ORDIN nr. 20.319 din 1 martie 2023privind aprobarea normelor metodologice de acordare a finanțării burselor de cercetare, a tipurilor de cheltuieli eligibile, precum și a modelelor documentelor necesare depunerii, contractării și monitorizării burselor de cercetare, respectiv a premiilor prin Programul "Henri Coandă"
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 8 martie 2023  Având în vedere prevederile:– Hotărârii Guvernului nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027;– Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2022 privind aprobarea Programului „Henri Coandă“;– Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;– Referatului de aprobare nr. 112 din 23.02.2023 pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2002 privind aprobarea Programului „Henri Coandă“,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de acordare a finanțării burselor de cercetare, tipurile de cheltuieli eligibile, precum și modelele documentelor necesare depunerii, contractării și monitorizării burselor de cercetare prin Programul „Henri Coandă“, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele metodologice de acordare a finanțării premiilor acordate în cadrul Programului „Henri Coandă“, denumit în continuare Programul, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Calendarul competițional al ediției I 2023 pentru acordarea burselor de cercetare și a premiilor „Henri Coandă“, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4(1) Se aprobă însemnul „Henri Coandă“ prevăzut în anexa nr. 4.(2) Titularii însemnului „Henri Coandă“ au dreptul de a-l purta în cadrul tuturor competițiilor tehnico-științifice internaționale la care participă, în scopul promovării imaginii Programului și a culturii de cercetare națională a României.  +  Articolul 5Se aprobă Manualul de identitate vizuală a Programului, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6(1) Bugetul maxim alocat Programului, ediția I 2023, este în sumă de 3.000.000 lei.(2) Efectuarea cheltuielilor pentru implementarea Programului „Henri Coandă“, ediția I 2023, se suportă din bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID, pe anul în curs, cap. 53.01 „CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE-DEZVOLTARE“, art. 55.48 - Plan Național IV. (3) Pachetul de informații se întocmește cu respectarea criteriilor specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027.  +  Articolul 7Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în calitate de autoritate contractantă cu rol de finanțare, control, monitorizare și evaluare a implementării Programului, are următoarele atribuții:a) asigură organizarea înscrierilor, selectarea, evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea contractelor încheiate cu beneficiarii de burse și premii, realizează și acordă însemnul „Henri Coandă“;b) organizează evenimentul de acordare a premiilor și însemnelor, asigură publicitatea și comunicarea activităților din cadrul Programului;c) răspunde întrebărilor referitoare la implementarea dispozițiilor prezentului ordin de ministru;d) constituie echipa de evaluare la nivelul MCID, prin ordin de ministru;e) creează pagina de internet dedicată și adresa de e-mail dedicată;f) creează și implementează Manualul de identitate vizuală a Programului potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 8Evaluarea Programului se efectuează în baza rezultatelor obținute, a indicatorilor realizați, a chestionarelor de satisfacție completate de beneficiari și este prezentată într-un raport anual de evaluare publicat în termen de 40 de zile de la finalul celor 12 luni de implementare a contractelor de finanțare. Raportul anual de evaluare se elaborează conform anexei nr. 6.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Compartimentele de specialitate din cadrul MCID și membrii comisiilor de evaluare, selecție și acordare a burselor și premiilor care se vor constitui vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  București, 1 martie 2023.Nr. 20.319.  +  Anexa nr. 1NORME METODOLOGICEde acordare a finanțării burselor de cercetare, tipurile de cheltuieli eligibile, precumși modelele documentelor necesare depunerii, contractării și monitorizării burselor decercetare prin Programul "Henri Coandă"  +  Anexa nr. 2NORME METODOLOGICEde acordare a finanțării premiilor acordate în cadrul Programului "Henri Coandă"  +  Anexa nr. 3
  CALENDARUL COMPETIȚIONAL
  al Ediției I 2023 pentru acordarea burselor de cercetare și a premiilor „Henri Coandă“
  1. Calendar acordare premii de cercetare Programul „Henri Coandă“ ediția I 2023
  ActivitateTermen
  Publicare anunț lansare proces de colectare propuneri pentru acordarea premiilor „Henri Coandă“ ediția I 2023ziua 1
  Constituirea comisiei de evaluare prin ordin de ministruziua 2
  Termen de depunere a propunerilorziua 16
  Verificarea propunerilor de către comisia de evaluareziua 26
  Termen-limită formulare contestații pentru acordarea premiilorziua 29
  Termen soluționare contestațiiziua 34
  Întocmirea documentației privind stabilirea premianțilorziua 41
  Verificarea efectuării plății premiilor acordateziua 51
  2. Calendarul competițional burse Programul „Henri Coandă“ ediția I 2023
  ActivitateTermen
  Publicare anunț lansare proces de evaluare selecție propuneri transmise de organizația-gazdă ziua 1
  Constituirea comisiei de evaluare și selecție a dosarelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor ziua 2
  Termen de depunere a dosarelor de candidaturăziua 16
  Verificarea eligibilității dosarelor de candidaturăziua 21
  Depunerea contestațiilor privind verificarea eligibilitățiiziua 24
  Soluționarea contestațiilor privind eligibilitateaziua 29
  Evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare și selecțieziua 39
  Întocmirea raportului privind procesul de evaluare și selecțieziua 39
  Publicare anunț privind rezultatul selecțieiziua 40
  Contestații ziua 43
  Soluționare contestațiiziua 48
  Publicare anunț finalziua 49
  Contactarea participanților selectațiziua 50
  Contractareziua 57
   +  Anexa nr. 4
  Însemnul „Henri Coandă“
   +  Articolul 1Însemnul „Henri Coandă“ se acordă elevilor și studenților beneficiari ai bursei de cercetare sau ai premiilor acordate în cadrul Programului „Henri Coandă“.  +  Articolul 2Însemnul „Henri Coandă“ prevăzut la art. 1 are forma grafică prevăzută în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezenta anexă.  +  Articolul 3(1) Însemnul „Henri Coandă“ se acordă cu ocazia Galei „Henri Coandă“.(2) Evenimentul va fi organizat de către direcțiile de specialitate ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.  +  Anexa nr. 4.1*)*) Anexa nr. 4.1 este reprodusă în facsimil.la anexa nr. 4
  Forma grafică a Însemnului „Henri Coandă“
   +  Anexa nr. 5
  Manualul de identitate vizuală a Programului „Henri Coandă“
  Manualul de identitate vizuală este un document adresat atât beneficiarilor de proiecte finanțate în cadrul Programului, cât și structurilor sale de management. Acesta cuprinde toate reglementările și cerințele care vor fi respectate în elaborarea materialelor și desfășurarea activităților de comunicare.De asemenea, manualul conține Logouri în diferite formate, precum și modele pentru diverse materiale care pot fi realizate în cadrul proiectelor, printre care:1. Manualul de identitate vizuală v.12. Logo Guvernul României, MCID3. Afiș A34. Panou temporar5. Panou permanent6. Autocolante7. Antet A4 pentru documente8. PowerPoint - șablon9. Liste cu participanți10. Comunicat de presă11. Caseta tehnică12. Fonturi13. Însemnul „Henri Coandă“14. Logouri15. Slogan
   +  Anexa nr. 6
  Raport anual de evaluare a Programului „Henri Coandă“
  1. Scop2. Obiective3. Buget alocat. Buget contractat. Buget cheltuit4. Activități întreprinse în realizarea bunului, serviciului sau a aplicației în domeniul cercetării avansate sau al inovării5. Activitățile din cadrul competiției tehnico-științifice internaționale la care a participat echipa de proiect 6. Rezultate/Ținte7. Indicatori de realizare8. Satisfacție beneficiari9. Publicitate și comunicare. Impact
  -----