NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Culturii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 719/740/M.57/2.333/2014 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014.
  (la 08-02-2021, Titlul normelor a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind emiterea avizului specific al Ministerului Culturii pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, pe care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător, în conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege. (la 08-02-2021, sintagma: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 2(1) Înainte de demararea procedurilor prevăzute la art. 6 din lege, la solicitarea vânzătorului, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii, primăria eliberează o adresă conform modelului din anexa nr. 3A, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii. În cazul în care avizul specific este necesar, un exemplar original al adresei se comunică de către primărie biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.(2) Vânzătorul va prezenta notarului public adresa prevăzută la alin. (1), la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.(3) Avizul specific al Ministerului Culturii se eliberează prin direcția județeană pentru cultură.(4) Pentru emiterea avizul specific vânzătorul va depune la direcția județeană pentru cultură o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 3B.(5) Direcția județeană pentru cultură va verifica în termen de 3 zile lucrătoare documentația depusă și va emite avizul specific care poate fi favorabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3C, sau negativ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3D.(6) La eliberarea avizului specific se vor avea în vedere următoarele elemente:a) amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în sistemul național de proiecție Sterografic 1970, eliberat de oficiu ca urmare a recepției documentației cadastrale pentru imobilul în privința căruia s-a solicitat avizul;b) prezența patrimoniului arheologic;c) implicațiile asupra conservării patrimoniului arheologic.(7) În cazul în care documentele ce însoțesc cererea menționată la alin. (4) nu sunt lizibile, sunt incomplete sau există neconcordanțe în documentație, direcția județeană pentru cultură va emite un aviz specific negativ motivat pe care îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Avizul specific negativ se comunică în original biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.(8) Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului, sau a unei hotărâri judecătorești definitive.(9) În vederea emiterii unui nou aviz, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.(10) În situația în care după depunerea noii cereri prevăzute la alin. (9) se emite un aviz specific favorabil, direcția județeană pentru cultură îl va comunica vânzătorului, primăriei, structurii teritoriale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Avizul specific favorabil se comunică în original biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, în vederea notării lui în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului.(11) Avizul specific emis de direcția județeană pentru cultură va fi comunicat vânzătorului prin orice mijloc care poate confirma transmiterea și recepția lui.(12) După emitere, un exemplar al avizului se publică pe site-ul direcției județene pentru cultură în termen de două zile de la emiterea acestuia.(13) Avizul specific este valabil 6 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil și ulterior împlinirii acestui termen, dacă părțile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opțiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.  +  Articolul 3Prezentele norme metodologice nu se aplică procedurii privind preemțiunea în cazul transferului dreptului de proprietate prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe care sunt situate situri arheologice clasate ca monumente istorice, care se supune dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Anexa nr. 3A- Model -
  Județul Nr. ........ din ...................
  Unitatea administrativ-teritorială
  Primar Numele și prenumele
  Secretar primărie Numele și prenumele

  ADRESĂ
  În baza cererii depuse de .........................., CNP ....................., domiciliat în str. .......... nr. …., bl. ......., sc. ......., ap. ……, județul/sectorul .............., telefon .............., act de identitate ......... seria .......... nr. ..........., eliberat de ............... la data ..................., în calitate de vânzător, și înregistrată la primărie cu nr. ................ din ...........................,ținând cont de prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, pentru terenul în suprafață de ................. ha identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localității ................., prin prezenta adresă se certifică următoarele:– pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice, au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potențial arheologic evidențiat întâmplător:Da*[ ] Nu [ ]* Dacă această opțiune este bifată, avizul specific al Ministerului Culturii este necesar.– pe terenul agricol situat în extravilan se află situri arheologice clasate ca monument istoric:Da*[ ] Nu [ ]* Dacă această opțiune este bifată, vânzarea-cumpărarea se supune dispozițiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. (la 08-02-2021, sintagma: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 ) Se întocmește în 4 exemplare, din care unul pentru solicitant, unul pentru primărie, unul pentru direcția județeană pentru cultură și unul pentru biroul de cadastru și publicitate imobiliară competent. Primar, Secretar, .................. L.S. ....................
   +  Anexa nr. 3B  +  - Model persoană fizică -Către:Direcția pentru Cultură a Județului ..............................
  CERERE
  pentru eliberarea avizului specific
  1. Subsemnatul/Subsemnata, ........................., CNP ........................, în calitate de ................., identificat cu ........ seria ..... nr. ............, data și locul nașterii ........., localitatea ....., județul/țara ...............................................,2. cu domiciliul în: localitatea ............................., str. .................. nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ......., ap. ...., județul/sectorul ......, cod poștal ........, țara ....., telefon ..., fax. .........., e-mail .............., cetățenia ....................., starea civilă .......................,3. reședința în România (dacă este cazul):localitatea ................., str. ...................... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., et. ......., ap. ........, județul/sectorul ......................., cod poștal ..........., telefon .............................., fax. ................., e-mail ..............................4. prin .../(numele și prenumele)...., CNP/CIF..................., în calitate de ...................., conform ......................., localitatea ........................., str. .................... nr. ...................., bl. .............., sc. ........., et. ..........., ap. ......., județul/sectorul ....., cod poștal .................., telefon ..................., fax. ..............................., e-mail ..................,prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafață de ........ ha, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localității .................... .Anexat depunem următoarele documente:a) copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;b) o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcționarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);c) extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral al suprafeței supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;d) alte documente doveditoare, după caz.Vă rugăm să ne comunicați decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare. (la 08-02-2021, sintagma: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )
  Numele și prenumele
  ........................
  Semnătura
  ..................
   +  Model persoană juridică și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerțului -Către:Direcția pentru Cultură a Județului .......................
  CERERE
  pentru eliberarea avizului specific
  1. Subsemnatul/Subsemnata, ....................., domiciliat în str. ....................... nr. ........., bl. ..........., sc. .........., ap. ......, județul/sectorul ............., telefon ................., act de identitate ....... seria .......... nr. ......, eliberat de ............... la data ........................, CNP/CIF/CUI ......................., în calitate de ..................................., prin ......................, conform ..............................,2. pentru: ......................................., având număr de ordine în registrul comerțului ............................, cod unic de înregistrare ........................,3. cu sediul în: localitatea ............................, str. .................... nr. ....., bl. ............., sc. ........, et. ........., ap. ......, județul/sectorul .........................., cod poștal .................., telefon ....................., fax. ............................., e-mail ..................., website ...................................,prin prezenta cerere solicit eliberarea avizului specific pentru terenul agricol extravilan în suprafață de ........ ha, identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ........ a localității .................... .Anexat depunem următoarele documente:a) o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor;b) procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și copii de pe CI/BI/pașaport împuternicit etc., după caz;c) o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcționarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);d) extras de carte funciară însoțit de extrasul de plan cadastral al suprafeței supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970, emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;e) alte documente doveditoare, după caz.Vă rugăm să ne comunicați decizia dumneavoastră în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare. (la 08-02-2021, sintagma: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 ) Numele și prenumele.....................Semnătura Ștampila, după caz.................... ......................
   +  Anexa nr. 3C- Model -MINISTERUL CULTURIIDirecția pentru Cultură a Județului ...........................
  AVIZ SPECIFIC FAVORABIL
  Nr. ........ din ...........
  În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, (la 08-02-2021, sintagma: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 ) având în vedere Cererea nr. ........... din ................, depusă de ........................... în calitate de vânzător,ca urmare a verificării documentației,se emiteAVIZ SPECIFICnecesar încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru vânzătorul .................................., pentru terenul agricol extravilan în suprafață de .......... ha, identificat cu număr cadastral .........................., înscris în cartea funciară nr. .................... a localității .....................Mențiuni privind protejarea patrimoniului arheologic: ................................................Prin emiterea prezentului aviz specific își încetează efectele Avizul negativ nr. ....... din ............. .
  Director executiv,
  Numele și prenumele ..................
  Semnătura ....................
  L.S.
   +  Anexa nr. 3D- Model -MINISTERUL CULTURIIDirecția pentru Cultură a Județului ................
  AVIZ SPECIFIC NEGATIV
  Nr. ........ din ...........
  În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările ulterioare, (la 08-02-2021, sintagma: Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 ) având în vedere Cererea nr. ........... din ................, depusă de ..........................., în calitate de vânzător,ca urmare a verificării documentației,se emiteAVIZ SPECIFIC NEGATIVpentru transferul dreptului de proprietate realizat prin contract de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public, precum și în baza unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, de către vânzătorul ..............., având ca obiect terenul agricol extravilan în suprafață de ........ ha, identificat cu număr cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. ........ a localității ..................... .Motivat de:1. documentele ce însoțesc cererea nu sunt lizibile, respectiv .......................... [ ]2. documentele ce însoțesc cererea sunt incomplete, respectiv ........................... [ ]3. există neconcordanțe în documentație, respectiv ...................................... [ ]Prezentul aviz poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Director executiv
  Numele și prenumele ................
  Semnătura ..............
  L.S.
  -----