NORME METODOLOGICE din 12 mai 2014privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 30 mai 2014  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 719/740/M.57/2.333/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 30 mai 2014.
  (la 08-02-2021, Titlul normelor a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 311 din 26 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 08 februarie 2021 )  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează procedurile privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempțiune, ofertele de cumpărare, controlul aplicării procedurii dreptului de preempțiune, procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor, organizarea și gestionarea Registrului unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) structura centrală - direcția tehnică de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) structuri teritoriale - direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; lista cuprinzând datele de contact ale acestora este postată pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;c) condiții mai avantajoase de vânzare - modificarea de către vânzător a ofertei de vânzare în favoarea cumpărătorului;d) lege - Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;e) preemptor - titularul dreptului de preempțiune care poate să cumpere cu prioritate un teren agricol situat în extravilan, în ordinea stabilită de lege;f) preemptor de același rang - titularul dreptului de preempțiune care aparține aceleași categorii, în ordinea stabilită de lege:(i) preemptori de rang I: coproprietarii, soții, rudele până la gradul al treilea și afinii până la gradul al treilea, în această ordine; (la 31-10-2022, Punctul (i) din Litera f) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (ii) preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare, și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții; (la 31-10-2022, Punctul (ii) din Litera f) , Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (iii) preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;(iv) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;(v) preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;(vi) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/ reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine;(vii) preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului, denumită în continuare A.D.S.g) preemptori de rang superior/preemptori de rang inferior - preemptori care dețin o poziție superioară sau inferioară în ordinea categoriilor de preemptori stabiliți de lege, poziție care le oferă un drept de exercitare a dreptului de preempțiune cu respectarea acestei ordini;h) proprietar/arendaș vecin - proprietarul/arendașul unui imobil care are hotar comun cu terenul agricol situat în extravilan care face obiectul ofertei de vânzare;i) tânăr fermier - persoană definită de art. 2 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările ulterioare, cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la data înregistrării ofertei de vânzare, care intenționează să desfășoare sau desfășoară activități agricole; (la 31-10-2022, Litera i) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) j) aviz final - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempțiune;k) aviz - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, care atestă respectarea procedurii prevăzute de lege privind îndeplinirea condițiilor stabilite la art. 4^1 din lege;l) notificare - act administrativ emis de către primărie, prin care titularii dreptului de preemțiune sunt înștiințați cu privire la oferta de vânzare;m) proces-verbal final - act administrativ emis de către primărie, prin care se constată finalizarea procedurii în situația în care nu s-a înregistrat, în termenul prevăzut de lege, nicio ofertă de cumpărare de către potențialii cumpărători;m^1) proces-verbal privind derularea procedurii - act administrativ emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală sau structurile teritoriale, la solicitarea adresată primăriei de către proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, în baza deciziei instanței; (la 31-10-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) n) calculul termenului exprimat în zile - când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește; dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 3Pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, primăriile au următoarele atribuții:a) înregistrează cererea vânzătorului, însoțită de oferta de vânzare a terenului agricol și de documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1);b) afișează oferta de vânzare la sediul primăriei și pe pagina de internet a acesteia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din lege și cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal;c) înștiințează preemptorii, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din lege, prin transmiterea notificării privind înregistrarea ofertei de vânzare la domiciliul, reședința sau la sediul acestora, după caz; notificarea se transmite prin poștă și/sau prin poșta electronică, cu confirmare de primire;d) afișează notificarea preemptorilor la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, în cazul în care titularii dreptului de preempțiune din lista preemptorilor nu pot fi contactați;e) înștiințează autoritatea publică locală care se învecinează cu suprafața de teren care face obiectul intenției de vânzare, dacă această suprafață se află la limita a două teritorii administrative, în vederea notificării titularilor dreptului de preempțiune, în condițiile prevăzute la lit. c) și d);f) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, după caz, precum și la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din lege, dosarul privind cererea și oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative, după caz, însoțite de lista preemptorilor, actele emise în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. c)-e), precum și de procesul-verbal de afișare a ofertei, având modelul prevăzut în anexa nr. 1I; (la 31-10-2022, Litera f) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) g) în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege, înregistrează și afișează la sediul primăriei și pe site-ul propriu, după caz, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptorii cuprinși în lista preemptorilor sau de oricare alți preemptori necuprinși în listă și care dovedesc ulterior întocmirii listei această calitate prin acte justificative, în vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare în cauză;h) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori în termenul prevăzut la art. 7 alin. (7) din lege;i) transmit vânzătorului comunicările de acceptare a ofertei de vânzare și/sau ofertele de cumpărare depuse de potențialii cumpărători, înregistrate la primărie;j) adoptă măsurile organizatorice necesare pentru desfășurarea la sediul primăriei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune și de alegere a preemptorului din cadrul aceluiași rang, precum și pentru alegerea potențialului cumpărător, cu respectarea dispozițiilor legale;k) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a preemptorului din cadrul aceluiași rang;l) încheie procesul-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune prevăzută de lege, prin care se consemnează în detaliu activitățile și acțiunile desfășurate;m) în cazul în care nu au fost înregistrate comunicări de acceptare, afișează, la expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, procesul-verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, cu mențiunea că se pot depune cereri de către potențialii cumpărători, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3), cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4^1 din lege;n) înregistrează cererea potențialului cumpărător prevăzut la art. 4^1 din lege, însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2);o) transmit la structura centrală pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, respectiv la structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, după caz, în copii certificate pentru conformitate de către funcționarii primăriei, ofertele de cumpărare depuse de potențialii cumpărători înregistrate la primărie;p) transmit vânzătorului ofertele de cumpărare depuse de potențialii cumpărători, în copie, înregistrate la primărie;q) transmit la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a potențialului cumpărător;r) emit procesul-verbal de anulare a procedurii în cazul în care vânzătorul depune o cerere de retragere a ofertei de vânzare; procesul-verbal se comunică, în copie, prin poștă sau poșta electronică structurii centrale sau teritoriale, după caz, precum și A.D.S.;s) emit procesul-verbal de finalizare a procedurii, la expirarea termenului prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, în cazul în care nu au fost înregistrate oferte de cumpărare;t) înființează, organizează și gestionează Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie și în format electronic, care să cuprindă cel puțin informații privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafața de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosință a acestora, prețul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla și parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament și delimitare a imobilului întocmit în sistemul național de proiecție Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepției documentației cadastrale pentru imobilul în privința căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesul-verbal de finalizare a procedurii, precum și datele de identificare ale cumpărătorului și actele translative de proprietate;u) transmit, la solicitarea structurii centrale/teritoriale, date și informații înregistrate în registrul prevăzut la lit. t), pe suport hârtie sau în format electronic.  +  Articolul 4(1) Structurile teritoriale, prin personalul cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, numit prin decizie a directorului executiv, au următoarele atribuții principale:a) înregistrează și verifică documentele transmise de către primării, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3;b) publică pe site-ul instituției oferta de vânzare a terenului și comunicările de acceptare a ofertei în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare;c) emit avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, care se semnează de către directorul executiv și se transmit vânzătorului prin poștă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației în vigoare; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poștă, cu confirmare de primire, sau în format electronic;c^1) emit procesul-verbal de derulare a procedurii, prevăzut la art. 9 alin. (6) din lege, în toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, care se transmite solicitantului prin poștă cu confirmare de primire sau se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației în vigoare; (la 31-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) d) publică pe site-ul instituției avizele prevăzute la lit. c) în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora, pentru o perioadă de 30 de zile;e) comunică avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, emise și transmise de către structura centrală, vânzătorului, prin poștă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației în vigoare; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poștă, cu confirmare de primire, sau în format electronic;f) înființează, organizează și gestionează registrul județean de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie și în format electronic, care trebuie să cuprindă cel puțin informații privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafața de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosință a acestora, prețul de vânzare, numărul cărții funciare, amplasamentul identificat prin tarla și parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor reprezentat în extrasul de plan cadastral anexat cererii privind afișarea ofertei de vânzare, depusă la primărie, date din avizele emise, inclusiv ale preemptorilor sau potențialilor cumpărători, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesul-verbal de finalizare a procedurii, precum și actele translative de proprietate, datele de identificare ale cumpărătorului; registrul se organizează și se gestionează pe baza datelor și informațiilor comunicate de către autoritățile administrației publice locale și de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin structurile teritoriale;g) transmit lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, datele și informațiile prevăzute la lit. f) către structura centrală.(2) Structura centrală are următoarele atribuții principale:a) înregistrează și verifică dosarele transmise de către primării, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3;b) publică pe site-ul instituției oferta de vânzare a terenului și comunicările de acceptare a ofertei în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare;c) emite avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, pe care le transmite structurii teritoriale competente pentru a fi remise vânzătorului prin poștă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației în vigoare;c^1) emite procesul-verbal de derulare a procedurii, prevăzut la art. 9 alin. (6) din lege, în toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, care se transmite solicitantului prin poștă cu confirmare de primire sau se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației în vigoare; (la 31-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) d) publică pe site-ul instituției, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acestora, pentru o perioadă de 30 de zile, avizele prevăzute la lit. c);e) înființează, gestionează și administrează Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, denumit în continuare Registrul unic.  +  Articolul 5(1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afișarea ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente:a) o fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;e) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;f) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul vânzătorului persoană juridică;g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;h) alte documente doveditoare, după caz.(2) Modelul cererii privind afișarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A.(3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum și A.D.S. dosarul ce conține toate documentele prevăzute la alin. (1) și documentele prevăzute la art. 6 alin. (3) din lege, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației. (la 31-10-2022, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (5) Lista preemptorilor comunicată de către primării se poate completa ulterior transmiterii către structura centrală, respectiv către structurile teritoriale cu preemptorii care dovedesc această calitate și depun la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în perioada prevăzută la art. 6 alin. (2) din lege. În acest caz, primăriile comunică cu celeritate structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, lista actualizată cu noii preemptori.(6) Modelul listei preemptorilor este prevăzut în anexa nr. 1C.(7) Modelul notificării preemptorilor de către primării este prevăzut în anexa nr. 1D.  +  Articolul 5^1(1) În toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare, proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, în baza deciziei instanței, solicită primăriei emiterea procesului-verbal privind derularea procedurii.(2) Solicitarea privind emiterea procesului-verbal prevăzut la alin. (1) se depune însoțită de cererea privind afișarea ofertei de vânzare, oferta de vânzare a terenului agricol și următoarele documente justificative:a) fotocopie a BI/CI al/a proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător, după caz, în cazul persoanei fizice sau o copie a pașaportului pentru proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, în cazul persoanei fizice cu domiciliul în străinătate;b) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;c) fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului, după caz (contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);d) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;e) fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător persoană juridică;f) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății, în cazul proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător persoană juridică;g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;h) decizia instanței referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege în vederea pronunțării unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare;i) alte documente doveditoare, după caz.(3) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul prevăzut la alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.(4) Pe baza documentației transmise de primării, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, în termen de 45 de zile lucrătoare, verifică îndeplinirea formalităților prevăzute de lege, emit procesul-verbal privind derularea procedurii, care se transmite primăriei, prin poștă, cu confirmare de primire, pentru a fi remis proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător.(5) În condițiile în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare, unul dintre preemptorii prevăzuți la art. 4 alin. (1) din lege își exercită dreptul de preempțiune prin înregistrarea comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, procesul-verbal prevăzut la alin. (4) se transmite instanței, însoțit de documentele prevăzute la art. 6, după caz.(6) Oferta de vânzare a terenului agricol situat în extravilan se înregistrează la primărie de către proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, sub condiția notării în cuprinsul acesteia a mențiunii că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare.(7) Modelul procesului-verbal privind derularea procedurii este prevăzut în anexa nr. 1J. (la 31-10-2022, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )  +  Articolul 6(1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la afișarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancțiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempțiune care doresc să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E.(2) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang I - coproprietarii, soții, rudele până la gradul al treilea și afinii până la gradul al treilea depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente: (la 31-10-2022, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) a) o fotocopie a BI/CI/pașaportului persoanei fizice, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanei juridice;c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;d) o fotocopie a documentelor justificative care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una dintre categoriile: coproprietari, soți, rude până la gradul al treilea și afini până la gradul al treilea; (la 31-10-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) e) acte de proprietate;f) acte de stare civilă;g) alte documente doveditoare, după caz.(3) Preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare, și/sau arendașii depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente: (la 31-10-2022, Partea introductivă a alineatului (3) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) a) o fotocopie a BI/CI/pașaportului pentru preemptorul persoană fizică;b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul preemptorului persoană juridică;c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o fotocopie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;d) o fotocopie a BI/CI/pașaportului pentru persoane fizice asociați în structura persoanei juridice, însoțită de adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reședinței pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare; (la 31-10-2022, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) e) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului pe care se află investițiile agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private;f) documente justificative pentru atestarea proprietății asupra investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private; înregistrarea activelor în proprietatea preemptorului situate pe terenurile ce fac obiectul vânzării;g) contract de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat și înregistrat cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;h) în cazul arendașilor persoane juridice, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății care are calitatea de preemptor arendaș, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;i) alte documente doveditoare, după caz.(4) În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții. (la 31-10-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (5) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang III - proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării - trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină calitatea de arendaș în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat și înregistrat potrivit dispozițiilor legale cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei;b) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;c) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, în cazul asociaților persoanei fizice din structura acționariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaș;d) în cazul arendașilor persoane juridice, cu acționariat altă persoană juridică, acționarii/asociații care dețin controlul societății trebuie să facă dovada domiciliului/reședinței/sediului social/secundar situat/situate pe teritoriul național, stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan; (la 31-10-2022, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) e) să prezinte actul de proprietate și extrasul de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.(6) În cazul exercitării dreptului de preempțiune de către proprietarii de terenuri agricole vecine, având ca obiect terenul agricol cu două sau toate laturile egale, prioritate la cumpărare are proprietarul de teren agricol vecin, tânăr fermier, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10).(7) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor de rang III - proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane fizice:a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/pașaport, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reședinței pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare; (la 31-10-2022, Litera b) din Alineatul (7) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțit de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;e) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat și înregistrat cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;f) documentele prevăzute la alin. (10) în cazul proprietarului de teren agricol, tânăr fermier;g) alte documente doveditoare, după caz.(8) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor de rang III - proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, persoane juridice:a) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;b) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depune delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de extrasul de plan cadastral, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;e) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la cumpărarea terenului ce face obiectul vânzării;f) contractul de arendă, în fotocopie, certificat pentru conformitate de către funcționarii primăriei, încheiat și înregistrat cu cel puțin un an înainte de data afișării ofertei de vânzare la sediul primăriei, aflat în perioada de valabilitate;g) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății care are calitatea de preemptor arendaș, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul național stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare;h) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reședinței pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în cazul asociaților persoane fizice din structura acționariatului persoanei juridice care are calitatea de preemptor arendaș; (la 31-10-2022, Litera h) din Alineatul (8) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) i) alte documente doveditoare, după caz.(9) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang IV - tinerii fermieri - trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la data înregistrării ofertei de vânzare, desfășoară activități agricole, cu domiciliul/reședința stabilit/stabilită pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin un an anterior înregistrării ofertei de vânzare; (la 31-10-2022, Litera a) din Alineatul (9) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) b) reprezentantul persoanei fizice autorizate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau asociatul unic și administratorul/asociatul majoritar și administratorul unei societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz, să aibă vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la data înregistrării ofertei de vânzare; (la 31-10-2022, Litera b) din Alineatul (9) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) c) să desfășoare activități agricole în cadrul unei ferme/exploatații agricole, în care se instalează ca șef de exploatație.(10) Comunicarea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de următoarele documente care certifică calitatea de preemptor pentru tânărul fermier persoană fizică/persoană fizică autorizată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau asociat unic și administrator/asociat majoritar și administrator al unei societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz: (la 31-10-2022, Partea introductivă a alineatului (10) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/pașaport al/a persoanei fizice;b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reședinței pe teritoriul național pe o perioadă de un an anterior înregistrării ofertei de vânzare; (la 31-10-2022, Litera b) din Alineatul (10) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică; delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;d) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverințe de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale și liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a școlii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenția Națională de Consultanță Agricolă, ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă);e) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a actului prin care se face dovada înregistrării la primărie a fermei/exploatației agricole;f) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea persoana juridică și/sau a certificatului de înregistrare; (la 31-10-2022, Litera f) din Alineatul (10) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) f^1) dovada exercitării controlului persoanei juridice de către tânărul fermier, în calitate de asociat unic sau asociat/acționar majoritar în cadrul structurii persoanei juridice; (la 31-10-2022, Alineatul (10) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) g) alte documente doveditoare, după caz.(11) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang V - Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora - depun documentele prevăzute la alin. (8) lit. a)-e) și i), în completarea cărora se depune decizia motivată privind destinația strict necesară cercetării agricole a terenului ce face obiectul vânzării.(12) În vederea exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, preemptorii de rang VI - persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine - depun comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de următoarele documente: a) o fotocopie a actului de identitate: BI/CI/pașaport, iar în caz de reprezentare se prezintă și procură notarială, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei;b) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor din care să rezulte data înregistrării domiciliului/ reședinței pe teritoriul național;c) o fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului vecin cu terenul ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);d) o fotocopie a extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de înregistrarea la primărie a comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, însoțită de extrasul de plan cadastral, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, cu evidențierea lungimilor tuturor laturilor terenului vecin cu terenul ce face obiectul vânzării, în condițiile în care terenul învecinat este înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;e) fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, certificate, adeverințe de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, diplome de absolvire studii postliceale și liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, mecanică agricolă, diplomă de absolvire a școlii profesionale sau diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de Agenția Națională de Consultanță Agricolă, ce conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă).  +  Articolul 7(1) În situația în care vânzătorul nu a solicitat afișarea ofertei de vânzare la primărie, iar calitatea de cumpărător este deținută de persoanele menționate la art. 20 alin. (2) din lege, la încheierea contractelor de vânzare nu se solicită prezentarea avizelor prevăzute de lege.(2) În situația în care vânzătorul a solicitat afișarea ofertei de vânzare, persoanele menționate la art. 20 alin. (2) din lege pot exercita dreptul de preempțiune, caz în care contractul de vânzare se încheie cu solicitarea avizelor prevăzute de lege.  +  Articolul 8(1) În cazul în care niciun preemptor nu își manifestă intenția de cumpărare, primăria afișează procesulverbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, cu mențiunea că se pot depune cereri de către potențialii cumpărători cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4^1 din lege.(2) Potențialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4^1 alin. (1) și (2) din lege, în termenul prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:I. pentru persoanele fizice: a) să prezinte dovada domiciliului/reședinței situat/situate pe teritoriul național stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;b) să prezinte dovada desfășurării activităților agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;c) să prezinte dovada înregistrării la autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;II. pentru persoanele juridice:a) să prezinte dovada că sediul social sau secundar este situat pe teritoriul național și este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;b) să prezinte dovada desfășurării activităților agricole pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;c) să prezinte înscrisuri din care să reiasă că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali minimum 75% reprezintă venit din activități agricole;d) asociatul/acționarul care deține controlul societății să aibă domiciliul situat pe teritoriul național pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;e) în cazul în care în structura persoanelor juridice controlul este deținut de alte persoane juridice, asociații/acționarii trebuie să facă dovada domiciliului/reședinței/sediului social/secundar situat/situate pe teritoriul național, pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan. (la 31-10-2022, Litera e) din Punctul II. , Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (3) Pentru dovedirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se depun următoarele documente: I. pentru persoanele fizice:a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării;b) o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a persoanei fizice;c) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;d) adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național, în cazul în care din actele de identitate nu rezultă data stabilirii domiciliului/reședinței pe teritoriul național pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare; (la 31-10-2022, Litera d) din Punctul I. , Alineatul (3) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) e) adeverință emisă de primărie care să ateste desfășurarea de activități agricole pe o perioadă de cel puțin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original; f) adeverință de venit care să ateste data înregistrării la autoritățile fiscale competente; (la 31-10-2022, Litera f) din Punctul I. , Alineatul (3) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) g) alte documente doveditoare, după caz;II. pentru persoanele juridice:a) cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare a terenului ce face obiectul vânzării;b) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea; c) în caz de reprezentare a persoanei juridice se depun delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o fotocopie a BI/CI/pașaportului al/a împuternicitului persoană fizică;d) hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte exercitarea controlului societății, cu indicarea persoanelor desemnate, însoțită de dovada domiciliului/reședinței/sediului social/secundar situat/situate pe teritoriul național, stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare; (la 31-10-2022, Litera d) din Punctul II. , Alineatul (3) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) e) hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, prin care se aprobă cumpărarea terenului agricol oferit spre vânzare;f) adeverință emisă de primărie care să ateste desfășurarea de activități agricole pe o perioadă de minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare, în original; g) o fotocopie a BI/CI/pașaportului pentru persoane fizice asociați în structura persoanei juridice, însoțită de adeverință emisă de serviciul/direcția de evidență a persoanelor, în fotocopie, certificată pentru conformitate de către funcționarii primăriei, din care să rezulte data înregistrării domiciliului/reședinței pe teritoriul național;h) declarație pe propria răspundere a persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, în formă autentică, din care să rezulte că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali 75% reprezintă venituri din activități agricole așa cum sunt definite de art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;i) alte documente doveditoare, după caz.(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarele cu ofertele de cumpărare, însoțite de documentele prevăzute la alin. (3), în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare.(5) Modelul cererii de înregistrare a ofertei de cumpărare este prevăzut în anexa nr. 1F.(6) Modelul procesului-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune este prevăzut în anexa nr. 1K. (la 31-10-2022, Articolul 8 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )  +  Articolul 9(1) În cazul concursului dintre preemptorii din cadrul aceluiași rang, vânzătorul alege preemptorul și comunică primăriei numele acestuia.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul concursului dintre potențialii cumpărători. (3) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, decizia vânzătorului cu privire la preemptorul sau potențialul cumpărător ales, în termen de 3 zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 6 alin. (2) din lege și/sau a perioadei prevăzute la art. 4^1 alin. (3) din lege.(4) Înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege, vânzătorul poate depune la primăria unde a fost înregistrată cererea de afișare a ofertei de vânzare o cerere prin care solicită retragerea ofertei. În acest caz, primăria va încheia un proces-verbal de anulare a procedurii prevăzute de lege și va comunica o copie a acestuia structurii centrale sau structurii teritoriale, după caz, și A.D.S. (5) Primăria emite procesul-verbal de finalizare a procedurii în termen de 10 zile de la expirarea termenul prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, în cazul în care nu au fost înregistrate oferte de cumpărare, pe care îl eliberează, în original, vânzătorului și îl comunică, în copie, structurii centrale sau structurilor teritoriale, după caz.(6) În cazul în care, înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din lege sau până la expirarea termenului de verificare prevăzut la art. 10 alin. (1) din lege, unul dintre titularii dreptului de preempțiune care și-au manifestat acceptarea ofertei înregistrează la primărie o cerere de renunțare la comunicarea de acceptare, se aplică prevederile art. 4 din lege. (la 31-10-2022, Alineatul (6) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (7) Modelul deciziei vânzătorului este prevăzut în anexa nr. 1G.(7^1) Modelul procesului-verbal de anulare a procedurii este prevăzut în anexa nr. 1L. (la 31-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (7^2) Modelul procesului-verbal de finalizare a procedurii este prevăzut în anexa nr. 1M. (la 31-10-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (8) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), (3), (7), (8), (10) și (11) și art. 7 alin. (3) se depun în trei exemplare.(9) Depunerea documentelor se poate realiza și în sistem electronic sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației aplicabile în domeniu.  +  Articolul 10(1) Structura centrală cu atribuții în domeniu pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, respectiv structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, după caz, asigură publicarea ofertelor de vânzare a terenurilor și a comunicărilor de acceptare a ofertelor, pe siteul instituției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) din lege.(2) La expirarea termenului prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege sau în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din lege, pe baza documentației transmise de primării cu privire la exercitarea dreptului de preempțiune sau a ofertei de cumpărare, structura centrală, respectiv structurile teritoriale exercită controlul asupra modului de aplicare a procedurilor privind parcurgerea corectă a etapelor de exercitare a dreptului de preempțiune de către vânzător, preemptori și/sau potențiali cumpărători, în conformitate cu prevederile legale. (la 31-10-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 ) (3) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (2), structura centrală, respectiv structurile teritoriale emit avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, care se transmit vânzătorului, prin poștă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens ori se transmit în sistem digital/electronic cu semnătura electronică a directorul executiv bazată pe un certificat digital calificat, conform legislației aplicabile în domeniu.(4) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) și art. 10 alin. (3) din lege, întocmite de către structura centrală, se comunică structurilor teritoriale în vederea transmiterii către vânzător, în condițiile prevăzute la alin. (3).(5) În condițiile în care, în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), se constată nerespectarea procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempțiune, se va emite un aviz negativ.(6) Avizul negativ se anulează în baza unui aviz prevăzut la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, după reluarea procedurii, sau a unei hotărâri judecătorești definitive.  +  Articolul 11(1) Avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, necesare încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public pentru cazurile prevăzute la art. 4,art. 4^1 alin. (1) și (2),art. 20^1 din lege, sau avizul prevăzut la art. 10 alin. (3) din lege se emit de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 ha inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 ha, de către structura centrală, în conformitate cu modelele prevăzute în anexa nr. 1H.(2) Avizele prevăzute la alin. (1) sunt valabile 6 luni de la data comunicării către vânzător sau, în cazul decesului vânzătorului sau al preemptorului/potențialului cumpărător, până la data înregistrării decesului intervenit în perioada de valabilitate a avizelor.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), avizele sunt valabile și ulterior împlinirii acestui termen, dacă părțile au încheiat în perioada de valabilitate o promisiune bilaterală de vânzare sau un pact de opțiune care are ca obiect terenul agricol extravilan pentru care a fost emis, dar nu mai mult de termenul stipulat în cuprinsul acestor acte pentru executarea lor, sau în cazul emiterii certificatului de moștenitor, pentru vânzător, în termenul prevăzut la alin. (2).(4) Avizele menționate la alin. (1) se emit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1H. (la 31-10-2022, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )  +  Articolul 12(1) În îndeplinirea dispozițiilor prevăzute de lege, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan, notarul public solicită vânzătorului și următoarele acte, după caz:a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naționale în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, dacă această situație este menționată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situația în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situație confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister și declarația pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii; potrivit art. 3 alin. (2) din lege, avizul Ministerului Apărării Naționale nu se solicită în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare se încheie cu un preemptor;b) adresa emisă de primărie, prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege și ale anexei nr. 3 la ordin, dacă această situație este notată în cartea funciară la data solicitării extrasului de carte funciară pentru autentificare, în original sau copie legalizată; în situația în care avizul nu este comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, acesta se consideră ca fiind favorabil, situație confirmată prin dovada înregistrării cererii sau recipisa cu confirmarea de primire de către minister și declarația pe propria răspundere a proprietarului că avizul nu a fost comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii;c) avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din lege și de prezentele norme metodologice, după caz;d) documente privind dovada calculării și achitării impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din perioada respectivă, după caz.(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în baza unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare-cumpărare sau în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public va fi însoțită de copia legalizată a următoarelor înscrisuri:a) avizul specific emis de către Ministerul Apărării Naționale în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din lege și ale anexei nr. 2 la ordin, după caz;b) adresa emisă de primărie prin care se comunică dacă este sau nu este necesar avizul specific al Ministerului Culturii, iar, după caz, avizul specific emis de către acest minister, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (4) din lege și ale anexei nr. 3 la ordin;c) avizele prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2) din lege, emise de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin structura centrală, respectiv structurile teritoriale, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și alin. (2) din lege și de prezentele norme metodologice, după caz;d) promisiune bilaterală de vânzare încheiată anterior pronunțării hotărârii judecătorești;e) declarația autentică pe propria răspundere a proprietarului că avizul specific al Ministerului Apărării Naționale și/sau avizul specific al Ministerului Culturii nu au/a fost comunicate/comunicat în termenul de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.(3) În cazul în care înscrisurile prevăzute la alin. (2) sunt menționate în cuprinsul hotărârii judecătorești care ține loc de contract de vânzare sau în cuprinsul contractului de vânzare autentificat de notarul public, nu este necesară atașarea acestora la cererea de înscriere.(4) Neprezentarea înscrisurilor prevăzute la alin. (2), în cazul în care acestea nu sunt prevăzute în cuprinsul înscrisului justificativ, precum și neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege atrag respingerea cererii de înscriere. (la 31-10-2022, Alineatul (4) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )  +  Articolul 13(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale instituie, gestionează și administrează Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic, pe baza datelor și informațiilor furnizate de către autoritățile administrației publice locale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin structurile teritoriale.(2) În vederea realizării și actualizării Registrului unic, instituțiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege au obligația de a transmite, la solicitarea structurii centrale, respectiv a structurilor teritoriale, în format electronic, datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale și actele translative de proprietate ale terenurilor agricole situate în extravilan structurii teritoriale, în vederea completării și actualizării Registrului unic.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale încheie un protocol cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară care va cuprinde categoriile de informații care se comunică, natura informațiilor, regimul de procesare și acces în spațiul public a acestor informații, având în vedere prevederile legislației referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, privitoare la actele translative de proprietate și documentele cadastrale, care se publică pe site-ul oficial al acestor instituții.  +  Articolul 14Anexele nr. 1A-1M fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 31-10-2022, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )  +  Anexa nr. 1Ala normele metodologice
  (1) - Model -
  - Formular pentru persoane fizice -
  CERERE
  pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
  Județul/Localitatea (*)Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidență Nr. .......... din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,(*) Subsemnatul/Subsemnata, ..................................., CNP ............................, în calitate de proprietar, identificat/identificată cu ............ seria ...... nr. ............., eliberat(ă) de ......................, data și locul nașterii ................................, localitatea ..........................., județul/țara ............................., cetățenia .................., naționalitatea.................., (**) cu domiciliul în: localitatea .........................., str. ............. nr. ..........., bl. .........., sc. .........., et. ............, ap. ............, județul/sectorul .................., codul poștal ..................., țara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., (**) reședința în România (dacă este cazul): localitatea ....................., str. ................. nr. .............., bl. ............., sc. ........., et. .........., ap. .............., județul/sectorul ................., codul poștal ................., telefon ..........., fax .........., e-mail ...................,(***) prin ................................. (numele și prenumele), CNP............, în calitate de .............., conform .........., localitatea .............., str. ................... nr. ........, bl. ...., sc. ............, et. ..............., ap. ..................., județul/sectorul ........................, codul poștal ................., telefon .........., fax ....................., e-mail ........................,având în vedere dispozițiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afișarea ofertei de vânzare anexate, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.Am cunoștință despre existența următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempțiune asupra ofertei mele de vânzare:[ ] preemptori de rang I: coproprietarii, soții, rudele până la gradul al treilea și afinii până la gradul al treilea, în această ordine;[ ] preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții ...............;[ ] preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, ....................................;[ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri ....................;[ ] preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora ....................................;[ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine ..........................;[ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului ............................ .Declar că sunt proprietar al terenului în suprafață de .......... ha, reprezentând cota-parte..........., situat în extravilanul localității ..........................., identificat cu număr cadastral .............., înscris în cartea funciară nr. ................ a unității administrativ-teritoriale ..........................., care face obiectul ofertei de vânzare.Declar că:– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da [ ] Nu [ ]– terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu [ ]– am cunoștință și am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.În susținerea cererii, depun la primărie cererea de afișare a ofertei, însoțită de următoarele documente:1. ...............2. ...............Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ................................................
  Data .....................
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.– Câmpurile notate cu (*) se completează de către proprietar.– Câmpurile notate cu (***) se completează de către împuternicit. În acest caz, prezintă documentele doveditoare ale calității de împuternicit.– Câmpurile notate cu (*) din tabelul cu documentele depuse se marchează cu bifă în căsuța aferentă.
  (2) - Model -
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerțului -
  CERERE
  pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
  Județul/Localitatea (*)Nr. unic de înregistrare al ofertei de vânzare din Registrul de evidență Nr. .......... din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,1. (*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., domiciliat/domiciliată în ............................., str. .................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. ....., județul/sectorul ................., telefon .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ................ seria ...... nr. ........., eliberat de .............. la data de .............., CNP ..............., în calitate de^(1) .......................... , conform ..................... ^(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.2. (*) pentru^(2): ......................., în calitate de proprietar, având număr de ordine în (**) ...................., CIF/CUI .........................,^(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/ cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.3. (*) cu sediul social/sediul secundar în localitatea ........................, str. .......................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ........, județul/sectorul .............., codul poștal ............, telefon ..............., fax ................., e-mail ...................., site ..................,având în vedere dispozițiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, solicit prin prezenta cerere afișarea ofertei de vânzare anexate, în termenul prevăzut de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare.În calitate de reprezentant al vânzătorului, am luat cunoștință despre existența următorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempțiune asupra ofertei mele de vânzare:[ ] preemptori de rang I: coproprietarii, soții, rudele până la gradul al treilea și afinii până la gradul al treilea, în această ordine;[ ] preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții;[ ] preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, ......................................;[ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri .........................................;[ ] preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora: .................................................…..;[ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine ...............................................;[ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului ........................ .Declar că terenul în suprafață de ......... ha, reprezentând cota-parte ............., situat în extravilanul localității .................., identificat cu număr cadastral ............., înscris în cartea funciară nr. ................... a unității administrativ-teritoriale ......................., care face obiectul ofertei de vânzare aparține .................... .Declar că:– terenul face obiectul unor litigii sau al unei proceduri de executare silită: Da [ ] Nu [ ];– terenul este grevat de sarcini: Da [ ] Nu [ ];– am cunoștință și am respectat prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.În susținerea cererii, depun la primărie cererea de afișare a ofertei, însoțită de următoarele documente:1. ..................2. .................Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  ...............................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  .......................................
  Data ......................
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din Registrul asociațiilor și fundațiilor.– Câmpurile notate cu (*) din tabelul cu documentele depuse se marchează cu bifă în căsuța aferentă. (la 31-10-2022, Anexa nr. 1A a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Bla normele metodologice
  (1) - Model -
  - Formular pentru persoane fizice -
  OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
  Subsemnatul/Subsemnata^1) ........................., CNP ........................, având adresa de comunicare în: localitatea ................., str. .................... nr. .........., bl. ........., sc. ........., et. .........., ap. ..........., județul/sectorul ........................., codul poștal ................., e-mail ......................., tel. ......................, vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de ............... (ha), reprezentând cota parte .............., la prețul de (*) ........... (lei).^1) Se completează numele și prenumele proprietarului terenului.Condițiile de vânzare^2) sunt următoarele: ........................ .^2) Se va completa în cifre și litere.Date privind identificarea terenului:
  SpecificareInformații privind amplasamentul terenuluiCategoria de folosință^3) (**)Observații
  Orașul/Comuna/Județul (*)Suprafață (ha)Număr cadastral (**)Număr de carte funciară (**)Număr tarla/lot (**)Număr parcelă (**)
  Suprafața totală (*)Cotă-parte^5)
  Se completează de către vânzător.
  Verificat primărie^4)
  ^3) Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^4) Se completează cu „X“ rubricile în care informațiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidențele fiscale, evidențele de stare civilă, altele asemenea.^5) Cota-parte din suprafață se exprimă în fracție și în hectare.
  (*) Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:DA [ ] NU [ ]Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  .......................................................
  L.S.
  Data .......................
  NOTE:Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile.
  (2) - Model -
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului -
  OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN
  Subscrisa^1), ......................., CIF/CUI ....................., având adresa de comunicare în localitatea ......................., str. ................ nr. .........., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......., județul/sectorul .................., codul poștal .................., e-mail ...................., vând teren agricol situat în extravilan, în suprafață de .............. (ha), reprezentând cota-parte .............. la prețul de (*) ................. (lei), prin ..............., în calitate de ..............., CNP ...................., cu domiciliul ........................ .^1) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale, proprietar al terenului: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/cooperativă de credit/societate cooperativă/cooperativă agricolă/grup european de interes economic/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprindere familială/întreprindere individuală etc.Condițiile de vânzare^2) sunt următoarele: .............................. .^2) Se va completa în cifre și litere.Date privind identificarea terenului
  SpecificareInformații privind amplasamentul terenuluiCategoria de folosință^3) (**)Observații
  Orașul/Comuna/Județul (*)Suprafață (ha)Număr cadastral (**)Număr de carte funciară (**)Număr tarla/lot (**)Număr parcelă (**)
  Suprafața totală (*)Cotă-parte^5)
  Se completează de către vânzător.
  Verificat primărie^4)
  ^3) Se completează categoria de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.^4) Se completează cu „X“ rubricile în care informațiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidențele fiscale, evidențele de stare civilă, altele asemenea.^5) Cota-parte din suprafață se exprimă în fracție și în hectare.
  (*) Declar că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acțiunii pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare:DA [ ] NU [ ]Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  ........................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ......................................
  L.S.
  Data ..............
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informațiile. (la 31-10-2022, Anexa nr. 1B a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Cla normele metodologice
  - Model -
  LISTA
  preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință
  Județul (*)Registrul de evidență Nr. ............. din ................. (*)
  Unitatea administrativ-teritorială (*)
  Ca urmare a înregistrării Ofertei de vânzare nr. ..................... depuse de ....................., în calitate de vânzător, pe baza evidențelor deținute la nivelul primăriilor și a informațiilor cuprinse în oferta de vânzare au fost identificați următorii preemptori:[ ] preemptori de rang I: coproprietarii, soții, rudele până la gradul al treilea și afinii până la gradul al treilea, în această ordine
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei fizice/Denumirea persoanei/persoanelor juridice, asociației și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanei juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă de domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  ...
  [ ] preemptori de rang II: proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare și/sau arendașii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiții.
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei fizice/Denumirea persoanei/persoanelor juridice, asociației și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanei juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă de domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  [ ] preemptori de rang III: proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei fizice/Denumirea persoanei/persoanelor juridice, asociației și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanei juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă de domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  [ ] preemptori de rang IV: tinerii fermieri
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei fizice/altor entități fără personalitate juridică, precum și ale persoanei juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă de domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  [ ] preemptori de rang V: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, organizate și reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de învățământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinația strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora
  Nr. crt.Denumirea persoanei/persoanelor juridice, asociaților și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanei juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă de domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  [ ] preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei fizice/Denumirea persoanei/persoanelor juridice, asociaților și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanei juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă de domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.
  [ ] preemptori de rang VII: statul român, prin Agenția Domeniilor Statului
  Nr. crt.Denumirea persoanei/persoanelor juridice, asociaților și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanei juridice care nu se înregistrează în registrul comerțuluiAdresă de domiciliu/reședință/sediu
  1.
  2.

  Primar,
  .......................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  L.S.
  Secretar primărie,
  .......................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  Data .............................
  NOTĂ:Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. (la 31-10-2022, Anexa nr. 1C a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Dla normele metodologice
  - Model -
  - Formular -
  NOTIFICARE PREEMPTORI
  Județul (*)Registrul de evidență Nr. ............. din ................. (*)
  Unitatea administrativ-teritorială (*)
  În temeiul art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta se aduce la cunoștință .............................., CNP/CIF .......................... (*), nr. de înregistrare .............................. (**), în calitate de ........................, având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în: localitatea ........................, str. ..................... nr. .........., bl. ........., sc. ........, et. ........., ap. ........., județul/sectorul ........................., codul poștal ...................., e-mail ....................., tel. ......................, Oferta de vânzare nr. ............. din data de ................, depusă de ................................., privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de ................ (ha), reprezentând cota-parte ....................., nr. cadastral ...................., nr. carte funciară ................, nr. tarla ..........., nr. parcelă ........., categoria de folosință ..............., la prețul de ................... (lei), afișată la sediul/site-ul .............. Primăriei .........................., județul ..................... .
  Primar,
  ..................................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  L.S.
  Secretar primărie,
  ...................................................
  (numele și prenumele/semnătura)
  Data ...................
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerțului sau cu numărul din Registrul asociațiilor și fundațiilor.– Notificarea se emite pentru fiecare preemptor menționat în lista preemptorilor. (la 31-10-2022, Anexa nr. 1D a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Ela normele metodologice
  (1) - Model -
  - Formular pentru persoane fizice -
  COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE
  Județul/Localitatea (*)Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență ................. din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,(*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de preemptor rang ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data și locul nașterii ..........................., localitatea ............................., județul/țara ........................., cetățenia .................., naționalitatea ..............(*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., județul/sectorul ................., codul poștal ..............., țara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., (**) reședința în România (dacă este cazul): localitatea ............................., str. ................ nr. ........., bl. .........., sc. .........., et. ..........., ap. ..........., județul/sectorul .................., codul poștal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................,(***) prin ........................... (numele și prenumele), CNP ..........................., în calitate de ....................., conform ...................., localitatea .................., str. ................... nr. .........., bl. ............., sc. ............., et. ........., ap. ............, județul/sectorul ................., codul poștal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,prin prezenta îmi exprim intenția fermă de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan în suprafață de ........ ha, reprezentând cota-parte.............., identificat cu număr cadastral .................., înscris în cartea funciară nr. ................... a unității administrativ-teritoriale ................, afișată în data de ................ la sediul Primăriei ......................... .Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) ................... lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)În susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:1. .........................;2. .......................... .Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Preemptor/Împuternicit,
  ..........................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ..............................................
  Data ...........................
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.– Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.
  (2) - Model -
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului -
  COMUNICARE DE ACCEPTARE A OFERTEI DE VÂNZARE
  Județul/Localitatea (*)Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență ..................... din ...../...../.....(zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Stimată doamnă primar/Stimate domnule primar,(*) Subsemnatul/Subsemnata, ....................., domiciliat/domiciliată în str. ..................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., ap. ....., județul/sectorul ....................., telefon ....................., act de identitate ....................., seria ..................... nr. ....................., eliberat de ..................... la data ....................., CNP. ............, în calitate de ............, conform .....................(*) pentru: ..............., în calitate de preemptor rang ..............., având număr de ordine în registrul comerțului ................., CUI/CIF .....................,(*) cu sediul social/secundar în: localitatea ....................., str. .................... nr. ........., bl. ........., sc. ......., et. ......., ap. ......., județul/sectorul .................., codul poștal .............., telefon ..................., fax ..................., e-mail ....................., website .....................,prin prezenta îmi exprim intenția de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol în suprafață de ........... ha, reprezentând cota-parte .............., identificat cu număr cadastral ....................., înscris în cartea funciară nr. ..................... a unității administrativ-teritoriale ....................., făcută de ..................... și afișată în data de ..................... la sediul Primăriei ..................... .Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) ..................... lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)În susținerea comunicării de acceptare și a calității de preemptor, depun următoarele acte doveditoare:1. .....................;2. .....................Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Preemptor/Împuternicit,
  ..........................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ......................................
  Data ...............................
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale. (la 31-10-2022, Anexa nr. 1E a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Fla normele metodologice
  (1) - Model -
  - Formular pentru persoane fizice -
  CERERE
  pentru înregistrarea ofertei de cumpărare
  Județul/Localitatea (*)Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență .............. din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,(*) Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., CNP ................................, în calitate de ......................, identificat/identificată cu ................... seria ............. nr. .........., data și locul nașterii ..........................., localitatea ............................., județul/țara .........................,(*) cu domiciliul în: localitatea ........................, str. .................. nr. ..............., bl. ..........., sc. .........., et. ........, ap. .........., județul/sectorul ................., codul poștal ..............., țara ...................., telefon ................, fax ....................., e-mail ...................., cetățenia .................., naționalitatea ....................., (**) reședința în România (dacă este cazul): localitatea ............................., str. ............... nr. ......., bl. ........, sc. ......., et. ......., ap. ......., județul/sectorul .................., codul poștal ............, telefon ...., fax ............, e-mail ........................,(***) prin .............................. (numele și prenumele), CNP ............., în calitate de ........................, conform ................., localitatea .................., str. ............... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ................., codul poștal .................., telefon ................, fax .............. e-mail ..............,prin prezenta îmi exprim intenția fermă de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan, tarlaua nr. .........., parcela nr. ........., categoria de folosință ............, identificat prin nr. cadastral ............ și număr carte funciară ............., în suprafață de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, județul ......................., afișată în data de ...................... la sediul Primăriei ................... .Prețul oferit pentru cumpărare este de (*)................... lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere.)În susținerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:1. ................;2. ................ .Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Potențial cumpărător/Împuternicit,
  ..............................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  .......................................
  Data ..............................
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Câmpurile notate cu (**) se completează de către cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE) sau ai Confederației Elvețiene.– Câmpurile notate cu (***) se completează dacă este cazul.
  (2) - Model -
  - Formular pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică care se înregistrează în registrul comerțului -
  CERERE
  pentru înregistrarea ofertei de cumpărare
  Județul/Localitatea (*)Nr. unic de înregistrare a comunicării de acceptare din Registrul de evidență .............. din ...../..../.... (zi/lună/an) (*)
  Primăria (*)
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,(*) Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., domiciliat/domiciliată în str. ...................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul ....................., telefon ....................., act de identitate ....... seria ....... nr. ....................., eliberat de ..................... la data de ....................., CNP ............................, în calitate de ........................., conform ........................,(*) pentru: ...................................., în calitate de ...................... având număr de ordine în registrul comerțului ....................., CIF/CUI ............….....,(*) cu sediul social/secundar în: localitatea ...................................................., str. .............................................. nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ......, județul/sectorul .........................., codul poștal ..........., telefon ....................., fax ....................., e-mail ....................................., website ...................................,prin prezenta îmi exprim intenția fermă de cumpărare și accept oferta de vânzare pentru terenul agricol extravilan, tarlaua nr. ......, parcela nr. ......., categoria de folosință ............, identificat prin nr. cadastral ............ și număr carte funciară............., în suprafață de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, județul .........................., afișată în data de .................. la sediul Primăriei ......................... .Prețul oferit pentru cumpărare este de (*) ..................... lei. (Prețul se va scrie în cifre și litere).În susținerea cererii pentru înregistrarea ofertei de cumpărare depun următoarele acte doveditoare:1. .....................;2. ..................... .Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și la introducerea datelor și informațiilor din cerere și documentele anexate în bazele de date care se organizează în temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și al legislației subsecvente, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Preemptor potențial cumpărător/Împuternicit,
  .....................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  .....................
  L.S.
  Data ...................
  NOTE:– Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.– Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate comercială (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/companie națională/societate națională/regie autonomă/cooperativă de credit/casă centrală/societate cooperativă/cooperativă agricolă/institut național de cercetare-dezvoltare/grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/societate europeană/societate cooperativă europeană sucursală/persoană fizică autorizată/întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale. (la 31-10-2022, Anexa nr. 1F a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Gla normele metodologice
  (1) - Model -
  - Formular -
  DECIZIA
  persoanei fizice privind alegerea preemptorului/potențialului cumpărător
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., identificat/identificată cu ...... seria ........ nr. .............., eliberat(ă) de .................., CNP ............................., cetățenia ......................., naționalitatea ......................., având domiciliul/reședința în ................................, str. ................................... nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, județul/sectorul ...................., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în extravilanul localității ............................, tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosință ............, identificat prin nr. cadastral ............ și număr carte funciară ............., în suprafață de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, județul .................., oferit spre vânzare la prețul de (*) ............... (lei), declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare a ofertei de vânzare/oferta de cumpărare nr. ......./.......... depusă de domnul/doamna ......................................., în calitate de......................., prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. ......../................. .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ....................
  L.S.
  Data ...............
  NOTĂ: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
  (2) - Model -
  - Formular -
  DECIZIA
  persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potențialului cumpărător
  Stimată doamnă/Stimate domnule primar,Subscrisa, ......................................, CIF/CUI ...................., J..../........./........., având sediul social/secundar în localitatea ................................, str. .............................. nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......., județul/sectorul ......................, codul poștal .................., e-mail .........................., tel. ......................, reprezentată de domnul/doamna ............................, având funcția de .................................., identificat/identificată cu C.I. seria ....... nr. .........., CNP ........................................., având domiciliul/reședința în .............................., str. ....................... nr. ........., bl. ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, județul/sectorul ..................., în calitate de vânzător al terenului agricol situat în localitatea ......................, tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosință ................., identificat prin nr. cadastral .................. și număr carte funciară ..................., în suprafață de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, județul ......................., oferit spre vânzare la prețul de (*) .............. (lei),declar pe propria răspundere că accept comunicarea de acceptare/oferta de cumpărare nr. ............/.......... depusă de domnul/doamna ............................, în calitate de............, prin care a fost acceptată oferta de vânzare nr. ......../................. .Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte și complete.
  Vânzător/Împuternicit,
  .....................................................,
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ....................
  L.S.
  Data ..............
  NOTĂ: Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. (la 31-10-2022, Anexa nr. 1G a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Hla normele metodologice
  (1) - Model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEStructura centrală/Structura teritorială
  AVIZ FINAL
  Nr. ........... din ............
  În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere oferta de vânzare depusă de ....................., CNP/CIF/CUI ............., având domiciliul/ reședința/sediul social/secundar în ...................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............., telefon .............., act de identitate ......... seria ........ nr. ..............., eliberat de ................. la data ............, cetățenia ..............., naționalitatea ...................../certificat de înregistrare în registrul comerțului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ..........., în calitate de vânzător/vânzătoare, și înregistrată la primărie cu nr. ........... din .............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind exercitarea dreptului de preempțiune,se emite
  A V I Z F I N A L
  în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru ......................., în calitate de preemptor ......................., CNP/CIF/CUI ................, având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în ......................, str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ...................., telefon ....................., act de identitate .......... seria ............ nr. .............., eliberat de ................... la data ................, cetățenia .................., naționalitatea ................/ certificat de înregistrare în registrul comerțului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ......................, ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității ..................., categoria de folosință ..............., tarlaua .............., parcela ............., județul ................., identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ............... a unității administrativ-teritoriale ........................., în următoarele condiții:– suprafața de teren agricol care face obiectul vânzării ............... hectare, reprezentând cota-parte de ..............;– prețul de vânzare ................. lei.
  Director/Director executiv,
  .........................
  (numele și prenumele)
  .......................
  (semnătura)

  (2) - Model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEStructura centrală/Structura teritorială
  AVIZ
  Nr. ............. din .................
  În temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere oferta de vânzare depusă de ......................., CNP/CIF/CUI .............., având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în ........................, str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .................., telefon ..............., act de identitate .......... seria ......... nr. ..............., eliberat de ............... la data ............, cetățenia ..............., naționalitatea ...................../certificat de înregistrare în registrul comerțului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ..........., în calitate de vânzător/vânzătoare, și înregistrată la primărie cu nr. ............ din ................, ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege privind îndeplinirea condițiilor de către potențialul cumpărător,se emite
  A V I Z
  în vederea încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru numitul/numita/subscrisa ............................, CNP/CIF/CUI ..................., având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în ......................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ......................, telefon ..................., act de identitate .......... seria ........... nr. ....................,eliberat de .................. la data ................, cetățenia ......................, naționalitatea ................../certificat de înregistrare în registrul comerțului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ...................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității ....................., categoria de folosință .............., tarlaua nr. ............, parcela nr. .............., județul ....................., identificat cu număr cadastral ..............., înscris în cartea funciară nr. ........... a unității administrativ-teritoriale ....................., în următoarele condiții:– suprafața de teren agricol care face obiectul vânzării .............. ha, reprezentând cota-parte de .........;– prețul de vânzare ................... lei.
  Director/Director executiv,
  ........................
  (numele și prenumele)
  .....................
  (semnătura)
  L.S.

  (3) - Model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEStructura centrală/Structura teritorială
  AVIZ NEGATIV
  Nr. ................ din .....................
  În temeiul art. 10 alin. (3) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere oferta de vânzare depusă de ...................., CNP/CIF/CUI ..............., având domiciliul/ reședința/sediul social/secundar în ....................., str. ..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............., telefon ............., act de identitate ....... seria ......... nr. ............., eliberat de ............... la data ................, cetățenia ..............., naționalitatea ...................../certificat de înregistrare în registrul comerțului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ..........., în calitate de vânzător/vânzătoare, și înregistrată la primărie cu nr. .............. din .............., ca urmare a verificării modului de respectare a procedurii prevăzute de lege, sau constatat următoarele:în fapt ......................,în drept .........................,se emite
  AVIZ NEGATIV
  încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare, pentru ......................., în calitate de preemptor/potențial cumpărător ......................., CNP/CIF/CUI ...................., având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în ........................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ................, telefon ................., act de identitate .......... seria ........... nr. ............., eliberat de .................. la data .............., cetățenia .................., naționalitatea ...................../ certificat de înregistrare în registrul comerțului J....../......../, eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............................., ales de vânzător pentru cumpărarea terenului agricol situat în extravilanul localității, în suprafață de ............, reprezentând cota-parte ................., categoria de folosință ............, tarlaua nr. .............., parcela nr. ................., județul ..............., identificat cu număr cadastral ..................., înscris în cartea funciară nr. ................ a unității administrativ-teritoriale .............., făcută de ...................Prezentul aviz poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  Director/Director executiv,
  .....................
  (numele și prenumele)
  ....................
  (semnătura)
  L.S.
  (la 31-10-2022, Anexa nr. 1H a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Ila normele metodologice
  - Model -
  - Formular -
  PROCES-VERBAL
  de afișare a ofertei de vânzare
  Județul/LocalitateaRegistrul de evidență nr. ............. din ......./....../........ (zi/lună/an)
  Primăria
  Încheiat astăzi, ......................, în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.În vederea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege și aducerii la cunoștința preemptorilor a ofertei de vânzare nr. .......... din data de .........., depusă de către ............................, în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar/asociat unic/acționar, al terenului agricol situat în extravilanul localității .............................., județul ....................., s-a constatat afișarea ofertei de vânzare la sediul instituției și pe pagina de internet www. .................... .ro în data de ............ .Oferta de vânzare nr. ................ din data de .............. se afișează pentru un termen de 45 de zile lucrătoare și conține informații privind proprietarul terenului agricol, date privind identificarea terenului, precum și condițiile de vânzare.În acest sens s-a întocmit proces-verbal de afișare a ofertei de vânzare nr. ........... din data de ........ a terenului agricol situat în extravilan.
  Primar,
  .....................................................,
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  L.S.
  Secretar general,
  ....................
  Consilier,
  ......................
  (la 31-10-2022, Actul a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Jla normele metodologice
  - Model -
  - Formular -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEStructura centrală/Structura teritorială
  PROCES-VERBAL
  privind derularea procedurii
  În temeiul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2011 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere:– cererea depusă de a) ................................................., în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar/acționar/asociat unic, CNP/CIF/CUI ............................, identificat/identificată cu ............ (CI/BI) seria ............ nr. ............., eliberat(ă) de ......................., cetățenia ................, naționalitatea ...................., având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în: localitatea .........................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......, județul/sectorul ................................., codul poștal ..................., țara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetățenia .................., starea civilă ........................., înregistrată cu nr. ......../.........., la Primăria ....................., județul ..........................;b) ............................................, promitent-cumpărător, CNP/CIF/CUI ............................, identificat/identificată cu ........... (CI/BI) seria ....... nr. ............., eliberat(ă) de ....................., având domiciliul/reședința/sediul social/secundar în: localitatea .........................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......, județul/sectorul ................................., codul poștal ..................., țara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetățenia .................., starea civilă ........................., înregistrată cu nr. ......../.........., la Primăria ....................., județul ..........................;– oferta de vânzare nr. ............../............ a terenului agricol situat în extravilanul orașului/comunei ........................., tarlaua ......, parcela ......, categoria de folosință ..............., identificat prin nr. cadastral ................. și nr. carte funciară ................, în suprafață de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, județul ................, însoțită de documentele doveditoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare;– antecontractul nr. ......../.........., încheiat între ....................................., în calitate de ..................., și ............................., în calitate de..................., având ca obiect terenul agricol situat în extravilanul localității .............................., tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosință ................., identificat prin nr. cadastral .................. și număr carte funciară ..................., în suprafață de .......... ha, reprezentând cota-parte ............, județul ..................., ce face obiectul Dosarului nr. ................., aflat pe rolul .........................;– Hotărârea judecătorească nr. ........./..........., pronunțată de Judecătoria ......................., definitivă, ca urmare a verificării modului de respectare a condițiilor prevăzute de art. 3,4 și art. 9 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul proces-verbal privind derularea procedurii pentru exercitarea dreptului de preempțiune, în vederea pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține locul contractului de vânzare pentru terenul agricol situat în extravilanul .............
  Director/Director executiv,
  .....................................................,
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  L.S.
  Nr. ......................
  Data .................
  (la 31-10-2022, Actul a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Kla normele metodologice
  - Model -
  - Formular -
  PROCES-VERBAL
  de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune
  Județul/LocalitateaRegistrul de evidență nr. ............. din ......./....../........ (zi/lună/an)
  Primăria
  Încheiat astăzi, .................., în urma constatării derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune, privind oferta de vânzare nr. ........./............ a terenului agricol situat în extravilanul orașului/comunei ............................, tarlaua ......, parcela ......, categoria de folosință ............, identificat prin nr. cadastral ................, și număr carte funciară ................, în suprafață de ............ ha, reprezentând cota-parte ............., județul ..............., depusă de .............................................., în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar, CNP ......................, identificat/identificată cu ........... (CI/BI) seria ...... nr. ..........., eliberat(ă) de ................, cetățenia ...................., naționalitatea ........................., cu domiciliul în localitatea ......................................., str. .................................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, județul/sectorul .............................., codul poștal ..................., țara ......................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetățenia .................., starea civilă ........................., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 lit. l) și m) și art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.Prezentul proces-verbal a fost întocmit la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut de dispozițiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, termen până la care niciun preemptor din categoria celor enumerați în cuprinsul art. 4 alin. (1) din actul normativ antemenționat nu și-a exercitat dreptul de preempțiune pentru vânzarea terenului agricol înscris în cartea funciară nr. ........., nr. cadastral ........., suprafață ........., sens în care certificăm următoarele:1. înregistrarea cererii vânzătorului nr. ......../data ............, a ofertei de vânzare nr. ........, pentru terenul agricol în suprafață de ........., depusă de ................., în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar ....................., precum și a documentelor justificative prevăzute de art. 5 alin. (1) din normele metodologice;2. încheierea Procesului-verbal de afișare a ofertei de vânzare nr. ......./.......... (data) și afișarea ofertei de vânzare la sediul primăriei/site ........................, în data de ...................;3. notificarea preemptorilor în termenul prevăzut la art. 6 alin. (6) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și afișarea notificării nr. ....../........ (data) a preemptorilor la sediul primăriei sau pe site-ul primăriei, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal; 4. transmiterea la structura centrală, respectiv teritorială și la A.D.S., în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, a dosarului privind cererea și oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative.În conformitate cu prevederile art. 4^1 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data ............., potențialii cumpărători, persoane fizice sau juridice, pot depune la primărie o cerere de înregistrare a ofertei de cumpărare, însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din normele metodologice, până la data ................. .Prezentul proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune a fost încheiat în 2 exemplare originale și afișat la sediul primăriei/site .........................., în data de ..............
  Primar,
  .....................................................,
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  L.S.
  Secretar general,
  ......................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  Consilier,
  ...........................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  (la 31-10-2022, Actul a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Lla normele metodologice
  - Model -
  - Formular -
  PROCES-VERBAL
  de anulare a procedurii
  Județul/LocalitateaRegistrul de evidență nr. ..............din ......./....../........ (zi/lună/an)
  Primăria
  Încheiat astăzi, ............, în conformitate cu prevederile art. 7^1 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile art. 3 lit. r) și art. 9 alin. (4) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare.Ca urmare a faptului că înaintea împlinirii termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv termenul de 45 de zile lucrătoare, vânzătorul ................................., CNP ............................, identificat/identificată cu CI ........... seria ............ nr. ............., eliberat(ă) de ......................, data și locul nașterii ................................, localitatea ..........................., județul/țara ..........................., cetățenia ..........., naționalitatea .............., cu domiciliul/reședința în localitatea .............................., str. ................................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, județul/sectorul ............................, codul poștal ..............., țara ............................., telefon ...................., fax ...................., e-mail ...................., cetățenia .................., starea civilă ..................../CIF/CUI ........................., având număr de ordine în ........................, cu sediul social/sediul secundar în localitatea .............................., str. ................................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, județul/sectorul ............................, codul poștal ............, telefon ..............., fax ..............., e-mail ......................, site .........................., a înregistrat Cererea nr. ............., din data de .................., prin care solicită retragerea ofertei de vânzare nr. ............ din data de .................. ,prin prezentul proces-verbal s-a constatat anularea procedurii prevăzute de Legea nr. 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru oferta de vânzare nr. ......... din data de ......., depusă de către .............................. în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar al terenului agricol situat în extravilanul localității ..........................., tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosință ............, identificat prin nr. cadastral .................., și număr carte funciară ...................., în suprafață de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, județul ................, oferit spre vânzare la prețul de ........... lei.Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului și se comunică, în copie, structurii centrale/structurii teritoriale ...................... și Agenției Domeniilor Statului.
  Primar,
  .....................................................,
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  L.S.
  Secretar general,
  .........................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  Consilier,
  .............................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  (la 31-10-2022, Actul a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )
   +  Anexa nr. 1Mla normele metodologice
  - Model -
  - Formular -
  PROCES-VERBAL
  de finalizare a procedurii
  Județul/LocalitateaRegistrul de evidență nr. ..............din ......./....../........ (zi/lună/an)
  Primăria
  Încheiat astăzi, ..............., cu ocazia finalizării procedurii privind vânzarea terenului agricol situat în extravilanul localității ............................, județul.................................., în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, și cu dispozițiile art. 3 lit. s) din Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014, cu modificările și completările ulterioare.Ca urmare a faptului că în termenul legal, respectiv 45 de zile lucrătoare/30 de zile de la data înregistrării ofertei de vânzare nr. ...........din data de .............../de la data expirării termenului de 45 de zile lucrătoare, respectiv data de .............., afișată în data de ................., conform Procesului-verbal de afișare a ofertei de vânzare nr. .............. din data de ................, nu sa înregistrat nicio comunicare de acceptare din partea preemptorilor sau ofertă de cumpărare din partea potențialilor cumpărători pentru terenul agricol situat în extravilanul localității ................... tarlaua nr. ......, parcela nr. ........., categoria de folosință ............, identificat prin nr. cadastral ............, și număr carte funciară ............., în suprafață de ........... ha, reprezentând cota-parte ............, județul ................, oferit spre vânzare de către ................., în calitate de vânzător/vânzătoare, proprietar/coproprietar/ acționar/asociat unic, la prețul de ............................. lei,prin prezentul proces-verbal s-a constatat parcurgerea tuturor etapelor procedurale privind oferta de vânzare nr……… din data de ……………….. pentru terenul agricol situat în extravilanul localității ....................., județul ....................... .Prezentul proces-verbal se eliberează, în original, vânzătorului și se comunică, în copie, structurii centrale/structurii teritoriale ..................... .
  Primar,
  .....................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  L.S.
  Secretar general,
  ..........................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  Consilier,
  ..............................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura ....................
  (la 31-10-2022, Actul a fost completat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 266 din 25 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1051 din 31 octombrie 2022 )