ORDIN nr. 297/663/1.038/3.496.413/919/127/2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului finanțelor, al directorului general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 297 din 20 februarie 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 663 din 20 februarie 2023
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.038 din 20 februarie 2023
 • DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR Nr. 3.496.413 din 20 februarie 2023
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 919 din 20 februarie 2023
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE Nr. 127 din 20 februarie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 20 februarie 2023  Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției de implementare POAD nr. 23.628/DIPOAD din 16.02.2023,în temeiul prevederilor art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul investițiilor și proiectelor europene, ministrul muncii și solidarității sociale, ministrul finanțelor, directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale emit prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului finanțelor, al directorului general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/ 91/2023 privind termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 20 ianuarie 2023, se modifică și de completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea verificării eligibilității beneficiarilor, instituțiile prevăzute la alin. (1), cele prevăzute la art. 25 alin. (4), (5) și (8) din Ordonanță, precum și Compania Națională «Poșta Română» - S.A., denumită în continuare C.N. Poșta Română - S.A., pun la dispoziția Serviciului de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, datele și informațiile necesare, după cum urmează: a) de către CNPP: listă CNP, nume, prenume pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanță, care au venit mai mic de 2.000 de lei;b) de către ANPIS: listă CNP, nume, prenume pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanță, care au venit mai mic de 2.000 de lei, precum și listă CNP, nume, prenume, adresă pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanță;c) de către Direcția Generală Pentru Evidența Persoanelor (DGEP), ca urmare a interogării fiecărui CNP menționat la lit. a) și b), se returnează: validitatea CNP și, după caz, CNP-ul actual, date privind statutul de persoană decedată, date privind statutul de persoană fără domiciliu în România, domiciliul, precum și CNP-ul cetățenilor români care au domiciliul sau, după caz, reședința stabilit/ă la adresa de domiciliu a persoanei interogate;d) de către C.N. Poșta Română - S.A.: id-urile locurilor de consum pentru care au fost anulate cardurile de energie de către C.N. Poșta Română - S.A., CNP-urile persoanelor care au declarat că și-au modificat adresa de domiciliu după generarea listei cu potențialii beneficiari, conform art. 3 alin. (1) pct. 12, CNP potențial beneficiar, CNP coabitanți ca urmare a completării declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 25 alin. (19) din Ordonanță, precum și, după caz, pentru persoanele pentru care se comunică rezultatul anchetei sociale prevăzute la art. 25 alin. (17) din Ordonanță. Declarațiile de propria răspundere și anchetele sociale se întocmesc doar pe locul de consum indicat în lista de la art. 3 alin. (1) pct. 12;e) de către Ministerul Finanțelor, denumit în continuare MF, și de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF: date privind veniturile pentru CNP-urile potențialilor beneficiari și ale coabitanților acestora;f) prin excepție de la lit. c), în cazul în care o persoană și-a stabilit reședința la o altă adresă decât cea de domiciliu, având valabilă o mențiune privind stabilirea reședinței, se returnează următoarele informații: validitatea CNP și, după caz, CNP-ul actual, date privind statutul de persoană decedată, date privind statutul de persoană fără domiciliu în România, adresa de reședință, precum și CNP-ul cetățenilor români care au domiciliul sau, după caz, reședința stabilit/ă la adresa de reședință a persoanei interogate;g) de la instituții care gestionează venituri dintre cele prevăzute la art. 25 alin. (8) din Ordonanță, inclusiv de la CNPP, date privind veniturile pentru CNP potențiali beneficiari și coabitanții acestora.2. La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Centrul de suport telefonic înregistrează solicitările primite, în format electronic, sub formă de tichete, prin intermediul platformei informatice puse la dispoziție de către STS. MMSS, DGEP, MIPE, ANAF și STS vor desemna reprezentanți pentru soluționarea sesizărilor din sfera de competență. Termenul de soluționare a sesizărilor este de 15 zile lucrătoare de la data la care tichetul a fost înregistrat.3. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care un CNP din lista transmisă de MMSS, prin CNPP și ANPIS, cuprinzând pensionari și persoane încadrate în grad de handicap, nu se regăsește în baza de date administrată de DGEP sau aparține unei persoane decedate sau fără domiciliu în România, aplicația informatică nu continuă interogările de venituri.(3) Ca urmare a prelucrării informațiilor cuprinse în declarațiile pe propria răspundere și a rezultatului anchetelor sociale de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A., modificările în lista de beneficiari prevăzută la art. 25 alin. (22) din Ordonanță se realizează cu respectarea următoarelor aspecte tehnice:a) aplicația informatică menționată la art. 1 expune un endpoint cu următoarea structură de date: ID, CNP beneficiar, lista de CNP-uri coabitanți, sursa datelor. Răspunsul va conține statusul venitului individual și statusul venitului mediu pe loc de consum, lista de locuri de consum posibil afectate, eventuale erori referitoare la datele introduse;b) transmiterea datelor pentru un loc de consum nou-introdus se realizează fără completarea unui ID de loc de consum, cu condiția să fie îndeplinite următoarele cerințe: toate CNP-urile aferente locului de consum să fie valide, să nu aparțină unor persoane decedate și să nu se regăsească în listele de beneficiari de alocație pentru susținerea familiei sau venit minim garantat, să existe cel puțin un CNP de posibil beneficiar care are venit individual mai mic de 2.000 de lei, CNP-urile posibililor beneficiari care au venit individual mai mic de 2.000 de lei să nu fie alocate unui alt loc de consum eligibil;c) pentru modificarea coabitanților aferenți unui loc de consum existent se transmit următoarele date: ID, CNP beneficiar și noua listă de CNP-uri, sursa datelor. În urma transmiterii acestor date se verifică îndeplinirea următoarelor condiții: lista de CNP-uri ale posibililor beneficiari nu trebuie să se modifice, iar toate CNP-urile aferente locului de consum trebuie să fie valide, să nu aparțină unor persoane decedate și să nu se regăsească în listele de beneficiari de alocație pentru susținerea familiei sau venit minim garantat;d) pentru invalidarea unui loc de consum, prin anularea cardului de energie, se transmite ID-ul locului de consum fără CNP beneficiar și fără lista de CNP-uri coabitanți;e) în situația modificării adresei din actul de identitate al unui potențial beneficiar sau al unui beneficiar se transmit de către instituția care deține această informație CNP-ul persoanei în cauză și sursa informației.(4) Tipărirea de noi carduri de energie se realizează doar după validarea de către MMSS a datelor care au suferit modificări.4. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), CNP-urile coabitanților care nu se regăsesc în lista de posibili beneficiari sau care se regăsesc în această listă, dar au fost identificați cu venit individual mai mare de 2.000 de lei și care se regăsesc alocați altor locuri de consum eligibile sunt validate doar dacă respectivele locuri de consum rămân eligibile din punctul de vedere al venitului și după eliminarea CNP-urilor coabitanților în cauză.5. La articolul 3 alineatul (1), punctele 3, 5, 7 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. CNP-urile prevăzute la pct. 2 se interoghează în mod automat la DGEP și se inserează în lista de la pct. 1 informațiile obținute ca urmare a interogării cu privire la: validitate CNP, deces, domiciliu, cetățenii români care au același domiciliu cu persoana interogată. Totodată, se marchează în listă persoanele pentru care DGEP a returnat un număr mai mare de 15 cetățeni români care au același domiciliu cu persoana în cauză;..............................................5. se interoghează bazele de date ale Ministerului Finanțelor (MF) - ANAF și CNPP, precum și alte baze de date de venituri dintre cele prevăzute la art. 25 alin. (8) din Ordonanță, în situația în care acestea pot fi interogate, se obține venitul fiecărei persoane interogate și se marchează ca neeligibile persoanele din lista de posibili beneficiari care au venit mai mare de 2.000 de lei;...........................................7. se generează listele cu locurile de consum eligibile și cele neeligibile aferente persoanelor prevăzute în lista de la pct. 2;.............................................10. se generează listele cu locurile de consum eligibile și cele neeligibile aferente persoanelor prevăzute la pct. 8;6. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Lista prevăzută la alin. (1) pct. 12 se transmite pe suport optic, în format .csv, de către STS către MMSS, însoțită de un centralizator pe fiecare categorie eligibilă, pe județe și la nivel național. În termen de 2 zile de la primire, MMSS transmite către MIPE, cu adresă oficială, lista finală cu gospodăriile eligibile, pe categorii de eligibilitate, conform prevederilor art. 3 din Ordonanță, lista cu potențialii beneficiari care figurează în bazele de date ca având domiciliul împreună cu mai mult de 15 persoane, precum și lista persoanelor excluse din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depășirii pragului de venit individual de 2.000 de lei sau de 2.000 de lei/loc de consum.7. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru persoanele care sunt marcate ca fiind excluse din lista beneficiarilor eligibili fie din cauza depășirii pragului de venit individual de 2.000 de lei, fie din cauza depășirii pragului de venit mediu de 2.000 de lei/persoană la locul de consum respectiv, după primirea listelor finale de la MMSS, MIPE solicită C.N. Poșta Română - S.A. transmiterea către aceste persoane a unor informări scrise cu privire la intervenirea situației de neeligibilitate, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5, 5 A și 5 B la prezentul ordin, în funcție de motivul identificat în urma prelucrărilor de date.8. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Etapa a II-a de stabilire a beneficiarilor sprijinului de compensare a prețului la energie presupune reevaluarea locurilor de consum în aplicația informatică menționată la art. 1 alin. (1), în baza datelor și a informațiilor centralizate în urma colectării și prelucrării declarațiilor pe propria răspundere și a anchetelor sociale, a notificărilor de anulare card sau de modificare a adresei prin sistemul informatic al C.N. Poșta Română - S.A., precum și săptămânal, prin interogarea tuturor beneficiarilor de pe locuri de consum eligibile în vederea marcării persoanelor decedate și a posibililor beneficiari nealocați pe locuri de consum eligibile, cu venit individual mai mic de 2.000 de lei, care nu sunt în lista de beneficiari de alocație pentru susținerea familiei sau venit minim garantat și care la interogarea anterioară au avut un număr de coabitanți mai mic de 15.9. La articolul 4, alineatele (3)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) CNP-urile validate ca urmare a interogării menționate la alin. (2) sunt prelucrate conform art. 3 alin. (1) pct. 5-8.(4) În cazul în care în lista de CNP-uri prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) se constată omisiuni, iar lista prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 12 se actualizează în acest sens, acestea sunt operate de utilizatori CNPP și ANPIS în aplicația informatică prevăzută la art. 1 alin. (1), iar aceasta din urmă rulează etapele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 1-11. Lista prevăzută la pct. 12 se actualizează în acest sens. (5) Pentru situația prevăzută la art. 3 alin (5), precum și pentru identificarea beneficiarilor decedați de pe locurile de consum eligibile, aplicația informatică menționată la art. 1 alin. (1) reinteroghează săptămânal, prin serviciul expus de DGEP, toți beneficiarii de pe locuri de consum eligibile și posibilii beneficiari nealocați pe locuri de consum eligibile, cu venit individual mai mic de 2.000 de lei, care nu sunt în lista de beneficiari de alocație pentru susținerea familiei sau venit minim garantat și care la interogarea anterioară au avut un număr de coabitanți mai mic de 15, apoi reinteroghează și bazele de date menționate la art. 3 alin. (1) pct. 9 în vederea obținerii venitului mediu pe loc de consum, iar lista prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 12 se actualizează în acest sens.(6) MMSS validează săptămânal în aplicația informatică locurile de consum nou-adăugate și locurile de consum pentru care a fost emis un card de energie, dar au fost marcate ulterior neeligibile și generează lista, pe categorii de eligibilitate conform art. 3 din Ordonanță, iar MIPE generează lista cu locurile de consum validate de MMSS și o transmite, în termen de 2 zile, cu adresă oficială, către C.N. Poșta Română - S.A.10. După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1În următoarele situații speciale, C.N. Poșta Română - S.A. procedează astfel:a) dacă numele beneficiarului sau adresa acestuia, înscrise pe cardul de energie, diferă de cele înscrise în actul de identitate, iar CNP-ul beneficiarului înscris pe cele două documente este identic și actul de identitate al persoanei în cauză este emis anterior datei generării listei de la art. 3 alin. (1) pct. 12, se distribuie cardul de energie. Ulterior distribuirii cardului de energie, în situația în care persoana în cauză este beneficiar de pensie sau indemnizație pentru handicap, C.N. Poșta Română - S.A. notifică cazul pe platforma informatică de la art. 1 pct. (6) în atenția DGEP, iar în situația în care persoana în cauză este beneficiar de alocație pentru susținerea familiei/venit minim garantat și nu primește pensie sau indemnizație pentru handicap, notifică cazul în atenția ANPIS. Aceste informații se introduc și în sistemul informatic al C.N. Poșta Română - S.A. astfel încât să poată fi verificate în momentul în care se face o plată cu cardul de energie;b) dacă după data generării listei de la art. 3 alin. (1) pct. 12 se modifică, în condițiile legii, adresa din actul de identitate al beneficiarului, C.N. Poșta Română - S.A anulează cardul de energie emis și transmite CNP-ul persoanei în cauză către aplicația informatică conform art. 2 alin. (3) lit. e);c) dacă după data generării listei de la art. 3 alin. (1) pct. 12 se modifică numele din actul de identitate al beneficiarului, se distribuie cardul de energie și se actualizează în sistemul informatic al C.N. Poșta Română - S.A. noul nume din actul de identitate al beneficiarului, astfel încât să poată fi verificat în momentul în care se face o plată.11. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7În situația în care informațiile din bazele de date pe care le gestionează nu fac obiectul unor cerințe de securitate specifice, instituțiile și autoritățile publice menționate la art. 25 alin. (8) din Ordonanță pun la dispoziția STS un serviciu web securizat pentru consultarea veniturilor medii/pensiei aferente unui CNP din lista prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) și b) sau completează veniturile aferente unui CNP într-un fișier care conține CNP-urile tuturor coabitanților persoanelor eligibile, în vârstă de peste 18 ani, care este transmis pe suport extern.12. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.13. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 5 A și 5 B, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 A și 1 B la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1, 1 A și 1 B fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea, secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor,
  Cătălin-Aurel Giulescu
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023)Către:
  Stimate domnule/Stimată doamnă,
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire, vă informăm că ați fost exclus/ă din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depășirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum, deoarece la locul de consum unde aveți domiciliul figurează X (număr) colocatari, având următoarele CNP-uri:– .................................... CNP (primele 7 cifre);– ..................................... CNP (primele 7 cifre);– ...................................... CNP (primele 7 cifre);– ..................................... CNP (primele 7 cifre);– .................................... CNP (primele 7 cifre).Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește tranșa a doua a alocației de sprijin, aveți posibilitatea să întreprindeți următoarele măsuri:– să vă adresați serviciului de asistență socială din cadrul primăriei în raza căreia aveți domiciliul în vederea întocmirii unei anchete sociale;– să clarificați situația locativă a coabitanților adresându-vă serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu, în vederea încetării mențiunii privind stabilirea domiciliului.
  Cu stimă,
  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
   +  Anexa nr. 1 A(Anexa nr. 5 A la Ordinul nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023)
  ÎNȘTIINȚARE
  privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate
  Către:Stimate domnule/Stimată doamnă,Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire, vă informăm că ați fost exclus/ă din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depășirii pragului de venit de 2.000 de lei/ persoană.În cazul în care cardul v-a fost distribuit de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., acesta va fi anulat.
  Cu stimă,
  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
   +  Anexa nr. 1 B(Anexa nr. 5 B la Ordinul nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023)
  ÎNȘTIINȚARE
  privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate
  Către:Stimate domnule/Stimată doamnă,Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire, vă informăm că ați fost exclus/ă din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depășirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum. La locul de consum unde aveți domiciliul figurează X (număr) colocatari, având următoarele CNP-uri:– ........................................................ CNP (primele 7 cifre);– ........................................................ CNP (primele 7 cifre);– ........................................................ CNP (primele 7 cifre);– ........................................................ CNP (primele 7 cifre); – ........................................................ CNP (primele 7 cifre). În cazul în care cardul v-a fost distribuit de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., acesta va fi anulat.
  Cu stimă,
  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  ------