ORDIN nr. 964 din 31 martie 2022privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 1 aprilie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.498/2022 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2022 din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective și sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naționale de sănătate publică pentru anul 2022.(2) Contractele încheiate pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, în perioada de valabilitate a Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungesc prin acte adiționale, până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actele adiționale va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală în contractul pentru anul 2022. Implementarea programelor naționale de sănătate publică se realizează în condițiile prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale.  +  Articolul 3Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 31 martie 2022.Nr. 964.  +  ANEXĂNORME TEHNICEde realizare a programelor naționale de sănătate publică