ORDIN nr. 2.231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 mai 2011    (la 09-08-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 ) În baza dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 09-08-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.227 din 3 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 09 august 2022 )  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 2.076/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 24 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
    Ministrul culturii și patrimoniului național,
    Kelemen Hunor
    București, 7 aprilie 2011.Nr. 2.231.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind organizarea și funcționarea comisiilor, procedurade selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din FondulCultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor