REGULAMENT din 20 februarie 2023privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 3 martie 2023  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 100 din 20 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 3 martie 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de reglementare  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., în calitate de autoritate de reglementare competentă, recunoaște prin licență dreptul și capacitatea unui operator de a furniza/presta un serviciu/o activitate de utilitate publică în condițiile legislației aplicabile domeniului reglementat.  +  Articolul 2A.N.R.S.C. acordă, modifică, suspendă, respinge ori retrage, în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legilor speciale și ale prevederilor din prezentul regulament, licențe pentru activitățile specifice următoarelor servicii de utilități publice:a) serviciul public de alimentare cu apă;b) serviciul public de canalizare;c) serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;d) serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate;e) serviciul public de salubrizare a localităților;f) serviciul de iluminat public.  +  Articolul 3(1) Activitățile specifice serviciului public de alimentare cu apă potabilă, pentru care A.N.R.S.C. acordă licențe, în condițiile prezentului regulament, sunt următoarele:a) captarea și transportul apei brute;b) tratarea apei brute;c) transportul și înmagazinarea apei potabile;d) distribuția apei potabile.(2) În cazul în care operatorul prestează toate activitățile prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. acordă licență pentru serviciul public de alimentare cu apă.  +  Articolul 4(1) Activitățile specifice serviciului public de canalizare, pentru care A.N.R.S.C. acordă licențe, în condițiile prezentului regulament, sunt următoarele:a) colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare;b) epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar;c) colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora;d) evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare;e) evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților.(2) În cazul în care operatorul prestează toate activitățile prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. acordă licență pentru serviciul public de canalizare.  +  Articolul 5În situația în care operatorul furnizează/prestează atât serviciul de alimentare cu apă potabilă, cât și serviciul de canalizare, A.N.R.S.C. acordă o singură licență pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.  +  Articolul 6Pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, A.N.R.S.C. acordă o singură licență, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 7(1) Activitățile specifice serviciului public de salubrizare a localităților, pentru care A.N.R.S.C. acordă licențe, în condițiile prezentului regulament, sunt următoarele:a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;b) operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice;c) transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă;d) sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;e) tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;f) tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;g) tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de deșeuri;h) tratarea mecanobiologică a deșeurilor reziduale în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică;i) eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate, provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, la depozitele de deșeuri nepericuloase;j) măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și ale deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare;k) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al unității administrativ-teritoriale.(2) În cazul în care operatorul prestează cel puțin activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a), j) și k), A.N.R.S.C. acordă licență pentru serviciul public de salubrizare a localităților.  +  Articolul 8Pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C. acordă o singură licență valabilă pentru toate activitățile specifice serviciului.  +  Articolul 9Prezentul regulament stabilește:a) condițiile generale privind acordarea licențelor;b) procedura de solicitare și de acordare/respingere a licențelor;c) procedura de analiză și evaluare a documentațiilor de licențiere;d) procedura de modificare a licențelor și a condițiilor asociate licenței;e) procedura de suspendare și retragere a licențelor;f) tarifele pentru acordarea licențelor, precum și tarifele anuale de menținere a licențelor.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 10(1) Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice care solicită eliberarea unei licențe pentru un serviciu de utilități publice ori pentru una sau mai multe activități specifice acestuia.(2) Prezentul regulament se aplică titularilor de licență care solicită modificarea licenței, modificarea condițiilor asociate licenței în sensul extinderii sau restrângerii ariei de operare, precum și titularilor de licență care solicită retragerea licenței, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 11Prezentul regulament se aplică de către A.N.R.S.C. la suspendarea sau retragerea licenței, din propria inițiativă, în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legilor speciale și ale prevederilor din prezentul regulament.  +  Secţiunea a 3-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 12În înțelesul prevederilor din prezentul regulament, termenii și noțiunile utilizate au următoarea semnificație:a) comisie de licențiere - structură organizată în cadrul A.N.R.S.C. care examinează îndeplinirea cerințelor/condițiilor pentru acordarea/respingerea licenței, modificarea licenței, suspendarea licenței, retragerea licenței sau pentru modificarea condițiilor asociate licenței;b) condiții asociate licenței - anexă la licență și parte integrantă din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligațiile, condiționările, restricțiile, sancțiunile, precum și unitățile administrativ-teritoriale unde titularul de licență are permisiunea de a presta/furniza un serviciu de utilități publice ori una sau mai multe activități specifice acestuia;c) legi speciale - conform prevederilor art. 2 lit. w) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) licență - conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă actul emis de A.N.R.S.C. prin care se recunosc dreptul și capacitatea unui operator/operator regional de a furniza/presta un serviciu de utilități publice ori una sau mai multe activități specifice acestuia, în condițiile legislației aplicabile domeniului reglementat;e) modificare a licenței - act administrativ emis de A.N.R.S.C. prin care licența acordată se modifică în condițiile prezentului regulament;f) modificare a condițiilor asociate licenței - act administrativ emis de A.N.R.S.C. prin care condițiile asociate licenței se modifică în condițiile prezentului regulament;g) normalizare - activitate care duce la eliminarea cauzelor care au condus la nerespectarea de către titularul licenței a prevederilor legale;h) operator - conform prevederilor art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice;i) operator regional - conform prevederilor art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înseamnă operatorul de tip societate, cu capital social integral public al cel puțin două unități administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice;j) procedură - specificație detaliată prin care se instituie reguli precise de efectuare a unei activități sau a unui proces;k) retragere a licenței - act administrativ emis de A.N.R.S.C. prin care unui titular de licență i se retrage permisiunea de a presta/furniza serviciul/activitățile pentru care a fost licențiat;l) solicitant - operator sau operator regional care depune la A.N.R.S.C. o cerere în vederea acordării, modificării sau retragerii unei licențe, ori a modificării condițiilor asociate unei licențe, în condițiile prezentului regulament;m) suspendare a licenței - act administrativ emis de A.N.R.S.C. prin care unui titular de licență i se dispun măsuri de conformare pentru un interval de timp determinat, dar nu mai mult de 6 luni, sub sancțiunea retragerii licenței în cazul neîndeplinirii acestora, perioadă în care operatorul/operatorul regional poate continua activitatea în regim controlat, pentru a nu afecta interesele utilizatorilor;n) titular de licență - persoană juridică deținătoare a unei licențe eliberate de A.N.R.S.C.  +  Capitolul II Condiții generale privind acordarea a licențelor  +  Articolul 13Licențele se acordă următoarelor categorii de solicitanți:a) în cazul gestiunii directe:(i) operatori de tip serviciu public de interes local sau județean, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea consiliului local sau consiliului județean, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;(ii) operatori de tip societate, cu capital social integral public al unității administrativ-teritoriale;(iii) operatori regionali de tip societate, cu capital social integral public al cel puțin două unități administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice;b) în cazul gestiunii delegate, operatori de tip societate, cu capital social privat ori mixt.  +  Articolul 14(1) Persoanele juridice înregistrate în alte state pot solicita licențe, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă au stabilit în România, în condițiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a licenței, necesar desfășurării activităților.(2) Desființarea sediului secundar din România în perioada de valabilitate a licenței atrage de drept retragerea licenței.  +  Articolul 15Operatorii/Operatorii regionali cărora le-a fost atribuită gestiunea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități specifice acestuia au obligația, în conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a solicita și de a obține licența A.N.R.S.C. în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.  +  Articolul 16(1) Licențele se eliberează operatorilor/operatorilor regionali pe 3 clase, în funcție de numărul de locuitori din aria de operare, după cum urmează:a) clasa 1 - pentru un număr mai mare sau egal cu 300.000 de locuitori;b) clasa 2 - pentru un număr cuprins între 50.000 și 300.000 de locuitori;c) clasa 3 - pentru un număr mai mic de 50.000 de locuitori.(2) Titularul de licență care constată că îi este necesară o clasă de licențiere superioară, ca urmare a extinderii ariei de operare și prestării serviciului/activității pentru un număr de locuitori mai mare decât cel corespunzător licenței deținute, are obligația de a solicita la A.N.R.S.C., în termen de maximum 30 de zile de la încheierea contractului de delegare, acordarea unei noi licențe pentru clasa superioară de licențiere, însoțită de noul contract de delegare și de toate autorizațiile/avizele necesare prestării respectivelor servicii/activități ori de demersurile făcute pentru obținerea acestora.(3) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (2) nu este respectat, A.N.R.S.C. procedează, din proprie inițiativă, la suspendarea licenței, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 17(1) Durata de valabilitate a licenței este limitată la maximum 5 ani, fără a depăși durata atribuirii serviciului/activității prevăzută în contractul de delegare a gestiunii sau, după caz, în hotărârea de dare în administrare.(2) A.N.R.S.C., prin comisia de licențiere, are dreptul să hotărască acordarea licenței pe o durată mai mică decât cea prevăzută în actul de atribuire a serviciului/activității.(3) Licența este valabilă împreună cu condițiile asociate licenței, care sunt parte integrantă și anexă la aceasta.  +  Articolul 18(1) A.N.R.S.C. nu acordă licențe și/sau nu modifică licența ori condițiile asociate licenței dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situații:a) este în procedura falimentului;b) este un compartiment fără personalitate juridică din structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al președintelui consiliului județean;c) are datorii restante către bugetul A.N.R.S.C. și/sau declarații nedepuse privind contribuția datorată la bugetul A.N.R.S.C. din veniturile proprii înregistrate din furnizarea/prestarea serviciilor/ activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;d) are pe rolul instanței judecătorești un litigiu cu autoritatea contractantă în legătură cu atribuirea sau încheierea contractului de delegare a gestiunii, în baza căruia solicită licența;e) furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea licenței;f) prestează serviciul/activitățile de utilități publice pe baza unui contract de achiziție publică de servicii atribuit pe motive de urgență;g) în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în obiectul contractului de delegare a gestiunii nu se regăsesc serviciile/activitățile de utilități publice pentru care solicită licența ori acestea sunt sub altă denumire decât cea reglementată de legea specială;h) hotărârea de dare în administrare a serviciului/activității nu cuprinde prevederile obligatorii cu privire la conținutul acesteia, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;i) contractul de delegare a gestiunii nu cuprinde anexele obligatorii și/sau clauzele obligatorii cu privire la conținutul acestuia, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (10) și (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;j) hotărârea de dare în administrare sau, după caz, contractul de delegare a gestiunii nu conține indicatorii de performanță aferenți serviciilor/activităților prestate pentru care sunt stabilite valori minime în legislația națională și/sau nivelul acestora este mai mic decât cel statuat de lege;k) prețurile și/sau tarifele aferente serviciilor/activităților de utilități publice prevăzute în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul de delegare a gestiunii nu sunt stabilite în condițiile legii speciale care reglementează respectivele servicii/activități și ale normelor metodologice emise de A.N.R.S.C.;l) hotărârea de dare în administrare sau, după caz, contractul de delegare a gestiunii nu conține redevența pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului, stabilită în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;m) durata contractului de delegare a gestiunii este mai mare decât durata maximă necesară recuperării investițiilor asumate de către operator/operatorul regional prin contractul de delegare, statuată de art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) nu deține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării serviciului/activității de utilități publice pentru care a solicitat licență;o) practică prețuri și/sau tarife neaprobate de către autoritatea competentă, inclusiv în raporturile contractuale stabilite cu operatorii care desfășoară alte activități specifice serviciului;p) nu dispune de personal specializat, calificat și/sau autorizat pentru prestarea serviciului/activităților pentru care solicită licența;q) serviciile/activitățile pentru care solicită licența nu se regăsesc în domeniul de activitate.(2) În vederea asigurării continuității serviciilor/activităților prestate către utilizatori, A.N.R.S.C. poate decide, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. g)-n), acordarea, o singură dată, a unei licențe cu caracter provizoriu pe o durată de maximum 12 luni.(3) În cazul în care autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară implicate nu adoptă, în perioada de valabilitate a licenței cu caracter provizoriu, măsurile administrative necesare pentru asigurarea conformității prevederilor din actele de atribuire a serviciilor/activităților de utilități publice cu dispozițiile legale aplicabile domeniului reglementat, sunt incidente dispozițiile art. 33 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pe perioada de valabilitate a licenței cu caracter provizoriu, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt integral responsabile pentru orice incident care derivă din necorelarea prevederilor din actele de atribuire cu legislația aplicabilă domeniului reglementat, inclusiv în relațiile cu utilizatorii.  +  Articolul 19(1) Solicitantul care se află în situația prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. c) poate solicita acordarea licenței, modificarea licenței sau modificarea condițiilor asociate licenței, după caz, în condițiile în care depune/transmite un angajament de plată a obligațiilor restante către bugetul A.N.R.S.C., prin eșalonarea acestora pe o perioadă de maximum 12 luni.(2) În cazul solicitării de acordare a licenței, durata de valabilitate a acesteia este limitată la perioada angajamentului de plată.(3) Angajamentul de plată prin care solicitantul se obligă să achite sumele restante se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică sau olografă.(4) Pe perioada menționată în angajamentul de plată se suspendă toate acțiunile de executare silită pentru sumele prevăzute în angajament.(5) În cazul în care titularul licenței nu respectă angajamentul de plată și înregistrează o întârziere la plată cu mai mult de 60 de zile a unei tranșe lunare, A.N.R.S.C. retrage imediat licența, fără nicio altă formalitate.  +  Capitolul III Procedura de solicitare și de acordare/respingere a licențelor  +  Secţiunea 1 Solicitarea licențelor  +  Articolul 20(1) Pentru acordarea licenței, persoana juridică ce prestează un serviciu ori una sau mai multe activități de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. întocmește și transmite la A.N.R.S.C., în termen de cel mult 30 de zile de la data atribuirii serviciului/activității, o documentație care cuprinde:a) opis, cu specificarea tuturor documentelor transmise; b) cerere, conform modelului dedicat serviciului de utilitate publică din anexele nr. 1a)-1d) la prezentul regulament;c) formular de exprimare a consimțământului cu privire la solicitarea de către A.N.R.S.C. a documentelor emise de alte instituții publice și autorități ale administrației publice centrale, în cazul în care solicitantul nu le prezintă în documentația de licențiere, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul regulament; d) certificatul de înregistrare fiscală, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în cazul operatorilor de tip serviciu public de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea consiliului local sau consiliului județean, după caz;e) certificatul constatator extins, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să cuprindă informații valabile la data solicitării licenței, referitoare la: denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, forma de organizare, capitalul social, asociații/acționarii solicitantului, domeniile de activitate, sucursale/subunități/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România, în cazul operatorilor de tip societate;f) hotărârea de dare în administrare a serviciului/activității, cu toate anexele și hotărârile de modificare a hotărârii de dare în administrare, în cazul în care solicitantul este un operator de tip serviciu public de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea consiliului local sau consiliului județean, după caz;g) contractul/contractele de delegare a gestiunii, cu toate anexele și actele adiționale încheiate la acesta/acestea, în cazul operatorilor de tip societate;h) ultima situație financiară depusă de către solicitant la organele fiscale competente anterior datei transmiterii la A.N.R.S.C. a cererii de acordare a licenței;i) numărul total de locuitori din unitățile administrativ-teritoriale în care desfășoară serviciul/activitatea pentru care solicită licența, stabilit în conformitate cu datele publicate anual de Institutul Național de Statistică referitoare la populația după domiciliu la 1 ianuarie pe localități;j) tabel cu componentele aferente fiecărui sistem de utilități publice prin intermediul cărora prestează serviciul/activitățile pentru care solicită licența, cu referire la denumirea și caracteristicile tehnice principale ale acestora, dacă este cazul;k) tabel cu stațiile/instalațiile deținute de solicitant, în proprietate sau în folosință, prin intermediul cărora prestează serviciul/activitățile pentru care solicită licența, cu referire la denumirea și caracteristicile tehnice principale ale acestora, dacă este cazul;l) tabel cu dotarea tehnico-materială de care dispune, în proprietate sau în folosință, cu referire la tipul, capacitatea, anul de fabricație și numărul de autospeciale și/sau utilaje cu care asigură prestarea serviciului/activităților pentru care solicită licența;m) organigrama valabilă la data solicitării licenței, cu evidențierea structurilor organizatorice responsabile cu desfășurarea serviciului/activităților pentru care solicită licența, precum și cu precizarea documentului de aprobare;n) lista cu personalul de care dispune, pe categorii de personal, pentru prestarea serviciului/activităților pentru care se solicită licența;o) indicatorii economico-financiari realizați din prestarea serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C., conform modelului din anexa nr. 7 la prezentul regulament;p) prețurile/tarifele practicate pentru serviciul/activitățile furnizat(e)/prestat(e) în fiecare unitate administrativ-teritorială pentru care a solicitat acordarea licenței, cu menționarea documentului de aprobare.(2) Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și/sau activitățile specifice acestuia, documentația va mai cuprinde pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care solicită acordarea licenței:a) autorizația sanitară pentru producerea și/sau distribuția apei potabile, în termen de valabilitate;b) autorizația de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate, sau, după caz, solicitarea înregistrată la emitent pentru obținerea ori transferul acesteia;c) autorizația de mediu, în termen de valabilitate, sau, după caz, solicitarea înregistrată la emitent pentru obținerea ori transferul acesteia;d) programul de monitorizare a calității apei potabile, avizat de direcția județeană de sănătate publică;e) certificatul de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratorului propriu unde efectuează monitorizarea calității apei potabile sau, după caz, contractul pentru monitorizarea calității apei potabile încheiat cu direcția județeană de sănătate publică ori cu un operator care deține un laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru analiza probelor de apă în cadrul controlului oficial al calității apei, în situația în care solicitantul nu are un laborator propriu înregistrat la Ministerul Sănătății.(3) Pentru serviciul public de canalizare și/sau activitățile specifice acestuia, documentația va mai cuprinde pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care solicită acordarea licenței:a) autorizația de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate, sau, după caz, solicitarea înregistrată la emitent pentru obținerea ori transferul acesteia;b) autorizația de mediu, în termen de valabilitate, însoțită, după caz, de deciziile privind aplicarea vizei anuale, sau solicitarea înregistrată la emitent pentru obținerea ori transferul acesteia.(4) Pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, documentația va cuprinde documentele prevăzute la alin. (1)-(3) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care solicită acordarea licenței.(5) Pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, documentația va mai cuprinde pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și următoarele documente pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care solicită acordarea licenței:a) numărul de imobile racordate la sistemul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, cu menționarea destinației acestora, respectiv de locuință, sediu administrativ și/sau sediu operator economic;b) contractul pentru procesarea apelor uzate vidanjate încheiat cu operatorul serviciului public de canalizare, în cazul în care solicitantul nu deține o stație de epurare.(6) Pentru activitățile specifice serviciului public de salubrizare a localităților, documentația va mai cuprinde pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și următoarele documente pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială în care solicită acordarea licenței:a) autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu pentru activitatea/activitățile de salubrizare pentru care se solicită acordarea licenței, în termen de valabilitate, sau, după caz, solicitarea înregistrată la emitent pentru obținerea ori transferul acesteia;b) contractul încheiat cu operatorul depozitului de deșeuri, cu menționarea hotărârii de aprobare a tarifului de depozitare, în cazul solicitării licenței care are ca obiect colectarea separată, transferul, sortarea sau tratarea deșeurilor municipale, după caz, precum și operarea centrelor de colectare prin aport voluntar și/sau măturatul căilor publice;c) contractul încheiat cu operatorul stației de sortare, cu menționarea hotărârii de aprobare a tarifului de sortare, în cazul solicitării licenței care are ca obiect, după caz, colectarea separată și/sau transferul deșeurilor municipale, precum și operarea centrelor de colectare prin aport voluntar.(7) Pentru serviciul de iluminat public, documentația va mai cuprinde pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și lista cu personalul angajat de care dispune la data solicitării licenței, autorizat de care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.) în ocupația de electrician, pe grade de autorizare, ori atestatul acordat de A.N.R.E. pentru executarea de lucrări în instalațiile electrice.  +  Articolul 21Persoana juridică ce prestează mai multe tipuri de servicii/activități de utilități publice reglementate de legi speciale diferite întocmește și transmite la A.N.R.S.C. documentații de licențiere distincte, care cuprind documentele specifice serviciilor/activităților respective, prevăzute la art. 20 din prezentul regulament.  +  Articolul 22(1) Documentele prevăzute la art. 20 se transmit în limba română, în format electronic care să permită copierea textului, la adresele de e-mail publicate pe site-ul A.N.R.S.C., cu semnătură electronică sau olografă pe documentele ce aparțin solicitantului, ori prin intermediul unui portal pus la dispoziție de A.N.R.S.C. în acest scop.(2) Solicitantul are obligația să verifice dacă toate documentele transmise în format electronic pot fi deschise și sunt lizibile, în caz contrar A.N.R.S.C. nefiind responsabilă de emiterea licenței în termenul prevăzut la art. 35 din prezentul regulament.(3) A.N.R.S.C. are dreptul de a solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente din cele prevăzute la art. 20, precum și documente și informații suplimentare relevante pentru evaluarea îndeplinirii de către operator a criteriilor de acordare a licenței.  +  Articolul 23(1) A.N.R.S.C. poate solicita, în condițiile legii, copii/extrase de pe autorizații sau alte documente care au fost emise de către instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice centrale, în baza consimțământului expres al solicitantului, întocmit în conformitate cu modelul din anexa nr. 5 la prezentul regulament.(2) În situația de la alin. (1), termenul de analiză a documentației de licențiere se decalează corespunzător începând cu data primirii tuturor documentelor solicitate de către A.N.R.S.C.(3) În cazul în care solicitantul nu transmite documentele emise de alte instituții publice și autorități ale administrației publice centrale și refuză să transmită consimțământul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C. soluționează cererea de acordare a licenței cu propunerea de respingere.  +  Articolul 24(1) Documentațiile de licențiere pentru modificarea licenței, modificarea condițiilor asociate licenței și pentru retragerea licenței, după caz, se întocmesc în conformitate cu prevederile de la capitolele dedicate din prezentul regulament.(2) Prevederile art. 22 și 23 se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-a Criterii de acordare și de modificare a licenței sau de modificare a condițiilor asociate licenței  +  Articolul 25Acordarea licenței, modificarea licenței sau modificarea condițiilor asociate licenței se face pe baza următoarelor criterii obligatorii:a) caracterul complet al documentației;b) solicitantul nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 din prezentul regulament;c) solicitantul de tip serviciu public de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea consiliului local sau consiliului județean, după caz, deține o hotărâre de dare în administrare a serviciilor/activităților pentru care solicită licența;d) solicitantul de tip societate prestează serviciile/activitățile pentru care solicită licența numai pe bază de contracte de delegare încheiate cu unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale implicate;e) solicitantul de tip societate practică numai prețuri și/sau tarife aprobate de către autoritatea deliberativă a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale implicate; f) contractul de delegare a gestiunii a fost atribuit, în cazul gestiunii directe, cu respectarea condițiilor cumulative prevăzute la art. 28 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata respectivului contract;g) contractul de delegare a gestiunii a fost atribuit, în cazul gestiunii delegate, cu respectarea pragului valoric privind achiziția directă de servicii sau, după caz, prin aplicarea procedurilor prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sau în Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;h) contractul de delegare a gestiunii nu a fost modificat, prin act adițional, în sensul introducerii unor noi servicii/activități de utilități publice care nu au făcut obiectul procedurii inițiale de atribuire;i) contractul de delegare a gestiunii nu conține clauze cu privire la prelungirea tacită a duratei contractului ori la prelungirea duratei pe o perioadă mai mare decât cea permisă de legislația din domeniul achizițiilor publice, în cazul gestiunii delegate;j) durata inițială a contractului de delegare a gestiunii nu a fost stabilită în condițiile legii și/sau nu poate fi evidențiată până la o zi calendaristică ce poate fi clar determinată în timp;k) actul adițional de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii respectă dispozițiile legale în vigoare la data încheierii;l) prelungirea duratei contractului de delegare a fost realizată în condițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, în cazul gestiunii delegate.  +  Capitolul IV Procedura de analiză și de evaluare a documentațiilor de licențiere  +  Secţiunea 1 Analiza documentațiilor de licențiere  +  Articolul 26A.N.R.S.C., prin direcția de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant pentru acordarea licenței, modificarea licenței, modificarea condițiilor asociate licenței sau retragerea licenței, după caz, și, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea și documentele depuse, în termen de 30 de zile de la înregistrarea documentației de licențiere.  +  Articolul 27(1) Solicitantul are obligația să transmită toate completările solicitate de A.N.R.S.C. în termen de maximum 30 de zile de la data adresei de solicitare a completărilor.(2) În cazul în care solicitantul nu furnizează, în termen de 30 de zile, toată documentația corespunzătoare, prevăzută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, A.N.R.S.C. radiază cererea respectivă și informează în acest sens solicitantul.(3) În situația prevăzută la alin. (2), solicitantul nu este exonerat de aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru prestarea serviciului/activităților fără licență.(4) Solicitantul poate relua o singură dată demersurile pentru acordarea licenței, modificarea licenței sau modificarea condițiilor asociate licenței, după caz, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei noi documentații de licențiere. În cazul în care abaterea se repetă și solicitantul nu furnizează toate documentele în termenul prevăzut la alin. (1), cererea acestuia se soluționează de către A.N.R.S.C. cu propunerea de respingere.  +  Articolul 28(1) În procesul de analiză a documentației, în funcție de calitatea și complexitatea informațiilor prezentate de solicitant, A.N.R.S.C. are dreptul:a) să convoace la sediul A.N.R.S.C. reprezentanții legali ai solicitantului pentru a clarifica anumite aspecte din documentele depuse; aspectele relevante rezultate în cadrul convocării, inclusiv eventualele completări solicitate, se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între A.N.R.S.C. și reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită de către acesta;b) să verifice la fața locului situația și documentele existente, prin intermediul reprezentanților săi împuterniciți; concluziile și/sau constatările rezultate din aceste verificări, inclusiv eventualele completări solicitate, se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între reprezentanții A.N.R.S.C. și cei ai solicitantului.(2) Prevederile art. 27 se aplică în mod corespunzător, prin raportare la data încheierii procesului-verbal.  +  Articolul 29Procesul de analiză a documentației depuse de solicitant se finalizează de către direcția de specialitate din cadrul A.N.R.S.C. prin întocmirea unui raport cu propunerea justificată privind modul de soluționare a cererii.  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea documentațiilor de licențiere  +  Articolul 30(1) Propunerea direcției de specialitate de acordare/respingere, modificare, suspendare, retragere a licenței sau de modificare a condițiilor asociate licenței se evaluează de către o comisie de licențiere, numită prin decizie a președintelui A.N.R.S.C., care decide, prin vot, asupra modului de soluționare a cererii. (2) Comisia de licențiere este compusă din 5 membri, din care un președinte, un vicepreședinte și 3 membri numiți prin decizie a președintelui A.N.R.S.C.(3) Comisia de licențiere este asistată de secretarul acesteia, fără drept de vot.(4) La ședințele comisiei de licențiere pot fi invitați, în calitate de consilieri fără drept de vot, reprezentanți ai ministerelor și autorităților administrației publice centrale, precum și specialiști desemnați de asociațiile profesionale cu reprezentativitate la nivel național din sectorul serviciilor de utilități publice.(5) La ședințele comisiei de licențiere pot participa autorii rapoartelor, precum și alte persoane interesate.(6) Participarea invitaților la ședințele comisiei de licențiere nu este obligatorie.  +  Articolul 31(1) Direcția de specialitate transmite raportul cu propunerea privind modul de soluționare a cererii către secretarul comisiei de licențiere, care îl prezintă spre analiză tuturor membrilor comisiei de licențiere, în vederea pronunțării, în cadrul unei ședințe convocate în acest scop, asupra modului de soluționare.(2) Data și locul desfășurării ședinței comisiei de licențiere se comunică solicitantului/operatorului cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte, prin fax, e-mail, portal sau poștă.(3) Reprezentanții legali ai solicitatului sau persoanele împuternicite de către acesta au dreptul să participe la ședința comisiei de licențiere și pot fi asistați/asistate de avocați numai în baza împuternicirii avocațiale, care este obligatoriu a fi prezentată membrilor comisiei de licențiere.(4) Participarea avocaților la ședințele comisiei de licențiere este permisă numai în prezența reprezentanților legali ai solicitatului sau a persoanelor împuternicite de către acesta, precum și a împuternicirii avocațiale.(5) Participarea reprezentanților solicitantului la ședințele comisiei de licențiere nu este obligatorie.  +  Articolul 32Comisia de licențiere este legal constituită în prezența a 3 membri, din care unul trebuie să fie președintele sau vicepreședintele acesteia, hotărârile adoptându-se cu majoritate de voturi. În cazul unui vot egal, votul președintelui sau al vicepreședintelui, după caz, este hotărâtor.  +  Articolul 33(1) Hotărârile comisiei de licențiere se consemnează în procesul-verbal al ședinței semnat de către membrii acesteia.(2) Punctele de vedere și opiniile separate ale participanților la ședință se menționează în procesul-verbal.  +  Articolul 34Secretarul comisiei are următoarele obligații:a) prezintă comisiei de licențiere spre analiză raportul/rapoartele întocmit/întocmite de către direcția de specialitate;b) elaborează proiectul ordinii de zi a ședinței comisiei de licențiere;c) convoacă membrii comisiei și consilierii;d) întocmește procesele-verbale ale ședințelor;e) verifică plata obligațiilor financiare pentru acordarea licenței.  +  Secţiunea a 3-a Soluționarea cererilor  +  Articolul 35(1) A.N.R.S.C. decide asupra acordării/respingerii, modificării, retragerii licenței sau modificării condițiilor asociate licenței în termen de 60 de zile de la înregistrarea documentației la sediul A.N.R.S.C. sau în termen de 30 de zile de la înregistrarea completărilor solicitate conform art. 26.(2) În cazul în care titularul licenței solicită retragerea licenței, A.N.R.S.C. decide retragerea acesteia începând cu data încetării prestării serviciului/activității licențiat/licențiate.  +  Articolul 36(1) Acordarea/Respingerea licenței, modificarea licenței, modificarea condițiilor asociate licenței, suspendarea licenței sau retragerea licenței se face prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., care urmează a fi comunicat solicitantului în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii, prin e-mail, portal sau fax.(2) În termen de 30 de zile de la data comunicării de către A.N.R.S.C. a înștiințării privind acordarea licenței, solicitantul are obligația să transmită dovada plății tarifului de acordare a licenței.(3) Licențele se transmit titularului numai după achitarea tarifului de acordare a licenței, prin e-mail, portal sau fax, sau pot fi ridicate de la sediul A.N.R.S.C. de către reprezentantul legal al titularului, angajații titularului care prezintă o împuternicire în acest sens sau orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocațială. (4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C. procedează la retragerea licenței acordate, în condițiile prevăzute la art. 61 lit. a) din prezentul regulament.  +  Articolul 37(1) Ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind acordarea licenței se transmite solicitantului după achitarea tarifului aferent, însoțit de următoarele documente:a) licența, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8;b) condițiile asociate licenței, care constituie parte integrantă a acesteia.(2) În cazul refuzului de acordare a licenței, precum și în cazul retragerii acesteia din proprie inițiativă, A.N.R.S.C. transmite solicitantului, respectiv titularului de licență:a) ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind respingerea cererii de acordare a licenței sau de retragere a acesteia, după caz;b) motivele refuzului de acordare, respectiv de retragere a licenței.(3) Prevederile alin. (2) se aplică corespunzător în cazul respingerii cererii de modificare a licenței și/sau al respingerii cererii de modificare a condițiilor asociate licenței.  +  Articolul 38Lista operatorilor cărora A.N.R.S.C. le-a acordat sau retras licența se publică pe pagina web a instituției.  +  Articolul 39Ordinul prin care se acordă, se respinge, se modifică, se suspendă, se retrage licența sau se respinge modificarea licenței ori a condițiilor asociate licenței poate fi atacat, la Curtea de Apel București, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 40(1) Condițiile asociate licenței conțin, în principal, date cu privire la:a) denumirea titularului de licență;b) obiectul licenței, respectiv serviciul/activitățile pentru care se acordă licența;c) perioada de valabilitate a licenței;d) drepturile titularului de licență, cu specificarea fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale în/pentru care titularul are recunoscut prin licență dreptul de a presta serviciul/activitatea care face obiectul licenței, precum și durata întinderii acestui drept;e) obligațiile titularului de licență;f) cerințe privind asigurarea protecției și conservării mediului;g) cerințe privind asigurarea sănătății publice;h) cerințe privind respectarea normelor metodologice aplicabile prețurilor și/sau tarifelor aferente serviciului/activităților licențiat/licențiate;i) obligația titularului de licență de a prezenta la orice solicitare a A.N.R.S.C. date reale și complete privind serviciul/activitatea prestat/prestată;j) cerințe privind modificarea licenței sau a condițiilor asociate acesteia;k) cerințe privind suspendarea licenței;l) prevederi cu privire la exercitarea controlului de către A.N.R.S.C. în legătură cu respectarea condițiilor asociate licenței și a celorlalte reglementări aplicabile serviciilor/activităților licențiate;m) interdicții privind transferul licenței și subcontractarea serviciului/activităților atribuit/atribuite;n) restricții și sarcini pentru titularul de licență, în scopul respectării prevederilor legale privind finanțarea serviciului și ale normelor metodologice aplicabile prețurilor/tarifelor aferente serviciilor/activităților licențiate;o) cazurile în care A.N.R.S.C. este îndreptățită să aplice sancțiuni titularului de licență, inclusiv prin retragerea imediată a licenței.(2) Condițiile asociate licenței sunt parte integrantă a licenței și anexă la aceasta.  +  Articolul 41(1) Licențele se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.(2) Numărul licenței este numărul de ordine din acest registru.  +  Capitolul V Modificarea licenței și a condițiilor asociate acesteia  +  Secţiunea 1 Modificarea licențelor  +  Articolul 42(1) Modificarea licenței/licențelor se face la cererea titularului de licență în situațiile prevăzute la art. 43 sau, după caz, din propria inițiativă a A.N.R.S.C. în situația în care intră în vigoare acte normative care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat.(2) În cazul în care modificarea licenței se face din propria inițiativă a A.N.R.S.C., aceasta comunică în scris titularilor de licență modificările legislative survenite și emite noi ordine de modificare a licenței, cu asigurarea egalității de tratament a titularilor.  +  Articolul 43La cererea titularului, A.N.R.S.C. decide asupra modificării licenței în următoarele situații:a) în vederea actualizării licenței, ca urmare a unor modificări ale statutului titularului de licență determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului acestuia;b) în vederea prelungirii termenului de valabilitate a licenței, în cazul în care există hotărâri de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii serviciului/activității licențiat/ licențiate care se derulează pe o perioadă mai mare decât cea de valabilitate a licenței, precum și ca urmare a încheierii unor acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de delegare, cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței.  +  Articolul 44(1) Pentru situația prevăzută la art. 43 lit. a), titularul licenței transmite la A.N.R.S.C., în termen de maximum 30 de zile de la modificarea datelor de identificare și/sau a formei juridice, cererea de modificare a licenței, conform modelului din anexa nr. 2 a), însoțită de certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.(2) În cazul în care titularul licenței nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C. poate proceda, din proprie inițiativă, la suspendarea licenței, fără nicio altă formalitate.  +  Articolul 45(1) Pentru situația prevăzută la art. 43 lit. b), titularul licenței transmite la A.N.R.S.C., cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea valabilității licenței, o documentație care cuprinde:a) opis, cu specificarea tuturor documentelor transmise; b) cerere, conform modelului din anexa nr. 2 b) la prezentul regulament;c) formular de exprimare a consimțământului cu privire la solicitarea de către A.N.R.S.C. a documentelor emise de alte instituții publice și autorități ale administrației publice centrale, în cazul în care solicitantul nu le prezintă în documentația de licențiere, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul regulament;d) hotărârea de dare în administrare a serviciului/activității, cu toate anexele și hotărârile de modificare a hotărârii de dare în administrare, în cazul în care solicitantul este un operator de tip serviciu public de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea consiliului local sau consiliului județean, după caz;e) contractul/contractele de delegare a gestiunii, cu toate anexele și actele adiționale încheiate la acesta/acestea, în cazul în care solicitantul este un operator de tip societate;f) indicatorii economico-financiari realizați din prestarea serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C., conform modelului din anexa nr. 7 la prezentul regulament;g) toate autorizațiile/avizele/acordurile/atestatele, în termen de valabilitate, necesare prestării serviciului/activităților în fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială care face obiectul cererii de modificare a licenței.(2) În cazul în care titularul licenței nu transmite la A.N.R.S.C. documentația de modificare a licenței în termenul prevăzut la alin. (1) ori actul/actele adiționale de prelungire a duratei contractului/contractelor de delegare a/au fost încheiat/încheiate cu mai puțin de 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței, acesta are obligația să solicite acordarea unei noi licențe, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei documentații cu toate documentele prevăzute la art. 20 din prezentul regulament, corespunzătoare serviciilor/activităților prestate.  +  Articolul 46La analiza și evaluarea documentațiilor de modificare a licenței se aplică corespunzător dispozițiile prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.  +  Articolul 47În situațiile prevăzute la art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1), A.N.R.S.C. poate decide:a) modificarea corespunzătoare a licenței, eliberând licență cu un conținut modificat, dacă solicitarea este întemeiată;b) respingerea cererii de modificare a licenței, dacă titularul licenței nu îndeplinește criteriile de modificare a licenței prevăzute la art. 25 din prezentul regulament.  +  Articolul 48Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de modificare a licenței sau, după caz, de respingere a cererii de modificare a licenței se transmite titularului de licență în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea condițiilor asociate licenței  +  Articolul 49(1) La cererea titularului, conform modelului din anexa nr. 3, A.N.R.S.C. poate decide modificarea condițiilor asociate licenței în următoarele situații:a) în cazul încetării, de comun acord, a unuia sau mai multor contracte de delegare a gestiunii, cu condiția ca titularul licenței să mai aibă cel puțin un contract în derulare pe baza căruia a obținut licența;b) în situația prelungirii, prin act adițional, a duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului/activității licențiat/licențiate;c) în situația modificării, prin act adițional, a contractului de delegare a gestiunii, în sensul extinderii/restrângerii ariei de delegare a operatorului regional, în cazul gestiunii directe;d) în situația atribuirii unor noi contracte de delegare a gestiunii care au ca obiect servicii/activități similare cu cele licențiate, în cazul gestiunii delegate.(2) În cazul contractelor de delegare a gestiunii încheiate pentru alte servicii/activități decât cele care fac obiectul licenței, operatorul/operatorul regional are obligația să solicite acordarea licenței corespunzătoare pentru noile tipuri de servicii/activități atribuite, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei documentații întocmite în conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul regulament.(3) În cazul modificării hotărârii de dare în administrare, în sensul eliminării uneia sau mai multor activități licențiate, sau, după caz, ca urmare a unor hotărâri de dare în administrare a altor servicii/activități de utilități publice, operatorul are obligația să solicite acordarea licenței corespunzătoare pentru serviciile/activitățile efectiv prestate, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei documentații întocmite în conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul regulament.  +  Articolul 50(1) În situația prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. a), titularul licenței are obligația, în termen de maximum 30 de zile de la apariția situației nou-create, să solicite modificarea condițiilor asociate licenței, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei cereri de modificare a condițiilor asociate licenței, conform modelului din anexa nr. 3, însoțită de documentele justificative care au stat la baza încetării contractului/contractelor de delegare a gestiunii.(2) În cazul în care titularul licenței nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C. poate decide din proprie inițiativă suspendarea licenței.  +  Articolul 51(1) În situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b)-d), titularul licenței are obligația, în termen de maximum 30 de zile de la apariția situației nou-create, să solicite modificarea corespunzătoare a condițiilor asociate licenței, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei documentații care cuprinde:a) opis, cu specificarea tuturor documentelor transmise; b) cerere, conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul regulament;c) formular de exprimare a consimțământului cu privire la solicitarea de către A.N.R.S.C. a documentelor emise de alte instituții publice și autorități ale administrației publice centrale, în cazul în care solicitantul nu le prezintă în documentația de licențiere, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul regulament;d) extras din contractul de delegare cu durata contractului și actul adițional de prelungire a duratei contractului de delegare, în situația prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. b);e) actul adițional de modificare a ariei de operare, însoțit de hotărârea consiliului local privind acordarea mandatului special către asociația de dezvoltare intercomunitară pentru atribuirea directă a serviciului/activității, precum și de hotărârea adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea încheierii actului adițional privind modificarea ariei de operare, în situația prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. c);f) contractul de delegare a gestiunii, cu toate anexele acestuia, în situația prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. d);g) indicatorii economico-financiari realizați din prestarea serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C., conform modelului din anexa nr. 7 la prezentul regulament;h) toate autorizațiile/avizele/acordurile/atestatele, în termen de valabilitate, necesare prestării serviciului/activităților sau, după caz, demersurile făcute pentru obținerea acestora, în/pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială care face obiectul cererii de modificare a condițiilor asociate licenței.(2) În cazul în care titularul licenței nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), A.N.R.S.C. poate proceda, din proprie inițiativă, la suspendarea licenței.  +  Articolul 52La analiza și evaluarea documentațiilor de modificare a condițiilor asociate licenței se aplică corespunzător dispozițiile prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.  +  Articolul 53În situațiile prevăzute la art. 49 alin. (1), A.N.R.S.C. poate decide:a) modificarea corespunzătoare a condițiilor asociate licenței, eliberând licență cu un conținut modificat, dacă solicitarea este întemeiată;b) respingerea cererii de modificare a condițiilor asociate licenței, dacă titularul licenței nu îndeplinește criteriile de modificare a condițiilor asociate licenței prevăzute la art. 25 din prezentul regulament.  +  Articolul 54Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de modificare a condițiilor asociate licenței sau, după caz, de respingere a cererii de modificare a condițiilor asociate licenței se transmite titularului de licență în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.  +  Capitolul VI Procedura de suspendare și retragere a licențelor  +  Secţiunea 1 Suspendarea licenței  +  Articolul 55A.N.R.S.C. decide suspendarea licenței, pe o perioadă de maximum 6 luni, din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de către instituțiile și autoritățile administrației publice centrale emitente ale autorizațiilor/avizelor/atestatelor necesare prestării serviciilor/activităților licențiate, în următoarele situații:a) în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (3), art. 44 alin. (2), art. 50 alin. (2) și art. 51 alin. (2) din prezentul regulament, după caz;b) în cazurile specificate în condițiile asociate licenței;c) în cazul în care titularul licenței prestează servicii/activități de utilități publice fără contract de delegare încheiat cu autoritățile administrației publice locale implicate;d) în cazul în care titularul licenței practică prețuri și/sau tarife neaprobate ori mai mari decât cele aprobate de către autoritatea competentă;e) la sesizarea instituțiilor și autorităților competente ale administrației publice centrale privind suspendarea autorizațiilor/ avizelor/atestatelor emise în legătură cu serviciul/activitățile de utilități publice prestat/prestate;f) la propunerea agenților constatatori ai A.N.R.S.C. și cu acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni dacă situația se poate normaliza.  +  Articolul 56Propunerea de suspendare a licenței se evaluează de către comisia de licențiere în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 57A.N.R.S.C. poate decide:a) suspendarea licenței;b) retragerea licenței, fără nicio altă formalitate, dacă situația nu se poate normaliza într-o perioadă de maximum 6 luni.  +  Articolul 58Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de suspendare a licenței, împreună cu măsurile de conformare, se transmite titularului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii.  +  Secţiunea a 2-a Retragerea licenței  +  Articolul 59Retragerea licenței se face la cererea titularului de licență în situațiile prevăzute la art. 60 sau, după caz, din propria inițiativă a A.N.R.S.C. în situațiile prevăzute la art. 61 din prezentul regulament.  +  Articolul 60(1) Retragerea licenței la cererea titularului de licență se face numai în cazul în care acesta prestează serviciul ori una sau mai multe activități specifice serviciului doar într-o unitate administrativ-teritorială.(2) A.N.R.S.C. decide retragerea licenței, la cererea titularului de licență, în următoarele situații:a) ca urmare a încetării, de comun acord, a contractului de delegare a gestiunii serviciului/activităților licențiat/licențiate;b) ca urmare a modificării, prin act adițional, a obiectului contractului de delegare, în sensul eliminării serviciului/activității care face obiectul licenței;c) ca urmare a revocării hotărârii de dare în administrare a serviciului/activității care face obiectul licenței;d) ca urmare a modificării hotărârii de dare în administrare, în sensul retragerii dreptului de a presta serviciul/activitatea care face obiectul licenței;e) în cazul deschiderii procedurii de faliment.(3) În termen de maximum 30 de zile de la apariția situației nou-create, titularul licenței are obligația să transmită la A.N.R.S.C. cererea de retragere a licenței, conform modelului din anexa nr. 4, însoțită de documentele justificative care au stat la baza acestei solicitări.(4) În cazul în care titularul licenței nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), A.N.R.S.C. poate decide din proprie inițiativă retragerea licenței.  +  Articolul 61A.N.R.S.C. decide retragerea licenței, din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de către instituțiile și autoritățile administrației publice centrale emitente ale autorizațiilor/avizelor/atestatelor necesare prestării serviciilor/ activităților licențiate, în următoarele situații:a) în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (5), art. 35 alin. (2), art. 57 lit. b) și art. 60 alin. (4) din prezentul regulament, după caz;b) în cazurile specificate în condițiile asociate licenței;c) în cazurile prevăzute în legile speciale care reglementează serviciul/activitățile licențiat/licențiate;d) în cazul în care licența a fost acordată condiționat de punerea în aplicare a unor dispoziții legale și/sau de prezentarea unor autorizații/avize/atestate pentru care există demersuri făcute, iar acestea nu au fost realizate și/sau obținute de la instituțiile publice competente;e) în cazul constatării unor date, acte, informații sau declarații neconforme cu realitatea prezentate în documentația de licențiere, pe baza cărora a obținut licența;f) în cazul în care titularul licenței nu răspunde la solicitarea A.N.R.S.C. de a furniza date și informații complete, inclusiv din evidențele contabile ale acestuia, cu privire la serviciile/ activitățile prestate ori evită răspunsul prin transmiterea altor informații decât cele solicitate și/sau invocă vreun motiv pentru a-și susține decizia da a refuza, total sau parțial, comunicarea respectivelor informații; g) în cazul în care titularul licenței suspendă/întrerupe prestarea serviciului/activităților licențiat/licențiate, iar decizia acestuia a afectat/afectează sănătatea publică, respectiv protecția mediului, constatată de către instituțiile și autoritățile publice abilitate;h) la sesizarea instituțiilor și autorităților competente ale administrației publice centrale privind retragerea autorizațiilor/ avizelor/atestatelor emise în legătură cu serviciul/activitatea care face obiectul licenței;i) în cazul rezilierii de către o autoritate contractantă a unui contract de delegare a gestiunii, ca urmare a încălcării în mod grav sau repetat de către operator a obligațiilor contractuale ce îi reveneau în cadrul contractului, încălcări ce au condus la încetarea anticipată a contractului, constatată de către o instanță judecătorească printr-o hotărâre rămasă definitivă;j) la expirarea termenului de suspendare a licenței, dacă situația creată nu se poate normaliza;k) în cazul în care titularul licenței a mai avut licența suspendată pentru aceeași abatere;l) la propunerea agenților constatatori ai A.N.R.S.C.;m) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de agenții constatatori ai A.N.R.S.C.;n) în cazul refuzului titularului de licență de a supune controlului sau de a pune la dispoziția agenților constatatori ai A.N.R.S.C. toate datele și informațiile solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control, fără nicio altă formalitate;o) în cazul refuzului titularului de licență de a preda, la expirarea contractului, bunurile de retur puse la dispoziție de autoritatea contractantă și/sau bunurile de retur realizate de operator în conformitate cu programele de investiții asumate prin contractul de delegare, fără nicio altă formalitate;p) în cazul deschiderii procedurii de faliment.  +  Articolul 62(1) Retragerea licenței din propria inițiativă a A.N.R.S.C. atrage revocarea hotărârii de dare în administrare sau, după caz, rezilierea contractului/contractelor de delegare a gestiunii și conduce la organizarea unei/unor noi proceduri de atribuire a serviciului/activității.(2) În situația prevăzută la alin. (1), operatorii/operatorii regionali au obligația, în conformitate cu dispozițiile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să asigure, la solicitarea autorităților administrației publice locale implicate, continuitatea furnizării/ prestării serviciilor/activităților până la data desemnării unui nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în condițiile prevăzute în hotărârea de dare în administrare sau, după caz, în contractul/contractele de delegare a gestiunii.  +  Articolul 63Propunerea de retragere a licenței se evaluează de către comisia de licențiere în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 64Ordinul președintelui A.N.R.S.C. de retragere a licenței se transmite operatorului/operatorului regional în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii și se publică pe pagina web a A.N.R.S.C.  +  Capitolul VII Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 65(1) Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea și menținerea licențelor este prezentată în anexa nr. 6 la prezentul regulament. Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se ajustează periodic prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., în funcție de evoluția indicelui prețului de consum total, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pentru modificarea licențelor, respectiv a condițiilor asociate licenței, A.N.R.S.C. nu percepe tarife.  +  Articolul 66(1) Începând cu anul al doilea de valabilitate a licenței, titularul va achita un tarif anual de menținere egal cu valoarea tarifului pentru acordarea licenței.(2) Tariful anual de menținere a licenței se datorează, în condițiile prevăzute la alin. (1), începând cu data de întâi a lunii în care s-a eliberat licența. Plata tarifului de menținere se va efectua în tranșe trimestriale egale, având ca termen-limită data de 20 a primei luni din trimestrul curent, pentru trimestrul precedent.(3) Întârzierea în achitarea obligațiilor de plată datorate bugetului A.N.R.S.C. atrage perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, denumite generic accesorii, similare celor prevăzute pentru obligațiile la bugetul general consolidat, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Ordinea stingerii obligațiilor de plată datorate bugetului A.N.R.S.C. reprezentând tarif de menținere a licenței, precum și a accesoriilor aferente este cea prevăzută de Codul de procedură fiscală.  +  Articolul 67Încasările realizate din aplicarea tarifelor prevăzute în prezentul regulament se fac venit la bugetul A.N.R.S.C. și nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată.  +  Articolul 68(1) Licențele acordate de A.N.R.S.C. înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament își păstrează valabilitatea.(2) Prevederile prezentului regulament referitoare la modificarea licenței sau condițiilor asociate licenței, respectiv la suspendarea sau retragerea licenței sunt aplicabile și pentru titularii care dețin licențe acordate de A.N.R.S.C. înainte de intrarea în vigoare a acestuia.(3) Documentațiile de licențiere transmise la A.N.R.S.C. până la intrarea în vigoare a prezentului regulament se analizează și se evaluează conform criteriilor prevăzute în Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 69Licențele nu pot fi transferate în întregime sau în parte. Orice transfer efectuat este nul de drept și conduce la retragerea imediată a licenței.  +  Articolul 70Trecerea de la o clasă de licențiere la alta se poate face numai prin solicitarea și, respectiv, acordarea, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, a unei noi licențe.  +  Articolul 71(1) Acordarea licențelor nu îi exonerează pe titularii licențelor de îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ce le revin, prevăzute în legislația aplicabilă domeniului reglementat pentru serviciile/activitățile prestate. (2) Aplicarea și/sau plata oricărei amenzi contravenționale nu limitează în niciun fel dreptul A.N.R.S.C. de a suspenda/retrage licența în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 72Anexele nr. 1 a)-1 d), 2 a), 2 b) și 3-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1 a)la regulament
  CERERE
  pentru acordarea licenței
  (model pentru serviciile/activitățile de alimentare cu apă și de canalizare)
  Către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) .................. (prenumele și numele) ..............., în calitate de reprezentant legal al .......................... (denumirea operatorului/operatorului regional) .................................., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................................., cu sediul social în ........................................ (denumirea comunei/orașului/municipiului/sectorului, strada, nr., județul) ....................., telefon ....................., fax ........................, e-mail ........................., solicit acordarea licenței clasa ...... pentru:(Se completează după caz.)1. serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ......................................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);2. serviciul public de alimentare cu apă, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ........................................................ (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);3. serviciul public de canalizare, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ......................................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.)și/sau, în cazul în care operatorul/operatorul regional prestează în vreo unitate administrativ-teritorială doar una sau o parte dintre activitățile specifice serviciului, se completează cu fiecare activitate prestată:4. activitatea de ....................................... (Se trece denumirea activității specifice serviciului de alimentare cu apă.), în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ...................................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);5. activitatea de .............. (Se trece denumirea activității specifice serviciului de canalizare.), în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ......................................... (Se trece fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.)
  Data ....................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  NOTĂ:Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice acordă o singură licență pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în situația în care operatorul/operatorul regional furnizează/prestează atât serviciul de alimentare cu apă potabilă, cât și serviciul de canalizare.
   +  Anexa nr. 1 b)la regulament
  CERERE
  pentru acordarea licenței
  (model pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate)
  Către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) ........................ (prenumele și numele) ................., în calitate de reprezentant legal al ................................... (denumirea operatorului/operatorului regional) ......................................, având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................................., cu sediul social în ....................................... (denumirea comunei/orașului/municipiului/sectorului, strada, nr. , județul) ...................., telefon ......................., fax ...................................., e-mail ...................................., solicit acordarea licenței clasa .... pentru serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ......................................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.).
  Data .....................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 1 c)la regulament
  CERERE
  pentru acordarea licenței
  (model pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților)
  Către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) ................. (prenumele și numele) ..............., în calitate de reprezentant legal al ............................. (denumirea operatorului/operatorului regional) ..........................................., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................................., cu sediul social în ....................................................... (denumirea comunei/orașului/municipiului/sectorului, strada, nr., județul) .................., telefon ........................., fax .........................., e-mail ..........................., solicit acordarea licenței clasa .... pentru activitatea de:(Se completează după caz.)1. colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ................................ (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);2. operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice, din următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ................................ (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.); 3. transferul deșeurilor municipale în stații de transfer, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase și/sau la instalațiile integrate de tratare, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare și al biodeșeurilor la instalațiile de compostare și/sau de digestie anaerobă, provenite din următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale .................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);4. sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, provenite din următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ........................ (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);5. tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare, inclusiv transportul reziduurilor la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, provenite din următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ................................. (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);6. tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă, inclusiv transportul materialului semisolid igienizat și stabilizat la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, provenite din următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ................................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);7. tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalațiile de tratare mecano-biologică și/sau în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, provenite din următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ........................ (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);8. tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență energetică ridicată, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din incinerare la depozitele de deșeuri, provenite din următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ..................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);9. eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, precum și a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la depozitele de deșeuri nepericuloase, provenite din următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ........... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);10. măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și ale deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ..................................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);11. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale .................. (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);12. dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al unității administrativ-teritoriale, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ..................... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.).
  Data ....................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  NOTĂ:Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice acordă o singură licență pentru serviciul de salubrizare a localităților în situația în care operatorul/operatorul regional prestează cel puțin activitățile care au ca obiect colectarea separată a deșeurilor municipale, măturatul căilor publice și deszăpezirea.
   +  Anexa nr. 1 d)la regulament
  CERERE
  pentru acordarea licenței
  (model pentru serviciul de iluminat public)
  Către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) ................... (prenumele și numele) ....................., în calitate de reprezentant legal al ................................ (denumirea operatorului/operatorului regional) ........................................., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................................., cu sediul social în ........................................ (denumirea comunei/orașului/municipiului/ sectorului, strada, nr. , județul) ................., telefon ........................., fax ......................, e-mail .........................., solicit acordarea licenței clasa .... pentru serviciul de iluminat public, în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale ......................................... (Se trece fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.).
  Data ......................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 2 a)la regulament
  CERERE
  pentru modificarea licenței
  (model în situația modificării datelor de identificare și/sau a formei juridice)
  CătreAutoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) ....................... (prenumele și numele)........................., în calitate de reprezentant legal al ........................... (denumirea operatorului/operatorului regional) ..........................., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................................., cu sediul social în ................................................ (denumirea comunei/orașului/municipiului/ sectorului, strada, nr., județul)..............., telefon ................................., fax .............................., e-mail ........................................., solicit modificarea următoarei/următoarelor licențe:(Se completează după caz.)1. Licența clasa .... nr. ..........din.........................pentru..................... (Se completează cu denumirea serviciului/activității.)2. ....3. ....În susținerea cererii, anexez certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
  Data ................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 2 b)la regulament
  CERERE
  pentru modificarea licenței
  (model pentru prelungirea termenului de valabilitate al licenței)
  CătreAutoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) ............... (prenumele și numele) ................., în calitate de reprezentant legal al ................... (denumirea operatorului/operatorului regional) ........................, având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ........................., cu sediul social în ...................................... (denumirea comunei/orașului/municipiului/ sectorului, strada, nr., județul) ..............., telefon ..........................., fax ..............................., e-mail ............................., ca urmare a prestării serviciului/activităților atribuit/atribuite pe o durată mai mare decât cea de valabilitate a licenței, solicit modificarea următoarei/ următoarelor licențe:(Se completează după caz.)1. Licența clasa .... nr. ..........din.........................pentru..................... (Se completează cu denumirea serviciului/activității.)2. ....3. ....
  Data ................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 3la regulament
  CERERE
  pentru modificarea condițiilor asociate licenței
  CătreAutoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) ............... (prenumele și numele) ..............., în calitate de reprezentant legal al ................... (denumirea operatorului/operatorului regional) ..........................., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ............................., cu sediul social în ........................................... (denumirea comunei/orașului/ municipiului/sectorului, strada, nr., județul) ..............., telefon .........................., fax ................................, e-mail ..............................., solicit:(Se completează după caz.)1. modificarea condițiilor asociate Licenței clasa ....... nr. .............. din....................... pentru ................... (Se completează cu denumirea serviciului/activității.) ..................................., ca urmare a extinderii prestării serviciului/activității în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale....... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);2. modificarea condițiilor asociate Licenței clasa ....... nr. ............. din ....................... pentru .................. (Se completează cu denumirea serviciului/activității.) ..........................., ca urmare a prelungirii prestării serviciului/activității în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale....... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.);3. modificarea condițiilor asociate Licenței clasa ....... nr. ..............din.......................pentru................... (Se completează cu denumirea serviciului/activității.) ............................., ca urmare a restrângerii prestării serviciului/activității în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale....... (Se trec fiecare municipiu/oraș/comună și județul de care aparține.).
  Data ................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 4la regulament
  CERERE
  pentru retragerea licenței
  (în cazul în care titularul prestează serviciul/activitatea într-o singură unitate administrativ-teritorială)
  CătreAutoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) ................. (prenumele și numele) ..............., în calitate de reprezentant legal al .................. (denumirea operatorului/operatorului regional) ........................., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................., cu sediul social în ......................................... (denumirea comunei/orașului/ municipiului/sectorului, strada, nr., județul) ..............., telefon ............................, fax ........................, e-mail ............................, solicit retragerea următoarei/următoarelor licențe:(Se completează după caz.)1. Licența clasa ...... nr. ............. din .....................pentru ..................... (Se completează cu denumirea serviciului/activității.)2. ....3. ....ca urmare a .............. (se trece, după caz: încetării, de comun acord, a contractului de delegare; modificării, prin act adițional, a obiectului contractului de delegare, în sensul eliminării serviciului/activității care face obiectul licenței; revocării hotărârii de dare în administrare a serviciului/activității care face obiectul licenței; modificării hotărârii de dare în administrare, în sensul retragerii dreptului de a presta serviciul/activitatea care face obiectul licenței; deschiderii procedurii de faliment).
  Data ................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 5la regulament
  Formular^1 de exprimare a consimțământului
  ^1 Exprimarea consimțământului conform prezentului formular nu îngrădește dreptul solicitantului de a transmite la A.N.R.S.C. orice document pe care îl consideră necesar, dintre cele emise de alte entități publice, în vederea soluționării cu celeritate a cererii de licențiere depuse la A.N.R.S.C.Către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități PubliceSubsemnatul(a) ...................... (prenumele și numele) ..............., în calitate de reprezentant legal al........................... (denumirea operatorului/operatorului regional) ............................................, în temeiul legislației în vigoare, consimt ca Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) să solicite organelor abilitate următoarele documente ....................... (Se vor menționa care sunt acestea.), în vederea acordării licenței clasa ... pentru serviciul/activitatea de ........................... în următoarea/următoarele unitate/unități administrativ-teritorială/administrativ-teritoriale: ........................... .Înțeleg că, în situația în care documentele vor fi solicitate instituțiilor emitente prin intermediul A.N.R.S.C., conform prezentului consimțământ, termenul de analiză și soluționare a cererii de licență se va prelungi în mod corespunzător cu perioada necesară răspunsului acestora.Am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal din documentația de licențiere vor fi prelucrate de A.N.R.S.C., în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările și completările ulterioare, și că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezentul formular, beneficiind de toate drepturile care decurg din actul normativ anterior menționat.Consimțământul este valabil până la exercitarea dreptului de opoziție. Acest drept poate fi exercitat printr-o cerere datată, semnată și depusă sau transmisă în format hârtie la adresa: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, str. Lucian Blaga nr. 4, sectorul 3, București, codul poștal 031072, sau în format electronic la adresa de e-mail publicată pe site-ul A.N.R.S.C. ori prin intermediul unui portal pus la dispoziție de A.N.R.S.C. în acest scop.
  Data ................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura^2
  ^2 Formularul poate fi semnat cu semnătură electronică sau olografă.
   +  Anexa nr. 6la regulament
  TARIFE
  pentru acordarea și menținerea licențelor
  Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor sunt cele din tabelul următor:
  Nr. crt.Serviciul/ActivitateaValoare tarif (lei)
  Clasa 1Clasa 2Clasa 3
  1.Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare39.90017.7502.150
  2.Serviciul public de alimentare cu apă26.70013.5001.780
  3.Captarea și transportul apei brute17.7508.9001.270
  4.Tratarea apei brute10.8005.6001.700
  5.Transportul și înmagazinarea apei potabile11.7005.900840
  6.Distribuția apei potabile11.7005.900840
  7.Serviciul public de canalizare16.1005.6001.110
  8.Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare8.1002.850570
  9.Epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar8.1002.850570
  10.Colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora 3.4501.350570
  11.Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare3.4501.350570
  12.Evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților3.4501.350570
  13. Serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate2.5001.000500
  14.Serviciul public de salubrizare a localităților52.95026.7002.690
  15.Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat35.45017.6502.150
  16.Operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice8.0004.000600
  17.Transferul deșeurilor municipale în stații de transfer8.0004.000600
  18.Sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare14.1507.100900
  19.Tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de compostare10.6505.450900
  20.Tratarea anaerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalații de digestie anaerobă10.6505.450900
  21.Tratarea deșeurilor municipale cu potențial energetic în instalații de incinerare cu eficiență energetică ridicată10.6505.450900
  22.Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în instalații de tratare mecano-biologică și/sau în instalații integrate de tratare15.0007.5001.000
  23.Eliminarea, prin depozitare, a deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase17.6508.9001.780
  24.Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate12.5006.350920
  25.Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț14.3007.2001.110
  26.Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea17.6508.9001.430
  27.Serviciul de iluminat public local52.95021.4003.520
   +  Anexa nr. 7la regulament
  INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
  Indicatorii economico-financiari realizați, conform situațiilor financiare închise în ultimele 3 luni anterioare transmiterii cererii de licențiere, din prestarea tuturor serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), inclusiv a celor noi atribuite și/sau nelicențiate, se vor prezenta conform modelului din tabelul următor:
  Nr. crt.IndicatoriUltimele 3 luni
  luna (n-2)luna (n-1)luna *n
  1Venituri proprii înregistrate din prestarea serviciului/activităților (lei)
  2**Valoarea contribuției datorate la bugetul A.N.R.S.C. (lei)
  3Declarații depuse privind contribuția datorată la bugetul A.N.R.S.C. (DA/NU)
  4Obligații de plată totale restante către bugetul A.N.R.S.C., din care: (lei)
  4.1Obligații de plată restante din contribuția datoratăîn ultimele 3 luni
  în ultimii 5 ani
  4.2Obligații de plată restante din tariful de menținere a licenței
  *n - ultima lună închisă financiar, anterioară datei transmiterii cererii de licențiere.** Valoarea contribuției se calculează conform prevederilor din ordinul președintelui A.N.R.S.C. privind modalitatea de achitare și cuantumul contribuției datorate la bugetul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice în vigoare.

  Data ................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
   +  Anexa nr. 8*)la regulament*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.-----