ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 1 februarie 2001pentru modificarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(2) Condiţiile de desfăşurare a acestor examene se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei."2. Litera b) a articolului 33 va avea următorul cuprins:"b) propune ministrului justiţiei, în vederea aprobării, numărul necesar de birouri de executori judecătoreşti;"3. Litera c) a articolului 33 va avea următorul cuprins:(c) propune spre aprobare ministrului justiţiei onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti;"4. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 63 vor avea următorul cuprins:"(2) Executorii judecătoreşti în funcţie, care nu optează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc, vor fi transferati în interesul serviciului în alte funcţii din subordinea Ministerului Justiţiei, pentru care îndeplinesc condiţiile cerute de lege. (3) Executorii judecătoreşti în funcţie, care nu au 2 ani de activitate în aceasta calitate la data începerii activităţii birourilor executorilor judecătoreşti conform art. 67 alin. (3), devin executori judecătoreşti stagiari la data angajării lor într-un astfel de birou."5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) În termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi executorii judecătoreşti vor proceda la constituirea Camerelor executorilor judecătoreşti şi a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. (2) În termen de 30 de zile de la constituirea Camerelor executorilor judecătoreşti şi a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti Congresul Uniunii va adopta Statutul profesiei de executor judecătoresc."6. Alineatul (1) al articolului 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) La data începerii activităţii birourilor de executori judecătoreşti potrivit art. 67 alin. (3) birourile de executori judecătoreşti de pe lângă judecătorii şi tribunale îşi încetează activitatea."7. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - La data începerii activităţii birourilor de executori judecătoreşti potrivit art. 67 alin. (3) se abroga prevederile art. 138 şi 139 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile referitoare la salarizarea executorilor judecătoreşti din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiu------------