ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 26 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 7 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Apărării Naţionale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naţionale, potrivit prevederilor legii şi strategiei de securitate naţionala, pentru garantarea suveranităţii, independentei şi unităţii statului, integrităţii teritoriale a tarii şi democraţiei constituţionale. (2) Ministerul Apărării Naţionale are personalitate juridică. (3) Ministerul Apărării Naţionale are sediul în municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 3-5 sectorul 5. (4) Ministerul Apărării Naţionale răspunde în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii pentru modul de aplicare a prevederilor Constituţiei, a celorlalte acte normative în vigoare, a hotărârilor Guvernului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, precum şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 2Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin Ministerul Apărării Naţionale cooperează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu autorităţi publice autonome, cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu agenţi economici.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naţionale este organizat în structuri centrale.  +  Articolul 4 (1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, subordonate ministrului apărării naţionale, sunt: Departamentul pentru Integrare Euroatlantica şi Politica de Apărare, Departamentul pentru Relaţii cu Parlamentul, Armonizare Legislativă şi Relaţii Publice, Departamentul pentru Armamente, Statul Major General, Inspectoratul Ministerului Apărării Naţionale, Secretariatul General, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, Direcţia Management Resurse Umane, Direcţia Financiar-Contabila şi Direcţia Audit Intern. (2) În subordinea ministrului apărării naţionale mai funcţionează: consilierii ministrului, consilierul diplomatic, Cabinetul ministrului şi Corpul de control al ministrului. (3) Direcţia Instanţelor Militare şi Secţia Parchetelor Militare se subordonează ministrului apărării naţionale numai în ceea ce priveşte aspectele stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, ministrului justiţiei şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (4) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale au în compunere, după caz, direcţii, servicii, secţii, birouri şi compartimente. (5) Pentru executarea conducerii structurilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) sunt prevăzute în statele de organizare funcţiile corespunzătoare. (6) Structura organizatorică şi numărul de posturi ale ministerului se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale are în subordine statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamente, direcţii, instituţii militare de învăţământ, instituţii de cercetare, formaţiuni şi alte structuri.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Apărării Naţionale este condus şi reprezentat de ministrul apărării naţionale. (2) În exercitarea conducerii ministrul apărării naţionale este ajutat de secretarii de stat şi de şeful Statului Major General. (3) La nivelul ministrului apărării naţionale se constituie Colegiul Ministerului Apărării Naţionale şi Consiliul de Planificare a Apărării, cu rol consultativ şi, respectiv, deliberativ. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 7 (1) În exercitarea competentelor conferite de lege ministrul apărării naţionale emite ordine şi instrucţiuni. (2) Secretarii de stat, inspectorul general, secretarul general, directorul general şi şefii de direcţii emit dispoziţii şi instrucţiuni, potrivit competentelor specifice. (3) Şeful Statului Major General emite ordine cu caracter militar, dispoziţii şi instrucţiuni, potrivit domeniilor de competenţa.  +  Articolul 8Pe timpul absentei ministrului apărării naţionale conducerea Ministerului Apărării Naţionale se exercită de către un secretar de stat desemnat de acesta.  +  Capitolul 3 Atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale  +  Articolul 9 (1) Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii specifice: a) analizează şi propune Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi Guvernului României măsurile care se impun pentru asigurarea capacităţii de apărare a tarii; b) aduce la îndeplinire măsurile adoptate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii şi de Guvernul României care privesc armata; c) răspunde de capacitatea de lupta a armatei; d) înfiinţează, desfiinţează, disloca şi redisloca unităţi, în timp de pace, până la esalonul brigada exclusiv; e) elaborează proiectele de acte normative privind apărarea naţionala şi asigura armonizarea acestora cu legislaţia din statele membre NATO; f) coordonează politica de integrare în NATO şi în Uniunea Europeană pentru structurile din subordine, întreţine şi dezvolta relaţiile de cooperare politico-militară cu celelalte state şi asigura reprezentarea armatei române în raporturile cu armatele statelor cu care România are relaţii diplomatice; g) conduce activitatea de informaţii, protecţie şi siguranţa militară; h) elaborează propunerile de buget pentru finanţarea armatei, răspunde de execuţia acestuia după aprobare şi asigura buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile; i) realizează planificarea apărării în limitele resurselor la dispoziţie; j) răspunde de pregătirea comandamentelor, instruirea efectivelor active şi în rezerva; k) conduce învăţământul militar; l) asigura ca în toate activităţile pe care le desfăşoară armata să fie respectate normele de protecţie a mediului, potrivit reglementărilor în vigoare; m) organizează şi conduce activitatea de relaţii publice a armatei; n) stabileşte modul de organizare, funcţionare şi competentele consiliilor de onoare şi ale consiliilor de judecată; o) conduce activitatea de logistica a armatei; p) răspunde de asistenţa medicală a efectivelor; r) asigura inzestrarea armatei cu armament, tehnica militară şi materiale; s) elaborează normele de inzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnica militară şi alte bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale, stabileşte normele privind planificarea materială şi financiară, decontarea, evidenta şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare structurilor subordonate; s) conduce, îndrumă şi coordonează activitatea de comerţ exterior privind importul şi exportul de produse cu destinaţie militară şi documentaţiile pentru acestea; t) aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii proprii şi urmăreşte executarea acestora la termenele stabilite; t) ia măsurile ce se impun, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru rechizitionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice la prestări de servicii, potrivit nevoilor armatei; u) elaborează regulamente şi instrucţiuni cu caracter militar necesare personalului armatei; editează publicaţii în domeniile de activitate ale armatei; v) conduce activitatea de cercetare şi proiectare din structurile subordonate; w) conduce inspecţiile, controalele şi auditul intern în toate structurile armatei. (2) Ministerul Apărării Naţionale îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Capitolul 4 Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale  +  Articolul 10Departamentul pentru Integrare Euroatlantica şi Politica de Apărare coordonează procesul de integrare euroatlantica şi dezvoltare a relaţiilor militare internaţionale, răspunde de aplicarea politicii de apărare, asigura planificarea integrată a apărării şi conduce activitatea de cercetare ştiinţifică în aria sa de responsabilitate.  +  Articolul 11Departamentul pentru Relaţii cu Parlamentul, Armonizare Legislativă şi Relaţii Publice asigura relaţiile cu Parlamentul, cu alte autorităţi publice şi organizaţii neguvernamentale, coordonează activitatea legislativă, susţine proiectele de legi în Parlament, îndrumă procesul de armonizare a prevederilor actelor normative din domeniul apărării cu cele ale statelor membre NATO şi ale Uniunii Europene, conduce activităţile care privesc relaţiile publice şi cercetarea ştiinţifică în aria sa de responsabilitate.  +  Articolul 12Departamentul pentru Armamente răspunde de achiziţiile de tehnica militară şi conduce activitatea de cercetare ştiinţifică în aria sa de responsabilitate.  +  Articolul 13Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este şi şef al departamentului, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 14 (1) Statul Major General asigura conducerea militară a armatei, răspunde de capacitatea de lupta a acesteia, aduce la îndeplinire programele de integrare euroatlantica şi cooperare politico-militară pentru structurile proprii şi conduce activitatea de cercetare ştiinţifică în aria sa de responsabilitate. (2) Statul Major General este condus de şeful Statului Major General, numit pe o perioadă de 4 ani de Preşedintele României, la propunerea ministrului apărării naţionale, cu avizul primului-ministru. (3) Şeful Statului Major General este militarul cu rangul cel mai înalt din armata. (4) La nivelul şefului Statului Major General se constituie Comitetul Sefilor Statelor Majore, cu rol deliberativ. Organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 15 (1) Inspectoratul Ministerului Apărării Naţionale este structura prin care ministrul apărării naţionale îşi exercită atribuţiile specifice de control şi evaluare a activităţilor desfăşurate în armata. (2) Inspectoratul organizează şi conduce activităţile de protecţie a muncii şi a mediului, de supraveghere tehnica şi de metrologie. (3) Inspectoratul este condus de inspectorul general, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 16 (1) Secretariatul General conduce direcţiile şi serviciile subordonate, coordonează direcţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale şi asigură realizarea lucrărilor de secretariat, administrative şi de protocol la nivelul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Secretariatul General este condus de secretarul general, care este funcţionar public, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 17 (1) Direcţia Generală de Informaţii a Apărării este structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale care răspunde de obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea informaţiilor şi datelor referitoare la factorii de risc şi ameninţare externi şi interni, militari şi nonmilitari care pot afecta siguranţa naţionala, de elaborarea conceptiei privind realizarea securităţii informaţiilor şi activităţii criptografice şi de asigurarea informaţiilor geografice necesare armatei. (2) Direcţia Generală de Informaţii a Apărării este condusă de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării naţionale. (3) Funcţia de director general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării se asimilează din punct de vedere al salarizarii cu funcţia de subsecretar de stat. (4) Personalul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale în domeniul militar. (5) Unele categorii de tehnica şi bunuri specifice se achiziţionează prin structuri specializate proprii, pe bază de contract, cu parteneri interni sau externi.  +  Articolul 18Direcţia Management Resurse Umane este structura specializată în elaborarea politicilor, strategiilor şi reglementărilor în domeniul managementului resurselor umane profesionalizate - posturi, personal, salarizare.  +  Articolul 19Direcţia Financiar-Contabila este structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale prin care se asigura îndeplinirea sarcinilor economice şi financiar-contabile ce revin ministrului în calitate de ordonator principal de credite.  +  Articolul 20Direcţia Audit Intern este structura specializată destinată executării verificărilor de tip endogen şi expost asupra administrării patrimoniului şi utilizării banului public pe criterii de eficienta, eficacitate şi economicitate.  +  Articolul 21Şefii direcţiilor subordonate ministrului apărării naţionale se numesc de către acesta.  +  Capitolul 5 Personalul Ministerului Apărării Naţionale  +  Articolul 22Personalul Ministerului Apărării Naţionale este format din militari şi civili.  +  Articolul 23 (1) În efectivele structurilor operative ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale structurilor subordonate acestuia nu sunt incluse: a) efectivele Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării şi ale unităţilor subordonate. Finanţarea lor se realizează din fonduri bugetare aprobate cu aceasta destinaţie. Modul de planificare, evidenta şi utilizare a fondurilor necesare se stabileşte de ministrul apărării naţionale, similar reglementărilor privind cheltuielile operative; b) cadrele militare care îşi desfăşoară activitatea în alte structuri ale administraţiei publice centrale de specialitate, alte organe centrale şi unităţi bugetare, precum şi în cele subordonate acestora. Finanţarea lor se asigura în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) personalul militar şi civil din structurile finanţate de la alte capitole bugetare decât "Apărare naţionala" din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi cel din structurile care se finanţează integral din venituri extrabugetare; d) militarii în termen aflaţi în bazele de instrucţie, în primele 4 luni de la încorporare. Finanţarea lor se face din bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Evidenta efectivelor menţionate la lit. a)-d) se tine separat.  +  Articolul 24Ministerul Apărării Naţionale asigura, potrivit legii, asistenţa medicală şi protecţia socială a personalului din subordine, inclusiv pentru cel în rezerva şi în retragere, familiilor şi urmaşilor acestuia, precum şi drepturile la pensie ale cadrelor militare.  +  Articolul 25 (1) Cadrele militare în rezerva şi retragere şi familiile acestora, precum şi personalul civil din armata beneficiază, ca măsura de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale în folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoana şi a altor amenajări recreative şi sportive. (2) Personalul civil beneficiază de folosirea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie, potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 26Celelalte drepturi şi obligaţii ale personalului militar şi civil sunt prevăzute de lege şi de alte acte normative.  +  Capitolul 6 Dispoziţii comune  +  Articolul 27În cadrul Ministerului Apărării Naţionale se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 28Atribuţiile structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale se aproba prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 29Ministerul Apărării Naţionale îşi organizează propriul sistem de formare şi perfecţionare a personalului militar, integrat în învăţământul naţional.  +  Articolul 30 (1) Ministerul Apărării Naţionale are reţea sanitară proprie, cămine de garnizoana, amenajări sportive şi recreative, sanatorii, case de odihnă, cabane de instrucţie, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, organe de presa. (2) În subordinea Ministerului Apărării Naţionale funcţionează următoarele instituţii de interes naţional: Muzeul Militar Naţional, Biblioteca Militară Naţionala şi Cercul Militar Naţional. (3) Ministerul Apărării Naţionale poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, agenţii, formaţii cultural-artistice, cluburi şi asociaţii sportive. (4) În subordinea sau în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale pot funcţiona unităţi şi formaţiuni stabilite prin hotărâre a Guvernului, finanţate integral sau parţial din venituri extrabugetare.  +  Articolul 31Ministerul Apărării Naţionale asigura personalul propriu şi tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum şi pentru cazuri de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 32 (1) Ministerul Apărării Naţionale dispune de un parc propriu de autovehicule, dimensionat conform statelor de organizare, de sisteme şi mijloace de transmisiuni şi informatica, precum şi de alte tipuri de tehnica şi materiale stabilite prin normele de inzestrare. (2) Carburanţii şi lubrifianţii pentru tehnica de lupta neinmatriculata sunt exceptaţi de la plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice.  +  Articolul 33Ministerul Apărării Naţionale administrează patrimoniul aflat în dotare, putând sa închirieze bunuri care fac parte din acesta sau să le valorifice în alt mod, în funcţie de regimul lor juridic. Sumele încasate se vor retine ca mijloace extrabugetare pentru acoperirea unor cheltuieli materiale şi de capital.  +  Articolul 34 (1) Ministerul Apărării Naţionale poate angaja şi executa, la cerere, prin unităţile sale, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Sumele încasate din prestările de servicii vor fi reţinute integral de Ministerul Apărării Naţionale ca venituri extrabugetare şi se vor utiliza pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. (2) Ministerul Apărării Naţionale prestează şi servicii cu caracter obligatoriu, prevăzute prin lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgenta, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 35Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor în Ministerul Apărării Naţionale se asigura astfel: de la bugetul de stat; din mijloace extrabugetare; fondurile primite cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale; din alte surse legal constituite.  +  Articolul 36Ministerul Apărării Naţionale are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la agenţii economici şi de la oricare alte persoane juridice sau persoane fizice date, informaţii ori documente necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale. Nerespectarea prezentei prevederi legale atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 37Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 15 iunie 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca-------