NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 719/740/M.57/2.333/2014 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014.
  (la 08-02-2021, Titlul normelor a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 1(1) Avizul specific al Ministerului Apărării Naționale se eliberează prin Statul Major al Apărării, exclusiv în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în baza solicitării formulate de vânzătorul acestora, potrivit modelului de aviz specific, favorabil sau negativ, prevăzut în anexele nr. 2A și 2B. (la 27-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 ) (2) Avizul specific este valabil 12 luni de la data comunicării către vânzător. Avizul specific este valabil și ulterior împlinirii acestui termen, dacă părțile au încheiat în perioada sa de valabilitate un antecontract sau un pact de opțiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis.  +  Articolul 2(1) Avizul specific se eliberează în urma consultării de către Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Apărării, a structurilor proprii, precum și a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază.(2) Modalitatea de consultare de către Ministerul Apărării Naționale a structurilor interne specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și termenele sau alte elemente care țin de eliberarea avizului specific se stabilesc prin protocol comun. (la 27-03-2023, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 )  +  Articolul 3(1) În scopul identificării situațiilor în care este necesar a se solicita avizul specific, Ministerul Apărării Naționale, pe baza datelor puse la dispoziție de structurile menționate la art. 2 alin. (1), comunică Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară zonele cu acoperire de 2.400 m în jurul obiectivelor speciale, în vederea integrării acestora în baza de date a oficiilor teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară.(2) Pe baza datelor furnizate, se va proceda, din oficiu, la notarea mențiunii "Imobil aflat sub incidența art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în cartea funciară a imobilelor situate în zona prevăzută la alin. (1), înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară.(3) Pentru terenurile agricole din extravilan situate în unități administrativ-teritoriale amplasate parțial pe o adâncime de 30 km față de frontiera de stat și de țărmul Mării Negre, către interior, identificate conform anexei nr. 2E, se va proceda, din oficiu, la notarea mențiunii "Imobil aflat sub incidența art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în cartea funciară a imobilelor înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară.(4) La prima înregistrare, pe baza unei documentații cadastrale, a terenurilor agricole din extravilan identificate pe baza datelor furnizate ca fiind situate în zona prevăzută la alin. (1), precum și a celor menționate la alin. (3), în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, se va proceda din oficiu la efectuarea notării mențiunii "Imobil aflat sub incidența art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014".(5) Vânzătorul terenurilor agricole extravilane pentru care cartea funciară conține mențiunea prevăzută la alin. (2)-(4) are obligația obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale.(6) Pentru terenurile agricole din extravilan, situate în unități administrativ-teritoriale amplasate în întregime pe o adâncime de 30 km față de frontiera de stat și de țărmul Mării Negre, către interior, identificate conform anexei nr. 2F, este obligatorie solicitarea avizului specific. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară procedează din oficiu la efectuarea mențiunii "Imobil aflat sub incidența art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014" în titlul cărții funciare.  +  Articolul 4(1) În vederea obținerii avizului specific vânzătorul depune o solicitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2C, respectiv în anexa nr. 2D.(2) Solicitarea vânzătorului de eliberare a avizului specific trebuie însoțită de următoarele documente:a) cerere care conține datele de identificare ale solicitantului, adresa de corespondență și datele de identificare ale potențialului cumpărător; modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2C - pentru vânzătorul persoană fizică, respectiv în anexa nr. 2D - pentru vânzătorul persoană juridică;b) actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei;c) extras de carte funciară de informare, în original, și planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție «Stereografic 1970»;d) inventarul de coordonate, în copie, dacă acesta nu se regăsește în planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție «Stereografic 1970»;e) avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;f) oferta de vânzare, în copie;g) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;h) certificatul constatator de la registrul comerțului sau actul în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică, în copie;i) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în copie, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;j) alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante. (la 27-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 ) (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la registratură sau se pot transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(4) La eliberarea avizului specific se au în vedere, în principal, următoarele elemente:a) amplasamentul terenului, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în sistemul național de proiecție "Stereografic 1970", eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepției documentației cadastrale pentru terenul agricol situat în extravilan în privința căruia s-a solicitat avizul specific, însoțit de inventarul de coordonate dacă acesta nu se regăsește în plan;b) implicațiile asupra apărării și securității naționale;c) destinația și funcționalitatea obiectivelor speciale.(5) Prin obiectiv special se înțelege terenul, cu sau fără construcții, aflat în patrimoniul instituțiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată.  +  Articolul 5(1) În situația în care documentele de la art. 4 alin. (3) nu sunt lizibile sau sunt incomplete ori intervin situații justificate de natură tehnică referitoare la documentele menționate la art. 4 alin. (2) lit. b)-g), Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Apărării, va emite un aviz specific negativ motivat. (la 27-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 ) (2) Avizul specific negativ se transmite de către Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Apărării, în original, oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent în vederea notării în cartea funciară, cu scutire de la plata tarifului. (la 27-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 ) (3) În avizul specific negativ se menționează, în mod obligatoriu, numărul cadastral și numărul de carte funciară ale imobilului.(4) În vederea emiterii unui nou aviz specific, vânzătorul va depune o nouă cerere în acest sens, urmând ca termenul de 20 de zile lucrătoare să curgă de la data înregistrării noilor documente.(5) Avizul specific negativ se radiază din cartea funciară în baza unui aviz specific favorabil, ulterior emis, la cererea vânzătorului sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive.  +  Articolul 6(1) Termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 3 alin. (3) din lege se socotește, după caz:a) de la data alocării numărului de înregistrare pe cerere, în cazul în care aceasta este depusă direct la registratură;b) de la data semnării recipisei care atestă primirea cererii de către persoana desemnată cu recepționarea corespondenței din cadrul instituției, în cazul în care cererea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(2) Transmiterea avizului specific se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin ridicare de la registratură.(3) După emitere, un exemplar al avizului specific se publică pe site-ul Ministerului Apărării Naționale în termen de două zile de la emiterea acestuia.  +  Articolul 7Anexele nr. 2A-2F fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 2A
  - Model -
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEUnitatea Militară ....................
  AVIZ
  Nr. ....... din ..................
  În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere cererea de eliberare a avizului specific, depusă de ..............................., CNP ......................, domiciliat(ă) în str. ............................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul .........., telefon ................, act de identitate ..... seria ..... nr. ..............................., eliberat de ............ la data de ..........................., în calitate de vânzător^(1), privind înstrăinarea terenului agricol în suprafață de ........., situat în extravilanul localității ..............................................., județul .............................., identificat cu nr. cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. .................. a localității ................., și înregistrată la U.M. ........... cu nr. ............ din ...................,ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprimministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare,se emite
  AVIZUL FAVORABIL
  în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare.Prin emiterea prezentului aviz specific își încetează efectele Avizul negativ^(2) nr. ....... din ............. .
  Șeful Unității Militare .........
  Numele și prenumele
  ....................................
  Semnătura
  ....................................
  L.S.^(1) Datele de identificare se menționează, în mod corespunzător, și pentru persoanele juridice.^(2) Mențiunea se înscrie în aviz numai în cazul existenței unui aviz specific negativ. (la 27-03-2023, Anexa nr. 2A a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 )
   +  Anexa nr. 2B
  - Model -
  MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEUnitatea Militară ....................
  AVIZ
  Nr. ....... din ..................
  În temeiul art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere cererea de eliberare a avizului specific, depusă de ......................, CNP .................., domiciliat(ă) în str. ............................... nr. ......, bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ..........................., telefon ................, act de identitate ..... seria ..... nr. ...................., eliberat de ............ la data de ................, în calitate de vânzător^(1), privind înstrăinarea terenului agricol în suprafață de ........., situat în extravilanul localității ........................, județul .............................., identificat cu nr. cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. .................. a localității ................., și înregistrată la U.M. ........... cu nr. ............ din ...................,ca urmare a verificării elementelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare,în fapt, ..........................,în drept^(2), .....................,se emite
  AVIZ NEGATIV
  încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru terenul agricol situat în extravilanul localității ......................................., tarlaua ......, parcela ..............., județul .........................., identificat cu numărul cadastral ................, înscris în cartea funciară nr. .................... a localității ........................., făcută de ..................................................... .Prezentul aviz poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Șeful Unității Militare .........
  Numele și prenumele
  ....................................
  Semnătura
  ....................................
  L.S.^(1) Datele de identificare se menționează, în mod corespunzător, pentru persoanele juridice.^(2) În situația prevăzută la art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare, se menționează documentele și cauzele care afectează emiterea avizului specific. (la 27-03-2023, Anexa nr. 2B a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 )
   +  Anexa nr. 2C
  - Formular pentru persoane fizice -
  CERERE
  pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
  CătreMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEUnitatea Militară ...............1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ........................., CNP .........................., în calitate de proprietar, identificat(ă) cu ......... seria ..... nr. ............., eliberat de .................., data și locul nașterii ................, localitatea .............., județul/țara ....................,2. (**) cu domiciliul în: localitatea .........................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ............................, cod poștal .........., țara ...................., telefon ................., fax ................., e-mail ..................., cetățenia .............., starea civilă ..........................,3. (**) reședința din România (dacă este cazul):localitatea ...................., str. ...................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ............, cod poștal ...................., telefon ........................., fax ........................., e-mail .....................,4. (***) prin .............. (numele și prenumele)........,CNP/CIF ......................., în calitate de ..................., conform ....................., localitatea ............., str. .................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............., cod poștal .................., telefon ................................, fax ................., e-mail ......................,declar că sunt proprietar al terenului în suprafață de ......... ha, situat în extravilanul localității ......................, identificat cu numărul cadastral ................................, înscris în cartea funciară nr. ................... a localității ....................., care urmează să facă obiectul vânzării către ........ (potențialul cumpărător)*......... .* Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Conform art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018, toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și la legislația de punere în aplicare a acestuia.(Se înscrie obligatoriu numele potențialului cumpărător la data depunerii cererii.)Declar că:– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită:Da [ ] Nu [ ];– terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu[ ].Având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.În susținerea cererii depun următoarele acte doveditoare^1:^1 - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei;– extras de carte funciară de informare, în original, și planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție „Stereografic 1970“;– inventarul de coordonate, în copie, dacă acesta nu se regăsește în planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție „Stereografic 1970“;– avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare;– oferta de vânzare, în copie;– în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;– alte documente pe care vânzătorul le consideră relevante.1. .................................................;2. ..................................................;3. ............................................... .Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .....................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ...................Data ........................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.– Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.– Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare ale calității de împuternicit. (la 27-03-2023, Anexa nr. 2C a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 )
   +  Anexa nr. 2D
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerțului -
  CERERE
  pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale
  CătreMINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALEUnitatea Militară .............1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ....................., domiciliat(ă) în .............................., str. ............................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., județul/sectorul ..............................., telefon ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ....... nr. .........., eliberat de .............. la data de .........................., CNP/CIF/CUI ........................., în calitate de^(1)....................,................., prin ..................., conform......................,2. (*) pentru^(2) .........................., având număr de ordine în (**) ..................., CIF/CUI..................,3. (*) cu sediul în localitatea ...................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ................................., cod poștal ............, telefon ........................, fax .........................., e-mail .................................,declar că terenul în suprafață de ...... ha, situat în extravilanul localității ..................................., identificat cu numărul cadastral .........................., înscris în cartea funciară nr. .......................... a localității ..................................., aparține ........................... și urmează să facă obiectul vânzării către ........(potențialul cumpărător)*............. .* Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Conform art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018, toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și la legislația de punere în aplicare a acestuia.(Se înscrie numele potențialului cumpărător la data depunerii cererii.)Declar că:– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită:Da [ ] Nu [ ];– terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu [ ].Având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere emiterea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.În susținerea solicitării depun următoarele acte doveditoare^1:^1 - actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea), în copie legalizată de notarul public ori de instanța de judecată, după caz, sau certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei;– extras de carte funciară de informare, în original, și planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție „Stereografic 1970“;– inventarul de coordonate, în copie, dacă acesta nu se regăsește în planul de amplasament și delimitare a imobilului, în sistemul național de proiecție „Stereografic 1970“;– avizul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare;– oferta de vânzare, în copie;– în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;– alte documente doveditoare, după caz.1. .........................................;2. .........................................;3. ......................................... .Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  ......................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ................... L.S.Data .......................NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau numărul din registrul asociațiilor și fundațiilor.^(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzătorul titular al întreprinderii individuale/reprezentantul întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.^(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană/ sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc. (la 27-03-2023, Anexa nr. 2D a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 26 din 19 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 27 martie 2023 )
   +  Anexa nr. 2E
  LISTA
  unităților administrativ-teritoriale amplasate parțial pe o adâncime de
  30 km față de frontiera de stat și de țărmul Mării Negre, către interior
  Nr. crt. Județul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
  1 ARAD 9574 LIPOVA oraș
  2 ARAD 9654 PÂNCOTA oraș
  3 ARAD 10373 CERMEI comună
  4 ARAD 10514 COVĂSINȚ comună
  5 ARAD 10532 CRAIVA comună
  6 ARAD 9280 FÂNTÂNELE comună
  7 ARAD 12920 FRUMUȘENI comună
  8 ARAD 10872 GHIOROC comună
  9 ARAD 11539 PĂULIȘ comună
  10 ARAD 12144 ȘAGU comună
  11 ARAD 11995 SELEUȘ comună
  12 ARAD 12242 ȘICULA comună
  13 ARAD 12368 ȘIRIA comună
  14 ARAD 12643 VINGA comună
  15 ARAD 9397 VLADIMIRESCU comună
  16 BIHOR 26877 MARGHITA municipiu, altul decât reședința de județ
  17 BIHOR 27070 ABRAM comună
  18 BIHOR 27506 BOIANU MARE comună
  19 BIHOR 27757 BRUSTURI comună
  20 BIHOR 28816 COPĂCEL comună
  21 BIHOR 29038 DERNA comună
  22 BIHOR 29341 DRĂGEȘTI comună
  23 BIHOR 29519 HIDIȘELU DE SUS comună
  24 BIHOR 29662 HUSASĂU DE TINCA comună
  25 BIHOR 29813 LĂZĂRENI comună
  26 BIHOR 30229 OLCEA comună
  27 BIHOR 30568 POPEȘTI comună
  28 BIHOR 30871 SĂCĂDAT comună
  29 BIHOR 31654 TĂUTEU comună
  30 BIHOR 31716 TILEAGD comună
  31 BIHOR 31789 TINCA comună
  32 BIHOR 32045 VIIȘOARA comună
  33 BISTRIȚA-NĂSĂUD 32599 SÂNGEORZ-BĂI oraș
  34 BISTRIȚA-NĂSĂUD 33621 MAIERU comună
  35 BISTRIȚA-NĂSĂUD 34280 REBRIȘOARA comună
  36 BISTRIȚA-NĂSĂUD 34333 RODNA comună
  37 BISTRIȚA-NĂSĂUD 34360 ROMULI comună
  38 BISTRIȚA-NĂSĂUD 34618 ȘANȚ comună
  39 BISTRIȚA-NĂSĂUD 35054 TELCIU comună
  40 BOTOȘANI 36453 BUCECEA oraș
  41 BOTOȘANI 37280 FLĂMÂNZI oraș
  42 BOTOȘANI 36300 BĂLUȘENI comună
  43 BOTOȘANI 39983 BLÂNDEȘTI comună
  44 BOTOȘANI 36373 BRĂEȘTI comună
  45 BOTOȘANI 36569 COPĂLĂU comună
  46 BOTOȘANI 36676 CORLĂTENI comună
  47 BOTOȘANI 39959 DIMĂCHENI comună
  48 BOTOȘANI 37324 FRUMUȘICA comună
  49 BOTOȘANI 37459 GORBĂNEȘTI comună
  50 BOTOȘANI 37850 LEORDA comună
  51 BOTOȘANI 38580 PRĂJENI comună
  52 BOTOȘANI 38811 ROMA comună
  53 BOTOȘANI 39051 SULIȚA comună
  54 BOTOȘANI 39417 UNGURENI comună
  55 BOTOȘANI 39532 UNȚENI comună
  56 BOTOȘANI 39836 VORNICENI comună
  57 BRĂILA 42682 BRĂILA municipiu reședință de județ
  58 BRĂILA 44560 CAZASU comună
  59 BRĂILA 43117 FRECĂȚEI comună
  60 BRĂILA 43493 MĂRAȘU comună
  61 BRĂILA 43992 SILIȘTEA comună
  62 BRĂILA 44391 VĂDENI comună
  63 CĂLĂRAȘI 93888 LEHLIU-GARĂ oraș
  64 CĂLĂRAȘI 92961 BORCEA comună
  65 CĂLĂRAȘI 93281 CUZA VODĂ comună
  66 CĂLĂRAȘI 93370 DOR MĂRUNT comună
  67 CĂLĂRAȘI 93487 DRAGALINA comună
  68 CĂLĂRAȘI 102945 FRUMUȘANI comună
  69 CĂLĂRAȘI 179962 GĂLBINAȘI comună
  70 CĂLĂRAȘI 103568 GURBĂNEȘTI comună
  71 CĂLĂRAȘI 93815 JEGĂLIA comună
  72 CĂLĂRAȘI 93931 LUPȘANU comună
  73 CĂLĂRAȘI 104323 NANA comună
  74 CĂLĂRAȘI 94223 PERIȘORU comună
  75 CĂLĂRAȘI 104635 PLĂTĂREȘTI comună
  76 CĂLĂRAȘI 105222 SOHATU comună
  77 CĂLĂRAȘI 94580 ȘTEFAN VODĂ comună
  78 CĂLĂRAȘI 94651 UNIREA comună
  79 CĂLĂRAȘI 94731 VÂLCELELE comună
  80 CĂLĂRAȘI 105712 VALEA ARGOVEI comună
  81 CĂLĂRAȘI 105829 VASILAȚI comună
  82 CĂLĂRAȘI 94768 VLAD ȚEPEȘ comună
  83 CARAȘ-SEVERIN 50790 REȘIȚA municipiu reședință de județ
  84 CARAȘ-SEVERIN 50889 ANINA oraș
  85 CARAȘ-SEVERIN 50969 BOCȘA oraș
  86 CARAȘ-SEVERIN 51305 BĂNIA comună
  87 CARAȘ-SEVERIN 51500 BERZOVIA comună
  88 CARAȘ-SEVERIN 51573 BOZOVICI comună
  89 CARAȘ-SEVERIN 51804 CARAȘOVA comună
  90 CARAȘ-SEVERIN 52115 CORNEA comună
  91 CARAȘ-SEVERIN 52160 CORNEREVA comună
  92 CARAȘ-SEVERIN 53700 EFTIMIE MURGU comună
  93 CARAȘ-SEVERIN 53023 IABLANIȚA comună
  94 CARAȘ-SEVERIN 53103 LĂPUȘNICU MARE comună
  95 CARAȘ-SEVERIN 53247 MĂURENI comună
  96 CARAȘ-SEVERIN 53274 MEHADIA comună
  97 CARAȘ-SEVERIN 50987 OCNA DE FIER comună
  98 CARAȘ-SEVERIN 53577 PRIGOR comună
  99 CARAȘ-SEVERIN 53639 RAMNA comună
  100 CONSTANȚA 60847 MEDGIDIA municipiu, altul decât reședința de județ
  101 CONSTANȚA 61283 CIOCÂRLIA omună
  102 CONSTANȚA 61372 COGEALAC comună
  103 CONSTANȚA 63334 FÂNTÂNELE comună
  104 CONSTANȚA 63326 GRĂDINA comună
  105 CONSTANȚA 62280 MIRCEA VODĂ comună
  106 CONSTANȚA 62440 NICOLAE BĂLCESCU comună
  107 CONSTANȚA 62609 PANTELIMON comună
  108 CONSTANȚA 62707 PEȘTERA comună
  109 CONSTANȚA 62798 RASOVA comună
  110 CONSTANȚA 62985 TÂRGUȘOR comună
  111 CONSTANȚA 63189 TORTOMAN comună
  112 DOLJ 70502 SEGARCEA oraș
  113 DOLJ 70637 AMĂRĂȘTII DE JOS comună
  114 DOLJ 70673 AMĂRĂȘTII DE SUS comună
  115 DOLJ 71536 CARPEN comună
  116 DOLJ 71634 CELARU comună
  117 DOLJ 71698 CERĂT comună
  118 DOLJ 71812 CIOROIAȘI comună
  119 DOLJ 74883 DOBROTEȘTI comună
  120 DOLJ 72221 DRĂNIC comună
  121 DOLJ 72506 GIUBEGA comună
  122 DOLJ 74923 ÎNTORSURA comună
  123 DOLJ 72953 LIPOVU comună
  124 DOLJ 73317 MÂRȘANI comună
  125 DOLJ 73503 ORODEL comună
  126 DOLJ 73594 PERIȘOR comună
  127 DOLJ 74949 ROJIȘTE comună
  128 DOLJ 74732 VÂRTOP comună
  129 DOLJ 74616 VELA comună
  130 GALAȚI 75542 BĂLĂBĂNEȘTI comună
  131 GALAȚI 75613 BĂLĂȘEȘTI comună
  132 GALAȚI 75711 BRANIȘTEA comună
  133 GALAȚI 76004 CORNI comună
  134 GALAȚI 76111 COSTACHE NEGRI comună
  135 GALAȚI 76157 CUDALBI comună
  136 GALAȚI 76175 DRĂGUȘENI comună
  137 GALAȚI 76585 INDEPENDENȚA comună
  138 GALAȚI 76969 PECHEA comună
  139 GALAȚI 76996 PISCU comună
  140 GALAȚI 77180 SLOBOZIA CONACHI comună
  141 GALAȚI 77260 SMULȚI comună
  142 GALAȚI 77475 VALEA MĂRULUI comună
  143 GIURGIU 100781 ADUNAȚII-COPĂCENI comună
  144 GIURGIU 103238 GHIMPAȚI comună
  145 GIURGIU 103899 IZVOARELE comună
  146 GIURGIU 104788 RĂSUCENI comună
  147 GIURGIU 104975 SCHITU comună
  148 GIURGIU 105106 SINGURENI comună
  149 GIURGIU 105348 STOENEȘTI comună
  150 GIURGIU 154709 TOPORU comună
  151 GORJ 78141 MOTRU municipiu, altul decât reședința de județ
  152 GORJ 79585 CĂTUNELE comună
  153 GORJ 81656 SAMARINEȘTI comună
  154 GORJ 82779 VĂGIULEȘTI comună
  155 IAȘI 98373 PODU ILOAIEI oraș
  156 IAȘI 95792 BĂLȚAȚI comună
  157 IAȘI 95872 BELCEȘTI comună
  158 IAȘI 96334 COARNELE CAPREI comună
  159 IAȘI 96815 DELENI comună
  160 IAȘI 96940 DUMEȘTI comună
  161 IAȘI 97009 ERBICENI comună
  162 IAȘI 97063 FOCURI comună
  163 IAȘI 97517 HORLEȘTI comună
  164 IAȘI 97875 MIRONEASA comună
  165 IAȘI 98113 MOGOȘEȘTI comună
  166 IAȘI 98435 POPEȘTI comună
  167 IAȘI 98916 SCÂNTEIA comună
  168 IAȘI 99290 ȘCHEIA comună
  169 IAȘI 98998 SCOBINȚI comună
  170 IAȘI 100219 VOINEȘTI comună
  171 ILFOV 179533 POPEȘTI-LEORDENI oraș
  172 ILFOV 101145 BERCENI comună
  173 ILFOV 179588 COPĂCENI comună
  174 ILFOV 105936 VIDRA comună
  175 MARAMUREȘ 106318 BAIA MARE municipiu reședință de județ
  176 MARAMUREȘ 106684 BAIA SPRIE oraș
  177 MARAMUREȘ 106782 CAVNIC oraș
  178 MARAMUREȘ 108017 DRAGOMIREȘTI oraș
  179 MARAMUREȘ 108892 SĂLIȘTEA DE SUS oraș
  180 MARAMUREȘ 108963 SEINI oraș
  181 MARAMUREȘ 106461 TĂUȚII MĂGHERĂUȘ oraș
  182 MARAMUREȘ 107154 BĂIUȚ comună
  183 MARAMUREȘ 107485 BOTIZA comună
  184 MARAMUREȘ 107519 BUDEȘTI comună
  185 MARAMUREȘ 107662 CICÂRLĂU comună
  186 MARAMUREȘ 108204 IEUD comună
  187 MARAMUREȘ 108348 MOISEI comună
  188 MARAMUREȘ 108874 SĂCEL comună
  189 MARAMUREȘ 109096 ȘIȘEȘTI comună
  190 MEHEDINȚI 110116 STREHAIA oraș
  191 MEHEDINȚI 110571 BÂCLEȘ comună
  192 MEHEDINȚI 110296 BALA comună
  193 MEHEDINȚI 110535 BĂLĂCIȚA comună
  194 MEHEDINȚI 110456 BALTA comună
  195 MEHEDINȚI 110740 BREZNIȚA-MOTRU comună
  196 MEHEDINȚI 111275 CORCOVA comună
  197 MEHEDINȚI 111587 DUMBRAVA comună
  198 MEHEDINȚI 111685 FLOREȘTI comună
  199 MEHEDINȚI 111916 GRECI comună
  200 MEHEDINȚI 112370 ISVERNA comună
  201 MEHEDINȚI 112806 PĂDINA comună
  202 MEHEDINȚI 113698 ȘOVARNA comună
  203 MEHEDINȚI 113929 VLĂDAIA comună
  204 MEHEDINȚI 113974 VOLOIAC comună
  205 OLT 125659 BĂBICIU comună
  206 OLT 126647 DEVESELU comună
  207 OLT 127144 GOSTAVĂȚU comună
  208 OLT 128524 REDEA comună
  209 OLT 128560 ROTUNDA comună
  210 OLT 129040 SPRÂNCENATA comună
  211 OLT 129567 TRAIAN comună
  212 OLT 130026 VLĂDILA comună
  213 SATU MARE 136848 ARDUD oraș
  214 SATU MARE 136642 TĂȘNAD oraș
  215 SATU MARE 136713 ACÂȘ comună
  216 SATU MARE 136802 APA comună
  217 SATU MARE 136964 BELTIUG comună
  218 SATU MARE 137540 CULCIU comună
  219 SATU MARE 137899 HOMOROADE comună
  220 SATU MARE 138770 SĂCĂȘENI comună
  221 SATU MARE 138805 SĂUCA comună
  222 SATU MARE 138869 SOCOND comună
  223 SATU MARE 139287 VALEA VINULUI comună
  224 SATU MARE 139394 VIILE SATU MARE comună
  225 SUCEAVA 147633 CAJVANA oraș
  226 SUCEAVA 146799 ADÂNCATA comună
  227 SUCEAVA 147161 BOTOȘANA comună
  228 SUCEAVA 147526 CACICA comună
  229 SUCEAVA 151451 CIOCĂNEȘTI comună
  230 SUCEAVA 151497 COȘNA comună
  231 SUCEAVA 147937 DĂRMĂNEȘTI comună
  232 SUCEAVA 148729 FRUMOSU comună
  233 SUCEAVA 148765 FUNDU MOLDOVEI comună
  234 SUCEAVA 151512 HÂNȚEȘTI comună
  235 SUCEAVA 149370 MĂNĂSTIREA HUMORULUI comună
  236 SUCEAVA 146325 MITOCU DRAGOMIRNEI comună
  237 SUCEAVA 149833 PĂTRĂUȚI comună
  238 SUCEAVA 151585 POIENI-SOLCA comună
  239 SUCEAVA 150178 SADOVA comună
  240 SUCEAVA 150524 TODIREȘTI comună
  241 SUCEAVA 150980 VATRA MOLDOVIȚEI comună
  242 TELEORMAN 151790 ALEXANDRIA municipiu reședință de județ
  243 TELEORMAN 151870 ROȘIORI DE VEDE municipiu, altul decât reședința de județ
  244 TELEORMAN 155083 BECIU comună
  245 TELEORMAN 152332 BUZESCU comună
  246 TELEORMAN 152412 CĂLMĂȚUIU comună
  247 TELEORMAN 152617 CRÂNGENI comună
  248 TELEORMAN 153339 MÂRZĂNEȘTI comună
  249 TELEORMAN 151816 NANOV comună
  250 TELEORMAN 154996 NENCIULEȘTI comună
  251 TELEORMAN 153543 PERETU comună
  252 TELEORMAN 153623 PLOPII-SLĂVITEȘTI comună
  253 TELEORMAN 153605 PLOSCA comună
  254 TELEORMAN 151834 POROSCHIA comună
  255 TELEORMAN 153909 RĂSMIREȘTI comună
  256 TELEORMAN 153936 SALCIA comună
  257 TELEORMAN 154497 ȘTOROBĂNEASA comună
  258 TELEORMAN 154834 ȚIGĂNEȘTI comună
  259 TELEORMAN 154790 TROIANUL comună
  260 TIMIȘ 155243 TIMIȘOARA municipiu reședință de județ
  261 TIMIȘ 155261 DUMBRĂVIȚA comună
  262 TIMIȘ 155314 GIROC comună
  263 TIMIȘ 157497 LIEBLING comună
  264 TIMIȘ 158010 ORȚIȘOARA comună
  265 TIMIȘ 159446 PĂDURENI comună
  266 TIMIȘ 158779 ȘAG comună
  267 TIMIȘ 158653 SÂNANDREI comună
  268 TIMIȘ 158528 SATCHINEZ comună
  269 TIMIȘ 159035 TORMAC comună
  270 TULCEA 159650 BABADAG oraș
  271 TULCEA 159785 BAIA comună
  272 TULCEA 159847 BEIDAUD comună
  273 TULCEA 160127 CERNA comună
  274 TULCEA 160225 CIUCUROVA comună
  275 TULCEA 160831 MIHAI BRAVU comună
  276 TULCEA 160911 MURIGHIOL comună
  277 TULCEA 160993 NALBANT comună
  278 TULCEA 161179 SARICHIOI comună
  279 TULCEA 161464 TURCOAIA comună
  280 VASLUI 161945 VASLUI municipiu reședință de județ
  281 VASLUI 162014 ALBEȘTI comună
  282 VASLUI 162194 BANCA comună
  283 VASLUI 162693 BOGDĂNEȘTI comună
  284 VASLUI 163137 COSTEȘTI comună
  285 VASLUI 163253 DĂNEȘTI comună
  286 VASLUI 167295 FEREȘTI comună
  287 VASLUI 167231 FRUNTIȘENI comună
  288 VASLUI 164133 GRIVIȚA comună
  289 VASLUI 164936 MUNTENII DE JOS comună
  290 VASLUI 167302 MUNTENII DE SUS comună
  291 VASLUI 165719 REBRICEA comună
  292 VASLUI 165817 ROȘIEȘTI comună
  293 VASLUI 166182 TANACU comună
  294 VASLUI 166636 VĂLENI comună
  295 VASLUI 167179 ZORLENI comună
   +  Anexa nr. 2FLISTAunităților administrativ-teritoriale amplasate în întregimepe o adâncime de 30 km față de frontiera de stat și dețărmul Mării Negre, către interior
  Nr. crt. Județul SIRUTA UAT Denumirea UAT Tip UAT
  1 ARAD 9262 ARAD municipiu reședință de județ
  2 ARAD 9459 CHIȘINEU-CRIȘ oraș
  3 ARAD 9495 CURTICI oraș
  4 ARAD 9627 NĂDLAC oraș
  5 ARAD 11584 PECICA oraș
  6 ARAD 12091 SÂNTANA oraș
  7 ARAD 9798 APATEU comună
  8 ARAD 12912 DOROBANȚI comună
  9 ARAD 10827 FELNAC comună
  10 ARAD 10916 GRĂNICERI comună
  11 ARAD 11352 IRATOȘU comună
  12 ARAD 9333 LIVADA comună
  13 ARAD 11398 MACEA comună
  14 ARAD 11423 MIȘCA comună
  15 ARAD 11502 OLARI comună
  16 ARAD 11637 PEREGU MARE comună
  17 ARAD 11735 PILU comună
  18 ARAD 11940 SECUSIGIU comună
  19 ARAD 12206 ȘEITIN comună
  20 ARAD 12037 SEMLAC comună
  21 ARAD 12224 ȘEPREUȘ comună
  22 ARAD 12340 ȘIMAND comună
  23 ARAD 12055 SINTEA MARE comună
  24 ARAD 12126 SOCODOR comună
  25 ARAD 9360 ȘOFRONEA comună
  26 ARAD 12938 ZĂDĂRENI comună
  27 ARAD 12812 ZĂRAND comună
  28 ARAD 12849 ZERIND comună
  29 ARAD 12876 ZIMANDU NOU comună
  30 BIHOR 26564 ORADEA municipiu reședință de județ
  31 BIHOR 26975 SALONTA municipiu, altul decât reședința de județ
  32 BIHOR 30915 SĂCUENI oraș
  33 BIHOR 32027 VALEA LUI MIHAI oraș
  34 BIHOR 27169 ABRĂMUȚ comună
  35 BIHOR 27285 AVRAM IANCU comună
  36 BIHOR 27383 BATĂR comună
  37 BIHOR 27436 BIHARIA comună
  38 BIHOR 27631 BORȘ comună
  39 BIHOR 27908 BUDUSLĂU comună
  40 BIHOR 28246 CEFA comună
  41 BIHOR 28415 CETARIU comună
  42 BIHOR 28497 CHERECHIU comună
  43 BIHOR 28530 CHIȘLAZ comună
  44 BIHOR 28665 CIUMEGHIU comună
  45 BIHOR 29001 CURTUIȘENI comună
  46 BIHOR 29092 DIOSIG comună
  47 BIHOR 32195 GEPIU comună
  48 BIHOR 29467 GIRIȘU DE CRIȘ comună
  49 BIHOR 29724 INEU comună
  50 BIHOR 30014 MĂDĂRAȘ comună
  51 BIHOR 30149 NOJORID comună
  52 BIHOR 30274 OȘORHEI comună
  53 BIHOR 32161 PALEU comună
  54 BIHOR 32187 ROȘIORI comună
  55 BIHOR 30988 SĂLACEA comună
  56 BIHOR 31011 SĂLARD comună
  57 BIHOR 28610 SÂNIOB comună
  58 BIHOR 26582 SÂNMARTIN comună
  59 BIHOR 32179 SÂNNICOLAU ROMÂN comună
  60 BIHOR 26653 SÂNTANDREI comună
  61 BIHOR 31128 SÂRBI comună
  62 BIHOR 31333 ȘIMIAN comună
  63 BIHOR 31208 SPINUȘ comună
  64 BIHOR 32153 TĂMĂȘEU comună
  65 BIHOR 31565 TARCEA comună
  66 BIHOR 32201 TOBOLIU comună
  67 BIHOR 31841 TULCA comună
  68 BOTOȘANI 36006 DOROHOI municipiu, altul decât reședința de județ
  69 BOTOȘANI 35946 DARABANI oraș
  70 BOTOȘANI 36060 SĂVENI oraș
  71 BOTOȘANI 39168 ȘTEFĂNEȘTI oraș
  72 BOTOȘANI 40035 ADĂȘENI comună
  73 BOTOȘANI 36131 ALBEȘTI comună
  74 BOTOȘANI 36202 AVRĂMENI comună
  75 BOTOȘANI 36426 BROSCĂUȚI comună
  76 BOTOȘANI 36499 CĂLĂRAȘI comună
  77 BOTOȘANI 39967 CÂNDEȘTI comună
  78 BOTOȘANI 36532 CONCEȘTI comună
  79 BOTOȘANI 36649 CORDĂRENI comună
  80 BOTOȘANI 36809 COȚUȘCA comună
  81 BOTOȘANI 36952 CRISTINEȘTI comună
  82 BOTOȘANI 37057 DÂNGENI comună
  83 BOTOȘANI 37011 DERSCA comună
  84 BOTOȘANI 37100 DOBÂRCENI comună
  85 BOTOȘANI 37173 DRĂGUȘENI comună
  86 BOTOȘANI 37217 DURNEȘTI comună
  87 BOTOȘANI 37397 GEORGE ENESCU comună
  88 BOTOȘANI 37618 HĂNEȘTI comună
  89 BOTOȘANI 37547 HAVÂRNA comună
  90 BOTOȘANI 37672 HILIȘEU-HORIA comună
  91 BOTOȘANI 37734 HLIPICENI comună
  92 BOTOȘANI 37770 HUDEȘTI comună
  93 BOTOȘANI 37823 IBĂNEȘTI comună
  94 BOTOȘANI 39942 LOZNA comună
  95 BOTOȘANI 37912 LUNCA comună
  96 BOTOȘANI 37958 MANOLEASA comună
  97 BOTOȘANI 38161 MIHĂILENI comună
  98 BOTOȘANI 38241 MIHĂLĂȘENI comună
  99 BOTOȘANI 38321 MILEANCA comună
  100 BOTOȘANI 38376 MITOC comună
  101 BOTOȘANI 38492 PĂLTINIȘ comună
  102 BOTOȘANI 38544 POMÂRLA comună
  103 BOTOȘANI 38633 RĂDĂUȚI-PRUT comună
  104 BOTOȘANI 38679 RĂUȘENI comună
  105 BOTOȘANI 38731 RIPICENI comună
  106 BOTOȘANI 38848 ROMÂNEȘTI comună
  107 BOTOȘANI 38893 SANTA MARE comună
  108 BOTOȘANI 39122 ȘENDRICENI comună
  109 BOTOȘANI 39220 ȘTIUBIENI comună
  110 BOTOȘANI 38982 SUHARĂU comună
  111 BOTOȘANI 39266 TODIRENI comună
  112 BOTOȘANI 39328 TRUȘEȘTI comună
  113 BOTOȘANI 39612 VĂCULEȘTI comună
  114 BOTOȘANI 39694 VÂRFU CÂMPULUI comună
  115 BOTOȘANI 39658 VIIȘOARA comună
  116 BOTOȘANI 39792 VLĂSINEȘTI comună
  117 CĂLĂRAȘI 92569 CĂLĂRAȘI municipiu reședință de județ
  118 CĂLĂRAȘI 100610 OLTENIȚA municipiu, altul decât reședința de județ
  119 CĂLĂRAȘI 101458 BUDEȘTI oraș
  120 CĂLĂRAȘI 94125 ALEXANDRU ODOBESCU comună
  121 CĂLĂRAȘI 101724 CĂSCIOARELE comună
  122 CĂLĂRAȘI 101804 CHIRNOGI comună
  123 CĂLĂRAȘI 101822 CHISELET comună
  124 CĂLĂRAȘI 93085 CIOCĂNEȘTI comună
  125 CĂLĂRAȘI 180055 CRIVĂȚ comună
  126 CĂLĂRAȘI 102419 CURCANI comună
  127 CĂLĂRAȘI 93325 DICHISENI comună
  128 CĂLĂRAȘI 93441 DOROBANȚU comună
  129 CĂLĂRAȘI 102838 FRĂSINET comună
  130 CĂLĂRAȘI 93664 GRĂDIȘTEA comună
  131 CĂLĂRAȘI 93771 INDEPENDENȚA comună
  132 CĂLĂRAȘI 104083 LUICA comună
  133 CĂLĂRAȘI 104181 MÂNĂSTIREA comună
  134 CĂLĂRAȘI 100638 MITRENI comună
  135 CĂLĂRAȘI 92587 MODELU comună
  136 CĂLĂRAȘI 104751 RADOVANU comună
  137 CĂLĂRAȘI 94312 ROSEȚI comună
  138 CĂLĂRAȘI 105384 ȘOLDANU comună
  139 CĂLĂRAȘI 105259 SPANȚOV comună
  140 CĂLĂRAȘI 105605 ULMENI comună
  141 CĂLĂRAȘI 94606 ULMU comună
  142 CARAȘ-SEVERIN 50923 BĂILE HERCULANE oraș
  143 CARAȘ-SEVERIN 51056 MOLDOVA NOUĂ oraș
  144 CARAȘ-SEVERIN 51118 ORAVIȚA oraș
  145 CARAȘ-SEVERIN 51387 BERLIȘTE comună
  146 CARAȘ-SEVERIN 51449 BERZASCA comună
  147 CARAȘ-SEVERIN 51840 CĂRBUNARI comună
  148 CARAȘ-SEVERIN 51948 CICLOVA ROMÂNĂ comună
  149 CARAȘ-SEVERIN 51984 CIUCHICI comună
  150 CARAȘ-SEVERIN 52035 CIUDANOVIȚA comună
  151 CARAȘ-SEVERIN 53489 CORONINI comună
  152 CARAȘ-SEVERIN 52570 DALBOȘEȚ comună
  153 CARAȘ-SEVERIN 52650 DOCLIN comună
  154 CARAȘ-SEVERIN 52696 DOGNECEA comună
  155 CARAȘ-SEVERIN 52856 FOROTIC comună
  156 CARAȘ-SEVERIN 52909 GÂRNIC comună
  157 CARAȘ-SEVERIN 52954 GORUIA comună
  158 CARAȘ-SEVERIN 52990 GRĂDINARI comună
  159 CARAȘ-SEVERIN 53167 LUPAC comună
  160 CARAȘ-SEVERIN 53345 NAIDĂȘ comună
  161 CARAȘ-SEVERIN 53513 POJEJENA comună
  162 CARAȘ-SEVERIN 53675 RĂCĂȘDIA comună
  163 CARAȘ-SEVERIN 53791 SASCA MONTANĂ comună
  164 CARAȘ-SEVERIN 53853 SICHEVIȚA comună
  165 CARAȘ-SEVERIN 54109 SOCOL comună
  166 CARAȘ-SEVERIN 54163 ȘOPOTU NOU comună
  167 CARAȘ-SEVERIN 54305 TICVANIU MARE comună
  168 CARAȘ-SEVERIN 54387 TOPLEȚ comună
  169 CARAȘ-SEVERIN 54500 VĂRĂDIA comună
  170 CARAȘ-SEVERIN 54573 VRANI comună
  171 CONSTANȚA 60419 CONSTANȚA municipiu reședință de județ
  172 CONSTANȚA 60482 MANGALIA municipiu, altul decât reședința de județ
  173 CONSTANȚA 61069 BĂNEASA oraș
  174 CONSTANȚA 60455 EFORIE oraș
  175 CONSTANȚA 62360 MURFATLAR oraș
  176 CONSTANȚA 60507 NĂVODARI oraș
  177 CONSTANȚA 62397 NEGRU VODĂ oraș
  178 CONSTANȚA 60687 OVIDIU oraș
  179 CONSTANȚA 60534 TECHIRGHIOL oraș
  180 CONSTANȚA 60598 23 AUGUST comună
  181 CONSTANȚA 60883 ADAMCLISI comună
  182 CONSTANȚA 60570 AGIGEA comună
  183 CONSTANȚA 60945 ALBEȘTI comună
  184 CONSTANȚA 61005 ALIMAN comună
  185 CONSTANȚA 63198 AMZACEA comună
  186 CONSTANȚA 63294 BĂRĂGANU comună
  187 CONSTANȚA 61121 CASTELU comună
  188 CONSTANȚA 61167 CERCHEZU comună
  189 CONSTANȚA 61210 CHIRNOGENI comună
  190 CONSTANȚA 61318 COBADIN comună
  191 CONSTANȚA 61452 COMANA comună
  192 CONSTANȚA 61513 CORBU comună
  193 CONSTANȚA 63286 COSTINEȘTI comună
  194 CONSTANȚA 61620 CUMPĂNA comună
  195 CONSTANȚA 63300 CUZA VODĂ comună
  196 CONSTANȚA 61675 DELENI comună
  197 CONSTANȚA 61737 DOBROMIR comună
  198 CONSTANȚA 63161 DUMBRĂVENI comună
  199 CONSTANȚA 61871 INDEPENDENȚA comună
  200 CONSTANȚA 61951 ION CORVIN comună
  201 CONSTANȚA 62020 ISTRIA comună
  202 CONSTANȚA 60632 LIMANU comună
  203 CONSTANȚA 62057 LIPNIȚA comună
  204 CONSTANȚA 63152 LUMINA comună
  205 CONSTANȚA 62137 MERENI comună
  206 CONSTANȚA 62253 MIHAI VITEAZU comună
  207 CONSTANȚA 62191 MIHAIL KOGĂLNICEANU comună
  208 CONSTANȚA 62486 OLTINA comună
  209 CONSTANȚA 62538 OSTROV comună
  210 CONSTANȚA 62672 PECINEAGA comună
  211 CONSTANȚA 62761 POARTA ALBĂ comună
  212 CONSTANȚA 62878 SĂCELE comună
  213 CONSTANȚA 63072 TOPRAISAR comună
  214 CONSTANȚA 60721 TUZLA comună
  215 CONSTANȚA 63125 VALU LUI TRAIAN comună
  216 DOLJ 70316 BĂILEȘTI municipiu, altul decât reședința de județ
  217 DOLJ 70352 CALAFAT municipiu, altul decât reședința de județ
  218 DOLJ 70879 BECHET oraș
  219 DOLJ 72007 DĂBULENI oraș
  220 DOLJ 70520 AFUMAȚI comună
  221 DOLJ 70940 BÂRCA comună
  222 DOLJ 70897 BISTREȚ comună
  223 DOLJ 71607 CĂLĂRAȘI comună
  224 DOLJ 71518 CARAULA comună
  225 DOLJ 74867 CÂRNA comună
  226 DOLJ 74842 CATANE comună
  227 DOLJ 71787 CETATE comună
  228 DOLJ 71858 CIUPERCENII NOI comună
  229 DOLJ 71956 DANEȚI comună
  230 DOLJ 72034 DESA comună
  231 DOLJ 72098 DOBREȘTI comună
  232 DOLJ 72383 GALICEA MARE comună
  233 DOLJ 74891 GALICIUICA comună
  234 DOLJ 72579 GÂNGIOVA comună
  235 DOLJ 74907 GHIDICI comună
  236 DOLJ 72463 GIGHERA comună
  237 DOLJ 72533 GIURGIȚA comună
  238 DOLJ 72640 GOICEA comună
  239 DOLJ 72882 IZVOARE comună
  240 DOLJ 72980 MĂCEȘU DE JOS comună
  241 DOLJ 73013 MĂCEȘU DE SUS comună
  242 DOLJ 73031 MAGLAVIT comună
  243 DOLJ 73335 MOȚĂȚEI comună
  244 DOLJ 73460 NEGOI comună
  245 DOLJ 73567 OSTROVENI comună
  246 DOLJ 73665 PISCU VECHI comună
  247 DOLJ 73709 PLENIȚA comună
  248 DOLJ 73736 POIANA MARE comună
  249 DOLJ 73905 RAST comună
  250 DOLJ 73996 SADOVA comună
  251 DOLJ 74108 SEACA DE CÂMP comună
  252 DOLJ 74224 SILIȘTEA CRUCII comună
  253 DOLJ 74536 UNIREA comună
  254 DOLJ 74554 URZICUȚA comună
  255 DOLJ 74581 VALEA STANCIULUI comună
  256 DOLJ 74705 VERBIȚA comună
  257 GALAȚI 75098 GALAȚI municipiu reședință de județ
  258 GALAȚI 75338 BEREȘTI oraș
  259 GALAȚI 75472 TÂRGU BUJOR oraș
  260 GALAȚI 75668 BĂLENI comună
  261 GALAȚI 75686 BĂNEASA comună
  262 GALAȚI 75356 BEREȘTI-MERIA comună
  263 GALAȚI 75864 CAVADINEȘTI comună
  264 GALAȚI 76139 CUCA comună
  265 GALAȚI 76255 FÂRȚĂNEȘTI comună
  266 GALAȚI 76282 FOLTEȘTI comună
  267 GALAȚI 76317 FRUMUȘIȚA comună
  268 GALAȚI 76638 JORĂȘTI comună
  269 GALAȚI 76718 MĂSTĂCANI comună
  270 GALAȚI 76932 OANCEA comună
  271 GALAȚI 77561 RĂDEȘTI comună
  272 GALAȚI 77082 REDIU comună
  273 GALAȚI 77126 SCÂNTEIEȘTI comună
  274 GALAȚI 77153 SCHELA comună
  275 GALAȚI 75114 ȘENDRENI comună
  276 GALAȚI 77288 SUCEVENI comună
  277 GALAȚI 77601 SUHURLUI comună
  278 GALAȚI 77331 TULUCEȘTI comună
  279 GALAȚI 75150 VÂNĂTORI comună
  280 GALAȚI 77509 VÂRLEZI comună
  281 GALAȚI 77536 VLĂDEȘTI comună
  282 GALAȚI 77595 CUZA VODĂ comună
  283 GALAȚI 77224 SMÂRDAN comună
  284 GIURGIU 100521 GIURGIU municipiu reședință de județ
  285 GIURGIU 101001 BĂNEASA comună
  286 GIURGIU 101662 CĂLUGĂRENI comună
  287 GIURGIU 102071 COLIBAȘI comună
  288 GIURGIU 102106 COMANA comună
  289 GIURGIU 102446 DAIA comună
  290 GIURGIU 102909 FRĂȚEȘTI comună
  291 GIURGIU 103194 GĂUJANI comună
  292 GIURGIU 103309 GOGOȘARI comună
  293 GIURGIU 103372 GOSTINARI comună
  294 GIURGIU 103354 GOȘTINU comună
  295 GIURGIU 103470 GREACA comună
  296 GIURGIU 179757 HERĂȘTI comună
  297 GIURGIU 103639 HOTARELE comună
  298 GIURGIU 179766 ISVOARELE comună
  299 GIURGIU 179739 MALU comună
  300 GIURGIU 104118 MIHAI BRAVU comună
  301 GIURGIU 104519 OINACU comună
  302 GIURGIU 104680 PRUNDU comună
  303 GIURGIU 104715 PUTINEIU comună
  304 GIURGIU 100549 SLOBOZIA comună
  305 GIURGIU 105295 STĂNEȘTI comună
  306 GIURGIU 105776 VALEA DRAGULUI comună
  307 GIURGIU 105874 VĂRĂȘTI comună
  308 GIURGIU 105909 VEDEA comună
  309 IAȘI 95060 IAȘI municipiu reședință de județ
  310 IAȘI 95667 ANDRIEȘENI comună
  311 IAȘI 95747 ARONEANU comună
  312 IAȘI 95088 BÂRNOVA comună
  313 IAȘI 95943 BIVOLARI comună
  314 IAȘI 96192 CIORTEȘTI comună
  315 IAȘI 96254 CIUREA comună
  316 IAȘI 96370 COMARNA comună
  317 IAȘI 96423 COSTULENI comună
  318 IAȘI 96593 COZMEȘTI comună
  319 IAȘI 96888 DOBROVĂȚ comună
  320 IAȘI 96904 DOLHEȘTI comună
  321 IAȘI 100317 FÂNTÂNELE comună
  322 IAȘI 97090 GOLĂIEȘTI comună
  323 IAȘI 97189 GORBAN comună
  324 IAȘI 97241 GRAJDURI comună
  325 IAȘI 97321 GROPNIȚA comună
  326 IAȘI 97394 GROZEȘTI comună
  327 IAȘI 95159 HOLBOCA comună
  328 IAȘI 97679 LEȚCANI comună
  329 IAȘI 97919 MIROSLAVA comună
  330 IAȘI 98202 MOȘNA comună
  331 IAȘI 98257 MOVILENI comună
  332 IAȘI 98337 PLUGARI comună
  333 IAȘI 98505 POPRICANI comună
  334 IAȘI 98603 PRISĂCANI comună
  335 IAȘI 98649 PROBOTA comună
  336 IAȘI 98685 RĂDUCĂNENI comună
  337 IAȘI 95239 REDIU comună
  338 IAȘI 98738 ROMÂNEȘTI comună
  339 IAȘI 100344 ROȘCANI comună
  340 IAȘI 98827 SCHITU DUCA comună
  341 IAȘI 99370 ȘIPOTE comună
  342 IAȘI 99879 ȚIGĂNĂȘI comună
  343 IAȘI 95293 TOMEȘTI comună
  344 IAȘI 99600 TRIFEȘTI comună
  345 IAȘI 99922 ȚUȚORA comună
  346 IAȘI 96003 UNGHENI comună
  347 IAȘI 100353 VALEA LUPULUI comună
  348 IAȘI 100004 VICTORIA comună
  349 IAȘI 100148 VLĂDENI comună
  350 MARAMUREȘ 106559 SIGHETU MARMAȚIEI municipiu, altul decât reședința de județ
  351 MARAMUREȘ 106746 BORȘA oraș
  352 MARAMUREȘ 106979 VIȘEU DE SUS oraș
  353 MARAMUREȘ 107314 BÂRSANA comună
  354 MARAMUREȘ 107270 BISTRA comună
  355 MARAMUREȘ 107350 BOCICOIU MARE comună
  356 MARAMUREȘ 107403 BOGDAN VODĂ comună
  357 MARAMUREȘ 107546 CĂLINEȘTI comună
  358 MARAMUREȘ 107715 CÂMPULUNG LA TISA comună
  359 MARAMUREȘ 107975 DESEȘTI comună
  360 MARAMUREȘ 108151 GIULEȘTI comună
  361 MARAMUREȘ 108240 LEORDINA comună
  362 MARAMUREȘ 108400 OCNA ȘUGATAG comună
  363 MARAMUREȘ 179864 ONCEȘTI comună
  364 MARAMUREȘ 108455 PETROVA comună
  365 MARAMUREȘ 108473 POIENILE DE SUB MUNTE comună
  366 MARAMUREȘ 179604 POIENILE IZEI comună
  367 MARAMUREȘ 108552 REMEȚI comună
  368 MARAMUREȘ 108598 REPEDEA comună
  369 MARAMUREȘ 108614 RONA DE JOS comună
  370 MARAMUREȘ 108632 RONA DE SUS comună
  371 MARAMUREȘ 108669 ROZAVLEA comună
  372 MARAMUREȘ 108696 RUSCOVA comună
  373 MARAMUREȘ 108945 SĂPÂNȚA comună
  374 MARAMUREȘ 106620 SARASĂU comună
  375 MARAMUREȘ 179613 ȘIEU comună
  376 MARAMUREȘ 109005 STRÂMTURA comună
  377 MARAMUREȘ 106648 VADU IZEI comună
  378 MARAMUREȘ 109504 VIȘEU DE JOS comună
  379 MEHEDINȚI 109773 DROBETA-TURNU SEVERIN municipiu reședință de județ
  380 MEHEDINȚI 110063 ORȘOVA municipiu, altul decât reședința de județ
  381 MEHEDINȚI 110232 VÂNJU MARE oraș
  382 MEHEDINȚI 110688 BÂLVĂNEȘTI comună
  383 MEHEDINȚI 114060 BRANIȘTEA comună
  384 MEHEDINȚI 110820 BREZNIȚA-OCOL comună
  385 MEHEDINȚI 110875 BROȘTENI comună
  386 MEHEDINȚI 110946 BURILA MARE comună
  387 MEHEDINȚI 111097 CĂZĂNEȘTI comună
  388 MEHEDINȚI 111220 CIREȘU comună
  389 MEHEDINȚI 111417 CORLĂȚEL comună
  390 MEHEDINȚI 111444 CUJMIR comună
  391 MEHEDINȚI 111550 DÂRVARI comună
  392 MEHEDINȚI 111480 DEVESEL comună
  393 MEHEDINȚI 112904 DUBOVA comună
  394 MEHEDINȚI 112245 EȘELNIȚA comună
  395 MEHEDINȚI 111783 GÂRLA MARE comună
  396 MEHEDINȚI 111818 GODEANU comună
  397 MEHEDINȚI 111863 GOGOȘU comună
  398 MEHEDINȚI 112030 GRUIA comună
  399 MEHEDINȚI 112076 HINOVA comună
  400 MEHEDINȚI 112129 HUSNICIOARA comună
  401 MEHEDINȚI 112263 ILOVĂȚ comună
  402 MEHEDINȚI 112334 ILOVIȚA comună
  403 MEHEDINȚI 112469 IZVORU BÂRZII comună
  404 MEHEDINȚI 112548 JIANA comună
  405 MEHEDINȚI 112600 LIVEZILE comună
  406 MEHEDINȚI 112664 MALOVĂȚ comună
  407 MEHEDINȚI 112744 OBÂRȘIA DE CÂMP comună
  408 MEHEDINȚI 112771 OPRIȘOR comună
  409 MEHEDINȚI 112879 PĂTULELE comună
  410 MEHEDINȚI 112959 PODENI comună
  411 MEHEDINȚI 113153 POROINA MARE comună
  412 MEHEDINȚI 113206 PRISTOL comună
  413 MEHEDINȚI 113233 PRUNIȘOR comună
  414 MEHEDINȚI 113395 PUNGHINA comună
  415 MEHEDINȚI 113466 ROGOVA comună
  416 MEHEDINȚI 113493 SALCIA comună
  417 MEHEDINȚI 109826 ȘIMIAN comună
  418 MEHEDINȚI 113625 ȘIȘEȘTI comună
  419 MEHEDINȚI 113607 SVINIȚA comună
  420 MEHEDINȚI 113732 TÂMNA comună
  421 MEHEDINȚI 113849 VÂNĂTORI comună
  422 MEHEDINȚI 113894 VÂNJULEȚ comună
  423 MEHEDINȚI 114079 VRATA comună
  424 OLT 125542 CORABIA oraș
  425 OLT 125962 BRASTAVĂȚU comună
  426 OLT 126077 BUCINIȘU comună
  427 OLT 126148 CILIENI comună
  428 OLT 125588 GÂRCOV comună
  429 OLT 127126 GIUVĂRĂȘTI comună
  430 OLT 130320 GRĂDINILE comună
  431 OLT 127224 GROJDIBODU comună
  432 OLT 130339 GURA PADINII comună
  433 OLT 127251 IANCA comună
  434 OLT 127368 IZBICENI comună
  435 OLT 127750 OBÂRȘIA comună
  436 OLT 127938 ORLEA comună
  437 OLT 128588 RUSĂNEȘTI comună
  438 OLT 128613 SCĂRIȘOARA comună
  439 OLT 129282 ȘTEFAN CEL MARE comună
  440 OLT 129184 STUDINA comună
  441 OLT 129460 TIA MARE comună
  442 OLT 129629 URZICA comună
  443 OLT 129718 VĂDASTRA comună
  444 OLT 129745 VĂDĂSTRIȚA comună
  445 OLT 129898 VIȘINA comună
  446 OLT 130375 VIȘINA NOUĂ comună
  447 SATU MARE 136483 SATU MARE municipiu reședință de județ
  448 SATU MARE 136526 CAREI municipiu, altul decât reședința de județ
  449 SATU MARE 138039 LIVADA oraș
  450 SATU MARE 136599 NEGREȘTI-OAȘ oraș
  451 SATU MARE 179873 AGRIȘ comună
  452 SATU MARE 136768 ANDRID comună
  453 SATU MARE 136919 BĂTARCI comună
  454 SATU MARE 137032 BERVENI comună
  455 SATU MARE 137069 BIXAD comună
  456 SATU MARE 137185 BOTIZ comună
  457 SATU MARE 137229 CĂLINEȘTI-OAȘ comună
  458 SATU MARE 137274 CĂMĂRZANA comună
  459 SATU MARE 179677 CĂMIN comună
  460 SATU MARE 136553 CĂPLENI comună
  461 SATU MARE 137292 CĂUAȘ comună
  462 SATU MARE 137407 CERTEZE comună
  463 SATU MARE 179882 CIUMEȘTI comună
  464 SATU MARE 137443 CRAIDOROLȚ comună
  465 SATU MARE 137611 DOBA comună
  466 SATU MARE 137675 DOROLȚ comună
  467 SATU MARE 137728 FOIENI comună
  468 SATU MARE 137746 GHERȚA MICĂ comună
  469 SATU MARE 137764 HALMEU comună
  470 SATU MARE 137960 LAZURI comună
  471 SATU MARE 138084 MEDIEȘU AURIT comună
  472 SATU MARE 138164 MICULA comună
  473 SATU MARE 138208 MOFTIN comună
  474 SATU MARE 138280 ODOREU comună
  475 SATU MARE 138351 ORAȘU NOU comună
  476 SATU MARE 138431 PĂULEȘTI comună
  477 SATU MARE 138501 PETREȘTI comună
  478 SATU MARE 138538 PIR comună
  479 SATU MARE 138574 PIȘCOLT comună
  480 SATU MARE 180028 PORUMBEȘTI comună
  481 SATU MARE 180091 RACȘA comună
  482 SATU MARE 138663 SANISLĂU comună
  483 SATU MARE 138734 SANTĂU comună
  484 SATU MARE 139009 TARNA MARE comună
  485 SATU MARE 139143 TÂRȘOLȚ comună
  486 SATU MARE 139054 TEREBEȘTI comună
  487 SATU MARE 139107 TIREAM comună
  488 SATU MARE 139170 TURȚ comună
  489 SATU MARE 139214 TURULUNG comună
  490 SATU MARE 139250 URZICENI comună
  491 SATU MARE 139330 VAMA comună
  492 SATU MARE 139358 VETIȘ comună
  493 SUCEAVA 146628 RĂDĂUȚI municipiu, altul decât reședința de județ
  494 SUCEAVA 146931 MILIȘĂUȚI oraș
  495 SUCEAVA 146655 SIRET oraș
  496 SUCEAVA 146708 SOLCA oraș
  497 SUCEAVA 151095 VICOVU DE SUS oraș
  498 SUCEAVA 146860 ARBORE comună
  499 SUCEAVA 146995 BĂLCĂUȚI comună
  500 SUCEAVA 147036 BILCA comună
  501 SUCEAVA 147205 BREAZA comună
  502 SUCEAVA 147241 BRODINA comună
  503 SUCEAVA 151521 BURLA comună
  504 SUCEAVA 147580 CALAFINDEȘTI comună
  505 SUCEAVA 147713 CÂRLIBABA comună
  506 SUCEAVA 148293 DORNEȘTI comună
  507 SUCEAVA 148667 FRĂTĂUȚII NOI comună
  508 SUCEAVA 148694 FRĂTĂUȚII VECHI comună
  509 SUCEAVA 148872 GĂLĂNEȘTI comună
  510 SUCEAVA 148916 GRĂMEȘTI comună
  511 SUCEAVA 148970 GRĂNICEȘTI comună
  512 SUCEAVA 149101 HORODNIC DE JOS comună
  513 SUCEAVA 151479 HORODNIC DE SUS comună
  514 SUCEAVA 151442 IASLOVĂȚ comună
  515 SUCEAVA 149183 IZVOARELE SUCEVEI comună
  516 SUCEAVA 149290 MARGINEA comună
  517 SUCEAVA 149502 MOLDOVA-SULIȚA comună
  518 SUCEAVA 149539 MOLDOVIȚA comună
  519 SUCEAVA 149584 MUȘENIȚA comună
  520 SUCEAVA 150043 PUTNA comună
  521 SUCEAVA 150196 SATU MARE comună
  522 SUCEAVA 151460 ȘERBĂUȚI comună
  523 SUCEAVA 150294 STRAJA comună
  524 SUCEAVA 150418 SUCEVIȚA comună
  525 SUCEAVA 150702 ULMA comună
  526 SUCEAVA 151077 VICOVU DE JOS comună
  527 SUCEAVA 151558 VOITINEL comună
  528 SUCEAVA 151120 VOLOVĂȚ comună
  529 SUCEAVA 151246 ZAMOSTEA comună
  530 SUCEAVA 151344 ZVORIȘTEA comună
  531 TELEORMAN 151683 TURNU MĂGURELE municipiu, altul decât reședința de județ
  532 TELEORMAN 151978 ZIMNICEA oraș
  533 TELEORMAN 152127 BOGDANA comună
  534 TELEORMAN 152234 BRAGADIRU comună
  535 TELEORMAN 152252 BRÂNCENI comună
  536 TELEORMAN 152314 BUJORU comună
  537 TELEORMAN 152500 CERVENIA comună
  538 TELEORMAN 151709 CIUPERCENI comună
  539 TELEORMAN 152564 CONTEȘTI comună
  540 TELEORMAN 152662 CRÂNGU comună
  541 TELEORMAN 155109 DRACEA comună
  542 TELEORMAN 155118 FÂNTÂNELE comună
  543 TELEORMAN 152993 FRUMOASA comună
  544 TELEORMAN 152948 FURCULEȘTI comună
  545 TELEORMAN 151736 ISLAZ comună
  546 TELEORMAN 153106 IZVOARELE comună
  547 TELEORMAN 153124 LISA comună
  548 TELEORMAN 151763 LIȚA comună
  549 TELEORMAN 153151 LUNCA comună
  550 TELEORMAN 153400 NĂSTURELU comună
  551 TELEORMAN 153561 PIATRA comună
  552 TELEORMAN 153589 PIETROȘANI comună
  553 TELEORMAN 153829 PUTINEIU comună
  554 TELEORMAN 155145 SAELELE comună
  555 TELEORMAN 154139 SEACA comună
  556 TELEORMAN 154184 SEGARCEA-VALE comună
  557 TELEORMAN 154344 SLOBOZIA MÂNDRA comună
  558 TELEORMAN 154380 SMÂRDIOASA comună
  559 TELEORMAN 154460 SUHAIA comună
  560 TELEORMAN 154736 TRAIAN comună
  561 TELEORMAN 155154 UDA-CLOCOCIOV comună
  562 TELEORMAN 154914 VIIȘOARA comună
  563 TIMIȘ 156357 CIACOVA oraș
  564 TIMIȘ 155458 DETA oraș
  565 TIMIȘ 157086 GĂTAIA oraș
  566 TIMIȘ 155494 JIMBOLIA oraș
  567 TIMIȘ 155528 SÂNNICOLAU MARE oraș
  568 TIMIȘ 155591 BANLOC comună
  569 TIMIȘ 155724 BEBA VECHE comună
  570 TIMIȘ 155760 BECICHERECU MIC comună
  571 TIMIȘ 155911 BILED comună
  572 TIMIȘ 159366 BIRDA comună
  573 TIMIȘ 156213 CĂRPINIȘ comună
  574 TIMIȘ 156259 CENAD comună
  575 TIMIȘ 156277 CENEI comună
  576 TIMIȘ 159375 CHECEA comună
  577 TIMIȘ 156437 COMLOȘU MARE comună
  578 TIMIȘ 156669 DENTA comună
  579 TIMIȘ 159384 DUDEȘTII NOI comună
  580 TIMIȘ 156712 DUDEȘTII VECHI comună
  581 TIMIȘ 157004 FOENI comună
  582 TIMIȘ 159400 GHILAD comună
  583 TIMIȘ 157273 GIERA comună
  584 TIMIȘ 157317 GIULVĂZ comună
  585 TIMIȘ 159419 GOTTLOB comună
  586 TIMIȘ 159428 IECEA MARE comună
  587 TIMIȘ 157362 JAMU MARE comună
  588 TIMIȘ 157424 JEBEL comună
  589 TIMIȘ 157451 LENAUHEIM comună
  590 TIMIȘ 159491 LIVEZILE comună
  591 TIMIȘ 157530 LOVRIN comună
  592 TIMIȘ 157781 MORAVIȚA comună
  593 TIMIȘ 159525 OTELEC comună
  594 TIMIȘ 159437 PARȚA comună
  595 TIMIȘ 158065 PECIU NOU comună
  596 TIMIȘ 158109 PERIAM comună
  597 TIMIȘ 159507 PESAC comună
  598 TIMIȘ 158564 SĂCĂLAZ comună
  599 TIMIȘ 159464 ȘANDRA comună
  600 TIMIȘ 158699 SÂNMIHAIU ROMÂN comună
  601 TIMIȘ 158733 SÂNPETRU MARE comună
  602 TIMIȘ 159455 SARAVALE comună
  603 TIMIȘ 158859 TEREMIA MARE comună
  604 TIMIȘ 159473 TOMNATIC comună
  605 TIMIȘ 159142 UIVAR comună
  606 TIMIȘ 159482 VĂLCANI comună
  607 TIMIȘ 159213 VARIAȘ comună
  608 TIMIȘ 159339 VOITEG comună
  609 TULCEA 159614 TULCEA municipiu reședință de județ
  610 TULCEA 159687 ISACCEA oraș
  611 TULCEA 159730 MĂCIN oraș
  612 TULCEA 159767 SULINA oraș
  613 TULCEA 161552 BEȘTEPE comună
  614 TULCEA 159883 C.A. ROSETTI comună
  615 TULCEA 159945 CARCALIU comună
  616 TULCEA 160092 CEAMURLIA DE JOS comună
  617 TULCEA 160047 CEATALCHIOI comună
  618 TULCEA 160172 CHILIA VECHE comună
  619 TULCEA 160261 CRIȘAN comună
  620 TULCEA 160387 FRECĂȚEI comună
  621 TULCEA 160430 GRECI comună
  622 TULCEA 160458 GRINDU comună
  623 TULCEA 160476 HAMCEARCA comună
  624 TULCEA 160528 HORIA comună
  625 TULCEA 161525 I. C. BRĂTIANU comună
  626 TULCEA 160564 IZVOARELE comună
  627 TULCEA 160617 JIJILA comună
  628 TULCEA 160644 JURILOVCA comună
  629 TULCEA 160680 LUNCAVIȚA comună
  630 TULCEA 160724 MAHMUDIA comună
  631 TULCEA 160779 MALIUC comună
  632 TULCEA 160877 MIHAIL KOGĂLNICEANU comună
  633 TULCEA 161035 NICULIȚEL comună
  634 TULCEA 161053 NUFĂRU comună
  635 TULCEA 161133 PARDINA comună
  636 TULCEA 161231 SFÂNTU GHEORGHE comună
  637 TULCEA 161286 SMÂRDAN comună
  638 TULCEA 161302 SOMOVA comună
  639 TULCEA 161543 VĂCĂRENI comună
  640 TULCEA 161482 VALEA NUCARILOR comună
  641 TULCEA 161561 VALEA TEILOR comună
  642 VASLUI 161829 HUȘI municipiu, altul decât reședința de județ
  643 VASLUI 164981 MURGENI oraș
  644 VASLUI 162149 ARSURA comună
  645 VASLUI 162498 BEREZENI comună
  646 VASLUI 162559 BLĂGEȘTI comună
  647 VASLUI 162871 BOȚEȘTI comună
  648 VASLUI 162924 BUNEȘTI-AVEREȘTI comună
  649 VASLUI 163002 CODĂEȘTI comună
  650 VASLUI 163208 CREȚEȘTI comună
  651 VASLUI 164277 DIMITRIE CANTEMIR comună
  652 VASLUI 167286 DODEȘTI comună
  653 VASLUI 163618 DRÂNCENI comună
  654 VASLUI 163681 DUDA-EPURENI comună
  655 VASLUI 163789 EPURENI comună
  656 VASLUI 163832 FĂLCIU comună
  657 VASLUI 163903 GĂGEȘTI comună
  658 VASLUI 164197 HOCENI comună
  659 VASLUI 164749 LUNCA BANULUI comună
  660 VASLUI 164829 MĂLUȘTENI comună
  661 VASLUI 164892 MICLEȘTI comună
  662 VASLUI 165069 OLTENEȘTI comună
  663 VASLUI 165185 PĂDURENI comună
  664 VASLUI 165899 SOLEȘTI comună
  665 VASLUI 165979 STĂNILEȘTI comună
  666 VASLUI 166137 ȘULETEA comună
  667 VASLUI 166235 TĂCUTA comună
  668 VASLUI 166315 TĂTĂRANI comună
  669 VASLUI 166672 VETRIȘOAIA comună
  670 VASLUI 166707 VIIȘOARA comună
  671 VASLUI 166770 VINDEREI comună
  672 VASLUI 167035 VUTCANI comună
  -----