ORDIN nr. 36 din 3 martie 2023privind modificarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/2023
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 martie 2023    Văzând Referatul de aprobare nr. 655 din 20.02.2023 întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,ținând cont de prevederile:– art. 6^6 alin. (2) și art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INorma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațiile comerciale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 27 ianuarie 2023, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) Pentru a se asigura accesul simultan la apă al tuturor animalelor este necesară minimum o sursă de apă/boxă.2. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Dispoziții suplimentare aplicabile taurilor crescuți pentru reproducție3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Boxele pentru tauri trebuie poziționate astfel încât să permită vederea altor animale, iar grupurile de animale trebuie să fie omogene pentru a se preveni eventualele lupte.(2) Pentru taurii cu greutatea mai mare de 500 kg, spațiul minim alocat trebuie să fie de 3 mp/animal.(3) Pentru taurii a căror greutate depășește 1.000 kg, spațiul minim alocat trebuie să fie de 6 mp/animal.4. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Boxele pentru tineretul bovin la îngrășat trebuie poziționate astfel încât să permită vederea altor animale, iar grupurile de animale trebuie să fie omogene.5. La articolul 13, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:(4) Echipamentele de muls trebuie menținute în stare corespunzătoare pentru a preveni apariția de traumatisme în timpul mulsului, iar modul de funcționare a acestora trebuie verificat minimum o dată pe an. Manșoanele aparatelor de muls trebuie înlocuite cel puțin o dată pe an.(5) Înaintea mulsului și mai ales după muls trebuie să se facă igiena mameloanelor prin aplicarea unei soluții destinate în acest sens. Anual, cantitatea de soluție aplicată trebuie să fie de minimum 1 litru/cap animal, cu respectarea indicațiilor de utilizare din avizul în vigoare al produsului biocid utilizat.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Alexandru Nicolae Bociu
    București, 3 martie 2023.Nr. 36.-----