ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 11 ianuarie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedura urgenta a unor fapte penale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art 9. - Comercializarea neautorizata a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la 2 la 4 luni."2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Executarea fără autorizaţie a oricărei operaţiuni de recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului sau etanului lichid constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei sau cu închisoare contravenţională de la 4 la 6 luni."3. Articolul 16 se abroga.4. După articolul 16 se introduce articolul 16^1 cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - Amenzile contravenţionale aplicate potrivit art. 9 şi 12, neachitate în termenul legal, pot fi transformate, potrivit legii, în închisoare contravenţională, dispoziţiile Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii nefiind aplicabile."  +  Articolul 2Articolul 209 din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera a) a alineatului 3 va avea următorul cuprins:"a) ţiţei, produse petroliere, gazolina, condensat, etan lichid sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna;"2. După alineatul 4 se introduce un alineat, care devine alineatul 5, cu următorul cuprins:"În cazul prevăzut la alin. 3 lit. a) este considerată tentativa şi efectuarea de săpături pe terenul aflat în apropierea conductei de transport al ţiţeiului, produselor petroliere, gazolinei, condensatului, etanului lichid sau gazelor naturale, precum şi deţinerea, în acele locuri sau în apropierea depozitelor, cisternelor sau vagoanelor-cisterna, a stuturilor, instalaţiilor sau a oricăror alte dispozitive de prindere ori de perforare."  +  Articolul 3Urmărirea penală şi judecarea infracţiunii prevăzute la art. 209 alin. 3 lit. a) din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se fac în procedura urgenta potrivit dispoziţiilor Legii nr. 83/1992 privind procedura urgenta de urmărire şi judecare pentru unele infracţiuni de corupţie.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministru de interne,Ioan RusMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie────────────