2) Delegatul încheie contract de finanțare doar în situația în care are prevăzute sume în hotărârea autorității deliberative, conform art. 11 lit. e).  +  Articolul 21 Condiții de acordare a stimulentului pentru casareDelegatul acordă suma de 3.000 de lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după:a) încheierea contractului de finanțare cu solicitantul stimulentului;b) casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați;c) radierea autovehiculului uzat din circulație și din evidența fiscală a delegatului.  +  Capitolul VI Monitorizarea  +  Articolul 22Monitorizarea(1) Monitorizarea în cadrul Programului se desfășoară pe întreaga perioadă de derulare a contractelor de delegare și finanțare și are ca obiect verificarea prin sondaj, în colaborare cu delegatul, a modului de îndeplinire a obligației de casare și radiere din circulație și din evidența fiscală a UAT a autovehiculelor pentru care s-a acordat stimulentul pentru casare, precum și a respectării interdicției achiziției unui autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară de către beneficiari.(2) Delegatul are obligația de a permite reprezentanților AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect.(3) AFM poate solicita delegatului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, în perioada supusă monitorizării.(4) Delegatul are obligația de a transmite anual, până cel târziu la 15 ianuarie a anului următor, un raport de monitorizare, în care menționează, cel puțin, numărul stimulentelor pentru casare acordate în cursul acelui an, numele și prenumele beneficiarilor finali și seria de șasiu a autovehiculelor uzate casate.(5) Monitorizarea în cadrul Programului este de 36 de luni de la depunerea raportului de finalizare, în cazul contractului de delegare, și de 36 de luni de la primirea stimulentului pentru casare, în cazul contractului de finanțare.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 23Reguli de publicitate privind Programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare, precum și pe pagina de internet a delegatului.(2) Singurele date, informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM și/sau autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.  +  Articolul 24Păstrarea documentelor de către AFM și de către delegat(1) AFM păstrează documentele gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) AFM poate solicita transmiterea documentelor utilizate în cadrul Programului, în conformitate cu prevederile legale, sub sancțiunea anulării finanțării și recuperării sumelor acordate cu titlu de finanțare.(3) Delegatul are obligația să păstreze documentele colectate de la solicitanții de finanțare/beneficiari și cele transmise la AFM, pentru o perioadă de 5 ani, și să le prezinte la solicitarea AFM.  +  Articolul 25Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) AFM răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează.(2) Prin transmiterea cererii de înscriere și încheierea contractului de delegare, solicitantul aprobat declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.  +  Articolul 26Prevederi privind termenele(1) Termenele stabilite prin ghidul de finanțare se calculează în conformitate cu prevederile art. 2.552 și 2.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dacă din motive legate strict de AFM (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncționalități ale aplicației informatice) terții se află în imposibilitatea obiectivă de a-și respecta termenele impuse prin ghidul de finanțare, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligațiilor asumate față de terți prin alte acte de natură juridică.  +  Articolul 27Raportul ghidului cu alte acte normativeUnde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative de nivel superior.  +  Articolul 28AnexeAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1 la ghid
  CERERE DE ÎNSCRIERE
  A. Date generaleDenumirea solicitantului: .............................................................Forma de organizare a solicitantului (comună, oraș, municipiu, subdiviziune a municipiului București): ............................Codul de înregistrare fiscală: ......................................................Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar „21.43.02.20 - alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“): .......................................................................Adresa sediului principal/central: .................................................Date de contact: telefon/fax ............................, e-mail ..........................B. Suma solicitatăSolicitantul ..........................., prin reprezentant legal/împuternicit (numele și prenumele) ...................., număr de telefon ...................., e-mail .........................., solicit alocarea din Fondul pentru mediu a sumei totale de ..................... lei (număr autovehicule uzate x 2.400 lei), reprezentând finanțare nerambursabilă.C. Obiectul solicităriiSuma solicitată va fi utilizată pentru casarea și radierea unui număr de ................. autovehicule uzate, prin acordarea stimulentelor pentru casare.Stimulentul pentru casare acordat pentru un autovehicul uzat este în cuantum de 3.000 lei, din care 600 lei sunt susținuți din fondul propriu și 2.400 lei din finanțarea alocată din Fondul pentru mediu.Numărul de locuitori ai solicitantului identificat la lit. A este de .......................... persoane.D. Declarația pe propria răspundereSubsemnatul, ............................., reprezentant al solicitantului identificat la lit. A, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că sumele solicitate vor fi utilizate după încheierea contractului de delegare cu Administrația Fondului pentru Mediu, prin acordarea stimulentului pentru casare doar solicitantului de finanțare care îndeplinește următoarele condiții:1. s-a înscris în aplicația informatică și este menționat în lista transmisă de către AFM, conform art. 18 alin. (5) din ghid;2. întrunește criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate;3. deține un autovehicul uzat ce întrunește criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate; 4. se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;5. încheie contract de finanțare cu solicitantul identificat la lit. A;6. predă spre casare, radiază din circulație și din evidențele fiscale ale solicitantului identificat la lit. A autovehiculul uzat și face dovada acestor acțiuni în termenul stabilit prin contractul de finanțare.De asemenea, declar că solicitantul identificat la lit. A nu a beneficiat și nu va beneficia de finanțare nerambursabilă din altă sursă pentru același obiect al finanțării, iar prin structurile sale/persoanele desemnate:a) a prevăzut prin hotărârea autorității deliberative suma reprezentând finanțare nerambursabilă din Fondul pentru mediu și solicitată prin prezenta cerere, precum și suma susținută din surse proprii în vederea acordării stimulentelor pentru casare;b) va elabora, aproba, publica pe plan local și va pune în aplicare anunțul și procedura internă privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului; procedura internă va cuprinde și prevederile art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, precum și alte informații relevante cu privire la derularea acestuia;c) va stabili îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate; în cazul criteriilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), e) și g) din ghid, eligibilitatea se poate verifica prin declarație pe propria răspundere a solicitantului de finanțare;d) va stabili îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate; în cazul criteriului prevăzut la art. 10 lit. d) din ghid, se va depune certificatul de distrugere, care va cuprinde o mențiune privind existența componentelor esențiale ale autovehiculului uzat;e) va încheia contracte de finanțare cu solicitanții de finanțare care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, va asigura analiza, implementarea, precum și monitorizarea derulării Programului pe plan local, în colaborare cu AFM, în sensul verificării modului de îndeplinire a obligației de casare și radiere din circulație și din evidența fiscală a autovehiculelor pentru care au fost acordate stimulente pentru casare, precum și a respectării interdicției de achiziție a autovehiculelor cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară de către beneficiarii stimulentelor de casare;f) va recupera creanțele bugetare rezultate din derularea contractelor de finanțare;g) va colabora cu oricare autoritate cu atribuții de verificare/inspecție/cercetare/control competentă material și teritorial, acolo unde situația o va impune;h) va asigura comunicarea pe plan local prin furnizarea de informații cu privire la Program, va asigura accesul nediscriminatoriu la Program al potențialilor beneficiari de stimulent sub rezerva îndeplinirii de către aceștia a criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul de finanțare și va asigura protecția datelor/documentelor având caracter personal furnizate de către participanții la Program;i) va depune la Administrația Fondului pentru Mediu raportul de finalizare a proiectului, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data semnării contractului de delegare;j) va restitui în contul Administrației Fondului pentru Mediu sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data finalizării acestuia.Subsemnatul, .............................., îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de înscriere și în toate celelalte anexe și documente depuse, inclusiv în documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte și declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Înțeleg că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va conduce la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare nerambursabilă în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, dacă aceasta a fost acordată.Finanțarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată și acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de înscriere și în anexele și documentele aferente.Prin semnarea prezentei cereri de înscriere confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.E. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, București, telefon 021.317.02.87, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor). Prin acest document, Administrația Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAdministrația Fondului pentru MediuAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: 021.317.02.87b) Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelorE-mail: dpo@afm.roAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică și implementarea financiară (plata). Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:– verificarea cererilor de înscriere;– selectarea proiectelor finanțate;– stabilirea obligațiilor contractuale;– autorizarea plății către beneficiari;– efectuarea plății către beneficiari;– înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;– managementul informatic al plăților realizate către beneficiari.Temeiul prelucrării este constituit din cererea de înscriere și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților referitoare la derularea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, în legătură cu cererea de înscriere și contractul de finanțare, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.d) Destinatari ai datelor cu caracter personal În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:– furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.);– operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională.e) Perioada stocării datelorToate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).f) Drepturile persoanei vizatePersoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administrația Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:– dreptul de acces;– dreptul la rectificarea datelor;– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);– dreptul la restricționarea prelucrării;– dreptul la portabilitatea datelor;– dreptul la opoziție;– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;– dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;– dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;– dreptul la o cale de atac judiciară;– dreptul de a fi notificat de către operator.Prin prezenta declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrația Fondului pentru Mediu.Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului ...................................................Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului
   +  Anexa nr. 2 la ghid
  CONTRACT DE DELEGARE
  Nr. ....... din ..............
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în ............................... nr. ......, sectorul ......., cod fiscal ......................, cont nr. ....................., deschis la Trezoreria Sectorului ......, reprezentată legal prin ........................, președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,și............................... (UAT), cu sediul în ............................., cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ..........................., deschis la ...................., prin reprezentant legal/împuternicit ........................ (numele și prenumele),în calitate de delegat al finanțatorului, denumit în continuare delegat,a intervenit următorul contract de delegare, denumit în continuare contract:  +  Articolul 1Obiectul contractului(1) AFM alocă delegatului suma de ............... lei, pentru casarea, radierea din circulație și radierea din evidențele fiscale a unui număr de ........... autovehicule uzate, în vederea acordării către beneficiari a stimulentelor pentru casare beneficiarilor în condițiile prevăzute prin Ghidul de finanțare, denumit în continuare ghid, a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program.(2) Finanțarea se alocă în limita sumei prevăzute la alin. (1), orice suplimentare fiind exclusă.(3) Stimulentul pentru finanțare acordat beneficiarului de către delegat pentru casarea și radierea unui autovehicul uzat este în cuantum de 3.000 lei, din care 600 lei sunt susținuți din fonduri proprii ale delegatului și 2.400 lei din finanțarea alocată din Fondul pentru mediu. (4) Simultan cu alocarea finanțării prevăzute la alin. (1), AFM împuternicește delegatul cu implementarea și monitorizarea Programului pe raza de competență teritorială a acestuia.  +  Articolul 2Durata contractului(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și își încetează valabilitatea în termen de 36 de luni de la data depunerii raportului de finalizare.(2) Durata contractului poate fi prelungită, prin act adițional, în baza solicitării motivate a delegatului.(3) Suma acordată potrivit art. 1 alin. (1) se utilizează după semnarea prezentului contract și numai în termenul de valabilitate a acestuia.(4) Implementarea și monitorizarea Programului pe raza de competență teritorială a delegatului se realizează după semnarea prezentului contract și numai în termenul de valabilitate a acestuia.(5) Monitorizarea la nivel național a Programului se realizează de către delegați în colaborare cu AFM.  +  Articolul 3Alocarea finanțării(1) Alocarea sumei de la art. 1 alin. (1) se efectuează în baza prezentului contract, prin virarea acesteia din contul de trezorerie al AFM în contul ..................................., deschis de către delegat la Trezoreria .........................., în baza cererii de virament înaintate de către beneficiar.(2) Cererea de virament se înregistrează la AFM în termen de maximum 90 de zile de la semnarea prezentului contract.(3) Virarea sumei se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii de virament, în situația în care aceasta este conformă și este însoțită de documentele prevăzute prin ghid, în ordinea depunerii cererilor, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de către AFM.(4) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar delegatul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.(5) Suma alocată nu poate face obiectul executării silite prin poprire, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Suma alocată în baza prezentului contract, rămasă neutilizată la sfârșitul anului, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local al delegatului și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(7) Suma rămasă neutilizată la finalizarea prezentului contract se restituie în termen de 10 zile lucrătoare în contul de trezorerie al AFM.  +  Articolul 4Delegarea implementării și a monitorizării(1) Implementarea și monitorizarea Programului, derulate în colaborare cu AFM, se fac de către delegat numai pe raza sa de competență teritorială.(2) Activitățile de implementare cuprind:a) desemnarea structurii/persoanelor responsabile cu implementarea;b) elaborarea, aprobarea, publicarea pe plan local și punerea în aplicare a anunțului și a procedurii interne privind participarea solicitanților de finanțare/beneficiarilor în cadrul Programului; procedura internă trebuie să cuprindă și prevederile art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, precum și alte informații relevante cu privire la derularea acestuia; c) analiza solicitărilor de stimulent pentru casare;d) încheierea contractelor de finanțare cu solicitanții de finanțare;e) acordarea stimulentului pentru casare beneficiarilor care și-au îndeplinit în termen obligațiile contractuale;f) recuperarea creanțelor bugetare rezultate din derularea contractelor de finanțare;g) furnizarea de informații persoanelor interesate privind derularea Programului pe plan local.(3) Activitățile de monitorizare cuprind:a) supravegherea modului în care este organizată și se desfășoară implementarea Programului, precum și cuantificarea rezultatelor implementării și raportarea acestora;b) verificarea modului de îndeplinire a obligației de casare și radiere din circulație și din evidența fiscală a autovehiculelor pentru care au fost acordate stimulente pentru casare, precum și a respectării interdicției de achiziție a autovehiculelor cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară de către beneficiari.(4) Responsabilitatea pentru organizarea și derularea activităților prevăzute la alin. (2) și (3) revine delegatului pe a cărui rază teritorială se implementează Programul.(5) Contractele de finanțare prevăzute la alin. (2) lit. d) se încheie în limita sumelor alocate în baza prezentului contract.(6) Delegatul poate colabora cu oricare autoritate cu atribuții de verificare/inspecție/cercetare/control, competentă material și teritorial, acolo unde situația o impune.  +  Articolul 5Obligațiile delegatuluiDelegatul are următoarele obligații:a) să respecte clauzele prezentului contract și prevederile ghidului;b) să utilizeze sumele alocate numai în scopul și în condițiile în care au fost acordate;c) să elaboreze, să aprobe, să publice pe plan local și să pună în aplicare anunțul și procedura internă privind participarea solicitanților de finanțare în cadrul Programului; procedura internă trebuie să cuprindă și prevederile art. 9 și 10 din Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, precum și alte informații relevante cu privire la derularea acestuia;d) să asigure implementarea și monitorizarea Programului pe raza sa teritorială cu diligența necesară și cu eficiență, în conformitate cu prezentul contract, prevederile ghidului, precum și cu legislația în vigoare și cu standardele de mediu aplicabile;e) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;f) să se asigure de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10 din ghid de către solicitantul de finanțare și autovehiculul uzat;g) să păstreze pentru o perioadă de 5 ani documentele/ declarațiile pe propria răspundere date de solicitantul de finanțare, din care rezultă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10 din ghid, precum și angajamentul potrivit căruia nu va achiziționa vreun autovehicul cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la obținerea stimulentului pentru casare;h) să se asigure de respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal ale solicitanților de finanțare/ beneficiarilor ori ale altor terți participanți la activitățile proiectului și să îi informeze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către AFM;i) să notifice AFM privind nerespectarea obligațiilor asumate prin angajament de către solicitanții de finanțare/beneficiari;j) în termen de maximum 10 zile de la solicitarea AFM, să furnizeze orice date, informații și/sau documente relevante pentru prezentul contract, precum și în legătură cu finanțarea alocată, inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului;k) să întocmească și să transmită AFM raportul de finalizare a proiectului, întocmit conform anexei nr. 4 la Ghidul de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, în cuprinsul căruia detaliază realizarea activităților proiectului;l) să permită personalului AFM accesul la sediile sale, pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect, precum și pentru efectuarea de controale privind modul în care îndeplinește obiectul proiectului;m) să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 10 zile de la apariția unor modificări cu privire la actele constitutive și/sau informațiile furnizate odată cu cererea de înscriere ori pe parcursul derulării prezentului contract, precum și în cazul în care va fi supus unei proceduri de dizolvare sau lichidare;n) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract, precum și de obținerea și/sau furnizarea tuturor documentelor și activităților aferente proiectului;o) să nu sponsorizeze/să nu finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului ori în perioada de monitorizare a proiectului;p) anual, până la data de 15 ianuarie, inclusiv pe perioada monitorizării, să transmită AFM:1. actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curții de Conturi și/sau alte autorități cu atribuții de control în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;2. actele administrative/documentele emise de către delegat în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la pct. 1, precum și stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;3. date și informații detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la pct. 1 ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum și eventualele sume care se impun a fi recuperate în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract;q) să recupereze creanțele bugetare rezultate din derularea contractelor de finanțare;r) să colaboreze cu oricare autoritate cu atribuții de verificare/inspecție/cercetare/control competentă material și teritorial, acolo unde situația o va impune;s) să asigure comunicarea pe plan local prin furnizarea de informații cu privire la Program, accesul nediscriminatoriu la Program al potențialilor beneficiari de stimulent pentru casare sub rezerva îndeplinirii de către aceștia a criteriilor de eligibilitate stabilite prin ghidul de finanțare și protecția datelor/documentelor având caracter personal furnizate de către participanții la Program;ș) să depună la Administrația Fondului pentru Mediu raportul de finalizare a proiectului, în termen de 30 de zile de la data utilizării sumelor stipulate la art. 1;t) să restituie în contul Administrației Fondului pentru Mediu sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data finalizării acestuia;ț) să acorde stimulentul pentru casare doar solicitantului de finanțare înscris în aplicația informatică și menționat în lista transmisă de către AFM, conform art. 18 alin. (5) din ghid, și doar după încheierea contractului de finanțare cu acesta;u) să transmită anual, până cel târziu la data de 15 ianuarie a anului următor, un raport de monitorizare în care să menționeze, cel puțin, numărul stimulentelor pentru casare acordate în cursul acelui an, numele și prenumele beneficiarilor și seriile de șasiu ale autovehiculelor uzate casate.  +  Articolul 6Obligațiile AFMAFM are următoarele obligații:a) asigură finanțarea în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;b) pune la dispoziția delegatului informațiile legate de finanțare.  +  Articolul 7Cazuri de culpă(1) Nerespectarea de către delegat a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului constituie caz de culpă.(2) Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale delegatului:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține sumele prevăzute în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) situația economico-financiară a delegatului nu mai asigură condițiile de realizare a proiectului.(3) La constatarea unui caz de culpă, AFM va notifica delegatului și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea temporară a utilizării sumelor alocate până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de valabilitate a contractului;b) sistarea definitivă, cu recuperarea sumelor virate către delegat, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și rezilierea contractului, după caz.  +  Articolul 8Încetarea contractului(1) Contractul încetează de drept:a) la data prevăzută în contract sau prin nedepunerea cererii de virament în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2);b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat delegatului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.(2) Contractul poate înceta în cazul imposibilității obiective a delegatului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecință restituirea sumelor neutilizate, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată, de către delegat, la care se adaugă dobânzi/penalități, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, contractul încetează prin acordul părților. În situația în care delegatul are de restituit sume virate în baza prezentului contract, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.(3) Contractul poate înceta prin reziliere, la inițiativa AFM, în următoarele condiții:a) delegatul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract ori în cazul nerespectării obligațiilor care îi revin potrivit ghidului;b) delegatul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;c) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).(4) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de delegat în cadrul Programului, AFM recuperează suma virată, iar contractul poate fi reziliat.(5) În cazul recuperării sumei, la valoarea de recuperat se datorează dobânzi/penalități, calculate de la data plăților efectuate până la data recuperării sau a rambursării integrale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de virarea sumelor în contul delegatului, acesta nu este obligat la restituirea vreunei sume.(7) Delegatul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări/penalități, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).  +  Articolul 9Forța majoră(1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forța majoră, constatată în condițiile legii, exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți.(2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celorlalte părți a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.(3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.(4) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(5) După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(6) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(7) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune, respectiv:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.  +  Articolul 10Alte clauze(1) Delegatul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.(2) În nicio circumstanță și din niciun motiv, AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.(3) Contractul, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.(4) Delegatul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.(5) AFM și delegatul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților prezentului contract.(6) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul delegatului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.(7) Delegatul are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.(8) Delegatul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.(9) Delegatul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferințe și seminare cu privire la proiect, să specifice că Programul derulat pe plan local a beneficiat de finanțare din Fondul pentru mediu.(10) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor delegatului față de aceasta.(11) În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.  +  Articolul 11Jurisdicție(1) Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(2) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 12Notificări(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru delegat: adresă/e-mail ......................., cu condiția ca aceasta să fie confirmată ulterior.(2) În cazul în care delegatul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.(3) Notificările făcute delegatului la adresele menționate la alin. (1) lit. b) se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.  +  Articolul 13Amendamente(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional. Cererea de modificare/completare a contractului va putea fi transmisă către AFM în perioada de valabilitate a acestuia, pentru cazuri bine întemeiate și justificate de către delegat.(2) Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la durata de valabilitate a contractului.  +  Articolul 14Prelucrarea datelor cu caracter personal(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților părților contractante, precum și ale participanților la activitățile proiectului se vor realiza de ambele părți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării proiectului, realizării obiectului contractului, precum și în scop statistic.(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de control al modului de îndeplinire a obiectului contractului, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract, precum și în perioada de monitorizare a proiectului.(3) Părțile contractului se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.(4) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. (3) dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Articolul 15Publicarea datelorDelegatul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea delegatului, valoarea totală a prezentului contract, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract.  +  Articolul 16Dispoziții finale(1) Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai delegatului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.(2) Prezentul contract a fost semnat la data de .................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.AFMPreședinte,.........................................Delegat: UAT .............................Prin reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal,.........................................
   +  Anexa nr. 3 la ghidNr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu .........................
  Aprobat
  Președintele AFM,
  ..................................

  CERERE DE VIRAMENT
  Denumirea completă a delegatului: .............................................Înregistrat cu codul de identificare fiscală ...........................Adresa: localitatea ......................., str. ..................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul ....................., cod poștal ............., telefon/fax ......................, e-mail .................,reprezentat prin:Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ..............(numele și prenumele).............., domiciliat/cu reședința în localitatea ...........................,str. ..................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul .............................., telefon/fax ......................., e-mail ..........................În baza Contractului de delegare nr. .........../................, încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, vă rugăm să aprobați prezenta cerere pentru virarea sumei de .................... lei (în cifre și litere) în contul ....................................... deschis la Trezoreria ....................................... .Suma virată în baza prezentei cereri este destinată acordării stimulentului pentru casare pentru un număr de .... autovehicule uzate și va fi utilizată exclusiv în acest scop, în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022, cu modificările și completările ulterioare, și clauzele contractului de delegare mai sus identificat.Subsemnatul, ......................., cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că nu am furnizat și nu voi furniza informații false în documentele prezentate.Subsemnatul, .................., îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de virament, o declar corectă și completă, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și respectă prevederile Ghidului de finanțare, precum și clauzele contractului de delegare încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu.Înțeleg că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții, precum și nerespectarea obligațiilor asumate prin cererea de înscriere și contractul de delegare vor conduce la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare nerambursabilă în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate.Subsemnatul, ............, sunt de acord ca orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Administrației Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea delegatului.Prin semnarea prezentei cereri de virament confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.Delegat*: UAT ....................................................................................................* În cazul în care cererea de virament este semnată de persoana împuternicită, se vor prezenta inclusiv actul de împuternicire și copia actului de identitate al împuternicitului, valabil la data înregistrării cererii la AFM.Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: .................................Numele și prenumele: ..............................................................Funcția: ..........................................................Semnătura: .......................................
   +  Anexa nr. 4 la ghid
  RAPORT DE FINALIZARE*
  * În cazul în care se optează pentru transmiterea raportului de finalizare prin intermediul poștei electronice, documentul se semnează de către delegat cu semnătură electronică calificată.Titlul Programului: Programul privind casarea autovehiculelor uzateDenumirea delegatului:....................................Contract de delegare nr.: ............../.........................................A. Datele generale ale proiectuluiDurata proiectului (nr. de luni): ................................................Data semnării contractului de delegare: ..................................Data începerii proiectului: ........................................................Data finalizării proiectului: .......................................................
  Nr. crt.Finanțare alocată de AFMValoare susținută din surse proprii de către delegatNumăr de stimulente pentru casare acordate
  1.
  B. Rezultatele proiectuluiC. Analiza postimplementare - factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului.)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităților proiectului ............................................Factori care au afectat îndeplinirea obiectului proiectului ...................................................................Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ............................Factori care au influențat pozitiv proiectul ..........................................................................................Delegat: UAT ………………………….Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal: ..............................Numele și prenumele: .......................................Funcția: ...............................Semnătura: .........................
   +  Anexa nr. 5 la ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE*)
  Nr. ........ din ....................
  (model orientativ)
  *) Modelul contractului de finanțare este orientativ; delegatul poate completa această formă cu clauze suplimentare, cu respectarea prevederilor ghidului, contractului de delegare și ale procedurii interne elaborate la nivelul acestuia.Între părțile contractante:UAT ................, denumită în continuare delegat,și.................................., cu domiciliul în .............................., act de identitate tip ......, seria ...... nr. ..............., cod numeric personal ..........................., în calitate de beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanțare, denumit în continuare contract.  +  Articolul 1Obiectul contractuluiDelegatul și AFM acordă beneficiarului o finanțare în valoare de ...... lei (număr de autovehicule uzate x 3.000 lei) pentru un autovehicul uzat, în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, denumit în continuare Program.  +  Articolul 2Durata contractului și perioada de utilizare a finanțăriiContractul este valabil de la data semnării lui de către beneficiar, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract, și până la expirarea duratei de monitorizare de 36 de luni, calculată de la data primirii stimulentului pentru casare.  +  Articolul 3Obligațiile beneficiarului(1) Beneficiarul este obligat să îndeplinească următoarele condiții la data solicitării stimulentului pentru casare:1. este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;2. deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT delegat; excepția este persoana fizică ce a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;3. nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;4. nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;5. nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;6. se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;7. se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.(2) Beneficiarul este obligat să se asigure că autovehiculul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:1. este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului;2. la data solicitării acordării stimulentului pentru casare are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;3. are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;4. conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.  +  Articolul 4Forța majoră(1) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.(2) Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;c) să comunice data încetării cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare;d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.(3) Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.(4) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.(5) Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(6) Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.  +  Articolul 5Jurisdicție(1) Prezentul contract se supune legislației române.(2) Orice neînțelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.(3) În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești competente material în a cărei rază teritorială își are sediul delegatul.  +  Articolul 6Notificări(1) Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:a) pentru delegat: ....................................................................;b) pentru beneficiar: ............................................................ .(2) În cazul în care beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris.(3) Notificările făcute beneficiarului la adresele menționate la alin. (1) sau (2) se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.
  (la 04-04-2023, Ghidul de finanțare a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 864 din 30 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 04 aprilie 2023 ) ------