ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, denumita în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (2) La data infiintarii Autorităţii Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi încetează activitatea. (3) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, bd Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1. (4) Autoritatea aplica politicile şi elaborează strategiile în domeniul promovării drepturilor copilului, îngrijirii şi protecţiei copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi în domeniul adopţiei şi preia în acest sens atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului prevăzute de actele normative în vigoare. (5) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii se asigura de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie, Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi a programelor de reforma în domeniul protecţiei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie; b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor; c) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz, precum şi a serviciilor publice în domeniul protectei drepturilor copilului, inclusiv prin adopţie; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern; e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, controlul respectării aplicării acestora, precum şi al activităţilor instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, care sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi sunt salarizaţi potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare. (2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite. (3) În structura Autorităţii funcţionează un secretar general, funcţionar public, numit în condiţiile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) Personalul Autorităţii se încadrează potrivit legii. (2) Salariul de baza al personalului Autorităţii, încadrat pe funcţii de execuţie de specialitate sau pe funcţii de execuţie de specialitate specifice, după caz, se stabileşte potrivit pct. I lit. B şi pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Secretarul de stat este şi preşedintele Comitetului Roman pentru Adoptii. (2) În lipsa secretarului de stat prerogativele preşedintelui Comitetului Roman pentru Adoptii sunt preluate de subsecretarul de stat. (3) Autoritatea asigura activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii şi îl reprezintă în faţa instanţelor de judecată.  +  Articolul 7 (1) În structura Autorităţii şi în subordinea directa a secretarului de stat se organizează şi funcţionează Corpul de control şi audit. (2) Corpul de control şi audit are următoarele drepturi şi atribuţii principale: a) asigura controlul asupra modului în care sunt respectate şi promovate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) are drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire şi asigura protecţia unui copil; în acest scop organele de poliţie au obligaţia sa sprijine personalul Corpului de control şi audit; c) constata natura activităţilor care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al Autorităţii, stabileşte sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile şi a răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul Corpului de control şi audit îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător; d) întocmeşte rapoarte de control şi face propuneri de sancţionare, în condiţiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare secretarului de stat al Autorităţii; e) asigura activitatea de audit în cadrul Autorităţii, potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) În îndeplinirea atribuţiilor de control care îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţa, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie personalului Autorităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.  +  Articolul 8 (1) Pe lângă secretarul de stat funcţionează Consiliul de coordonare, cu rol consultativ, având în componenta sa reprezentanţi ai unor ministere şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi un reprezentant al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România. (2) Consiliul de coordonare asigura cooperarea dintre instituţiile şi organizaţiile ce îl compun, în vederea realizării obiectivelor Autorităţii. (3) Atribuţiile şi componenta Consiliului de coordonare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.  +  Capitolul 2 Programe de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului  +  Articolul 9În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la: a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor tuturor copiilor; b) asigurarea funcţionarii adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi instituţii.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea poate finanta sau, după caz, cofinanta următoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protecţia copilului: a) programe specifice de implementare a strategiei naţionale în domeniul reformei sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea abandonului şi reintegrarea copilului în familie; b) programe de urgenta pentru depăşirea unor situaţii de criza, în vederea asigurării protecţiei şi îngrijirii copiilor, determinate fie de calamitati naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea protecţiei şi îngrijirii copiilor, precum şi, după caz, pentru intervenţii cu caracter umanitar; c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii. (2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale: a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor şi instituţiilor care asigura îngrijirea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului; b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului sau de activitate; c) formarea iniţială şi continua a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigura promovarea drepturilor copilului, îngrijirea şi protecţia copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, inclusiv prin adopţie; d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare; e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.  +  Articolul 11Programele de interes naţional se aproba prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritate.  +  Articolul 12 (1) Finanţarea sau, după caz, cofinantarea programelor de interes naţional se asigura din următoarele surse: a) bugetul de stat; b) credite externe rambursabile şi nerambursabile, din surse guvernamentale şi neguvernamentale; c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii; d) sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii.  +  Articolul 13 (1) În scopul finanţării programelor de interes naţional Autoritatea este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu: a) serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului; b) organismelor private autorizate, potrivit legii. (2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de convenţii încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.  +  Articolul 14Autoritatea este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes naţional din domeniul sau de activitate ce urmează să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau instituţii publice.  +  Articolul 15 (1) Sumele din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se stabilesc proporţional cu numărul copiilor cu handicap din numărul total al persoanelor cu handicap şi se aloca Autorităţii de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se aloca pentru unităţile şi serviciile prin care se realizează proiectele din cadrul programelor de interes naţional, pe baza convenţiilor încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 16 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Autoritatea va elabora metodologia de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional. (2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 3 Finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a copiilor la nivel local  +  Articolul 17Activitatea serviciilor şi instituţiilor publice care asigura protecţia copilului se finanţează din următoarele surse: a) contribuţii obligatorii ale consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată; criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul sau persoana majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii, cu avizul Ministerului Administraţiei Publice; b) sume alocate din bugetul Autorităţii, conform dispoziţiilor art. 10 şi 13; c) venituri proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit legii; d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.  +  Articolul 18 (1) Nivelul contribuţiilor prevăzute la art. 17 lit. a) se stabileşte pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Sumele prevăzute pentru activităţile de protecţie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judeţene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contribuţia lor la acest tip de activităţi nu este pe deplin acoperită. (3) Sumele corespunzătoare contribuţiei unităţilor administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul propriu al acestora şi se transfera direct serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene. (4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în bugetul propriu al consiliului judeţean. În cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti aceste sume se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judeţean şi consiliu local al sectoarelor municipiului Bucureşti va comunică Autorităţii, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, estimarea fondurilor necesare şi alocate pe anul următor pentru protecţia copilului.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19 (1) Copiilor cu handicap şi celor aflaţi în dificultate, internati în unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie, li se asigura îngrijire şi protecţie în condiţiile prevăzute la art. 7-22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată. (2) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, care asigura îngrijirea, asistenţa, recuperarea sau, după caz, reabilitarea copiilor cu handicap din cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se vor reorganiza în etape, după evaluarea situaţiei copilului cu handicap. (3) Instituţiile prevăzute la alin. (2) se vor reorganiza, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în centre de tip familial pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap şi handicap sever, centre de îngrijire de zi şi recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitării şi protecţiei drepturilor copilului, fără personalitate juridică. (4) Comisiile pentru protecţia copilului stabilesc, după caz, măsurile de protecţie prevăzute la art. 7-22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată, pentru copiii aflaţi în instituţiile, unităţile sau secţiile de spital prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituţiilor, secţiilor de spital şi a celorlalte unităţi de protecţie specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (5) Comisiile pentru protecţia copilului efectuează evaluarea sociomedicala a copiilor, inclusiv a celor aflaţi în unităţile sau secţiile de spital prevăzute la alin. (1) şi (2), şi recomanda comisiilor de expertiza încadrarea în gradul de handicap potrivit criteriilor de acordare a acestuia. (6) Evaluarea situaţiei sociale şi juridice a copiilor prevăzuţi la alin. (4), elaborarea programului de reintegrare sociofamiliala şi educaţională a acestora, precum şi a programului de recuperare a copilului cu handicap aflat în dificultate se realizează de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului. (7) Evaluarile şi programele realizate potrivit alin. (6) se aproba de comisia pentru protecţia copilului, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată.  +  Articolul 20 (1) Patrimoniul fostei Agenţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Autoritate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În condiţiile legii Autoritatea va prelua toate drepturile şi va fi ţinuta de toate obligaţiile fostei Agenţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.  +  Articolul 21Autoritatea asigura, în condiţiile legii, continuitatea proiectelor în derulare, iniţiate de fosta Agenţie Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului.  +  Articolul 22 (1) La data încetării activităţii fostei Agenţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului personalul acesteia se preia de Autoritate şi se considera transferat, în condiţiile legii. (2) Încadrarea pe posturile din cadrul Autorităţii a personalului preluat potrivit alin. (1) se face, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe bază de examen sau concurs, organizat în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin al secretarului de stat. (3) Personalului fostei Agenţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, declarat nereusit ori care nu participa la examenul sau concursul de selecţie, organizat potrivit alin. (2), îi încetează raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale legislaţiei muncii în vigoare.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare sintagma "Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie", sintagma "preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului", cu sintagma "secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie", iar sintagma "vicepreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului", cu sintagma "subsecretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie".  +  Articolul 24Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător: a) art. 12 alin. (1) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificările ulterioare; b) art. 3 alin. (3) şi (4), art. 4 alin. (3) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000; c) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atribuţiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.  +  Articolul 25 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 8 decembrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Acţiunile şi procedurile începute potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999 continua, până la finalizare, sub directa coordonare a Autorităţii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------